Skip to main content

Full text of "Lexicon GraecoLatinum, in Nouum Domini nostri Jesu Christi Testamentum. Vbi omnium vocabulorum, tam appellatiuorum themata, quam nominum propriorum etyma, exquisite indicantur, & grammaticè resolvuntur. Cum indice Graecarum et Latinarum N.T. vocum accuratissimo ... Authore Georgio Pasore"

See other formats
•С' 

I 


Оідійгвй Ьу Соодіе 


. 4 


ОідКІгѳЬ Ьу Соодіѳ 
’г ^ 


'^ч- ѵг 


- 

ѵ«* -лНг-гКГ'л 


4 # • і" 


7^-- *&- - * 

* ’ч ' 1 ^ ^ ‘ ■ 


ЧІ 

'^5 


,» ., 


►у 


'Т^ 


"А1 ■ 
V Г-* 
Ш'4:* 
Г^. ' 
'К::^ 


.Ѵ.ЛІ 
•і 


Е" >-! 


№ 


'ТШІ10- 


^ ' ■ 
^■іі, ч 
• ' * ' -. 1 ^ 
Ч.'* 

,-а. ••- 


*-• -^1 


:Ыі/ 
П^. -«• 


--с. 


,^г I » ^ ^4*Гі ' і 


р>*»С5- 


Г/’ ~ 


►ШЯйі,'- ' 


л?ЛІ 


т 


^ -1 


|4"!'ЯК|%Г; 


ач-и: 


. 


■г: у 


► г і - 


<?': 


Ж 


^с.>.!:»: 

1. Ш.1 ж • 


<*Ю‘^7а 
’Мт 
Ж 


и; 


>*•« 


Ій*Г"?‘ 


к 1 


.чілг^:л 
- Л- ^ 
ш 


'-4П^г і,; 
г 4-“^ 


Е». ' 4 


*• 


144 


ІГІ ^ 


:ІЬ> 
ѵ^- ■ 


ксіѵХаККП.і» 
г ^• 1 ^”'»^ *К' *Ѵ-^ 


' 1 ^’ 
• - . ЬЕХІСОМ г 

СКіЕСО-кАТШиМ, 

/ 5 ^ 

.моѵим сомші кохткі 

ІЕ5и СНКІ5ТІ 

ТЕ5ТАМЕNТиМ. 

ѴВІ 

омNIим ѵос Авиіояшіг, 

ТАМ АРРЕЕЕАТІѴОЛиМ ТНЕМАТА, 
^иаш погліпит ргоргіогит Еіута,ехд ціП г^ 
іп( 1 ісаіииг, & Сгаттаііс^геІоЬчишіг. 

СѴМ ІКВІСЕ 

СК^ЛСАНиМ ЕТ ЕАТіКАКим К.Т. 

ѵосим АСсиКАті85імо ; мне кок ік саесе ывкі 
сит ІпЛсе потідитргоргіогитіотпіитфасіипапі 
ѵосит НсЬгаісагит, 5 угіасагит, Еасіпагит 
^иа:іп поѵоТеЛатеіио иГріат 
Іс^ипіиг. 

Іп^га*іат/асг. Ші. &ип^ил Сгли]іиМо/огит, 

А и т ы о к Е 

Сбоя ІО Разояё. 
* м Ч ^ ^ І « 

Л Сит ^гаііа &ргшіе^І 05 асг. Сл('.Ш}е]ілш, 
Нбквоккд N АіЕоѵіоким, 16^5. - 
> I 


« і-'"' 


% » I 

• / • 4 -г 


•%. 

-і . 


♦ '■ > 
‘ 
' . ],. іг'о'Л ;* I 

■' / ‘ ' ’ *]_■ I >іі 

А 'л *• ЧС 4 * ^ ^ 


^ ;р;і; Д/ .3 V 
> ?4 >; ' 

і * 

' ^^’• 


Г '.*:•; •■ѵп • -■• ■■ , ' '^ ■'• I г « 

-• •’ - 

к. г* - ■'•ПІіЖІ^ОО’'' ■■ і-?‘ ‘ч<»‘--- =*,> 

'•' ■ • V ’ ,:-»Ь 

V :л^. ^ 

^врн'і^А 

’Ч* О Г с> " ^ > 


■- - 


(1 I А. Ѵг% ' 


л 

МАТТНІА5 РА50К, 

5.ТЬео1. 0. & РгоГеіГог 

« 

Ьейогі ?«л»д5/г»> $. I Жо^г пипс іп ^ясет,^іп^и^а^і В е і Ьспе- 
Ыв , і^ііо НегЬогтпр! Ьехісі раіегпі 
\/ерПтау іп ^иа НеЛтш орегат , иі поп 
гатит тетіо/а тиіга соггіоегепгиг, 
ѵегит еііят иг псп раиса , ^нліп^ире^га^іЬиі егіггіо-- 
піЬш ѵеі еІе/иІегаЬапгпг уассе 4 егепг,ѵеІ г^ап^ро^ігл 
йо Імв со1і0сагепгигуигіехргіогитсоиагіопе1і<іиегс 

рогегіг.Сигаѵітш егіатиг Оегіѵагаіігега та^и/си- 
Іа іпігіа^ііпр^п^^епги^уіпге^^Нгіо ^иа^ісип^^е^Ш0у 
Ыд^/асШоги іпдиі]ігіопй ргагіа. Ѵаіе іп Во мі« 
ко ас ІаЬоге кас по^го , іиѵепгигі Скгфіапл іе]іі- 
паго , /ісШгег <і</ В Е і ипіш дЬгіат 
Сгопіпрл Ргфогит Шп.]ап. сЖ О С ЬѴІИ. 


)( »- 


■» 

г’ 


<1 

іі 


* • 


V. 


'Ч 


X л. 


*• • 

\ 


ІЗідііІгѳй Ьу іЗоодІе 

% V 


^АУА>Гй>Ѵн ^уѵоріоуі Тіеіруі&* 
ХІлѵсір^ууирФіУ, 


І и<гн( в Хс<9^С* о аѵтпр >5 иѴ«у^т^ й>/«» 

н'ія» ', «»лу»«і’я» “: ***'’''* * ил 

-гзЛнв» ТаТОУ і Аі^ л*Ѵ > '*/ К>УвДЬ(^ •7Л«« Ія л. Уіуі О0^ 

^Зе<рсі 7 И < 4 ^'** слАілтіг? > сѴ «7( т 

і^. к«**«»л *</ЧЭ”> ^ і§7?7«А*<я»75^у*Аві^* 

»С «7ГКЭТ т»7« »эі(’*4чб ѵпгч, •твч?, <ѵ« лЛцЭіРлТі тьГ» ^ІГІ5ТЛ«Г|Г 

^ ч ' » г 

\А «/Ѵ> Л' ^АчЭтуві лл ЛЛ»'««лАві, «і иуітгартгі тг» Х^ДЯ» К; 7»с 
«мігч. і Хе*^ і^ч » Хі^І0Мл^жхіИі } «<« яя рч^ям с«- 
^л*»і/я^ , чЛ'» 4^ѵ;г^т{ву 7*7» ЛЛ^ллЛлу. тгГг ифеп^пр фі- 
Л#Ѵ <*»••№.» іГ^«сЭ-к /(^Лог мфащ Ш 

^ ^5ПГ ^ЧТГ»ЛЛ«Я 6 ^Ав>Л]^»Л«^ ад«т«^ 5 чшл 

І^ЛГІ^УМ І Я«ТЧ? ■*■*** *^*^* ^*^*’, ^ 

К«і « в Ъ\ИИИ'^* «©»*«*« * ве?^^1бЬ:*еА#;л 

^вясіуу,»§ ^*|ЯѴ<»У А 053 » >ягрЛ^' Уѵж^жітл/ігкіУвбйяу»* 

«тх^ямг Лі‘^©- »РШ^>ІЯ0 іп^Р%,Ъл /«і}Аг^те» 5 рі^«- 
тгіСт ц^)і^Р ШР г іі 

IV IV '«.... гіѵ 'і\л-мшРё^ыш аа*йІГ7Лі^ас * іО і:^п^ Лі^лРТПіКш 


Г. 

л 


^»*в*#іясА»»і Т»т*?«.уав Аед»»5 о 

^т(^іл«‘я7«гг^гя^<чязб'&.-л?л| х ж;;, л» ир{іХеі Щ^7т»т9і (іХіжмп 

.р^'^тп)» 2Гттат?і< <Ч.ь^ 

Ті аі ^^(пслХсі сі Ті^« ^«АлГ? , еівгп т?7< тч{ <^кХр}ПЩ фѵ’пѵіщт 
^в;« в>йАчя ЛЛісх«» і в яи-з^е , 

. Млтд хп ». ЛЛ^І-Я* вшѴв< тгас»^ , ваи оптнХли^ и/иу.^ 
К«/ ткіГі л^чуи^ » *”*« ^ сі«хАі}Я'Л ітпахетпц , т™7« ^іб-Л;Я- 

я7« Л}^гя5,л«ѵ»і^ я7« тог ^«аЛ АЛйявл^оі^.сі-гпу? $(;вАлГ« 
то о^зу/л тти*^чгщ , сі ' чя'л<< /іе то' чя&^»^- ^ 

Д<ЛярвУв^* <• <•« К.у'еА(^ РЧТО 5 вгС?<г^'тЗ« я^та' ттоя я7<?ги<Лв- 
•іап 97 «, я 7* ‘тгат^хя, т»7« «чт?«я , *А. ^іук>»,9^ то тосГто, 

•ТО і;л сІяЛв«а/ <ГВіЯ»/іірвУ»9П в-»,К;<^ТЧ 

^Сі^иаі; ешти я7< */о7? <ги,»о А«А»:'(п|« сі л«;я75.і(^.^ч,<4"<^ сі ві «г*, 

«V* ;<уі5т»/4»Ф'- 

*Еу?»Л сі'&АІа/ т»9іі”*;у^ фалніоіі^’хім г ${$ ^<фрсгш 

А ли^і'^И^’ іІечЫі ттті е# сІі5»а4«*' 

^вА«(7с 


к ЬЁСТСГЯІ ВЕNЕVО^О 

5 . 7 . Ъ. 

СЕоасіиз рл$оа. 


І Е5И* Снккти$, Зсгѵаеог & сариг поЛгит ГапЛо Регго 
«ІІХІГ, ЬсАог ^иі Всит ЛИ^ів, ]оЬап. 21.15. ѣітоп рН]опА (Ші- 
^іё тш рінл і^нлт Ы ГЛіНііі^Сігіі Оот’ии:ш яф,^иЬіІ4тет 
іш.Эісіі €ІІрл[сі л^поітесіМос сй,с1сАо5,^иіЬи5 рисгі ^ио^^ 
Гипс ассепГёлсІі. Ес Ьаес поп Гоііші Рссго ^іхіс , Гса ссіпт гсіі- 
Яиі$ АроіІоіІ5,бс отпіЬи$с 1 сіпссріѵсгЬі тіш{ 1 гі$>сал 9 иат ѵегі^ 
^о(ІоІогига Гиссс(ТогіЬи$. 

1 ШештѵспГиас( 1 одоге 5 , 9 Ш( 1 і 1 і§ішсС н я і $ т и м,&а^оі 
с]из. Сняія;ти$ спіга сііхіг» 8 *т»п ^іі]спа іі/іг^и тс Г ОиіЬіі$ 
ѵсгЬіа Зсгѵасог оАспсііс.шЬіІ с(Ге сіо^огіЬпз сап* 

(йт тсгсс4І5 саиГа регГип^гіс рЫІоГорЬапшг , ^иі росіиз си* 
ріипс Іисгагі аигит, ^и^ апіпза». $іс штігигп сіессс ргхссрсо- 
тст аЯс^шп с(Гс сг^а сІіГсіриІоз» Псис расег сг§а ііііоз ^о5. 

Ес П расгіа^сЬа^асоЬи5 90! ресисІіЬиз ргжсглс,оѵс$ гасіопіз сх- 
Ірегссі ра/ссп$, & ЬогаіпіЬш г.ггіопет гссЫісигі» поЛс$ сгапГг«іс 
іпГотпс5« жЛит,Гп’2Ц5, бсотпст асгіз іпсопЛапсіат рлШіз с(Ѵ, 

* пеи1Іареси(іиті11апипрст.сс:9иат6таоізег§;о8сЬо1агит вс 
Асасістіашт Оо Аогсз > поп аоітаІіЬиз «’асіопс сагетіЬиз ргх’^ 
Ге^о$,& попЬотіпіЬи»,(с(і Осо ѵосасіопіз Гиасгссісіісигоз гасіо* 
пет.іссссѵі^іІагсргоасІоІсГсспсіЬизШозспітС н яізтизпоп 
рссищІ5>Гс(І ргоргіо Гап|^ишс ІІЬіас9иіПѵіс.Ад.го.ѵ.г8.9цогшіі 
ап§сІі Гстрсгіпшспсигіасіст Рат кіз сссІсЛіз. МассЬ.і 8.10. 

I • Оці(іѵег6ргжссрсогсвіп$сЬоІІ5,сап9иатЕсч:1сПа:ГстшагіІ5 
Аоссгс (ІсЬепс ? Ббкѵаток сіісіс, 

. М,шЪ.гІло 9 4 ІосіШёі*ё//ігѵ 4 гі»тпІА» (рНл тлпілѵіі/оЬк, 
Ес Ьасс <ііШ Гипс поп іЫит ЕссІсПагит сріГсоріз , ГспіогіЬи і 
вс тіпійгі » , Г«1 ссіат ГсЬоіаШсіз ргхссрсогіЬіі$. Іп ЗсЬоІіз адпі 
ра(сипсиг,іп ЕссІсОіз ѵегб оѵс$. 

Осиссгопот.б.б.Оо м і N и $ (ІіГсгс^ тапсіассасіст отпІЬи$ 
рхНало^із, расгіЬиз.тасгіЬиз &с.< 1 ісспз, Ес егип( ѵегЬл Аас, 
коіііііЬіргА^іріб іпсогііЫФ ^іплпітлім 4 ,іл^^ лсш\Ыцг€і 
/Ц ш іиіі , АС Іо^нсгн ів ш , ^иит/ііісі Ноті ііи, ф^^иитмтЬнІа/ 
ріг ѵіат^^иит снЬас^(^ ^иит [тг^и (^е. 

Ніс тэп(Іасит Осі ЬаЬешиз тапіГс&іЛітит,9иосі сопгстпс- 
іс псГагІа сс^аісіст Гогсс Г^сшш. АГрсгдатиг а<дсст Шисі отпсс» 

. .. • X » 


ц / Оідгіігѳс^ Ьу Ссодіѳ 


с Пг^Ав;#г I ^ лХпІіт ? Лаѵ тгш^ііоіф 

5^>«м« &ѵ ‘яѵг тічп^р ^ѵілХб^мі , «лиг (мкЛіЛцг^к^ 

иь ^Л799^І9*9 I • ТГѴЛоТТАі^»^» » ТИ»ТМ М (ЛѴ 

$фЛ^і Ж9Г(ДА(Гвѵ. 

Тшіьтші уІ 9 ТЩ9 лХщі( 9 щі тЛ іуиу^і і^ тц^нвч •пѵшг $9 
®Л«»«о35 .вл»»к^аго{ іт уаі^і $ /І^^шр(іаі / 3 ^ тштн ^тч~ 
ц^^гв^і)'^!п^н^м/'яі^п/*€і^. г^'ігл у •пф» 

^еХ г 'е^С^ш' Аі с« твч{ ^«Лли^ ^^щоРвиі іі^аакнх 'ііш(п^Ш 0 

1^ ТІМ О'риІШ I Іі[^Х}іРо 9 іЯі <Р^й 9 Ъ ^»9 тГ( К 049 ЦІ ^^ёщКіЦ , а/МХцПвШ 
л таіі иѵ 6 лХв ^^9 ІІ 9 ЦШ 9 . Ті( уі^ (СІѴ ч ЛХщііИі С 9 (рІ<Х.\І 9 Л })(Хб 9 йП 
іыакѵр^ тѵ>9(^г,«^ іоштыі, ^9 а Іу 9 и^^^б 9 'і 9 Л т«» 

^ иііпц «X оІ9іг' см 7»» і$9ИШ9 іэЛьяЧ^ Х^^**ё 

"Ооти ^ тѵу^іні •Иш 7 пХѵёнЫ 0 'яя’Жі^ѵщ^ііП і'іпі чтутпЖл « 3 ^ 

§шги9 ^^$Іф9 9і«г С«т^ «* 

у 9 Ѵ 90 { кі^ішгги , 9П(^ еигт 9 і иХкЭі 9 в( шІ» 9 Лті уіИб^фвЗ^, і 
2 )Іігш с^Нуі тѵ^ХІі р бі/іі КМЯНСІ гаХсс^ф/с^&* 9 іаѵ 7 Ѵ 9 ттг л^^фр 

щ^^*^ 9 ]и 9 і^н м( /вбёиѵв 9 . ыЛг /ліЖбг мѴ«Гг 2 е ^ѵгче^ы •Ш 9 М»* 

^^09 » т^« Л><Л»5ь'^< I ІѴк «І І 09 П(^\ Ги 9 Іхёѵ 09 іІ(рШ 9 ФПрлІ «• 

<пг> « <]Ь та і^»« л9^дС'івц(^ ТВЦ? 0^ЬІ(еш’т9(^а^. ц)$^ (ЯПЛ 

ц^ 0 (П 9 ешт»і’піі ітакбтгчітііі 2 ^ 1 ^ »оС 9 Рщ*ги 9 чЛтр^і^тш 

шиц^чгвш^-пхріѵгпсА** С» (Ммг#«1М^«^|/л’* «гол»^ • 

М 7«Г$ Ы^9»7і. 

*Ор*Чр(^» Пг9Лір^,*Ло499РЛ9ЩІ , Іі(уХ4ф*р І^па^рКХ^ 

Фі Х*і 7 Пі рлѵёбХ^і, 2^ 79 іуфлп** 9 сі^ тігяі г 99 лХцЭіЛ 9 ^І 9 ,<^ ч 1 ~тц- 

ІЩ 0 Ж 9 яХ 9 іё<^н 9 , 7 ^ ? і»о( 1^ у$ 9 ш аХ:щЭі 9 ш нітъои/итіш 

тоі^нші 9 ^ та^^ф^сіпшіж і^ш/іхёчпср, шф% тшіешти ііпісш «в%< ^Фнш 

лрі^гір^'^, ФІЛ С«М9П«» ТЩі 9І07чЪі »|чу«в25а^^» »«/<«/. 70ІЫТШІ ^Щ[л\ 

*5»»< *^т»<в»тв9»<*^*'»А|^лж^«V«»?^»А|таI^ і^тпХітІІІіхщіцХщтпХітил 

ффК «?» І9Л^0І79. 4Э%< 09 0Іі ^09 ^0979С ЩпСч9(^Г09 0 тХіууРІ^ іІХЩ^ 

» с!»|віЛж т. /(^Хш/чЗ^ч » хіуі 9 > 

ОѴ^ 90§4 ^ 0 П 9 ТГІ^РЧ* 

Тк( А Ш 4 Ч^ фі^ёрЗі/ 0 Ші Ут 79 ^ аи^ры тшбешти хяѣ^ршІро/, 

^ Ш 7 Ѵ риріѵ%Х 0 уцх%ріц СП» вй»то« я^'^тц • ІіЦрсцтріі 

09^0ТП4і от 71 > 0&5 7» дит^^ФіР э т» -жѵу^нр » і^ 

«» іх(^ , о&і "П Яф0Т^чЭ’044» 79^79 ^У|ЛйС^ ІШ 79Р ГП фо^ 

р(^ 79 <р% 1^^09 іжітаАмі З^І^фФнрлр. Т 9 ^(фщрй) Іш іяізгіГ^» 

•Г^НР* 

ПлрПіг^тп фѵаі Ф9(фі ттякр фри/Хотч^ ттхѵ фрС^хттнк тѵ Л’- 

Ру0^Іср04 Ь979і, рЛ^І0і Ш70 9СЩП9ПР, $І УГМГ,7ТЦ 04 чрсІтгроі ( Чі Мк/т&С 

аУ '^УЧі 0 Щ 9 Н Т^Р^ 9 РрріІ 400 іі)^ЯфШП 799 X^ 0 “ 

рор 0*901 тчлрсфя^рі^ у4^4р(^^р^9,71Р Лл іѵпш^ ,аі/і<9ід«р«іул^/1Лі*^. 

ТШі^ШІ ЛЖ^Х04$ ТП7ПХіриіКѴ04^» Л9^07 ПРІШ ^і0^0яІр0Ч I ^ с& 

іяА«т»Ѵ< 


* , 
V 

1 


1>гфй»,Л^лрттііфімііМ' 

<|іі!йі$сЬоІіі схропши роёЧагшп &Ь'икгіопе5,1асгалітІікга- 
ішп оЫій.ѴаЬ (С1лриз.си)и$ Пітрш&іісЬсЬас сЯё ргссібШБхпиі* 
сіиГшо^ іаЬи1а(оге$ рег4іш( ! і .. 

Ноз і^иг а ѵсгариегошт & іиѵепит е<!асагіопе, псс пол іп« 
ІНшгіопссапіитаЬсггагс,9цап(йтсое1ипі (1і(Іа(а(сгга,ЬгсѵіЬис 
, ('(1^шсIет ^иг{^іопІ5 Ьи]и5 (ііваішст сопПсіегез) сІетопІЬаге 
сопаЬог. Есиса(1е6пі(іопс5сЬо1агитсхог(ііаг, (і іпСЬгіШапіз 
ЕсЬоІізоропеісіоссге Гаріетіатбсѵіптеіл, Ге^иіш^ ,ГоІісігоі 
поі С0С ^сЬегс <іспоѵоТс(Ьігаето, пс^Іі§;сп(іазѵе[о сЛсіПах 
Е(Ъпісогшп^Ьи1о(пасез. Е(сшп1.^иаепат с(1 ѵсгаГаріспйаШс 
пітішт а^по/сатиз Осшп 5с по^ ір(Ьз » 5с іи ^сит а^ісит гс* 
Лё соіатиз. Осипа ѵсгЬ со2по(сеге поп роЛйтиз схЕсЬшсіз Іі* 
Ьгіз, 9ио$ р1егае<]ие $сЬо1ае писиП^ие тапіЬиз Гиіз сегипс. 

Оиісип^ис спіт аиіЬогсз сгссіісіспіпс тикоз с(Гс 5еоз ^ ^и1<? 
сипфрсппи1(а<1сіі$(аЬи1асі Гипс, ГаІГогіші 5сопіт потіпіЬиз» 
ѵосшп пипсирасигі 5с іига(игі,иП Гипс.аЬ іШз ѵешз Овиз со^по- 
Ісі пс^иіс. Кітігит саесиз <іих , Ьис 5с Шис оЬсггапз, (с 5с ^исп1 
^исіг,рггсірі(асіп Гоѵсат. ѢІіЬі)<іі&ііги8 Гига 6с ту(Ісгіо гауІІс- 
гіошт.пегарс сіе ГастоГапАа Т к і N і т ат Е,иЬі ЕіЬпісі ірПз р!« 
ісіЬиз Гипс ша^із гаисі. Оеш опіт (іѵк ^спісз іпссіісгс іп ѵііз ші< 
і4*Ѵ^0 псс<к^паіи$ сА со$ѵіП(асюпе,^иае рсг ргорЬссах 
іаАа сА. Саго ѵсго 5с (ап^із сапсит туАсгіиш поп гсѵсіаѵіс 
('Мас(Ь.іб.і70 А<ІРлтбк ^иісАіл ссрііз. 

Нотсги$,НеПосІи$,Ріпс]аги5,АгіАорЬапез,Ѵсг§і1іиз,Ногапив 
&^с1і^иі Г>Ьи^а^огсз.^иіаі^і і^огагцпс ѵсгцт ОЕим«поп росис- 
шпс ѵсга 5ІССГС 5с Нос ипо 5с (оіо ѵсго Осо.Ес ргоГс А6 с6 ігаріс- 
сасіз 5с 5етсп(І2 ргоссАсшпс , ис саііа соттілі Асгспшг 5с N13* 
іпіпс рсссаса^^иx согага )иѴспШ(с гссспГсгс п)с ри5сг.ТаІсз іп- 
^иага 5соз , 5саз^ис Епхсгипс, ^иа1сз сіѵез Ьопс(Іа АсГр. псццд- 
^иатГс^гес. ОсаиіЬизіпѵіѵитОким рсссашіБизРаІіп^спіцв 
ѵсгіШшсГсгіЬк 1іЬ.і.с|вст Хгіс/гт ѵосаѵіс, 5ісспз : 

/о саіс іЯ тіппіх , іп саеіо іЯ інгріл а/іміиг, 

Росйз >сго ^$асапа абіоі Ьи|иГгао(іі сопБлхііТе топАга 5с 
ііс ГаЬиІасоз с(!с, пол ілсрсё соп(сдас , ис оссаПопсз ргхЬсссос 
ЬогптіЬиза51аАіѵісп5илі,а51іЬі5іпап5ит,а5 Аогсап5ит, 5с ис 
Ш10 ѵсгЬо 5ісат,а5Іихигіап5ига. 5сЦісс( Нос сгас Ьогоілст ла« 
сига соггирспгаагарііііиі сотшірегс. Нос Сш^иат ^сгас і^пелі 
і§пі а55сгс. 

О^т спіт отпсз па^ига а5 ^иатIіЬсс ргаѵісассга пігаіз рго« 
сИѵсз 5сргорспСПтиз,Гасі1ёКав оЬгсрГегіт со^ісагіопеі. 5і рос* 
сяпоАп('^иозтсгі^6ѵспсгагаи^ сап^иат ѵігоз 5іѵіпкиі аШа- 
со8> 5согига4ис ітегргессз ) ГсгіЬипс , $атгвит5сѵогагс іпГап* 
сеЗіСбГе ѵогаСст, }оѵсга рготіГсиё Гсогсасит сАё, 1Ііа5.х ѵ. 5сос 
ІяссАішіюиі Гс<Цйс(ііДс Ьсиіі,саіп€Ш Ьигаапат 4сѵогаЯс,5с іп 

X 4 


$ М ^ і4(»г ^віЫбі* 

щ^жіалі / 8 г««(С«^ 4 мЭ‘< 1 /» Х^жгхщ от мщ тшск^пе 
Сі'^і'гщ^і сі Щ/ЛІт^9$ фХЬ»^9^<П9> І^ІІІЯ9^гг^еі9,Л7ПТЛЬ7П'‘ 
Лі/мо> 1 П 9 Н 9 /ЗіРНР, л||дь т* тыі 9**5 тхитвс иі 7 Г 9 «у*»»л/. ч ^0Щ гг^ 9 ^л 90 
9^9 99 ^^ Ѵ«І.^ ІгЛ'> 9 ІуЫ^'П^Ш 9 <г 0 ^^чі ^і/АНіО-СЦ П Т» 1 ^ 9 ^Ш “Ж»- 

^^му^><7лхт^ }лѵш білггиі. «і 9»иі^09тщ ^^«иуц$»ія»7«іі ^ і^ілі 

^}іеи/ 4 ^ 9 Іл 4 іфілі^ •яшіті і'Ю^/и{$^П 9 . 

*1пк^7*іі в ВіСіАПс^іі’П} <^9 і9пі(з 9% тготл^ сі АвѴ? ’ягх9лФІи/Ш- 

мт^есфбі 671 іѵ' 007*^ тін? сЦміт# ^пч»тш% 9**5 л#л/Ч5*^'**^*5 

ігл»г 7 »(Г К'Яо 9 МО|' 9 *в< СВХ« 0 іГ«И/'«^'^ 7 «Ьт^М 

«І ІЛІШШбі. I 

* Ог!і^^і(^ ап/ві^^і^л^рі 9 АІ 9 н^‘^» і 

Ѳіоі ^І уШМ 4 к) ^і^хісц» 

_• Еі ^ 1 пХѵ^І$Л 0 б\^бІ 9 ,^ТГ 4 ]т 9 ^- 1^9 1 !^іш ЛХІуі »9 ш ^ІШ*УЧ 9 ‘^ •$ 

Л) тЛ л\іуи 9 9 ^ 49 ^ *еАврл# 7 Т^в|. •тХ 4*0 «%< ГЫУѴ 9 АІу«» ч 

ё^пСнЛ Л-ЯП^^^И і 9 ^ 9 ШІ • Ш/АЗіфв^^О^**• 

^іу 49 , 4 Тг 9 >*<М^«ІѴі»вИ^^. 6 ІЛ»М 0 І 9 *в*‘ »§ «I Ж^*»<Г 

іт^о^ёц ^Л«т^ «игѵфі)»«м'. 

N< 1 ^ ттрітгікі ІФІ. і(^і 9»5 *А^І 97 іХЩІ 9 М 9 І^СЛ^ 9^499 47099 

Щ Ш7Ш9І іЗІ^І^іі ЧЧІ фѵП49% ГП^І ШвіЦ ТЦ( Т» 

^ЯШ^^МвЧІ» 4 / 0^499 ^^ 49 ^ $ II ^ 9 Щ(ЛЩ ? 9 иС 0 І 7 Х 499 ^Л«ІСІ) ІО ЛЩв^^Щ» 

9 § Г 8 ѴСі( 9 к тк «гя»| С« ІІ Алк/« ***/<|Р^*гі| щяшг^л » віл#« *т{Іу^і*і^ 9 А 

*А9Ху9шЬі 7ВХ*7099Л, ёі /ЗшХн, СЯ $1^44 «&« “*Л 7ПХ»г4Ы9 /8.711» -а?!* 

Ч»(ГЛ ^^ 4 /^^$X 4 у 4 |^ 49 і ^ХІ^ 4^^49 471 ІІ '©'^^ЛжТІвР Й( тІ» 

9 Г*Ли ти/Аі^^ХеуіііВ^ліяптііб ягвічтіГі». «?«•« 9 *®'* 9 *®^< яіАі^(Г<п т» 
9 ^ ІТпСшХ^ЖП ^ /Ч^^ 977 Ц. СтАлпДкТГИ » 71 І/К 1 ^|Г)»г'<сМ|| 7 Г 9 І 9 Т 1 (Г 
^хтітім 'гіш і/і(^^ 7 Іш> 9**5 л^^ 949 \(^, (^ Ім/К^іо 

сѵх А>ІпЛ«тгві 7 к <а^' 79 С 9 >^/К^;^'*< > ^л» е^п(^ іп 7 піпкі 9 %ьт с» ‘ист- 

>«/лМ( » ШГ Л 9 ^ '^ХПШ^ 9 . 4 ^ >І(^ ^ Л |1 9 ЬХ,* 4 І 4 І 7 * ІО К^ЧйР, в « 2 ; 
Л^'міМі }^ • вйА* л Л 1 тцАіц^сТтф- А«С»| тк/« И^обд. )іѵпхи 7 гУ, 7 » 
фі\н 9 799^09 фХ 9 еЧ 4 X 7149 пГі» |(|Цѫû| «|^ 9 і| 0 Г^* 

^Ц^ 1 Ч^Х !>7749 74 гС 9 Тг 7 ^ 4 Жт* ТШі ТШЩ^ Л 9 ЛуЦ ^^9049 Лі^ЯПІНГ 


\ */ - 
7К ІЛбІ. хЛ. 


*Лі/7і( • тэАх'ШѴ р^АбГ( с?^і С 1 9 *^^ * * ^ (фцпш) }}гі\( отц 
Ш 9 %д 9 Ш 9 і^г (і^}Х 49 сагхЛ(^ 0 і > іу ѵгзгі^ і|і 0 - «иаткГ » оя«( / 8 іЛ 2 г(^ 
15»/ 1 вит? ( мд •тХьтк^х^ як/^» л^м^д •/‘«/иіА^? 

тт^уш 7щд тгт^оід, ^щтьі тідв»5« /иь^»5 ті7? яоцИёід і^умо^сцш 

$944 ^ Т 4 'П 99 ЧІ^Ѵ^д і^ *Ъ *»Л 7 П^ 7 ЯКЛ^и^ 

шѵ^Саі» 9 і. 

*Оешпд «ХЙ4 гв^г Зі твсЛ /8хА<<ім,вя СЮс Ііпт^ітаві ті7? іпічтш? 

^1 * м*»*! *іѴ#^ & щд ииигяші )лргт гіш^хід 

(ІКІтсіи^ 


Тгфіи, іІІігл }№Шии$ т/іішіоне. ^ 

«ело &а|іііогат ѵагіогат Гсіе ѵоІигайГе . Гсяиііаг . поп еЛГе Нее 
ц пг^ ва§і{іа,ргоис АгіАагсЬі поШгі пишшг. Ьіссі Гсопагі,<Іссі* 
р«ге,Ьс11оа1іо8Іасс(Гегс.ЬіЬеге &1іЫаіпагі,сояио(1<ііі Ьясірйі 
іёссгіт. ѴіиісопітпоЫаейіпЛагІс^іа. ЕіГапё піійі та^із іп- 
ѵіиге 2 І ітігашіит, ^иат Осогит ехстріит , отпез ГасіИіті 
агЬіігапшг. Еіепіш іШ риіапшг ЬеаиПІші , Птіістф Гсіісімсспа 
сіш^і а^іріГсі сиріипс. 

IГос^аIсз^ицт еЯеі аппогага оопа§іп(а ^иапIО^ип огаііопе 
Рапа(Ьепаіса ГсгіЬіі, ^иоі(іаIп Гиахга(сри(айс,псяие ірГо$<ісо« 
ресезгі е(Гс ехрепез: аЪиігіктшвгі соШдіі. 5іірС (ШпопГішс 
рсссасі ехрепез , циапгб тіпйі АіЬепіепГгз ? 

Ѵсг^іііиз тахіілё ітріё ГсгірПс Жпсі 7 . 

Ліі/І* 4ів тмИвг — ■ ■ ■■ 

$і спіт рготіГсиа ѵспеге сііі иП Гипс , Ьгисіз ашшапсіЬці поа 
рсхйісегппс: ітоірСз Ьгисіз Гиесипс та^ізЬпісі. Ріига с]с ЬіГсе 
ГогйіЬиз сіісгге ірГа ріесаз ѵесас • апітиі^ис теиз соКоггеГсіе. 
М^ійз ГстірСс Еигірісіез. <1ісспі,Лі {і рлігтг$яі іигрія, гип/вгін9 
іііі. Нот«газ & Госіі е|п*. сапсаз шгріси<1ілез <1е сіііз Гспрсіса^ 

гипг> Ге асЬсозГиіЛёі роЛвпз еѵісІспсіЯіілё сіешопйгагипг. 

РгоГс^оЛ«мір«гмя гі/«г/.ис АпОосеІез ГарісппЛіспё<1осаіс. 
і ііппіі ре лт яШвг я![н*(ееге,<\уі\хѵл пасига аіеега йс ргаѵа соп- 
Гиссисіо. Ьапа Ьаисі іасііё ргігоиш (Ігаопіі соіогеш. Метогіа 
рисгогит тоПіз ей & сегеа , яихяис іешеі іп ссасс Яогепсс Гис- 
іипс Ьаийа, сапяиат іпсііа ш рсфссиига іегѵас. 

Ес§с РІасопеш. П ІіЬес.іп ІіЬго <1с геЬизриЬ. а.Яе Ьос ТЬетасе 
«X ргоГеЯо (ІііГсгепсст, иЬі аіс.поп гссіріепсіа сЙс іп іігЬст ГаЬи- 
1 о(а россагшп соттеша , яиаГі Яіі іпссг ГеГе дегапе ЬсІІа, аііі^ие 
аіііз йшапс іпЛсІіаз.Напс псяис Нотегі сігса^соз іпГапізт,псяі 
иШизаІшзроссхсЙёгесіріспсІат. Ес поспіііасітпоп гссіріспсІа 
сЙс.яих Нотегиз йс йсогилп ЬеІІо ГаЬиІасаз Гисгіс.Яѵс ассіріап- 
«иг Ьхс аііесогісё йѵе поп. | иѵспіз спіт Гіпяиіс ^осГсіе сіійіпдис- 
хе. ямііИіс Ь§игасс (Іійит. бс яиііі поп : Гей яиаісипяис іііс сосіса 
ЬаиГегіе ёршюпсз.еаз йсіпйс «ІіШсиІссг с1иі>& тапеге аіса тспсе 
геройаз. Веит аі&гтасе саиГат таІогит.яиитйсЬопиз.о» 
щпіпо Ьипс еггогет геГисалйшл . Со^спйоз еЙс россаз ис йісаік 
& ГсгіЬапс ГапАа &с. 

Ісіет РіасоЬспсйіхіс іпТКса§е,псісіо(іпяиіс^(1е япапат ге 
аііяиіз Гапа тспсе ргхйітиз тае;і 5 йсЬезс еЛс Гоіісісиі.яиатйе 
бііо.яиотойопат орсітизеуайас. Іс1ет(’исРіисагсЬиз<1ерие- 
«ошт сйисасіопе соттетогас) йііідспссг топиіс, пе писгісеі 
«ріаГсип^ие ГаЬиІаз риегиііз епапепс, пс ірГогит сепегаз лаепсе* 
«Ьіпісіосіетепсіа &соггирсе1із ітЬиі сопсіп^аь 

Ійет Ріасо йс Іс^іЬиз. 4 Ьес сопГиЬс,поп рсгтіпспйит роёпц 
іі(еЙцсипС|()щсяиійиа1іЬисгі(,ие І^іЬиз сопегагіа фссшсьшЬі 

X 5 


( 4 
20 9 ^ А>^пііѵці ? г^#г 

(ІХлигтпр. « • «вХмпгѵг ст нлаьі»» в< ттчти} «ѵві«/^тггт(]^7»&- 
10 <Гг «итГ( ты тѵд«»^ Ліягт»Л« 9 ^'уі(^^ »/• 

фЦІЧвШ^ЫТПШІ СМ0ТІЛ' 7Г9ТЫ Г^«Г9Ѵ^^7Г«>І', Ѵ»і( ві ТПЩТп} «і* 1ІДМ7*- 

«Л» 0 Х &ѵ« ч г у %т^т иоѵ^фтгл^ і 

Аѵтщ щ тт^лцА^^к ^ѵпі ^ѵаітч^ецнПі і^тпіѵѵ 
%1. 7ПЖо\ С«т»7( ^Л*ахл^ывіі(щ ЫЛгі^^^б9 сіг Т97іыЛіТ ' 

АА0ц)иштгХ9і^шруштж(»Р7ПіііаІ9 рф^Ы^шпрАл» гзА^^ирр 
тіі і 0 чфм(99(і і 7П9^}^р^0к^р(Ь^кХ татг^ртщіцірл і^щуптыР» 
гщ,ыі і*ІщпаіХс4і9ігі'9ги ш ^х(оХв^(І(ПР,ыпс4>н аі н*гг&г^*і 
і^т^^ыI^, кмкнРбі тіиі /ілтгХыЫір Ж ои^ы р^^лр офнХшртгіраитіш 9^ 
«і#вцсі^/Ч 9 (Гѵтг( Ао*>9Ары«ір- 

1Яа}і»аІ 7^0х«*ЛсЛшкі'2г пттгір^іх^^р, фщаір $ оштщ^^^тФ» 

вЩ.^. фЛ’ЛсС^ Л' 5 »«<С ТяЛ тыі^их^йіі ІІ‘ЖІ^ 

тші УС«гп(Ѵ(> віпріі •ібгтп! тгяр^ шец ХоуіЛі ты ‘ссп тіІр іііытігтш ' 
ік^ц^ц^^го-^сс} Ін ^ тгр /і^р^рфр*^ тпг^нр» 

Оі і 0 кХб) каур%\ тир 'і^Артир ^^^ ітпИі фі^шоі, і^уі^вртщ т^ тыс 

^)і^рк 'в^ел ошт^р ^ \іѵн%$'»цІтіі 1 ^ тѵкоОтѵр УІ/^г/и/ ііпоісб^хі- 
^ПР» Н ф^врТісІбРТПІ ^ €9^і9ЫТЫР^фп/Меіі» УПО’Ш /і{^^СР ХіХТЪСР *сЦі4 

зГ ^«(Г* ты сшт^ (ліуыХыіт^ «С 9 ^ІС 9 *&> 

о<;л !АВ^ 0 Р б^оі с« тир ІФріхі^р ^ѵу^Т^фіЫР ы ^*ХвЛ 
ѵ*(Г Л(івв п^стгс^) «Жле гештщі аштгИр ітпурИрш еах. і^ѵоіЗі^. <)$ 
•пІР тпіщтир ^іСхр 9 ^^хец ыіІр тщі •ло ‘ аЛ*^? 

»Лу «?ві т^і Ч>5^^з-«пУу^*У»{ Ч/«4ІГу> тгХу 71- 

7Т р^УвТТУУсІ» іс-фѵі ТР^*АІ)»ІЛ' шЦр <23^ •^ХТПЫС *9С**Ѵ( ецмріы>9^ 
ии> ктцтыр трп^трртщі ѵфшр /ль^рХо^сц^ І'зп'оХі^Ш',^ •'ярох^^ 
тѵпиг, 'ІРЛ %9^» 9 «•АцѴ«40Ц ^іохрсср Ърм 'О'^^ тшт^ія^^р нХчфяп »9 
^трііяпі^іі ? итпягтѵі ^цтщ. 

/ 

ЛіСА “АІі I? ри^ыжн тпсХіу{іипаі Хѵт^ипщ л/л ^рш 'іріп! Х^- 

#кГ/іы»Лр^(Г Х^'уѵЛ^і^Лву'МуіІфсвит/ кікіірѵ^^Фмітѵш 

^^<99»,т»7$ 7Лі»л о ^ 4^;і<Н9і я^%ыугві у ты тмГ ^п'дСі* 

^7ѵ$ ткіГ 9го(Г. /иыоіл ««дт^ іц,р^ у ^моятыі вштыуршіц^бті тп4л(ф- 
Ъѣіс аіѣх^рѵпц* / 8 . і 2 ". 

Л«Л«У Н9Р ті^ УпеоХт тщсвшлтяыс 

«вГі УІХ^^Гу С^ХвИ0Х^(П«« ТѴсГ 9«к УТѴП /Я^^фыРЩПі/АЩѴу^ 

юиІХг% ты тпУХл п ^^рІяя «штц щ Л/к^іІ)9 хн 

фкгы Ц 0 крія Тіі. лтт*тгсНо\ іфріц^\ ві ^пл^хы%рт(^ 

у^лфіпі.^р ^іВХуі »3?о0ѵ‘&іЛі»<,«отСнс, ^^ся’ЖытрІг- 

чгг((^ тщі тфир н^Хо^рІоц.^с'яц ыНр^шѵрі^Стрш ы гшстяты / лѵс-щ^ 
^ящуищпир,пп с^і^Рілппуч^се^, 

п»^ Ь^ШІ^ЫР /(^Ік^фіЫіІ ІЯ ^ >АІшХЛ/Л^ЩС 9, тІіяыХпЗі^ 

9ІШ 99Г 

^г€}аЛЬуіеѵпл]итШыЫ]Ііші(п^^ и* 

0Осеап(. $і Ріасо попСѵіс» исРоё(х ^иа]іасип^ис ^иг ірП$ш 
ЬиссатѵспстшСу^аггігсш, &< 1 і(Г<;тіпагстпи^а 8 }с^Ьи5гсри* 
№апгс$:Оі]атд іліпи$ сопсс<і<гп( 1 ит,иг Рос(х поіігі саоат аис 
кгіЬаіи (ІіГсгсратіа а<6спр(игІ5 іпфігагі$ ? 

А(ітопі(іопе5 Ьх аиго Гиги ша^І5 аигех, & а( 1 то(іит лісшо. 
гаЬі 1 е 8 .Мп](ІРх< 1 а§о§і іп ГиІ5 сіі(1аГса1іі$('Гсиросіи5 іп Гиі$ іс)о1іі$ ) 
та]и$ орсгх ргспитГеГассгеагЫсгапсиг.ирІигіЬиз ехріапспс» 
^иіГпат ]ирисг,Ѵи 1 сапи$, Nсршпи$, $а(игпи$ &с. сгесіішз Гие- 
^і^^илт иг ш(с^ргсипш^,^иІ5 пат Пс}Е$и8Снкі$ти $,иЬі 
^^пши1изи(ипшгѵс^Ьі$,^иаПЬxсГсі^епіІ1І1 іп(сгПг. Ацис іса» 
^и( терпит $а(апх сісЬсЬапс ІаЬсГа^аге» & <1сйгиеге>Ши(1 пс* 
ісіеп(С5ІІаЬіІіипг. 

РгоГсдб, ѵл іШ ^міГслп^лІнт ёхтіпітіі, Пси( Іо« 

^иішг 5 ЕкѵАток МапЬ.і^.ѵ.7. Мстігі ѵсго ( 1 сРЕо,аппоп 
кос е {1 оГГспсіеге рагѵи 1 о$ , Оѵс аііоІеГсстеі » ^иі ртапс отпіа 
сйе огаси 1 а,^иха (іосспсіЬиі кісгсргоіаса^ Оропесепіт «ііГссп* 
(ст сгс(]сге. 

Вопі ргіпсірс$ х^г^ Гсшт, & ігаісшииг сі , ^иі ГаІГат <іе ірПв 
оріпіопст ГрагГсхіт, еиш^ие тсп 4 асст іиЬепе аЬігс іп гет та- 
Іалі. <1с ргіпсірит Гата, т са (аг(а (с Аа^ис тапеас • ^еЬстиз 
еііе ГЫісі(^^иап(6,та§і$(1ісеп(]аГитсIс^ е о, ^ихе|и$ та]с(1а« 
іі сопѵспіит ! 

Коп Гоійт ѵггб Пвиз сх ЕіЬпісів (сгір(опЬи$ поп со^поІсішг^ 
Іісис Ьа^спи5 (Іійит е( 1 , Гесі сНат по$ ірГоз ех іі$ адпоГееге пс* 
^иітиз.Катросгагит ВіЫіо(ЬесхпіЬі 1 сотіпстш: ІарГиАсіа- 
ті)ПІЬі 1 бе іпоЬссііспгіа & ІарГи по(^го, 90! шт сгатиз іп ІитЫз 
Асіаті : піЫ сІе сгсагіопс бс уііл хссгпа.Ес Л ^иx Ьопіт ЬаЬсапг» 
(апсореге ГцІ5 ГаЬиІоПі соттсп(І5 ітріісагипс бс оЬГсигагипг, ив 
Гегтсѵсгі(аз,си|и8 ѵтЬгат ^иап( 1 ат а раггіагсЬізасеерсгапс» 
арисі іпН(Іс 1 с$ тсп<іасіі гесісіагиг ГиГрсб^а. 

.Рс Ьотіпіз гс^спсгаііопс бс ІіЬсгапопг ргг ГоI^Iт^Б 5 им С нкі- 
атим ПС ^іу <)иі(1ст рго^спии. Ее АроАоІиз Гагсі Дг,а (с ргх<ііса. 
(ит СнкI$тим,^иx (Іо^па Сгхсіз ѵіГа Гиегк Лиідпа. АпітаШ 
»піт Ьотб попслріі м» [нпі Врігііш В*і, Еия$ а ^иігиі»^ п$с 

роііЯел со^по[сеге,^міл ^іг^інаЦиг ^умііцяпімг, і.Сог.а.14. 

ЕхА^ г 6 .ѵ. 24 .раге«,РсЛит,Раи 1 іГегтопст,(іегсГиггс^іо* 
не тогшогит 5с )и{1о 0 в і іисіісіо сІііТсгепсіз.Пс іпгегг иріПс,/»* 
/атш Рами , тиІрАІіііГАіембіп^лпіат гніі^ипе^. Нхс (ІоАгіпа 
ѵііісфасиг РсВо іпГапіа ^иx(іат, Отпез ѵего ЕіЬпіеі, ^иі атс 
Сншзтим іпсагпаситГспрГсгипс '» ^иогит ІіЬгозЬаЬетиз, апі* 
таісз Гисгипг, аіЬсі,ітріі,атЬи1атсс іпГиізіііоІотапііз. 0^а« 
ргорісгпіЬіІ тігі еЛ»(і сататуіісгіа і^огаѵегіт.ео (стросс іп« 
іег ^етсс ПІспсіо Гсриіса. 

Ех ііз с^цх Шхітизі ІисиІстіШтс, ірГо^ие Гоіс сіагіиз аррагесі 


Л 


1Г 4 Т гіёр 

ія(йш пТі ІЭті«Э<* !»>/©•♦••'•»» *'** ^Ч*ПТ«», »Я 04иГ ^ 

^•«мг. 

) Кмг Л і**л* ■«)&* тЛ ч^й» еіх ятці^т , яЖя 

I *'< ввч #<^і мІіі’Іи»сжг».іі)и$ ряліа^ *т <^ітчс . і$ »| 

щ и л п іжі а^ічіиі «»я ідікіж •пТ* яф(»п т*7і іЛ«гЯ>'ігт 

1 К««і^*і»еі/ЗіЬА»«‘в^ ^ 

Ч(»5ч'*С5'й* *(і(5А«у*»,в»іі»гі»4Сч’ 1^ я)в^( у^хфііЫІ^гя 

^Акя-п>«<^<(Ѵ^яч^м«. «у) №т»^ ?'та7$»< пфіятіи- 

жіА)!<^>^г1і>^2' ХІ‘^іулуяігй-я тні і^'^Ыі ѵ/іяг. Тяц.ф *• 
■^ *■*' •$•»*“'"»« ""в^* < *іт5и»«ммі^, ія^*Ъ •< 

«/•іС»ГіЛ*«г 7^П*ѵ^^ вв«і(А*9і»-'й Л’Л «і ж»Л« 1^ о| Я;**С‘* яиТ/я^Я’ 

^•пц я/іі^тіЛяіѵущт». А«?і?*А«^' 

•яѵпр . ТК0ТІ і^чпікт^}«г >«^<*(- Кі?44»«^«і|лИ7**и'’***‘»^ 

^^(іія» тмитіш. 

■ ’Н юмгц ЛІ^%ящ0ШІгцп 1^ тпЖя^ 4дс^і»Сіі^н <і» -тіРІиф^чм» 
Л/іІ0МЯ0т I Ія 9 Іі« хж*(чф*'>*4 яЛ‘іівп7Щ,‘піі ппІпТі 3 ЛЛ'Я 
•***«> /«іЛн е« т»Г{ «іи/тт>г(</(/4*«*< *■? *В*С^Ѵ ч«^-М іі.9^^ 

‘У*|( /І П фіХні^ЯТ^ЯГ 1 71 


’ЛЛ» і^іг^пр , і}а'іі(»^р"^/^я(яЛі0Р, 

*Н тиіі)^Н(^ г'фяуц 

Сех /и 'фіктір* яЖя-плцІмІр я 74* ^іуяХвіІ/и^Яі.щ я}ія у(^- 
фщ ЛЛмхЯі 71Г^^ -ѵхя та^ ДІ9ті^д;Э^я|^.‘иагі7кГ^іг»7і&* 
• >9 тпЖё) /к еі 7»і< (Э-ия х>іч7П( <иі«< ■ і^У. ті ««- 

2 гя «<ѵ еі гк'г^ «мГ>« шп ,тщі іІРчиі /«•^ѵсЭ'иттс <«( яНкі/^р 

Р*Ір ■»^^}і^РП( , 79Р уящр (Ш^І рТЩ • РІяфсшХІ^ШП Л , Аі* 


3>ГЯ*, 

Гяяаіщр.^я'РгЫр л(илгвр і у»/інр. 

Тл/Іи» (а$ряпАм •&<!/ /Зіл и^Оищ^р. ‘ое* ЯР яХщ^гішіщ іярщ-яи- 

>ЯМЯ Я«(Л^І л I «я 

П«Жі( ^аСІРргщ <(««2ь4 

*Цр т «юг х»Амі( « 3^фі(ят 7 р!р у(*яр ѵЭ-Аѵ негр шХ^щ 

0«;(« • жі/Ѵэ/оК 7 >Гр фіХепфм^^ С« Т*7( ^2(***Й •««* 
яя'Ря щі^Хн.ріер/ііішЪр 

Тшт цр^Х^РШі еі^р Іяі^ряіі 
КаЭ-'І» т;«яг>р М(2іХг&’, кяіш{ яЖвР АкАіГр^ нвш,уяуяр^ !а^м 
гтчі 7*<{ (млг. 

Еі 9 ІІ* к іирярірц ригнр , я^^р^ тХ^еШ’ 

• твГ> /іѵ^у^фт труфяй^ тят^^^ / л$ря іАя іі^щХІя 

МХ яр^ /РХягрчрііяі я-жітрЗ^ іХгріі. у. и-ти рлѵ^/іяр, 

"ИіХіі; У •! яа>7 іфрряр хврТ іяяхгіт- 
’АЖя V ііп хі)я і ігаХнр)/нг уя^ щ тяят /(/рУ і* Луум^м « 
*?»»•*• 

ПАмя* 


^гфііо^^ ѵегй Іѵіепши т^шіме, 15 

Ѵегат (аріспііага арисіБіЬпісоі ашЬоггсдедис ^ихгсіі<}аш^с> 
іпѵспіп роЯс. 

- Озатѵіі ѵетопіи!(а<і<топЬи}Ьай(1іаГсі(е,Пг<1 іаріетсгсіі. 
6 а ЬаЬсапс, ргоиг іпбсіагі поііт , гатгп Гхрс ѵйіит рго ѵіпи(г, 
&сопіга ѵішкспі ргоѵіііо іпПріспгіЬи$ &иііосІ5іпАіІІаіи, 
^сріс^а(с іпОьим ЛгіАоссІсіпіЬіІсоттетогаг. СксгоіпІі> 
ЬгІ5 Ас оАісіі 1 Гастіг, Ге іатііт а1і^иат ѵіписіз итЬгаш гсрспі^ 
Гс,& регрегата (стіЬіі.пстіпстІаеАс , піА ІассШгиі & іпіигіа аЯГе- 
6 и$. $ѣ.кѵАТОКспітпоАсг,г(стаРАТкіа Гарісопа.сопгга- 
гіипттэп(іа(Маг(.5-44 - ѵ»/іги. Яога. і г . а о. 

АиЬф/Іетіпнт. Ес 5 в нѵАТоаап(сциаттогсгс(иг, 0 г«г'іѴрг« 
ітрііі, рсг ^ио$ сгисі Гисгаі аАіхи$, & рсг^ио$ рсАс$ & пшшв е- 
)и 5 ГэпбіАітх сгиАсІіАіга^ Аісгапс сіаѵіа рсгшГх. Е(срЬапи$ ргі* 
шиз та^^уг,^ииш Іарі<1аіе(ш’іАстГеси,ѵосіГсгапз> Лбог. 7 . 60 . 

^ о М 1 N Е 7П /}лімо4 Ій (?»{ рФіШМт. 

' N 0 ѵшті Т с Аатсгкит сотшепАасЛ раШт іпси1сагЬитШ(а> 

*ст,Аосспз,ПЕиму«р«г4« те/і/І*г»,1>мтіІіЬш ѵего Нягцгтіітті 

ір[ит ЬлУклінгмт гп еваігіій слгіс^. йст ГіЬі ірС тапизіпГсгге 
'ѵіоіспгаз Аоссс сАсЬоггспАищГасіпиз.ЕГа. 57 ,іу.ЕхоА.ао. ЛриА 
СсаіАса ѵего атЬігс ргітагит, 

ѴсІІс ргхігс аЬоз, & ііз ргхссПсгс Гстрб, 

Іто ПЬіірПсопГсіГссгстопет 
КошЧароАсит Гиігіп ѵісіо,ГсАрго Подо та"папітігагіз ЬаЬі- 
(ит. 5 асгз$сгір(ига Аоссг.пиргіаза ОЕоіпАішгаз,а С н кі з то 
Ьопогасаз, & Ьепс Аібаз. Миііі ѵсго ііисг ЕіЬаісоз рос(х ітріі 
('ргогао^е^погипАат сгіат Ьасхгассѵіѵспсіит) ѵоІирсасіЬіи 
іпсЬгіа(і,А( іп гсргоЬапі тсіисш (гаАі(і,сопЗи§іит іпссАиіи.соа» 
істоши,& рго тЬіІо гсрисапс, Аісстсз, 

5 апизсАс тиііегст ГсрсIігс,^и^ Аиссге. 

Ѵісат сссІіЬст сАсап^сІісат. ^с^иіЬи$ ѵсгіШта сАѵешв 
Шарлота. (хрс Гоісіиѵагезтсаигі, , 
^и(^тса^^піпаГxрс аЬапіІіЬизпидІзпіЬіІ Аі(Гсгилс>& Гипсѵе> 
ьсгсз іпсрсіх. 

Лппоп РутЬэ^огаз ЕсЬпісогит рЬіІоГорЬогит ргхАатШІошв 
іп аиссіз Гиіз сагтіпіЬиз, ргоиг са шГсгіЬіс. ріапі ітріі Аіхіг, 
Тлгілгш^; ігоі свічо / 

ОиетаАтоАшп сгіат Ѵсг^іііііз, ^иатѵі$ аііит Iо^иепгсч 
іпггоАисспз, соттстогагЬіз ѵсгЪіз: 

ТІеЯіг» р [мрегоі, АеЬігвпіл твѵіЬ», 
НотсгизГаЬиІоГопіт Чп) :огисо^урЬxиз,^иxіпГоIй^^йт 
^Аипг,ГоІі поп Ппс ЫафЬстіа аи гіЬиіг. ІІіаА.з. иЬі Ас ГаЬиІагиг : 
8«1^иісипЯлян4и,^ні^і»тпіясоя]ріси ипш, 

5сА ^піА р гхЕсгса Іо^иоі? и сАсеісг спіт тс гстрш, А Пп^иіа 
ѵсііст сааігаіс. 


ПАмп>ч**<гЛ«^^^«М'п« і*т^ітвкм Іщ-О^ ’А^РШві», А 
щі жіуті^і^гіігіліштр. ^ , . , 

Мі^і тіЛ тяіІн^Л I ті» яАщЗіг/а! пфіа» > ГІаі е^рггіш 

ті* іЭ'ияі» ш м Ъі сп » іі^п > етІтяЖ»і$ і(рімпм 


*кг 


Ъ</к^ АпРѲі» >$ гіи іі>^фпСцш- 

мП^Х^*Н’ ** ^жівт/3|^ іѵв тщ( л)/ѵ^ гм-ѵс. «Г» * ^ М 

г^ш,щ Кп /4теі».тіпіяг * «уг*»яв9»іГ іоалльг- * Л' ві 

яЛтщ , щ 'іуяХюк 4*е*< ''■< фяѵАо- • *)И тйѵ ^ви> т«фЛ«т«^ 

Ш7І 9»і», «Я Я« *^9>й 9 *у> 0 п{- я 9>А«^ • я Т|і’ 

я«м>4с%«йІ< '»< *ЕЯ^Я> *** ’’’* '«Э-Ля фаіржЛ іЬя'мгпці іЛ^рягЛ/і^ 
«' 9іАя. 

’ЕжяЦ гчум^ш» Лт?і> 1^ '^М* '**’ |*'>/о>9*** 

ЦЯ1 і'і!»«яц,^^і ям» |^>1Я •« янтіт^п'*»^ 

«Лт мкі л /в(ѵ'«т(. івштш'( я»*м( свж ■|«)'ѵм(ят>) ’Лгптвп^ ужАфів/ 
іг(3^,іі^}<фгпі^^і%ЛФ‘1>вітш$»ХіІ>аі і<9мі>. і^яуХіічі янпм 
«• щяя ту^іпЛ^ , ч#Л«( Х'^**’ 

Пя<}^ і(т’ «гш Л} «сііЛя ^^Лмк•/4в 

Т/ЛівІ*Кі»»іТ> ^*Я^«ЯЯ(»Г, ТІ «{«ЯуКЛ^Я^*», Чі(#і5і^Эч7» хя) •*- 
/)і'мі^я*Гяяі{А«%г«іг і^ляяі^Ля’іѵгягХвдя'і 'Іяя*».і^.у.Лт* 
% •«пгі{^ <ІМ*' м *’|Г ^%>ягш іЬ&л я^С«>ітв( пшл^и^ітщ, 

іжш ѵХяяѵг , *А$^«»яЛч( • Кі*і#яг,ян«к 40'іяня яй> рщіітг , щ ■ту 
■)П4щ-тр^іХіУиІ(^ау}і,^ вяѵСмЛ» ^яцсяѵгм* і( іавЛіпщ , 
яктЛяѵ аіфякі^гпц. 

Л 4 ('іп( тіа іииріш ? ’Г«г« Х^г« •? яытіГ^^ ііѴ«> 2^^'кіѵ, «( я'}г 
І§іиі9ія»'5» ■»« Ф»»^* іх-лЛ» я’« я'м^ояшя/^' я >9 |МЛст»^. ея 
т^« А«}<«<і Ліяі^^я^ я 1 ^ ЛІ^РѴж-п^^а/іЗ^м мі^'я(,«л еям 

«л м'м^ яіягія. 'іяяя.(.|«. 2<Ѵі^«> ? 9>« ^«'Ч< я'к»яя(,/к« 

тп а-т,/лщ ая^щрѵ»арЗі/> 2ѵ о>{Ля<, ігщщ^ч г оѵ^- 

СігЛГі ? Дчв'і^> ? 

■^лХ(Ф. ріЭ- Э-. с« я*< 7^' *^'г я ѵт« і ея фѵХІ- 

|яя( т*‘« л«>*( п». 

Оул} я7< ^^Лихя'а«і( яГ( гд^ял тяяЛ >»#(л'ягі 

яТ( Я( ЯвГМ жГ Х^ДЯіГ ЯЯКТкЛ кл{ •ічпіуыпр Ні РФ(ІІШ 1>«Л»А| ««у 
ІАя'Ікі. ^ ^ 

'О лТуф* »» Р 9і« ея ч^Г» тіЕУвіаіФІкнт, ся я7» >я«Т(, т*^ «^»- 
Аіи< ч^мт» >9 Ч*лгд;«с9-я. те 490?я& те і/і(^' іфч • ХеФііі’Іткур.і.к^, 
■^фаФпі уу якшн,кя)ы^>аф>ш ФУгпі сц^Ля^чл /<$< ^'іяяяі>.ч7«^« 

•теяя'г АІяф^'>/іяч> АІ;я> і*я> сяР9<«^> я< •ч'м^^ Р^я я«я'м. • 
>іяоАІ^ таи/ те' -^агпіпщ тф яятя ^чля, АІ^яа я. 

Т<^»- і" ф тші а |вімАя( р^я*Ц«і ^ 1 >'*я« -яи^Фигі, уіцгя^і Л лляя'» 
яС'лСняя. 

’Л яі^^мемАчі 1 ^ %«Ая/д;я/ , ЗіеЭ^ тяѴяі тя'* Ач'уя» я( $я 


» 

1 


ч 


Тг€/4ГІо» гігл ]иршши кЦкиіійпі, ц 

^Ііігіта ЬіГсе іітіііа 1е§сгс Псссарисі Ьеашш АсЬаоаПшп іа 
•касіопс Гиа соосга ^епіез. 

На^спиз (ІсшопАгаѵі, ѵсгатіаріспйат 8с ѵіписсш ех ЕсЬпі. 
согит Гсгірсіз поп еіГе (ііісспсіат. Оих сшш циіз поп ЬаЬсс , са 
лес аіііз шірепігі росей. 

Коѵітиз ѵсго ЗсЬоІаз а ОБоіп№шгаз,аЬ асітосіит рііз ргіп- 
сіріЬш арсгсаз,ас1 Гапапсіоз сіиоз апіті тоіЬоз. Озошт Ыс ^иі- 
<1ст сАіп тете, петре (Іиііісіа, Ьос е(1, і^погатіа В еі 8 с поіігі 
ірГошт : Ше ѵегб іп ѵоіипсаіе Гесіет ЬаЬес , пегоре іпсііпасіо аД 
шаІа.Мспз Ьотіпіз рго іппаса схсісасс пс^ие РЕпМэпецие ореса 
Р ы ге^е аепоГсіс. Ѵоіипсаз ^цит пашга аЬгіріасис а(і іпаіа» 
іпепгі»Ьопепа оНепсісті, гери^пас, 8сЬопитаррсісгс поп ѵиіс. 

Оиит іса^з Диріех Ьхс ас^гіш(іо аЬ ЕсЬпіеіз ГсгірсогіЬіізІішаг- 
11 аш сіігагі пе4исас, ^иап(а ^игГо іпГапіа сА, еіиГтосіі ті тсДі> 
сіі,4иі ірС иІсесіЬиі (саіепсез , ГеірГоз Гапаге поп рошегши ? Л. 
тепсез8сп<иси1і Г^1лшз,^ш іпѵетіз іти§іЬиз §Іат1е$ сіегста* 
Іішшз.РЬосуІісіеі отпіит роёсашт са(ШПтиз,регс1агёГстіЬіг, 
Ті ьнігит^Оі шЯ ліШ[сігі [штріг Ьопфя, 

Оіші ѵего еІГеросеіІ теііиз , 4Ш<1 тШиз , ^иі4 та^із пссеІІа- 
тшт , ^и^ (Шееге ^ я^по/сеп мпіеит 'Ѵігит Рьим, ^иия 
тірі }ЕзимСнкізти м?]оЬ.і7.з>Нхс Гсіетіа поЫз ііі топіа 
а§опе орішіашг, 8сГегс (ирреііаз , иЫ Ріаго, Агіііоіеіез, Сісего« 
ошпіз ЯЬесогит Гасипсііа , роегагит^ис теІІіЯииз Гегто, иа- 
4]иат ^иіГ^иі]іx 8с ѵапиз іаЬог регіе , репігизф сѵапеГсіг. 

Оиаргоргег поѵит ^ БзиСнкізті Бегѵагогізпоіігі ТеЛа-» 
тепшт, ип^иат ипісит 8с ѵегіШтит апітав 1а(гшга,Ьос е(Ь 
,пс(іісатоШсшагаІе^атиз8слпесіі(стиг. іпЬіГссРбі е1оі|иііа 
поАе5(1іе$4і сопГитатиз, ЬаиД і^погатез іпііз сотіпегі ѵігЬя 
ѵіилигпм,]оІі 6 6 і. НоДісѵосетРвіаисІістезуПе оЬсЬоге- 
дшз ашгез, пе ілДшетиз сог8адіе Пшиз іттогі^еіі іп Ге^ие^(|р 
сопШіо РаѵіДізі сіататіз : 

ГГа1.іі9.9> §Іиото(Іо рмгі/имШ^иѵіПм ѵіят [мят ісі/егѵяя^ 
Ло іят [ісмпЛит ѵшгЬмт імнт. 

ѴхіІІізргаесерсогіЬиз/^ш ѵіІірепсіитЬиіиГтоЗі а<]топісіо« 
яе$>яиі а^піз С н к ізт і ігоропит,еоз4иеаЬсіисиаса(іраГсиа 
іпГаІиЬгіа 8с раіиіігіа ! 

5•^т0иа^ие^ б"і іпіігпіі серіи} і^яЫш, Тстр\л 8с5сЬоІаБ 
ПоЛгжеорегГопет: Оѵател,ш Сн к і з т и$,^оЬ.іо. 1.7.^ 
Юісшт тсат лмЛипг,(^ е^о тѵіШм, [е^иптиг тс, Е( |оЬ. 
8.47.і(іст р^оIо^иі(иг,( 1 ісспз, 4 ^мі іЯшхЪъ о»ѵігЬяі>ъ і лшНіі 
Вс АроЯоІиз сасіет оЬ осиіоз ропіе ТітосЬео , Шіо Гііо поп (1е- 
^епсгі,(1ісеп5 і.Тіт.4.7. ргф/япяіѴігЬ (^япіІ$і[яЬыІя$ 4 іѵіім, 
0 ХІГСІ 'Ѵіге птііірСнт я4 ріаяит, 

О Рпссер(огс$)д ЗсЬокгсЬж : Ь«с тссЬа іо ідиіШ8 аіиші 
Оід№гѳй Ьу (Зйодіе 
'4'і. 


'л-. 


'Ф- 


• «- 


г* 

.. ■ ■• I 
# 

/ 


16 ^Ті^І^О)0Г,М'^ЛАП^іШ^АвіР7ГШІ^аС^ 

ЧІ/Ш9* /и>} **>Аі/і 7 *. /КЧ ^%У!^ 'Я* ТпГ Х^ 1 $! ^пл &^71^( »в^5г» 
чц^оМиН ы/43**^ т^ігСѵті^оіі , в(Л^« т»7іг гіАтг^ві; 

>с>кіЭ’і (Лі/лц-тщ тхЛ ^лсфпцтр, т»Г» хЛа#в#'Ш» т&ѵ ^лпХнт тяГі^ 

М«ГІ. Ху <У‘ І?і*« А см НП^/ѵЭ* (^9 Ір • 

Л^|5Т» ЛвтА^іТі». 

*Ев<іс/‘п« *р« шфл^р% /УС^*’ * /«4»7рі>« ршХѵтрТі лѵ* сшпі 

9К • 

*Акы(^л'п *1щпі Хе<Р(Г тісГ >^»;^І^Ф', 7 *<Г лтп»1^пТі /ф^ч* 
^ГРЦ< ІбМ^ТкГ. 

М«(Х му* лфіпшт(^лірл^ о^ірлі^р^рлп кшХьйтхеш-т^тА' 
1 ^ 7ѴІѴ7ШІ' іягр ч /ЗлтХеІл 5 ^в(Г лрліш Аіуѵ ѵ^Гі» » в$ «у ^^щтѵц чйт 
(ілпХиил 7»(Г 9 <«(Г * пѵц^лр ^ ы /чч сіоіХФ^ *і( сшіім' <^луц/рХюхі^ 

сшти , піні'Ші іж* сшти\ цѵХФу^ ештк, 

П^о« типіі_^ 7^ ^чѴ сѴ 7^ оттл^чтп’п ^л'Янр чрцр тпір» 

Ітг УзптаАІіг^» «Ч ТВ )іХч/^ « сі тв7^ 

*і/(Гг >^ѵЦ(ріАѵ^^'ві'* СМ і|«і' «V* ш/пЛ с^хХІРШ ні Л|і« ч 

тгир 0 ^ % СМ сѴ< 9гі^0і , ві/і^^тіл Ія. і і'. *у. # }і»і 

вІ»в/Ч9^‘'»ЧЛ7, 

'Ё|в^.ку.іу.<ІГ«/І(р( І 77 ^«»І' см ФРМ/иГЧіЭ-ЧПсд-І, «М|Г«9‘ ^'сѴі 

Ѵріш. 

ІГлХри 4(. ІГ^> ^ч ^ГЧсЭ’М ТхХі'вВв^'твІѴ ЙШпГіг Х^ХіШ /ЧЫ» 

*• іЛ. ыт ірятг сшѵпіі, $івѴ«^ "ПР ш^ср, лл} пЛш уіииоіш 
ітпічпіл>з АапАівЭ-л^л*# с^ѵ^учі хА. 

*А»л ^чтігііеіпгсі ^віігг^еі, 9^ ѴРМ мпіір нп ти ір^р(^^ • ХФОд, 
р^цщ» пФЩ}Г<^>‘7пѵіІѵг» хрог(^і л^і% 9^ ш Хоітт ніёрХа 

^СіСсчрцаЛ » ш ец ^і^оі п^Р і^»Л 'ИАч'^«{ «яЧ 

''О^іА#» ЯР я тшчгщ «і ч/лі-п^лі 'пшти агшрліпр% с-п с\ 

Лл,яаЛвіЛ» , фріСшр *А. 7 вѴ ^С*Хфр кситп^ Л’ яуроіо^ і-жгліхХІигтщ,’ 
ви/7^^^ѵАдС'о>7Т( АіАч^«(я 1 ^$і(^Хе^р^ап9п(риа‘/;і3^і РптзХчр*/4і^ 

рцтиі 0^ о"Хт^Х(^ ХІ^% 
л.9(р^.і.х, и §ѵн 7к і6»ч» 'піі іеи^рич ^н» р^ьті^ 

^1^09 7ІІ Л< I 'пТііТЧрЛіі^лТі , «%< Ір ІХІуШ (О^ПршР ріРШШ 
ктічпіиі^и» іу» 

Те •хрі^і40,луіср Ліг«А«^ чшртн^ Х^яеМ'еТ; (я^их^трщ *іф0ц^ 

рЗ/р) річ я>ярсііч*ч<В‘іЦ тг^Р оро/^тыр тьГѵ ^игіті^лір. сс^штк^ ул^ іпш 

сессГт ^^Хл,еір оРор(^'^ ^ /ір ч/ячеілу^ тк ^ 14 / 49 ла/<« т» чр.%Ха і^«« 
ХРіфбяог 1^ сѴ( ^Ѵч 

Т«7( лЛіпр^я'^ьоі 9^ фесахяпр і еп еі і0ріі(ір\ ур^яфят ‘г»^^Аг«> 
Хфіпип тпЖя сіфіХі/ля 'п >(^^^0лісиі т ^0ч > <г;^( іргіштгІХіР 
яяХяі іііж^р кА. оя 7 » уАі;кі/ тѵр яжіч.Н^'лур СМ ея ифіХборфер, < 
'АпфоІрфщяі л, і* ч ^ѵриі фХфр ті фи^/{рі ^(^/К97. яу/- 

0^7Ш 


/ 


Ш 

I 


« 

4 


Ѵгфйо I л тг4}итши пфіште. гу 

репеігаІіЬиз гссоікІісе : пс агссіс.пе ргоЫЬегс а§по$ С н к і $ т і 
аЬ ЬІ5 раГсшз/сіетсз еапоіиатит асіикіз, Гссі сііат асІоІсГссп- 
(іЬи$ (іаисйе* Ыс ітісатіш РЬагіГасов* ^ш сІаиГсгши гс^пит 
соеіогит. 

МааЬ. 2)* 19. УЫпопЫпм$и(дкСнк1%г\1 ^) пй^ыііпішня- 
На {іпіш іяігфіго. 

8ІШІІС5 сгапс сапі ^иі поп ѵсГсііиг Гоепо > вс (атсп аЬ со рсси- 
^СБ ргоЫЬсг. 

Аисіііс Сншагии ргіпсірет ра(Іогит,^иі сііхіі ас! сІіГсіри- 
ІОЗ Гиоз. 

ІЛлтс.іо.\і.8іпіійрмійиіоіл4/р>в ыпіп,(^ пілгшіійоиыііит 
шяіт іП гв^пмт Оѣі.Атйп Лео ѵоЫі, §1нішп^ поп охсо} огіі п* 
^пит Ѵѣ\,и(рмегиІШі пе^ия^иатіп Ыт;^гіЛеінг. Еі^мит ле- 
€$ріЛ‘оішіп иіпяііітроріів [ирвг ш тлпіЬш^ЬопоЛхіг ей. 

Схсегйт іп (ои ѵіса,^иіс^иі (1 сдегіти$, поЬіз сопѵспіс Гст> 
реггеірісЫсав ѵоІипиіетВЕі Гап^іШтат.іпГасгЫіссгіз по<» 
ЬІ5 гсѵсІасапьКоп Ііссс аЬ са веЯе Асге аЯ Ясхсгат аиг аЯ Ігеѵат. 
§1ніе^иііі попшЯ шх /Ыо^реселсмт «/7іКот.і4.29.В е и « ѵсгб 1с- 
^ст ШІ1Г* 

Ехосі. 19.13. иЬі с1іси,>Г9ія«» Логит лііопогыт т гесоЫотіпі, 

09 ЛшИЛІМГ ОХ ои V•^і^0ь 

РГаІ.16.4. лЛитят пртіпаеогит Ыоіогит тЫВш той» 

^е^ст. I о. 1 1 . 5іг Лееш ійй : Лі і/іі^/иі саеімт иггят поп /і-. 

€ 9 гит,реилпі } игга ^с. 

$сс 1 ^иіпаIп Гипс Яіі іШ аііепі , вс ^игйат Гипс потіпа еогига ^ 
^ирісс^,Мс^сигіц8»VиIсапи$,Nсрсипи5,5асигпи5,ВассЬи5,Ма^5> 
а1іа4исі<!§стіі івоіа ЯшіоПДіта, ^иіЬи$1іЬ^іСстШитгсГсгй 
Лшс. 

. Цсіпаіп росСайгі поЛгі соп(іасгагспс,ірЯ)8 ійѵосапсс$ )оѵет» 
Ра 11 авст>РЬссЬипі всс.віаЬо 1 ит,^иат ѵІ8 рсг і^погапсіаш.іпѵо- 
саЯс» сі пеГсіспссз ГегѵіііГс, всарегсіШт^ рессаИс іп сіссаіо^шпі 
РіГспё епішвісіс АроЯоІи$) 

і.Сог. 10.20, 4иас Сспсеі ГасгіЯсат, вастопііі Гасгібсапс, вс 
поп Осо. ^ ^ 

$асгіЯсаЬап( ѵегЬ |оѵі * вс саесегіі сііІ8 » ^ио^ит раиіо апсе 
щепсіопст Гссіти$. А6І.14.Х3. 

$рікіти$ 5 . іпссгвіхіс поЬі$ СЬгіШапіз , ргоис раиіб апсс Іо* 
. сші ГитиЗуПстстіпсптиі сіеогиш аііспогипі» Оі^піШта спіт 
^псівоІаШа, ^ио^цлп потіпа, ^ио^ит тстіо &топітспи 
ргогГиз ве 1 сапси^,с^исте(!іор!ап^со 11 апсиг. ^ 

' Ясри^апсіЬіГ$ ѵсгб вс оЬ|ісіспсіЬи8, ЕсЬпісо5 (сгірЖІс вс гсіі* 
^иі(Гс тиіса исіііа аЯ стевапвоз тогез.асЖстр.Ьспс ^иЬегпап- 
^ат всс,вс Гиаѵі^асст роётасит поп с(Гс а рЬіІоГорЬо аііспат. 

Кс/роА^о і,Сох.$*6.рмгмт/9гтопіііоіят таЛлт [огтопыіш 

■?сх 
Л . 1 


о V 


і8 

<ЙтІГк«М>Ч ^^ФщКЩ ТІ$І 
5* иіііж іт^>ііш,а^-гіиа іііуіміі ,щЛ»ч таГ» 5 ‘л^^я'п А*« Кі- 
КІрѵмС <Ѵ<к*І» 4 в( 9 Я^^ч 1 . тпі^иіі §а( Л«<іпі( ■пігіуіт» 

уіАаі< ИІ’»І ттАив^'тА» -псГ я(^аД^>Г» 

ЛЯ7Г»ям«і> і)^7>х><^АіАмап>«^, 

тгис-^им тщ -фя^^жг тѴгіо», т^' ята^гдОд»» «А, я«А«« 

3»* я Э-й»т'ті>» уія(іЫг^ш>((^віі. 

ОІ і(ищуін л і^> »іціА«г . яйіі •іХщфап’О^^ ■пІгтги'Кія^^і ,фІ Л 
ти>г^іЛ(к*Ч ^ ?**• ’й *'* Л?>«г, ‘вАй*і<оі»7і/^я'«гг, 

»( ««;^імс^гіі пу'^уіфіші -т і<шп^> 4«'гА«і(^я. «(;іА«І< м'яп • 
ЩПІЦГЬІ' ’Е* эо(>Ч< >Аиіи«» ЯІМ^ ія> ѵЛі^. 

*'02і ^ <Р^(' уАѴХКТЬѴ ОШ піл^ ІфіХІпфф», І(рТ 

Л»іѵ7пфл^» 'мпх^»им^. я уЛихкг «^м у(у^ф'іі > ‘Лякату 
•т^'» ітп п< учі »Щ Яі яі»Л»{ф- у^фн. кі^-гі ^ІАі ц^(фф 

і;ц«. яГ< Л' «>4М у^фкі п^фіаіФ іі ^4пСщі }^р^і0-1іоті *д; 

^..т'ія»<м/(мім і(ѵтьпЧі-0Аі)г^»«. я'«^уА(;жі/тіг( ий^жр <і^яуяяч( 

т смяіхѵаЗ^щі г4( твГ» схАі«7Ы» і(р(^ЛжіОі у^псаЗ^фі 7*- 

0іи/пц уА:<«і>яг70' жГ /ц^гР» 7э/хі«^ѵи/4>« ^ЭТіціА./З.і^. ффррЦ »• 
фплвг і^ьр -п! Ая»5тА«>1 

ТГ Хм у^яотг,( уХѵкшр Ушіѵ^щ. 

ФіАіЯЯ-.ѵ.*- іл «ААі« ^і»«>>« цуіищ 7г껧> ^г, •><««. ЛІ^гі\ягі(і‘(м 
^ урііфіяі Х^гі ’і»г«? Кѵі^'м /ФЖ’Л' ё та -ігаіг^ щуж'/ФЯ^ 

0»иСя^инррі{,іРяХф^ііркі(і')іФ», "Н у^^1)>'«>'Ягя>'Лы>7«/»уА|»в(»» 

Ні уАіім/йіяі I хАі)9»ѴкЬ Аі>«т«я- 

*Еі /к'ЛмЯ Хгуі^*» , хаг ^)| г’ і(АА«, л'і ффжм, 

’Еі Л' /»<> « ЛѴьми , л» ѴО»,»* іхя. 


Т/уЛ «я» в фі>іФПфІЯг к < ІСиГ ХіАГІ і фЛв/ЛУ^я •ь^9ж- 

^ Я« •»> ^ІІ»»1» > **< І.*А«^<»(» ХАх92»*# ♦* • (Ц^тгцвтщі /^^^ТЩфт 

>ЯГП0Р. >і««(ехіг( ТШІ і^ті^Жі ра’лхтгйѴ іг^ірру^/я- 

^•РѴРгТІ иіьлфр ьрми»»». СХ7»Г{ ІЗ-Р4Р(уіі тіщгщг. фІ( іргі п 

«іЛпя' > яв^о ««'я П;« тмГ -п» Х(Аі*г Свгас^кя» 

^ІіИсц щемк?.члл ж;^ыа» *ірі*тйі/Іі-.?ітріЭ-Рікі!р,я?Іія^ф^і,флА~ 
^іР^Фі'О&фщ'пцк^»**"* А^^я'»»свтчя|/ 4»^#» і|/«іі>епі«^к(«чіір<Я 
р(<іС*> ч хі|чЭ-«Г(7К7і>» Xм$1Аік^> /3<еЛ<«г«^«Э'>;х5> 

П«А«'і то» Хо/ччиііір 7»» ѴЕЛ> тіГ* іЭ'ѵі((97( хлдіпі' «і/твх^'-п'^- 
<п ^ісішдцг'то». «ті іАірв» «я яа^ситчтго тятаѵа^^ЛГг 9**^' *'**Л<^^ 
• Да'д;9>""* > 1^ в»* ІІ»*» *’я» Ся тЛ Хогн«А»х>Гг,сятч(«)^'< І- 

^І^і1і< іятяАчѴ тт <х А^і^'Ю>ія^^>'‘Ли»сѴкАчя«ЯХк>,^«САівЭч~ 
Яыг, лЧ ііг(*Фі‘п.е/4х я-хжх^жса» , л’« «І(уч ч’гфя^і^жпсф , і?и^<3-гпигр 
І-Я^иЗ^ШФ , ІП/ПТПС4ІІ&-ЦПІ* , ІяіА|ХІй&-,;пМ, е<( Я«|^іІяЮ‘^ІѴ^(»ІС&«ПМ'г 
щ ярч^і^жт». О/ 5 тгсікта» «і к^ітт^фр ж Іѵфшжжртіц ся т^ 

іяі»гвіЛ*ГеС{^ ^-^>іях<. x2яя«Л^xяк. в,и«»>г»9>^«»7і»>ха&у(А</'л» «і-я 
жл) 'с'Скщ9ггі]Фір,р^'жішиіияійртяріііЛф-прр- ха^ 

х^аі^тирр'піргщі екжлчвіяціягіХь.ота*фФ- 


Т>Ы^лйФііеѵегл]№тіШиЬфкишме. 
МаІаЬолілпіЛдотпіасоггитрипг. Іп Н.Т.Іс(>с Гяпді Рс(гі Ері* 
Лоіат рпогет,^иат АгіЛоссІіі &Сісггопіі ЕіЬісіі Іоп^Шііл^ 

Е гхГсго. ЕсцсгсІІ9иа5Глпдоій АроЛо 1 оійсріЛоІа»,& Га(сЬгіі$, 
Іо$ ІоІо$ рсіГс^іІІіта Ьспс ѵіѵгпііі Гоппиіаш иоЬі$ гс 1 н]иііГг. & 
сопГсіірЛЛс. Ьс);сргоѵсгЬіа5а]отопІ5, РіяІіпок,|оЬит,Рспга-> 
(еисііит &с. & <1іѵіпіПііп.ігиіп ^потлипі рсіакіі» а^тіглЬсіи. < 
ЕіЬпісі Л ^иіс 1 Ьопі ЬаЬіітііи.асссреіипс а раіпагі.Ьі;.раігіагт 
сЬж ѵсго а Вео.& ргоиг сссо по(ит сЛс роісЛ,рІигіші сх Моіе, 
сапонат апіІ9шГПіпо Ьсмріогс.тогаіи (иа Ьаііісгилс. Вспс ѵсго 
<Ііхіг росіа: Рипіа гх і^[в/опіі ЬіЬипімга^ил. 

0 ^ 0(1 ѵсг 6 аі 5 , 1 иаѵігз(ст ростагитполсіГсаІіопащарЫІо- 
ІорЬо. |11исііп(с^ссо^^исп$, гсГроіісІсо. О^ЦсІиІсіигсГГерогсЛ 
Сига 5сгірхига? Отпішѵ гспіт іп Нас гсгга гаІсш по 5 саріі Гагіс-г 
са$;& ш Ріпсіагиі ГсгіЬіГіСоат шс11і$ сартшг Лігісга(с.5асг^ $сгі— 
ргигае ѵсго сІсЛсііі ріа апіша іашгагі пс^иі[. Киіішп с]Ц$ сПс ро-^ 
*сЛ ГаЛкіішп. Егспіш ^ихпат < 1 и 1 сс(іо таіог сІі.сЬагігагс О в і 
св'иГа іп согсіа с1с<іогит ? Нот. {. 5 . Оиі §иАаі опт (ангапі сіиісе» 
«Іілст.оссиіп ііііиа тлііиа Лрос.і.і 7 . схсіатапг сиіп ЛроЛоІо, 

Ех сиіих огс Гсіто Яихіі тсИс ііиісіог^ 

ГЬі1ір.).ѵ.8. Омітеіілтсігіі^исо евітя иятпыт е/ііргврШі 
ятіпіяпят ео^иігіФ/ш С как гі ^Е5и Погяіпі ясаЩс.ргориг 
отаіЬш фі» тпр/хт гг:иІіяѵі,езцис ііиі о рго ^^е^со^|Ьш ,ыі 
Сн а і5тим /мгг//агі«/». Ег{>о $сі іргига ошпіит гсшт (Іиісіищ 
еЛ (ІиІсіЛітл. ѵсгіііішсіііогиг: 

6/ С н а I 5 т II м .и/си,]л{йеП/і еяигяпфіі. 

5г С Н к I % Т и м кеігй.яіЬіІ еЬ {і сліігл 
Е(^иі( 1 сЛ ^ихГорЬіІоГорЫа Ііпс ^Е&и Снп і5то? Атог Ли!- 
(іііагсЛ.апітаіф саггир(сІэ,& іі(!>эІстоѵсгіЛітсГсгірЛг,т;«ііі- 
ія* ѵяпііяшт.^і хЬсати5 і:аці ЬіЬспсіит аііоІсГсспііЬих поЛгіс 
Іас Гасгагитигсгаіит,Ппссгй,рипіт.& ГаІиЬіс. ІпЕгЬпісі$ рос- 
(і$,шрІиптіѵл,ти 1 меІитіш§х,шЬіІф Гэпі. АпгсС н к і $ т і 
асіѵспіит іасагпст ЕссІсПа попс}ісЬасііЬги ЕіІиіісіг.ГссІ МоГс$і 
рГаІті & ргорЬсгж ГиЙсссгши. Сі^агс иа^ис ЬосЛс поЬі* поа 
І'иШсіг Гасга ^стіргига,аи^а А роЛоІісоі нт ІіЬгогит агМіііопс ? 

Л 1 иI( 1 СІиіЛ|зпI.^иіГрЬЕ|ЬтсIі| 3 (IшрІ 15 ітрсгагопЛик ѵіхс. 
пшг,^II<иіо< 1 іxс^ип(,аѵс^Гап(^асЛс ЕіЬпісогй сісогіі потіпа,рсг> 
Лгсипопс Гисгипс ргг Лі.бс иі ѵі Лсге сЛ гх А6Л5 АроЛоІісй.сх срі- 
До1аас1НсЬг^о5с.іі.ѵ.}7-^сх ІііЛогіііЕсс1сЛаЛісі$,ѵігф5гсЛ,іп 
сагссгсз аЬЛисЬ, сасспіі асІЛгі Аі ДаріЛаіі.Гс^^а (ІііГс Аі,ЛІЛ гп(і,Ге- 
сші рсгсиЛі.іп і^пс ргхсірігагі, аиг а Гсгіз ЬсІІиіа сіііапіап 5 с оссіЛ 
Гисгиш РосгаЛгіѵсг^ооЛсіпбсгиЬсГсипгіпѵосагсМиІаз.РаІІд» 
<)с,8спо$ асігаопёісз іріоз.сісгіііспг (ап^иа паГтиІоі.^иаЛ лоЛгі 
ірГогйге&)гті(істи$ илпЬгл О ргхроЛегоз ітіга(огсі,& Птіов 
«пГогй>иоій аСнАііто 4Ьспоішп,аЬЕсс1сПаісгао^огціц,вС 


10 1Я%| ^ шХявігші т ріл>игш/віЛ{. 

ІАяіЛ* I» ^ 0 ЩІ еш 0,/0 ;д,’гя*», |§ >ЯІА«>«Ѵ Ічпщп* 

І^т,. и^Хщ\у^,ж0тщ -;«>^,Л'тсІ7.Г« іУ- 

^4 «І>«Аі*Г( «Я1К^»^У«М|Г, 1» ОП* 

1^Ан> ''^•ЧяЛщл^ п» Ля.ггі^ чгт?^ш/к, гі»фвіІ4гя^. ОІ Л'зг»«т*ц 

м «міѵімі.м <»»» іи«9вА«ш* .:г. V.. ; ^«оі| («таАм/ 1 ^ •< ^24?3і«4 7ГГ аит«> Л| і^вті кі^Іигтщ. Лтпѣ^- 
^ м4«< гжцііц^сГ ж.^мв'-і *С. • 

^в« |вЛАі/вгі7ііч 7т»3»^А('^/Ч9г 7і»((«і^7і»і'яѵ-а Щ0(.^.т.г^ 9»А»« 

гщу?ч!стщ. сиітш'і^ІАнярмжіл^шф’ 
Ч«Л см ш ті* 4<«»д;4«/ , «ААі( ті «ѵ^ І«2гл > 

'*» ” /^І^ісЭ-л; 9 іАл. ({«/«.іСі * 9*І< і*п-т'Я*іч^»і і»» 

^ ^лм’ ^мпи> кА. {4а/ іуві •пцггші тЛ ті«- 

•гиг.ш Х^псигШі МА^« іФикші ЛІ^^рщІІии іга/іуі^т.тчі фшщ{ <мна,і^ 
щ^т^-Ншкелш тііііфик^і АіАхАчѵ'Зѵ («>іс«{і(уіАІ. т 
*^*'**' *»9і|*'*‘Ф'«»іАв<^т'«а»«4в4»в»вв»1іяігі^'іг. ’АЖ* іглцч 
А« , тЛ гяг’ і^<Г /Ц5МІ •$ »игА«^44«а» 

аЖа» в» вігкякД». • гіфа»^ніт^ і^тч^пі ія^Лі/іа Сф‘ 

^'^^'^^ И’*ІФфрФ^**пц) 1 ^-пі{,нс» 0 і чАі “гЛвшіяір чвС^Лі^^н. -пи/ті 

^5*' ; . М«А«л»Л' 'ііліці Ііішфт0(^с!іт8 

тШррЛІ^^жЧі!7Ш0І«^,^,і^,гщ. 

^ — I Ѵ'*9 Лт» яит »гт}^ 

Оші уХшв тиіуі^чагрітяті. 

Нт» /<9»» яя лі >«/и/т»а ^(^«г і^'Хн. 

**^^*^*’*^* іпфт^^нь 

*( '^^^яі . я»АѵІо/#^А«4'<)С/Ла /Зм^а» ( 

Тіс^/ігм і>/«ітг2/і(І'а//м>» щтп^вж^псі, 

«и^а^мяжтл 

Пас Л жАціаііс фс«ІЛс яіАігіі’Л*» •'/Л ^ 

^»<А*І , вОГ«| пфіщ іжі ^Р24*Ч*7Ч 

*** *^***^^ “О***" »уШ0ШІГр 

^ г я*“'**«^'ве»і/«аА4* вмя«9»«т<. 

К«Г» 5»К/ів«5» м» 

Х»»яи»вхгЛі^і| /ЗАі^і^аглстс.чЛ' #*вА»уу 
^^***^’ *** А»*/с*а»і » ѵх^ (йхлпав, 

.У а/ 7 »А(^;^^'у( Э-М)>*пч^ іХѵцжж- 
» •/с5А«у»7 АѵѴѵсіі^, • тіжХаііі -п!і смкА« л'«| 

ЛЛісняХі^.еж тчс »/ц$А«}с! лг(, смі'т^' іжі^яфи • » сі^і?*.**сЛ^і;я<* 2 »{«*>« »і«і»4 

»(>*С#Г_, «(^вАч ?ЛІс^{#»7Ь>і>7^, кЛі 
, іе ѵегл рмпшы т]ііште. » 

ріаа^ іпгхсиГаЬіишп{ Ѵо$ и(і<]ие оііт роіиі(&іі$ расаіёѵіѵсге 
1 псе^Ссп(сз,а^иіЬц»&п^і АроАоІі всріипті таг^гмПпе о- 
юпі соттіГсгаиопе ітсгГеШ Гисгипг, ^и6(1 поПспг іпѵосаге }о- 
тст. Раііасісіп, РЬсеЬит бес. $с(1росгхпоіІгі,поѵііІ1іГаЬиІа(0. 
ге$>Нотсгі(іпііі,бспоіпшеіспи$СЬгіЛіапі,ГесхсиГагесопаіииг, 
<1іссо(е{,Ге Ьасср^оЬё^спсгс,&Iпе1|й|ГеГеп(і^'<^^иатIо^иі. 5с 
ПО0С і(1оіа , & ЕсЬпіеоі <1ео$ піЬіІ сйс , ^ио ргхгсхш оііш & Со- 
ппсЬіі со(і<т (апё тобо иП Гш(. Ке(ропс]ео ѵёго > Фропет* яе$ 
0 гілтяЬотпі^ФеитяІіяЬ]ііпФГФ. і.ТЬс0'.5. гг. О е и $ аЬоті- 
паіиг отпет соіиатшапопет схісгіогет & іпіегіогет. г.Со- 
птЬ.7.і.беѵи1г.и(Гссо1аши>Грігіш бс1іо§иа. ѴиІ(, тГе<1і1і§а- 
таі сх отпіЬиа ѵігіЬи». МопГоІатапітат, Геб есіатсогри* 
сгсаѵіс. бсѵиісиіиіга^иерапс ГсЬопогстиз. Кот.іг.і. іиЬсе 
Тіс^и,ш^і^Iятш тФшЬгяпс/Ігмкв/ііят ѵіѵят &с. РгоГеёІо его 
с]и(тос11 россазпоп СЬп&іапоі, Геб ЕсЬпіеоз раіат ѵосо. ѴЪ- 
сет соіт аибіо.і, ех еа іисіісіит Гего,ео$(]ие ^иі §еп(і1іит то* 
се Іосиіі Гит. ЕіЬпіеоз арреііо. ОиитПтЬото, цих іпсогсіе 
1аіеп(,поп ѵібео. ^е ііз і^а^ие іибісаге теит поп е(ё. $е<1 пе ^иі• 
оріпешг , Ьхс рагабоха і те Гоіо ехагаса & сопв&а , а1іо$ аиоіа- 
тис. Непгісиз ЬсерЬапиз іп СаіесЬеПп С гхсё а Ге ѵегГат,Яі$ё бе 
іі$бет ргхГасиг. 1бетГасі[Ми/>4#7/іГмя</«гіпргхГа(іопе Гиаіп * 
СаіесЬеПпЬсаііЛ/яггіміЕя/^ггі, СгхсёѵегГат. РгхГспішѵсгб 
Нсшісиз^серЬапиз іппоѵоТеіІатепіо іса ргхГаіиг. 

* Лімхіг^ ФптіЬш іЯЬлс 

Імх Еѵяп(гШ,^нФ$ /ві іІ1и]Ігяг яЬ яхе^. 

И/с иіиг фЯ [оІт,(рні ѵфгя фгяснія ряпЛі^. 

§1і/ы пят умд/а 1/Ьгй Ыг л^ияишг Нвтегш, 

А//ГФі^иі ттІеф/і тспёяіія іпяпія [нп4фпі Т 
^иы ѵ*(ІгФі япітФі сясв4лтФп[аІс/пяі /Ьіи 
ШпяІФі, ^ыіЬш яггЫш тт4ясія ѵяпя 7 
ЛміѵігФяи^ЯФІімяяіФімІ/^кіпяпФіГ 
ѴяЬ тфгФі, ^я^^я^ /рнф/ ѵяяя [ііфпіія,гійнт, _ 
пе/сйй іш, ^яо ^іяттфгя ішг я4 я/ігя / 

Иг^піи ФЯ іялііт ѵ»я$ф[я ГФ^мігФГФ ѴігЬя, 

Вяіѵфеят^ О В X іяяінт рФг4//іііФ яитЬмт^ ' 

.и' ѴФ/ігі$ ФсмШ ІФЯфЬгяФ ^ыф4/І/((мііі отпе/, 

^нфііѵфі 4і4/иіі ,ріия им яоЯфЫсфтпя, 

Е/ іяяМст ^аіміі гш/іо ѵфі яхв іфяісі ! 

АбЬхс поЬіГсит Гетіі егіат .^м;м/7іям«,ргіГсизЕсс1еПхСо* 
Аог.іп ІіЬго Гио бе сопГеіНопв.ргоис еит іпГсгіЬіс, саріее хѵ, иЬі 
боіес Ге Яогетет хіасет сопггіѵіОё іп Ьи)иГто<1і ѵапі» бс іпиіі* 
ІіЬиз геЬиі.аі^і ка ГапГ^цз іііе ѵіг еxсIата^.Шіпат^іп^иі()^иит 
Іиѵепіс еіГст.шЯишизіиИГет іп ІіЬгіз иііІіЬиз! Е^о абЬис абоіе- 
(ссд( яшііѵіш ГсЬоІв Іоѵст соплшего, бс Птиі абиіхсіатеш бес. 

XX 1 


&Я П^Х <Лі '? «X и т у?#» 

ТЛ Г?^яХщП 4 Ііф*І{-ЩеЛ*^^'рІіф*і ІПГ • Лѵ 2 іиі( 9 ( |в<?іі«< 1 &« **?• 
гіі іІпкші л/^У(у^Л'« л>ух24'« тщі Ячкміі тыг учим- 
шті^ѵаітѵіІт(ірі>іітѵгыті ■пХІ(*»^чрКч]^/3^т4і.-ві^ тглгт- 
унічц 7|іл 3< ѵп^п*(і.щр. *віУв»*{ • 9н< гіг^/ц}»0ио і^ѵЪяц і-ят- 
I п^вів^. у. і упі/іщ РхаМжч віСі9^ Ія I х«у 

«ЧК І#и»*« 9 ѴуГ()/фЙі »Х ЛКлІтІчіГЩІ ^«Ашіс Хв 4 Я<И’<КІИ«. 

Оь' «««тс > і вллуіі^ ^іфіХі , •яяЖІіі ж'у^с • «ЛЧ« Н!ИУ^- 
і^ім у^л^чіг (ПуіХчг ,')ыХІу$* ^іХчаіфт 

|§ фіХіХІуті- іііі Л| т* я%я^(4^ , « Іігтщ «Лн**(^)т^н{|«с і *С ся« 
уіт^и(й* іпХѵ^^ХХ)іІ&^, 

Еѵіігр^* іс іік1и><тіі* ’ічпл ЛІ^рчів^. 

А*уі^»(иц «г , ідіімс сѴі ТВ»» чяКчгччі чрч/і^чг вф^гсХц§фш>т% і5Л • 

Ія , ти» ЯІ5М» ЛЛіѵх дА«»» іС пга / , ігл еі( ті ^«гтпгп- 

^тг7с>і»и/віи<стішквиі/и'? Іх««(Г Х^яс/ ^т-пі^'^іцИг 
ІШ(і$Хчі ячЛіч*тші,^я^/^7(*ші^ХІ^щя>*Хѵтп,і^ яііфікгі», 
«мгттГс $іс |>«о4с .вѵу»сс(^?зі>яс г« •з^іІтгяХщі «Ліхікс л-т(е/м, 

ГЕу» теііі/г п/к еирі^ісфа Хі^»і()»,і>чві пячрхчі»^ ажряаггц. і(тіп- 
г^/*Я) > т« ' 1 ^’ я»«» ч/(іА«( 4 і»« 

уитгч>ХІ^і0иі>яХѵ9гг^яи((^іяІш ѵтэ‘’і/<9(Г 
• мѴ'^ ^^ит. гд (>і А»у« ія’пѴ іѴк ттвЧтгс то/ь л» > 

т»»/віСА(я»іі^кті«»,»^ сѴт*7с«ссгт^7сАі;«^Я«». Км^ 7в/Ѵ^І^іССГтвм7^« 
^6» т«? тЛ >ія» «;<•/•( і!(піО-0. 3»с т»гЛ як^ічм в^Ѵ?*С 

яуіті-пг^яуам і«»т*м •тт7»лі/2?»«'> «<■•(«>• 2т«у^*і®' г«яСс>«ум 
см'п/ йсК«тв-»«>ѵ»і^с <Х/^0хп.іІАК’«/і^т*і|к«п>й(^>яті«гт»іс е« 
іІХікі'я)^ пиіа^ 49С^?<’в«іС$л»іі»«/«і) $істіѵі>іжД(»»»г/ЗітА<л^»аі< ічітп- 
Хяічі ^к|л V Я( 1 чг., »^ е« т«т»> тѵ?хХтг іи» ) 

^ѵп* гиои^^пч »от. Оі (игтѵуіш тпічпо . «я ?іг^^}вв7с <?^с т«< 
»^<ч5ѵ ^'®ГМ яг «» іиоеи'^ \зэтѴ?Л'п» , а» « тм 7«* 

•жшіщпчі •</<$с;т«^^ 1 ^ 8<С ■ ’Лл»А«<гу(«(^іс яаіііітсяжлтт^»» 

^іАІух» тт 1 ^ аЧіАсГ» іт^(і і, щ тгя щпі кяІ' ісштіѵ лув^ іп ^«в» 
?вів<Г ч /і яи'тчс -[{/гктч Ія» ѵХІіы ’тіи) тпщтгг ігоА^пічг 
Зі^.-т^Лиг *л/вС>т»<Гя</г« «гг^авч?гв»^»«/ «;ц;Лву7,^ 
«ІАКа іяшг«^%т’*». ОіЛ» (' фч,ч>) /сІА^н» я>ас і ла!{[ •< І^'{ѵл»і і^ іЛ»> 
^чц!->а 4 яфіХв^Рп» тк іжч «тьтгасЗ^ « іѴ^іАм /ц^і «Й5с тчсштці 
івіЦ5«в4ЯвС к п «»» «> (2»7»«( ч • ?Л# ьх«’ іуц)! «< ІХя^гіі Ія» 
1Ж1 •пчі‘югіі»}рй-тг кСА^іма). чпѵчГ/іл( ^ ічі иХч^чт /<сГаК*» 
щ/і7р ф^счЪ^Фі , щтиг тгѵААш» «|»«^с х^<»«»тв»> і^'^чс- ‘АХХмтаиІтн ічц 
•Пгі-пч’ііг^тп^(в$/ііяс(^Л,.''В(^*тм'ічвт^ т^Кѵ^^'а 
Іі(»ф9 сѴ я»А« ’Е^Л^ччы» Ыаогчй'я». ч. М«/«і сѴ і'тѴтчс Хс*Г»29- 
с 


*Ргфіів,^еріг4ІмтгиН$офішіш. 

]^иісЕсс1с(іх1итіпіа(Гсп|іштЬиіготіси$ Ѵіѵес ілпада» 
ки ВіГсірІіпі$,иЬі ЕгЬпісо5 і1і05 аиіЬогс5 сотрагаі сит ти1іе> 

гіЬи$ ЕіЬпісІ5, аЬ іГгас1кІ5 іп Ьс11осаріІ5 & аЬс!иАі$, (1с ^иіЬи5 1е- 
^сгсІісссОсис. 21. МапіГсА^ ѵсг6Р*а$ соп|идіит ситсхосіса 
.ргоЬіЬе(>Ехоіі.2)л6. Рсиг.7.з.5епсспгіаІм^«іѵ#« Пъй сіі, рагі 
ігасіопс ЕсЬпісо$і11ов аиіЬогс* поп соп»гисгс ісЬоІіс СЬгііЬапі$. 

АисІіѵіЛ'і поп (ашіпл, ЕсЛог, ^иі О е и м гасіооеа тиі- 
(а5,Гс<1 г(іат5стірсигх(сДіт0піа,бс ссДітопіа ѵігошт та§по- 
гит, ТЬсоІо^огига.РЬіІоГорЬогит бсРЬііоІо^огит. Нхсрго- 
ГсАо ^иxА>о поп сдссатр1іоп(1стопДгасіопс, ргоаі еД рго* 
тсгЬіипі ѵиІдаіііПтит, 

Ія Ьопл сям/л ігЫ ѴггЬя /и^сікяі^, 

Со1Іі«о іга(]не, бсис сх іі(,^иx регГхрс а те Гит сІіАа, іб оса- 
Іит (1стол(Ігаѵі,В(1гІіит ргхссрсогит & рх<1а^О]^огит еЛс о1« 
бсішл.тт роЛсгитН.Т.ЗЕ&и Снккті Зсіл'агогіі по1Ьіа(1о« 
іеГсстіЬи$(1іІі§стегсхропап(,Сгаттагіс^ сІіШопеі геГоІѵаш» 
&^иапшт Аегі рогеД, Ші$(1і61а ітггргсгсптг, акетрегапсеж 
ГеГс а(1 (спегх хіаііі іп(сі(іат. Е§о і^а^ие Нос сопІсгірП Еехісоп, 
ш іиѵспс$ & аисіісогсз, тех В<1сі соттіЛі, Гасгаз 1пегаа,атсЬаС 
а ^иіЬиГ(іат пг§1е&а$ , асі(1іГсап( , отпіит<]ие ѵосит ала1]гПп 
Сгаттаіісат а те іп тссііат тапи тса ргоіасат , Яс ргхрага- 
іат Ьіс іп ѵепіапс. Еі ипо ѵсгЬо сіісат, ис отлез іпсеІІідапс : іягі- 
рі«л(/мія л ВіЫі'и іп И[4ет і*ІіптЛнт.К\^\х^ Ьхс ЬаДспиа 
<1с (іголит ілГогтапопе (1і Да Гишо. Зал Да сліт & саДа ілДіш> 
попіз Ьи|из (Ісссг е(Ге р^іто^(1іа,^иета<іто(]ит,Тси(опиIр О* 
сегв.лстрс &шгтіш і11с, іл ргхГаоолс Гиа Іп Сагопет.Гаріетег 
ріхсіріг.Ыес(атеп ѵі(1е(игр^оЬ|Ьел(іит.^и6 т 1 пиз,^иі Іилс х- 
іаііз&іисііслсоп&плаііогіз, гс1і^иа$ ^ио^исС^xсогитВіЫіо> 
(Ьесаі ргорегаті Іитілс оЬігсг рсгсиггат, ас сх ЬіГсе яиоц; Дег- 
соиЬшСД Дслро1І1с)аигитсоі1і2лп^.Nоп о(1іросПп,пс^иерос- 
тта1ёсиріо,Псис&сіІітс^иізЬісроіГсг ГиГріедгі: $с<1 осіі ѵша 
роКДоз, рЬгаГез^ие ісіоіоіаігіат ге<1оІепсез ЬЬегіііз рсгДгіпео, 
<а$«]ис га ^ісісиз еѵеііеге сир^о. РосПз рег Ге Ьопз сД.Всіцце Зо- 
лит : аЬиГиз ѵсгб с}и$ сД ѵііирсгіо (Іі^пиз. Коп а)о росДп ё те- 
<1іо (оНслііат ('сігса ^иат схсоіеп(1ат те іріит ѵсгГаті еі^цс 
атсЬассІесІісит ЯлЛсргоНссогДссІ соггіделсіат. $сіо('іп^иат) 
іотс,^иі со§іга(игі Ппс, тс ѵегГизаѵсгГаіі. §с<1 піЬіІтогогЬо- 
^игаргxроДсга^и(1ісіа,аис^иxпатЫсаи(IІ1е (Ііхсгіт МіЬіГапё 
р^отіпІII)осДаЬЬи^иГто(і|ЬотіоіЬизссп1'с^і. Ма)огст гайо- 
пст ЬаЬспсіат сЛс ѵсгісаііз , с|иат ѵиі^рсгрсіатіисіісаппзр 
отліпо тіНі регГиасІсо. $е<1 Ьхс ргосстіі Іосо ЬаДспиз (іш <1і- 
Да. ѴаІсіпЗ Ези СнмзтоРотіпопоДго. ЗсгірП НсгЬогпХр 
и^ЬеNаДопо^иіп 8,Ма|і. АппоімсіСы &ізті і6а<. 
■іэз’'Ѵхта 

• • • • 

♦ 

*э ол іэпп »а-Ьу пу_А *5іп 
:ллао П10* ыЬ грт* 

т » • ■» * !•;• 

Пи(«і/і* »/!• <• 

*ѣуцв»іивйѵ то ігшл^іоу чіш о<Гог оутосА >и*/}4 ій# >»/«Ѵііэ 

і/!к ^»Ѵітш аѴ ^ 7 ?с* 


Ргоѵ.іі.ѵлб, 

I 

ІпЦтие ^иегит рго гашпе ѵіл ір(іш : еіілт ^иит 
шіск ]іписгі$ ^поп гесем аЬ ііи. 


Еигір. Гирр 1 .ѵ. 9 іб> 

*А /*^йР /іЛоі (і^^} тлЛ* ріХс^ 

«СЯС >»!>«. 

‘ Оотѵ •жйл^оі Л! ѵёиіЛІіТЬ 

■ / ^ ‘ в 


■ ; дил ^ии йШсетіі аЬ Ыеиме лтаіе^ Ьлс пітпфін 

ѴЙие аН (епеЯмт. 

>г Біе іщие ІіЬего$ Ьепе іп/і’цшге. 

> Ріаю Іс^. 1. 

Кіфо^йіог сГ^ •кал^&йі 1{Ь1ш 

Ыш 

$шптт /кпе т]Нгшіопіі йстш > иНт 
Ыпсшмпи 


ѴОСЕ5 


/ і 


А 


АФАІ Скмиіліс» 
аІрЬаОдл 

у. V , ». іЯ тЬ 

, Н^ло *|Ьк ргв 
*) ті1]е. Ніт 
Ьо'«.пига5.; <9 рі. ячт. ?/•/• 

■ Ш.Ѵ.9. Ѵ€І у. С|іЧ>< ашс, 

ргіосср* ^нЪіі ргітлітт /#- 
рвтг гяігФИіёгіи Ѵгоуі, ж. ѵ. гт. 

ІІвіЛііо »Я лЬяіІ). огЛяі. 8/л ' 

вЯят Ьоѵспі ^іяі/і/ді 
]ег/т. и. ір. лг^я/ ім по- 
(асіо Ьоѵіпі еярііу /і^н- 
гл , ^ият К гвргл/ётл/. Аііі 
/іегіѵвяі Л тЛі. ^^^лілрі Ао- 
ітіРг/ѵ/гк. Ж 2 .ѵ,гіі іяріШ 
^*!Ш/рк іосаіі, //ііі Лі/сіг/ 

. V. /і Ыпе івс/яіі, 

/Ц/свп4і^м/ р/імінт' іхогЛітт. 

Аряс.иѵ,8ы р/тіінг р/о рпои 
аріо ^лргокаі регт/ырко- 
тяту мй И^и/і ох/о^я/пикш 
ѵоетЬяііі, ^яжкі/с/ ЛялЬшШо- 
*НІІ^щуч^ися( /якуіеішияг, 
пА(>'. Ія АгісЬтегіса Не- 
ргха /Я рршт яяпд/я. 5і дрі- 
Ц(мр/гпі пешяг . явіді япіід- 
іі»,я(^ядя%ѵіі /ярггп* [лрш 0 ‘ 

^ищяг ) /Ія ія^/гяі » тЛс/і- 

іяф/ді ^ ^$м4 гр/ят піаті , , , — 

ѵлк$ Ыяішіішк, іхпяріл 1 ітт4//!і/,ѵ/1 ѵдШішдіо 

А 


кді/юш Ія ]іпіяІвгнт е/^НЙ 
іяііія, с5» іпргітм ^рв/.г.ѵ.^, 
яЫ {/» V •Ьдіеі сспшт ^на<іпи 
«пи ^иагаоь іЬЫ.ѵ^.ф’ Лаот 
Нссіт,(^с </ігія^^<.Іа соілро- 
Пііо'пе імгЛ сдрішг і)//Іо/пт 
1>к$г, і«іѵайѵііпі , яі япСкі »ш-. 
ріих і.?/(і^,Ѵ 48. ^иіу/х сот! 
рв^ід /^ /зі дргіѵяііѵ'»,^ ѵ/г~ 
Ьо гКя со\о,^яіО/ит яоп соИК 
Лу/то еЯ /х д4ѵ/гЬіо 

д»4зГіас,ргоиі(^ір/мт $Семт 
я [жр/ /хр гітіімг /і^иепй ѵосл~ 
/і,и/]и4л у/г/.іг. ((>I/і/|(!^а^иа 
(агепк , /X л$ 4 з о> ѵЛі^ 
а<]па.- сич(и^9* ітпііцівх лш/и 
& я.Тіт.і. ѵ.}.'ітпро~ 
яіімг^яо^ие^ дпі/ $, ія ѵ/гкі 
Д)Я»Ія І^(ЯО.«уІвіД ж я 
гапсіа , д4 іфгеяіідт ^%рм 
аіЬсіиіа.9 2 ^ 

гіѵшп , иі ^яят О/ш іісият 
іпсоігирпЬІ)і$ Квт. й 
23 ./Х яяеідіі'Ѵо,^/и4гяг/ш/^ 
/Хяг.^ѵЯ йпс , явтіпж 
ѵ/гкдіі ф^нст (оггяріш. 8Іе 
,Т/яг.і.і7.іп/і(іЬЛі$/Х 
я яв^д/іѵо в^'ііі ѵіПЫПа.Нм 
>ѵ яЬіісіімг{/^, ѵ/едИ. з) я /Я 
І7п^і(і* іпсешіѵит , /х Аіѵ. 
яуяі таЫс» я/ Я7тп)( Ш(слга 5 « 
яя4/ о/і тиі^я всяіоо ія діі- А г 


Аг 


^ЖВлЛб^лілг§ш]іѵб,і^ѵіги I ѵіпіпит іііш (нк еопхпгШ Ы 
\ёшт ішіпіо* шЯ тіЛшплтЛ^п\\\і Ьие.ЗЛ.й 7 п 


соо^с^асітшп» яг ііЛлфіі Яга- 


!Сег іх л €оп/тм»гіѵо , ^ио 4 іП 

і#лш 


шхАМѵгЛ^йтѵй, 

щ » 0(спі9 » ^иЬіі {гяіпі іп 
тп9/мігіпім(іп» Млгсл.ѵ.іб. 

охог > т* мщ 

Р»« •* Г •• • 

«д» я»Ѵ^ о»т^ яѵг^ 49*“^ * і^иоа 
0яЛ сит ѵіго [іг іи еоііт ЫВо, 

5 ) 

трипк9»- ли^^іІ(^,рго і^{7(^ 
іпгоІігмЫІк ,іп4Іотііш $ нЫ л 
ФЛів?«е^м к-ш.пбыпЛлс^, 

'Ауя^і щ ір, Ьопа$ а ит, (сх 
л іпііп^ѵо , іриоі шЯ іх лулр 
таііс, (^уп^и н рго^иоропі 
ри(іео. РЫго іп Сгяіуіо 
иуфі іуаіші ЯіітіглЬШб) 

МяТіЬ.ір,і7, н /іщ 

«<( • гита еЛ Ьепш , ргтг- 

млт мя«м1>Еи$. Всіііси /еіт 
ѴЕи$ еЛ Ьопш ш^тгЫШшг^ 
^тміяЬШш , іп/іпц'і , яіігпі 
^ йѵ^(киі $ /ей іпіеріпіепгег, 
ЬопсАці, ргоЬиз. АЛм.ѵ.г^ 
вІрщ( ѵігргоЬш. Котл* 7. 

Лкш<^ луа^і імп^нлт 
іпшірѵ^ ропипштУЫегі ро/ег 
ііот ѵлііп , ^иоі атісок « ех 
лкіігЬі/і V, ІО, ргонг лрм4 Те 
^гепг.іе^ітш ітег Ьопо$ Ьспе 
а§іес оропс( е* іпгег лтісоі. 
ЪеаеЯсиз. МлгіЬ* го. ѵ. і/. « і 

гш Х9Рцро( іПР, йѵ 

Фул^ін/иі яп осиіш іимлпв- 
^мятеЛ і ^мо4 е^о /іт Ьепе/~ 
€шг игі1І8Бр/»#/4.ар.« ті? (хі- 
у^)аул%і «е^в «і«(9^вдсі{ѵ тйѴ 
/егто еЛ сотто- 
яіяЛфсяііопк и/нт* ?/яІ 
•Жід,Ѵ.7і,ауа%р І шх-^ря- 
якориуЬопит к. е. иЫе еЛ ті~ 
кі,^нвЛ те кптШя/іШсѴгмж 


*Ли уіш тіш іуяЗ^Іш э іп іеггщт 
/егііІіт.(т\хр(^сг.Мяггк, 7 .ѵ І7* 
Нр^ЛР Іуоі^р ЯгЬоГ ЬоПЯг ЫеЛ» 
/гир/егя р\хх\х%АЗ.гз.ѵл. л- 
рн^гіа^ сіуаі^ соп[сііПіі^ ригЛ» 
/ей /ліѵа ссп(сіепііа. Ьис.іо^. 
42 .тЬм лІиЭ’Іш дсс^'Л» теііотеш 
ряг/ет. ЕплВя^е 1 гаЛш*Луа^е 
и 79 у/<^у?.Ьопцт Кот.9.8.сот-‘ 
шосіит Кот.8. ѵ. г8. тпір^ 
ріруы вііяуа^р. ѵіііМѣі.Реі.^.Ѵф 
і^. іае ^ аул%/ ц(^ич7Ш ' 

ф ѵіпиік лтиЫгога /иегіік* 
ЬепсАсіит.Яо^та г2.2і.рІц^^у^ 
ауа^ш 7шг(д^(ур, ѵіпсш Ьжпе/сіО 
сп]ипят. Ркііет.ѵ.і^.. ті іуя%9 
0 -ѵ Ьепі/сіит шит, Ыет ЯеЬ, 
ЭІО- 1іЬсгса$ СЬгіЯіапа. Кот. 
/ 4 . ѵ.іб. річ ^Хлсг<рцрлн^т «V 
ѵрм9 7»иуиік^пеііяд^тяІеяН“ 
ііяі иЬегіяе •ѵе/ігя Скгфіёлл 
/еіі іп ііЬо роснг ііет^ Ы оЬ^ 
/егѵягіопе біегит.іп ріиг.ямія. 
Луа^и т ти Ьона сеггспа Тис, 
іг,Ѵ.і8* СяІ.б.ѵ.б. орттпряуа* * 
1 ех ^иіЬиіѵк Ьопк. сгІсШа 


ЪотНеЬ.д.ѵ.іі. еоруіірбОі тм 
дееМѵогю» иуа)ир,ропгі/ех/иіН’^' 

і(і« пиі! 


гогит Ьопогит. сісіііі* пи)и$. 
тлхи\ 6 \ Тис, 16 , 2 } «тг л‘зпXл^В^іс^і 
7к луа^гіпѵ, іі Ьопя іыя гесері/** ^ 
/еЛхк сотрагаЯѵо Егасііі ЪіХ-пяр '' ^ 

• ч ГОСІІОГ. /ЗіЛ 2 г«І* Лрф* 79 Г; 

теІіи$. АЛѵегЫаШег ропііиг : 
г.Тіт.і.ѵ.г8.^ѣ^ороѵуіриаміи ^ 
іи оріітв по/і.нЫ сотр.рго /$іш 
регіяііѵо. ііет іп сотрягяііѵф ^ 
р^аби Креіегир ѵеі Аііісі >^нт» < 

ІЯР ор^ « V ргхЯатіог НеЬ.і,^. | 
тѵтьтт хрЛ’тіш тьГ» Л/ 

уіхир » гяпгЬ ргй/іяпііог /яЛие 
ипі^еШ,і*Сог.7,Ѵ.р*ирисгврдл- - 

еепщ 


Я) 


АГ 

МШіНит ебшігякігі , ^шіт 
ыгі.И»ЬлЛ>б.я^М*»<^ 
жчі/ивті* ргбЦяпгЫгіі ряві 
тчІілібг. ШЬг.го.ѵ.і^ Их.**» 

■ я/н‘Яч»л с» Ш^ІІІ , Ья- 

іігш роіі^ягіі иіѵіхіяі і» елШ. 
ИіЬ. 9 'ѴЛЗ м^нгІ4ві(^яі.рІ/./1) 

^»пя 4 і^ошгіЬш ѵіШтка.С»- 
. гіпіЬ.н.ѵ.гу. наіяр^'Дв», етт 
шт» 1 ит*і 9 ‘ я}негп и(іІ)иі,те> 
1ііі$ Ткііір.і. Ѵ. 23 . чпХ^^ 
»^н«гм,ѵМ4я тиіхі мпйиг. ^ 
ж^4пІ4*ііст2.Р»і.ж.ѵ.яі.ярЛт- 
•п* Іш жі-ті /44 іжхухжяЬя^ -Лі 
іК» •/ ііял$4пшщі_, тікііі 9яіт 
/Ъі|^Г(М> »«» сориѵгДіѵіят 
^м^іі^ія. ж^пагп шеЬаі Аіѵ. 
і.Сжг.7.ѵ.з8. *^Лвг«»я»і*Г, »»#- 
Икі /яеіі. Мол Ыхіявгят п$- 
тіпяпініт* сяршахтг яхіѵіг- 
ЬіяЬівт. Ілхіяі /іІФЛссгпгтЛ- 
ріпіыпгяг. $ирегІ.К^«ігФ'«м 
ргхЛаішШти* АЯ.яб.а,я^- 
йя . рГА^япіфтш Ве]іі. 
*Ау^и 0 *иіч пі ч Ьопіга* ЖрЬ-і.д. 

■ Ьопи$ &ЬепеѵоІа<абедиз а<1 
Ьеос&сіеа Лат ргохішо. Ж»т. 

ж.ТквЛ-іМ. Ф»К»у»^»і»іч 
ашапз Ьопогат ТіХ 2 -Ш;)(’ А^г- 
ш*ч тіпіті атапз 
Ьопоз ч,ѣ^(шмп». Ь,9.о(ы Ьо> 
'попіт, а Тіт.і.ѵ^. 

огпо.оЬ* 

ІсАо. К яутХт. ?.«рАЛ«|$і. Нтс 
яЯ 0уа»ия0ж(йА.лут» йЫраі 
ѴлШ /яііб ) ехшто. Ж. Ж991. Р. ц- 

• ■'Ѵ. 47 . -п ѵпі^ ^ І^ЯЖІЯП, 

' ^ігимг тшмі Фхякяѵч. рпсГ. 
ПеЛГ Л^тЯиіи/іті т(тщ «оіео, 
^еЛіо> ііРчГ.і. 9. туяЖші&^ (3‘ 
р1.ргл[міі1.іяіЬ9:);^^Л япяЖяг- 
Л9Т{г, бЫшк іяякіі т!^ 


А Г і 

Іиі. ЪІ4Яѣ.з. •ѵгт^'.хя. 
Іусллі^ ( я.рі ргл/1 пярягях. 
теі.')іяшІ9і9іЬ‘9хиияі9^ Ат 
рос.ід. ѵ.7>хі> 0}"А’ жуМл^- 
(4^ ( I. рімг. ргя/. [иЬ). тяИ. ) 
іям4іятн$ вхмиятш. г. 
Р#|.4. Ѵ.Ч. ^^рчт» туяЖіш^ІІрчі 
{пфтіпвгіѵні рімг. рягх.ргяіі 
тчхі. ) ^яыАфяііі іх»ияпіях» 
Ршл.теЛ. я^Ѣліп^мі і) пщ, 
Ж[я.4з2д. іуМлЛп(і€щ 9хі іірш- 

«жХІрі, 9ХМІІЯІС І9 Нигфрі^- 

тм.яоі.і.тсі. Ч}жЯч*9іі/9Іш м 
ж% шхмІімЫ, АЯ.я.яб. чрмЛл»^ 

•н% * уХтвтя (М , ІХЫІІМѴІ» 

Ііпфммтям. аог.т. раіГіі'рааКіА» 
ц( ч ехиІ(^ѵі. /. зи 

^ЛчАк-тг ж^» 4 міЭ'&/аг>(м 9 г,е. 
рі^.ін/іті.уѵ9Іш^я гхяііягс^ 
РіХС. рай*. чумІХІиЯ/чяз ЯПіІФ йЯ 
иуажімффр 71(79 іхсіпа , ехаі* 
іагіо. Ж[я.б$.і$. і /існш/я ріг/і 
ргАі.ря/^. «рмлм'ямц ХІ9ГІѴЯІНГ 
нотеп ’А^тЛІ*п( і«к ч схциаг* 
по Ьме.і.ѵ.і 4 . 

‘Аужвмячімт іаіі^ош, (УІ^ 
Ляіиг с9Р$р9т 9х муя» т/яйс^р 
& ^Х^"Г 

МО. Ѵіг/. 4і. ч^к»Ъ іуамчтм 

(ргл/.вЗ.т^ніі.) мЦі'ілям^ 
іарігжяі іпічжяті хІ9 ^жчЬя, 
Жмс.із.ѵ.Х4-<ііум»»я'»м» (р9П. 
рп[.яЯ.) ІНІІІр(ЯП$ , ^ЯѴЧ99 
/9Г9Я1,/И9ітМ(1>МП1. Мяп. 14 . 4 * 
Ітя яумштічпі юЬ* іммшшяр 
$аіі^пмЬяя(нг ярмі /о. Риг. 
ІуЯЧЯЖТЧФЧі. Ргхс. чуяяі^тчщц* 
яох.і.я&.чдмнімтчС»- Мяге.і9, 
/4к ііа» ^\^ і Ччпо( , чумямж- 
7щп , ^мт ѵіёілх ^в$иа 
фхІІХФХ рМ9ГиІ9І Л /І рГ9кЛ9~ 

п) іяЛіпяХт чЯ, *Ау«гм* 
7щп( ич ч іжіі^иао 2 .-С** 
гіяік>7.хх. 

Л » 


4 А г 

*Ауііт м ч,сЬаша5,аМіоі.К#м. 

д. V. X. ч і^мтю! ? 9^мГ о««,ід;ѵтн| 

Я» ѵмк Ч(ш» , (клгіш 

2>*і ( я$і ііІіііі ) *^»{* »Я 
ш» евгЛЛшпв^гк, влі^ 

V т^т ІУл^пж лЛіщАлц , €х 
*ЬлгіШ$ /ігѵіи лШ тІ$м. С«- 
іа^а.із, ні -ліи/увялАмм ? цш ’гчі 
туітіі «№?, іп гі^нтт {Ни /иі 
МіЗкЫ$ігяі/тш ЕШ (ІЛс^іо- 
пі&Хис- С$я/іг Р/л1.іі, ѵ.і. Ія 
пияіі рюВііяш іяя, Ь.в. Ія 
т»ж»{япВо ПФв. іаріипіі ян- 
т€го 04 »з» 1 щ і^рх,/гяигп4 
Жиіі^яііиі сссіш с»пѵіѵія,]и- 
Мя V. и. у«х явшів я рт. 
*А^пат »,Лі1і§о,ато,схресо, 
т$ііі Аісн{. ( ѵіі$(яг атропі 
ях 03 а» ѴяИв тшсро^ яс- 
щміфо. §ІМАіпіт ііііртш, іН 
ям яі^и{сітмі. ѵяіроііиі яЬ 
Лякг.^^ яя$яѵп,)Еі іуптяі 
а сияя Лее. іівт^ снтн Т>яі.[і- 
ріфсяі сошепшт сПе , ас- 
«{оісГссіс. Ъі кос /ія/и ѵсгкнт 
кос ясеірі Мяте. ю. з/. рыіяі 
/иіі ІА 


/. Ся/яАІкояш Ія поім /иіі іи 
т.Т.^окя^Ц. і^ачіи ^ лкт^дц 
Вікіо Ряігт- ^ок. и. х6. хі/ип 
аіуаяйі (ы\ &ітоя яя Ліі/'м тоі 
Іяи. 7.47> іХІ^А рягит 
ВИі^іі. ИіЬ. и.6.%і оуляи ( $. 

гщІ^І,<риот 
ікііііі Ъвтіяш , сяЦа^яы. ]вк, 
{г.ркргл/яВ,ія- 
іііі.аіП'АШііт^іит.Ьие.іі.^З. 
т/)впгяті(я. рк рея/. яв.іяЛс.) 

яз(зоЪщ9^^<^яоА‘іі^ішргі‘ 
тот івя/і]/ит. Ьис. 6 . 32 . ткі 
трачтг^і йѵтші оуяийп (з-рк 
ргі/, яВ. іпАІіе.) Ліи^шпіа/і кі~ 
/і/мг.рігГ. 1 іпрегас.«р«‘зп(і о, 
ткчи йги. ЕрЬі/. і. 33 уячііцл м> 
•піяуітт’ш {зф^-ргя/. ітрі- ‘ 


А І» 

' ГЯі.) оііаиіпА.ихооіт ІІЛ 
' іііо , иі /еір/ияА. Ьис. 6 . зі, Ауя^ 
чтп ( а.Рк ргя/. ітрог'яі, яВ.) 
тіі і)іЧрыі ііИіііі ко/ііі. РпеЕ 
ПіЬ). ауочпіі» и- от ос, мі ^ 
кяя.1^,23. іоіѵіоуожорА ГЛ^ 
/4Ш /* ^иіі ііііі^іі АЯір 

/ігяипет теит /егѵщЬа. ^.^#- 
кяп. 4. и, іуожо т»» оііхфі» 
/гАігеяА.і.]ок.з.ч.^ 
г.^ок.я- 7 . іЯ, оуочт(Зр (і. рІнУ. 

ргл/./иЬ].) о»:іХні , Мі^лтис 

яШ ЯІІ 01 , ]ок.ц. Хі.'ііо о^жжЫ 
( 2,рі ргя/ [нЬ/, ) иі 4Й- 

и^яш яШяІіоі. Сопегайа Ьіе 
сит ргхГіп( 1 іссоіпсі<]ип(.Б<У^ 
/ггепіія вх/віо евпоохіи еойііі- 
іиг.Кот.іЗ.Я-зщ^іЛ (щііі ірнЛі- 
7т і) п оуожоі (ргхі. іпЕп. яВ. ) 
оЛщХоі.ттіяі аміе^ият Мя^ 
и, ні/і кое, иі яшякиЛИ^яги, 
Раи,ргхГ<^‘зпі«г т. 04 ^®^ Іа~ 
7»(]ок,Я’4і,іозожяг (ряті.ргя/. 
«Я ^ т іИІЧ*п$ ОіояА.кот. 

13,8. і озожиіТт^оА, жі- 
'вХчрОЯІ. Х.СоГ.а. 9 , І Ч-пІі^втЗ 

ІѲаІІтаТс оу4жаіпА (рргі.ргя/, 
яВ.ііяі.р1.і.т.)виіі*,^ия рягя~. 
ѵіі Ост іи, ^иі ір/иях Линиях* 
ітрегЕ і^-яояЬ оа.оц ос.ох т 
]ок.яг .7 .«> Іулжо 'ічооіі (З'/і^Ч- 
ітрег/.яВ.) ^ие ЛічіЬяі]і/ш, 
/сИ^вкаятт. Ри^ оулжчои]о~ 
кяпи^Ѵ.іх. і озожих /*і оул- 
жі^рщтщ ѵвя і ? жочін /ея, *>* 
оуажщои ештіі. ^иі яиШЯ <Ші^і8 
тс , ЛИ^пиг Л Ряіп тсо, ( 5 * 

{в аи^ят ей. ІЛяіік.і. 43- я^**‘ 
жі)9Іі(г,/ія^./и1.яВ. )т <вХясгоо, 
Ліі^сх ргохітит. Ргхе. и*раяч-> 
тАЖ і, Ліехі, іпрягі. цупткис 
ітч о, чуочпіяСіо ІІО( «. пумячАСзд 
»тч •п.2,Тіт~4.8. -жоп таіі чум» 

ячуп ( ршгі.рш. лВ, 4яі. 

•зіт 


АТ 

9тпіУш 

^ісхресітсгіоі в}ш тіѵІіит, 
рііаі імЛеіит. аог.і. щут-ящт 
’уклі.д- ічіуы щдітіѵ» 
ф, 40 Млхг ѵ«і.]еЬа7.я6. ім * 

(І^ОТ). Іш щдлюівкі {2./$ЯІ.в.Іш) 
^г,с»т»чні Ш скягйм , ^ия 
Михі^і т$ » Ія ім/іі. I» рг» ^ 
Н*іипі/тт.мЫ вк/ігѵгтііг$уп- 
сахіс ^іуімтсгЬі.іе^свгцвсті* 
поіл ассиГайѵшп. 5»г ЕрЪшС. а- 
Лі|5^ “гки тлЛіі Лдія/яіш «иті$ 
и цдАтіт ( зрп%мг.г.яЯ.) 4- 
ЛЙ ъ^ршттііят с^вгішвт 
/тлт,^мя ЛІ€ХІіпог.і.']ікяп,щ.. 
Ѵ.іо.іх<кя чутщаи^ ( /. 

^1мл.лЯЛп1Ьс.)гЧй9,явп 
пФі /кихфгітш Опш.Арос.хл. 
И.ерсщуНпчт О'Р^’ *- '• 
іяЛе.) •»'»»» яімг- 

* $ті яоя ^ійхфгйі ѵіілтрмт, 

кос сЯ,оят рго Пеі ^Івгія рго- 
^иііігияс, Оомт ріііі Ліі^ояш, 
^кіт/еір[в$.\ѵарепі,ялл^яо’ 

*уо- 

ичеи-п{* ^І.яеги.$трігяі.)см- 
т«< лШ яііеі Ліірч ітропіі. 
5 иЬЗ.а. і.іуаітсящ у. ЬАяіік.з. 
^.іиііусячпгя (я.ркя.і.яЯт 
уЬі>/.)у;</і/гх«г!ім.рап. ал. іуя- 
жчетс лЛФ* •. а.Тпя. 4. го. яд»- 
жіавц чігт^РяіЛя^оП^яят іі- 
іохлкве/гсяіят.ѵіі лтвпіл- 
іиЯш [ст емріш ки;ш [чыіі. 
Арое.і.і. яукящпЛ «А(рГ(> 
уагі ім«і/і&хіг.рпеСра(Г. 

я^^^Ч я.Сог.ія. 13. 4 Ѵ?«» 
ядяіш(*аі{і ря^рто[ ря^ігЫіс.) 
опіпні </і//^»г.ргасг.ра11".арлж» 
и«(^ $тіс оП рагт. рюі.раО. 

ірщ ічш <1іІейи$ а иш. 
^к^.З.гл. ядгоі ^ щурюі(В^о*>^ 
рріЯіф іЬиві, Кот,9.яз. тІш 
фн чдяжя(Яіі>ко I явп Ягіівлт. 


А Г } 

А' /венная іпг/І^Лі.ртЦ'.щдаіяп 
вщ іогіѵязшг яотоя ядятівгв 
гяі «• <1іІсвіо }вгст.зг,з. ядтжч^ 
пгяіямо чдащаи п,ЛІоЯ$ояя 
Лівгяя Ліохі (О.А'з./ІЯ^. щдтшіг’ 
■піівЯяог.г. ряЦ". чдмтпііки Щі «• 

кіяе /я3.г. ряДІ яд»ж^п(іяд 
ч ттіікІірхА9кл4.“Ѵ.2гАдаяпі^ 
^оггщ^яякяціі, МІ^итя 
іРягг*. 

Ыяик.з. іт. і-т «я» • цііггш я 
яджжщтіі , кіеоЯ^Ііш тош Л- 
иЯм. Ѵігіі иіят кіс рвиЯ о* 
оідепіпи. ІЛія» і.х** « ТГ** 
ѵігімяг аугяч'пі. Соя^іг сияя 
Иокгйі Огия Сон. 22.Ѵ.2. хя, 
г9.2яск.і2.ѵ.іо.фві "ЕіОИу- 
тш і/ио^ие адахггпг гоМй /г$~ 
го^ІОІІ. іХіЛ. 401- І.икяя.зл. 
яуяюрп'і, -ПЧГЯ^ШІГ^ , аияі, 
ркі о Б I /итш. г.Ът. 6.2. іп 
тз*і ля >$ ядяхі^ > ^мЪ4 у?Л- 
Іогртф (міііяіо^ияг) сіііі. 
§іЬі 1 е$, к. в. гШіЯіояо ф копо- 

го При. 

'А>/*^<<?«ап2агіо,св50.^а|^ 
яо ѵогЫі ап§о. яудя) Мяте. //. 
2г. 'іѵл.яу(к^0ыЛШік.з.4*» 
ІЛіяу{крПві Я (АХи* Ь, ^міі- 
^ыіп. лп^ягіяЬляітШяжв оо- 
яят.я.1.уд(*зАгв1с я4орМяіік. 

27.ѵ.32.^-т4д{язПоям {з-рі- 
яогл.яЯ.) пя ті» тв»фгя№р 
кипе ( йтопот) св'ё^ямя* Ж 
^вгггі егнеот »]ш. ѴяЬиткос 
огг^гпо'Ряргнт. ЗшіаЗіѴЯ»* 
ышХтй хі/ощпг^явгХипяу 
діхяі, /іе(яя^ягоз) ѵоеякяяд 
Ря/кгвртяяяіш. Няе ягяія 
роНааѵаглпг. $оікоеіяШоЯр 
^ыЪ'і квЛіі (ШІі^яіШ евВо~ 
сяіі (няі , яні ргіпсір»т/Ироя- 
АтяЫніпг, жв^ям кПіяяЖ 
Л і 


і, 


■1 


« Ар 

лі €ШгІит рлглш. Тлг/лгыт 
рвгі €мфгіішС/іеті літт кв- 
ёі» Ттгслгмт )/м ігмі,ет}мгѵк 
Ми$, ѵвіплѵигярмяёетг- 
(тт: ыяё»/лВнт^ ті ап^агіаіе 
ліс^йииг ргф а^і§ск аі сиг- 
^еп^шп ГегспЯит ^«г /уН. 
ыі. Ткфти0 іД V •• • 

еѴі ЛІ^Ъу^Цтп>^)(9іХ»(*МР‘Ь- 
^^,саЬеІІагіи$ іс§ш$. іх 
рнеффш Ишм 

'Ау^нФі ёіштіѵи.АІмикаі 4 ^. 
ФШІХі^ «к і(^Х« м( ту^нлгГФІ- 
ІФ^ФгмшіухліфХМФгтяі іяѵя- 
(я, Ыхик. а;. 4 . еі> іМ 4 іфіиі 
ФШ-ПІГ Ія Ѵ*^і/мІФ. Е/я. ІО. V Іі. 
ё)/Лфі ігріяіпг ѴЯФ іФ^ЯФФмт, 
іііфт ^шфё Фхі^Фі ііфммфг 2.Сф~ 
гм/іЬ -4 7. Ткітя фД і(^ 
•п>ѵа5^ио(і1іЬсі.тиІА(а. Цот. 

А- уегіф/сгікч я [мк]. ос 
СЯуЯПІФ. 0^4 сѴ I »» 

У^3>1 іояфрегф •ѵіг- 

ЯФлняпёф 1*с ѵя(я п^яг. л^пф 
Ифѵгло потіяі яц*п сга- 
«ег. 

яА<ууяшп}іпйо.(уяя^ і,я-- 
^уя) р- Я^іХІ. р. яог і. 

щу/и^яЖІ.щу/^ФФ Я.Л ра]/. щГуІ- 
^ф/щті.рго^тфё. цу^я,шиіі. 
ёфгіііяішт яу/)ХІ5и я • пипііиа 
^ЯСФ^л.гі. Еясі 7.Я4 - яяОі^ф 

чаі? ты* і^ууі^яф *1штѵ« ^нт 

якіфпіяяяш]фкяяяя. юіпі 
ДсгѵсіЪі(ііѵіпі.^#с^^ т^яу- 
уіля^^ифпіісяііЛщеімі. Ріііи< 
Си і(шГ і^ву'Аѵ Ар.Я.і*»^ 
і/угА^ ік%іят лкиг АпрЫі 
ѴФНІі, іряі МлІлсЬ.і. Ѵ.І. ѴФся- 
Кяг «у^Аф- 1* ЛІ^^ііщ.ялуФІяі 
рёфгм. Зрігіші сісаіих Ьопц5 
фёщнфсфштяпфт}. МяиЬ^^і„ 
ч/^.и.р$Л.ѵ.іо. «іУІ>?»ва<ж 
іЫ*іяір* 9 >Ѵ>с/[огіі яяіш яа- 


А Р 

і»и /ыяі к. о. Ія кяе рмгяЬоІЛ- 
/ірфяяі яніФІоі. К4ГІ сят 
ФріікфСв Мяіік.яі.іг. нягпі «і 
ІуіФі іу/іХФі, ФЯФнп /япві яяі*~ 
и. I.Лт.'і^2I. оѴаікѴ* ^>{іАфн 
ФІ івіяп^ф!і.яу/і\(!к* Чо^ш*Ая- 
ІФІШ Ов'тіпі Мяик. 1 . 20 . гас 
яу}іХіц ІГ 9и(Г, Ан^ФІФі Оеі ]фЬ, 

І .12 Ф 4 І иу/фХі* ІпАя^ФІМЯО 

Імек 2 .С 0 г.п.і 4 ^іяёіеяі Гіірсг» 
Іасіѵит ясЫчит яИі явпипи 
АД.б.гі. іОн 'яі^ффпп* »/у»кы» 
іянуыят /ясіот яп^еіі, к.Ф.Іоп^ 
рмісвттят,^няІФт/ясіпп 
яяіФІяі кяЬвШ, /і унят кяЬ*~ 
ГФ( (^е. Кягікі Ігікяііиг таІ4 
аПОСІІС ияик. 2 І.Ѵ. 41 . 2.РИ.2. 
Ѵ.Щ~ я/уІАш Я/ЩФ^вЯГТЯ* СѴ» 

, яп^гіи ^м$ рфсеяѵі.. 
гтяі , ПОН рерфгсіі. Ссоіиз ѵеі 
ГрсбЬі шт) Ьотішс АДфг^і 2 .’аа. * 
‘А^уяу/іХІ^ а • агсЬал§с1ис • 
ргіпсерс ап^сіогшп. ох яр;^'с 
і і , Ыет щноё я^;^і'фігвф‘ о 
р гті§рі I .ТЬф^, 4..ѴФГ/.І6.Ы фя- 
п Фі^у»!улхя.гит ѵосо ягекяя-. 
ІфЬ,іаяуу4Х(^ШФ а ап^іо Сті- 

ІІС, ФХ Іфф{ л^няіы. Ьме. 20 . ѵ.іб, 

іФяууоЛфі ул^ ФІа рягсг яя^ФІи 
ІМЯ0 , гі фД /іпиІФі, м И^иИ ох 
Мяикл.22, ѵ^о.умі кяЬфі, іо 
»У}фХф$ 7 %!. ‘.АууФХшФХч <ІС' 
пипііасіо Еіяуу*^ ■ 

хія ФЯ щ Ьооис папайе я.5ят. 
1^.27. 2.Ц^.7.д. ЕіяууіхіФФш ТФ 
сѵаа§е4іит , /я>фш Шмо 
нннпиі.іотрфпііяг фхАНЬфя* 
я/уФХІя. Цс.ІиЫя ініФгргФіе, 
Аіяууіхіфф чн чяЯигш ЛІ^ууіх- 
Л«г /. Вл^. І8. 2 $. фІ / 4 }*^ ІШФ 
АляууіКФЯ са иі оиті. 

ІЯ поѵф Тф/ія/пфяіф щЙ' 

(іоАппа <іе С я я I $ т о сіЬіЬііо* 
Мягемі, АішууХІя ’ігг 

ам 


.У.У 


^ - 
»• 


1 


! 


1 


> 
А Г 

нЬі ХеАгІ іЯ ^«»іѴі- 
*ѵшоЬ]еВіь і^ѵвпіімгргіпсі- 
ріит Еѵлп^еШ ]Е$иСыкі> 
хто. Е(/апВнз лп^еіыіірркос 

•фѵлпііііит ъ нЫ а4 рйг- 

/ІОГ§І 4ші Ен€,2*10. «ѴЯП^І- 

Им ѵсЫі ^аисІіиш та^паш. 
Во^іпх еѵапееіісх ^яЫілгы 
ргФтиІ^аш ^ аппатіайо. 

лу^ІХілі ,/ераглімі {к.і. Л О Бо 
тітлЫШігі ѵосАіНі ) л4 Еѵ- 
мпііИит ,/сШш ргліііслшіыт. 
8 ісі.Сог.4§^ііч2,Ссг.8. 18, 
бргіа і/« С н к I $ т о , 

^іЛів» к|^ /^тФшс9,, Еѵлл^еІі~ 
іімт (веип4ит АШіклит, І9,$, 
МлаЬлЪі 4І&ЛПІ* Врігі- 
ін 8,СФп/^сгір]$г, Аі^ыіко^Ф / іН- 
/и ассірішг іп N.Т,Сліі^Р^иіп 
ілііЛі раш в] НФ В^і/іслііо , ^ 
погтнпсінлт ріпі]илі іВ^в» 
гягі^ яуулХІяі. з,8лт, 4 . 

*Ѵ. ІО, »9пкт(т СШГ9Р , І (*і 

Аііглсу ^(мууіХіЛ , оссЫі гит, 
іш т§ орогіеЬлі ілѵ» ргхшіа. 
си.л4АиМЬ.г.о [иаѵіі *рі^о- 
Ии іняФ НПО итроп'4йШ , ^ни 
Ьн$ Аояууіу^ін ^НА го44лт по- 
ріё, 4іЬігі <]міІіт рІлп} ^яіоог, 
іит (ксгібсіит > оЬ Шит пнп- 
инт } нЫо тапл-ш к ас ркгл- 
/іі‘^тАілуугХінк.0, /ас^$^ІIЫ 
1 ) Е 6 о/ст , іп и]Итопшт 
^міинНіпіб ргоАССор(о/ексі(^ 
/лн/Іо пнпііо.фігЛп Аг^ор. 

. цИі АілууЬал 7ѵ9ѵ^/4>* РІнІ, 
Ркоеіоп аІІліо пит іо 4ш РкШр- 
: рі Ммсі4опи топ о , нл тцо 
Х/Ц $9 А^ЯууІХш уіш , поп рог- 
тіііоЬлі , иг рорніш {асгіреік 
[инт іфлгоіиг ішнйіыт, Бѵ- 

1 х(а аппипсіо , еѵап- 
^с]І 2 оЕ, 4 оаГ} 4>^І8 ыЛ$ш} 40 а[- 


АТ 

ріХін л8лт,і8,2о,Р,4Сщу^^і4 
іі^«і./. ^гіууі^іт Арое, Іо, ѵ. 7* 
4^. іп^т.АВ. ^І^аууоХІвщ 
^іііхлге Арое, 14. 6, ріжС раЛІ 
40нууОіі^^о(*аі сѵап§с 1 І 2 ог Ен8щ 

і6.іб,ц^яяіХнн ? $р;ішАавіууіХІгт 

(гпц, г«^:»«тРЕі оѵлп^оііхлт 
гнг,Мликл.Л,7ВнрЛ АаиууоЗ^Іг 
^«гтщ Ніііопі^тні рго ші ?г74* 
Ажууе^І^іта^ рац^оѵіЬнж 
лпПнпіЫіыг оѵапіоіімт, А/. 
4оВгІпщ ЛеСикпто охкіЬііОш 
РіхгфаЯіаСІѵѵ^^^/кАу Н^г. 4 . 
Ѵ.г. 1 ^ уіо Ів‘^АаЩу^к{(ГіВірОІ» 

*нянш,оіілт поЫі оѵ^ 
лп^оИминт еЯ , рені <5* 
8ітіШ Нейопіітш , рго 
Л 15 Ш ямоірвіі, а.т* 

ра(Г^у><л/((і^^^ у, і.Р,оІ,4^б^ 
•п7і 9 мо7і 

А,і.р*дЛтііс,) топик рглІіеи» 
інт /нкЕѵмп^іІінт, л.і,рлір. 
ітроглі, А)лу}*ХиОі^, цты, 2, 
ЗАт^8.зі.оС»'уу$>^і^щ’щ{з,/іп^» 
л,і. ря^[. ітрогае.) о цѵ^( (*щ • 
СлоіХгОі, охкИлшиг Ьопо пип- 
ііо Нотіпш тот Кох, раг(. а>г« 
^яууоХі^ні нош іо, Нвкт.^ібт 
•і 000^^09 АНиууО^і^ті , <$• 

а ^ніЬш'ртікі оѵлпіоііхлінт 
Лий, /. Ро(,й. 2б.>^ ^луріХіЩо 
^ (ИоЬгліІтнб рго ѵ^ 7 р) 
оѵАп^оИІлштѵоШ, ОлШ,іх» 

•пА)л(уЬ\Ю9 79 АІл(ріХі<^Ь \Я^ 
І^іщ, оѵмп^вііит оу лп^Цім* 
інтЛто,р;хСтс^іСиу!і?\.і^»‘ 
^»аі^улі^^с)\2о,Ьис.2,іо. Амуг 
Ь^79 ^(нру>9 ІЛіулУЛкі, 
Сліі,у,23, 9^9 Аіа^)лХІ^щигШ 
, пипс отімпіоіімі ]і4от, 
Ліё.іі.32. ( рго ѵ/*у) 

дС»1}4Х4^*/Л9^ (і»рІ,р90Л-9роІІ. 
гіш і’жн[}іХІои>, поі уоЬк оулп- 
Іоіімти4рготі]ропот»/е,іпш 
Л 4 


^,Ѵ.ід'{ІЛ 7Сл^ХІ(»//ЛЛ({і.^П^, 

ви;'Г11'С4Г7*Гс1#1>1- 
Ы іѵкп^9Ііхлг»т іррітіп- 
гѴг^і»іг#5. Олі.і. Ш, |<С» 

Г з/>ч-тЫ- 

ріЬ;.) 8і мп^ійц тлп^еПк^і» 
ъЬІЬ^а^ ротШУ', ф п/ІАііиг 
%!Ѵ^П|^1іаіп йлпипгіо. Ьт.^, 
•ѵ./Л* ^іііу'^Хі^%^\ргл{Лп]т. 

й 2 іп 5 «Лхі (л% » мі^ 
9Ѵя^€ІЫіг» рлшрегіЬш ті^с^ 
ІПІ^ К'оРІУу. Ѵ.20. ф$У1бЪ/иь^вР 
лтЬіет ргшМилгш 
1/^лН^шиыт , меі С9пип4ет, 
'^гл/т,'іЫт(іЯі. і.Сог.г.і 7 ‘ сі% 

^<іИпгй>Л ]к( /Зліг%^9, иХ9і* 

^ы^ХІ^^,піп мі/і(ЬіеС^гР 
^ійя:,'шЬаріІ7.ягІ^}еііШ9^ап^ 
у^іііит ргл/Неягет. раіт. ргагГ. 

А^.то. зб, 

ті! Х^гы • вѵяп^іІіуіітпУртсет 
^і^ ^і^Ут СЬті/іит^^Ьйе. 8. х. 
}>сіі^Ьотт9 •хІф 

ркѴі;^лх у 5*», рглііемпі ф г- 
•ѵап^еІіхЛпі ге^пиМ'^Ѵеі. І.ие. 
"Но, /. 'ЛЛ(0х«г/^ ешг^ ^лу 
^осхНіе €0 Е'ѵап-‘ 
^ёІіитлппшМіяпіе.\ ѵЛи. 8. г 2 . 

та г? ^лп Л«*- 

^ Уі8з *ѵлп^»1іхлпіі ея^Мѣ 
'тЛ 0#і ріНгпепг, АЯ,з. 

*ѵ. 4^ . опс іт*ов>% іѵЛ}{іХі^^/і8і^9і 
7Ѵ9Х^^9 ,пЬп се^[аЬлп8и 
'ё^лп^і{іх,аге ]е]ит СІЬгі/Іит. 
)^питі 6 АВл^.і 5 .^л^іХі^і \ 
ѵ^^ііп^рі^м І ^Ьпипіі- 
япш мі ѵох соп^ѵеггаш,- Кот', 
'іо,іу. яі яфіоі в! ят?Л( 'йу# дСлу- 
йі9 тіш Хі^іииіш « (рялт 
'^хшго[і [итрхНхх еѵап^еііхмп- 
штрлеет. ішрсгГ.тссІ. ^щу- 
)ріХі^с^Іш ш П9, А/Я А, 


• я 

рт V, . 

’уіХІ^япшітХяіОхглвиі» ТТіВр^ 
пі/тш рго ущі тгіХіп чпіт{^, 
вѵап^еЬхАЬлх стпіЬш йгі^ 
Ьшз к,§. ей лппипіілѵіі шѵяѣ^ 
^еіімт. АЯ.і^. 7. кя%н цеыѵ д0*~ 
т^іХі^а^ві рГ0 кОіір^гХІ^егЬф 
Ши еѵля^еЪхлВ'япх, Р. і. тссі. 
^»у[іХІ 9 Ш(Аецл. і.те(). <іСл}^гАі* 
в»^ 4 і/ V і.Сог.гу.і. -п Л*л/ 5 <* 
Хів9 % і^цу{іХіяі/лІи» ѵрмХі еѵля^ 
іеіій, ^иоН е'ѵмп^'еііх^я'оі ѵо0й, 
г. Сот. II . 7. ІйріЛ9 ті ? 5»» ^Леу- 
у^о9 ^цууіХ итрііш ірцѵ , 
іиііо'е^ап^еіійт Ѵеі 'ѴоЬк 
Нмпил'ѵігЪ.е. попяссері/ііреп» 
(іШ*А&,8.3у,к[]ѵ^І9ХітЪ( 

мл.Упок,)ешт^ г\ 9 *\ц 9 -я 9 ,ех'яп^і^ 

ихлѵіиі]в^мт,АЯ.В.г'і'. ягѵЛ* 
Ла< 9 Т хя(ілі ^у(іХІішЪ (з»рі» 
л.і.твк.ііиііс.) НеЦепі]тш,рг 9 
таЛКвмѴ тУ нярішоітиіш *ѵісй е- 
ѵяя^еііхлпіПХз к. е.^аЫгатІ 4 і 
• Скгг/Ре ті^е НоЯпгілт ргоро- 
-[яегипі. Ьме.щ.. 4^. кСн^ХівП” 
теіі.іп/іп, ) ]р«і ^нтіш 
^апХяя0 ні 2^ еіАошХ^ 

^щ.і>рогш те(Скп/Ыт)еѵяп- *“ 
^еіілйге терпит *Веі :‘ пят я А 
кос'тіри /ит. Іжшт ттгішті 
. асІГсго. ран. ал. тссі. А)х}(іХі^ ^ 
епрЗір щ<, 9 ,АЯ.і 4 ., 2 і .А! ауііхі- 
опрЗі^оі-пгІа/'ТпХі» с^гіи/ (ргф 
ту тгіХеі мшр ) НеНепі/іпт , 
}риит^^ 'еѵап^еІіз^яЛепх нгЫ 
‘іШ. г.ТкеЛ.3.6. АілууХіпер^и 
%р^9 тіа) тоге пЬя луестгйи »- 
•укЛ; ^ Ыіит пипхіит'поЬйяе,. 
іиІіЛе^ Ае /Л ф екягііате і/#- 
/Ргя.ІіРеЫ.ГІ.Ц^ігЗрА/еіууіХі^ . 
<т^ы9 (/в», ркрап.я^. теА. ) 
^ѵ/^4 ( рге іирае) рег ее$ цні ѵоЫі 
іѵап^еііхмткпх. *Еѵл^іХігпі ш 
і, с^'ал2сІIІ^а,Еѵа^§с1іі ргжсо. 
6$е АШие /ніх РкШрршАЯ.іи. 

^Ѵ, 8 з 9 Х 


и ■■ ' А ? ' ' ■ • 

Ы]ш мШопіЬш л^рлпТщ 
тио4пат Еѵ^ю^ёіі/ій^ишгіі оС~ 
региш^іё <^шЬш мЗіопіЬш, Ь^е 

‘':ЛВ,8м, ^ іЬ, а V. 2б» и[^и$ л4 
/інігпёмрпіі, Арр]ісіІогнт іглпі 
'€» тііе$ ^ ліІІы(огеі іяргорл^ 
^ят/оеѵлп^еііош рееиііягіі Ыс 

‘шт^о тіяі/ігог'нт Ж рлШ 
вхЕрке{.і^ііі /ё4 схП20г6ів2^ 
гіп$ гстрогагіи?. Огсііпагіі 
|Й* рсфсіиіуи;»г 
га, ртііЬуигі» /іпіогіі ііімсо-- 
.т, Ѵоелтиг еіілт еѵап^сіі^іх, 
)уні еѵлп^ііісат кфотімт Ше- 
ги тап(іагипі, ^иХІеі/иегипс^ 
‘МлиЬёШ^МагеШуЕмаи 
ЪлППШІ. ЛівЛя}{іХІ?^6(іеЦ аш^ 

^п§е1І2о ОяЦл. 9^Лщу[і}<і- 
яѵ^{Ъ-рХ^^аогм теЛлпЛгСш 
*лС^се^ * япів вѵяпішИх.аѴіі 
ЛЬглЬато, Еѵмп^еіімт еиліп 
Іп Ѵ.Т. ряі][* аппипіілінт , поп 
^мпіит рмтеі ех кос Іосо , (Ы а* 
іят сх Скгг}1ш^нп 

кеті(^ кбЛіе^пее лИш ип^илт 
^иіі ѵеі/ншгш сЯ /чіагтчі» Оіо- 
'сгітеп іп4іеміиг АЯлзъг* 5гі- 
Йт юНегіУм /аВа /мі( р‘го-' 
^ 9 пі]ро еісѵшлго [ом охкіЬепіо 
МеЛіМш^иат рготі^опет Оош 
іяпНот ітріеѵіг, Еѵап^іііит 
ёг ^0 поЫл #/? 4оВгіьл 4о схЬі> 
ЬіЧо Мі]рЛ , іп КГ. ѵпЪ 4есх- 
іііЬел(І0} ^иит ііоВоі рп~ 


- ■.'«■'г,,. ♦ 

іп()ісаіие $ ріВл /хл^^ии му- 
улХІг ні «, ]окяп. іб^ а/, -в^' ? 
"пип^оі иѵаууіХ^» 4о Рмігш 
тео гепипііліЬо ѵоЫ$,]оЬ. 4 . 2 г* 
«гсс^/іЛм щ^9 9тіІ^ у Мі0Лі 
^инт ѵвпегі^, ехропеі поЬп о» 
тпіл» йот. и яВ, ес>пу{е4^л нс и 
попгіаті» г/. лгч>^Аі тис 
*Іа^ліоіі у пипііяѵіі \и4ш. 
Мяте, 324 . а 9 пууіУ^яо( 3 . рі. яіт 
аВ.Ы4іс. бі( гкѵ жЛі 9 ,рг‘о ЖШ- 
Лн. И€Ьтя$/тш,ѵі4ё оіі, ^ 
7Г9Лв рТО'ТОІІ "ЯвХіТВіІ^ ііѵіЬнл 

іп4ісяг$іпіу[іи пипііяѵотипс^, 
т 'ёг,[иЬ], Арм4Ьнел)п 0 . 9 . 34 , 
рто л9цуу^Хо0 и^і(ит іх^ууи* 
Хао,ип4ё соШ^еге Иш ; кяе ш[- 
/о ісі^іоия^9^. а.і* аА.імрсгаг» 

й»4уу4Х»9 ыгт.МЯѴСшЗ Л^, мліу- 

унХе* АитѵТі > Іп4іся іі$. ЛВ. 20 - 
20 . ^^щлѵя^нХа^ (я.і.яВ.іп- 
рп.) ѵукЬі ^иЬтінш 2 ппипі\ 2 - 
гст і/оі'//.а.і.раіГ лущууіхію 

Г,і 9»/. РіІ.ІЛІ иі 9Ѵ9Л99 іГ^Хц Ѵрі9, 

{рио пипе аппнпёіягя/ипс ѵо- 
Ьі$. ’Атсууіжѵ гспипііо.сіссіа- 
ѴО»2Ѵ\п\іѵ\1\0.і.]окап.і.і. (і'яау- 
( /. рЫг. рто/і ) ' ѵ^Тр тіш 
Р яішеишіор» аппипіілтм ѵо- 
Ьіі •ѵііят лішгНат. м.Тке![ і.р, 
0Ш7ѴІ 'е&4 ц/лш л-ттуулХьОіРуірр 
4в поЬі$ гтмпііят. АЯ. 26 . 20 , 
л'хяууіхтр ( рагі.рторяВ. ) ци~ 

. рго 4тпіууіх»9 ко /ІХ 


^нІягірофі4егіё^ян4іо,іѵяп- фтсіу[іХв9(і. рп^ ітрегр.) яп- 


'^оИипі ^иссрис 4ісі роіий , соп 
регІок.8.зб. 'АрлууХт гсДгго, 
Гепііппо* схропо. і.^оУап.й.т. 
Я9фууіхврді/і ( I. рк рі^ё/І лВ. іп- 
^»(^гспннНятш ѵоЫі, 
2 .С 0 Г. 7 .Ѵ .7 Л9ЛууІХМ9 Црйй *тЬлі 
ь(ішіоп7пФпеѵ> у гсГсг€П5 поЬи 
'*ѵе/ргшт 4ф4ігшт. АВ. ір.*і7. 
ШЯу^Хоті ш§ 0Г^к(ні Я07»9 


пипгілЬат , ис те/ірі[согет, 
і.СогЛ 4.2$. яттІуХыУііІп л Э-;^ 
оргоч ы ѵф* Ія» 4есІягапі Веиро 
Ѵіге іп ѵоУі$ оЛі. ]оклп. 20 . і8, 
вопи/^Хоо» (рагі.ргё/іяВ.^,^ ) 

•ЫІі ^*)гтці»яппитілпі 4і[сі- 
риііі. ^иг. яотууоХі нс ні НіУ. 
2 і2ь 4'тту(іХіФ та ош тмі» 

я^іХ^оІі р*ы, яяпипіілУо потоп 

А $ фмят 


| в. А Г 

іиитІгмігіЬшт*іі^ 
ѵ^8, к^ап т»7і ^В-чл» лтту}*» 
>в (?.у7»х./м/.) /иіИсіитііЯ- 
мУи» рго/впі* Рг«(. *ю^у}0^(д^, 
а.і* і^уІёіХл^ш I» Млгс.іб, ІО. 

лтіу/нХі я.і> ) Шм 

топмпіілѵіі. ^НС. / 4 . 2 /. 
у мЛі кѵ^ш шітв^ 7 Гк\^ » гш- 
пнпііаѵіі отпіл фа ^отім 
/но,АВог.іі.і$ш аюіуу^хі тг 
тк <7Л 7 ѵір«у^«»» гепмлііл^ 
ѵіі^поЫіі^мото^о ѵіЛ^еі а»- 
1§1ит, ^мс, 8, ^ 4 . Лтіщугу4Хло 
{з*рІ^ Л0г!і.) щ гіиі іпХч(рго Гр 
ѵіх{ НіЬгші/тш)ипмпіілгыпі 
ягЫ, к^.сіѵіЬш I иЫ Аі^іги 
лгНсиІит Аоііѵі €яра Ъ, Не- 
Ьгтсе а.хЛшрега(.« 9 гоѴ* 

у(Хвлл’тІЛаиЬ.28.іо. и-тту- 
унХлтг ( 2 . рі. а. 1 .тН. ітрегаі.) 
•тілііХ^еч^іГепипііаи /Ы~ 
і^іЬш т€ІеХис.7,ѵ.22А‘хиІун^ 
Д<т > ппкпіілгеіе- 

Ьаппі.АіІогаі.ѵ.ір.’п 
АятІунХа} [л. /. а&. іп^ііи) 
^мЫеЯ, ^мо4 ЬаЬві тікі ге- 
шнпеіапінт / аог.і. раіГ 
укхіш щіу/егаШиг лЬлог. 2 .а&. 
лкіЦ^Хлр. ^исЛ.2о.і^ лжчІ^Хц 
(^./!аі.л.2.ра^,іяЛе.) тІгА, 
гепип/іаштеН еі, 

^сіш^о , (ііѵаі§о, раШш ап- 
липхюХіи.д^ѵАо 
^лпХеілеу^гМіраЛіт аппипііл 
терпит Веі.А^ег.гі.2/і. 
уііХкР ^'тХ^іркПр ц^§рАр , ііе- 
жшпііапі ехрийоппп ііетт, 
Коігя.9.17. і'*л »5 І^у/іХр [зфп^. 
лог, 2 ,ра^.(иЬ],) 79 090(4^ /ли ы 
тиср тр уру иі ра^іт апяипііе- 
8МГ потеп теит іп ипіѵег/л 
Шегга. ргасЛісо, 

Л,Ѵ.д. люіткі'^ітісі і^лу^кХщ- 

ѵігшш 


А г 

рглМееік, *Етгж{^}Хл іпіісор 
сіепитіо. Рис. ітту{іХт, Еіжи 
»хчр{іХі^ лаЛтоЦу^Хл, ргошіс* 
Хо»(^ол^со,рте[.те4* ітті^х- 
Хсищ^рагі.рГАІІт4І, тГ}л8^^‘ 
Дв(^іг«ім» рготішпі, і,Лтш 
дл^^ш 2 ті ітт[уіЯ^/В/ш»^нлт 
поппийі ргл/е/еппш, Ь. е,ех» 
игпі ргетішпш, м.Тіт, а. ю» 
і-яыуІі^арЗ^і^і ^ілаѵёше, ріііЛ* 
івт іп Ввит^опііеміЬые, а.і« 

ШС(І. іщдІу^Хл/лІвѵ ы форОП^ 
бл.ТЧ.І. 2 . Іш іЯПіІувіХл^ 
лог.і,те/і.)й тлрХ^ііі ^іі,аиап$ 

( ѵіі'лт ёлежпат ) р^оті^е^л^ 0 ' 
Овив твпітпе[еіш. Млгс,і^ 
и. \тп^у[нХаА^ вштА ЛруІо^»9 
рсц, роШсій/мпгеі/е ресипіат 
(ілтигоі. рагг4іоі.і«тсс1.І7п»>- 
у^ХІ(І^і/і(^ І»Щ$І9$Р, НеЬг. 10 , ЯЗт 
Ѵ9Ц9І о ітт}{<нХіоц/Зір^,]і<іеШ 
епіт еЯ ,^иі рготфе, ѢиЫп- 
ііВі^іінг Ьис,і,ц, апіе гА *А- 
С^а/ 4 . ЕіШІ. ра(П іжщу{іХ(ші, , 
рГОШІП) Ѣі 0 т.^. 2 і % і7гёу{ІХгщ» 

іиилтш^ю 9^ 
7 пицвщ»^паѴйилрготфі ^ ро- 
іеЯ еііат е^еге, ИеЬг, іг, 2 б, 
91Ш ітпіууХ'тщ » аі^иі ѴігЬ 

рготі/іі Веш , Петре Ня^^.2.7» 
раЯіѵс лесіріімг Саіаі. 3 , ір. 2 
І 7 Піу[іХ'пц , сиі /аЯаеЯ рготі/- 
/іо. а рглі, ра][. іжіу{іХ(л$ч 2 егі» 
ѵлшгпотшп *Е^уІіХ/ 4 ді 7«$ тшр 
ріотііГцго, 2 ,Реі,з**В- кр тр 
\іту/іХцз^ шггн с?СргЬхі7/е4р» 
\/існпііитрготіЛит еішех/Рі» . 
' Ялтш.2.Реі,і,4^. •п/лілі'хпу- 
9 ргетіо/а рготі^а, 
*ЯчтууіХіЛ ае щ С я ргеі, те2^ 

іжщу^іХл) ртот\Шо»АЯога,ѵ* 
Зд. ѵ/*Ъ\я9 щ еттууіХІа, ѵоЫл 
епіт [лЯа еПрготі//іо. АЯ.гб, 
Ѵ,б, «г ІАэтЛ тИі гг&* тпітги- 

тісрч 


• > 


‘ ^ А г 

^ чірц:иін^увхілі 9 іЬ^ет^го* 

І ті]}іоті/лВлрт(гіЬш.В.отлп, 

'• д,ѵ.^^аІі‘я»у}л^іщртогпі]ропіі 
^ (ягт »^9 

І €0прсніі [ип$ ьготИ0л, ОЬ[цг~ 
•ѵшнг ЬеЬгаііті. шЬ.ПшѴ.д, 

• ^ і’хлууікіщ^ іітгл рг$ті 0 о^ 
піб , Н.€. ущ Ітгу}іА/і^Ч івттл 
рготіЛл. ЕрЬі/и.ѵ»із* 
ітуук>Лыі $рШіш рготфо- 
9Ш, ка.Зрігііш рптіЦм, пшт~ 
рі]оёІ л»ѵ, 28»Клт.д. ѵ,8. гіящ 
кяиууХші/Ші ртотіЛ(іопііік.§» 
рп^нІАті ігліЫ ліірргяО іл 
ІІФ$ Оеі, л 4 ^ио^ /оіоі регптіи 
[ рготі/ро (екегѵ. ПрФіт/^ЯіФ- 

г" ^ ѴФгЬ» гм 4 * ате р <от ігсо. 
Г аог*і. тес). ^я^і'яцу^ХлііІиг 4» 
I апі^ ргот'іЛ. Ертяпа, ѵ. і. 

К«^/^^аітитіо. ЛВ.іТшЛЗ» 
ССІсЪіОі СоГ.ІІ.'Ѵ.гб, 419 }н 9»^9 

? к ѵ2^ы цд^ууФЯ^іТФ ( 2 .рІ.ртхГ. 
^ 4^>ігорсга(.) тогіетТУотІт 
яппипіЫи, Ь.і.^гаіл Ьіпе^- 
еіогит ассеріогнт псог 4 тш~ 
пе $ят сіІеЬгли, Ѵкііл/м.іб, тІф 
І ХсАЧФ 9 Щ 0 ^^|^| 4 ?Xьп ( 3 *.рІ»Р^^ф/* 
мВЛп 4 и.)Скгфнт рглЛеат, 
_ г^Сот.д.ія,. •ші тр 4 Ия[уХлФ 9 

( 4 лі рі рагс.ргаБГ«^.) 
ФѵяпііИмт яппияплпііЬш , 
I* І9вс гЯ , ѵвгЬі ттфг'и. Риг. 

I ^уГ^Хфі ні н дно 4 ріг ѵігЬмт 
^ у * ^|Л^А^ І^іПНГ А&.Лб. 4 ^, 23 , фя{ 

I; (рГФцд^^Ш- 

I г ?ін) 4 ^ Хыы^йі(^иіір/е 9 Яѵпл 
§ іих^ок.і.ѵ.д,) аппипіілгнгш 
% шВЫат (к»е./іір/ит8ігѵм(0‘ 
гігп лппнпиапкит смгакіи) 
і, ' рориіо.Ѵтххл{\. $(д,4ііу>{{\$(д, а. I» 
; щдгпі’і^нУл, АВота$ ѵ.36 сі» сиі 

І' ( [сИ» ТТЯХш) 9 (ЗЛ 4 і}ГуФ*Хя^ 499 

Ав^р іпдиіЬшигЫ^ 

^ кш лппнпйі^уітш {ігтеп$т 

г ■■ ;■' ■ 

Ф 

; ■ 

/ 


А ** 

^ФтІПіЛбТ. 2 .і(дігІІІ 4 Хй 9 АВоГ^ 

23 цз^^іііІ^лХфр^З'Р^'^*^* яВі» ^ 

499 Хф^9 ? 9>ѵ> яппитіягипі^ 
[ігтопет р^і.РгхГраЛІ 

АВ0Г.23, а/. 38, ѵ(л 7 ш 
яфші яр( 39 ^т /(^ууіЖітщр 
щЬи гіті][ро р9сея(сгит ян^ 
птпііяіиг.Ѵіхі. ра(Г. щді4І(у9к* 
/кА^.аогл.раіГ. а.2. 

ра(Г«^тіг/3«АІш іг$ щуАВч^.ѵлз» 
щртіЦі^ (з,р€г/.ясг*2,ряЛІ) ѵгяш 
^-яѵшк$ Ф Хф^і ^^ШіЯПпипііл^ 
іщ /ш я РяыІо /вгто I) в г. 
Ргхс.тесі. {(з^тщЦфХя » ип 4 е іВ 
потіп КяіІуІіХі^ ыУ, щр^Г" 
д 43 Айі{( 3 ^ф, 2 Ппипі\ 2 іог,АВфГщ ' 
Ь»^»(Р>^ІІ*ХбОі Лр«у« 
уі 4 в(мФ яппипіШФГ і][ 9 р9Гі^ 
^гіпогит І 909 мт» П^ф9^$!^/}4Х4 
кФ ріхошиір.аог^ пишіо,!;#^' 
кит (І 9 сотро/ііит 9 Х 9 з €3 * 
(^ЯукІ>Хф. Р» 99 &і(Р^УУХф,Р* 
Ф 0 € 9 >(Р'^!ІфХ)(Фі. Я.І.ЯВ. 98 &ЩР 4 ЧР- 
<уІкя. Рг2(.ра(Г«^і(9е7ц/^^ве/* 
АВ.3.18Л 9а&9^4ііууіХ9 (зф^і^ 
а.і*а А.іп(Ііс.)^мд рглпттіяѵе- 
9ЯІ АВ. 3. 24. <аСЗКР'^І^Ха0(з» 
ріЯ.і.яВ )ші Щ^І^Я4ГВШ%іірГЛ"^ 
ПНПІІЯѴ 9 ГШ 4 ге$ ко/се,АВ. 7 з 2 , 
ятілѵІ 9 Я 9 ТЫ 9 Я 9 (Зщр^ 9 у!ёіХш>^д 
(ргп\слллВ,Аесхя]ш.рІнг.^, 
т^$поті»яііѵ 9 тС 9 >(р‘^іу^*Хоіі ^ 
Ф 9 І^ ф) 4 і^‘ 1 ^іХб(І 99 ФІ ^ЛкфІШі 
ошЛпнм 90$ . ^мі ртяпитіа- 
Ѵ 9 ГНПІ я 4 ѵіпіит ^ифі ійіш, 
потро^о/иСкгіфі. а.С^г.р. «./• 
тіиі ф9^Щр.4УіууІХі^1Ш ( раге« 
ргхс. раіГ . ) бОХфуіло I ЯПІ9Я 4 і^ 
ттйяіят Ь9Пі)ісІ9Пііят 
«(у^л^а?»тапсіо,р^xсіріо, і.Со- 

ТШІІ»7.ІОі497і^У93М(іЯ9іП -ЯИ^- 
мууі?кФ , ііі ^иі тяітітопіо 
^ипВі фит ірглеіріо, сіспипсіо» 
АВ*і 7 . іо, соп(Ігиісиг сит 4 лг. 

регф^, 

/ ^ 


я « 


и *А г ^ 

Ап.пі. 

*/«»| ^<м ІІІ- 
ттяиятт ѵ$Ыі. іііт/іатт~ 
Х#іп6пі(ітп| і.Тіт.6 і7‘‘»^у 
( ртаеГ. аА. ітрегаг.^ /*і 

рглсі^ Ш, Ив в^в- 
глшіввг лпітл. іт|кіГ. чт^щ^- 
ув»вг^.ТЪв^.^.10. Рас.>&^у 
^вХм. Рісі. а<^. а.іі 

9в^жа^пуу^^^^ вк і> АЯ.ю.^ж. 
ивтічу^Хи црп иЗ Хв^, 

явтиіяѵи пеки , ш ргіиічвтш 
ршмвпипііетш рорыіо. АЗ.і, 
V. хж. и чви/чуу**- 

Хв>^8р)(і.рІЖІ.лв.ІяЗівЯІ.)Р/*І»і 
аишм втвят ті^ые вііят в/в- 
иввтіяѵтш ѵски / >1сЬгаі* 
6пи5.уи^.тѵпізс нЪп^. 

туувХілчгвс^чуунХя(3\р, ЗіПмп- 
ііяявк Зіпиппяѵітнв, к. в /л- 
рт$,иіят яі^ме вііят, [вѵвгв. 
Е/я/твЗі НвЬгяі/ті яви іягвяі 
Зтркт/і.АВ.і.яо. і*1^^ч7вв ѵви~ 
^щ^у^Хав {}.р1.л-і.)^чХхХ»іъ 
€4^в тяпМягнпі , ив Іс^мвгви- 
Иіг. Аог. 1 . 8ііЬі. 'га^у/ёіхя 

іЛЬиЛі.р2ХХ.Я.І.яЯ-. Ъ^у- 
учХявавІ&'і, Хівіік.ю. і.АВ, 
гЛ л^.’О^уувіХіиІц тяпЗяп- 

$віХі2Л. р.іП! -пл(іуу4Х(ич, ИЯ- 
вІввП 'о^^уунХщ^г^- <гі.шап> 
(Іатшп. Ргхг. тс<). чт^іууіХ» 
мпіів вП Пм^^уувХІ» «V ц, ргж- 
с^}^ит,тапсIа(ат. 24 - 
|>гхі)ісаііо/.Тті./.;. чі т/Хф» о* 
чи^ГуХіяе ,/іяіі ргЫгсяпвяи. 
5к чівпвпіія кяс в^і Іі^нві вх 
^явввітів V. нкі -о^^ііуувІХхк 

(жри^.явг.і.яВ.І'иЬ].) рствЛ- 
Аимг,Аіпатіе%.АЯ гб. 24 ^ 

Чвіячитіш •Я^^ууіХиш нХщфші, 
‘^иі іяИяссврю тяпіяю.і.ІЬф 
/яі.4' г,-»^[увхія,тяи3яіит. 
іЛітл.ѵлі, тияті» тіш 9^/- 


А Г 

уіХіяв щ^^^Фврш}вті$кжет0р7 
іяшт свттвпЛо ііЫ, 

*А>«л« «( ііашісіииш. Іівяр 

§гсх> Мянк. ж. ІО, яуіхч д«іѴх* 

х?Лим Рввяв(3^щ,вгяі ^вхрвг^ 
сігкт тмиогитря[свЯі.С«иі, 
4, 1. 0і яуіхвч чы> Шуи» • ^ия/і 
^гі^вв (яргягит. Еіут. Миеи 
т»^ чш (Г^г /ісм а§теп іл/і- 
иі , як я^втів. іувХвишг • 
Івеш вікі ягтвпвит ря/е$іиг, 
яиі^яЬмЫітг.БиЫ. 

’'Ау(^ я в» Гаобіах лап. {Ак 
Нвкг. ѴХ^в/іыт. «уф* *ф« 7» 
ѵвивгяіі» як в^врівц чяяігвг) 
ггікніімг'Ожо^вкяп.іт.п. ім- 
чв( і'уо Ряиг [япЗв, Арсе. $. у. 
чйіі хіуі * *А^ф* > кве ёіеів 
5янЗш ійв к. в. у[ш СкгЩш 
Мяге.г.24. •«^ф*?3іи,5«»- 
втИиТУѣх. Ьие.гялі. чіяуівв 
ѵбіТ^ЗіЛі^віСііуіг&рітііиі 8. 
вівевкіі ѵсі. Ьие.жо. 2Я. ХяЗш 
•жв^/взв яуивяееі^іів Врігіінт 5. 
'^скяИ. 14.26. чіюыСр*шчіауі0в 
Зрігііт /яявш. Ервіквіон вг- 
^скветоЛяяіісвЛі,то^Ь у<- 
і/ыііиг. Арсе, 4,8. >Г>4ф*^ф* 
«^Ф* Кі/дхФ* в Ѳііі і чті%к^- 
ги^, і Іш л.ж.яЗ.Шге.) 

квц в «г всц і Вяпвш 

/янЗив [япЯмл О о м I N и $ 
О I а $ I І//4 отп-рсівпі , ({Яі Гціс 
СІ* ей ѵепгыгиі еП к. в, ^иі 
/сіш В Е и $ /втрвг Гаіг ей с$» 
ст, ^яікиіѵвеякніи в]ш лівг- 
пііяв іпЛсаімг. Еі(Ивт ѵвгкй 
/яяЗі яп^еіі ІямЗягипі О Е и м 
Е/а.6,$. сапсап(С5і «р«ф* «^ф> 
«><ф*‘ Кѵ^ф* Ыв^іші , чзХч- 
ркі чгяфвс і уч ччі вшчвЗ, 
ВяпЗш /я’пЗиі/яяЗш Е о м і* 
п и $ іхегсіімнт , рівяя гЯ хвг- 
У» фті» /іи тя/е/Ія($ врч- 

Нте 


г 


г 


I 

і 

I 


А Г 

ИвиРлгш отгиі Ьвгілімг яЛ 
уг(л /лнВйпоміят , мЫ яіі і. 
Реі^.іб. «;к*'>?иоЭ'і 

471 іуі *і/і 4 г /сгіріит іЯ, 
/ляЯі фои , ^ыіл 40 /ятіЯиі 
^/тт. Зегі^пип *П коетняііл- 
іыт рЫііЬт іп Іоси V. Т. І4- 
ФІЛ/і. 44 .С$>/р.х (^^о. 7 . с^«. 

туіФі ІІлоЭ’і. »71 іуі К 

« Эів« ѵ(Ш7. ТгіЬтііиг зп§е 1 і 9 
Ьопіх І^сЬ.гі 31. 
иуч іурсХфі ЦП іѵ8, отпясс 
/іяЯілй^іИ сит в». Ѵіпш^мй^ 
СЬгіШши$ сІісйшг/янЯш , ]*и 
ёітиі сгеі/ипі іп Псят ?я 
шт , Рііімт аі 5 ртіит [яп^ 
8ят>Айог.даз.Кпп,і6.з. сЛв- 
гіяік.іл.Щкс[л.і. і.?іС.о.9.(а 
ря/рт» 5 к ѵісЬ поі Сігіріяпі 
ѵвсятяг ^мЬіі Пн ртш ренете 
Ікяві. і.СогтіЬ.тлб^ яиЬЛЗрі- 
гіеи (р рсп^ніяс Скгірі яЫяц 
ртил л рсссясй пофги. і.]оЬ.і. 
•и.і. ^нЫріп'и^ ріШирсіс- 
ёкігяіяШ, Петре Вшрп{тв^ 
{ясігя Сляя т /Ши Ьн]ш тятеЛ 
/е^е^ясі , ипі Пеепоі сопресге- 
тШ. Вмтлхм м.Ресл.з- (Р ѵі- 
ІЛтрсщЗятЛіятш. ЕрЬері 
4 * &І- 3 - щціяі пс^сяі тшТі ФІусФК, 
рейс Ліеее (яяЯеі. Кв/пяя.іб. л, 
л^Іыі’гшіцФп. Соіор.з.ся. яцфф 
7 ^ цувит/^ф* > /япЯс лияи 
і.РвС.з.і., фй яцщ уиотяч ^П- 
&х тнііеги. і.Тт.і.со, яцфп 
яѵЛкѴм ^^ /яяЗвгит р$ 4 е$ ія- 
|М/. Акі АроРвІоі ПвЯвтеі 
^мі ю ргіря Еееіеря ехсейнв- 
гшп пвтіяяпі Оіѵо$ , ^мд 
ркгярс^еяііи/тмт/яріі. Свя- 
рт&иші4пАе[нв^иІіо е. 88. Риге 
опітіШс (іігис іМет 
ЭчФі8іі{,Ь.е.ія пштегит Лепит 

ТФШт, к пеЬк ^ні Скгр 


г Хр 

РіЛі/ёірмІос яо! ргереяшт^ф» 
•9П$іч^ія Ь> етепНія 
яі. ВсквІя8ріп($и8.неяФре/яц 
сгя8стіріятя пес аШегЛееяс^ 
^ил іЛ іепш ѵігы ѵесяі Ьеи 
со< , ^пдо) , ^ніЬш ярйіеім 
ѵіхяніиріегяЛеЛетк. Портят- 
тяг сит 8егірІигя» я»в«г. 
гяЫтеи. ТгіЬиііиг еііят кос 
ерикееея а 1 іі$ геЬи 5 . Зіяй. 4.3. 
& Л 7 - 33 - Яуія ЛѴАі< [лявя €І- 
ѵііяе , Ь. е. Ніегороіутя ^ещ^ 
Пеш сяііні/нвсви/есгяѵегяі^^ 
Мяик. 24.13, С'ішс мізіитятгт 
Рянсет Ія Іеев/яяЛв. АЯетлёі 
V. 28. кі^іФякг 777 іцФ7 тітеяощ 

ррВміі /яяЯит Іосит, ^ 

Ріяяіит/яяЯкяЯіояЛте, яг 
ргвсікш.^гісіЬш Лпття ок- 
еияЛи. Т.ие.с.*ѵ.72. 
ЛІб’^пящіЯзиисштФ^ , тяеяеяг 
рЛегк /иі [яяві, клл»ѵш~ 
иЬШш [егѵяяЛі. Кеяе.і.2. м 
•уІЗсффЯі яцяц , Ія Зегі^гк 
рояЗк , ^ял /и Ліаиитг к рея 
АміЬвге яетрвПъ о . ^яе/і/те- 
Зие д/7. Рот.з.сл.щсетаХщязлФ^ 
Іех фЯ І япЗя^к.е.^кііес етмяня 
іягрііиЛіяет,Кетялмаб.щ §и 
’^ГХ> рптіст* /я/ёЗящ 
к. е, Пео соярегяи л Рес. і.еж. 
Ы 7^ Ф^Н Тр Яци ІЯ тявяія /ію- 
8е ,^ттвяі[і^еи ЛхЯтртл 
як яЗівяе /яяЗя , иеятре А 
Снякті Ія м ^Іетфеяіія^ 
яв,Ле^яяІеіеМясск,і 7 а. аи 
Айз і.Ткеріз. ѵ.лб. се ффЛщцеЛ 
ѣрт ориіе /яяве, кос еЯ, ся/Ів, 
С^трагмиг Ов- 

Аіог из Ія рсрпкя^сФшс^ « т 
іапАіШтиа а аш }иЛя ѵ. ле, 
Лцяізтгр /яяЯіршя рЛн. 
*АусФФ ы 77 (асгаііиш • ГапАш» 
йшофі^зт ^иеЛЛ^ягщ'кНФ я яЛ' 
Івіет 


ітаде 

поі 

аѵаіІаЫе А Г 

щ •») (ш^бсаш5 а 
^ 9 ^ «Гл»^«г>4>в* м 
мЛщ0*!а , «/ /інг ^ ірр [кпШ^ 
гяіі тѵігііяи, ^I(Ус ѵл. <пі; 
-яитд^і , Л Оів 

. Р«/г« [лпЯфсмі». аог. I. ра(Г. 

ці ц ГалШЯсашв ^і. 
іМг.іа.2ді.ѵІщрі,с^ (}./іпі. 
л.г.рлЛІіпЛс.) ^€Г^мет /мегяі 
/ляЯі/гслШ. і.Ссг. б, II, мЯк* щ- 
^лЭ-лтг (' г,р1.я. і.ряДІіпЛс.) {і 4 
ріпВфсяіі еР'и Ь.е.іс^спепб 
рег 5 рігііит Гаобішп. а. і. раІГ. 
ішресас іі^іи 9 ч 2 щчш.Іме.іі.2, 
Л^шв^т ( і./іяі.явг.і.ряЛ'. іт- 
рігяи ),‘1ш$1ец/Цгы,/ляВфепиг 
петіп г мыт. Арое за. ѵм. • я- 
іу^яіО-щім ія ,/яяЯш (іт- 
Ді/и*іигябЬые, кфсвП (япѲл- 
іаіі Писіеге р«г/ 4 Г. Д і.ріг/ірглі. 
рвЛІіуіая^Ілщ Івгіѵліяг пот$п 
ы і {апАіЯса(іо і.Сфг, 
І.Ѵ.30. і.Ріі.і, Ѵ.З. Гап^ітопіа.' 
ИіУ.И ■ /4- Аяжгп ті^іяг/іі», 
^ шіні яфтц 71 » Кѵ^»», 
/іЯятіяі/тявітФпілт, ]іяі^ 
^ц* п»т9 Отт ѵЫіЫі, 'куи- 
чяі ят&^ я ^Фгіѵлгмг лкнуі&'і 
( рсыі л Ябдм/Лі 

Аііа 5 . НіІі.іЯ. 10. 'Куітпиач яЬ 
яуі^> {/**"* іус/^ивошщяУ яум~ 
ГапШсаі. А0Я» 4 . «'< 5 ( 7 - 
X яумои^і /ііыніікт 8рігі~ 

> імт /яяВііяін Ь. #. /ісыяіікт 
>Ч ‘ 1>*$1яит. іапС^йслпо. 2.С0- 
' .''^ тіпіЬ, 7 . 1 . іяітгЛѵтс іушвгшіш 
ы^іСт^іш,я^^яітр€ГіЫегяіві 
‘ /яяЯфсямявт Ія {ітого^оі, 
’Аужщ щі я аІп2.(гяя^мя/я яЬ 
йіужнцяз г ^м$М и^іімг рг» я»я 
мм/тз псытЬв ) мяЛе рп орт 
ікі^яіііпягыт «А я/^'л« щі щ 
і<іет.ік«у)і^'Ля^ и\аж.Ьм(.2.ѵ. 
Л 9 > іп^і^тті ні іи$ іІуіуіАж 


А Г т$ 

«•лсГ, пеірііфмт іяиіяіи/маі. 
'Ау? 9 а^*/««у , атр)ехог« іп и1- 
пасгссіріо; иІпііееАо. еит 
«} ^Е»яуя0лі^в^ім( ііеіп. 

Рим. шссІ.ему^і^ъЛіп^лі^.аог. I. 
тс<іелгу^іте/«4ѵ, » ііаг - 
а 9. V. }б. о««>'*(|іАмк^(^ 

('рагс.а.(.пк(1.^ж<71,. ^ ^ммт 
рмігміит Шмт еотріехші^і, 
^инт ятрііхяі* оріфм ірмит 
іп ыЬя4 /іш опт гоирфг. 

*Аухіір»» я. тіНятиіАіліік, 
* 7 .ѵ. 27 .^яАі Нулир»»^ тіпся 
кятит. яуки^т т Ьато са- 
ріо, ріГсог. Р. шгш. Р. іухііртщ^ 

яужіірвфіу^ 4 ІСІІМГ • 

уоі^, 8 сііі€»і8яіявяі імт ѣ- 
тогвЛѵШягмт , ормтл іяо- 
/іяі мт сяріі, ехеагеяі,фі X)## 
отпі^ квпіДяія яЬіисіі , ія 
^ыотѵпв еяійі ійніЕсси^я- 
^і(і и.зо.Соі шошіиш а<&ие^ 
гсі гсі топих. 

“Ауяѵ^зіяі. щ2пАох 2 (як 
•у«і»А(^ асіиосиз , ^ыія инея 
тог/м яШіяіпяуоі, Ь^ гіт^мо) 

^^> 7 . 27 . 29. ріфаотіі тукі^е 

]яВіі яяікотм, АВ.27.30. 

(9»і м№н»м япеЬвгяі іхіои^і, 
гі, іЬЫ,ѵ,яо. тыі туяѵ(^ц яІел~ 

АЛщп{уЯпекогм яЫягы.Нікб.ѵ. 

І 9 ‘ Ліяуя»(уші;і 473 і/» 7 Яіі^^ѵ^і, 

ѵііяіі япсЬогяткяЬтшяні. 

тл. МиярЬвгя, 

'А^»і я і» саПиі,ршііі,іішіі« 
(Іи$,1апди5іри(1іси> а иш. ѵіі&- 
7 мг яуііі ЛВш як Ш2ЯІ іф' ѵі 
ѵепсгаііо , ^ыя4 котііит гоЛ- 
4 яіѵіПігяНвяі(^ІяиМя Л^яМ. 
8іе Ьяііяыт сайиі Леііиг і 
Сглео іци«< огпяіт , ^м»4Лщ^- 
^0 охао.і.Ът.і. 22 . пешТі» 

7я^. Хітохір/ыт ея/іыт соя^. 
ѴЯ> ^Жфк.р.ір, 69^797 тіряі 

Ы» 


А Г 

ііі, ргітііт риг» $Я. 

Ж.Рві.З-і, туічліт^і^щ , €м^я 

воиѵігриіо, л.Свгл 2. «а 
ту^Ьи ѵігііяііп (л/іят. РкШр. 

веміуг», ^иягип^ тнпі». 
ТІІ.Л.І. гтф(*>яі,яупіігі*14р*~ 
глпію, ся^м.рмгш, я Свг.я.и. 
пипгігл-п ілитяі яуняі нгіц е« 
•л^ , іі/іяшт ^сфіі 

ѵо! *Л* риго 5 іп кос т^оііо. 
Іап А из, ігіЬмііиг О Б о'/. 

Ьяп.3.3. і(зі/0( сѴгмѴ(1>* іуо0( іи, 
^сиі Ш$ ригш [*н /»пЯш оП. 
Иіпс я^ѵ.'Куфіі рѵисРкіІір.і. 
2в. мд; ыуімі яоя ригі. 'Ауготчі 
«т®^ ч с^и$ , сайігаооіа , ри- 
іііЛі.г.Свгіпік.в.а.(ш іІіотчЪія 
€я/іііяіі. иугня нт V Ыот. *А> 
уііІ^яргвргііслЛпт гсс1(1о ,}п 
][^п.^рееш ѵегі іттипет соп- 
кіѵо а^иаѵізиЬе,ри1|Ясо г. 
^ок.з.з.Лп^0 Іли-п»,рмгнт/і 
яоп(ігѵяі.гиі.іуіісоі як 
саЛиз Гит г.Тіт,я.г2ІѴ,чупщзі 

]ц7ч(яотіяяі.рІмг.ряг(.рглі. 
лВ.) ^иі яттяс •ѵо^ігяі рит’ф- 
яя]іи, аог.і. аА- чупои^^оЬ. 4. 
9. ау^іт-я (я.рі. а. і. а^:. ітрс. 
таг.) , ригфеяи свЫя. 

"^скшИ. л . ?г« яучітоп (зф^ Р- > • 
ай.ГиЬ].^1м/гк« м рнтфсягвт 
/в. мЬі /ігто еВ <!е ригіНсасіо- 
ае сегетопіаіі. Ріхс. раіС іуи- 
я(сщ ощ тщ , мпіосфрга. ргхс. 

Ч вь АВЛ4,і9,^^і 
сі 7^ 

гмпі то ригфсяімт т итріо. 
а.і.рлСГ. іугі^іш ч( ч- АЯ.21.Я4. 
туіс^% ( 2-Ііп^. а. I. ра(Г. ііпре- 
іаг^) [япВфсаіог. АЯ.гг.ѵлб. 

вгш ешяіі лун^ні (рз^* ЭОГ.І. 

^аіГ , ) ситіЬк ригф('яіш,/сШ- 
Ш иптеаіяііісг. я і, рсг/. рг9- 


ЛгѴ 

ІіГ.ря^.щупгмщ ІСТІѴМНТ 'Ікі 
у»с-1*$с і • ригійсагіо. ЛВ.гхі 

гці іхриіипот Лвгшпригф- 
сяшяи ііінияііяпс/сіііш /»• 
еоЫеііЬш. Соп/ог Кнт.б.гз, 

ч Йогит.Огг»ѵ«/аг 
Л ѵггіо мун^я соп^гсоо.Р. я^я- 
^т.Р. лот. 2. чуро*- Ргхг. 
теЛ. чурро, нпііі іП «ур^ м< ц. 
Ыіпе охропііиг гІхші ні «г яунт 
ртя і Хят , Іоеш іп анот сон^ 
іго^яінгрорніш. БсіисоівЛІвх 
ет ятріш іп ыгЬо, мЬі ттЫ 
/Ывпі сопѵіпігв. Мялк. 20.3с 
гЛ гч »уря» ** кие. 20. 46. 

^іЛк>тв» ясягя^[уыі сѴ тяіі ту- 
рші , ятяппмт /яІЛгяііопп іп 
/огк. Ьосиз іп ^ио схсісгпсас 
\\і6іс\2/»гит]‘нііііяІв. АВ.іб. 

р. н>лошяя НІ тип ауру» ічп тші 
яр^»]я«,сгяхігш» ія[огмт»4 
тяіфгяіш. Ьосаз іп ^ио к* 
ѵспаіез схрооипшг. іыт шсг- 
СЛ\хі,гя\хпа\пж,Жх,іік.27,ѵ.ііс 
'АуруТі^я.іп сігсшпГогааесШ 
яАВог .17 х іюпСоіепГчс яук 

ряПеі 0 » •( СООТСПШ5 ГоГСПІСЗ. 
АЯ.ід.рІ сіууТи яу»^ (оісяяг 
^рвігрлзі)свяіііПіш/огвя/еі ія~ 
фішипімг, Ѵеі мі юпріВяі К. 
Зісркяяш яу^аш /еііісгі 
ря{ яутц /ду?» ііч я^итнр 

( (вюігО Ѵ0сгі(^с9с1^(т)7«^ . 
Ьт ргшгіЬш ІіеоЬяі Гагі ігіж 
ѵігЬя,іо {лЗіояот) <іісо (рмі) 
а<і(1ісо і ѵіі/. рміксінт.. 8оЛ 
тіо іи/ііеіо яеіШш тчг^й* 
Іоснт кякігі роиЛ,ргомі Леі- 
тиі'іощш ^іріз?»і , ітнрізі 

ітнріз$ , у\»ш уХі7»і (і>с 
Ѵиіі еііят Ся/яикоямт ін ек> ѵ 
гяВіпі Еікісоі Ткворкгяфі 
'ілпчіяі, ‘Луру^т шіоіотег* А Г 

іЬг.І>#І»«»У0Г9 (ІСІІЬСГО. ііпп 
сто. Млпк, іі, 44 .'^ 

* <7ггй^«г т^ит ік 

^4нт» і.Сог» 7 .зо. 
(:^2іх*}^хж(.мВ.рСя9тіпаі.) «?$ 
/«}};^7«^Г7Г(» 4 $^т$тнщ$Ш 

ПопоЬішіПШ Магсм.у.тьі «** 
О 0 "пЗ ітшяи^ іп 
іетріо^ Ьнсат»^» «вЭ>«ь прС 9 Ч* 
Лр (" ^.^/.ігарсгС ) еМеЬшпі, #»»#- 
Ъжлі. Р. ^ок.б.Ѵ‘/т яп^г 

( /•р/*^К.зА.)ЦгГІГ$> 

ііп//с ететш рляіх / Ргхс. 

Т>Н€.щ»ѵлд* 

гяипъіиіа Ьоит еті Міт^м 0 . 
^рве.і. 9 *цр^^цп*% (^рщ^лохл, 

^91 г»» «тіу^і »о^ ^і 0 рт^мі- 
пш іио ,/сШ/сіі імп^ммт ргпіо. 
м ех іШоіірпо Нііггліео гЫнП‘ 
хЫх. АІаіік. 4^(^р ( 3, 

/іпі^л»і,л'Вл^Мс,)вшгІ9,^€тіі 
шят^МлиЬлу, ?• %'ув^пм{з>р^» 
ЛбТЛьЛ^ЛПіііс») 1^ ешпе^рл^ір ? 

» втегит ех ей лі^гит 
Млгс.гб* і, 4 ^^виг»е арві” 
етеглм лготлгл , /сііхш 
кі4но яте , м іфяРмг Ьнсаху 
€,2 з^іб.Іхя^теяогіРш кіе кяЬеі 
рі^пірсаііспет ріш^иятрег^е- 
&і, ао г. I • ітрегас. і^^пр лп 
ІеклА, 13 . ар. л^^пр Л ^^ая 
Ілргіиі^шв ^и^Ьм4 ермі 
^ , шЯпаЬил4/еРнт,Імсл2Л),зб. 
" /яшАят’ги т» і/^шр р^ 

'>№(^уЬ^.а.і.а^.ітрсгас) 

1 ^^шоі^ьѵетІтряШмт-і(р^ае 
X ім/ет* МяНк.гзлх.р, а^^^тія 
< , л, 1 . 4^* ітретт») иштще, 

‘ епихеѵвЬіе. а.і* ЛіЪ|, а^^ея 
^* Ьшс,дь іі^з.а/^зрп»^ (^'Р^ 

етятт 

Мягз.б. ѵ*$б, яоре^еі9 


л 


» г Ір 

(з<рІЛ,жлЯ^/иЬІ,)\тт7і у 
етят рУірят$. 20 ігілпііп.«^ 
етепАр$еазл7* і^^вщ 
щ 7 м}^ц<пц штеге яит ѵеп4еге^щ 
рагс. а*т. я^р^екіиеі^ш Маг^ 
1 $,^, І0^р^скітр4іркр(І!»роЯ’* ' 
^иятетп рпНопет. а«Р<ла./« 

•ПР яр^ежеЦе (р4ГГ.4.Г. Л 0 , ЯСС» 

/•»!) я^ьс'іі^ы^ві, лУяе^яя- 
их ехт, рмі Шох тег слои гЯ. 
ргхП раС яррр^р^ея^ етеі^» 
рпес.раіГ п^орг^ «у Арес. І 4 .. 3 , 

«I (р^^* рпеі. раіОС^ . 

^Угі тіЦі ( 4«і етріі /ятУхеГ". 
^4.ао^.^раиГ щ щ» 

Сег,б. Ѵ.Я0. {2,ріжж, 

ряр'.ітНс.) етріі еріергш^ 

ш. Арееал*^ >!^^сЭіѵлі4 
(зрІяг.яегл,ря/[^пхі.)М т 
м^яжйфрркх етріі /мт ехксті» 
піЬм4*Е^яр^и^мгсвлто,Р.і^ 
рр^ем^Е.і\пр^З^ яа. х^^з^зН 
ел Оякз»Ѵшіз, Х^зші ч/*яс 
^^су,Снкі5Та$ ясх гехіетіж^ 
ргсргіЬ етегсяіме еЯ [ей етеп4л 
ехетіі.ОяІ.^,зЛр» тыс ѵвеі рі^ 
/К^г (о9^) і^я^рз^ я*ь; 

а^. ГиЬ).) м еох , ^мі /иУ Іе^е^ 
етят і геіітегеі, •(ярр^в^яр ' 
ѵегЬтм4.Брке/.з.іб, х^я^зрз^^^, 
^«(^рагс.рпсПтс<1.) трѵмм^іі^ 
те4ітетех оесяропеяз, к, щ, поѣ 
рпепш итрт еІяУі еррегіхе* 
пит , ^9 поія4 1>емт сопѵег^ 
іеге , Лтяіо хНеееНегерр^Уепыт 
рясете ро/[нтш*Аузрі^язехЪш 
^КІО. Р* а^рбСем. Р. пЗЗ^^л(Зіш% ' 
Л^в#я^^аи4 сотреИо, іаійід. 
сххт АХси[. ііетпоттпо, яеРз-» 
сж}зрб[}орся( ср^отіпог. Лѵг» 
бііеы» Р»яяРзе>і^р^ЖЗР» РгХІ.раЯ^ 
€зЬвРі^рЛр*ец «%7мг.аогл«раЯІ' 
'яярзвц^рА0$1» т чі НеУг.з, ѵ,іо» 

Д 


« 

и 


* , 
• • 


> 1 


.,•} 


1І 


А Г 


~$т і Оп}«я$і^вх.'Алщ^9і^" " 

, «Ьгег іпсеіргеюі, ^и^тѵе^Ьа 
рт іе Гетипі,«Аііз9^іг^« Ірап. 
рПсГ.рДІГ.І*9«НЛ«І.р/^.».) рГГ 
‘ Ф$ял1шёрінгяшг. Оя1.я>яя^ 
/уц^У^(^іг«,огаіог. 
сопсідпог, а<1 рориіит сіісо 
ЛВ.І2ЛІ. і™' 

регГ . ) «С»і тиѵші > рвгвгяЬлг яі 
вФ». Г. Ьіі*Ѵі9^щФы,Р. Л^д*чу^ 
К«іігѵ^(9^м^ассиГасог. 

Ш.іФ- тінФггфіщфіПІ^Г^Ігт яЫ 
ртіяеем[яШШиіі Кмп^ф^іт 
0,лссаХо,»іѵФт[ш яіі^мт /«- 

ЩЫФГ. Авля^я. І» ПІлЛі ЦЯ 7 Ѵ) 0 - 

і.^Іяг.{гл[.яЯ.ниие ]«й^, 
0ІФ ^міЬш яоі Фшт яі€н(*віш. 
^в. 2$. и. і» шг»і щту^шп /иг, 
^мфгияф і/і ям лсея/япг. ріхГ. 
%т^ст.ідцщуірнн іт»нт. Л- 

&ФГ.2І.Ѵ.І. (і р/« 

ргл[.ітрвгяі. яВ.\мі$і яеія{фпі 
яяяк]ФІ ЯА.ггт 
(^жГ. лЛ. Іпбп.^ ті^, яі рФ0ФЯі 
$тт.я€€иІягі.А^ФФ,і2.іо.і «су»- 
ч^|^я^я* ( ^ЯГ(.^Г*[. яЗ.) жтй> 
яссн[яЬяі ФФ$, Жртяп. 1. 1 /. 
щ^пу^ігт* Сг*і».р/-р«П.рпеГ. 
2М. ЯІ.) яия/ля»іия>. ітреіГ. 
Щ0ітіу^м ш»,т и(,н м Мяге. 
и.ѵ.}. «о? и ^Д4<- 

тЛік«, яеея/яѣякі *ят 
ргім«г/і [яшіош ік.~іяиіій. 

іі» іуі 

І(Ш! 4ве*< ’ЯѴ’П- 

яіф яеем/яіяпт ѴФ$ яря^ 

Л*4<г«т.Рпс(.>9пч^^Ѵ** 

щ/туірщф» Ли^.і/. 54 -Ѵи» ц^-пГ»- 
ріівяФ»(і-р1.2- !• а*і 1 .ГцЬір яшчіі, 
ФИ Фмт я(сн{яг$пі. АЗзг.лЯ.ір. 
0 і'і^» 7 іщ}/і 7 щу^Чваі( яот.і.яЗ. 
ілііп.) кяЬ*ят,^в ^нвясш 
€я($т. рг^ р&Ш щріПі^Аі^Ч 


АТ 

ш/мщлеспйп. аЗфглі 

(і.ряі. ргф^.ря0:) 
тйі ’ііАиші ) Фяг яфся/я^ 

гш$тт я^нійі { МтпЬ 27м. А 
т^>( 0 .гщу 7 ^нт (ртсГ.ійЯп.р«|^) 
мічіі , ^нят ірІФ я(ся[ягммг, 
А 3 . 2 і.іЛ желіщ • іопч^фряА'^ 

( рагг. ргаеГ. раС ) іір в^»» 

ігдм та» щ^ 7 цуі(Ші , ргішіріяяФу. 

г 'НІ яеіы(я{яг тсвя^еЗн Ья- 
шясснриФНі. КяпчИіЛятщ, 
ассиіаііо б.т. ’іія бС^явг щ/і- 
тжзяеАтіш^гНи/мкяиіійнг^ 
аіітег/ис. Ыят/іі АШіЬ.ібл.) 

М ІПѴІПІГФМІ яфін/яііфяш яя- 
ѴФГ[ШФШП. Ѵіі/іІЯГ і(ріЧЧу»рф» 

« • Фгшя$ гх щрччуф^ія, яаярф Л 

рГ 4 /.ма^цуііау«^. 8 ІС “жіфіКиЛ ' 
фіХіт пк/о» я Іі/мія. ііг$^я м> 
)(|(«*. ПяфщувршясоаСсйоі. т» 

• еоя/еіяіфг. Птріуу*- 
е^'«м « сопГоіаио Сфіф 01 я.ч, ; 
0$іт( ^«^гаг/цуі ‘яг»(чѵ*в^ 
ягііі /яФгипі /фіягіф. 
ТА^в 4 (м*і«>сос(их.Ц^( 7 ік»* . 

(рет {уяісрфя ргф іув^щ-т яі,Л 
ѵфтЬф яуи^гямп^ф^ф) сігсиіа. 
сог , рггйі^іасог сігсишГога. 
оси 5 , ^яі гяііі реряіф ітропіі, 
^ ЯІвіІСЯЯМПІвГЯЯІ /ЯФГЯЯФ 
ѵіяі,^Я 4 яяияфЯ,в/ііяіяі. а- 
іФШ тсікіка*. Пямуя^і іяі щ, 
сопѵепіиа риЫіса«. НфУ.і2.2з^ 
(яя^Фі^яАІІя'п) "ХЯІГщуі^Н оі»- > 
яЖщпж/в^ЪіікФПі яси{р/іі$ 4 ^ 
еояѵФПіят яяіѵм/якя» 
еФПіівттргітФіФЯІіФтят. 

'•Ар^яі щ , саршга , ріГса''іо. 
{яі »р(М Я{ФГ,^ЯІЯіІІ/Іі)ЬЯС.^, 

4. А ір^вш^Фяріягят, Ьяі.и 
р. « 4 » ту Іѵя ? ІХ^ЯІ- /ярФГ С 4 - 
ріягя рі]сінт. ‘ло^м,сарго» 
ѴФПФг, рі/сФГ , ія/ікісгі сіг€мт~ 
у*пі». Ѵ.ір^фя^.%р^А^ Я.І» 


Аг 

щу^МЛІЛГ€.іЯ.Ѵ43. и» «іпг 
Л#У», т 4 нтітгі. 

тіаі еярімт /ігт«Ѵ*. Хт^^іт, 
ѵіѵитсаріо, 

Тщп>.Р-і^т^(щщ$^Ьие.і.ы. >«я 5" 
мш якЭ>(«ипг( »гіг ( ра^*> 
ргхГ.) мікік гппрогеѵіѵФі Ы- 
рш Ьипіт$. р^сГ. раіГ 

р|«.раіС іішх^гиц. 
л.Тіта.ѵ. 2 б. ѵу/4*'** ГР^^* 

ргавПраіК )г8г' см^/4;а]!і^й[ліг, 
ІМрГ$лІв», /ІІІ.ІІІЛІЫ 4 ^ Г4»> 

< ляат ѵепліогв. 

'А;<>«»і,а8сг.(Я#^г,*1ЭК 
вртсоіа , ^ляр^'^ ѴІ*Н ѵіг я- 

ХГІ) МЯПЬ. 27’ V. 8. яі^- 

Мягелі. 2 і’і^^^»ІІ^ ляг' 
ГНГ2 Ѵ*ЯІГ».Ь$и.І7’Ѵ’7’^ 

9»хый1*т. Мягелв.ѵ. 12 . тп- 
(УіМфІ^ фІі гш ігш. Иятя. 13 
ѵ.ій. і м; п'г ( рі'я • е# 7^ 
й^ыімс. 17. 3^.) яф , ^ні гмгі гЯ. 
Ллнсяі. 2 і.іѵ 5 І\ €штш і <фг- 
рі-п( 9 * «4* *гя/ янчт •]ш 

рЧшяяіт 7 пя]ог гигі. ра^из 
Мягі. б.зв. •< «4/<$К> ч лАлз , і 
ар(Ші Ія •ѵіе»і,ямі мгЬві.ятря- 
^оі^Ау^^и»*.Кягііііяу^<^ 
і щ. іуІѵеЛгіз. МяіЯ». $. 4 ^.Мягс. 
1 . 0 . іяз/і$ч яѵиф, 

€»твб*яі ІосмРя! тві Мѵв- 
Рг 0 . ^«•/а V. гз. яіцзз^ ^вА* 
( язтіяяі.рі^л.) >зл««№к, нп~ 
іЬтягйіріігяіА. 

( Я«^. р^П 

ФІ^ааЛаО Ага°би1о, ГоіГбео, 
ііпя соёгсео. К «у|«. /. чузз*.. 
*Кчту 1 ^Ф > ГиЯосо > Гцзрспсіо 
Агао^иіаоз. яяяіуря/ія§ ІЬап- 
}^а[і,&іп тоІ.ііашКтопст 
«Ьі 1а9иео сопГсіГ^с^ыасс). 

тячу^т/і^и ЬЛяіШл7.‘Ѵ.з, 
3 ^ ЛжОііап яячу^ві р ^ яійяі 
^МЦЩІйІПІр. 


А г М' 

• 'А)*» іиер,(АІг0Ьі ЯЯН ііиз^ф 

АХ КД ѵюіі)]оІіяя.і8. Ѵ.0. іун 
4ній Кот .2 < 4 . М 3 ій^лті я я- 
у4ф,яЛрляІівпііят і 0 іоукаг. 

ІМС.Л0..ѴЛ4. І^піш ТШТІЯ Щ/Л-. 
ІуігрГФ Г^-П)вЯПЦЩ(й^ Яу 

ігц,Чгпш 4т я^іш^.з.р^і^ал 
яі4ыеияі.]«Ь.ж.ѵ.з,ргф пар»- 
гяі, іуиіяс. 2 .Тіт. 0 ^и. 
ѵеіЬі^г і^т ѵяіч ^нві 

я^ѵ*гЫмюквгіяп4і ярмЛязі- 
М3 а§е , ір/ят Ыяе вгімт 

•Я,^яевЬ.0..ѵяз. т іа. іу» пш4 

•вАквмііяЛяііязя, А^вямяео 

Лѵішр*и, А^е (мт ряіміягі, 
іут а^ге ешт рінгяіі и/і(яіІ 
сФпргмірии 2/7А Я 0 Я зяпікт 
яіНпгЫмт к»гія 9 ііі,[і 4 піят 
соггірі«а<іі> из А«з ІЯ ’/*<«. А^і- 
івгрЯнг І4ІѴІШ Рив. м яЛіІ- 
лм Апііі рго і ■пУІвгв». Огл- 
еят іул $ііят (и/ іфіс) пмтегф 
тнЯігтЛяіі інп%ішг)%і$т ту4 
іІ 0 т іЯ ^тоЛ ео и/ іл 

Шо Твгшіі, сса^із? кя* 
§іыЬяьи /; рглряірлріуя рр 
я}я^ сятМіМагел.зв.^вкяп. 
Ч.7. ]ок, 10. зі. »уі(3р> а» 

, аЬсатиз кінс ргл[. іпря. 
яу^р 4яше АЯлзм. ра^(.рг!в(1 
яуір,»Лфі. рі іуФгпі я44мсляи$ 
АЯ. 21 . г 6 . Р. «|и (Іисаш і.Тінр. 
0 Л 0 . і^пшт-пі асМисес зияя 
00 , регр. Аиісі іуцті 
р0г 0р0я*к0ря ІІІ0ГЛ • «>чч{и. 
Ь 0 ѵііао,ѵ.і 8 . аог.ЗаА.«|иі^і« 
іиг*п(ЯРярор(оЬис.із.з 0 . а. гі 
чуруфр (Аіііе^ргв щуфррргіі М$ 
4 йс 0 гяяімгяк тр 0 т/оЯ 0 іяіЛ- 
ірсяііѵо) н, щуяГ*- Іме. 0 .д. 2 ,ри 
чуЦт АЯад.ѵ 37 . щуяЦр я44т- 
Х 0 ГМЯ 0 Ыяил\.7. А^А. іа.а.Ж4 
ітрсгас. Іуяул іты. яуяут яЛ- 

4М0І$0 МяГ$к.ЯІ,8,МЛГ0М.’43Л* 

Ж а 


30 • А.Г 

з,і, ГиЬ).і^;«5( л/Л- 
ещпі~Л^г.9Л,і.^ііутуип 4т~ 
х$плі.Ммге.ізлі.Яі.г.іхі&а, м- 
я4ёмш*]зЬ*я.іо.ѵ.іб. 
иІ&Л7-Зч рап.а. 2 . туа^яр «гг(^> 

: Аік.іул^р'^ НёЬ.з.ѵ^в.рЫгмІ, 
ттуёР-піАЯ./.ѵ 37. ргхГрай'. 
т^/*л((^осот, а§ог. 2 . ри 
тртіні. Оіи.і.ізЛі'зіРГщ АЗвг. 
ір З9.іуф(3й»і іулгтщ /Фгит «• 
р/ыг /ш ссІсЬгаіиг , кое $Я, 
4ятмг іиііеія ^Фгеіфя. Вепі 
лу^Тоі /іи. ч/ііря{ Іуспщ, 4.ІЧ 
/л^ІI я^нШыг, ѵі^е {ыРгя ряі.іб, 
Яят.8.1^ і'ожі ^ ■жч^/і(зЛ я- 
угтщ.ш'піноір ^яоі^яоі 

ешт Врігіім Оеі я^нтмг , кі 
{мпі^іиі^ві,^^x(м^^п. аучЭ-я^ 
р/ясі.АЗ.я».ѵ.}4.р2Хі.рхжі'.рі^з- 
/Зі/рОірщір*р,^ні Змеішг.рін- 
гя1.я^(^*і «V я, ^ніѵеі ернлія’ 
еяяімг, я^ипеыг з.Тітоік.з. 6. 

)ірп^^Іесіі,ЯІ>7е- 
р/яІікгіІртЬш.АіяііЬ ія-б.'Цоі- 

вІЯР €І\) Я^/І^ЯР (іШП.рІ.^,П.) 

^имт сеІеЬгагспгиг пяеяШія. 
ХіеСглеі «/м » /егіяе ев- 

івкгягвАі39/І^ві{яее.ріі.т.)^иі 
гшртпхят Ьие.гі.іх. рт*іт> 
4ыевЬяг.з^ег/щу^ 
/іяевкяітг. Ьче.в^і.з. рі чу^ 

• яЬгірівЬятіті.Согм.іг,2,з.ри 

* еінсвкяпінг. Іме, зз.ѵ.зз. 

'^рв* ^о» >оікяр29И Зяев- 
каяінгвііят яШ іхюрлеіпвгв- 
/!. рГХС.раІП іурещ, ііяр, ччгщ, 
яіиіівЯаот-і.рлДІ !^ііфчічі 
АЛог. 8,32, те воСІ^рЗо* ряі *ря’ 
уі» іх ^ » ях •ѵіі яАІяпівпат 
е/тЯш ^іл. I .раіГіобп. 
ряр яеЫмеі ІМС.Ч.40, р.і. ра(Г 
‘'”4- *д;9іг«<Ѳ-і 

р/иевтті ЬШік. го. ів. ргшегі* 

(иа> тс(і. іуя (5* •Ліііеі чряуя 
1 

» ' 


А Г 

мяЛятіяів я Ія явЯрІрш^зе ш 
• (іах ѵі«. іхвт А^^^Я^ѵв ѵіпі-, 
ЬаЬепх аІІісісіиІй'А іе щ гі’^ 

IX га(іо>С(1иса(іо я.Чггп.з.Ѵав,. 

а. 2 .тС( 1 . щуяр(іІиі.іпіп^г%,щуа» 

уі^.Звр.В.го. ’л»«^ ГиЬ(}цсо* 
я.з.ягчуя^р( Аіеіеіргв яр^р) 
3.рЬгя1и, кр^ігиг Іме.лх, ѵ.бб, 
рйпіуя^зр асі ^охегип^ АЗ.^яг, 
оЬіиІсгишс^ яЗія- 

хіПРП.л г. іпЯп. яряГяуир рго- 
(ІШСГС. Л^вг.22^1е<іиссіе Кв- 
тяпго.7.Агі/і.з.Егк.е.і.$я.нв; 

яряуррутр • Я4І аіія 
ргіясірія геѵоеягв, гвіыевп^. 
раг(.аог.і. яряуазир Ьие.^.. ѵ,$. 
^ммря (нЬі{мхіДіе.НрЬг.гз.ѵ.Хо. ' 
^иі геііихіі.АсРот.іб.з+.^нмг» 
^ссіихійсс. ргв/.ряЦІ яряр/емр 
ГиЬсіисог. рягг.ргв/'. яря^ірЗі^^ 

АЗ лВ.ІО.Р^ ЯІХ^/^$ІІ Ш7п)іР^ 
урр ввСЗ і "Зш ^ррррв г ^иярп : 
|>гоѵсЬегстиг к.е./Иѵегетги, 
ітрбСиегріпе ^явгиЬіе вгяпг не-, 
ееірргія, (ісіи ярі ѵіЯит.ргв/1 ія- 
(іяляЛ". 4 »а>«е^ ргоѵсЬі АЗ-іё. * 

3 &37-г^ яа.рл]}:ріріх>/ир «$ » 

Млик.в-1. /иЬііиЗш^іг.г-рІ. 

' ЯРЬХ^!^ ргоѵвЯе' 
/мтш.$.рІ, ярщ;^ч*»р Іме.$.ХЗ. 

ргоѵвЯі /іті, к.йі 1гя]вев- 
гнпі.л.і.іа(іп.яряз^ряіАЗ.г7- _ 
22.Го1ѵсіе, аЬЩхаа.рлгелвги . " 
ряЦ". яряхіііі ргоѵеЯея. АЗ.гб. ‘ 
/л<5» 37..в-ярхх%Р7ч ыр.рр'оѵівр 
грінг. ’Е-ртрхуштсіео.Мяик- 
зі.ѵ.і8,ітперя)0р(рап.ртхГ.)гв-‘ 
‘Ш^івп^^Я.З.і■ЯР^^чуя^9Р•Л.*-^^0- 

регас. ѵгтрерхуяуеіле.г- ё- рп>> 
ѵеЬіго.аог.г.ілбп. іншияуяуьр 
Еме.і.з. ргоѵсЬсге. "А-тур аЬ- 
(Іисо.сшЪ. рап.ргхГ. яттуею 
нею «г. ім(ік.7лз. а. 2 . яргчурврр ’ 
ец АЯвглз..'Ѵ.7> з-(^'Ляіуя^е 
яЬМн- '•> 


• V А г. ' - 
^ёЛ^хігипі М^ѵс^заб. а.г.іга- 
^егас. а'ялулузаЬ/іиеізо А&.23. 
1^7, 2, р1, лт^улп лЬ 4 исі(і^ 
Ылгс,і4,^4, рап. а. г . іттГлушѵ 
I. «лк в> Ьі*сазл).іЗшЩігл»^ік,щ ^Ь> 

«іисогу аЬпріог.раі^с. ргхГ. 4'зт* 

П ** рІИТ. т.’кп'р^и, 
1шСог^щ\2,рго атт^^л. Апр- 
та 1 іа^епсгіз,^м 4 Ьіс пваЛкгім 
^3 Аі^сгігріпи саміАі п$ ^иів 
рцілгіі т% гфгті лЛ 

ГК «ІАіЛк. ЛЛ. ря^^ ЛЖ^^^дІШ. ЛЛ. 

ра^.іп]іп. лпих^ііля^ аЬАмсі, лЛ 
/нррисіит глрі. ѴЫе Тк. В.А&. 
і 2 лд. ':^ш^л^яп•) 6 ^ Ш 2 . аЬсІисо. 

В. 6 П 9 Л 2 .ѴЛ 6 . 7ѵТ( ттгІРОІІ Яи4М~ 
гт^/ 3 ^б${р^ 1 .рГА/.раЛ‘. )ліі(ш- 
і«і 9 /і 4 )е(Іііріссспіс 5 , ^иі /лсііі 
рлішпіиг/§ лЬгірі лА га Ьиті-. 
Мз. Езепіт гііШ л^и} {сіпАій.* 
€йпсогІЫщщЛ(^ лтЬіііб, ^иит 
^иів кнтіііЬш ^р^»ш [нЫітіл 
ріепіра^илі, Тег(иІ.ИЬ.з,с.Х4. 
л 4 ѵ€г(ш Мягеіопет ііегЬл Ьіс 
ЕлиІІ •ті •щ'яіші аѵрлтпс^^а 
*ѵсгш ЬитіІіЬиз аЛёпсапссз. 
Ѵсгит оЬ]іа( рагіісиіл в^д^к СсА. 
МсІіЬі ѵегі^і ѣіерЬапш , сап* 
Нет спга.ЬитіЬЬиз ѵіатіоП- 
ііспссз. Ыя^^с^оі.Тіт.г.ѵ. 
а. ^ир ѵііят 

_АЬ{оІшс /іпспотіпе ропіЫгіп 
ш 4 (Лстр 1 п‘фсяШпе Тіі.^.ѵ.з* 
3^'^р’пі (рягГ.ргл[.лН.)(іе^€п- 
из. "Е<0»;а)ітго(іасо.а.2.а^. 

► ^ощул‘^9 (Аізісірго сіті^р ) і»- 
ІгоЛихі. ]ок,і8. і6. іір 

тя^ір іПітоіІюсп Рв(гнт. нс^ 

^>ІУ 79 ^фр і іпітоіихи іп 
{штр1нт^А^.Х1.2В. зрЫсцу'Л- 
уір ілігоіінщгііпі Хмс.гг. ^>.34. 
а. г. ішрег. иігх'уя}€ Ьис, 14.^3. 

аоТ 2.{\^^\.ілса.уаі^}й»}]і^^іеЬл.б, 

ілсіилк* а,2.іуіііп. іп« 


А г аі 

и<фпС%НС.2. Ѵ. 27 . НвНуХі^кі 

( ртхГ.р2\Г.т&а.)тЗгдАнЫ.А^. 
21.Ѵ.37. Цесристул ГиЬіп(гр(іи- 
со. 2,Рі(.2Л. ттрит^жагр (з-р.І. 
Віі.и а^.) аірітіі , /мЫпзгоАш^ 
сспз Ьлге/із» а з.рег/.рГА(.ря] 1 ‘. 

^ •жпреіоііх.'псі Аегіѵлзнг потеп 
ліі]. Плрнаѵслі^ Ы9, іегеришіз, 
Олі.2.4. 'Е^лѵ^ГиреппНіі^ 
ітг^туі^ «( V ГирсгіпНи&іо. 
НіЬг.7лд*Е^ху^ С^с^бЪЬло,$. 
з^і^лу 4 ( 3 'рзз^/-) вштыіі^ еАнс {3 
ійм оѵез.з.рімг, і^лужпрзАн- 
сит. Млгслз.20. аог.і.і^чулрр 
а с іАмхі Еис.24*ѵ.зо,а.х.іщ- 
рсгаі;* 1\щулуі іт^. 
і^лІл^і'пк^вАяслт. АЯ.іб.ѵ. 
37 . 2 . 1 , 13 ^ 31 . і^лу лум НеЬ.З.д» 
рагс.а«і і^л[лурр «Ѵг(^ АЗ.з.і^. 

2г. зВ, р^и^л^ к^лул^рпі 
роЯірилт екихіЛет,лШ.і6.зд. 
'Етгиу» аСССіГо и ТіЬш , ^иі^- 
іІірег/6пи.і2 Р$з.2,і. іпт- 
З^т^^'Раа.рг^П уісштш^і тк^ріш 
лтяіхнжя » лсш[епііх /іЫ ееі^^ 
гет регпісіет. Т.пт^к. лллй. 
іх»і^л(МфтЗ аЬ*ітп}^л, ^иоА сІІ 
л "ХРіухѵр.1 рап^о )2.РсЗ,2 .3. , 

%>мтр^р ітпе^лс ( рагс. а* 

І.ас^ )АіІиѵ^ іптипАнт іт-- 
ріегмт іпііиііо.л. і. ай. ітгч^р 
АЗ іісс ітг^ул^У ІІѢ.АВ.ЗЛЛ. 
(Іссіисо. л. 2, 

АсАихі. з.риАНог.д.зо.МихС’. 
7нт. а.а.ІиЬ). АН. 
23.20. жзі^улуп АН. 23л 3. аог.г. 
іоба. >(зі^улушАеАисег€,^ил/і 
цуш лу{р (Ііог[нт 4исіГ$у* іе- 
ЗглЬегс,4еіигЬяге. Кот.іо.ѵ.і^, 
рагс. аог.а р(рі^рул}лр,роЯ^нлю» 
АсАнхк,АЯог.22.зо.20[л.р2(Г. 
г(Зі7І}'В-Іш^сѵс6Ыі Сит.і.рІ.г(^^ 
гщ^^/Зр істісВі /иітиз.АНоп 
гі.З*^ 27.3. ы%иу* сігс^табо 
Ъ 3 


•р і 


' А г ‘ 

^,рІиг» /*§!• 

Лу(»-щ ^ігситя^сг,^аеоЬ.), 4 , 
’у$і ^фТл (ііУ.упщ , илѵ€і сп^-- 
€нтміипіиг^^нЬіГПлпШг.ТІ 4 ^ 
ргапегео ^ ргаеіег^гесііог 
Ммік.д.д, еѵа^о, е1аЬог,^Ѵа- 
пёГсо.г.Сог.7.і;.|/.о^'^<]$ 

$ет і.]оЬ.9 а і 7 <а. 2 .а 6 Ь. 

ѵеі Лпіс^ ттріу$уё 9 
]оіюЛ, 9./р. ^ трпЛо шпі, ^ 
ііл ргАіегШ,йа і тапіЬ'ш 
тт $ир/ш «/?. ПіеА^у» сігаті» 
іёр ЛЯоглі.ѵль *г^куёі9 ( расг. 
1^тхС)еігсмтия$. ^ів>ітг. ( 1 . 
рі) сігснтіш» сніАлкМлик, 

' 43. 2і, ІпГ.рггГ«%«в(^г сігсшп» 
аиссгс/.Сог.р./. ітрёгГ.аЛ. «• 
і049ув» а « сігситіЬмт. Мяте, б, 
*Ѵ,б. і^<$г4щулгиіжмц^ішьк}^т 
(/еіішЫі) ^і\лохшу ^ігсиіЬаі 
•Ыссі сгтсит^ясФПШ , 4ос»пх. 
*^Ілг,ул ^уортір сігсит4иііУаі, 
рН./А$р/ит , ргбмі Сігтмпі Л- 
ѵім/, ег^о^^ешт^. Щйлуы 
огосІи€о,ргагсё ^о. 7 . 

яяСі^уі ѵоЫа рІ’О 

Ымйлі^і івтрогй. з'.рі. 
4а&*Ѵ^п рглееіыпі ЫлиУ. 2Х. 
у^і, щ тп^роі <і^луыаі9 
Мт$ігіеі$йНисе 4 ипІѵ 9 і*‘Іііе 
^п(ссс<)егс іщгорі} Лсипіиг 
і^нм П909 [і^ияшг, ргжГ. іпНп. 
іте^есу^г МЛиУ. 14,22, рагі.рг^Г 
^ Ііі(к.яі^луы 9 рглсЫеп/ Мяге,іо, 
у- «I усріушпгіі рНеит'ёі, 
*Мл(іУ,2і,'ѵ.д:Ы/сетік,і»пегі 
яв^и[ы(тпі» рглс§ 4 еш Н^‘>7Л8» 
'кшТІ 9 П. 5 . 2 ' 4 , «о^луыпц ні к^тг 
рхАШп'ііа 4атпапоЬі:У.ТітУі. 
7$.>СІ 

Л'ыхгт р^л^геЛшб рг'ЬрЫіія!і, а.” 2. 

тСріухуФі ц I ргос^ихі А- 
Щ9та§% у,лб,рйть аоиг,що^ 


А г 


I - 


.^} 4 » роЯ^млтрго4ихпі» АВш 

іб 30 , ітрсгГ.іфсі^ууву і( і, Мміі» 
2 .д, рго ^мо Іш €9Ь*УЛ9 р^ 8 і^ 

ііпі Ь.і.ртАіЬаіМліе.іо.згХмХ» 

1 . яа^і^ш.ргАіУй МяііУ '26,32* 
ТІ^Фехіуи ,рУ9ргі^ а(і(1исО|» Ііеш 
а|^горіп^и6. А^9г,і 7,І7. иУі 
9Х839и^р9ПІШГ рГ9ф2С9І^!^^* 
соп/ег амляшА9і^, аог. і* 

Я^9»І}Сіус92Л(і\ІХІ, арг.і. Іфр^ 
хас. 4з^опулу%л44мсНо. Ьнс,д» 

4 /.а. 1 . 1 ііЬ ) . в«>вг^ 5 ? 9 /. Р»Ь 

$.18, ‘І9Л (гх^тулу^ ‘ 

ні по$ йіікнсігеі л4 Ь^мт.рагК. , 
аог. 2 . <е/і^тулуы9 оЛ(^ в* ^чі 
регхтіг, рі, ^ѵиулуогпі ои^ 

г Л 'ШІ ІРЛТЦУРІІІІ 'А^ОГІі 6 .Ѵ. 20 ё 
($иит ріПгУхіЛепі ш я4ргф» 
І9Г9І, Тих, <гд^сгі^и, ргАі,рігР 
«гб^гае^і^в^ оЬшІі* Аіііс} ргр > 
Ьеѵіі-іо. 'Ѵ./р.П рГвС* 
шЪсІ^ іО^ецуиГл 90 пбтіп 

іпиіяіо рго, 9П0ТІ и хч ^ 
«>ас1|Ш$.ассс(Ги$.К0т.;.2. 

/нргЛ Хыл}Луы,СОП^ХХ^О^ 

соііі^о* МатіУ. 2 і, ѵ, 2 б. пшиу(^ 
^рУап, 4 .зб, сшлуып соШі^нпр 
МтіхУ.б.ѵ,г6. р'^агх. ріггсГ. 
усар еойі^епі Ьис.іі, 23 ^ аог. и 
РиощуауЬУр с6пѵ7е^л*ѵі, і^рі.пи^ 
і/уауз^ М 411 ^. 2 з ,$8 . 2 р(. 

!}^'^<тг*Ьо(ріпо'гое схсерійГс* 
'МяйУ.2$.з^, 3,р1.пійіуа[й9 сол^ 
^Г9^лгиУх,МйпУ,2гио,2,2,ііПі» 

рега(. аішл^аул 9оШ$9, л.рі 
куіуА’П соШ^іп,^ 

ря^тепРл^оУ.б, хж, аог. &. ГоЬ }• 
*пи)лу»)и^іу]^Рхлп и, $ 2 . рагх. 
а.і. ѢнІлУЛз. пшлрлуиё ичт9%$, 
(сіі, не гда’Л{ц*»& * р- 

іппіТш Ллсн^іЛиУш [ии.ріоий^ 
'кумуігпі ,роЯ^иатсо»^г^мр 
Л/М.Л^',і 4 'Щ^* ѵщяулушсл іг- 
сЪс§іх ШпУ^ і$' 47. 


Тііг 


• і -.- 


I »:’ 


* 

' 


А г; 

Ра<.(. тім»|« тіі 

^жЯіі Іме.іж.іт, лшт(^ Ммп> 

^.іх.рпеГ. ра(Г 

0 тіѵ»пщ 1 §п/г${яттг ЬЛлгі, 
4.;о.ргхПігпрег.#мі>і^^*- *• 
ріпи/іуі^і ЛрІ€.і 9 .г 7 -с»пр»‘ 
{лтіпи ^тжѵ^іШвгющ'у/іті |<у 
ипіІеіЯ рап.ргхі.раіГ. «м«* 
•*^ 1 мг.ѵтяі{}^ві ия- 
^цліі.ІлЬлоа.ЛЯ.^,' 91 . тѵ 
0ітту(^лАр»е4ір.і9. 
Сжтіі. рі. втащу ід^тгМлиІг.іу, 
гр.АЯ.яо.7л. I•раЯ! вшвщу^іш т 
щ,соа\саі,Млге. 4 ^ Ьыі.жя,6б. 
иЬмп . 18 . 2 . Г> рі- ви^х^^щмв іті'\ 
•I* аиічі , МмііЬ.і}. X. ^ 22- ^4> 
«впѵтвгтт втгш. 

■ іівивт кяЬ$( гіеіргвслт. аог. і. 
ІрЯп. ш к ш ву ^ч»( ^5.4- /.рак. 
а. і.раіГ. виіт^^нщ св»- 
М*іг. 28 .і 2 . Рим. раб*. 

*>“*д;9****/^ > !• 

і^г ІіячЬ.хі.зі. з-ріви/т}^- 
вявхщ акп\.і»піЩмЬиш»п^}»і 
вфя^ге^лкшт /в , /іи сопѵфія- 
Ьииі я^иііл. Иячка^^ 28 . А' 

- Хрч/ ргАФ.ря//. вивщ^л) іічіѵя- 
9ШГ ПФпііп. Іиаяіц («с ч СОП* 
''ѵеопи. ВісіШя^»8.Слп» к 
Оглси ряігіЬш , і4*^п^, ѵякі 
^Ш2І вшЬАавц, Чі}ш ічщиія. 
іит и%итг і,С«гл.»ш, вшш^- 
і^)П к, 9. вѵітуік/я» "ѴЯІ 
0ыіт}^ітір і(ш» С0я^*§ягк 
ѵфЬы.щпМ* і.Со^.і.^^.р^л^.тв^. 
тшіурм, иякв гЯпФтпііря- 
щциуі Ц*Ч ( ѴІ^і'/иргк к^иущ). 

евяѵвлшіи^шгв. ^щѵІ5 Ьо- 

ПІАШП іп/іпо ф веккгитікш 
ишсаеш /кѵ* стмІшАйяик. 
4.2. $упа§о§а /фн ЗсЬоІа , ііфш 
соар;гс^апо СссІсПабіса к. ф. 
икііііф 8яккя(і ипуФЯІГФ яі 
яміЧвліітОнѵчІ^. Хит 


А І* аі 

іиУ.Т. вгяцяяшттФ/ІФіииі^‘ 
гит іятріит , ееи іурФФі мпіфш 
ЫфДія, Ыі/Гф/ФІутл. ІягФІі^ 
^иыѵ.ФррЫи ФгяФЧ Ыхяіоті^ 
е$1ія , Ія іртЬш ффя/ѵфпыЬяяі^ 
яЛ ямЛеякмтОфі ѵфгІмпф (і» 
яі ргші /ниіфніяф * (уияИм* 
/ияі /яяя,аиікш яоікфЛеміі~ 
тм^,МяЧI^^з.^і. іЛ/квжіиівгіщ 
ОФ ту вФіаяуяуу. р^ я/ вивяуяуя} 
Мяг/.г 2 . 39 . 1 ячА. 8 . Ьячпі»- 
Ііт . Оглсф пФтіщф ѵффятцпж* 
€ЯІ8гА^іргс/фискяіЛ_^. ]»ф- 
ѵфяяі. ЕІФикісФя/і/іяФ^ ірил 
іф^нітфргф/фнікяі ѵііф ЯФШ 
Ся/яфікфпі іи Х-Т втаиуяуч р9- 
яігигчіят рт соптсти сіѵіЦ 
Мячк.іо. ѵ.іт. ‘Лтвшт^яуф* 
яіщ тога» (ёа схсІиГа» Гупа> 
^§і,]фкяа. 9 .ѵ. 2 Я. 8іс/фяяш 
тФѴЧФІйфЬяіыг і еиі фИ^яИяф 
/фяяіфгія еФя/фгіі яміквгііяів 
ЯЬГФІЯЬЯШГ ^^МФТЯ Сгясііят- 
Мікіз(зфгзіі(івф ф 
яррфйяЬят. 

м • КсАог $уоаеое«. Я«Рг« 

чіѵг\,^.1і^ф/фщ 

т^итыФЦ ТЩ 1 Фвилуяуіі , Ргіп« 
сер» /іи ргхГеАи» (упа§р§ае. 
Мяге.і.ѵ.іЯ.’Еіпвштуя со^о. 
Мячк.Жі.ѵ.зт. %*ч^ітпг ічпвт- 
лу^в^р^ Ж рфеял іяігР,^иітяіг 
гАФІит^яВіяя івяр’ФіяіриЛі 
/иФФ.Іаі.і.ііпвіит^тАірФЧк.2.9, 
Ѵ.31. Кпамм<|»я (з.рІ./ті.) тші 
Щ(н)иягы( ффяргі^яітяі вкЯфф.. 
а.і. Фтвгшщ^я і.осаЕм(.ФЗ. 
кпФшяі^я/( 4./.ІЯ/& ) аог.»- іжг- 
вФФФЩутувР.Мячк 23.37. ітпФШР- 

Ж "»(аог.а.іп6олЛ.^ рг«г. 

^ пммі^диі/- Мяге,г,з§,1^ 
щ яшХіі ііЛщ ітвшщурі^ ( рак. 
ргхсраШ)Аѵ. & (Фіясіѵіш 8у 

гт і»»ігФ{я(я. яа. ря// Ып(яі 

9 4 


^4 А Г 

іід^ііегу ишіііЯ рзіі. І7Ппит}^ 
4^$і Ішпшл^Інш вівііі 

Ъы4.і2 І7пвшт)^9шк9 гш /лЬг 
фклііл9 ^;^Ліг » ({НИМ соп^Ф^м ^ ' 

* 4 л фпі тыііл Ьотіпѣт тіи 
ИлЛрглі, тфй^^'Лтѵішлуи'^ 
щі щ соп^гс§а(іо ЕссІсЛ^Діса. 

/ 9 .а/.*Тте}«,аЬео» ^о^. 2 I. 
$."і 1 вгл}ы л^іЛі§і9 ргф нд тш м?а~ 
^нр, лЬфор'фм$ит.]оЬлз,ѵ.з^, 
хяг^д мЫл]фЬаз. ѵ.зб, ѵшл^г 
•ѵлЛі^фЬ.ЗшѴЛ, сІеГего» (ісвсіб 
^фЬлп.б,ѵ,б7» (14 »$ С(снд ^Хм 
фісгііуір (рггГ. ІпГ. ^ пит ѵоі 

птНн аЬігеГ к,§, лЫге гфігф, 
іЛтХ^иид то оиіт Ы #Я пит 
4$ ѴФі те ѵиіек сІе[ігеге Г ійі- 

і}вг4‘)9р (з ріиг. ) аМмпи** 
]фА.гі.п.ртхСсп5 ітрегаг. ѵт- 
^ лЬі.Іп ргісеііетіЬш іітл(іо~ 
піЬш /ітрІісііФг 7кпіл(Фгі ГФ- 
^опМі : Аі циыт ітри^ептіЬі 
Фит[Ыіс$ілгіі,ніеопіглр»мт * 
рГФІіг0ішір[мтл4оглпі, тп 
/іПФ ѣПіИ^лдіепі ВфгѵмШ л 4 
шит Мхіі , ргогірв сс 

-Ьілс. іФ» 2 >рІ.\}гг»злті 

тЫгф]тефЬ> а. ѵеглуп с« •- 

рІшііі, лЬкфемтрмеі.тдеГ.іаИп» 
^І^»^р]фЬм,Ѵ,4.Ц^Л<рі7Ч ѴВГЛ- 

у4р.]мПФл^ігір4ітіиіГФ,тфф 
Лксіи.'Ц^шѵ-тпІзи Оміг, 23 , агш- 
ѵѵч)^ (зрп^логл .раІГ.іпсІіс.^ 

^ ФШіСр тч УтаеІеірПйГфрІШ /ие- 
гк іогит/»тиІмШ 7 і 0 , Зе^иип^ 
іигпсттл енпіпстіпе’Азирд 

и^д ь і п ^их еотрорглі 
іАіл^, I. V. 217 , /Епелі Ліеинт 
Т^віш л^д. Тсоіапошт сіих* 

, м ^иіф ршез *иоси 1 лт 4 ^д п^п 
фЛіі^ 2 л 2 ит. *А(л^^д щ « ргіп- 
сердАУХХЛШ.о^,Л&ог-з. 1 $,сет-‘ 
рерінтех'і^^^д н і ртіпсері 
Фі^зд ^НФІеЛфХ 4уи, Ашки^зіи 

ф • 

* % 


А Р 

и іе4і^о ш ГеппЧиіет ^.4,ееш 
{ігѵит 4исо , ѵеі лЫисо лі /іле 
/фГѵш,і,СФг.да7,Т,щт. Р. Ып» 
клуиу^цз/, З^Ф^іірлуш^ді вірага- 
путрЬц$,Т^./4.ао.*оЛ)з^( й # 
щ аох ѵіх €х §п\ ь ч ѵіа« (> а 2 $в 
інх, л. р/фгмт^ 2ПМІМГІ [оіи іѣ 
*0^уіи и рес 
ѵіат 4исо,ртй:соХис,б.зр,.(*^ 
^ішитщ іѵфХн п^ір і^НунФ 
( рсхГ.Іпі: )пит роіеЯ ейеш<л>т 
ент 4нс*гіі рггШЬ].«Лг>«» и» 
і^д*^д і»і ^ііЫликліЛ4» Кис. оАс 
уІсиыдн]Іок,2б,із,п 2а47(ЦФ 
икл^фсд йФ^ущо4 и^уч^ 

арф Жхо4азЛ7Л, ьАіЬ}. і)# 
р АЙЛ.Зі, Рглі, фі^уір(з^ Пеи^* 
рирд и 9 ц» риссогош^ сц{Іо$» 
тіотпагіоі(і4ет ^ио4 
ѵідшф Е.от.г,*ѵ,2о,/(з^пу4ічдш* 
Мліф.23. 8.) СмЦ, 24 . сотро-^ 
п іімг Фх хщд Яд с п»риег, риеіім» 
С^«с>»у«с и оі4\іх,жвіЯфуФ'унФ9 
«^9*р9С(1а§о2сиіп,. 1и4шИ(8г 
гмгіш»иЫ іп](ішипінг^^$и л4- 
Ьис [иЬ[ипі /егм/с. АШ рфгрф„ 
глт /сгіЬнпдрф4л^е^лмт рег д . 
іярепиШтл. ЗЯлтпетіплІФ-, 
согнт лри40глеФ5 поп 4е/іпипі 
теиФрф4 іп нор,8іе 4ісітш 
г«іФ9 ы тш , тшеит, н Циіл^ г/г- 
[оіѵішгіп Ф ѵеіі Іоп^мт,Ът^ 
•туфд ы « 4их ехессіш$, рга^- 
&Ц5 ті1іса^і$.«д^«-^7«(»•сxе^«- 
сіси$, ^ иуФд 4пх • ^ио4 еІІех 
4мсо,А(і-4..і,ртхіохАВ.і4. ‘ 
22.33.36 >3$, ЯфЪ^Лщуі^ Ы 
сА ІОСО ітрега(огІ5. ііфгп рго> 
ргхсог. дрлгщуи «хсгсішт 4и« 
со. хзртдрл 7 пуь(лщ > ішрсгіо 
(Іисі$рагс6. кФтйшс^спшс 
ѵіпсог. ар^дрх7>гу(^ V * ітрр^ 
гаш [шртш Леі(иг]о/ил $.и, 
ЖШид Ѵеи ЪѵкяуФ^д шіщ ріх> 
А г • 

Лом^іыпип імтіп ійішшр-. 
іяінт ,ипіе •ЯѵпЬит ХѵХ»^ 
.у*уиі 0 ргХ( 1 аіЛ аЬі^о ^ісрх». 
(ІОГіГроІІО. В.щжЫшРлгтХшуиущ- 
/*щлі »т>- 

Хлу»^*, ^Раіі.ргхіС ) Хл>игяуі- 
уіш ІІМ10 то^егог. г6» 

Х.цшы. Л.І. ^лсоі, 

$л.Ха(^ут^ і «, ^иі гоаДи 
^ахсл.АЯвг.хзм. Хн(уеу0уІ0 і 
іпапи ^исо. Рап.ріаеСрІ.т оСп- 
^у0уігпіАЯвг.^.8, ІпраШѵ. 
рап. ргхГ Хн^уіуіі( 3 (і^ АН. 
аа*/і.Х«^Зд$н«с 1 ихсЬогі. ЖЛ 
'^•иегЬр^р'нш і рторгі^ тиіііішіо 
< елпвпіінт /ліілпіиіт , А 
ѴітЬох*ири^тиііІіо. 

•иое» и/Ілпіиг ііщгиті Іліііиі. 
^*( 9 }ітт ^ргіі/игп Ах екфгі. 
і/Ірг^Ьео,іиррсс 1 і(о і.Ри^і. 

**»- 

^лтшхѵіпЬш у^мм[м^риІі- 
ЛліОемі. Рмі.цгЫ‘Р-яі^^іу>»(0і. 

* т.і.і^^щу^от-г.Свг.^.ю. 

0^01» (з-/^Ж‘ 

ори^рммт яЛвіІіеят /ирр$Ліві. 
‘Ет^рчу 40 0 (іірре( 1 ііо^ етт 
■■Асе,Оя1}.1.Р.%0а.яог.1.пп^^щ- 
-.ущвл^ я.РіІмѴ‘і> іхп^^щуіакп 
{Аос.! Лш^гас. |Г ѵ/^А 
•гіш'вирпЬм , а< 1 )ісі(су?Ѵ«'мгу?гд 
••хнгіш$т,Ргхцрхх(, 
.т%л.Сог.9ао. РаПГіл*. рагт.ргхП 
,п.ппіір^Фуж^В/0хСЫ,я.ід, ‘Хт- 
«К « ^иррсЛкаоо РрЬя^. 

'^Ау*. к*т іухія.Нупри Гіап- 
^О. Риі- 0^0>(у Апиііл^т. Р. 
іц;^/$АпІ€ІІ*^^-я.і, л^0(ІгЛл~ 
ѵ»/і Аіііслім^л. ял. Ах-> 
рххі.теіі. цучуАх- 

соххІхіар^ Оф - РЫСя Я^7ТЛ^0 
/Аяіік^я . УЛ'.> #Н 4 > 1 Ѵ> А г і$ 

ы гахіиі^н »■ ягтхій 
я*т ^я^іят поя юп^гя^вх, 
Сгш гнхігргфіоі Е/я.^, ѵ. 
ѴегішгШИ гір оиоп- 

Э’Ллг^З^г ж Фш/Ф^іф». яіеЯіі^ 
іія ря0т ѵшипі'^'У^ п^п- 
%іх^рпѴФгЬитпші^[^ы. ѴхА 
іпігк, а- 1. і(07хл^я соп^ге^і'^оЬ. . 
гр. 32 . 4ВО0ХЫ іа^7Іа^іш(з.рі.я.і.) 
швзсіХп, ргіпм егигя соп^е^^- 
гши^'У.упусц сопГгір§ог,а. 2 . 
ра(П щупяуіш (Аіхісі ргф чіхп)- 
Х.ІШ ) ]фЬяп.ід.зі. им щ^пяуя* 
('а. 2 . ГиЬ^. раіГ.^ мЛтіѵ» пі «кІАу, ' 
ыі сопІг$іі^огіпіиг вогит сг 0 ~ ' 
гя. Л ргя/.теііо %яу» Агіѵяімг 
явтоя іу щ, Гх9іЬо. ИяямуіФ 
паиГса^а а.»мѵм^'м мсч> 
^/яяяуіФгягг.Амувн -гчіхяФі, 
ігаи{га"шт. Ыешяуія А 
іяі$яуіѵ(и, паѵсш ітап^о, паіі> 
Гга^іиш Ііісіо,рагіог. шф- 
іяркогят іа^игат Ешо , апііг> 
гі. і.Тіт.і.ід, р. цт Р.цгаЛяущ- 
/Хц.я.г.иаоаутя.Сог.п.'Х/.Ах. 
ѵ^Аі АешяучФя> (ОТ пти/гя^іят 
У»«. х.Тіт.і, ѵ.гд. яіёі тіш яі^і» 
Соеи)яуцт>( З.рі. ) пахфа^шт 
]іАх ^ісшгипх. Соя/Ігнігиг *г~ • 
іят еят Асе. Сге^вг. А іхіуш 

рщѵяуіскх гіш тггщ^ем ,фг$ у<|- 

Іисі* /я* {осфос ряЫигят. 

'Л}0>0і(^*і,есххлхх\сплотеп ■ 
ЯГеерІІ яЫу>иіХХ^О ^ЯохІ С€Гг 
ТягпіяФ ѵіги ко]і'и (гяп^япшт, 
Егян^и яиойіі ѵігес гп- 
смиюеаирФ^ 

§Іяяпф}м]ія/иЬеЛ і ор- 
еиііс ягтлрмАг. 
а.ТА#/л. 2 .ыхпЯиІіІ)аи , еят 
■тяиосегХятхяо.Вхлішт. НеВ. 
.іг.і. ч%ізу(ді/і іі»<яСз*-0(і/>»х іуп 
іу0нс,ргфрффіит поЬ'и]ія4шт 
Лсшггятш. ’Ауяпяяі 
В г , 


Г- 


А Ф 


%4 А Г 

Ігері Дагіо, шіті сІЬіа^. І«г. 
«а. 4^ с» »утгіл,(^ 

іфпрчшш Ія ЯПІОП. ‘Ау#* 
»/{«/м4,сспо»соіисп(1о. і.Ті- 
тогк. 6. і/Гіа. яуяіі^ш 
ргавС ішрсгаі.^ і>» «уІѴх 
«Ч( чгіфФши'і—чЧяргАсІлгит $1 
ІИ4І (ігіятія )М»і. Ьие.ц. ѵ. 2 ^ 
Лушгіі^і^ ( 2 .ріргл[.ітрФгм.) 

і^(«ат шѵ^,€ія- 
іпиіііе' іпігягв рп ляріЦлт 
рвгит,^.^.я 0 я )м« «мі/гк с«г- 
іятінЛш Ьфс е»я[в«імФтіяі» ші 
ітхгчи- Ѵіямп4ш$Я8яіяя4и, 
ёфтяпіія еыгФ , /і^ігяпііш 
тмпііт. 

|ЬгСІ( Мі^ІЬеІф. Сфі.^і 2 . -тіг- 
% 7 Ф ( рап« рпсП 

тс<і и/фЛ м'пмі ФФСгЛ- 
<^и , /фтрфг СФГіляі рго ѵфЬы 
ргффЯЯФІФ, ішр^гГ. щутФ»^Ф(*Іт ж 
гв. §6. м ѵшц^ітщ «і і/0» 
щуынІ^Ф»Ь( З.рі-ітрф^.) тіяі]Ы 
ФЯФІ ФФФХЛГФПі, ’і^луиипіиц, Лі- 
іуфпж^иц^ ффтілЬф, Рпк, 
|>а1Г /г^ ытвя і» яВпія^іпф- 
'ШМІФЯФ^у0}цф-/Ф<ц-2.Тіт.^.ѵ 7« 
«•> ідфЗііфЯ]»!гя яуычФ’^ФЩ, ргя- 
яіягнт ФФФіятяп евгіяѵілоі.І. 
Піссі. щупіпі/я&и т •%> евгіяѵі. 
тяуіигф'ЖФчхпт, 991 поп 
€ПХ2і. ‘А>^^рі^Ф/ст(і» СФГФя- 

тіяФ тФ яіісті «ррвло, гері^о. 
^ккхХОрГФІгм^Фг. НеЬ.и.ѵ.^. 
«эйс 'ГІш т(ф(пм> ія%.уярі^і- 
( р^ргсГ . ) я4ѵег/іи рче- 
еяіит ^фгігхяяіфф. Т. яр^умрі- 
ЯФЯЩ' Р.гірП)ЯР>Ф’М'Ѵ’ЯР^}ФіРі- 

гіг(«« апга§(ЯііАа,а(1ѵег(апиа. 
*1іял^шрі^•(^яі т(ирегеФГіФ,е«г- 
ІятФв)гФрФГб,іссспо,гмт Ояі. 
]м/іл іте^мм- 

^ів!^ ( ріасСіпбп. гае<1.^ ту тпф4> 
^Фпл>п Ш ііШШі» рго/ЫО. 


А Д 

'р$^»/ищ , (ісЬсІІо I ЬеІІо ѵіпсв 
*ит Лес.НФр.гиѵ.)). щц-тушті- 
ФФя/Іф{}.рі аллпс(1ла<ііс.^4«л-- 
ХФшя,ІфЬфйягияі ГФ^пя. Ж. щ/Ц^ 
У»ірІфф(Фщ , ѴФІ Аііііі іоф^уяиж- 

(ФЯ{-Р-щ^тя‘)ЯРіФ-(ЛЩ- ^ияяушрі- 

{і(уи<у ипа сепоі орет Гего, аи« 

ХІІІОГ.СМШ ОЯІ.ѴІ рГАрф/ІіІФЯк» 
•ОГЛ-теД 0иичутмш^Л»тріРі% 
Кфш. іу.ЗФ’ яшшяуярйті&чі^ ( аос» 
і.теДіпбпк»^ (4$іычщца^‘ 
С^ХШі гяа»{ ффо'і “і»» 9*і»» 
м/ яикі фрФт]^яхи ( тшсит 
ФФгіФш) іяѵФ/РгіФ ргФтФярм4 
Оінт ФГягіфшЬш, 

'ЛАлФ^жіішегргФргЛ иге* 
гіпиа (фх т ^мфі фЯ фх 
ііхрѵі ѵФф щ мХФгш, ѵиІФ /яргі 
яАфя )М яПір.4^8. «гл «Лл- 
фжі,ѵі4$і 4мФі^яігФі. со^паша 
/іи сопПіп^иіоеоа іЛфп/шя 
НфЫгяіфф Мяііки 2 .ѵ. 4 І. ргохі- 
гоаі Аіяіх.7.ѵ^з-4^щ РШіі^яііп/1 
«Ал^^гѵі ЯМФ ^МФто4д 4 ісфф 
^ яігі, к ф.ргфхіряф іЫФ / Ггаіег 
Грігішаііі , ^м/4фт геіірфпіф, 
Лпй\ 2 п\і$Мяі 1 . 28 .го.атту/іі- 
Хятр тг7( яііХфМ{/иі,геяиніШв 
^яігікм^г.Ф.4і/сірмІк тек. Ім- 
СЛ 17 . 3 . ія/ІІІя^^щрІіфІі «Ла- 
^ гж>/ірфсеяѵггй ря іф ^яіфг 
гиш, к.Ф.Скп/Ріяяш. ЛЯ. и. і. 

ЧЯХФЯФ ЛміІяпХфІ Р^ МсЛл^ 

ям4игия( ѵфгі Лрф/ІфІі,і^/г»^ 
ггФі • к. в. гФІі^иі Скгфіяяі. і, 
Сфт.б.і. ім « ^іффр ? ріАх^ж (ры 

•шр яРіХфтр ) ѴФІ рІря (ФР^р 9 іІ> 
ііХ(рж %фмх^Жі ряіфт А яФгФт 
^/гяігфря. рориіагіі ^и Ф]ри- 
іфгярвриІРРРРФт^гнря.Стр фрря» 
пріигяІРФЯІ^ФррлОфри. 2і, V. ло» 
ррфря ^иі фП еіиаііет СеАж,ЛЯ. 
22.3, хя/р^р ІЬ ІрПіЗХрІіАіІ/іЗрРЯф 


, А А 

гіі вш- 

ріы ^1Ши.^|^м^^г^^>лл^ гмЬ~ 
Ып»і [ем' івЯвг€і ]ы 4 л»гит. 
ЛііХфп щі ч Гогог, ргоргві асегі' 
па Млпкад. лд. АЯ. а/, со- 
^пага, сопіію^иіпеа Ммпк. і). 
}б.' (Ьгог* Гріпшаіі* . со^паса 
СЬгНЬапа кет. іс.г. иСѵг.7.11. 
і.Тіт.х.я. иіог иСог. д.і. ц от 
•/твш^ 
ягиюпіігвг пеЬи^еге- 
пт нхегт еіггитіыееге 9 
. Сяпі.і.і'Кіі>.рігппѵт^щ,^г- 
(егпиаі, (гаггцт сопні бссоп* 
^Ач).і.Ргг.а 17. гЛ» 

<*Ч& яуе-тіп фяі»гпіІлі%т Л- 
Ііри,і. Ріі.і.д.т^ яік^фітчЪ •»?- 
ѵіАміі^ ^Яі*гп$ія(в ітрівгм. я 
^ліігрііяіяЬ. г. іі /глігИші ел~ 
іягіі рвгигмг кіг яі/рглЯмтрг» 
еопетшхе. ФіАмАа^^ » • ч сет- 
и- *х ^Л*і ш і, лтині.ііаіета 
сЬаі ігагс’ р»с 1 іпі<« /1 ѵ.г. 
яу/итііЛ , ^«А«/кАф« і тшмо 
іпви/Ііягй /еяУн л^гЯі ,^аіег- 
яя сЬягііяыргліип.ФіХт^фія 
^цЯаісгпіи атог Кот. іа. го. 
т]Г фіі^яііХфія ок імЛхт 
РП 9 >> {гяіогмяскяпіяігяічяіі 
яІіоі ятарііоі ргврін/і. фіиІзі 
ІѴіф^ ш» ГаІГца каіет.а.Свг.ц, 
яЛхотро/йцт оx^^аСЗ^ тоя- 
ііясімщ Іі іІ^фііЕокот твг/о 
еотропяпімг ^ѵі»т^(гя^ [яі~ 
рию/Иг, о>г. 

'ААм рІасео^«^'і^}»( Оокия, 
ргвщ^іі)Р тііот.Р чііооі. Ыт. 
оЯяі//. ‘Аѵ^чіііі і(^ « ч«агго- 
{рм, Гир«Ьа$, свтро/іійт ох 
яМ^ и$ оотрор- 

Ьпі /іі госіргоеит аіті 
АЛл> рспіпасігег (іЬі ріассоб 
Тіі . 1 . 7 .(*Щ «ИІІ«А|> ^ч і(діх*і,яоп 

ртшіЛвгрШомш , Рвя 


А А ЩІ 

іглеяяАіт. ЛИтіщ оЯ ясеш/і 
ееяггяЯш ргояѵія/ія. а.Рві.я. 
го. яМііні явтіпяг.ріоояігл» 
Яш §.т. рп яоФяіігі.)ікі^Іл., 
е*яиі,{еірІфі ягітігяяиг. «ѵ/«- 
Іыяящі ^Аи5,агго^пгіа > ^нт 
яііог гіфйітш , мк^ яог яяіо» 
ронітш. 

'АІЩ(г)Ат 8 (ох я ^ і!і/а 9 р 
рормІт.Аіае/Іі (оЬгягІіяот^яяг 
гяяг) ^аѵіІПш^ ап§оГ,ехр»« 
ѵсА;о ЬоггіЬіІікг , 

Мяте. 14 . V, $}. рспё схашшог. 
Кш.іоог. Рг*г.щЫ(гі*цщі^ МяпЛ, 
аЯ.ѵ.і 7 - Ложоі^ г^/ѵ 
мГ»(р(кГ. іп&п.ай.^ іаерггео»^ 
гтфягі ^ ітяѵі^т^ яяіі. 
ВЬіІір.а. ѵог/.» 4 . г^ 
(раягсргагСаіЬ^ Ь* охряѵя- 
/ооЬяе./. 

"А а « ілГсгпіи (апапіа, рог 
[уяшпрнргв аіігц я. і, <рмя ѵоео 
роои шяпгхг. Оггіѵяшг яіг 
яіу.щЛм * ч\оЬГсигц( ох т 
ргНгяігѵо(^ѵогко ІАГ» «і<1сгс* 
(іе гІіЯш,^тЬгІ Іветійо гіятяя- 
івгмт /!г ок/фнп/ртш , ^офірн 

Ач'ам* Іг.о.іояокгив/м,^я*гг» 
Зоіішо /яяяяя^мят ееЦм^гоіщ 
Еяел. V. §г. 88ѵея(^ яЬу][т 
Ем€а 6 .ѵ.а 9 .’пжф‘ Рштгяіоснр 
іФгтоті /ояетысіягмі'ѵаеяпіщ, 
Мячк.и.ѵ.аі. т 
Ся^щоц , яг! вгеі іосыт к.е я 4 
ія^огег и[ано іертііІкгк. гА « ^а 
(егі. иг^г /ои іірг^о , /геиі ряд». 
Ао/}, рно еііір^ я'гігіігиг іХіяі". ч* 
гдг, ^ягяу И^о 

АІ^'тоя яягтя і тоткпг Яі 
гіяісояіяі Ія іоттгр Рішогт м> 
ого. Гериісгит АЯ.а. 17 . Ао «8а. 
фгв мяАг /сП пх». ьхх. ^.і 4 . 
ѴіПотияі^рсцЬ и/іекофі но о/. 
ІІшг /г*м іІА м ігфгяФІо.ф.т 


Л' А А 

(ёртісгф, /іы 

€вш (вяі^ит твлт ( НіУ.ся. 
яііитшилт) смттагвгві» 
^і^ыіегмт. Еіеи/и/Іл я^в.ргг 
’^кнітіщч рфяіімг рг* /фрнІегф. 
ж.рфгл. $і, *і п яіщ (ѵвглііѵі 
€ё{ш)іійк<^% т!>ішлв/іриІ- 
ѵгмт ѵіЯвгіл і апипасІаП*. 
Цмт Ѵіг/ы ргмеіМіяіі 
ііівт вЯ і/тФіі ИфЬ П'ХіЬ іп рсг- 
|іс(ишп ,ргФмі тлш/г/И в/іе»- 
ЛіІФФшѴ.Т. іЬііетліи^яіт* 
«пісіаш» Гитшиа, ратоіеі & 
штогеа сопГсіепііх.і.&мя.а.^. 


ТИѵеА^ 

п( 0»вп 


ж»- 
О»0>аш 
ФФііЛі ѵі/лгв/(пш(^€^меіі 
іп гя^ігпит (^піЫсііЛігЪо\\хі 
МяііЬ.іб.ѵ-іб.хіх»і лііі шмяі- 
^івпжилітіпірфгіл Ь. Ф. роіі/ім^ 

ЫіяЬфіі поп рглѵяІлЬи Есеи/іл. 
ЪхФгсФі ѴФгЬ /фгріЯі Ші яыі- 
^шп рФіфягпЛ /мят р/г /тип 
/ішт ,/пІ. рег г/ргфрфі вя^/Ьі 
ЬфПйп/і , рфг кфг/ііш 0 > ір-яп- 
ФФФ/. 

‘А^риѣ аЬопсіапі, шиігпа, 
]«Ьи(І 05 , Е/я.$щм.г> гоаоои$к 
хіл^ияХ Ьпсоз. ( Е-' 

1уто^ яЬ цт и ^Ііф^і/0, Офгі~. 
фіяііі) *.К./іио:б. ыіРр«'і'р 7 п-' 
Лі«< “»’уя *Ьпі к. е. •; 
т>та^аіге&. іп сотрягягіѵ»^ 
і 2 ^^рб^,ЬаЬі(іог- Ояі/п. Прі-і 
тгр«^^ц«ітм иЬ/гяИш {$Ьяг/^, 

.)( ХіжІФг/ри, і^р/пц цЪі « аЬип- 
, ( 1 атіа. 2 .Свг .9 ао. 


■’Аи^с;^о,саітіле сеІсЬго, 
^ив ѵ/гбв реви ииаинж(^ѵі- 
/іфіиг е/трв/ііпт /х типУ.п- 
яі^/ і/нф ѵи!/ /иргя р.і.(^ ѵіг- 
Ьф пЛ) ѵиісо • іа(с1іі§о , уиві 
А Е 

тиЬфтт г/гят ЯФТШярфвА ' 
хгіЬиФГ/Шг^ €Фп/вг АЯфг. /г.аг. 
Ти.г.і2^яФ.іяФФі. Р-«муммг.^. 
аіА». ргак. те<1. щвіІк , ^си/ А 
Хнчт 'ІАІхФ» ЛІА«<як • я ж/іія 
^ж^^^*піжи^^яЬм^і^ фЯяфг.л. 
ііі»,^рглі.т//І.»'и)і/. НіпеіЯ 
ЯФіііі ПФ, і^/Фя/гяЯішіірыФ 
еамог,рф/Гя. ІфіІщщіцІ^сфп- 
ФгяЯі тХіщіщ/ій. тшя/Ф «($•• 
Ія я іоія /яі/сгіріф. о<1а, сап- 
піа. салио. СфЦ.і6. ЛИ/ ягаО- 
р/ір/хші • еяяііопіУш^рігііи/Ці~ 
Ут. ІпрГф/яѵ/гУ ргф тнк» м/і~ 
іяі/ип/Я ііііСФПігяЯі , сапо, 
слою. Арф/. і, 9 , і.рінг, 
рТя/.яЯ. Ліш кшгйи^ СЯПЫЩ 
сяпііснт п*ѵI^т.рт.рткСт^к^ 
«Іігвж. «Аг> Ссі з.ц.яіьтіы 
тц кярИя і(Ш! Ефдіш, еяпіп~ 
М іп СФПІІѴ/ХГФ ^ о М I N о. 
/еік О/ш іп N. Т. іпргітіі к Яф- 
Ы/ У/умігіі гліопяі/т смііит, 
Когниг.г. Сяпш /т/сФгЛм і/~ 
ѵоЫпф /Я іпяпи ^ ѵяпш Дг/- 
ріг///,імІі^пш егеяіигяіпі/Ш- 
Ііпі/, тяхіті ѵ/гЬ Ьотіп/^ 
СЬгіДіяяФ. і.СЬгФп. 6. V. 31 . фІ 
^•тг« сапсотса. Ѵл.ттр/яілл. 
в. ІШП,І\1Х. 1. ІЛС(1. тяъ(ицѴ/щІ. 
і9лФ.Аох.\лѲ(,^ая.//сіт.ЕхоЛ, 
#4.аа.7тЛ /и Мяй'фіІі/> 0 е (сяп~ 

тинт)иіті( Мв/фі. ЕхиІ.ч^і. 
ттіі^(і.рУя.і.яЯ./иУ).)г^Кѵ- 
е/ф^яяі/ттВ о м I N о.ргсг. 
аА.«^(м«.р*Еа:(.ра (Г ^триц «щ тщ, 
ияёе /Я ті сапша.т . 

Хііяі'іямч г/еяпіяііф. /X тт'Лі» 
опсЛіртім гв/япіяи, Кі- 
і і сііпагасііиа , ^иі с/. 
іЬягяеяпіг.АрФ. ія-я.ѵох /от^ 
рфДія /X яі п' сігЬаі^, 

ри/і /Яфгит/шнт тнД/хт 

ФКі/йФтФжы»ф»(а.гю$к.Ф.ФФтт, 

ция 


I 


\ ; 


і 
А Е ' 

5<м шгНмі іяит^ишигі рмі- 
рипяг. В. 0 Ш. Р-ЖЛ4 СІ^ 

(Ьага сапо. іи%еАгіі ш і сііЬагі* 
Ла , ілнііт Ирш [*» рім- 
вг0еііклглтри/іи : хі 
ѵіго^^тѵвев ^мв^т^мтмп* 
мгеіпи. Еікфс рп^Л Сглсі вЯ 
^^/тX^*4». ы і сапіог. 

і.СЬгвп,6.зі. 

*Аігіі ыі а^иНа. вх ш інш/і- 

а/«^Ііг^і(^тэаппизу мя^в 
вЯ я^ярмт, іі5 уцяі а^иіIс 
ІёікАа Тпшім ІЯ НемтіФПіі- 
тФгятто.пет ѵіѵасіог а^шIа. 
Сг*іі*гі«/ісіІісі$яг , ятёЛи 
•ѵіѵяі> Ьягіпі ѵігЬ »Ь я^шІФ, 
Ьа.яіргф есІФге. Ьыі.гу^зп'і'хя ті 
мѵ/і{0>, ЬиыФПФлрі'іщффгтхіч «< яті, 
мііфЯелі/лѵ»г»Яя/іФоя^Ф^л- 
Ь'мяі ммі^л,ЛрФе.ч^^^Л^і• яг7і’ 
рѵуп V «(тѵ» ФІял яіл я^шіл, 
ЛеяГ.Жв.ѵ мты, 

еіы ітреіит я^шІЛу мІп Котл- 
яііянШ^яятиГі^иі ія^$т ро- 
1пг*^я4тсл[ф^фт^яя4кш Лш- 
Іфѵігмяі. ^егфяіі^і}. жяртрм 
тел!» ві ’іігяФі вштфі , ІФѴІФГИ 
/І4Я( яашШ.і^мі Ф]Ш, 

’А«^1стрег Ліѵ. іФяірФгк. 

т іяиярѵо ^ ’іт [нт) НфЬ, 
З.ѵ.іо. 4н ‘яЛиНФ^тці/іяі^ ФГ- 
гляг.'АІІі^ яіц хссти5.5ісМ; 
' ФФ ЬягіялѵвсФ (лтріг4Івфп/лімг 
Іетрішпѵі я\хт , кядітнлі- 
/і^.КфямЛо, щи 
ііиііцыі > яіФГяя Ф)ш 

імт рФГіяіія, імт 4ІѴІЯІШ. 

ііг/фз\«іЛві,ѵіясяи 

лигял. 

*^щ(иі^ф*і^^^ЕфЦсіщяёх. 
гяйип ія(ітнт. Уі4ххчг 4ффй 
•ѵягі яУ іт ѴФІ іщш Гріюі Ао. 
иіРФС>9'^' і щЛі(^ і 

фІщ^ , фЦгятяіяі. фЯ [фі Ь* лѵ*>- 


• А ф 

'ЩІн[.я.у.х.ж$тя^)^гт^Щіі- 
пт^ні^>>і [веншіктргіяіі- 
рет, еиірФіФ^н/ФіРл<ёги.г.Сфг, 
19.9, шф яірзф ЛмЛѵгат ( I Ія япФПФ 
ІящыФпш, кл. іфтшгф ^ [гм[ітт 
ѵігкя/мяФІяяііі. і.Сфг.9^а.іі{, 
сіяяі^і[^, Фля^тят яфя [фг 
гчяг яіГФт, Ртй міЫфія фЯ/ф* 
гігф тя(я^вяі/іят , яфя яфгфш.. 
ффя/фг. Егя[. я4 РгФѴ. аиАгшп- 

^СѴІХ.І.ТІн[[4Л7.НІ І-ЯІІПЩПФ 

9 Кі«в4» ыф як(з^, Ія ФФФЯг/ит 
Оотіяііяяёгап. 

ш і еояігяЯмт фзс 
мЭ-лф ' » • сехишеп. 5 Д ііі С ргф 
нн)т^і(рягг.яляЯ.)яі ІтХ^ 

<іиоІфЯкг>^, /фягрфг рФг[ф~ 

гфя$,іоІігяя$. *Ад-А^«сепо. А 
яЭ-АщФШ. Р. «Э-Л|М(9к Я, 1. щЭ-ЛщвКті 
2.Тхп.а./>м(» ^яЗ'АіГ (і/ія{» 
ргф[лЯ.[мк[.) ѵ{, н фшіряяігіщ^ 
іаі мфіі/ітф яЭ-Хщгщ ( 
яогллв. [иЬ]) ^иоі ]і ффпфф «ч 
іятяіі^ны, ЯФЯФФГвяяіяг, яі[я 
ІФрііті ефгіяѵфгіф, рссс.раЯ^ 
цВ-кффчч фщин. АкщЭ’ЛщФні фЯі 
і^-А«ас ішіщ ри§па • сепашеп.. 
НфЬ.іо.31, яфЗііІо я^Хщяи із«гЕ~ 
(чімт 'яя^н^тяг ія^ФШ СФгфя- 
тяя яЩі&іфянт [я^іяш/ім. Л 
3 р*^[р^*^'р^1[ Мпіѵя-. 
хмг 'АЭ-А«тчс V • аіКІсга. ри^іі. 
(&9-А«ѵ гФЯ$гяЯііВ’/ш»я «• ?«: ■ 
пиши сепатіпіс. «юА-Аае » е». 
і(1ет Нфгф 4, «п>^«ЭА(^ я • ^ні 
отяі ФФгіятіяшя ряяягф [ф фх- 

ФГФФГФ ѵяІФф , ЯФтрФ ап/у^і), ^ ■ 
іш,ЗіУлр(з[Іі,ііажт, тімА^ ФФ0Я* 
сиг[н[[яин,4$[ея,^ ІмЯя. ^нфяф* 
^ниіят явѵя {иі ^інфг) ѵфсЯ‘ 
пФпіпяяф 9иіп<]аепюпст,уД 
уяія^яф ягіттрфгкыт. ^шя- 
5А<«ипа сжао^кШр^з. фш>{. 
^Ау^‘('^ри.(.аЛ.іо^іс.^ 

г няЛ 


ь 
9 % 

і. 

щ 


у, 

% 


Ф . « 


Ч 


А ^ 

тял тпит аплгит I (ЬіЬ р'гё- 
€іЬш.Рлт%,ртхСрі,т.сиил^Хш^ 
«*с РЫ. г. 27. Уох У АС лДіпк еП 
Сігтмпісо ѵрслЬтЬ оЬсГ/ сЫ 
Мл^паттк іпіт ЬсііаіогіЬш» 
лиоі к,е* 

іеопіпо лпітФ ргА/ііш ѵоелі^^ 
ФІітУипс Увистіт /ш][і УлЫ- 
$мт»ѵ«гІ 9 П /ітііі. Кплггшт 
рІАпыт /ито/і$ ітх^іпіЬш по- 
Уііст [лсіі ,[Ыѵтм(і$, с^іл- 
ФПІПЛ <5* рМІГІЛ рГАІІЛГІ 

Х'А . , 

^ п • сопГ<:ті5,соасег- 

^№$, соа§сЛи5. соп- 

^ГО.ГаГ.і^І#». Р.^ф^^.рГАІ. 
рл]іУ.щ^оітіАл(-*&7т^оі^»і а2§ге- 
іт. Р,«иг5рЛ»с^і. ргаеьрай! 
ііп!)р0ІСф/Ааі а^§гс§ог. ^ис^^ ” 

п/.ар .тш 3 

^раіт. рггС) ^инт ѵото(нгЬл 

ЛЦГІІЛГвШГ » у, г. СОЯСНУГІП- 
ІІЬш ѴотЬ тміік, 

^п^е§о.соШ§о.Рххг. ошл%». 
І0и»лі> пиог%0іоя» А3вглд.х^ 
^іпит^оіті (рагс. аоы. аА.^ 
^ио$ ^пшп соЛіго^п]Уіі. Ргхи 
иА^0шщ^р^Iід:^ Ргхс>раіГ#імя}> 
^рйгіАщ. ЛВ 12 12 . щвт^ пшп- 
^•ЧтіВ^Ф! • (рд^< ріхі. раС рі. 
2ШШ,) мУ^ ОГ^ПІ СОП^П^ФІІ, 
*А$уіш>лі ы « ІІШ5 ( огатагі$. 
уЫеРиг/ісМсі^іі^^ тілу^ртіш 
Л^ѣ,л{гшп^ітіо тагі^У.е.тлгі- 
пк /ІиВіУш , ргопт ^ пштѵ^г 
ш)ш «ХТ 9 ці « 1іси$ лУ шо4Ііт ѵог- 
Ло іут ѵві Лоінсииг. Ьі- 
аи$ Ілігпк ргоргіУЛотлгі, 0 х 9 п 
т о гіра ѵегЬ Л хтпА (ім^нѵю. 
іУілиЬ.іі.2.І7п •п»аі[чі?Сфф»іыхіл 
ін ш [ей іп іііоте^, 

*Аі^іо^ ыі і^ри6ог(вхтпе- 
^ягіѵо ЛЛы ѵіЛео 0 иЫ осміоі 
^[І€І тш ^рглртЛогё поп ідг 


Шетиг) і.Ът.ж. ѵ, д. 
сит ѴіГісипіНт. ЯеУ.іж.лз.^^^ 
ш иі^ші А/ыСыие , сит ѵегіт 
смтііл^ ^^ѵе^етіл^з.і,ні пой 
рнііщі рее с иге соглт [асіе Веі, 
соглт срыа [етрег [итш^ Агі^, 
лШег ітегргеышг іп ѢУісіІ 
гіш 4мЛ7 ( ^иоЛ [іі ф(іС(^ %і 
\%ле^ теіш мЦси]ш ів/ятІА^ 
€Оп[іг іп[га ви^ѵпі. шіНе(сщ ѵс* 
гссио(іог,гсѵсхсог. К іао/ещ ѵеі, 
щп^иц. ШяЛ. ф, аіРнАІІ^ ІцщяЬ.е, 
^т^ітплЗ^.лог. {•^рм[[. 2 ф 

Мясе.^.й‘4» <япс а» 

Х04СР, пніія [и[Н гёѵегетія 
Вил. ш^і 0 х(й<^ иіщ геѵегспсіи$» 
а. аіІіаг/лигеЛ^ асііХЮ^ІіДШ^а- 
*ѵегепМш. яршРнеие • »} шіро- 
^сп5, іпѵесесй<1и$» ітросшпці. 
ФРшРнсс ас 9 ітріг(Іспиа:іт|)ОГ« 
шпіш Ьие.п.В.ЛІ^ }* гішяіви^ 
Риесеяѵтш » и( сегеё ргоріетйпй^ 
рогпепііяіет е[шщ 8уг. ЬюО 
ргсрівг япхіят ^ 

тоІі[іятреіШспет. Нотего 
^ио^ие а»<м^ 4 < еВ і'шроиипцв, 
тиепі сит ітреем ІІіяЛ. л. •ѵег/І 
лд$. ТгіУиійиг егіят теУил [еп[и 
сагепііУил іИяі. ^.ѵег/.йгг хЛид 
лм 4 Ііі 0 Іяріс Лигш, л^ег 0 поп 
йгяВяУіШ. 

*А7нді г(^ 79 , (ап§иі $ , Іліст 

ІЙ. ѵ.і» вір .79 €М(ідк тпХлтф* *і/**^’ 
сіиогит[яп^иг- 
пет РИяіш туеиегяі сит рй-^ 
сгірсіи. ^ оУап.гд. чі.дф. 
і^чХ^іР аійійй 

еріихіе [яп^ии я^ия. Сас- 

(1с$, МяеіЬ.і7.2я. Фр)ыоее!/Ао 
^яі 790 Акеші тігтіг» 

іппохіил [ит а [яп^иіпе Уиреи 
[и/Н. НеЬгіігл.д., ыии /мі^і ш“ 
я»ицуі\гчі*ъ пе^ие и^^^иш 
04 [яп^шпет герШ[іи» ісасоа 


А 1 

к /{«рспаскаи ЛШіЬ. 59- •О.ІІ. 

> ^ш{»^ітшіі,)хото,МяпЬл7’ 

іт [впишет тпосмівт. 
к.$.к»тіпт іпп$е*яіШ. 
таеа^шгаш,АЯі7.гв.апі- 
ЦП п і{ пі( 

А^ию •* ипо (іип^мі- 
ыгшт^шет кфтіяню. §е* 
отсіо сагоа 1 І 5 . |«А. 1 . 1 /. ел* 
«у/0(т»» рг»ег»і^ «ц/^7<^ яся 
$х]вя(ніяф. гапи Ьотіша ум#" 
ВпПлІмррФ іілпЬ. 1^.17. 
^«удеспжпоіАсгфіі г«г«(> 

/яя^ыипфяпх^п, Ьошопоп 
сепаша. і.С»г.ц.ѵ.іо. 

4^/1^ ^яп>мя» €>мГ 

Ф»і( шІиімтщ, с«ГФ{^р1Я^иты 
'іигіЛглііт гі§яі Ові евя/вріі 
п»п р$Лыяі. Ьото ^аісап 9 ие^ 
СяЫлб і аСфФшп^ііІш ви^хі 
9 ^ 9 ^/і^ ,пФЯЛФП(ми ентсяг- 
ме^{яяіиінФ, і.ф.смт^мо- 
^ыят тфгіяіімяг. Ьитапа аа> 
сига Н*Ь. 2 .г 4 . тцАямщ^аяяіы 

рЯГШІ- 

Ш ^мягеягям(^/яя 1 м$як. (а> 
хіЯсішп сшеіишп (Скгі^і) 
інг. яг. го. Еот.$. яу. ЕрЬ. і, 7. 
оіог (ш^аіпеім АЯфгл, яілф. 
ЯщХІиіч фІі фіі(*Я,ІНЯЯ{*ОЯѴІГ'. 
Г0ИГ ) іт рм^ффіяфт. 

я Ф Іана. ( АгяЬ.*^дся- 
'гш ) Еыш. і 8 .аі. і(А>м» Л)іфф чіІ 
^ ігіУфФІг Ілміот Вфф. Ыфяф 
Ф/І ЧІ^ПЯФ Іф^ і іня I 

гл^ ія^йФФГ Еніі7.іШ. 
г. Л4.^Вяві^<^ЯФІбсю ЕЫіір. 
ьхг. «к Іф^ффф ^ іящш ѲіЕ, я^ 
•імяф ЕЗ ІлшіФШі Офі. I. Сфг. 
/• «*<П • •^І/ЩФПЩ 

» ІПЛФ Іят 

Х>#». 


А ] л' 

*АіА/т,1аа4о Яш. г/, ѵ.п. 
Ф^нтж (г.рі. рхжС. яЯ. ішреі.^ 
чІфКЧі/юфііямфіяіф Овтіямт. 
Ьыеар.‘ѵ.37. й^«>(’ргаеГ.іпіші(. 
яЗ.'^&т(ряг^(и{я>^яіаі-ям^ 
гы> Чиоя/ит, іяміягф В$й ѵос» 
юя^яя кф отпіЬш ѵігіяіікш, 
Ь.Ф. ргорш фятія тігяснія, 
ѴІПШФ (ем Щяти ВфіФійія, 
АвФт.і.ѵ.8Щ^гЛ( рап.ргаеС 
г&.) тігѲі)*, ІятМят Цент» 
щ*я* СФМігяШ рГФ т}ш9. Ія цф- 

яіг.ік»івгг9* шгёаУ' АВфг.ііѴ.^, 
«р»>& ^ Ѳйь І я я к я яіетВфыт*, 
тот. р^ тріфгпі ігпі АВ.я.^^ 7» 
{ФЯ.рІ. $^іт>9,мгт9 Еыі.г.і}, 
Раі. «^ия». Ргаес. рглі.ряЩІ 
фщ пя ынІФ фЯ *А<»м 1 с 
м$ щ Іаиа НфЬг.іі.ѵ.іі. 'Еяіщ- 
МФ Іашіо. ям^няг Ія тфбіф» 
і.СфгіяіЬ. м, V. я. І1ЩШ 1 /*^ 
^ІЯФМІФ ѴФФ. Еиі. іяяі9Іт. і.Со- 
гтЬ.іі.ѵ.2я. Ргавг. іжрмі^ а. 1 , 
іжщмФЖ Ьмеиб. 8. іт^мфп ( у, 

(іяі-яілВіяіИе.) « Креу^р & 
и$иіяѵіхВфтіяш.Яот.іу.ѵ. іг. 
•«іцИюл (я.р/.аом. ішрегаі.)' 
«м»7«'і> ‘жягяі Хяф\ , Іяніяхф опт 
ФШЯФі рорміі. Пя^ііф я Ног- 
юг .Е.іт.Р.'яп^г,М](0р.АЯ.Я7.2я, 

т*м р^%і ^'Зѵ/«м». 

ПЯЯС ЬфГІОГ ѴФі м ЬоПФ ЯЯІ- 

тф(цк. ЛЯфг. а/, р. 

(іяр ішреИ'. а&.) ЬогіяЬяіяг, 
П« 0 ииох(#( ••а<1Ьогийо.А«- 
•/&> ЧфВ^п&яіір огаао а< 1 Ьог- 
(аюгіа. м^/ог«^«у ѵеі АпіеЧ 
'АігІтІФ^ оЫЬиё С^піЯсо. К 
**я 4 ффЯ 

ЯФтФя"Ат(^ т^чіжш^фл. 
і.Сфгау. ѵиж. 

*А « сарег , сарп , «А 
ИфЬглф сарег іуіч 

ѴСДПІ. <к*Пф(.$0.$Я. «г ШК Ф^4>9 


л , 


» АІ Г 

ІВг^. іпШемргм. Сішфц.}». я} 
пг с«ж ііт»я^гт*г емргл 
і$$л поп якфпіѵпмті. 
шу*> кігст іяргягмт, Ьл. Ыг- 
втиВпі Свяш[.$7.1о. Интл. 
*і‘ «От'^м Луя цІЯФ ыишяіт% 
мІіІ»сіі(ЛеЬ^вгі)слргят $$-, 
плт яппіеиілт. г.Злт ѵ. ѵ.л, 
Лус уХші тШі^игл. Смті.^ 
іФійуХ»^ шуИф^пч сЛ’ 

ргягит.'’^^^ ші п саргіпиі. 
Ьігсіпиа а. Н$Ьл. $7. м аіушн 
[^«(.рі^.я.) і сит ся- 

ргпш ріІІііш,Лу&“ іщ и> і< 1 е(П< 
иЯФІс тіуп пі і&рсгстл/іп тіу 
«V *і [яЬяиНив потіяш са- 

ргіпа рсіііі, «і / /фгтлт ишщргв 
жішіМ р»йі* сяптя , Лмт \г$ 
ХнпгщиояЫярсШі. 

■ ’А(^(м « саіріо,ргсЬеп( 1 о,чп- 
ѵа(іо. ( юИо) Лк/. 
трІ0т.^*і-'^цзФ-ялЛ>яг. Ла. 
(АІкІі ш(і*уеч и/ічщ сіі^ •ѵегі/. 
яѵаѴ.Тиг. і.тсЛиіусі/ляіРкі- 
Іірі. 22. іі вйуп^ФЦ к утеі- 
у«(і/ (/пата. р/ш. 
ра(Г ^у/іл(фщ-гщ.2.ішр2Ім.іу- 
д'ія тчяЫ ІЯ рвяиіі. і [сгіЬпиг 
ргф щ. а.г. тс(]. «іхі/і1и/шѵпс:\і- 
^. 2 .ТЬе^. 2 .ч, !я мЛіт» 
и.2т*и.) іц^в&йсітс'І^р^і 
'шіі ппчв^и* г ^ивя еів^вги ѵеі 

Ъеш яЬ иигю а^/аІш$т. НсЬ. 

и.2і.у$[ж*> іл*^^(рагс. а. а. 
тс(]. ) сѵуктяяхя^ ті аЛ Р 
е» , рвіімі сіііспі ]ітяІ тяім 
.я^сі сит рортІФОи. Л 2. ріг{. 

ргяі.рв^, ІІСГІѴЯЫГ 09 - 

Лі»'Аі/Юі іяі а.ЬхгеПі, Гсі 5 Ь. 
Ія тліят рлпт яссірііиг і. 

■ Свг.и.ід. Іп Ьопят А(і.2б.ѵ.і. 
СЬгфіяяягскігв Лсія[ыісЪа- 

ГГрі АйфГ.ЯЯ^Щ-^ 28 . 22 , яірі 


А I 

орпЫІй. яірі’пітгрф* »р(яИ' 
ІІ9Г. 'А іуЪі(іі ыі Ьаиеисиі, ^иі 
сит Сіггі/Ііяяят пІі{іояся%^ 
ргЛі 9 ЯІМГ,Н 0 ѴЯС /т ^іЦ 
ііі^іішяіфпп сит /імЛятт-. 
іо[яиЩ риіпяпш , тФг- 
іиш іи}еяЛіі,фргфЫ^ФП 9 ті» 
ЬвсрІяяЛіп/ятсіД. Ти.і.ѵ.іо. 
’Аіуо^тейру. Жиіргяси^иііі. 
ііеіт^ііш. Р.г.рвпоі, аог.т.а^. 

АіяііЛлаВч «)* • іщс /си 
«фр/Итсссе/ігѵш (яЛѵсгЬ^. 
ригг)ійф теш, ^нст ФІір. яфтл. 
тчі. ^/&ви/сІи/ и к^ Р/яІ.ізл.ѵ, 
Ч, "Ли 

г/ітіфя^ сшт&Ф. мЫіп ЫсЬг. фЯ 
гѵѵяк ехрсігѵіі сят. 
*А> 4 и^і««і(оио,аЬо 1 со. ЫфЬ.іо, 
д. ягсмрн те / 0 ^ 711 , іоШіргіш,. 
оссі< 1 о. АД.іб.27. 1 /и/іяі іаипф' 
иішрм ( рпгГаА. іабв.) егяс /і- 
ір/іст Фссі/игш. АВ>г,2г,яо»,. 
фѵХиегт'ш і^тіа» •пітяіви/І*- 
•піа, ( р2П.ріхС2А.^Фя,рі{.т.) 
аффіит ряйія ФФгит , ^иі іп- 
іфг^іфУяяі. Рмі.і. яй. Лм/чет, 
Рглі,яВ.яег/ѵа/‘ аог.і.ай:. яім- 
^лрфескІі.АВег. 7 - 28 .ині!^ (2. 
^^.я.2.яВ.тЛс.)т‘АіужЪ*ф, 
оссіЛ^і ^^урііит УІяиЬ.2.16. 
і>^ііЗ./т^.яФГ.2.яВ.) 'ян'гткв 
тк( яр^Л(« оссіЛіф опта риегФі, 
АсІ.2.23.*ІФІХі7ф(2.рІ.Я,2.)фССІ- 
еіфіі. АД ю, зд.аіяФнЛфі ( 3-ри 
я,2ліЫпМс. )^мет оесиіегияг^ 
іпіфг^сфгмпі. АВ.д.Ѵ.24.Фжи<; 
аѵтііаііРіия (з-риа.2,(иЬі.)ис 
сит інгегітегвяі ,фссі 4 фгфпс^. 
АЗаг.д.ід. «і Ѵ|іпг(д;«уѵ»йм!«»р 
«хЛаГаСа.а.аА.шбп.^ іЛі'Ѵег^. 
сФпяЬяшиг шит тіфгітегс. 
ріжС.рлйІ ктяі/іф/ссеіиитз етс- 

(ІІО (о11ог,1псс/Нс1ог,.<4^.а;.»^ 

/.'?» '•Л і 


ііічіф с1іо«п(1иа ФІ/^НоШ, | /нлк«>^ ягш/іі^щ ( ргхГ. іпііо. 


г А I 

^ /і / ) Ыиг(сМнт*АВМІіОш 

ргхІіраА!) Т%чи'Ш9 {/ииіііис 
. • ітіѵіяЬІоІий) ^иитійі 'т• 
/#г/гігі»^ігпа.і.ра(Г. «ЦріЭ-Аѵ 
І1ѴГ. 23 . 1 /, 32 . вііюпіЭ'Іи^ 
(аогл. ра(Г.ш6о.^ рго 
Мл^'ііц^і Ы іпіег/іевгфпінг, 
АВ^ІЗ> 28 . еАтѵр Л 9 Ш^ 

^^Іша^уріііѵігмпі иг іпгег/сеге- 
/«г.5иГаріо,іп тапизгоИоЛф 
(с^афіфпфте ап(|ѵ аог. 2 . 
ійсб. ігФІХвілІш V ѵп АВ. 7 » ѵ» 2 і» 
]'щ.л9га.т€^ЛпЛи,] 
аі^іц (рл^^і/и/іиНи^ 

. кі./іі/сіріі 9нт РЬлгастш* 
А^ 2 ріг[ртАірл![Л 9 ^ 7 ііпц Лшгі^ 
ѵлгиг пшіп *Аі«ірсоу$ ч 
дсх , СЖСІС5 , яЬ]Шо лм^тіпір, 
тизаіоціпі^і^ѵ \ тиглім 
ТігтіплйвПіѵетЫ аііп іегМі- 
плііопет потіпитѵштЬаІінт 
Іп Ц, АВ 8, Ѵ.І. Ьм ПШ^І*ХЫ9 Г*Г 
%іллр%ві а/и^»іОп]ігиііЬл$ тяе-^ 
:ет е]ш, ^и ярргоЬаЬлі іят, 
А^04ріи А, €ХЪІп (§* ш^іи. ж 
9 ишиг Ія ф ргорішг /раиешет 
^е(л^Фта^рі^аіат•2Лтсѵо. А- 

Н.22. гр.іірі‘пілфш(^(з/іпі, 

гжСіоЬу) Хагі-лЛАг^у/ЗІ^^А»» 
^іікаЬ/інІіГіі Фх ѴФгЬиІіЬті. 
фЬгао» 0/.4. шАІ 9 іфш0(Н9 
гхС іп€п. а^.^«д(^р9/«к ,^ФГі‘ 
^ШФ^ФФТ [лп^иіФ іяигфгцт ф 
•сргияг лн/фгапі рігемы. Р. 
трті^ ф*і фФчАрос.хгл^.іфш^ 
і і &Фо^-^рллр^ м/гш,ли/фгеФ 
иррлгЗетпр^Шг ЛфіфЫі фН 9П 
іЬгф 'ѵі/м, Аг. еш^ФНРЯ поп/сгі^ 
п 9^рФ о/ІшпАшФ^ Р. аф 9 і^і(§»«‘ 
, X. а^« лф^Хв9 Ф аЬіЬсіь 
ііЬ»я4^^ж. *Цр уй»^. лот. 
5?- ФпАіс.) оии5 7* л-пот ( аЬ[сѣ- 
Ъи ѣтрнгл^з щнгт 


г А I 

иПФ9 іЛёШ ^МоИ 19 *ЫЛс^ 
/ко Іосо.Хме*ѵл 2 .зо.) ІМс*і. а/. 
А^іЛс?»(аог.2.аб1.ііі&п.) тѵЗт* 

ли/ет роЬтнт, ргх(1 
тс4. лфал^Ф^Ащ Ярш! аиГсго. 
Імс, іб. 3. впі Кѵ^іі рцф Ифмр* 
нгщ ( 3 ргл/1 т'фі. іпМс.) 
•М оіц$9б(ліал <«т* Ірлш р ^иит 
Лотіпц* теш лиртоі к те 4іі^ 
рФп/я 2 Іопет. Ргхс. раЯІ аф^^^ 
(ЛІЦ. 2 Л ра(Г ес^і}^іЭ‘4а. Рл. ра^ 
ФІфшз^приц ^ І7ШІ р аиГсгаг» 
^нс.І 0 щ 42 . цт се% іфалрЯ^еггщ 
(з•^р^і•^^яіа.раЛ'. іяЛіе.) ітг'ош^ 
7|й» аил поп лзфтФіжг лЬ елл.и 
тссі іфнхірібя* ы І79, аЬііиІіс» . 
Котлпмл7^рш9ифіХФ^ (іш 
/іп^лог, 2 .тсА.СиЪ],) вс/і^*пт 
вш'піг, е^иит лЬ/інІегорФіслЫ^ 
ФотипФ. Риг. 2. гос(і, іф%Хы(*аір 
аиГегаш,соІ1ат»(?«я«/.^ог.а;.7р.. 
лфіТ^нтщ (лШ лфіХн) фл^и- 

тіш ХіфлХІМ<Г2 0*». ѴІТІ9И 

ііісііиг х7ч/(рс 9І9а^аірі^9р Ь, в» 
роЛеЛро ^ил поЬ'и егірі тге^иіс^, 

шлфсирі}^ 2 о щ ФХ а ифаі* 

2 ощ, аиі ѵеі ^ил лкіті 
роіеЯ. л лЛ/п/сіФ 9ѵ рторіФГ /іг- 
^иепіфт ѵосаіет , ^иоА ір/ит 
еіілт фЛ ех ^ 9 А» рпе, Ѵиіф{иргк 
*,(Зіѵі(1о«ратог.і.С0- 
тіп(Ь,і2,*ѵли^ш^н9(рго ^шрит 
раПфглЛлВ.^л.) еііѵі4фпі /сіі» 
79 ж9бСр(^ 8рігіеш.^.^т4р{сѵ, Р«^ 
іі^'рПі(зФ»адг,2ьлВ,і^еіХб9 іцрлт» 
іі^шУиі^ис.I$^2.^нXі9{з.Лп^т■ 
лег, 2 , лВ. ітііс,) евМрі трг /Зіаь 
еНѵірі ей *ѵіілт, Ь.е. ЛлсиВл- 
Ш р ^міУфіФ ѵі$л [и/іепілшгщ 
РглГѴлЛ Щрщржсср <пц>тщрипЛе^г 
фН %9>ф 9 , Аі?Шо,<ІІЛіІ1- 

6Сіеі*і,СоУл2,4, Аа4(Ы({поти 
пл8.р(,г,еопіглВ.) 7ир;^^г^ 
03 І 97 Ш^фІ , 


I 


I 


А I 

І 0 погит ріпі, *Е^виі^ітѵ.$ *» і| 
ф* «мрі#, ШІІО» сгио> еѵс11о.ехі- 
діо,сгірі6. і.Сог.і.ѵ.г^.і^^нп 
(»2.^/.рігГ.ітрсга(.«Я.}<а^і;о. 
Ііс кдЬвахетрІаг СотрІНі.А- 
Ш і^л(н’п( г.рІ,{иі.лЯЛпіііс.)Е* 
ргоргл/. іпгреглі, тоге НеЬг, 4 
ѵегЬеі^шри. $іп[ш тлпе( рЫ' 
піЫет.Ісиі.і^еи^кеі^ 

і( <. Млик».2р- 
ЦіХі( 201 , 2 . ішрскас. л&^.)аштхр 
егие»гѵеІіг еит осшіит* Рга^П 
лас<1.г^л:^і]к^.»впріо»^і^^ 

17 . рапіс.ріжГ.тса. ) 

сі<^Ф?исШіег$рііпе (еехЬосре- 
рніе. а.г.тс<1..і|«Л^/^« 

Шг.2і.27.і^еіХ4ііІш еш79г,егі^ 

рщі ент. АИі 2 . и. ЦеІМгв (^. 
і/т^.»ег. 2 ,теі^.тШг.)^і с!н 
І^^,ехеті(уеприі( теех тл' 
пиНегоІи. Одіі.^стаці^іке^ 
^і./і^і’Л.г.тсі 1 .С\іЪі.)і(с^,и( е- 
гіретёі ПФі. А&. 7 , ^ 4 * 1 ^ щ^^тг^іш 
і^іЛІсц^ (я.ипіС(і.шВп.)м/гкі. 

І^йХІ^рГО ІНІ 79 

4е[сепЛі аЛ Шоі Іфегміоі ѵеі 
Ш егиат у Іііпгет, 

*?е & <««»•• т пшімиг іп Э- 

лЬ^е^. л^р^лшт. етсгіОэ 6 с- 
Іігио, 2 .С 0 Г.І 0 . 4 . і^” 

%і^ьіті{рлѵі.ргхІ) гжіоешя- 
9 І 9 ЦІІ гѵёгипіеі. чіепаЬо. а. г. 
3^. КС < Ьие.і,у 2 .і(^^внМ 

у Ле( 7 лхп ре- 
'іепш'і (І7ге7ш.Мягс.і$.і).$!5^, а 
е(^^*тгц і)Л/*<»ій»^АЛ(аог.а.трсІ. 
мі .шВп.^ сшгѵ)>уап ѵеаілі ЕііОі 
аіі іцт ЛеігаЬеп/імт. 'і^тщ 
ііус^Лт рте лѴ ѵг/ <а€ 9 е т» 

ЯЛ. <1сті«о Ьис. 2 і.ѵ.уз . 

• л4і' ( рагг. аог. 2 . аЛ.^ сшпу роЯ- 
аиат іИнЛ 4ет‘фіу/си /іере[мПу 
]піех(гмсе. сісіео. ЛЯог.г}, ір. 
/КІрь^іАі^Ѵ (рХГр. 40Гу я» яЯ.) і^мц 


А 1 

\*^,<р9Нтііеиѵі][еі рШіІіі* 
р}шт,Ьиел 2 .>ѵ,і 8 .і(у^^ііі.і./щ, . 
Гцс. а. а^. ІІКІГС . ) та« 

'хліуіІефгият коггея тел. АЯ» ^ 
і^,т;, 27 . }( і^ !(^%и^іІіВ-ар 

ѵріхГ.раіПіпНл.^ ^иитфііи^ 
гит фімг Мфгиаемг, К«9-«м« 
^івіе іщ щ ИеІігидіо. а. Сог. 

71-8. Ае 0 іцріь(е 1 шуі^ сѵ}^^ 
а*^іеі 0 ^1*т9 яМ лёіфсапріит » 
я4уефгі 4сДгиЯіомтш^ 
я>■лоВ:ф^^у4.^і^сит• 
сігсяѵіі ип4і^ іойо у к.в. рІя- 
я) юйе. ,^А.тсотрофііопв н 8 
ріягішііт сігсшп ге44Яиг. 

С 0 Г. 3 . *ѵлб. с^клеи^тѵі 
рГХІраЛиіІі/і^. у г(^Хи/л^(р^ іойі» 
(иг ѵеіитеп. АЯог. 27 . і/. 20 , 
'я^ч^нтш (зф»і> ітрсгС ра(П ) 
ттиам іХѵпе» ли/епкл(иг ^е^^ 
ртпи у [ен ЛесоИаѵегж ій . 
тггіе. лох.г.аЯ. <с^вА«> аЬ$со- 
МИшЬгле.и.іитхпі 
тпп ^иишггщ <4 &і>мр(2^2. а^. 
іп6о«^ 4і^(7еиі у^ил/легф(Ы 
пнп^илт рр^нпі ли/егге рес^ 
сліа. АЯ.г^.т>,^і.о. тИе 4учг/^д 
«&сл«г7*( ( рап. аог. 2 » а А. рД. 
пит.^.т.)лпскогііііл^^ ип4і^ 
/нЫлШу/еироЛ^илт япскогае 
ипМ^ Гштоѵфпг. , ТІ^еи^іб- 
(Алінілаі уегЬ. теі, апкГсгОА 
ари<1 тс сооШшо < ргжорсо^ 
та1о.2.С0г/я/Д р*7.(Ѵ^іг^ цдіг 
9*^ іез^ои^мщ те4» 

тіи.) т|Г унпи[ііиис^ 
сн( сепфі(ш( лри4 /е. 

Т(^ 79 <9б9іАсс^» рО(Іш' 

еіі^еге /шигит , /рилт рглрпі» 
П^оаі^іпе ш( щ ргороПшт», 
(Іи(1іит,шШшіит» ѵоІио(а5> 
і.Мясск.8, V. 30. еж ео&еиріпир 
с(:гаорсга, сопГиІсб, (ропсс. 
оррот(нт 7 ^ А* жауячі еолЯіт 

А^^ 

) * 


А 1 ' - 

Айіег лееірііиг Ессіе/, 4 , V. Л 

ш^Шо 

$рігіі^. 8 уЬгт л^фХіл. Аіт гЫ- 

МікГ *в^ацглтіи{§і тпрпі^і» 

" т/Лв(чо(])опсі5Ьитапх,аіЬі> 
ігаііи$. 7» 490 а/рігірг слів* 
гы рфіі клЫш ытріш&іпінт 
яоЬи ргоропітш. 

Аіѵ. ш'ѵоЫпЫгіку поп Мііа 
ррігл. *А ѵЗ‘а}^і1^ V « ч тоіідйга* 
пц$,(роа(апси» а, ех тотііір/і^ 
^ аіріо^ еіі^о , ір/і 

сні Ноінг орііо. ж,Сотіп(, 8. Ѵш$, 
^иолрир 

•ѵіге* ѵоІнп(лг» , Ьо$ еЛ « ргот- 
ріі іп $гоілпііыеІііто[упы ь /іы 
іп [ігшпіы /мрріііы > [иЬр4іи. 
лХ^оттікл.17- 

иііго тё 'уоі пет 
/и/се^і^, ' 

А\^ы С0ІІО. {аЬ ііа4^ы,^и0 рое» 
ІА ніипгнг ) еи^щ Ьис.ід, гг. «7* 
рыі о еік*ік>сл( $ іоІШ , ^ио4 поп 
ііеро^'ш^іі.(\xі^с^\Ао%лп ^аЬіо ге< 
*1іп4^ио 24 ,<м|»п$ тйо "фѵ 
ХІм ГиГрспГит ^сас$ляі^ 
опыт по/ітит. м^н ]ок.іо.ѵ.і 8 . 
іоШг, рххГ.ітрсгас.<м{і 

82.22, <4(1 СоЦс ^ 

іегга і^ыт котлттп^ к. в, осск 

Ас. Ьрс.Жі. і8. «4(* г«7«»> іопХи- 

« 9 » } і 1)^7» 79» /ІЯ^р^ЛР у сксіАс 
і/іит у ііітіпо ѵіго поЬи Вл- 
тмЬЬяпИло, д. 3 . ^щ^р ( 2 . 

рІргА/. ітрігл1.)ні 'гіт ііір» т- 
кіІСчтіхс §п ѵілт. ртхС (ікЬь 
<4(«» і|( у'Мл^С.б, 8 'ІрЛ /0}7Ь аі- 
ІЫПР (зр^ріжС,С}л\}].) и^ёНру \в 
^шс^илт («НПсхсоі л4 іит. 
раіс. ргхС <4(««гаиГсЕеі>$ ]ок.і. 

/<9Ь(ПМГ 7 1(|Ѵ^ , ІСО0 Л%ПМЛ іИі 

!)«, ^ыірртіші ^ лн^фті риел- 
іыт тнйНі. р9гш ршыіШр 


-•• ■С<ѵ‘ 

. ^ 

АТ ^ 

к.і.рсея*т реияш Міілт.ріг 
теіопут. фс. Еы/тш.іоігт 
соііиѵіет рессаюгит. Е/а. із, 
•ѵег/. 4 ,^ипіиг 

^иогмт Шні ^^пі^яі рогса- 
тіСу^^гаЬзшІІЕ. нігит^сотг 
рІШііыг Сгдсмт Ѵйгкит <4(м. 
іп Оепіі. ец^ертф* Ьис.бшзо.імс», 
ру. 22 .Е.'і^іі^окярр <2 а.^.Піташ. 
Р/кибз. 7/./. сѴ 7^ ірІ^п 7Ж сфа 
7»$ рщіп погтпі шо ^\с-^ 

ѵаЬо тяпш тем. Мяте. іб. і 8 т 
'й^ёіі ефы)п {з-р^‘ [я^ряМея 
тоМепе. Аіяа. 4 . 6 . іт рі^^Аір 
аі п ассоііспс и іп тяпш, #« 
тяпіЬш ^с&гЪипіео Ргасс.а^. 

щ^і(^ Соіо^, 2 . 14 . шт {рхір С4І 
^ісгж ІІІШІ [м]іиШ Ь теМіо» 

ЬяЫпі/тш, а. і.а^. ^^(ы/іиіі, 
/отрпяіиг а/иі. 'і^іриЫмт 4^-» 
]'іспнг. $ш4 ні рінгітит ге[ы:* 
тішг іп я.і.яЯ. 8 ІС а «/? 

івщи^рл. ТепетІРіт ѵето іііпи [мЬ 
я.іиі^ф^/лре еііят яЬе^[в,тогй 
НеЬгяісі іія^в[ск , ^иоі ех Ше* 
ія/скеѵягя /кр$ /оЫі ехсЫегел^ 
МІ і }окяп.з.і. 2 .Ее^.ід. 2 Хт 

ТШі І<р^?ірсЫІ О'ІГі 

вхініі^і іп {ыЫіт* осніоі імоіф 

^рщ АрФСгЛа. 3 . ^р§ іі» 

шрзірёрі сісѵаѵіс тяпнт іпся» 
Інт.\окяп.і 4 р. ^^Ф'пржр^^лгёш 
<«079<Г > {рфиЫ ітяЬяіит /ішт^ 
П,4і,іір2ТЫііф^нХр*Ы9віРЯф 
шиѵягЬп ФсмІОФ /иг/і$т. 
^(^р•п^нс.п.уг.[н^іми^іы. 
•птішхХп^ 'іРуряпяі, птф^ 
•ѵі/Ні еіяѵет сорііііотт, У. фф 
ѵвгяпФ ^егІреыгА іпигргоіяііо^ 
пет. ^^р Аіяяк.е^., 12 , ті 

шр/{ 0 ^ [стоѵекши согрш, пет- 
у% асгшФ. Мог. 4 * 24 ^(уір гім 
м&( ^і^фр схсЫспшс 
ѴФоетяііОФыт^У.В.і^, 

С 4 


I 


1^5 А I 

. (і.рі йплМ. ЫіНс.) ш9 
ГиСІиІегапс і>4^ Ілрі4ві, ітрсг. 
А 2 . «Ірв» Ммик.^.б. іп Ьитего$ 
тоИс. Ь тс<ііо гоИе. 

МліІЬ, 20. 79 сг»р, І9.Ш. 

лн[іг іинт ііі. ^тѵ» 

Імсщдл^. іаіілі. л^% Млігк и. 

'*Ѵ.2р. й^ТЙ 79» {ЛН Ір' 

Лі(сірісе іи^ит тшт іп ѵ9і, 
а. I •/»Ь/. і$* с»х 

' і^ы’пі 19» »^і}( ештні I лоп ФГй иі 
І0ІІЯІ іо^|ітыпііо. «^5 Мміг.27. 
31 . Ь» и( (оіІсгіі. і.}ск.з. $. 
и* тлі і(Ш9 

сміі^по^гл бсіегеі. з.рі.лршп. 
аог.і.іпбп.^м/ Млик.і^ѵ.іВ. 
^а^ти і^п» ліпйіі ш іоіілі 
ѵе^ітшпы /ыа.р4г(. аог. і .а^( 
Млге.242, ^ 

Ц4>3^* & /»*ЬШ 0 ^глЬжо іхі- 
*иіі.аІр9(лщі0ІІег.Млге.2 3. «/. 
р^^« 0 (^раіС.ріхС)\эт тіоагярш, 

рогсаЬасигіі ^««гаог.ргасс. 
ря][.^(р9аЗ,ня40 вЯ рап. 
ИФУ^ек.го.і. ^ХІтЫ тХІІл9 щр- 
ршйя > ѵЫв(^ирі(іегп япипнт. 
^і.^гІ^.цр$Іш ціЩі Ьи€.дЛ7. пр^ѵ 
•^я^ео’^вяФ > ^ /ккЫінт еЯр 
^ив4/ирег/ни.АЯсг 8 зі^щке^і‘ 
шна^ыцрЫ ,іиМеішо 9}ш /нЬ, 
Ілгит фЯ. ^рфц [егіЫшг сыт 
фиги ( рго я^ін) тпФі^ііаіФ. Ѵііінгп 
логит ^иі /ип$ а тлпіЬш , •илі 
лклісо^глркогит. Ышт Тглі, 
^и^тліи^ т/ш.и три иЫ шти 
тЬрсинѵ. Аііл ей глііо ітрлг~ 
^ро9»^о4/огтміиг яргл^ 
/фпгірнЫуоімгітАПіі р а^рго- 
іоиІФ ПОН лЬуміиг [ фі [ иЬ[егіЬи 
Інг. АИлуио^ио іЯ глііо аогі^ 
/ііртіті лЯіѵі мЫ іи^ г§рші 

/ои$иі^^ 8ІС іті^р9»и/ншго 
п{р(ЗФ9ио*^.г.і.^20ілтрсхаі.»^- 
^,ар^щттІОІи(МГ Мрк.і^ Ѵ-Зі. 


А I. ^ \ 

^НФ’^рАл'^^шти ( ЯОГ.Г, 
р^.ітріглі.) »ф*рршвтліріііг> 
слпііл ісйл^иг Фх ѵоЬм. Риг. і. 
ра(Г Ці^ііпрлир аиГсгаі ІысА.іВщ 
'і^^сптщ »7г фштш, ли/фгеШгіф 
ФО. Ий/мЬлиопфЯІитир^иІЛ 

/огтліигяВ лл.рл{[.щр^щ9.Ргліи 
теіІ. горошіопФ Апіся 

и(Щ(р9 [іфніі. *А йші^и (Ы ѵо, СОІ- 
ІОіЗиГего. тяті^Фрмр (оПог !«• 

СЛ З.ЗІЛТ9Ф9 »79ирі^3^ін^.201.1р 

раіПАіЬ).) Лиг иитС* • 9ѵрл(рі(^р 
(рият лЫяімі /иогіі лЬ ш ]роПш 
[ш. ^(иі^ир іо ГиЫішегаріо, ё 
тесііа со11о.Рис.а^. і^»р/, Л’о и 

іфСог.з.із. і^і^ярнтг (лфІ./иОр 
лЯЛпііс.) ^ іоШіе. ро^шт »Я 
/ніигнт іпіІісличп р НоЬглош 
гит твгвр рго ітреглнЛі тоЛо, 
І^Л^НТЧрГОі^шріТЧ. ИопЛі]Нп^^ 
^но Ьи іпіег/шигит , иігит 
ргіш/іР, лие ро^Фпигр^оиілт 
еоіпсЫняі.^псі'.рліС, Цвироріиз 
рспіси$ соііог. і.Сог*з. 2.і9» 
лрёіі ( з./9п^.л.1.рл1[.[нЬ]. )^ра^ 
г» ѵрАШФ, иг іоііегеіиг ^ тоііи 
тііікп. *Еяк/^4ѵ» аггоііо , сіето» 
лхх^.і.'Хіт.г.в 9тт1рв9^о(рлИГщ 

рта^.) іпні (Ашсе ргоояоі) 

Р>и^і,ФІФѴ»піФі [лнЯм тапшщ 
Гаг.і.а^. іттрЛ. Рглг. тош 

аог.і.а<^. оі» ]ок.гз./ѵ.і9* 
іжц^і т&і/ х1і(9а0.аогыр' 

/іі]іиШ я4ѵФт[ш тфслісшт/к-» 
ит.]ок.Х7.і,ііг^рг тызй^^риХрлши 
иогйр ФІФѴлѵіг осиіоі [на. АЯ» 
22,22 іж^рррл( з.ріиаМіаиМс.у 
Аш фивІш, Фхіиигши *иосотщ 
ітрсіас.а.'і лЯ.ііг^я «т». Емс, 

2г.28.іжа^і7ті»іфкХ»і ѵри^Рр 

яиойііФ р Фгі^ііе слріглѵфга» 
^ис^843. сін цёіХі т»і і(р9ія\щ 
ишо ні ^ш^99Іт»р»^ ^а.і.4^. 

іпііа. лй.) поиыіооміоо Ысл^ 


А I • 

[шліій/гі, рап.аом. іжм(лі 
І ме. 

и, ѵ'.іт, Ѵі умищ тіш 

^Ч, яіі»Шя$ѵкгм тнііфг 

«м^м>>рг 9 гГ.раіГ с(» 

6 гог,( 1 етог. і.С»г.іі.2о. н т 

/ІЛіяігю»аѵ 7 »гіяп(^, 
аои.р»^.іяЛс.)і^і іпіиеміі- 
іт ікѵвіш }ніи Егя{тш ѵп- 
М,іш*Іімт]нЫліш/иііХиреі- 
Ыоі Рг»ѵ.і.ѵ. і. Ію ту гу т»філ 

/і( *Т- 

У*П0г/арипііл гм«. ВМ^ЙГ^ 
МфЬ^(г 2 Ш^И^ НіЬ.пі% 
піігге, Рап. ріхС іюц^(В/і»» та 
/і/и^0гш л.Свг.го.і. Мітні^м 
/оІѵо,паѵірго 6 сіГсог. ІЛ*иЬ. 
ір.і- /мту(и(і.^а§. ш. і. швлп- 
Ле.)^п гщі ГяХіХліт, [оіѵіі л 
Сі^ия-Еш/юртСУхт аЬо соИо, 
ш{ето,Н*ія МлііклВл^.пшлі-- 
( ріасС /кі$ 2 г»^> 

’аг$опи іяіп сит иіг^нв Млп. 
іг-ір-вшіи^п {з-/іяі‘ргл^-ліі‘іл- 
Че.) /ют вшт» х^» , еап/іегс^ 
0/іопстсмт ей. МлиЬ.і8. 23. 
г і^Хщю 02ш»^сц (Кот, I. ІоГ>^ 
^ »Л імХит ««?• ^иі Ѵ0. 
ісеоп/шггв гтійпетсит [»г- 
й /ий.'Гю(зсі^т ебёіо тс Ги- 
а тосіат ^іпепітіит іаАі- 
.ігстлоіссе\\о.РІиг ѵт^п(* 
ІІ^утиіті»^і, іІвгіЛ етпег 
Ыссііиіг, 2 . Согіпі.іі.г.'іт» 
■шешрт/ащ ( і./іпі. ргасГ. рлД. 
\.) пврсргл тсіите^стг. 

П.^павСрліС.) Ію тт»-!» Аіу- 
>» Г^СПНІ /ІЛІІѴвг/ш 

с^шсі сЧсйнгНещ. 
іі/Очіет^амі (лЬ тт) Гепііо, 
гіі /ігфа сагрсгй. свя/ігні- 
гмш СаЖПІІ, л^Аипцщ ? фѵ- 


А I гг 

^.{спзів Хеп»рк.е^ 4 ^т'^ 
м(сю я^уіѵуій ииіі» сЬстогст, 
ргг т«С2р^.шісШ^о,т<те рег* 
сіріо.Р.А^цлукА^. Ргас(.ра^ у^ 
Ап/иц сщ 1^' аог.а.тссі щіРк- 
(*1и> ш ^ие.р.р■x ои/сщ в^и»- 

%(з рі.л.2. тс(ІГиЬі>) титі, Ж 
іііиі поп рпсірегті. Аі«Э«п( 
іисі ГепГи$.штсепа < 1 іГасііо 
\( 1 ойсіаатпі , доПазЬопогшп 
савІсАіит, РЫЪр.т.р. 
еа«* и т! СтСогіат./іпііеяЛ. т- 
/ігнтіптпт. я/іВп’тчеА* ю-тщ 
ГеоГа. Ь.і. ог^лпм/іп/мыт-, ы 
/ипі яиг*$,0сми(^с./і^ Нвкг. 
Х4. рог тіітрк. іасеііі^елсіі ас « 
Л)а(ііпп(1і ^сиісаз , ? тіиі 
|{||> ‘пс.о^Ашпели улу^г/и*Т(/ 3 ^т, 
імгпп, 4]иі ргориг клкіінт 
рІп[ш кяЬёпс вхвгесШег. 

ті іафіпісіо , Гае- 
(Іісаа (схи рг/ѵлт/ѵо, и^и 
соп(іпео,іаЬіЬео,^иию ^ий [а 
поп свнгіяіі.) ’Аіу'ийщЩі ари* 
(ІОГ ві тигре ^аЗит , ^иет рЫ- 
Ів/оркі тіе^імпі фвСо* іікліш урі~ 
уж тсшіт) )и( 1 { гергсЬсп(іопіі. 

ѵего тсгссип( 1 іа іп Ьо, 
пат рлпет аееірйиг ) Ьис. 14, 
р.гіт < 2 }|ч •^*т% 

тптщ^-пр^т.іяпёіпсірйи сим 
гиЬогв ийттию ессирага іа- 
стип.і^отіп\я,2.Свг,4.а. Рки 
Ир. з.хр. « ооту ли- 

т^^, ііагіа( ^илт елрттпі лк 
катіпіЬш ) ія і^явятіпілт «•> 
гит{с$тіет.) НоЬ.12.2 я^имг* 
цр^^птат,еатиатіл і^петі- 
там. (іесіесиі Ѵ13. гтфеі" 
ісш-пі» иру^ийм, 

юлят {мл іьрггит івіасвгл. 
Аі^ляи рімісгасіо. Рит. иіу^т^ 
Р.у^^ѵуща, РіхГ.раЛ! еуу^ыйоииз 
ршісбо ( X ^’^Цмау Гіѵтаг) 


I 


9 » А I 

ітщтм я^ыяі/гщ, 
т*»Истп рніѵ тш 1.РП.4. гб. 

(з /іші- ртжСрл^. 

ііпрегас. ) 1 » рміі^лі. ішрегІ'. 

Оія.2.аУ, аог. I. раС 
і^ииіію 43 щі.^оЬ. х.гв.^і 

{і.рІ. аом. ра(Г (ЬЬ).^ 
йж'еш^, в€ ры^*)І4тш сфгмт 
м^'.і.раіГ. і^миіщп/иі{ а.С#г. 


гоЛ.ам(^хи/)чп/іщ,ып ры-^ рт4$^еквт. Ьыс.із.ѵ 


Ліртгц. РЬймра.ѵ.го м ѵА*'< §щ 
Пмй» ІП Г»рЩіІ€^’ 
тт. в^шиггн ч ір ри(іеп<іи$. 
тлі^шЯнш* < іліриасп$.*Е^ 
рш 1 с( юс. ЖоРяи-‘ѵ,іб. 

' ш іжчзз^ии»(іщ ті Лиууіхиі 
( лес. ея^ш ) пвлрні» те *ѵяя- 
іМ. НеЬ.г •Ѵл еп, ітцг^илтрі 
яіи/ры( сЛ 
тікі(уіА«7г, яалсгиЬеісіс шѵо- 
сягі^яіпіКет.б хг ір'вТіРш/ 
ітщ^авіи0ч(з рІргл[.ія4іс. )ііі 
^ыірш пляс ягміе/сіш. Нс», и. 
2 б. сям »яцр^ дгііѵгті яіткі і %с, 
«шпір$гіі,Оемяр я*я 
ры^еі еегит^шя 'ѵфсняг Ост 
явгцт. а. |. рш. т « 

я.Тствік.і іб.тішл^ѵвіг/сшеіім. 
іжгз^мйФщр елчяя тех ( Ь.в.тгі 
глрпѵі ) сит поп рн4иі(, аос. і . 
рі(Г,{иЬ\.ктіз^ш)4 ^ іГеч г.Тіт. 
іЛ. (ііяг і тч ^ ш/ёрі(г./ін^. яа. 

ри/ш) 5 ХчелУ'"**ІіЗ"г при- 
нте ссЦітопч Оояріяі яв^гі. 
Р.і. раЦ- іжщз(ш,^п(сщ. Миге, 

ряД'.іяеІіеі)иі!пір,риеІеЬи >р/ит 
срш.’р^іштз^и^^ ші ч іпчсгс- 
)Сип(1и5 а. 2'ію. а.//. Кклц^иѵм 
]>и(ісГасіо^оп1иіи1о, сит Лес, 
Рст.і і 4 Рі іАте и 
^Сі ѵетол$яри4е[яеіт^ря сип- 


• А Г . 

Щ33тщиі{ •Ли трлАІіииѴ. 4г>* 
ііеесглі еярш [нмт. і.Ог.і/.а я* 
Ц0іги4з^ийіп(яріргеір.лВ.) гиб 
А* ^*&*> риеіфиіік с$$ ум». 
пояЬяЬіЯС.і.Сога,ѵ.х7‘іт пг" 
•пчз^ийц (^.у7іі{, ргаеГ.а^ ГиЬі.) 
т«( пфііі, нсриеі»[яеіяс /ирів»~ 
ісі. ргхГ раіГ іуетщ^иифцеч ро^ 
(Ісбо.ітрсгС. щслчхтіі/еішш пя 


Хиі*^ (З.р1 трег/. ря][.) 
•пс.риМе/иЬят стпсі. а. і. раіП 
щугрх»ш4Іш щі « рікіе&Аиа Аіі 

а. Свг. 7 .і|. л.Ссг,р.^ 4 )с 7 щхии’ 
(М>4>('/^.а.1.ра^.шЬ).^ рис/в- 
Х*тт,ші.і, раіГ ідетчц^мѵ^’п* 
/еще ршіейаіл Явт. р. ѵ. зз- “яис 
і тгбОт іж ешт^ ш іуепщ^ии- 
%гтч ( 3 {1я^.[ш.2. ря^ іяаи.) 
і/ші^ии егиіи іп ситявпры^с^ 

«гфгрі$ сі.Согл. 

б. щі^^/чуияа4іч,іигрссЯти- 

Ііегі, Ь.е^яиІі*гвт еімісеіі. Тіі, 
г.ѵ.іі. 

Іисгі еям/л,сотряг.щіз^^/&» 
л ЯГрС^ШХ*»» яя(^І ч ішріог. 
/мрегі. ч *•& ечр*- 

есе ч Фф шгріИіта». сщр^сж м- 
ѵегЬ.Сигр^ті. ’Аіхз^сбІ9з<і 
шгрписіо , оЬГсоепііа» , Гсипі- 
Іі(а$. ЕрЬс/.і.щ-.щі^ФФгяі /*м- 
(фАфтІл , оЬ/саеяиие /іийіів. 
ерміит. 

АІлм т рС(о. (схи я4ле!(^ 
-шсирів.чп^е ) ]вЬян.щ, д. 
іиі чпм г^а^іятс роішярііиі 
{щгч7г(2.рІ.} Іяеб4.щ.,з.рсііііе, 
і.Сфг.і аа.<»Л*7«і ещ/ШФФЛІтип 
(3’РІ-)і"4яі /1іямт,Ьиміглси- 
Іир$іия$.ріжС.третбК. іцп$ н 
рси.3.рег[. а/гфі'Ш'ГбЗиі.^лиі.і, 
Ѵ.$-2.рІ. а/тн-преііч Мии.7-7, 
^вЬия.іб.гщ. я/тмтт Лч^ясЭчі 


'I 


/и>иііз.іс^СіріО і,Сбг*и.ѵ.4г ^ резие яеесрісій. Імс,и,ѵ,9.^ 
’А I 


1^ 


к - 


к' 


4іч' 
ч 

V 


% 


•г 

X 


{ ^ 


' і * 
г. 


^ 

I 
*|2^\*^«Х1^,-^Л».рг*ГГиЬ). 

аІтіл» 

ш.рЬап.зУ*. ^ Уіі еі^іВр^иіе- 
^иЫ рііштш. рг* Г. шйп. лі- 
г«* рейте А&от.з.л.^ тгм/сН» 

Ъіц^.{иУіпиШ%і(итАЗбг.з.го. 
•ѵегУит ті «ітвЗк рагс. ргж(! <м- 
•пт »9^Ьш.тиѵ 10 . <я»« •^^мпіт 
Л^уЕс^сж* ^и^/^^мііріііі мес^іт» 
і.Рег.з.^^тгкгп уимгІ9І( ѵ/ллі 
, еіііѵй схі§сті а ѵоЫе 
тлпФяет» Ѵ^ріиет Мс гері | 
Асеи/'МлііЬ.з.^ т»Гл«т5»ял • 
АЗ». реФеЯіі лЬ$ і€ Лже^ Ьне, іи 
О» т*Т^ «•твлі' 

{іілі.рі ) .оиі'ііи іп /. 5 . Мыт 
еепітлВЪыітнт МлиЬ. 2о> 20, 
рцс*а&. мігпіт ні нре^лт. Ьис» 
іиѵ. и. 1»]вЬ, у. іб, з-рі* 

^еіепі Ьмс.іі.^З. а. і. аЛ. іц’тчак 
рсгіѵі. ^окяп, 4 . 10. аѵ л9 ^гчета 
(а.ріг/І)«и/твг>/« реііѵіііеі лЬ ео. 
Іп тоіЬ роішппліі , иі Іе^мея- 
іііТу[Аре ретаогг/іятетротл ех. 
ргітішг ріи/^. рет^^‘ 

Сыкц7ііт'п{2^рі>яог.і.) 

Ьис ы/^мв поп реііѵі^іе-АІаге.б* 
Л2 .Мп 9 ( а^Ат^тЖ.аі}.) ^і. 
реіел те. а.і. С\з\у\. Млгс.б.лз.'^о 
кчЛрл {2,ре^^^я.г.^ІфЬ^.) 

'^ніс^нЫ л тпе рвііетіе» Мяіііо.т. 

Х'.р.іаівигцгт, З.рег/.лог.і. [иУ^.)^ 
ш Магс.іо. 

^•ЗУі і»9сигпті^ (*. рІ> я. и яЯ. 
^иУ/.)^реіі'^Фтітш, Мяик.лі. 

лл.йоесеш л^п^(2.рІ,'Я.і.я&. 

ріЬ).) ^нАсып^^ реіі'ѵегіш. я.и 
іп^п. арпощ Мячк-б. ѵ. В. рап. 
ргжГ.гя.«} 7 »«»»э Л Млпк.у.ѵ.^2. 

. ^оет.щтыал Мяч к. 20^ 20. 201. и 
післі •ЯШІХІІІЛ9 ^ро^ 

/іпІяіяіяЬеІІя {епррі>рівеілѲі.^ 


ртііве/Ч» іирО 9^2 реНѵітніі 

рг*п ГО€СІ в^Ь(ЛЯіР^ІО. ЩЬ. 3. 

і3^р1.ес^/*і^ Ерке^.В’^- Р^^*“ 
тил.Магс мо.ѵ.зв. сяк віЛ»т» 4 
фм<Вч(2.рІргА/.) Пі/шкаиіЛ 
реіягк. "^ясоЬ.^, 3. лв»*Л «?- 
тёиО^(г.ріргА[.тіііе.теА.)^тМ 
тяІ}реііШ2.]скяп.у.іу.о іая лу- 
(ір/<<»'.рг*^-иеЛ. ГаЬ).^ 
аиіЫиі^ реіятш.']асеУ.і^ѵ.2. 
2}^г9'рлкс^м<Э>а( (ртжГ.т^) 
^^4 > псп-речш. 

Мяте. 1$. *ѵ. 6. огкц пть^ {з-рі* 

ітрегГ.»»#//.) ^нетемп^ 
Ія][ели^. Риг. тс<і‘ щтцпілщ 

рвіііигя [нт^ кн^ 

^1(^2 /иш л^т^ле^в ^2 рк^т,Ші4.у 
ілпстШштеорчеш. а.ыпсіі. 
^тщок^іи/ я 0^. Л&>9 ' ■*• * 

( ^.р«гуГл.і. тчі.) •жк(> «оч*б 
ітсоХЯі, реіііі яЬ ео ерфім, 

АН.з.'ѵ.і^4‘.^'г^пс<В'е{2.рк20Т.іѣ 

іпе(і.іос1іс . ) фа»1л;^я^АО^ 

ро^иЫ^к котіеі- 
Аятп сопіопяті ѵоУк.^ок.11- аа» , 
00 Ж лѵ «фп»гч (^.рч^/’ і*>»піс<і. 
ГиЬ).)уи»^^яф ^еііѵегк.Мяіі к. 
1^.7 •іаи аяеЦ'ЩеітіЩ 
теіі.[нЬ].) ^нжя^^р•чѵфі. 
Мяч к 27.20. і9и сцо^еиггщ (?• 
рі яо^л.теЛ. /иЬ/.) Ш решепі 

ІпГ.ргхГ. ^яс,^.ѵ.2,^ 

Рагс.ргх1. я}'П 9^(^9 »^Ф*. 
Ьис. 23. V. аз» А^от. 2$. п).зар$» 
я ртіЛ. рег/. ряЛІ 
гіѵл/Лі' ^А<тіг^ т(^ те рееі- 
Ііо. Ьне. 23. 'У. « 4 . *АяМ" 

а. гсрсіоігс^иііо. ЬисА.%1.30. 

*ч«І7^(ргхГ.ітрсгас.2.рі^ 
пегёреіе^. Ьие.іл.ѵ.ло.'пият 
хч рьыягі фѵ}^Ісо 9‘Ы аяші^тш“ 
( зфІрѵА[. тііс.) хЗп ѵыкле 
іьГя по&е япіюлт іНят гшр^ 
С 4 . 


I 


,»Л' 


■• -4 


:■ і 

• I 


К .і 

■■:"л 


V .' 

^ I " 


» . V, , > « 
1 . 


• ч 

У- 


.■. Д 
/1 ♦{ 


-1 

ІЪ 


Г 

* : ■ І 


Д 

.,л 


■ 


. ■ ' :Л-г 


I 


• ■ .V 


«* ^ ' і); - 
.1 


I ‘ 


... ; -»х 


".ч 


. ■ ■-‘Ч ■ ‘ 
< . 
ч 


0(д1)і2еЬ Ьу Соодіе 


40 А 1 

$ині лі$,р^б тірііія^, 

ПМІ лті7ч^щпгиі ( « г ») Гі- 

р9Шнг, Сіпш й^тпЛ ітріѵ- 
(і^пшів лри4 НеЬгАСі и/!(аШт, 
ті ^г$ѵ.дл.ліі]ішп( йЫ япшо$ 
ѵігА , }рюл^ісипіит гіЫлппі 
ѴІіА,/сШш я Віо. Еі /іі Сглсі 

ѴШіГиПІ 1^ Пі 

Ѵтч оц. Сопьет рг лиг $л]оУ» 

4^19. уг, 7.3» ІІиятѵн^^Ьлс 

'!^н^^49 іхрИсягі роЛрт^. 
гсрссспс л іеу Петре тлІі Лрігі^ 
іш , ^шУш О Б и 5 шішг іян- 
^нлт Ыглгш ШогіЬш. *Б{> 
тпіы ^ роГсо , рею тіЬі (іагі, 
«Хро1СО»(ІСроГсО. і^еиты^СХ^ 
роГсог. ііет і» сх> 

роГсо,схрссо.І«г.х2.і/. і^ье 
Хл^рФе і|’і79як^ (з. рег/1 аог* і. 
хпссі ііиііс.^ ес($8л1лпм 

ѵлі ехреііѵіі'Е'ящтгшіргоріІі 
іпГиресрссо. іг«тШрст рс(о, 
ХпепЛісо Еис.іб.ѵ, зЛтцтнр 
(ріхС. 1п^ ) • теп4і~ 

хлге етиУе[со. В Р^іегр ■ 

Пл^есепш^м^ ъ/л/ц^рі^е^не 
шіыт хДіліят трирс^мц $х х 
зУрМя) тссиГо. А&0 г^ 2 ^,ѵм, 

ЗІ.'О^^^рМыіЯЩ ЯОП 

геси{6 тогі, Псіісіо , аѵегГог. 

тші^ѣ^і^чХыіР^у^- 
еііыі(іиУыі ѵ»^аіін( г./іп^,}ртх(. 
ітрс^а^т^^. )рго/ліш ^ ллііеі 
^тЬиШ гфсе,7\ю Ти,зао,лі^і 

Х1^р*РѴ9Р ^ ШСШ ^ІОТТ^Р 
МР^аіяете^Іпі, (ж.рег[,рге[. 
ітрег^і, те4 ) ііАгеіісит ро(і 
яііеглт есттепе/Л. 
ШопЬт х*ііа , /ем /н^е ,/ем ті/ 
/ит/лгііФ, схсиСо» Емс.і^. і8 . 

ргхСте^.іпЯп. ) ех- 
ем/лп, ^ср{^есо^. Риг. і. тс<1. 
%>^ііщпілец ^ пщ. аог. 1 . тс4. 
тт^П7цви(*Іш т НеУг.іЛ»йр, 


А I 

Ііеіллщтегіітпі^^тіпіФ^ (з>р^ 
м*і»те4.іпіІ€,) ^млт^иіям» ’ 
/Иіглт,6сріссалі СииіЙеЬг.іж^ 

,2і-/ІХіЖіІІ 'г»З^І7Щ(Піі&‘і(2.ри 

а.1.тс(1.ГиЬ ). ) тпр ХлЛьр^,ѵЫе^ 
и ие іеси(сис імт,^иі Іо^нцнг» 
І9,е.пе ге]Шлш»пе мЛягпетіпи 
<Ш1пбл.ргхП<&^<7<7«^ ехае~ 
/лге.Ьиеа^лВ, 'іе^^ітщеи/^ёі 
(ріпмт. рліі.й,і,тс6.) лѵег/яг 
/і. ргаес. раіЕ тт^пгщ/Ааі ехси(а<* 
га$Гш,і^м.і4^р. т^Рітѵ 
/сімг('рап.рггі;.раи^) ЬаЬете^ 
ехеи/лгмтЛ^ёврцпм «Г ашрІіо« 
рею,№рстресо, тепсіісо, о- 
Шасіт ранет ^иае^о. Еме,і8, 
ѵ.зі.^еx4^.8.г(^^%^(^ і§ ве>в— 
04ТОІГ ( рагс. ргхГ. а^,) ^иі/вііе- 
Ьлі » трпіііслЬяі,соп/Ігміінг 
сыт Ассм/шУі (із^ащтйр тші с*- 
•пі^^рор'^^пе^и} /Йрет реіепе Л 
^моѵіе оЬѵіо ,/ім іп ^ивтемп^ 
рпсЫфг,]оЬ^7 14 . іаілр^ш^^ 
Пі»а&зщ^гыпг/і ѵігіеѵл/ет^и 

тепкіеаУмпс^. 

^АіЪ^ый сли/а^гмют НеЬ.{. 
'Ѵ.д.си-п^^ еттполлелшрін лиіог 
уімги Аіегпл. *А<тіл хе і, саи(а 
ітре11еп$ і/е/6паІі$ А^ог.ю.лі» 
71 $ 1 } а^ѵХіЛ* Ьи тт^іеші^мл гяи^ 
/я еіі » ргорівг р^нат яіе/іи І 
ЬАяиЬ.ід, V. 3. рС^ тгисяё хітіхяш 
^няѵіі ех сяи/я сгітеп ]цЬяПщ 
ід. V. 4 . ы^/ліхе ец’ПхеАіеАоктр 
пмііит сгітеп іпѵвпіе,сопЛі- 
(іо МаиЬ.ід.ѵ.іо. и мті иі» щ 
хіѵх З^хр^вія-ы • /іеяеЯ ,со»т 
іііііе ѵігі ^с. х/пвр « 7 * поха* 
саи(аX1мг.а^1;.4. бОе^орш 
ецпбР, пмйят іпѵепіе похятг 
5иЬ/іапиѵмт кос теге яі^еВи 
ѵегмт тоѵеіыгріг ігеі^пеі,(^ 
/іп^иія іятен тлпет /нУ^яп-' 
ііѵл» !Ар7іЛ»/ах^ ^1**4 Ассиіо. X 

* • 9 


V 


А I ' 

^ іЯЯ 0 теп*Атл^ 1 (^ тш сгіші* 

ЦівоМіГ. 2 І, 7 .УП»іХ 1 ^$Л^Іл 
а/пвек^ фі($гпі ? жшХи » 
тніш ^ ^лѵіі сгітташпіз 
4 фгіПШсстглРмиЫт*А?аі' 

' 91 ^ у. і. п іпГоп5 • іпсиІраЬШі 

юі^аі «Г(п» оттц ѵл - 

$ЛПІ ШІрЛ. Т\^$ііЛ*ЛО(ШІ 

апіс сгітіпог.а. і. те^. 
т/іішли^» Яот*і»р,€9&^^лвт-‘ 
^і^(і,рІиг.л,і.т€іІ 4 Піііе.) апіе 
. €ли[м гШЫітш ^ /Іетоп^л^ 
^Ытшувѵиітш, 

*Ашѵт^$ (^, лн 09 /ізпріг 
• 4Пі і кос іЯ ііт <^игЛп5 ) жѵит, 
ГіС\і\ит,хістгт2Ш>^. ^•лѵііег- 
Ыш* НіЬ.оЧіумлсіі бЯЫ- 

ітогнрі оИш Ммге,}. «ѵ.гр. 

поп каЬшС 

'іг^тіЛіоп 4 т іпм,(егПнт. ]ок.^, 
Ѵ.14, н( 799 СЦ09Л іп ае^сгпиш 
Млгс,і,2^. і.Сог, 84 з,НоЬг.^.б. 
{стп^сі.^оЬл^^іб. )( 

9л,Ь.е. пмп/^иат. Віс х.Ре(. 4 :.и. 
' СаІ4.і,НіЬг,і},хі.нітпіщшті 
•жио 0^80909 іп /есиЫ /осшіогит, 
ЛіЬглі[тил, к. е. іп отоет ае- 
геті(асет,гя іп{Іпігнт итро- 
гіл ^раіЫт. Жрке/1з.2і. оістгитс 

ужіі сцііО^ ти9 1^0909, 

іп отпіі лгтіоі [існЬ /лсиІо^ 

гнт,Нок^ оЬіу пп*»'ЬэЬ 

СЭ’рЬіу г.Тітг.і7.-пІ0аяКіІ 

г^9 'ец090» НсЬгаі(пш5. Ь, #. тгі 
^всспАе7 бЦ09ш шлітпоі I. 

’^ізгоп^лдло, вО'Ло^т»( 

Г ^М 9 <^ 9 ^ 00$ Ьепе/И‘ 

Іил^ ІНШ л /шсніо іп /іеиіит, 
уоы^іх Щ09О^ ів 

еХ <5з%ЛщшІ9^-пІ *і^у0 еш^, пот 
Ь лоегпо /ипі Омо отпіл орет 
піиіиіц5 сопііісив , 


ЫіЬгміек ^ио^ 

е)ш рпи ^ інглііо пеЬи /іс лЬ* 
/еопМт ]оЬ,д.32,<>п гоі л/Лф>* 
сѵя щк0^ у 0 типіо сопіііо 
пап миіііит/іііі, ЬщпЬ^оЯ 
,котіпезпаШі рей котіпнт 
тетогілт, АНк^з, 2і* 
мЬогірпвтппШ, (сгоризѵісав 
ргае^тіз Ьис.2о,ѵ*8^» сі цоі $ 

0 |^ 9 (^ ТЫТШ ул/лшп » кн]т 
Л.ѴІ нхогйі іысипі • ѵеі км» 
}Ш2іміи, Вісішт іпіт 4 І 04 
лѵішвхоѵо. тшкіаж іпГегіох 
^илШ)лт еВ Млик,28.2о, щеп 
тіі пш^%Х 00 і^ €Ц 09 &* и/^мемсі 
сап{иттлііопет /ёеиВ, Ьне.ібь 
В. «I цоі V ш^ш(^ пет , /ІШ кіы 
)Ш /аенИі ке, поп ісоаи. 2,СоГщ 
?а^ 9 (^^ытш$^іШ кн^ 
}м [есиіі, к.е» ^ист гшртоЫ со^ 
Іипі иі Оеит.Ѵііл Ер^/.2,ѵ.2, 

799 е^іІ 9 Л ТПТЫ , НС вЯ 

ѵііл типіі кн]‘ш. ОеиС, //. /7* 

Сілітуц нс ГШ 9 0309л /ег 7 /ш 

епі а 4 4 ш ѵіт, і?иа^. і. 68Хф 
іжіти і^Л/яѵі 0 ^ 09 , 4 еіп 4 е то 
4 е/егаі клс ѵіга, Оліепш іп Ьв^ 
ХІСО НІррОСГЛІІСО [сгІЫс Щ09 4 
^і^,Ьехісоп кос вхсніи Иеп* 
гісш Вирклпш аппо Вотіпі 
ізб^ )( Імс 18,30. сѴ тХ 03091 тХ 
і^^(В^0іп/есмІо*иеПШго, е^'І 9 іс 
09 лі (ссіііа, яесгаігаз, Ерк.з и, 
та^ііпо^ 030909 • [есипНит 
рга^о/і$Н9п АГегпит, ѴсгЬои-* 
пш//есип 4 кт ргоро/ішт /еси^ 
Іогит, НсЬгаіГтиз. гоипсіиз 
НоЬ.9,2.^ ІІ.3, ш 9^ ГУІ о\^ 90 $ 
ІЖ9ІЦ0Я9, рег^нет есілттипш 
Лот сйпіШі, хсасехтипсіі. Е- 
рке/І 2 > 7 .м. 7 тс'озіоі{ 4 лі^рІ, Упііс 
ітп(>^фзі99С 9 іп [есніи [шсоіеП" 

ІІЬм,*А$09і(^ п І Щ, 9 ^ 79 а^ 9 ІС 9 ф 

хсспші а шп,5іс Оео5 оіісішг, 
С $ 


‘41.' "А К 

аш ргіпаршт т^^яет 
щяЬіІ, КРШЛб.Хб, і(^т* іѵп^уіии 
$* іцтрія 5імГ ех ітрегіф ліегпі 
Сб I і.Тіт.б іб. к^г<^ 
рФияііллигпл. ігст іуяЬфпі^- 
шт{фі яопргіпеірімт , ^шШя 
/таг ііегФія Вфі, Еркл*4- і.ТІ- 
^ ШоіЬ.і.д, ^Нф/мфгмпі 
9ШФ ФЦМ9Ш9 апи итрогл/есійл- 
тш Ь.і. япіф типіит српіі- 
$мтліст ЬяЬфПФргіпсірішп /ві 
ПФпрПіт^Кот,б.2і, ^фіц 
9» Х^гбГ*Іігл(Г» ѵіія Флегпт р§г 
4^кіѵіам ІЕіиМ*.^ Мчпк і8. 

9 и. 8. Ф1( ЯПІ^ 7Ѵ ецінлѵ , іп і^пст 

ліФгпмм. іп рі пит. Кот.іб.25. 
^•9** аішш сетрога ГсСиІа- 
Ііа , шЫ іпиВл^нптлт лИл, тип- 
фН АРМІИ мтв плит С ы к і* 
с т и м. Ье^ііиг еіілт Гогтіпі- 
пат Ф^чіл Иіі.р. 12» Хѵя^ипр 
т^ѵілФ геіппріів- 

ШФт АіФтплт, {€Н]ш ѵіпш {іл 
мхижМі лі Фтпа тнпіі арм- 
іи) паЯш» 2 ТЬе^ 2» ѵ.йб» Іші 
чп^^кХщпр аітиам , ^иі гівіііі 
€оп[о 1 лиотт АРФГпат, (іішиг. 
іша РЫІвіп.ѵ іі» илаіипог сеі/« 
•хр» РіР'фШп ршгрфшшп 

Гісірш, 

п Гріпй.ѵі^сГРП'бг- 
8ят а ѵоге мк^ 45 « сиГрІБ.асіс$, 
лшсгоЬи0рІ(3. &ѵфгЬфА» 
В^^и^е^Ф, Е(ут. 4 е/іысіі лЬ 
ФШш Е[л. 7 .2^, і'фѵти 

Фі9 «^іг5»г , Реггм іпсиіга егпт 
СГ (фписФШт. Мягс»м 7. Л/- 

. СщФФш Ц я/^ 90 и( ,■ /нссгфгіл. 

ГЫПР ^шл.^оІ 9 яялр. 2 .>щ^мті 
^фиФФФ і| яцм *^9 * іопіфхіні- 
гыпр согФпат і]ріліб.НеЬ.б.ѵ,і» 
Ам^і^ак рго^егвпі ^і- 

імѵ. Маг(.м. ѵл8. еІ еі( 

Фідлкні) тир^- 
с л 


А к: 

/ши (риі імиг^тЛі/ііпі 
/ли. 1аЬги(са Щ/л»і,2.иі^іро?ш»- 

л*(5И.^*у рго ипиЛщ» *А« 
Ѵ>5хгф - иіщ Гріпеца а, ех ^іпіі 
^рпііх(Ш‘і^оЬап, ір, (рш^ыхііф 
тіреШо»,/фГФЯі /ріпімт 
шопят^ 

*А*/м» «V « сиГрІ5,асісБ. {м^в 
яотіпі мкщу ип4ф Фіілт вЯ Ьл- 
ііпогит 2 смо)і.Маск.і 2 ѵ.гх, 
"ІЩі ? ^іф^хІкХрТі А9Л’ШІ^^^^ 
^иШогит тысгФпіЬш Фхрегі- 
гі. рфг теілрЬоглт ѵі§ог асіа.- 
іі*. А' 5 мі 4 м тшЛИіиг ѵосф[упв- 
пут.пйгщр.*Ак^^0 йогсо, иет - 
шлиисСсо.Р»виі,^т.Р»щлі)(рі 9 (^і». 
Арос. 14 .,т^і 8 , цк/^ід^хѵш (з» рі* 
аог»і« а^> іікііс * ) щ 
’гѵі»тліыгА[ип( иѵАФіш, «V- • 
иуЛ^лох ѵі^спБ асхасс. 
"яп^тіѵ^уѴІг^о пиЫй.^А.та- 
іМгл.*А крсІиіАііѴігЬ. ѴфАстПіП- 
Ими ^иШлт [оплі , ^илт й» . 
еііатпит,Пссіпса<ІЬис. о/а/б- ' 

шг ре (ііеі ргврфр- 

ііопй 1^, ргоі(ір‘ лііій/м /я ірРо 
пііоШрег’ѵоге. ЬЛяиЬ':і5» •ѵ. іб. 
іх.{л 1 шѵ^ Л(плііЪі іяші м 4 - 
кне ^ 'ѵоі пийл рГАііііі еРк іп- 
івШ^епііа ? в і щ 

Аогст хсасІБ схсссіспз. г.Сог.7. 
ѵ.^б. іиі^‘ -Ся-ірккрі^ур роге» 
А(мііб ехсе 4 лі^. 

*Лхѵ«аіі(]іо,ехаи(1іо,оЬс(!іОа > 
]оЬяП. 8 .М 7 ЛП 1 а\М^ 0 . 1 .ЬогЛ 40 , 
гері Сіпй»соттипііФГ. Аііі- 
сі еіілт АссиР Ьме.іб»2 гі тжп 
мкьа 4^' гы ; ^иі іРи^ілшііо міш 
іеЗ ^оЬ.д 

акынуВешрФСсжогФі поп схаи. 
^іі»)оклп 3.8.ТІМ Фы9Іі/иао^п^м- 
кшні./опите;ш мн 4 н. Ай.2,8» 
тті акыв/ 3 ^(і. рі. рГА[. ) ^НФто- 
Лолнііітш» МаііЬу іі. Ѵ. 4 . А 

, МАВР-" 


А К 

Ліш(п {г.ріргфпііс.) ^мляы- 
Ніи. Ьис.7. Ѵ.22. %чфв\ гишшп- 
( і,‘^іргл{'.){игіі янкЫпі.Млп, 
рп/ ітр«гаг.) 
*іг^ч\,янііі[гл€І МяііЬлЛг 
•Івѵіів (і-/іяі. ргі/. ітрвглг,) 
тті/Ш.іхііпж( 2 .ь^)МлIі.^ 7 ^і• 
/нкіпіійіршг ]оЬяп. 7 .ѵп.З^ 
.тятш/мЬямЛ алштг ргврипл 
тиеіпг. ігіаге.^ гг. Ѵм «х««гл« 
тяшшп(}.р1-рт^.[нЬ]ь) ***»\ 
$і$тш яыЛлпі. Мя$ікла$. І 
У^* ітч яяіім ( рхжС іпЯп . ) 
^ні кяЬііяигеі яіІяиЛепіІят. 
МяиЬ I). ѵ-20. і тХв^г ткіяі 
^рап. рг«Г, яЯ.) ^ні яи^іі ѵіг- 
Ьит І.мі.б.ѵ.27‘ ѵ^рхіуячшіі 
^кшяп (іях.рі ) ѵоЫі и^НФГ ят- 
ЯипіЛш , ^мі ііяііѵм я з.рі 
ргя(.яЯ.ех {оіл согшхіш {пі$ 
вІфі»%яііиг.АЗог.і.і. ІкІфр^н. 
ігарсгГ.*«г«г (( «■ Млгс.блі.яо, 
цИя% еш-п^глм, ІіЬетепмт 
ттііфЬяі. АЯ ц. 12. !ікш»р(}.рІ. 

' ітрег/.яЗ.) ^я^ря^г^ трвшХш, 
ФшМеЬяШ ВягпяЬат Рят- 
ІитХ Л&.ікіт нхм.Аіяіік.іЛ. 
лз.іяіптр ' 2^1 . ) яирінШшАіяИ, 

' ■ 13. /4. яц$п ялштр яцЛіи ян~ 
зііеш/ін яміип^в янріиіи. Не- 
кгяі/ярр*і- рггі.аА.чкм(|і.аот. ■ . 
лЛ‘іхжеияфі.АЯфГ.и. 7 . ц*швш 
Хі-уіпіі (*9> * янЛчп ѵо- 
€ет рііееячт тіЫ ]еі>яп.п.4М. 
яр щлшясірм. ^иоіІРіисхлаАіс- 
пі,г.С»г.і2.ѵ.4, цямпр(з-ря^. 
^ ЯОГ.І.яЗ \чия^ ямІіѵп 

іні^яЫІія ъігкя , ^ил[яп 4 с я 
^мв^мят Ьотіп» вхрііеягі поя 
рв^мяі.АЯвг.п.ѵ.24. ішшат( 3 ір 
{л^ім.і яЯ.)яя 4 іѵітш.Внс. 7 . 
Ѵлл.'ям^-я іу чкявип (Я‘РІ^ 
Лфг.і, яЯ.іпМе.)^мя ѵіііфи^ 
зшііѵфм. Ьысгі. V. і8. 1^ чритія 


А^Т. 41 

(З^рі.яя. яВ.) «і яіеівіцзг ^ 4»^ 
іігѵпчті яиоія. а. |< аА. іілрв- 
Т2Х.Ѣ*ЯПР ячш. Р/яІіо.8 якшп» 
Хніх;/*яям 4 і рврмів ті'. Аввгл. 
ѵ.гз,ярірц рісияичі ( а. 

р1.я.і.ітрегяі.) рш,ѵігіфяіп» 
яиЛи т*. Імс.іб.гд, іхшвя^ѵ- 
вя» [з.р1.я.і. яв.ітр9гяі) аятапр, 
ям 4 іяп$ іоі. аог. і. ГиЬ]. мѵ'лѵ 
^і^Мяіік.іВ.ѵ.ц. іяіякріісяву 
(зфя^’ я.г. яВ.[ыЬ].) ф иян 4 ы 
ѵяти, Ь.і, (і\ос\іѵа (Ісііегіі фя- 
игпА ітя я 4 рявпііівяі. Мяте.- 
13 . 7. 4ЧЫР ріхшяііг [л.рІ.я г.яВ, 
/иЬ),)^мнтям 4 івгаи, Мягс^, 

Ѵ.ІІ. 4 ЧЫРЯХШ 4 ЯЯ {з^р^яв^.і. яВ* 
яшрХі^р, (^нитяы 4 іігіяЗ 
[ягтопвт. іме. б, 17. Л ч а9*>' 
ЯЫ9Щ (авг л.а^лпііп.) яІтрІ.^рЛ 
ѵяпгтяпі , иг ян 4 іпяі вит,- 
р2п.2.^.2€і.ЯXЯпсіЯ^}&^І Імс. 
б- 4 д. 4 ахытяі и« шіцвкі, ^НІ 
фгтоплт тент яи 4 $ѵрт і^по» 
рглфіііг. яяппспе Я4і}( ц. Мягіі 
7лі;. ргжГ.раП! (ссмсиа^ яшіівг. 
і.Сог.і.г. яяіігщіірі'/фр тп^рРі 
ян 4 пмг ( ффі ) іягег ѵоі (сфгтя- 
ііфук-Ф.гитФГфЯ. ргхі.раіГ щ- 
жшгиаі сщ пц- а. I. раіТ. цѴѵеЭ'і^ 
Щі щ. АЯфг.іі. 22. щхшіОті(з-фяі- 
я.і.ряф.іп4$е.)Ѵр • м(т 

тіы ччі с«»Лі|0і«с > рФГѴФЯІі ят» 

івт гытог я 4 ямгел ЕФеЫфл, 
Мяіік,28.Л4. іяі яля^чіз-фя^’ 
а. ^.ра(ПГиЬ|.^ тыт» «іп ^ чф,Ц9- 
р^ ,цнф 4 (і кф( фяггіі яи 4 чит 
яры 4 ргл/і 4 фт іін. і, 
ро) Ені.12.3. Аог. і. рагг. ««««■• 

НіУ. 2.Ѵ.Г. рГЖІ. ІПС(І. ЧР( 9 Я 

(яЬ Я.2^Я.ЧП»ФР)Ь‘ »’•* 

4 мрІияііФПФ 4 кщщ^я ям 4 іѵі. А- 

вФТ.д.ѵ.гз- іриіцзя'іза тЖяр 
яіел ты яіір'рі тштм , ят 4 іѵі ех 
тнкі* 4 $ ѵіп Щф.уЬяб. ^ 42. 


♦4 ’А К 

тітЛ ^ (-г. рі. рглі- 

т*і. іяіи.) ір][і $піт мті/іѵі- 
ШШ.Квюлі.яі, иЛиіяпщ^лп 
' ^І^рирТЛІ.ЯчЛ ) ^ЫІПІПЯМІІ- 
щіетмні. (йі.1, те(1. ікшпціщ ч 
втщ Л$іЛят,Аіі.7‘37*ти5 яяя~ 
«п8і ( я.рі. /м/. /. ткі. іпіи.) 
ір{шплті»іІ4, я«IЯ^«^Е$им 
Сня.іітим,ігумРАТВк і 
€ЛІв і*4іт тяіиЫѵіі ^ гшрчі- 
ѵіі.Яигіи иліікл?. ѵл- вшті 
іяш*'п(я. ріргі[.ітрігяг. яЯ.) 

ір/ттяяіііи. иСрглі.тіі.щщ^я 
0гимгпвтт’Ац)щчі «аи<іііиі. 
иІб«г. 28 .а 4 .еѵап§еііі ргх(1іса- 
по(ёітоаа<1іш$ ргг тч.[мЬ), 
^яЬялл2,з^ ‘ЯіітгА/пгіі 
щ(шц ^нйягіЛЛі /ітияі яо- 
І.іЬв{[.Х.ѴЛЗ.Х^г ящ^ці, 
рптяпФт яиіШнт ,^е [фгтв- 
пят яигіЬш рягсяріыт. Нс- 

ЬгаіГти>.&«я>.іо. ѵ.і7.« яі«(( >| 

•Ѵ«» Фх ян4ііи,кллх 

0ѴЯЯІФІІІ ргяііісяііфпф. Геппо 
Ѵ.зВ. ж С'ЯігаОл т^яязч 
щ/ш > } чміі егф 4 Ыіі /фгтояі яф- 
^ГФ / аигіѴ р*г Мфі, яф. АЛяге.г. 
$і, ІіішфІх^^яфяф ти^аі сй(зі( «</- 
Лрчіл/яігняі ф^ш яигфі. Ілк. 
7Л фіф ТЯІ ЯІ(зФ ІЯ ЯМГІкя«,2.ТІ- 
ШФік, 4- 3. "Ли іщзіш, 

ртгіфжікін янпкм. Гашл. 
Млтеллѣ, ^ ц яхзі Фшпі, 

ятяпяѵіг ятшт ^’яяля 
СФЯ^.МяІік.0..20:іярІиг. пит. 
іщзщ ш фц гигаосе». іЛягс. 13. 7. 
«шнікяФяп (я.р1.яФгл./тЬ).) «- 
і($щ тпіЛ(Фя*,^ннт яиЛѵФгіік 
гитогФіЬіІЬгмт. А'рглФ.ряЛ". 
%кяг/яяі огігиг яквв-^1<^ ті 
Пі^ияяи<Ііінг.Хфя.'і-ящ*<^ ц- 
Л»І» инытцзі. м«гі!( «• аисііог, 
«ііісіріііи» «мхті^о аисІігсГлсіо. 
]Ряі>ляхѵф»і Лігиі шиАи. 


А К 

Р(яІіі.Ѵ.д,іііінЪиі (фзі ( яШ 
туаЖІЯФіФ, О^яхи 
Л/сірнІш ргФХФріФпт ІФ/рмяп- 
іят'АшіІіі. Рімі. Ія Сіе. ііѵеяч» 
^зіщ(^,Аяііссі)і^иП 
янііііфг/іи ^і/еіриіш. ІяК.Т, 
Ія^іітг Ія гае<1іа Госта іп (ііс. 
АЯ.Яз.ѵ.зі.ЛІ^кяяязиіі гы рФ'г 
ХятіяяиЛгя.^.^.іярчяш/іятг . 
іЛ% ѵі рглрф/іііфяй 5ІС 
Ояяі. I. х6, ЛІі^міятп «в4мті 
ріяі^ ( ЯФЯ фрііФГ ряг/ияЯф- 
тЯ )яиф/ае імт ;иі/іеяія. *Еі> 
о»*іш схаисііо. Р. неикьт. Р. 
мц'кімея' ЯаяФ*ыФ(иіз схаи^іог. 
Ргч.ря//'.нящкхг/иі{. аог.і.раІП 
нвяяы^ішчіщ. ^ие.^.^ѵ.^з.^і•п 
^кы^щ(з.рпі.явгл.ряЛ'м 4 ге.) 
ч іічлі як, ^яія ФхяиЛія еН 
/ІяргфСЯІІФ ІЯЯ. НяЬ.І. 7 . ме »* 
ккгВ-Аі (рягХ.ял. ря]р,) 

АяСмм , яхяміічш Фх тФіи. 
Р. I. раЛІ ‘ Хвилк&квч(Фяз ч пн» 
Фхям^іяг.Мяик. 6 . 7 - і*к!т 
«я ытч тп^ѵЖвуиештЛ Ившсш- 
^щвшггти(з-рІ./шл.рм][. іпі/іе.) 
рыіяпг Фпіт /сгф, ш фЬ тиІііІФ- 
^шит/иит яхяифлпіяг. Г . с . 
юе( 1 .Авхі;ал/<а»ч ГПК» яшИят. 
і.Сог » 4 . Хи чі" чпч м«ж«і^. 
п,ящ(зрі[мл.та1.ія<Іи.)(іш, 
(^ня {іс ірні(іят тя яиііипе^. 
’Еткк» схашЬо . Р ю. Р.іячкк^ 
40,. г.Сог.б.ѵ.г. »вл(^ Лкт^ іяч- 
ккягі(і./ілХ-*- і * ай . ігкИс.^гѵі 
ТятрФГФ яессріо яхяиЛѵі Гса 
П ««^ к «'« рсгрсгаш аисііо > (яі. 
іішг яи^ыш тяш , /іи/яйия- 
іиг яягеі тял. ііят оісісапссс 
аи < 1 іо , псдІі " оаи ( ііге . поп « іі . 
дпог аисіігс . Мяч к і8. 17. ія» 2 « 
а . і . ай . ГиЬ ).^- 

СШТЫг./ІѴФгЬ НФХІФХегП іві ям~ 

іігя^С ргяі .тяіі.7пір4Ч0к( Апі- 


. А-к 

Пт^щщ Щі Ц , шоЬе^еооа, 
Лвт.і.і9. я-С$гао.6. П(ммѵ'** 
ргіи$ у#м ргіог аисііо , ашё аа- 
4 к>,С 0 //.>>«е)цх»«жп( а.р/^.і. 
яЛ^пііе.) ргіііг лш/И^іі. * Тяж- 
жшт апге) рг^со ас) аисііеікіит 
^.</.ГиЬаиГсо)(о. 6$с]яяпог4*- 
•*ішг ухыяін* шфыіілгф яЛ /«• 
^.АЯ.ія.із. й«отоЬс(Ііо, Аип 
(ІіАоаисІіеім» евя^иіімг сыт 
Х>«<. я.ТЬ•^[■}.ѵ.і4~ «! і)і 7і( ых 
іагмжѵ'м ^ 

^«Гг, ^мві/ ^ ^ым пт •Міс /ег- 
тсні пя^гс, Котян.б іб. і глтя' 
пшѵп (я.}1.ртл/ітЛ. інЛс.) сыі 
ят/сыісяш. Аіяі$,я^8. м »ы/саі 
4 ^і^мсгя ѵггяжшвт яшт^> 
ютіі тятя яЬішмрягяяі іІіі. 
Жягіыі сяп/ігтішг сыт Сепіс. 
Сяяя/.яя.ѵ.і8.шгФ’ тгѵащкявясі 
зог.і. я&.) ‘^ізящ’яфягіі, 
^яія якішрягя/іі ѵяеі тел. ^я• 

гят^я. Ь. ІЯ. т8і |И« 

ѵаякжяір <я»і> Л«'^і> іітірегГ. 
ѵо^т* •< I АЯ.б у.ыяХІс ^яХ” 
Аф^'л!* гзгчх««і> (з-рЫг. 
іпяряг^.яв.) тч ігі^ , гпыіія^з 
8ытЬя яы(шЬякянс^іІііуЬ.я.ііо- 
Цгіязіяѵяпряий Рис. гав-ххая». ; 
Я.ІЛ&.ѴЯЩЯ8ЯЫ,ИяЬ.ІІ.ѴЛ. А* 
^^щкыпг(з./іяі.8яги,я&. 
яяАіс.)і^внп Аігякятмі яЬя- 
4 іѵіі(\} 8 о )яЬяннбя. і.Ряі.3.6, 
%арЗ»ѵвіі»шп -і^'аС^і^^я- 
РгяяЬябіѵійАУгяЬятя. Кят.б. 
< 7 . •сацяівып (я.р 1 .ял.я&яяЛ) 
}| »« V яУчИѵі/Кс ѵсгЪ ях 

€Яг 4 г. РМр. я.ша.і^^чпііЬ'п 
ііягщхівы.-я,рігвыіІятрягрягнр. 
/іы,(аі,тіЫѵяі іняті. Вят. 
ІО, Іб. іія^ шчпоти ѵггщяяяыя(з> 
рі.я,ілЯмМіе.)г^ біяуІі\ш^Ы 
ляп ртпял яіфяІіягыпз яѵбп- 


N А Ж г 41 

ІяІія.АЗ •і8.із*ся^9ящ3^іыщЛяхщ 
ѵсгяяыяя^ я. I .аА.іпбп . ) ргябій 
рыійя, ыі/мУяи/сыігягеіРаги 
ртж{.р1.^яі,Н€У.3.9уЕ^т пТз 
гя'жмпгл* «ят^-яяяп а(ы^ яы- 
.ыіеіімаіы»іж,^я&шяД яттУт 
яіят/сиІіяяііУшяшУяг{яІмШ 
Шгпя..Ргяі.тЫ.улгчщ^ Аііі- 
сі ѵая*щі(^я) ипАя іягіѵясиг 
яятяп 'ітщзщ ч « оЬ«ііеопа. 
&ят-і 19. ічі гаг«м( 9 «« 
ріг яУеЛѵшят итш і. Ряі. и 
і4 «і( 7ІХМ ѵвгящзчі , ыіриі яЬят 
Аітііл-НяУгяі^тЛ я.ыг^іяЬят 
Ляпііі.' Т шіщ оЬс(іісШ( 

оЬГе^иіоГи*.РАіі 1 ^.а.а.ш^яI^ 
^»»»гшіЯЬя4ияіш(^яяяЛ 
топят. яХ2яг. а. 9. Ане ж«»8» 
ѵггччзяі яц,япяА яття яУяЛ» 
япш ^ш. ГиЬсІіта, ГиЬ|ейаа. 
]я^к* 17.13. 

8»Ч СОШС1|рс(ІІ(1 
Гс9аи( а. Ріяюпя іпіягргяія/іс 
Лвш щыяр І(і 9 яіхАі^^ , «дг ш 
еяпртяряігѵо , ірыяіяЯ яЫ/ф 
няя сыт , хіАаС/д^ ш щѵія, 

‘АрсзЛш^гы ы Ге^иог. сит Ояіі* 
ѵя.Арв(.і9^ ѵ.^ пят сотігог 
/прш.і^глро/іііяяо /и^. Аряс. 14^ 
13. тж'^'і^уісяі'тр ачзАпЭ-м /иг* 
сшчыр.Ь* яряглоягитсятияш- 
іыгяяі. Ь. я, рглтія Уяяогмт щ- 
рягит.^гяітііУ ргяті^я,яоя «яг 
іфгтт орпыт Аіршяія. ыят 
іптог/т Атіііз \^]як.із.зЛ. 
рясяііягіі ки]А* ѵ'яш яясяргі» 
іЯ Аряс.і8.гыИ, р яссяія ёіетт^ 
сиг ячзХі^ягяі > ^ияА тшмЬ (я- 
сяп{о^мтііл \ яИя^яяяШ 
пя/сопіія Ія іттят/ыт сытт- 
Іыт схсгеѵепог, ^ іяпАят я 4 
ір/мт сйІмтропірягіпі.Аіяіиы 
10.11.38.1^ іІщу/іхЭ-н •■тот /*«•€$* 
ряпі[к.я, Л тя^я^ттѵ^ 


I 


4 « ' /К 

ІО/Ѵі4^ ‘пі і/' 

• сѴіі еит [е^инпімг. 

^оклп, ІО, 2$, 1^ лц^?іьВ-шеі (з-^І. 

ргл/іітиіи,) ^[е^инншг 

ія# , ргхГ. ігарегас. с^л»9п м 
^ 9 ^да. 21 .г/. 2 р•вI( 9 Л|^Э’в {2,^П^, 
ргл/ІітріГлГьА^.) ^$і/і^иегс 
9ПШ-^0^ЛП. 12. 2б, мс# 
ж, і^і лц$Х2Э^’т, 
рпгГ.ітрсіас. 4^.^ р^иктіЫ 
, я»# /е^иліыг. раг(. 
ргхі. яц^Хц^т Ші і»т^. 

іоквиз ,'Ѵ.і2, о иі(_дХы^р */К9Ь V 
ріііі С&глгк'29#^ с» г ^ втсстія > 
/е^мішг , пе^ил^^нтт лт- 
ЬиІлЬіі іп ііПіЬти. МлчЬ.гі. р. 
ві Л)(^ХшЗ-ЫРПІ 'ік^^ор, іШ ^мі 


/і^ніЬлпінг сімтлі/яяі.АІаа^, 
^.Ѵ.Ю.ііТПТшТі ші^ХыВ-ьпр 


рірлп. ргіфм&.) іііхіг Ш , ^иі 
/і^иіі/лтиг, ітрегК чщрХы^/ср 
шр, иі»ні. Гс^исЬаг Млі- 

іЬйі б.Ѵ>і 8 .. і.Л ЧЦрХыЭ’Н 

ііп^к^р^ГРі РзігрФі лшвт еті- 
шш 2ыт [е^неі^лінг, Млгс. із, 

У/.Ц.І.ЦЦркшВіІр{ 3 -рі*ІШр€Т^.Л&^) 

тіт^г/о^.нціА^глги еит. Гис; 
І.лбі. лц^Хи^п* Ьне.д.і^. 

тцрХя/)рі 9 ыо 9 * К»> 

^ , /і^иагів , ^мйсмпс^ лЬіетк^ 
Лотшш,^еЬлплз.з 6 . изі^шр 
^8%оІ§ /ш.і. лв.іпііі€,) 

рШ*» роЛ^* /е^мгіе те» Ь. е^ 
щимт /епнігіі іи ір(е еяЛет л/- 
де/іпк шоН9» і^иат е^о рлиІЬ 
09 ^/и^іпеЬр^ €оп/іг]а/і. гі. ів. 
Р^2(.а^. чі(^Хш^рр^^иоЛе^$ітг 
іщіртрфо Ьис, і.з. г.Ът.ц-.б, 
В^»^>пч$Хы*)$іси Мліі.^.ід.цч^ХН' 
^шорр{з./»п^,л і.аВ. іпіііс.) 
Л^иіш еП ёит. Млгс, іо. 28. 
ъц$Хь6цак»^^ ( і.ріа.і ,лВ, ш^и. ) 
іП4,(^іе Іесніі]итш.^оЬ.і. 37, 
і^Хи^П 9 и 9 'з.рілог,ізиВ, Ши.) 


Агк 

I '^*\ріп^[есыіі{тпі^ й $ аТ&.І.'п' 
ішрсга^. іі(зХн%пр лги МлгСт 
іщ-.гз. шізХиУщолІі (а^р/. а. і. лВ. 
ітріглі, ) яа тьГ , [есдіітіпі еыт-і 
а.і.шбп. ^0^ 13.36. и ^ѵржті /43с 
р^рячзХы^ощ»пепроіеітвпмп€ 
/е^иі. рагс.ргхГ, т. МлііИ.2і.д, 
»9 01 ацзХщІьрІцііп^х^си» ^иі 
[е^мшЬлтнг йІлтлЬлиі. Еі )С 
/ .Сот. ІО. 4.. Ь$Ьігиш кж т^і4д/е 
ацзХиЭ-кпк яхт$«с^» ех^ігІ^ 
іиліі ісциси(срг/г«. а. і. 
Сітрлріі^ в МлпЬ ід. 2 В.ь(лнб 
ві ичзХиЭ^тгп(/с 4 зі»ѵоі^шти , 
р^ік ресиіі,^ок.і. 4 .і, ѵж тгЛ ^ѵо 

инзХл^еттр {^еи. рі- рлг(і 
логЛ'.лВ.) ошг^.ияш ех іноЬт 
Ши » ^иі вит {есціі [мегляі^ 
*Ё|вй(|^Лѵ^«г йГ Гс^і)ОГ.Ек/.»|я;(5-* 
ХиЭ-іІт. 2.Р§е.2,2. ^ тгоЛікоІ і|«* 
різХьЭ-цаипр [З'рі. ^ис. і. а^. іо- 
<ІІС.^ иѵтлр 'гоцр лхыХисир » 
тиііі [е^тепшт вогшп ехііія^ 
. 9 .ЬАге]е$. 2 ,\.р^Ч^ьВт:ои 0 и 9 » 
і^,Ре/,і,*ѵ.іб. и ога^/ріг^^а/і 
г^ячвХиЭ-чтрги ( рагГ. 
аог.і .а^. р1.потЫл $. ) поп епіт 
лги сотрорім /аЬмІш /есщи 
’Вт)(9ЛігЭіог оГ 4 йЬГс^ио^ 4 
Воі.і.'ТцпоіІ 9 ,і, 2 л-*тя<п ^і^ 7 т• 
ЧзХиЭ-оп ( 3. рІ. рп^.Шіс. лВ.) 
^ио/іілт ѵегЪ /и^/е^шшмг, 
Млгс.іб* 2 о.,СІІ^ тяр. іутчз^Ь'р 
іыр^р (рхп. рѵхі'. лВ.^еп. рі. ^ 
вц^ріяр, рег ^^пл /иВ/і^нстЫ 
т.Тіт.і.ѵ^Юі ёі 7 гір 7 і/^у^ 

€Уп;^(з^У^^$п.(з.^^Р^[..ЦрС. 1.2ІІ. іа* 
<ііс.^ у 7 отнеВапир^ орш еіі лЛр^ 
4 ие [еВлілл.Реріл.у.іі.Ъл ітпот 
нзХиВ-кпрі {ж.ріхох.і, а^.ГиЬ).^ 
•п 7 і *;^>1пр «оѵ?» иі /еВетіпі ѵе^ 
/Ь^іліШш. и, /иЬ<* 

(с^иог. Рш. К 0 Ы. Р. )(зс 7 }і^ХгІЛр^ 
щзі^щог.і. пягпц$Хш%.по. ЛВл^ 

*Ѵ.і7* 
I 


1 
1 


1 


І 


А 


4 ' 

9 І 


'V 
• » 
г , 

.- 9 
іж: 
Ч 

’; . 


А К . 

«.»уЛягіе«8»ч»А»5Ѵ«««»(рап. 
а.1.«^.;«я./апя )-п^ іашХт.Ъіс 
.{ыЬ(€смі* Ряиітт. Ьис.г^л, 
Ѵ’і^’Э^^^пеявяі (р*гг.0.і.м&.і. 
/ірІиг.пміЯх) уміиЛлі, /мі- 

/*^ими еіілт т$ііі*гр. > «і|^ 
Й1ЬГс^цо^. М*ге. !б. 
ІТ-вЧ/іН» іі тіТч 01Г^'(ГКЯ 7000» 
( }.^. Гиг. I. аЛ 
* *мгт воі , ^иі еяв 

іі^шт, Ьле [мЬ[г^нпниг. /е- 

Лот, і,Тіт9іі,4..б. ^ 7п*^і(/Лш 
( 2 . у!яі. ргжг, аЛ.ія/Ріс.) 
^илт/ёаягш^. аве^ио^.7^і/. 
тгяге. л.Тіт.}. ѵ.ю. л» Рі\п^. 

(т Гр ЛА*7 »*а^, 

/* ч/€годЛим1т п (1»агіП0т 

тглгп. Хяг. /, 3 , -яш^і(зЗ,»^щ)І 7 х 
(рак. ргас-ай-^.»». 4яи-ѵі ріѣ- 
ІНІлгй) я0€<^ммв,іяетіпті. 

П(ЧК9^Ш^чічц*т(^'і/‘.^Ю. ад. 
пч9>л^чк^^яі 

ті »И4»*г^А*5і«иіГипа 
іециот.Мягс.з.ѵ.37. »С пиар;- 
хі»мѴм яішячзХя'^вщ (аот. и 
лЛіярп. ) пісрігтфі , иі ^мі/. 
уыат{ш{*^ыег$інг. Ьие.лз. 
я} аиояга^кЭ^псвщ ('рагс.аог.і. 
ла.і./.потш0і.рЦ »ѵі^,^ил 
лгяпг іыт ипя /ітни. 

’АкезСчі і(3^ в 4 ассига(Ц5, 
**Ч'*|^**’*" йіттит 

Ь> /5яя фи^і.нгчі» еЯЦщ^» 

*я аГсеосІо ^.4. т»' іж^ 

§яіш»,4іиЬ4яЫтоя4/мр»тит 

ф*п4ліыт , і^ноі вП г яг л ах- 
^^и^4Я^аіига. евтрягяті. 

уШряІШ йка*іі32^®'Яе» ІХ- 

9>^і»г.іиеА^ізжрв».А4ѵ.рспі. 
(>іи,ассипісій{, ех 9 шПпи$.^. 
Лвг.і$,2({. Ях^піза^ві яитіі ііі- 

У^тіиі ах^нфсші 

•і •хра/нігияі ѵіят Оаі. А№. 
*3> Чч ^ріаяажаяі иж^^іза(ФР 


Л 47 

'‘•яяяікі''яѵг^. іЫ4.ѵ.яв. 

-в6*‘««тсГ, 

Ч"іртііч рагсоягягі 4а аа, ітат 
і4ат <іна4 Ія^аИщ огаи.йсіа 
Лиог.л,3..7і,ія,пяйяіа ргя4ш, 
ЧияЫ аият аЯ ла.іу. яш. мЫ 
и^ішг кя4агп(»а рта яшріа^ 

МяпЬ. я. ві 
яя^Оша >|(§('пг7* ясашгяіЪ ах- 
Ѵі‘гіи ^.Тіх;і:,. я. 4 я7няк^ 
«Л^. ір/, впіт ргаіі /тк. 
ЛІІ8СПГСГ АВога8.ѵ.яі^Шаая-. 
»і» <і«в4СѴГ$, 4аиіап{аг 4а<аЬяіф 
■4Яаб.і. ѵ?’**в4Сія»тіг «і.|. 
«» > [аінп4нт ах^яфтіфаяят 
[авят. Аяд^Оня як щ ассигаіа 
|і1і8епгіа,гі8ог. »ггяв схааіПга 
Гошя. АЯ.Я 2 ,з ч^т'яяе;ефшя 
^аіціи,я4 ѵагкнт,{иаан4кт 
ясеигяііаяат ка. я4 ахяшф-к 
ілт/вгяіят Іаіы. ‘Акт^/ікат 
сх(}иіго.(]іІі§стегсхр 1 ого, ас* 
сигасе^сгяшго. Ря/.^едб-'т. 

Р- яаг.г. іх^Сяаааа 

Ши А 2.7. 4яо^ітп(зфлімлі 

*^Л*'^"^’^**?’**^ «*- 

\^ифѵи аЬ гіа іатрш. Нтв 
сатрофтя яхия^йя . і^яявд. 
•*.*'» ■^*в*в«я, Гатто ІЬісІіа 
^«Чш4 еІаЬого, а4 атцШщ 
асіо. яящяеачя/.^^ 

4иііапиі ^ 
ряркягг УяЯя/Іи4іа. Мм«». а,. 

пі і^яелСяажі С З.фла. 
••г.г.яи4.іп4іс.) т» свгі^х^Ч». 
ятАі ^ыіа 4іяытагяѵи Гата» 
ЫееАа/ 

*^®спЯа МяиА-з, 
4>««в< А« 1 ^ (лІАі,Іаси/ія таи 
Мягс.л.ѵ.О.і^іт» 4ж^/к(,е4аяя 
Івси/ія4. 8іе 4іал/мят,^н'а4т 
ахггатчяга ЬагЬягалт Аагап^- 
І*1*ляі аят^4аря/сяяи$г. 
’Ах^а/ляіт/ія/Ли^О.Е/утхл» % 
4» А* . 

ІІЖѴМ іл 

$$шіІіриопл[тёШігл(Л 
іЯ тфі С?елі/.Гам»т^ 

аог.і.шс(ііріс«іи<к* 

^^0 ЛЫ^І^Л»Л%і‘)Л$М» ЛЯ^Шщ 

^М^вп^щ лпіхп рглі.^ %• 

#Я*Аж^ 

• аи<1іюг, 

а.іЗ» *А*^4 ггііл** • 1» ао^ііо* 
гіит,^#г.»/^^Е ^к С* *у у 

ехаи«ію. «чг- 

иврсі€тс<і.)іп9^ 

І4Ха ф[яіш аоші^Гиттоа, 
схпсти».^ггоивіх**« Лып^м^ 
фштт і«маі аш»х»- 
Іж^Фя ш ^ смгссвю^ • стѵ* 
шит. ехігста раіх. Ьт-іФ. і4- 

« 0 ш Гг* йЛМШ 


г. 5»-ат. 
и иг. 


^г. м іи- 
АА 

гі. АШл^ля^икі» ^>4 (*/€ящ 
/ ытя,^нЬ^/!Ы тиііит (ытті^ 
^Іш ш^иа ітіЬтліш Котмп, і, }ш, 
іщТітліЬ. з»г, > ^«Аі^ 

(ф^л>л^ияфіі ятлжш^іѵл» 
П,^і»тіш)а 'ЛХл^49Аі*/иі^ ѵегЬ, ^ 

йкЛтс іа6^ііо,ѵсо(іі(о* Літ о- 
йепигог.ЫІа сіе пзс рга»1ісОв 
5 ^огіог, Ргг». л$. 6. яХт^в^ 

?»цКя^і*А^яЩч *АА«- 

^вФня ш щ іадапо • ойеосап^ 
пАи5.і.)я^ш»х*і^» щ яХл^Фтл 

*АА^ * 1 ѵхтягрсшімгл, 
^иллшиШЛш яяіе рярямт е« 

4^кя^^^ вт^і(/А/жшт. МлЬли 
Я4Н>€Г^ рітхіЬт иш^і/ягі, 
^ФСІ^Мі$$гяімія.СмШяГлг» 
шн. Селма. Іепаоі (сі^іо^оіг 

На(аі. А е сІм/!сят сякгг^ 
'ААіО^вг півпМшт ^ ешт- 
і[ят ^ттш еія, }тш^ сІдтФ^ 
аІаІаш*гг*Лг« ѵ.опшо>асіік 
пип Іооігатсскэ. і.СвглзлАГт 
в^^раіх. ргхС 
ияшТІЖШШЯХ.1^, 
гл^ХяХл^я- 

;г»ти 


іЯшЯ ихпіл, клсттфиш 


• % » 


^і^Ужс 


^ 9 * 


% 


2 


I 

I 


► ^ 


• , * А А 
^и*лриЛ/ко$ (еоВ$сшіоіЫи^ 
€м1о) /іитоПНФі слгидаЖ 9 ф 
ч^9сі/егаіІРП€т мІі^ият іпсря-^ 
ііиат е4*Уяпі, На слпйопа 
шглпі І0П9 пжпіг лс 

ІеІПіз !ІШа,'^ілііш ТкіЬлЫ, б. 
согаи §гаѵ€ хли§і( а<іипсо. ип^ 
4ІФ Млпкр.ѵ.г$.Лі/іііімг,т4І^ 

к.Ф- ІМГ» 

Ьлт інтиііилпит, МШш 
' А(лш пФ^гА (утртпл іл 
ёЫыВіопе рітгит риі/лпі^, 
/фіі ^иЫ рлппс іутрлпл /ши^ 
оЫнва , [опит в4мпі тм^^ів лЛ 
ітфиілт ехсііапіілт сотрА. 
рілт , ^иат лі іашіаш, 
АЛлгс*і.$8, хЛ«с/в^( и^лхА- 
шЛл^тші іитілтфі 
т нішт. 

*'ЛЛ>^ і^теуСІОІОГіІПОСІОГ, 
Жіут. лЬ лХіуфі сигаш §его, >цф1 
(Ьіісісоз Гиш сит Сепп. Ѵш. 

Рглі. *ААуіш сіоіео. 
(иДіпе ^я^іп6 аІ^со ) Р ^уі^си. 
ШФГ^.лН.гХучт ис %]9Ьлц.лг. 
Р.щХучК9^^ иХуы'ііиі кі(рлХІш 
сіфко сх слріи , сярш тікі /іф- 
ІФР*^ФГ»А*'Ѵ>{9'ТкА (іХуи, 

' ФХ •ѴФПіГФ’иЬото. *А‘хиХули ФІ 

<іесІо1оо,сіо!ісгс <Ісбпо > рег шс> 
«арЬогаш 6ф ш, цистит тпи 
тш Фх еоп/нФіибі'пФ рффслтіі' 
Мл офслііиіі,' фЬ[ит/іші ^ ок- 
ФІигшФ > иі лН істрш пміінт 
^ФЯіілг соп/штІА гФтФг/ит, 
лиі сіоіогітуР» а^тХуки. РгіЛ. 

а. I . ижіХущеп.Ерк^^ 
ір.м%т лтпіХуцпі'Пі (рап, рісс. 
л&.ріпфтшл$.^,т.)\тѵгшіхѣ' 
тіГ ипХунл » ^ ро^ел- 
^\^ият іскоІНФгит , /ф/ф 4ф(ІіііФ‘ 
гігя^ и^сіѵІА. 

\Ах^^ті{лЬ а есп^гф^шііѵе 
С^Аиг^ і^‘7»ріл^»#4/о)ао^о» 


А А 49 

І Ііпо» іШоо. ітрфг/і ІЛФ.т»ѵ,ф». 
пХнрі(}./!п^Лтрст{‘.йЛ.) 1^ 
ил^ЯФШо ип^фЬлі. Млгсш 
б.іф і^цХнффщ {з»^итрфг/.л&,) 
шХлІфі тпЖші аЦитт і ЛП^Ф^ 
Ьяп( оЫо тиіісі А}ргош» Риг, 
лХві^І/и.Р, щХн^и-Л, 1.а^.цЛ^-ф«. 
Ьис. 7. 46 .ІХМШ іІшм^тХІш/4ш 
цХн^ис {х’^п^.лотмлНщіп^ 
ііісч) ФІео слриг тФнт поп ищ- 
хі/Іі.]оЬ.і 2 з^^Ха-ія ( л,и 
яВ.ініііс,)тші Мис^ІпФфі^сп^^ 
хіі рФІФ$у/и.Шгс,іба, Ь» ід- 
^Яфщ аХнл^/ипр (з>рІ^ аог. 1 . аА« 
ГиЬ|.) ЛѴ 79 Р, из ѵіпіепіФі мп^ф- 
гг0Г#«і0.рап.а.і. аА. ^Хн-^ао 
иЛ(^ о ^лсоЬ. /. / 4 . иХнфмаи п4 
щ.]окАПм.ѵла.і.тс(іш 
ришивік' ^л(зк.б.і7.аХн-^тз 
( а.у!»^.аог.і. тс<і. ітрегаг.)оѵ 
уІф кіфиХІии уМП^ФСлрШ іиит. 
ргхг.тесі чХ$фвс {лЬл.і.лН.мХс» 
флр) АіЗІсІ аХщХіфл ипхі.*Е^л- 
Хнфи ( Ыет ^иоіі аттХнфя ) 
сит Асе. ргоргіе (іеші^о. ігет 
ргI■^(уя«г4/.оЬІісе^о,р1ап^ (ісіео. • 
пет аЬАсг§о. Рииі.і^аХнфя, 
Арос.у.з, ы/лщ і^аXн^^А тш ою^ 
айтш^яе^ия^лнлт 4е1еко потоп 
Ф^Шш Арос, 7 * 17 . і^лХеіфи і 
9П& лизоле Хіп тир сф^ршХ/лыр 
ттир, лЬ^Фг[нгш еІІ Віні о- 
тпстисгутатлЬосшіи ФОги. 
2.1.2&.І^пХНУІт Лі О.СоІоЛ' 2.ІА.. 
і]^^^Xи^^'ас ('рап. а.і.аА. . 
щ/лир }^^^ор ( ор) п 7 і Л»Ѵ^- 
ПіРІФІФіо^ио4лііѵФг/шпоі егяі 
сЫго^лрко Ія тіиЬш р^сош 
ріаег.аб^. Цііхпфл ртхі.ряиіі^щ^ 
Хиииа^ ^іцііПсц,Р€пеіі іЯ 20Т.Х* 
раб! ЦріХНіфЭ-Іии ц(іс1сси$ Яій 
АЯот. $.ѵар еіі тіі^лХнфбІиитзш 
(«.I. іп6.раіП)і;^«іѵіі то; л/(^^тіаср 
лзЛіІілпіыгрфс^л^л ѵе^гл. 

О 


I 

«1 

і 


* X' 


V 


•Ч.;. 

» 


"-‘■ к * " 


:ѵ. 


I \ ' ' А А 

і ѵЫе Ія Лі^> 

. *АЛ(м тоіо. іптЫілѵосі^ 
Л>іів^а/ ѵіго,саѵсо.ітрсгГг<А*в» 
тоІсЬят. Кмт.іі.ѵ.8. К , 
Р вІАі^Аіц^. лог.і, 

щМм тоіиі Е/л. 47» ѵ.г. ^іп» 
(л.і,ітрегаі.яЯ ) тоЫ' 

^ягіпат. іит цдп-* іт»^т* 
лХ<^Ш ѴІГО. ^ѴОГ. 9Г. ^л%» СПс' 

ІѴ лХІл^ а Оес псп шП /ир^егж^ 
к . «. тлпш Всі сП іпс'ѵилЬіШ. . 

. ОТістопЬ (ап03оапи(аи(}Ѵо. 

ніі лАілв% еПл.і.тііі.іп/і/і.ргс 
ліі/огтлт § (го 

і^дОт. ‘'ЛА^^в» Ы’пі^ічп ^ио4 
лХ^і%9Сс п Гагіпа. Еис.і^.ѵ.и, 
*ЛАч^ Ыет^иоіІвіХшѵло\о. Е. 
тХіси* Р. чАчл^ Аиісе «А^^Лу^ 
Л10І11І. ргАІ. рл// «Аі)Аг<гм«с/. лА- 
лАіга 4 в(^ лг(&-, тбіішт /гн~ 
тспшт.МлиІ9.24:4і. ІѵшлХь^ 

Акотл Г Р*"*^ яП.рІ. ^./ ^ с» 

/ліхын * Ѵмд «гм»/ тоіспш 
іп рі/ігіпо. 

*ААч 9 і»« *(^ в ч ѴСП1$^ #дг а »#- 
■^лііѵо ^ А«5ш Хш>)ш0» Ія- 
іло, ^иоі'ѵсгияі Ілііп поп ро/- 
/іі, Еі Иссі л«1 итрш ргетліиг, 
яопіятопорргітііиг , [іесііла- 
віет ѵШтіх гѵяЛі» ) /. ^а. 

яЛщ^( щр(^(гѵ^л,'исгит іс/іі- 
. топіит. іг. •сшлЬм н»и( 

«Ач ( рГО ЛХЩ%Х ЯСС. /іп^. і.[.) 

• *Л* 

ият Ѵоі. ѵегах. Магсаг.і 4 » «і- 

ѵегясст еДе ^спі(.сІАч5((^ соп~ 
ітяПелХяіЭ^и^г.Рші.2.22 
і^ч^Ісп.пеш.устмтАПог.іг, 
р.тр1.пйт.2.Сог.б.ѵ.8.^ііЭ-щ 
рго аХі/)гг^ ъегяса. «Лч^'л соп- 
ігя^е лАч^іГ ѵсга.^.л. РкЩ>. ^ . 
Ѵш8*ітІ9гиХч^ 2НШГг^^/мп$ 


‘ ■ -і А А 

ѵігм. Біпссгиз 

іи, кіс ѵегях сП. 8с»і, 
Дсш]іЬлпп.і.48. С« т ^'аФ- 
ІЯ , іл ^«0 поп сП, срмі еЯ 

слпЛііш, сн/кс ѵвгЬлір/ііп- 
ігш [нп( гоп/стяпсл, *АЛч}м« 
Аііѵ. ѵсгс ІМС.21.І. аХп^і Хі;вс 
ѵ^ір, Чісге ііісо 'ѴоЬк.уклп.З.ііш 
яХц^Пі ѵсгс 

рнк тег с/іи.АПог.іл.Ѵ.іі. а' 0 )л 
поѵі* ’л АчЭіі^ ч ср 
ѵсги$аит./ |Лгдл^.Ѵ.ао. 
іт в яРізіЗігФі ^5 , АіѴ сП ѵеггся 
Оечг.уЬап.гі.ѵ.і чо/лапА®- щ 
аX^.Эгпіѵс^яг^ггіс.^о^!^.I.р,п 
те вкііідгеір Ых ѵсгл.устйх ]оЬ. 7 , 
“Ѵ.28. Арос.з.'^.у.тк^ ХеуІФ 
о еіХііЗг кС( , іолс (іісгі /апі. 

« Яш , ѵегах іііе. сспи$ э йгаші , 
Енс.г б. ѵ.і г. поа Гиса(и$,поп й- 
<^ІІ$. НсЬг.ІО. 22., ^ІТ 
і(^^а(»гяіс^го согі(с оррошшг 
I ип)Ьсі$ V. Т,. Нср. 8. ѵ.2(і^ 7^ 

" аеиопі Ак лХщЭгрп $ ѵегі іИіШ 
іяЬсгпяснІі, /с$1. сге/ш іуриа 
/іісглс слУсгплснІит тятЬгсс 
котіпнт /аЯит. 'аАпЭ-лл ш щ 
Ѵсгі(а$ ^а/п(^е тіш 
»ХпВ-еіш,со^по/ссік ѵеггіаіст. 

I ііпссгісаз, РЬгІір і.ѵ.і8.нтч<в^’^ 
срвсе4 » «7» иХііВтіл , /гѵе іп 
сіст,/іѵерпссгс і.СогішЬ.і.бт 
. \окяп.^. 24. оехр^/леЛ )^«А«о 
' В-віЯ» іп ^ігіш ^ ѵсгігяіе, Ор- 
] рошіиг Ьуросгі/г. 8іс і,8ят* 

V. 24. ^ьХАІслтс мтА со аХа^' 
Веіа. ГсІісііазДпсс^гісаз» ] окяят 
8.Ѵ.44.х/фт^ лХчВбіЯ шу' ігчхіг» 

> гп іпіс^гііяи [мя поп рег/Ііііе^., 
ІиАісіа х.Сог,із. ѵ. 6 . ѵсга іаішіз 
<1о6^гіпа і.Тітоік з.ѵ.ц. ѵегах: 
Гегто СоІоД'. и ѵ. 4 . поаііа Рсі 
аіарГахекфіа. Котап.і.*Хі>і8, 
ішрісио ссссшошгит V. Г. 

л 

) 

V 

✓ V 


Г 


V ■ А А 

г, 14 17 . НеЬглі]тШ, Б- 

рЬі[.4.24, лпоіціі лХщ^ыіЛ рГ9 
т'піи лХУіВі9щ»/лпВітопіл'Ѵ,е- 
гл. МяиЬлі 22,ѵ,іб. а^Э^л 

рго лМ^іѴсіс, НеУглі/тм, 8 іс 
іх* и^Э'нЛі ^ис,4 2і. уЛііог.4. 
27> ^іАоАк^д і Щ ѴС- 

•гіи(і$ (ѴидіоГі1$. ад 

щ ѵсгігасі$атог, Дисііит. 'аЛц* 
ѵега 1о^ио^. Р. 
Р.чАчЭ’^^Ос- С?л 44 /.б. 

('рагс. ргхГ. ад ) іілЬіѴегл Іо- 
^иіпі 'ѵоЫі.іит Стсстё тс 
гХоЕрУе/.^.'ѵ.и. 

€хлуіх9і , /е(і/іпсіГ€ поі ^егеп- 
,Ш сит сУлпсаіі. «сА^Э’^Омі» сѴ 
ауяхУі ) €ІІ ѵотлт (у еіѵѵхік^- 
*п 9 сЬлгі(лит[еіілгі. НсЬгаі- 
ГіІШ 5 . ЕІлтуІН сиі ге^опііес 

«ІАчЭ-Л'*» рріфслі т пірШ 
рііеит/іпс^гит &сопЦлпит 
еДе. Ѵігііал Ьіс орропішг /тли- 
Ш , поп іінтахлі т сСШи , /е4 
ііілт /лШо. 

''АМд И^й''і/.Пігі<.аЬип(1с,а!Га- 
ххтсцт Сепіі. лЬр>Ішё /іпв 

сл[и. Ргоѵ. лАі< ^уід. 'АХі^а 
СОП^СС§О.К«А(0Ш. Р Ііхіц0к. л, і. 
цХіои. ХошлХі^а со§о, соп^гс- 
тв4. пшаХІІ^в^аі соп- 
ѵепіо^іп соешт ѵеаю. АЯ. 2 . 4 , 
(раіт.ргхС) сит 
іШссопшпют. аХІаад щ со:Ш 5 
иЫ/аій ЬотспіапеЯ. 

*АХіг}іа роНио, соиипгіпо. 
Иве ѵегУо 7оіпигрр^ге4(іЫв- 
гипі. НеУглит ріЬсІ ѵКД ^иоЛ 

%ігУнт іп кл\/і^пі^слг Хв'г^а- 
гоМтпві ш рікеіѵвго'вв-і' 

. Лѵу сопсат'шасс. Емс. аХхтущт» 
мог,і.9^іе'^пс* МлІлск.і.7»Р» 
ІХІгуУ^. РгАС.раЛІ цХігущ^ст^і 
МлІлсЬіі,'и.і2> нпНл іЯ потоп 
*АА\Щщ^т^ 7ѵрді](Шд»д2^4 


А А ^ л 

ТхЛвбЛів*^^ 
^7»у « лЬ^теп а ройшіе к.о. а 
/легі^сіи ^ сопѵіѵш ^ил іп 
иіоіш л^илгі [оІеЬлт , нет к 
сіЬоІі^еѵеіііо. 8иЫлі віхівув- 
Э-лѴ ѵосв (упопутл шпХаВ-нв 
теіШіі.пес поп ѵосе еопч^ 

ѵі'і/іб ехсергш. едишр еЯ €опѵі“ 
уіо ехсірегв,а потіпе е^вс ад 4 

Тосц5. 

’АХІапа саріо. Раі. лХвіт. Р, 
цХаі^.Ашс} і(«Л'4і^.сар(и$ Гиі. 
ЕЯ ^нЫет ѵетЬнт лШѵит, 
/е4 ілтеп т ргге. ф л. 2 . лЯ.^ 
^пі]іслшпи рлЛ^ѵл.Хепорк.1,2. 

рЛіі.лХАа ?тр ^ ісі- 

/е4 кіе іптвпіілсіо іе* 
рге^еп/ш {ит.рглг^л^. щХа/лар 
ф іаХа/ла^. ЛОГ. і. щХаок. лог.Хщ 

щХш9 ф іаХа9 ілпунат лЬ иХа- * 
/и.т лог. 2 аЯЛпрпіг.лХаицлП 
рлті.л.2.лЯ. лХпд 0р](^*, ^АЛ<ѵ(П(і 
іад ч саргига 2.Реі.г.і2. ад аЛ«> 
рл }^аа у*^9ч(^л нд е^аогр 
<Р%^9 , ѵеінп Ьгиіл лттліхл 
иі слрмпшг ф ітегвлпі. 
*Р^*}^Н^Хат<^ ы і Чі сарсіѵи 5 а« 
еоплро/. ех « 4 с:и^ри, ти- 

его, ф аХачід слр(ш, уиоЛеН к 
3.рп^.рГАі.раі[[. чХа\ аі^^ч 'ѵе^ 

гомі іглеін Еіут.аісііиг 
•хі^ 04/43^ у«І9 * л /ипіііпеіо 
ітпе.ейх,^ч са(рі$ ЬаЙж, 
рег [^п.тетЬ.\і2^2.Ьнс.4.Л4.іЗ. 

^фсоі9 , иС 
рмЫхеё аппипхіет елрііхи <И- 
тіЛіопвт пили^і4^Ха\($і^ в і 9 
іо сара^ііасс Сосші^Еот. 16.7. 
СоІо][р. 4.10. Ркііет.ѵ.2^. і аш/- 
шуі^аХа'пд (лш едХедг^'ІчгА 
теш іп еареіміелів ргсрівг 
Скгфит]е/ит /осіт, *Аі^(4^^ ' 
Л«аз« 9 сарсіѵііаз, сарсіѵом 
(ШП ОШІПШііо. Мрке/. 4 ^ ’ѴІГ^Ж 
Р Л 


5» А А 

сарііѵшп Дасо 
2ь Тіт,^ б. К дС/л>. Рѵ *)Д;^Ал#- 

С4- 

'рііѵиіп ііихі, ЕрЬе[. 4. Раке. 
ргасГ. і.Тіт, в>б, 

і^сго. 1Р 

•ппл* Р» ялК/Ч5*А*»2ііі^ Раке* ргасС 

Квда. 7 . 2 ?. 2.С0Г. 

10 . у. ргасе. ра(Г *,^^фХѵ-пт(АЩ> 
М.і.раЛІ Р.ьраіГ 

^Д?/Ч^Ад»2юЭ’«от^«/. І.Лв. 51. 54. 
«уД;/^А4>2[сЭч}Ѵ»»‘хаи 

1. раД.іпЛіе,)ні тгоѵ^тк іЭ-іч» 
сярііѵі іінсвпгмг іп отп€і 
ш. (ажАлЯО' » о щ іпехри^аа- 
ЬіНк. ^еіхв»}(^ ы* п Гасііік сх« 
ри^паш. ^иаиХаЛ^ыок 

іи саріи.^с^сі?>ят(^ш і ч» л Ьеі- 
Ыя іаріиб,еііІятл(ш, Ьгѵіі.гг* 
• Ѵ‘8. *Аѵс*^іркывх <І»1 (^лХІ<ПІШ 
сопГитОуСІеІ^гио. Кее»«;Лй^> 

2. ТкіЛ[І2,Ѵ 8. й*І К.Ѵ^^Л90ХЯ‘ 
сі,ріетѴотіяй(і ^^//гмоі.Рг^с. 
аА.с(>чЛ«1^. з,^•амч^явж^^ис.(^, 

итЛмт^ (а.І.а^лиНп.) 
лѵтііг & соп/игялі Ш. Рг 2 С. 
раіГ вс>ч А»/«м^ ок^ аогл раЯС 

іІ 9 Г^Ум 61 Ш.СлІ.І»Ѵ,І 5 *^Зі%ТП’П (ЛЩ 
гяэт лл^ччЛ«»л»'лА4»Э-ч7і(^аір/.а.і. 

раЯ*. ^пЬ\.]ѵі^(і пеаІпяЬ лИи 
€Оп[итятіпі, Кі»^»«А/т« соп- 
Гито,ѵаПо* шЬ.і 2 * 2 д. іѲіі^ ч- 
(ія» яг<Г^ і^^рлхівлф* (рагі.рг л/- 
яИ. 9 . п.) іУоІІег гЛ і^ліб 
€оп]ит9Яі. П^сояввіХІогш іои 

рСП(ІО.Р.49<!;ЛИ'«Ад>9». Р. 4^0*- 
лмЛм||с«аог. х.а61.<яеі 0вв#чЛ«т. 
рагиа. 1. 4о&пиисХяакі,%И^ і, 
Яі^глѵлХы 9 иаиРііп,<г 909 ііФЛ}і»І- 
вФШ вші^ тіХис.З.^З^хпіні іл~ 
^Ѵ( 49€?0К05Л*»0К0ве('рагг.аог.і. 
й&.^,/ 1 )оХо 9 тІр^ІоР ( сіх І^ѴПР 
УІХГ* іІІІроі ^ил іп 

теМесі ітреп/а іоео •ѵі&н ^ поп 
рФПіігаг яі нііо смгщгіщ 


к К э 

*К^лМсоп^ипВіо4і(стііІ^ 
ѵл^Ыешг поппийи опл а 
гілст'ѵос*нЬнФІІ»*ФХ кЬ ГЬС 
іп и, *Ѵ€І іЯ іх потіпі л4], «іл- 
Х^ щ «. пенгтит рІ.аХХл. Іп 
€оп], лссФПіил іЯ іп рп% 
гепіілслы]». і,Сог. 15 . здллтса 
СсІоЛ' 2 . 5 . » ’Ц тр т^х4 лтгі.ш^ 

веЖл •ж»^//(зіЛ€ аіш ѵ^Ъ н/к » 
пят ффсогроге ^/нт , /рігіШ 
іятіп я/оЬі/сит Сыт, і^ікиг» 
Ся1.2.і^.аХХ* «тензор ургоётш^р 
еТ^у ^ынрп і^ішг ѵі^іпт.СФп/і 
2 Ссг.8,7і «71 со ^ц 6 с) иіЯ.г, Т}* 
аіЛі РіАЛуяХьшір си/тыі о Хяві $ іі 
^^о4рорнІШ€Оі тя^пі/ясйгіі‘ѣ 
5с/Д гек^ііиг гяеіо , €нг сахігі 
(П етре Ессіе/іл Ьо/іеі) Аро/іоІй5 
поп ^иегіпе ацгеЛі. пій ІЛяге, 
д,ѵ,В (гтіті кіІрсс вІЬу, я>Хя тір 
*Ічг«у » поп атрИш ѵкіегнп^ 
^иет^ыят» пг/і]е/ит,нЫ аххл 
ропіінг рго у^иіЬм рятіі^ 
сиШ іп еяріет Ы/Іотія иіЯиг 
МапЬ, і7‘ р^ , ГеЯ ссіаш 
#Л поеа та]огі$, рглсеііепп « 
уц9У«у і.ТЬе]С.і^, іт6^0^. іб.2, 
ы^іРто 'ѵепіеі іет<^ 
рш. 2 Сог 7. и яЛіЯ ХопХе^іОйр 
іто <іі^п]іопет [ей ехсыСяііо- 
п^. пітігит схігт Яот.б.^і 
ы 2 Хи 1 ^ 7^$ есрлтипыі » пітігит 
еііят ге/иггеВіопи.8егѵіі сра- 
паісрйі^ ѵепііиг аисет Котт 
5 * 14 . ыЖ' е^лоіхоОоіР 0 ^рят(^р 
ге^пяѵіі яиит топ. $ ^ияп^ 
еіроПропііиГі ѵяЫі ісЯ» 
Ш Р/.і. а. «лк* щ С4» 7 йГ»«^«у у Ко- 

0/Іи 71 ^Хрі/2» «о/псГ , [шк^п /г^о 

^ о м I ы I ѵоіипии ерш, пій 
і.СогітЬ. 3 . V 5 » «А* ч 
пф тіпфгі, 

*АЖлахее ѵеІ АіОІС^ «І^спіее 
щи(о>іпша(о. Р.1. 

Яог 


1 

) 

: 

* 

г 

к 

I*' 

N » 

і 
' А А 

лЯ.тііе.) тнііц^тміяЬи гііш. 
Рик.аді аог.і. цхы^». 

Ж»та.х}.і».я^(}^. я. і. яЗ. 
гяЛе, ) ііш И^яя 5мГ <і0т^я 
Ѳіш, тиіягмні [Іягіят іпсфг. 
тнрііііііі 0«і. Оя1^ао,я»м^Я4 
( аог. I . а^. іпНп.^7^) ^тііт /ш, 
тміяг* ѵФспт таят, аог.і.ад. 
щЯМ}^>.явГЛ ря/^ щЖіІ^Іи» а« «• 
/кт. я. ряЛ". яійшу1яш^ія( шыія- 
Ьвг.і Свг.іг.ѵ.іі.чпйтц яЛяуі’ 
ві(и}» ( і.рІ./ні. 2 .ря}[. іпіісяі.) 
отпеі тмгяіітмг. НвЬи. /ж. 
іялущппщ^з.ріиг.^і, я. ря^, 
іякіс.) ($• тміяЬыпіиг /гіі. еліг. 
рпес. раОІ цЛяу/иц |«у ятщ~ 
т^яуіфт^ гі шисасіо аог. і. 
рай*. ц»лхіІа>.тнгяіш/'иі. Аи. 
х.раб. і»>лх.^іп(иц р тц> ти- 
(аЪог. ргхс. тесі. іля^ ипкО 
яЯяііяіущ чі ітшяііф, ѵ'ісіЦі- 
інк», ігат ш і,яг^ап{п 

пмтт$ рггттіяіі»,‘А>%Л»'Ят 
Ѵіі сотреп(о> к 

р^яі.рл^^, ^(»лІА^«ѵ/му квгіѵя- 

ІНГ Т®* “Л СОШ- 

. рсп(а(іо. МяиЬ.хб.ѵЛб, я іяаі 
та^Яіяумя ^ пг і ^илт 

4яЫі еатрея/яііаяіт янітя 
/іія і. ятляагя ѵаі АчісЬ я- 
9т»^-Дт, (Іішіио : ІіЬего, Р я- 
ттЯкя^я Ржжіляб^ яа.яяч\- 

Хя^я. НеЬ, 2 , V. іу. яігяЛжрч 

{з^п^лотл аА.ГиЬ).)﹫;.^ 
' Ыит9! ге4Мегіі. я’хяжАят»(ішз, 
ѵеі Ачісі *тіХІ^в(іяз (Ііісс- 
<І0 А&.і^и.ітпМ^'еп^’^рхж^. 
іоБп.раЛ^І «V* яі/'шг тяі нпі, 
Ш іі[ег4іг*пі яЫм твгЫ. \\Ьс~ 
ГОГ 1нс- 12 . ѵ.у8. іяч»лх5-яі 
Сргвг.раіГ іпБо.) тт ш 
иЬітагт як рсггаи- 

,іол/шгссопа1іо. Р.ЛщХ' 


А А • ^ ір 

Хм^ н4Г,я.АчЖя^».!і^)Ая-Я»- 
^.гесопсіііог. я$г. 2 ,ряД'.АщХ-‘ 
хіу!ш тч. МяпЬ.у.я^щ^ххя- 
}«АГа.у^і(.аог.і.ра(Пішрега(.) 

. 7^ ИіХфівчігГвеФпШйи»* ^яіті 
шо. Кя^^xxяI9■я ѵаі Анііі щзу,- 
^фЗХя-Яя сотшисо, ііет гссоп- 
СІІІО. 8еШееіі>ивгІ»0тт4і,^ні 
гасоміііяпіиг,тмяяіяг. Ряе^ 
гмяі тітко^ч ^^$аи ятш. 
Р (я.Р.чятчИіЯ^ я.Сяг.у.'іхір. 
чзС^’ (раігірюП) 

ісшт^, тяя4мтг0еепсіІія»і/і- 
Ы.я.1.щ0егщЛм^яі% Х,С0Г,у.і8, 
шІі-Яя^е!неѲі0^, Гіу ^ іа К і^ 
1я0і^ рап.аог.і.аА.|«яіг.у2і^. 
р.т.)щ/і^ііешг^ ЛІ^’ічгіХ^- 
гы, Ьяеяшат (кт яО 00 ,ямі 
гаевясіііяѵіі пох раг \а/яг» 
Скгі/інт, аог.а . а А. щ^’гщ»,я^* 

к $. л.2.ра(С$і/і7чівму/ія Чі я *'«- 
саясШяіш/яі.Яот. у.го.н 
9р«івгл( {г.рІ,я.г, 

раК-) т^Ѳиі./і^имтіяітісіф 
Уатт , гаеаясШяіі [итш Паа. 
аоі.і.ра{Пітрегаі. щя^гхяущЗі 
Щ 1 Ы. і.Сог 7 . 11 . яіірі іук^ЯКя- 
уі-т (з-^пр. я. г.ря^.атратях.) 
ѵіго гасаясШяівг. я. Саг. у. яо* 
щ/І^Л,».луч-п ( я.рі Я.Я. ря{(.ітрв- 
гяі.) -ѵр гееаяійіятіяі 

0«в.аом.раіГрап. і(^лк«уяс 
іат^і,і^уі^}Хяунаачіі ч,ЧЗ‘Ъі^~ 
Хяріі і 7(>‘ ті. Жат. у. го. ауі^> 
*яігЛ/ѵт( явтіпяі.рірягі.явт.я, 
ряК.)хасопеіИяіі.рхдп.тсА.щіаІ- 
чХХярм , инка еП явтая Кя^аХ- 
Хяуч Чі ц іесопсіііагіо Квт.у.п, 
я. Саг. у. гд» 5>Ѵ4*^ ^ 

Хі^іічі цуу^гхяуяа , рв(тг^ і» 
яаЬи /агтаяат гйит гасаяві^ 
Ііягіанк. Мг^мж'-Дя ссаоГта- 
Ю.ЯЛ. уитіжя^я.Кат.і.яу. ачі- 
т (атіхьж^яа (з.р1.яи.лЯ.гн^ 
О і 


54 • А А А А 

Мг.) чіш ііиГ УфІ ^ -гі /оіи АЯп Ч.Ѵ.34. Іітзк» 


,^ніігм(тнілгмяі ѵ$- 
гПяитОп Ія /лі/ігяіет. Пж- 
аісегпо Жиі. ^т.Р -Ит- 
Р*^**Р"Д' ■яи(ц».яу(АЯ 4 . 
рпг.яи^. <т;і(мі«^ мяЯе гП 
Лфгпіп щі-щ ігап$- 

ілигагіо.]«<-(>^.і.<и/7.-я«|( Л еюс 
мрми ^мет пои 
«Л {гчпітнгят. 'А-тз^^ИчІт. 
<т»К:опсіІіо.р)асо. ѴЛ<пі(^^х 
>«'{•1 4 г.^«?і(^7і|ЯК«|ів. СвІа^[ і. 
Лі- м«/'і іі ( З-рП^. 

а г.мис ^япігзсбп- 

ііІілѵЛ.ЕрклІ.г га.ііаіоі^жі^п 
( а.і*аД.ГиЬ|.^ гш( 
чііШі,гесеяііІіягеія'гощ. Сві. 
* ао іі‘сш^>!пігш'^жй^«з( а.і. 
аСі.іапл.^7а тпр'^нітіі'пгурег 
€нт гог 0 пЫ$лг* ѵття. Вт. 

^ЯШі(зі7ЧЖл;^. \ 

•*. ‘аііо (' пЬрД^#А^. 

,• /Ія/ 

^^ял/л//еяш.іті>^-{' ііаЦиЛо » 
^.АЯ ОГ.І 4 .Ѵ.ІО. щ'жітѵ 4)%«і- 
«ѴКГ^,> ГХ«Іі/Г<^ 4 Я>^м 4(Ъ</- Р. 

яХІ(іщ Е/Ія.зу^. тІтч іхЯтщ 0( 

. щ,Х*^&‘*<ряРлі,гияс/лІиі ііли- 
Аш /ііт мгчцшлот.і.тсЛ.іАл- 
рійо т «й- г 8ят м. ѵ. ю. Рап. 
^гх.(.ѵасА.мжі(^^[лІип{ АД. 
^.8./^^я»ісаш^Iсп».^о/>•я.4^4^. 
‘Е^іІЖф^ііЗ гхПЬо. Р. і^лХкатз- 
Рагг. ріо:і; АД. 3 . 8. 

'*М.ряЖ»^аЗ ох ічп кЖл^я(, г 

гяиітімгів <рргориг/і^нопгет 
.0//>і^л^тт,\пІі^\ш.АД|^^^з.'ѵ.гб. 
ярлжі(3/»ф-' ( рагт. ргл^. тс ^.) 
ік'оштіі.т/Лігяг'ітяоог. 

' "аж^'^ в аЬі« а и<1 лЖ®- 
ргорг/і Яі ілиііи, і'тг^®- Л ііііо ■ 
ѵл8 

яіінв іегіо^гг.і.^огіиік іі.ѵ.^і. 
ч г,Хц/ , .ші/чі еД 4»сог 


тііСіѵк, яйіяшот яііыіѵоеі- 
/егяблпімг.АДфг.і.ѵ іг.іж^ 

вС»« *Жв> ( рГ0 ссіі осЖчХжі) 

Х\^ті:4і€впі4і «Дм# лМ ліімт, 
іжыіяіѵ. л\лхсч.Тітвік.(. 2 і. 

1^ ЯП мЖм{ (^ #« ^ил/ісш 
і/лЬвпі: тжтр/і^г А4ѵі аііипііе 
]оД«л го.іш • ■ 

'Аж«'ф®' « # 1 * аііепов , поп 
ргорпиааит.А#т.і4.4.#ѵ 
Аік^мпіжітоі»/ оікі'тіші - ш 
^ии *і, /риі свп/іетпя* ліипыт 
/яятІнтГАДвг.7.6. ы уч «Же 
ч^ія Ія іогглряго/гіпл. иТ/т^і. 
ля./*щіі щз$гтгн ІЖ»- 

Ні^лоттяпияів ліи- 
пи рісеяік. Емс і6 ѵ іл.ныгА 
яЖ*і^і»7пі9І (Гті)^ііЭі« у! *ж 
ЛІЮП0 іЫоІнпоя/ііегпіі. Віпіі- 
пл кмш$ тмніі Місмпімг аІіе> 
их,іля^и*тт/ІдЫІ€/, яіі ялг 
/іііоі Олі Ые 0 хм 1 япіе$ гяіяіи. 

’ р0ГІІПІ10$.ЛсТЛ^СПл{иЖ0^і,і/ 

Мліг.і7^2/. ‘Аж.щ<г^ііят лЪЛ\І* 

поі Рмя.оіов». Р. іжшп^імчзі/- 

ряЛ". щЖ0ге40>/*€Ч. 'ЛлаЖет^ФМ 
ісІСІПк ртл/ р0{{. «яиЖв75<#»/квіу , 

аЬаІіспог ЕрЬ.г.іг і-яяЛ., 
мт^ш/В/іч ?^рагс. рг*Г раЛ.)>7і;с 

тпХітнок пі ’і(г^і|А I • ЯІііЯІ А 
&гр ІІ'лі'Іи, 

’ АжчХі^.Слп.рЕЛм .ришжі- 
Л«к ^яжіхші Асси/" рі, іжя^ 
Л»< аж’Хяі,/пп0Ні.§.іЖя>ч0 
аЬи$, аішт. АШ^яропмяз рог 
іптісет,ти(ио.Х«е. а; «а.^іТ 
«Жч'амг іпш/лГл-УЬ г, 44- 

(ііп.рі.і яі.) яйі лЬ т- 
Им. АДл.Ѵ Зр. Ія аЖІХтш, «/- 
ЮГ яЬяІ/0Г0.Двт.г.Ѵ‘Ч. 

ІА ц>ШГ.*ЯЮГ (1(0. 1 .С 0 Г.П. V 2І< 
■{л'рііжіхті^пш.рі і-н.) Щг 
Іілрго лігй. ^аесЬ. $, іб. А/р^Д-0 


А Л 

Фгяі» 

тІ$$ рго лІім.^яівЬ.і.ѵ.^. п*- 
' ч^т’ і».іхыипі ія^еті/сі. 

ИмІіш я4Іѵіг/мі яиит.Імг. 24 . 

е&і аЖщіШі, СоВ»- 

^•пЬяпіиг ітег/і/і. Мяге.р /•. 
^/Іи>4ііТі{іікЯі.іх*ч,р*сіт (ФІг- 
а іпііт ѵсі тшмЬ.ѵеІ яііі сыт 
ЯІШ. Ояі.'і./з ^«Ло^'ітг «ХК|>А«<«, 
ЯІІІ яііи рпѵіів.АЯл яб.иЛ я. 
АмГтт Сиг яШ яііві ія~ 

рігія а^сим / і.Ріі,і.29.я»іх^і 
яуіягіпсЪ, V»} тмпіЬ ВіІі($іе. 

' ’а А»< п( ч аіос ріятя ^ [ис- 
€Ш , яя^шмг гп Іеси тягштЫ 
ІяЛ* 0> ЛгяЫл, мп4е пвяяиВіі 
^і^еінг Віиѵягі яЬ ^А< таге- 
А^*гШг ріВіЬш іп^ярі гх Ія- 
іііЯ Агякія , еЯ(}^^я^яя^|/рт^ 
/нс€і.Р/яі.я.:.р. ѵяі^о 

»]осаѵгімт,7о щх-тію. ]вк. 
гу.ѵ.ір.^іряіі г(ііцпі 

яхічі • ягі^игяяг яіугтк* 

0 яіоёі. ^иѵіпяій. Ріш яісій, 
днят т*йи ЬяЬіі^. 

‘АХбяы «Сгіійго.Гпі^с (хсц- 
(іо. МкЬ.я-т. і^**(ргсял»я$] 
яП 2 ^я^.рп[, трегяі.яЯ. пі- 
(МГ4.рак.ргХІ.«ІА(«*<г А-яеяпі 
тгг&‘ііГііыгяяі.і.Сот.р.ѵ.р ш 
. |3«> «Амѵ>^ • я»я сярі- 

уігякм Ьвѵ*т ігчнгяячт. г. 
*СІ)Гйя.2і.2> яХббп я’ѵ 
Огяя янівяі ігііиглЬяі ігі. 
гі/^мот.регііо,рсгси(іо.Гш. «л«- 
щ 9 ы-Е[я.яЫ}. « а «««^« іг^и- 
гякы гявяіе$, к. г. кіЦі$ ^ият- 
•ѵіі 0 ^яІI^ртс^ рвгВі$, иЫ 70 . 
ѵягкят кося^рігяяг.ргФІХбля 
ёясііигШятііміия тр*г рІ*о- 
»*/я$мт ІІИГ 2 ш-т- 'ргхг. регГ. 
ч^іці. Мпяі*^бі»( я і Ошіё, 
Аииі V і та(гісі(іа 

р-Тітчк.іѵ.^. П«^вА«ч{ V «, 


А Л 55 ч 

ратсі<1а іЫі. ѵси /ыпі сот- 
ро/іи. /аИіяХтщ( /бщтір^о 

я)1»шгргФяЛ»1ЯЯРрЯгГ.рг*/1яН. 
тяі пт регснЧФЯі , сяВфяі. рег- 
Віяі. яМшяояіт/ія я^Фля ис 
[мргяѵЫітшргергіі фЯ ггіш* 
го.р<г теіярк. ѴФгі рсісікіо» 
сжіо. іяВфімг ^іг'іѵягі яаоті- 
ЯФ « А«)( т ч агеа. 

*АА$ \і і 1^1 Сфгт.^аЩМяге. 
9.'09\ 'Якт'^аіяяУі «А/еЭч'лтві 
( }-/^і/яі.г.ряЦ'. іяВіе.) оя%яі* 
фИяпо/яІе/фкфімг. Ият.іВи 9 . 

яХІі /іиішрііи, Ъя. рег- 
рфімит . яЬ отпі іоггмргіот^ 
Тмгят.'^еЬ б б.н^^я'^фггщ я^ 
т®- »»Л «А*$ і яя сФяіиІФімгсФ- 
Ьш ^іяерФІіУ^А.кбс сЛё/яяігяСі 
ргоіпіф ір/і гячвяі тіяіті 
евяІФпіяяФнт“А}.м і<іст. 
Мячк.і /;• і/іФіі ісФ ті яЛяі по 
укі ѵоп/ік /яіічгя, /ё$ 1 . ^яі 
ѵф/ігя ВоЦгіяя ф> яВтояіііо- 
яіЬш к»е ф^евягбф/ій , яф фіфНІ 
€отряіп[еят Ія рФпяіи /ми. 
ІЛягс 9 . 10 . й іяѵпТі я^яф 

(ягсиІ'.ся/.)ЬяЬеіеіпѵвЬиір/і 
{яіет, к. Ф. іяіф/іет /яріеяііят^ 
0чяівгея>Оеі.СоІ4.б. «А«тт 
ч{7»в-|^^'ф* /фгтф Ѵф/фг /іі /яіё 

свяВіп^, к.Ф.елІФ/і/яріФЯііМ, 

ірмяяіш Фтіп4ФШ,яф евтрН^ 
ігф/іяяі Ія рфссяііф /ми. '*АбЯг- 
А(^ѵ*«'іпш1Ги$ а. Мягс.д.Ѵ, 
іФ. яХщійпіАфф/яІія/мІ/ит,іп- 

/іріВмт. ‘Ахѵ'піі ч іг <аІГиі а 
ат.СфЯ.^о.в.]ясоІ>.в.і 2 .яХѵ)і 9 І 
ф}кц,/фІ/я я^мя. ' АХі^ш.Р.яХІ- 
Фш. Р, чХііуі. Гаііо , Гаіс сооГрег. 

I Га1есоп<ііо.УАі^«/«4ч Гаііог. 

РГАІ.рЯ^.щХігііфЦ агц фец МЯФІС 2 
іП Я. 1 . ря/. щХІАІш щ(щ. ЕхлшЬ. 
іб.^ І&іяг«//Гиг. і.раІГ^ісЭѴ- 
ч іпсі ПШах. Мяіікіс.ѵ.іі» 

• I) 4 


5« АЛ 

щі щ (аІГа^о , «ум /» 1 (т 
Т[яІло7.ѵ.^4‘ 

*АМ ^ ч паге.уГг ^Шит 
^і/кі/ыт. Ѵ€іяЫжф(*щ [ліів, 
^тЬ/І/іі іп рігреімо т$іт, ѵгі к 
чтРо іхі^ш ии^гв^в. ЖД інію 
тег* т^иятнт сіИгЯіо.ВоІ* ^*. 
а*г*ёфг(яЫх* 1 ч*(л\. ‘е>«т 
иі ч тагіпша. ^.к.аніУі 
Ія тлгі,]яе»Ь.}.т.ТІ*^Хіц віщ 
шагіитці.^.і/.‘а>^ г^Л)ирго~ 
рітяг*. ІМС .6 іт.'АЛі*С( і'О • 
ріГсаіо^^Мл**к.^і^. іт* ^ «> 
іит,*гтні іяіт рфмівги'АЖі • 
ріГсОГ. ^тумяЛі- 

4С«мг (ргхГ.ІпС^ яЬ*орі]сяшт. 
Ж,іХ»^*т. Р-ч^іЛ^чЛиітяі ч 
ріГсасіо. 

"а> 1 /*ч (•( ч сахепі.^ «аі>7(^ 
ія/бІмііШ. Еркі/І б.го.ы »Хѵ*і 
ЫілЫпя.а.Тіт.і.іб ііші'Хѵтг 
(ІЯ сѵм ітг^ийіщ , нея рнЛяіі 
втт еяі*ял т**. АЯ.іа 6 . іііі- 
іхіп я )Ѵв. ѵіпЯн! еяів‘ 
Яі* кияЬт.Млгс.х.4^/і$ягм^щ 
ЧЯГ ешп^тгіііХІяіі , бі/ііГрИи 
/ніЛ*яЬ***л(*Я4и. 

'АЛнян{ Ц 9 < ч (яЬ іхі б*еі- 
рія.&ш^/'лсіеі : ѵ *1 яЬ 
ящ^я Ьи4*Я(Іеіпіт^яиіі)уѵ\- 
рс* Ьмі.д.ѵ.іВ. сц яХя-яші фя- 
Лиіі 'іусяя* , ѵнірчі ІяііЬнІя /*и 
яяггя, С*ы ^м^і^я кяЬіпг. р*гтв- 
іярк. ЬопНо ѵегПиив , са1Гі()и$. 
Ьислі-іг. ятт т^іхяіти іл- 
(пчѵнірі к. ч.ргяніиііпі* 
фі гя(іЛіягоѵі. 

"АХяіи ч ^*еІія. цартрі. цыі. 
§Д бісііпяііа Ачіея , агеа • икі 
ритвщнт іхі^ітаі ссііі^іінг, 
ігігнгяімг ^ вхсміііиг. 
яі^' у ісіст Ьис 3 . 17 . 

тіиі <^гя *ш7ч^,р*грягц*’ 


А М 

Ыі длят р*ят. іХябОі • 
а^гісоіа р*г (у я 

ипХсит.ПтиІ Аіѵп- 
Ыит хстроп*, ѵпЪ Іосѵ 
еон/ігмі*яг сыт Ояі. я Внііяі» 
СЭ^ сит.А#«///& гз *$^ 
•тісятійі*. $ит/*ум*пя*ш» 
(уѵгпііигСтѵИ іЛѣфб^гг^ 
пиі яѵяііі , ^і^яч^ емт ш« 
я((^ ЛтиІ епат .Сяіе^.б-'О- з» 
ѵ*1 аЬГоІисё (іп* ея[я. Влтяя.з, 
га. »(** чу^цяя^чяя гямі~ 
1 * 1 /я&і /нпі.гТіт.і. ѵлз-і/яя 

'іі)^і^яз(*ііяі)/*я*9я*ыя ,у?- 

тні яті*гя *ііят рг^'Д *Л* (•' 
іілгі) Л/іггяі. ггвт /*}. яіѵ*ткі» 
Ияіік. 2 о.ѵ,г,я(»я 
Імс* ,/ішто тлп*. гб*т ^мві 
я(иг ч*!> >» р<^р/к я(і*'гя,*ягп яг*- 
гогя.кч *Я,рггтя Іис* , рггтФ 
гШмеяІ». В*торк.Я(ілт^чгЛ‘ 

(К. к.*.^иктргітню іі*^е*г* 

еаеріг , унят ргтгігя ігг* И- 

’А^^е'реесо , (вгтяі[ня 
і*гггрвгя *х тн/ііяг* і/гз^я. 
гітѵяіыг як ія^іЬ»рАі/. ЛІ10П 
г*к*Вяп.ѵ *1 *х я угия 

вЯ врш геп*Ьгягнггг,]в/. /. ѵ.#9. 
ѵегіішт яя^ішіпеп оЬ*Лг* Оеі 
и^г. Аіш ѵігІеімгсогпр.*х я п*- 
ія:іѵ 0 (^в(^(уія[*аивг: яіік 
*к л 0 (хзі^я яррг*о*пМо,^иеЛ 
ріесяг* /іі і [ирѵ як*ггяг*. 
]мі/. 2 о.іб. Ьяггпят рсссо Лгі- 
ѵяінг як Ыекг. Р$ ііінЬяѵЯ 
Ж/ял 8 .у. 7 - ѵ *1 кр*еягІш,угіЫ 
ріесяг* /г* тая реіигімгп ѵіѵігг» 
я уня ѵ'ия Врггиш 5.яи іекдг- 
іяімг.Р/яі.за.ѵ.р.п**^еі* /іемі 
тніш *(римі. Оіггп. 0(1пЬ 

I ЬОП 0((СЯ^(га к /ірягянбі, 

I ^Ы94п9іІ*рггге{ кІ>9*,І^^9Л. 

іг* 


. 9н^йл/ірл^лііоп^со»/^^Iіі/итш 
Р>'т Ьотіпіб ші^ія,і.^оЬ,з,ѵ,Вщ 

*Ѵ 

к ргіпсіріо { Ь.е. аНр/о вхогЛс 
тнпііі)ііілЬоІшріеелі, і.^оЬап, 

. іЛ8. сіе к- 

^**і]^иипАіш іЯ €Х 
Ѵіо поп р9сеяі^[ііЫ/ітогит, 
і»Сог .8.12. Хі^^р л^^^ріп 

(2 р1.рг€/. Шіи) іп СЬгі/іит 
россліи.^ікІ\т^ті.]ок іл^., 

ѵуіці у^мі.^цлпі сс^^^уі, 
всев/апм/аЯшіі, пересел лда- 
рИиі. Ерке/.4.2б.9^2<Ь<0^, ^ 

, я/^(^пп(2.р1ры[.лЯлтре: 
глі.) Іга[сітіпі,[еі1піреселі^, 
рг®ГіпНп.|.^в^д;7.^.р.»§ ш^иол- 
■ *гщ л/^у,уыРіПесроіе/іріс^мге, 
Ь, е, ресслі о орегмт ілп, рагс. 
ргжГ#е^^^іг«і»«і7^в і.]ок.з.б» 

*^^*1і3^^9пріі^еи^хгр сш-пр» 
^ш[^иіереесАі \к,е,іп ^иогі*- 
^пас рсс^іит)попѵЫиеиту 
Петре ^еит,соп^е^^ок і.'Ѵ.іВ, 

/. . I б.Ы/^^'^роРШ 

ла 'ѴегЬ. рессАпит рессАСит. 
Ив^гАІ/тш.сеп/вг ТкгепллЛ. 
і.Сот» 8. і2» «е^с(ре^^гвггѵ( ««(тіе^ 
А^^ТЫі-НіЪшіО.*Ѵ12б,іХА07'А9 вІ- 
(^еп. рирап.рГ2[» 
аЯ.) Щ/А0Р ,/» епіт МІ9Г0 реесе- 
тш, Ь, с»к^ЫеС}/)гфІАПАЛе^~ 

еІАТПШ, І.^оЬ* 5, 16 . ‘пТі АЦЗ^^ТЛ- 
рпп ( ІЯІ, рі рлн, ргл/. аЯ.) 
€8&і%р^р, реесАтіУш поПшк 
^ѵпотіетн ! ,Тіт ^•'Ѵ. 2 о.ты 9 лцз^^- 
•псРбр'^Слсси/'.рІрАП.ргА/, 
•хиріор іХіу^ , еоі аиі рес^ 
САПР , іп соп^еЯм отшит ат- 
Р. А^^чііпФ н{ ч МанЬ.мв, 

Ѵі 21, ТППСКІІ 

/піл.яЯ.ішііс. ) еІ( і^і, ^иоіііі | 
ресеаЬЯ іпте. Кот»б ц, I 

(і^рІ/НІгігйЯ, Шіс.) 


А М іу 

рі^елЫтшпе?Ѵхжг.щіф^щ0и 

1.]оЬаП,і,ІО, Іті «гД; 

{і. рі, ргАі,А&. ) поі поп рееелДе, 
а. 1. 2&. і^ф^оѵсАі г« а. I. ГиЬ^І 
а/((зі^ 7 щоы ч< рі МАПк.18, ѵ.ц.іак 
ні п ]і рессяѵегіг іі^ 
^«•рагі.а.і.а^ л/^^гщокі «#7ф* 
•» к(1у,^’хщтак аері 9 П, ' 

и»1^ п. Кот.і іб, 
'гщпиЯ&'(іеп./»п^.рАГі. а.і,аЯ,) 
регмпит і^иірессАѴІі. 2. Рес.и 
ѵ,'4.. еІ с 9іі* еіуііхт »!Ф^9гір* 
таг» (хеп.рірАгі, Аог. і. аЯ.)€Ім 
іфеіт^,/і Оеш лп^іШ ^ыі рее^ 
САѴігип(,попрервгсп, НвЬ,з„ 
17 ,І^ГН 9 Лі^^ЬиОІР (іІАІ.рі. 
рлге . АОг,і,лЯ.) Ш ^мірессАѵе*- 
р'АШ, Кот $щ V» #4. 19П гыі (лц и* 
^^сирші ( лсси[. рІрягі^АМ 
аЯ.)ін еоі ^ні поп рессАѵеглт^ 
аог.2. аЛ. ^/і(зі^т9р. Ьнс.ц. ѵ,іШл 
не ’пРь^рЬРіресслѵі іп 
слІкт.Ь.е, Вент, АЯ.2 і, 8. шп 
не Каіпс.^ я , пе^ив іт 

Сл/лгет нііа іп те рессА’ѵі» /. 
Сог. 7 . 28 . іа» ущ(іре , шх 
(2 /іп^.А.2.аЯ.ішііс.) у? ихогет 
/інхетіе.поп ріссафі.]оЛ д.г. -пд 
п^іш (зрН* ког,2,лЯ,іп(ііе^) 
<іии рвссАѴІі Г Кот.3,23 'рпсте 
(3. рі. АОГ, 2. аЯ, іпМе.) 
отпеі рессАѵегипі,20І,2, ГиЬ). 

2Я,а^^ре р ійс.і7,3-іа» а- 
(зфпі»А0г,2.ІиЬр.) м( аі4 
вёЛлф#? аж > У? реееаѵегіі іп іе 
/ГАІеГ ШШ.І.^оЬ. 2.1 'І 9 Л (АЦЛЦ^р-- 
•пгп(2,рІА, 2, аЯ./нЬ],) пірее^ 
~жеш. Рис, і.тсіі. и/зді^тщп^щ 
ресслЬо, і,Кех,8,Аб. сжхмегрлр- 
Ънтпі ых<*Ир^і'^9гті ( 3,/т^* 
^і.і. тсЛ, іп(ііе, ) поп еЯ Ьото^ 
^піпопрессіуА|і(^^^щ^ 7 ®- те 
рсссасит, лргАі. рА^],іпи^і^Аео 
Щ(іЗі^ілаімСог, 6 л 8 , 7 пІр 
^ - Х> / 


5* А М 

щц^.шттреееттт. Млге.^. 
^им.тріііі тотшіі тіілнз^^/ф- 
%^, г*тпіятиг ш р*геяіт. 
'Ар^^яяі ч рсссагиш Кот. г. 
І7- щ віячвт еѵі/к^'і я^^-пл, !*»' 
ЫіяяііптіресіЖнп, Ь.і.рое- 
€Лімт»гіі$пи. ИоЬ.^. и. д«9<* 
ттукііяіг/іяоресгяіф. і.Тіт.і, 

Я^^яцр^ііті ча^іч^фі.рФГСЯІЯ 

тяяі/ф/іл А&огло «- 

г$ті0іапот рі( 
яягвгнт ясеірігі. рго 

рсссасо. Кот А. і- ямі^і 
чтяі і(^жгх^>$ т4і» , рго 

я^я^ж • соп/вг 
Н€Ьт.ю.6.(і! ІЯѴІ1.4- 30. р«са- 
гоі ж. Сог.і. Ѵ.2І тіо /ліуіптк 
щія^ѵяо, лг»чм я^я^оіа* , *мт 
диі яон явѵп роесяінт , /осіі 
россжнт,1>.вреес0ія по/ігя еі 
втрыіяѵіі, ргвтНо еыт Ья- 
Ьни рго роияюго, /ртія /о рго 
жюЬы /іии »у{ио»^оп]ооот, НоЬ. 
7.0/^а.рсссаіит оіір;іпі5.Квія. 

7.14. «і 4 гс*/« 4 »Ф- «я "Ло »з*яе 
чгяо, ѴОПіічм мі [нЬ]и*г*о рос- 
€ЛЮф к. е. ІтВлемт роееяю сгі 

^$ят. іогто оЯ ііо іяіо/ііяя Ы- 
Яя^піГШ снтгягне. і.]оіо.і. 
'ѵ,ід.т^ія^лоіОі^гЯ'Ъ*‘ 
0я$шт я4 топот , іо. о.росся 
^»і»і«5рт^«т$-рессагит а 
Аіопіі. іяг^иія 

тмі4 я/М(і7яо , еояеирі/сояіія 
рягііроссяіит і.]ок ^.8. яриіз- 
ііяоішяо,ріееяіо орогят 4яго, 
г.Тіт.і. жж. щ)ияіно я^аа^тіоио 
тЖ.ФГС4очі еоттышсягв яінпи 
росеяш/к.о.евгитто441 ряпі^ 
еірот. *А^аі^7»Ле; а * ч рссса- 
саі>рессашх.1мг. ; 
Л^ля^^ти'вці/и , котр россяіог 
(нт, риЫісёті'агаі$.І,{«.7- 37. 
((ві й яия(чи>оі $ ігяірвс- 


А М 

ев^гіх, к о. тмііог^я^ііі^/я ($о 
ргоРіінілѵііл,тйпжіпх.Ъо4от 
[оп[ш4існп(нгриЫияпі [Імс^ 
п.я.) я/ля^гнТлі рссса(ог,іа 
9ЦО рсссасиш геетаі Кот. /. 8, 
еоя^т ^ок. 3. р. (У І.8. ^ио/іп(іл 
рго сіЬпісі$ к. в. рго івяііЬш Л 
/о4еп Оіі яіігпи (іітііиг , рог 
/ри.рп.Мягс.іо.оі. А(і)г6)іѵё 
ясгіріімг Кот.7.13, 
я/»я^яХіі ч я^ія^ѵя , мг роіея^ 
(ирі я4то4мт росеяяі /Іогог» 
к о.ояіо я{по[еегоолг. 'К>я(Л(- 
тИ^яіч рсссагі схрск.^сЬят, 
8.7. і ягя(1Л^7щ1^ ^МІVО■^ 
Цгйт іттням оП я росстіо» 
‘Е^яия(чмгя4е{іи^мо.ііотрес^ ■ 
сліс(лсю{і4ет^ттяа/м^н7, ' 
^ил ркга/іі ІеіішгЕ(м^2р.2м ) 
ж-Ке^.іЗ-ж «( {зр*і‘ 
яог.я.яв.іпМс.) 7 *»’іг^*А, ((НО 
я4роесая4ит ія4ихііі{гяёІеі^ф 
яі охргітопЛнт ѵегЬит кі- 
ркіі Игі.^І*ірПЯ, п^л^рпі- 
>я аа« рессо.Кні.4й(уя^*я(тщон. 
Ргоі. пітілі^тччзо- ж, Сог. 13, я. 
у^^я ю1( ті9ч(**і7ччіія (4яо, 
рі. ряп.ргоі, яВ.У(сТІЬоІІ4,^0ІІ 
яяхо реесягияі^. 

’А/лн^я, регтиго.сотлпиш. 
яу еіСнг л ^л' яі^ , тот яіі- 
^мят яііярегтиіаго. Т,яуюі~ 
4'*>- Ргагг аА- иф*.я. і. «^м- 
•фк ргкГ. тс(1. я(4н^иоц гета> 
пегог, герсп(1о, раграгігсГеіо, 
ііет гс{роп(1со. кие. я/он^4(ищ 
яитіш'оу^ші, 0^0 гЛі то/рояЛоо 
ртФіег, оят ѵіеі{[іт [яЬио, 
^.4 м!у.явгя^л(ощяих1иі.еатго- 
/А/М'0.Р.«іимф«/«я;.РіХГ. тс(і. 
ііА$і^я. ня4ооЯ’А/узі*ч ШіІ гс- 
іпЪішол.Ът.}.4\я/х9*^і 
Аіііяз т»Г{ ону^юч • 'Ѵісот' те- 
роп4*гірягопііЬш, От 0X1 ия А 

ѵосо 


л М 

^9іі Ювгвпі I Л 

птіигл «Я еіеФЯІл, 

шил рягвтп лш* €вп[*Я<и я- 
ып китвгм^ %*^ягш р*гкіЬі~ 
інг: к ^ия Ьте^ипіія яЬ Не- 
'Ьгйі ѵкяГмг т*оп у. в. Ь*- 

^ • Гі , 

Яі/іЫ ', Ссгтдмм 0 (СГ 0 

к. а. I. тпс(). і^ілі- 

^ярІіѵ я а%. РІЯТ. ге- 

.^отіп. < 0 пр. (мт иіес. 'іпп 7т 
»/» нфжд-Я/ рЯГ рЯП П^*ГТ 4 . 

“А/*тпХ.&‘ш ч »к«. {•хярсрт» 
М(іфі еігеяіі» яіАдУмя, твѵю, 
^мв 4 іп/Іяг ЬікшгА яуЬогі ям 
репіел €Іг<итѵвіѵяІяг.) ]о- 
кяя.ц.ѵ.і. ч і 

«АчЭігч,с;«/мотг;і<м іііл ѵегя. 
ѵи\ел^Iр•с 14.Ѵ гр.ітііучптіл 
«у№пЛм> . ѵіпкгтія'ріі ѵіяеяю. 
'*А^д(Аѵ» в ѵілса Мяик.го- 
V. і. ні ті$ і^жАіГгм еш^, ІЯ ѵі- 

Яіят/яат: Мяггк 2і.М‘ >9'”'' 

•/«хіА^т смКпчіч лХ^Фіі уля^- 
, ѵгяеят *ІвсяЫі яігіі я^гі- 
€оІіі. МлиЬ.2і.$з. фѵт^м и/л- 
8паЛ* ріяяіяге /ен ая/егвгі^ 
ѵтгяяі. Сяма.ѵ.б. кяі.рІ. 
снХ«Г*і. , 

^ ^А(^^яятпо.{я^^!яіНіI^^жв 
ПЭП/іД л]ім,те^і яЬ л^я ) 
Т і^гт- явг г.яЗ. ч/«чт рглі. 

^яефУ.і.я- ііш і 

•лі» і^уятыі тич і(іщті'П'»{ряті, 
явг,і.яЯ'і)іиі іііСчлеи^ 
тггш ор4гячівгн/я,^н$ тгЦиі- 
ямы гі^івяи ’А^*ч ч* ч 

/яі^тч^впя. і/іщііі к • пкйіі. 
щтччяі (чтрш теДіі. 
Я(ц5чтрм тг/р$. Е/л, і8. ѵ.^. 
/рі-яжгчр іягСяЯЫіч іы ті> еІ^*ч- 
9 (* /якеппттип» іят»/}ст. 
ІНы.гі.рт- 

. ’АиІц^пФті» НіУпит *$ 


А М !9 

т(гі(а$ «Ач'Э-яя А ЯлЛ|рк /*' 
Шз.\еп,іяяірЬяІуетлсет сЯс. 
Ія кіркіістіісхе. Е/я. б}, ѵ. іб. 
ІОК *ГГ?УЗ уа«^» /і/сЬ/екя- 
ЬяЬ ЬчІвЬв ятт , іичігтщ т»г 
уіі», 1»» «Ач'Эі»)», інгяЫі ргг 
Вемтѵчгііяш. Ь.в.регОеит 
чпгяевт, ИеУгяі/тш. 8іе Ті- 
Ііш В*! ^.^V.^«уім Скгі/Іш т/#- 
сягмг«і^ 1 иилірве.з.і 4 „ к.л. щ 
яХг.Э’і» , Ѵ0ГНМ , ргвм /пр/мт 
ѵвеяг ^вк.і4..б.мЫ яіі ,іуі мціі 
Ші.щяХщЭ^я,»^ ч’^«ч >-< 2 «У«я» 

ѵія/йя,ѵ4г$гя*,і^ тія. А<1- 
ѵегЬіаІісег /л^яеыі^ті яееі- 
рііяг , рпт» еЯ Аіѵітк. 
а№гтап( 1 і, /і^яі/іеялі іѵіхѵл.-- 
(1іпеіп(^ѵепга(еіпгм, кв^мя 
іЯ/чгто, 0 П^иІіті]ноЛ «ач> 
УНі^м ряш гхссПлііон* Ьыс.9. 
ѵ‘, 27 . емт Мяикі е. іб. ѵ. і 9 . 
Аіягс.е.р.ѵ г. ПятМяпклм 
Мягсм кяЬет х%у* 
Ьмяі ѵігі *Ач 9 »« Аі'ул» 
/* 7 », іяыііт (іч/спЬеяш кі/І0,- 
гіят. ѣмиІЯ4 ѵегііі іхі ^ , 

$х А^шія ѵп/івпе іп Е/я.бу. іб. 
чптп^^ж, сиі/іі/еі/лЯячД, 

мЫіімУияге/іі гекх'*' ЕгАрв- 
/івімі Ряміш і/Цш рФпк 
мііпіім.я(іічУ г Сфтл. жф, »пщ 
^ <хх>/іАі(ц9>*> імтиугіС Х©«- 
ті)пчщ ..Ч^СФвШТ^ПѢІЛІШ ,ті! 

и^ЯФ, ^МФІ^ЯОІ ФЯІЯ» 

/ім ргФпффПФі Оеі , .Ія ір/я 
/мяг фііят.^ія ір/в /им ятшя, 
як Віі ііогіят. Ыле ѴФси- 
I* ФФЯсІмкмяі Іме/и ^^фкяя- 
НФі Еѵяя^ФІіит /мят, чр. к. ѵф- 
гі кле , м (ггір/тш ^е/ія ф/і 
$ф/1ятнг. СФЯ/іг]фкяял9.Ѵ-іі, 
(^2і.ѵ.24, Еѵя^фк/Ія^фкяя. 
ЯФі /фІФі клпе аіТсѵегапф ѵф- 
(нІятіяцтіялгФ с,і.ѵ 4 *> 


«о А М 

^0іт, іпеетіпагіо ет> 
рЬап<а , трші і^яі» хіуѵ і/иг, 
ѵіг> ѵвгііио ѵяЬт, Ь.в,ѵігф- 
ті іио ѵяЬм. Сгш міів^ш» 
/Им іп^етіяяп «« г<у. ТЬ$ф- 
€т.»ЛшЖ. }'•& рг» і(»іш и.лнЬ. 
лі,іб.ікНЬт€мп.и.пц. ?іг/і 
поп с(1 ^і^іѵ.')и^лпА\ , [іі шип- 
$тг ктс ѵееми «і ^міл^«т'«я 

'I , Иг- 

^тгё т/}*ѵшглімгг , ііілт 
рнг і»гі]тяпЛо /ігг» рсиЯ. Ія 
/ыте]нглніо етт , Вгят /!(иі 
ирвт іяѵоеліяш , гіл аіят 
вшяіпя явтгяятш , ѵ«1 ех- 
рігГіё яі 2 .Свгіжк.г.ѵ іі 

«•г™©* ■"» 5 »«» ітщз^жЯрич , 㧻 

ч/ето и]іпо Оеят гнѵФсв : ѵіі 
ѵ^^ЬI»x^иі^аIсп^іЬи 5 , 
іа. ір. і)» е« ш(зг*гТі /И». 

Ліи Ія іліы еЯ иЦ 'ы тгт ! Ъі- 
Міѵргяія кяе и/Іятяг 2 ІІса- 
Гит яо(Іг»т. г.С*г.і+,ѵ.іб. тт% 
«г« » і/ліш гяг ГЦ гц 
іжффІщ п Аіущ.лія вііі ; ^явтг- 
ёлііівягт іЯ аяия яЯгяят 
ігтііягят яЯіфям, ялт іргіігі 
ёит^Сіг* ! Тігггі р/яіріяі^ 
рготійііш , шкг рфШгвтяг вЬ«- 
гііміляг, я«г/^ Ѵп лі^гіяр 
тш.І)вяі.л 7 >ѵ.ц.ія яяФ агрп* 
ІціітггІпиі^нтіФг,іі^ г^Ячтг 
і Лм( • ** ийгйФ ІргІші ) 

^ Япм лтяіі роряіт ягтя. 
^тяггЬ ёЯ иі^ѵёгЬ. оріапсН ^ 
Ьете ргссатіі , /і^яі/іеяяі ѵв- 
іяяі (/ оріл(іопеп) . Ыпп 

чіаиіг^явішіяятряі. Ъікёс 
/ёя[я лііірикг іп рпелііёпе^ \ 
ІРётіяіія МёііЬ.б.ѵ.!}. Ирёе. 

хя.ф 29. ёЦіІаи , гщ 

1гя/!а1,^мл/ец/гтОо(П1яе. ^<- 

Г»Я7.ЛХ. б. 1^ еіті л\ц')іг 

^Н*іт.кц!і^)і-ті яшіцпц(і.я.і. 


А М 

лЯ.ёрі.) К ГЦ0Щ уІр А*]9* 
ГУ, о вѵ «сгрптбііщ , $тя> Лхи 
]ёГётіяі , ятляіія /яііяі Пф- 
тіпш , ртщ/іі$ Оёяггяш ѵшгУ» 
іы» ^нл ргёріиіяі. Сёя/ёг і.Яіі% 
I. ѵ.}е. г Скгояи.хб. ѵ з$. ^е,' 
іхх.іяигЯмт ѵёевт кёУтляя» 
гёіінмегмяі,нІ і.Ѵяг.і6.і6 ЫіН, 
Ш.б^шгёт.п.}. ЕЯ іііят рлгіі^ 
;м/«ехсІапіап(1і Ар9с.ід.4. 

и ц агспа, Кёяг.д.лг» 
ВсгіЬчигніят Га- 

Ьиішп , агспа. МаярЬёгя Ні- 
ЬгФІся і}ві{ чіиі Я(г/ 4 Л' 
НёІ^.^ёгет. I}. 8. яиягегё/іёГёЯФ 
^егі,ірнят ё/і яг ёпя яіягіг, Сін, 
22.V^т• біі^уцвш 

п, тлКчЗ*'*'» чі ягі(- 

(іі сгф.ёі{ гыі іі 

Иш і(і(цз> > •тіш 71 д;пАд- ' 
тці ^яХяёящ. Ві<і ёяігт тгіЯ'^ 
рЬёгя иьіиг аілт Нвтпш Ы 
У}8{. іІіяЛі ісГтм. 

'Ариііш іл^паі.(ёхлргіѵЛ- 

ІІѴФ (3^^ геУмг ) ]ёк. I. 29. 
(Зі* іри*і ^Уш.і ш^ягчЬи 
■пяёНц/гзс», ггия][пш Ѵи, 
рёПягрісіяіяягтипЛ, 

‘л^ыяяорст Г(го. аЬ іп]ип‘а 
сІсГепіІо. {яЬ ^ОК А.'іЬіІ іп , ипііі 
іггят іЯ Сглсмт ^і»ц рг»гі~ 
хіи* , циояоі ѵёіитш ёе/тФг» 
те.ё^ѵеаг- ф т. ) Тш. і^иы. Р. щ- 
^ѵуц^і.ріхСтсі.л^ѵы^вц рго- 
ри§по, гисог. Рм. і/*иоы(*я^. 
ял.те(і.ц(шая(іІиі тшИі АЯог.у. 

Ѵ- 24 .і^\^* •п>яііікі(3/і»г с/хо- 

гяЪ аочі* » ^яяяі ѴІІі/[гі 
^нетріят ія/нгія я^сі , імія- 
ішеЯемяг. и1сі(сог, ^в/«« /в. 

V Ч. гяі цргвшгі^ і 5»«< т*« 
вшпКг, Зеяёс иііш еЦші Оеш кя- 
/Ііііогыт. 

'‘А/іфя атЬо Ѵёі агоЬх.'А/и- 
фі-п^^ 


А' N , . ^ 


ЛК бк 


шсг 4 ие .10 КТ. ' "Аѵсіукц щ щпсс^Шш, пс- 


}шршг Іерінт іп "рі. питіго 


СС^С»ЛЛліі/^іІ9.Ѵфі7 МЛ^жщ 
іШ іхФш ТЫ вхвшіи/іѣ, П€С€([е 


МлНЬлі.'Ѵ 1^ щл<ргп^йі тптшг^ 
гпі,лтЬо свіііпі,і,8лт. 30.18. 
ирлфотіоі^ тия ушішхлі міЬмГ 
^ атЬол [им и~ 
ХФгіі^гіриіі Влѵиі.ЕрЬе[.2.і'4, 
і тпіщоиі ти имфлті^ іѵ • ^иі м- 
4 Гл^[еш ипит. АВ.2з.8,арі^ 
<рлгг^ ^вЫЬш, ^НА іитеп лі 
Лио [итти ^пнтл геѵосягіро^ 
Аишгипг. ѴіЛ$ еоттш. Тімй- 
Лфг.Віх.» 

* Ар рягисиІ4рФгиииШ-УіЛі 

• ^ \ 9 б 

іп[гл 9 СШ. 

*Аря рсг рг4ро[ ЬАягс. 8. ѵ^и 

ирл(ічпр ’рЛрр^рірріттЫіоі 

Ші. іпісг. і.Сдг. б./. ОіПі[.р.чз, 
Лря/лмшр І/лш р^ѵ(Шр ііиііг 
^ МяііЬ.із.2}. мт рппр 

? огтш»ія теЛір ігііш.$і^т[ісаі 
Фіілт питегит <1і{кпЬисіѵит, 


етт еіІ,нФ фѵгяіяпі [ сашіаія. 
Іис.і4 18\ і^^мтукі» Цо^нр, 
іше[[в ЬаЬшоіхігш. Ьнс.хз, •ѵлу» 
тряуЛ Іш АтЛ и^р^пеееірі ли- 
ііш^^лЬеЬлі Літ’шлтіш. ^иНл 
Ѵ.з.лриукІш і^вг УОффт^ѵ^Ір, 

пвсф ЬлЬні ъоЬ'и [спЬгге. Вім- 

тап. і§, /. тпсукр ( Ыр ) 

п <^ , песрІ[ееП[иЬ[ш. і.Слг.^ 

V. іб. алйухр ул^р4$л гтажлсжщі 

піСі[р(аііпіт тмкі іпсырпЬіа,» 
Зіс’мтумщ ^ г4рп -жинр , С9§§г 

Ьос /лсегв.2.Сог.р.7» Ц ярлумд 

ІХ п€се[^Ш9 , к$е іЯ , ітинш^ 
’9ЛкГ яреружІш\^Рт,)( 
вхірр ^опп Ркіііт. V. / 4 . І. СфГш 
^ 7. V 37. лрлуліі Цшвіа^^ гт 
і3^ш^^піііЛ^(^орьопнлшг, ап- 
§ог, ап^иіЬа, аЙійіо , саіаші. 


^вклп. 2 . 6 . ира слрііяіи 

[іп^ии [сіі. лтркогл. йвт дб- 
Лііигпитегш, Ьис.^.ѵ.і^. и»х 
тгхі1і$(^р% » ^мп^ил^іпг^ т [іп- 
рііі ^нт^илітія сопр4олп8.л. 
ІлНс.р.ѵ. з.рі.уѵгч ірл ^ѵр^'тіфрри 
Ыпри іипіслі ЬяЬрп^- 

лірос.21. Ѵ.2і, ЛРЛРІІ 

пѵХырсрр[іп^нирог(й, 8іслрші 
МеМшмя т Влсорш [огрпи^ 
ііі, ^им ѵоеляз , /і^)!слі рог- 
ША^ияи$.лрт іп сошроОгіопс 
то4Ь ѵлііі 7га>ир гогГиз. Ьис. 7 . 
Л}. 12 , шдСаія'д ѵіГшп г«сіріо.. 
Ж9тлп.7.ѵ.д, мррЛ^рш ггЫѵі[со> 
іЯ0бод<ѵ^(ісогіігп, их арт^^ірр 
Іся^6о,тоЛЬ Ыіт ^иЬіімт [иг- 
ГиШі»/ лрл^мрш /иг[іт/слтіо, 
ЯІсспііо.Млго.з.ѵ.із. лррр/іТііѵт 
(иірісіо /іи [иг[нрп [рс&о Млге. 
6 . 41 . мяхлрі^лрр^гцСухтСмт аГ. 
Гищог Мйгс,і4, ір, ЛИ. л и. 


Х2І.ЬНС.2І.Ѵ.23. тряухщ 

^іуаХц , €гі( ал^ лгг^и[ііа тм- 

^пл. І.СОГ.7. 2б. тІррр ОРР9ШП 

ст млукіш , рг 9 риг ргфпіот 
Риср/Цгіяит р. е. рег/ісшІ9пеи 
^Лі^р[[. 3' 7. Р7тш^^(т^^^Ліфрш 
яряухі^ ІиіІрііп»/прі$ А^іЙі- 
опо ^ ПФсфіаіФ по^га.л>а\%х( 
дко^ ап^иііік, саіашішсзіа- 
(аІс$»аПеоішроПгх. і.Сор.б» 
я/. 4. со інлуяші і ол^яжрр^^АРик» 
т пісіЛірлхіЬрфі . ІЯ лп^іфш, 
*Араух€и^м»шср ПСССІІашіЗу 
ЛИ от.із-Ѵ.^б . ѵ^Ір іш 'трлуктІщр 
ЛТ^РТРР ХяХц^ійіаз ГОР А^» -щГ 
9 *» « •ѵоЫв прср^ё [ніі ррітшп 
яппнпЫагі ѵ^гЬирп Оіі. і.С#г« 
р. Ѵ-л, трррухвцрр цу^етріІШі пе- 
со[[лгшт 4**хі ^ ісіЛлгЫррр €[- 
[рриілѵі. 743.3.14. Фзд 7Ы{ ^ряу» 
рмри;^ЛрРі»лМпш[[мгіоі н[рт, 
ІП ^0Ш\р.рІ9Р4ушшІ79^іФ*т 9Р мгб- 


I 
/. * 


4 % А ѢТ 

пісі^лгіш. ТЫІІр.г.2^. аті* 
С115 ^иI Ьл^іпі іІісішг я#- 
€€^[»гіш , ^нЬМ І9 глт ш^елтм^ 
^илт л^тл і^пі , го. 24 . 
сѵ(і(^Маѵс/^&- тіі аѵу{І9Ні еш^ 
1 у^гыі лглухаіы (ріУжі, соп'ѵо- 
слш со^пяііб/ни , Ь» пшссЦлгш 
ттии. Иіпсатиіилеоіііг^ІіП' 
рг (ішімг псссШш(1о. 'Аглуцус • 
сояр.СзяІлг.г.іг.г^. ті ти ИЭ-иі 
в(9ау>(^^и(*1ж^лі^н9 і СНГ ^еШёі 

со^и ^игіліх^яп ^ Сяілі.б.ѵ. 12 . 
Л9ЛУ>(^^ЖП9 '3%^7»иис9-л/» 

со^нпг 'ѵоі сігсцтсЫі. ітрегЬ 

ІіЧНуЦ^^^йЧ. А&лб, II. Црхур(^в9 

, со^еклт ЫаІрЬі- 
тлге.В еш*уц*Ікт.м.і. ц**Гкзісг*» 
Маге. 6. Л). 4-5 ІіІуцд^П • 

а . I . а Д . і □ <1 і с • ) 1 » в /<9^^ ^ 5 . ^ ^ 

гіі]сіриІ05. 2.С0Г..І2. 21 . ѵ^і (а% 
щрлуцдіѵкп ( 2.р1.а.г. а&.іліііс. ^ 
ѴОІ те соЦф 'и. Хмс. /4 23. еш- 

,Нуі(ріП9{2.]іп^.Л.І.2Л.ІтрСГ,) 

^п\0*7р , со^еіптгаге. Ргже. а А. 

рГАІ.раД'.Щ9нуц0і9-(ст^ 
ащ тгс^.а.І.раіГ ^рхуц^^ішсол- 
Иш/ні, Л&*29 19.щ9луці>&1и 
,І7Пщ^>лт^щ Ікмт^іСОлйн* 
^иі лррсііаге Сл/апт. СтІ. г. 3. 

П9луі»<0уі (з/*»і‘ ** МІГ‘) ^ ' 

О^т/лріВ-Іммі * СОЛ&Ш Уни сіт' 
онтсіііі. ^Кінуі^імі соаЛс , 

. Аііѵ.г.Реі.з.2'Е7т9луяч л4ѵ. 
ПСССІГсэ Зи к’НЛ9е^л9і/сіІ.'ітіі 
пеСіЦлгЫ. А&Л5.29. 

ш в ѵспш $(' ліг лті^і у7о, 
•ѴіІшІк(ітз ілхег і[оІѵог) МлаЬ. 
І4..2ЛЫ с»аа%(^ і Х9і^<^, 

лга$ впіт истш сопіглгіш. 
Магс.^.зд. 9 ^ сѴміга#іі> 
гит ^ші*ѵиѵетш.]оЬ.6.ѵ і8. 
^ аяі/лж ^іулХы «уівгг©- > ѵешо 
п^я^по^^ап^е,Nв^епіи^^Ьт2Сс5• 

АІ4(і^гм^7іМл4*рі4 


А N 


I ^леоУ.з.ѵ.^.іХш/9і^.^игілѵЛщ 
аі^рі^і^-Арос.б гз. в*тоЭ'л/. А 
ѵепіо ярілті,сігсипі/еггі,со99-> 
сіілгі Ер\х\\сі2 сиі^(^^зі (ііда%.^0*^ 
клп.б.і8.\^ѵ^ч ѵлЫт МлпЬ» 
г^.ЗО.0хХіі^оі і'аѵш.] асоЬ»з,ѵ.^ш 
МлК. 7.2у. ІЯ» А/еи9 94909/23$ уіле* 
ѵегипі Магс.^-зд. іят2г- 

/и>п 7^ аяк/ил оЬ]Мг^л2ги ѴіП'^ 

іит. Ьис.8.25. яои яіі/43$і іяг- 
%оты , 'ѵепш ітрегаг. іпсоа* 
(Іапсіа Еріг.^.ѵ.іл 

тпсрп Л9І/Ш тчі ^^тхлТивсі » ^иі 
сігсит/ігатнг ^моѵи іІоіІгіпл 
'Ѵ іпто. Кс^іо , р1а§а нп/ііѵепхі 
^ігари. Магс.13.27. сѴв^ т?втв- 
^Н9 е$яб*и»9 , оІеЯоі [иоі со^іі А ; 
^ наг йог ѵепш»Ь.е.л ріа^'и ип^ш 
]рігапі ^ наг ног ѵспгі. теіо^ 
пут.аіі]. Ессі.$.ѵЛ 5. /2з)^^м н§ 
вЛі/239УЬ.».Ігн/іга ІаЬогап.рго^ 
ѵегЫаіи Іо^негкіі гяпо Нфглк 
и/ішл. ѵсті$ а§і(о» 

ітрсіІо.Р.і#»* Р.Іші/ли(зк.ІасоУ» 
г б.го$м хЛ^ЛіУі 3 «^АГі)$ ет/л»- 

С* 4 "У ( р^^^-р>^*Г- Р^ІГ' 

^.тУ/ітіШ вГі уінЯиітягіі^^ні 
А уепіи а^ііаінг. 

''Ал</,Гшс,аЬГ<)ис,сііта» ліі;. 
ент Сепіг. МяиЬ го. ад. ^ 
7пст§'(>я ѵ/і^9> /іпс Раіті *ѵг]ІТ0щ „ 
г Рвг.з.г. < 6 »Л Асуж аЬі^ ^ггто» 
по. г.Реі. 4 . ѵ.д лрАі 
^ пі титтнгагіотЬик. 

*Агі\^о( ж л сопГоЬлпОі С#*» 
ІоЦ.^ го. /23 9Н0*ф$іі 
9нТл» Аіагснссоп/оУгтш Блг^, 
пяУл , аяі^л Лі ц сопіоЬппа, 
ѴЫеінг опит аЬ млт^*і»ѵсі аУ 
гфіаас і^оМос^тиШу ^но/іоН 
аЬ іян ^о^ио^ , е$ аоіфгЛ 
/оіілпг в/р^УатИгагог, Егутоі» 

Л9Ѵ^9І ХІуЗРТРи 'О'^^ "г9 Н9Шу{0 

хіі піушш- 


Щ 


:'І 


;Ц 


I 


I 


1 


I, • 


і 

і 

л< 


4 Г 

-Л 


АН 

’^А И}%іг іг т> апскЬит кітЬл^і- 

> ям. ІГШ- 

[ілііЬАлик.гі.'ѵлз, 

*А { лЬ НіЬт. ріі^ гоЬит т/г/ 

^яі ? 9 ^иоіі тиііегі 
/>1 рглЫіш ) іп Сіпіііѵо 
{рго ^ио ріг І^псоріп V I ^Лв(Г 
теро^іо іГ Л'л^ а{іф09ілі к'/і* 

ц^) м/іШ€ иіір»% ѴІГ. ^не.8,27- 

' іриіііат. тагісив 

і,Тіпг, 2 ,йі, ш^>7сГѵ » 4 Я* 

іИогиліет и/мгрмге т ѵігмт 
/іи тагііит, Млгс.іо. 2 ,н ц, 
яѵ М^,пит Іісілі тлгііОш 
кап. 4 . /($. ^и»чя9р І 1 Г втг> 

Т/ 0 СД тлтііит іиит. ѴЬсаііуо 
и АВог.8.'іАі 2\ іОах%1^от 
шиИра тг умс/«мікс$ > Ьлрихл- 
клпіиг т/ 17 / (Ь* чпиіііігіі» Л* 

ІІ9Г.17- Ѵ.12, СѴХ ІХІуи» 

ѵіготнт МП ряисі. СоІо/1 / і 8 . 
•хяп^кгі^і гсіі аі^^п I /мЬ^^- 
€Іи'ѵоіѵіги.]ок.^і.л^(..‘жііі7г лі‘ 
тлгиоі клЬні- 
у?4 Аііог, 7 > 2 .т^іі (ѵосні.рі.) 
«Лл^вк ѵігі /9л^^#^.а11^иI5,аиі- 
. ііат, ѵі, іх НеЬялісо иігоп/то. 
А^>8. 27>і^ш сиЗівф іссс^ 

аиЫатМіЫорі. Оеп. 2 $ут- 
тлскш ѵіпіі 

^А.ѵігат» *А$^^^с(івяі 9 ѵігшп 
ше ргг Ао > таГсиі^ те §еі:о. 
і.Сог,іб.ѵАі> ( *■ Р^ 

рг 2 /тЫ. ітрігиі .) ѵігШаг яр. 
іл, ‘'Тдап><^ф'>ч ѵйо ГиЬісйа 
Врт. 7 > 2 .^А.^ \яп •пг ял^л іт„ 
*ѵЫіЬаПс ркгя/іп Инт.і.’Ѵ. 2 д. 
ФІАыі^р<^ ч ч 9 атяпі тягііі, 

ая^Фі, 

^ *'А»д‘(Э '' 79 йо$.Еіугп»ія^^ 
79$іяяЗ-ш еѴт^ вш^лрі^9 ^ио4 
/иг/ит я/іеп4я( » іінт сге/сіі* 
іпрп, рі си^яр іпЬгіия ^иат 

А^ 9 ,л 44 фгтіят ?ви'<>Ѵ» 


А К е% 

ч^ияргорііГу А4ѵ.,ііет ряпіси 
риая^р/оппі. і.РіГ.і.р^.а^ 
лі^т ятя яі ^Іогія 

т/піі [титіяпя ) и$ /а раті- 
піл. ’Ар^я сі /опй/ѵіро. Е(я. зі» 
Ѵ,і.Р.иі% сѣр Ер9.і7»Ѵ‘И^ Ессіе/ 
12 . у. Р.^І^»я{ 9 ». аррц. я&. 
СяМ.б.іо. 0 і/ш^чпр у арітТі^. 
І^ЛР^Я іе 0 оп(со, Ееѵи,із»і 2 . 
Е.Ріт ■ 

’^А як^і(рГО іХ 

ыяы С?» 9»^л»^сагЬо Котл2.7).гоч 
алЪ-рулми хѵ^іі НеЬгі\рго си^ія- 
4 ^( жѵ^сі^ні сагЬопсз і^шсо;. 
рег '^иоі тліЛіпіиг іппИір 4 о^ 
І0ГІ5 в]ш, ^и$т с/я/сипиаап^ 
ѵіпсіі.Соп/іг і. 8 ят, 24 .і 8 . Аіи 
Я] им 9 /іс япіітяііск 4іріпр 
ігятОеі'іттіпеппт, *А»^«и> 
іил іі ч, сягЬопит /ігин , рш* 
пх^к.і.сйгкомііягіівяш.^оЬяп» 
іВ.іВ. еи^есхміжі7пи>!9(^т і ^иі 
ргипиисопр//егим^ш 

'*Ар^яжф* швч Ьото Мяикѣ 
4 .Т/. 4 . МЯГС.І/Ѵ.І7. Кит.2з.і^ш 
о % 9 і,поп рсиі 
кото^ ВіНі еЯ. ѵіг Мяик. ід /. 
таГсиІиі^о// 7.аа. 

<§ 8 А’п^ѵп ви^итпр 9 [яЬЬяіо 
спгситсЫііи тя/сиіит, тц- 
1і(г,Гастіпа. Сіт/г. 28 , Кит, 
і^.ѵ.35. р^ мр^яжш ісо 7*15» 
уѵшалѣ^р > яттл ( рег/сия) 

коппп'и ( /сетіпА ) ех миіагі^ 
Ьил Е/я. 44 . щ яриііцУ. 

Э'^віжш, /ісишіит огпяімт ка- 
тти (тикай,) т іІі/Ыіяі 4о^ 
тІ'^вкАП.іб.Ѵ,2і.97іІ^РЦ^ еш^ 
яіт нІг^р,^ио (1 кото 
(/тлтлі/іѵі /атойя) шиш 
]$пп тип 4 ит^(іг 4 итп 0 $яФ ’ 
бЦит , иі Мяпк.ю.з^, иЫ г»- 
^ошіі( т^^ѵуатСА Й1і*В. ли 
ШІиі к9тІШ9,Аі^^»Л 


\ 


/ 


-Ѵ"' 


<4 А N 

И0кгт'^тш.ЕхлеЬ.х.і.щ» м*^тт 
жш )іі* ^от$ны, к. в. о Ьошф. 8к 
З ігѵтівг яо/ігт іп Л*. Тфцнм- 
фіртілррііишг, 

Х^‘ Т»Ѵг іуршпщ Т»» 

«мік ѵиіік$*т /ііімт Ьетілы 
члпипіет іп пмі/в. іп р 1 . пит. 
^'і •»3^*!ткііІіі Ьотіпі«</<смЯ' 
гтт рІсЬсіі Руіі 49. і. 5 ері. Ѵіг- 
гтм ущ^ні , 4, М. іигт» пліі, 
иггл ріи, ѵііег.^іг/ёиті , 

ФррФпмяіигіШ.ЁШ ѵіп Ьа.ѵіп 
иІ$Ьгіі , сімгі. 9иі(1ат 

Н*Ь. Ммп. 14.13, я'яшпіві і(іа 
Іг^яж(^ ѵі^&* /Зя- 

5»^«> , 9ПЧГГЧ ѵокш лііірии, 
ропяяілтрЬёГлт я^нё. Свп- 
^гиѵи.і}.29рІяіяиргл/іёгі( 
ІЯ котіяё (к. 9 . іяяіири9) '/іѵё 
тяг 9 [іѵё /жтіяя. ипи>цш$ф 
?. Сот. 4. 1. ^ II. а/, ііячёя^ітѵ 
ті^яж(^ іеипі»,9Хриги ѵег'о 
[ир[ыт^[тё1и тяё/іѵ* 
/Ьгіпіхъ*. і.Пт.}. 17 * 4 » 4 - 

»іг Оеі,к. 9 ./ег-ѵш Вёі, 
тіЛш я 0*9 яі яяпмпііяпіят 
ІррШѴвІМПІЯІ 9 Ш. &ІСІ,СкгОЯ. 
Я}. 14 - ШІ 9 ІѴ 0 СЯЫГ (Ы^*гж^ 

^ ѵмі^ягш іяшрг9і Ьо. 
то Тіа. к е. ѵіг Осі. 
ѵ9гЬ( яі^міііят ѵ 9 Іипі ) ііиі- 
Імг щяя/і іия мяж > [иг- 

(ят Ѵ9ГІ9П1 ѴМІІЯ9П. я 4 ірисіі 
’іуЧё4> Оѵііііш ѵиЫшг яИи^/е, 
ткі /епр/іг , Оі кётіяі ( Вши ) 
/нЫіт* Міиеліят^ ін€гі]и/- 

0 І, «Г#вМ Я 4 р!І€ГЯ (оЬёГё 
’ѵмііш. Ве^ілёяіт рг 9 пл(няі 
44/ ря^мт яЬ]ёЯл. &шя:е 
Уѵіііе Віяіопещт Ояіуіс) ям- 

-І 9 Г 9 ІІСІІМГ 

4 ^ ’ічпт , яШтЬ сопрііёгяяі , 
■^я* 4 »Ыи,янІ)}и> й*ЯіХ ігя ($ 


А N 

«9^ е9П^9Г9. ’іпяжл іЯрглі. 
яіёіі.АіІіе. рг9 і-яш, іх іж}я,рг9 
^49 м/ііяі ят еЯ 'ія^(ёяз,іійітг 
Аіш ^. 7м а>т [нр9ГІ9ГЯ 

к.9. саеІ9^ія сёпитріяяі. Ніпс 
«Л 4іі(^.*А/‘ржжім;іі мЬатапиз 
аит. і.Сёг.ю.і}, »г* 

, І9ЯІЯІІ9 китяпя /. 
С9Г.Я.Г}. п^іт-ркя- 

твпё^ярі9ппё. с^^^9*^7п^•р яесі- 
риигяііѵігкіяіііег,^ Ѵ9гйшг 
Натапо тоге . сх Ьотіпит 
сопГиписІіпс. Коія.б. 99 . я»^рят 
■хгю» Аі'^44, Ыёт <рЯ9М іц(Г*«»^«4- 
я*г ^і}лі.Аіікік 9 :нг-Ѵ 9 гЬркгя/іі 
Шя яЬ Яро/І9І9 ѴІІЯЯІІЛ 

СІ9ЯИ Ыя^кетіл уМіяіІ Я 9 т. $. 
ѵ.і. гп(9г4ит[міІ9ПіІАІнѵі(Ігл 
сян[а,ѵіІни,^яит е9ргнг яр9- 
Цаіт іеіф'н [яі* яІирніЛііс9Г* ' 
яіа^9тгпіят о^еп/иі яшк9^ 
гігяит. і С9Г.І9.32. я.С9г.и. 
іб.гг.яі. ё^мяпМоф яіігмг кяе 
ркгл/і ,^нит ІІ9€9ЯІІІСЯЯ/ЯСХ^ 

етріит яіыриёі 'сё соттипі 
Ьотіпит ука ргор9піі Кот. в. 
19 . і.С9гіятк.9.8.^ч ііУ яг^рят» 
•пиНпс пит /оя/и китвмо 

кёсІо<риогі і.Ѵ9і.4.ѵ б.щаіТ Я9~ 

I ^«9гѵ( котіпят оріпіопе. Ся~ 

I Іяі. 3. іі. Иётаічрмозиі , ^нш» 

I котігшт^оЯгіяят Ооіяшко^ 

I гііячерропц. ш іИяі/іі ееНяі^. 

1 Ояі.г.ѵ.іг. сѵк «ж ідіГ іч^^ятгь 

I пёЯёЯ/осмпаиткотёЯёт, к.9, 

, яЬ котіпе поя оД рго/Шя. Р«> 

1 Іігіто й>%ятт іііш ѵяіоі, 

I ^иоіія^т(4зі,смІ9рропіімгя^ 

I т^іёя, і.Свг.з.ѵ.з. Х.Р 9 І. 4 . 6 . 
^«(4^44я*( аг • Оеи&Ьото. &іе 
Сглсі ряіѴ 9 ! ѵосятыяг таа Л<^ 
аоги^жм^іпж., я4-9Хргггп9н4ят 
НоЬг. яотоя ір*/іЯ 9 ящЛ, к.о.риУ 
кіяі$к.і,ѵ.гз. Фі/^яя- 
‘'г <1 


г ■ 


> 

I 

і 

I * ' 

* I 

I ■ А К- 

» м Ьишапиі > ашам 
Ьошіоит. Ф<А«и>Э’^*)« <к а 
Ьитапі(аз>атогсг^ Ьошіое$. 
Лі. 2. V. 4. Аіѵ. 

Ьишапііег АЯ.я7.у,$. 

рп ^яеоріа р’в тіі» 
імті*ті.іЯ рвёіісмт согат, 
ШЯіІввЯ ‘а ’Ив>т і. Жмі. ыітівы. Р. 

Ішгщвш.’Аяятіяш 
’ вж ті-пся оссигго. от 

Лж. М*гс. /4. V. ч. я-яжпщв 4 

€нтг*х 'цвЫі ^/ыЫлт.Мяак.яш. 
з'Ыгші яжІиі-яті[з./іяі а.і.аА. 

• Іпс1іс.^в*гпч« )*/"* оаиггіі <«. 
Х.мсл-ѵ.чЛічі/і МаСі'іяжІиі-п- 
п» сшт^,4ч1 ирг0]івссмггггыпХ 
ві.1мсаз.. 31. •ст пг тіпц (я. і. іп- 
€п.аІк.)-^із;^/ 3 ^т »€хигг€гС2 

Ѵ 0 ПІЧШ. ’АіпІг-ПІПІ ОС> 

сигГиз МлпЬ 2^. *Ѵ2. мз 
тчпігхцт 

$п оссмг[ит ^оп/і. і, ТЬе^[. 4. 
Ѵ.17' «« яятігтчяр Кчз«« /а»с- 
(ыгрнп Овтіаі гарнтмг. ’Е- 
•тттш т%!ж ічп 0 *в# 7 *^,оссцг- 
то.оЬѵшзгіо, оЬѵіат ѵспіо, 
оЬѵіашео. ^іѵс.а 27 іжіш-пп» 
(з./іп^.я0г.і.яЯ.іяЛс,) 0шг^ 
т*щ( %і > есеипіі «х мгіх ѵіг 
^ыіііявп. т іх 

тітшш, рсгѵсоіо , іпсісіо , ѵешо. 
х.Сяг.ю.ѵ.а. т пЛ* тіі» 

04 Ш 0 П цз^тішпіт,{з./ІЯІ-Я 0 Г.і,) 

іп ^Я0і (іпяі ІхснЫгмт іпсЫш- 
ГМПІ.АЯ. 2 І. 7 - 

«ж^ рі-* іиів.ичіи. )иііг%- 
Аг^І^^ТугФ ріГѴіштш Ріф- 

ІфіпліхІФт. АЯ 2і.із.щуЛіщпф 
С з.р 1 .я,і.яЯ. іп^іг.) «чКмяк 
рФШФ.ѵіЯФгипх Сл^гёят. РЫ- 
Яр.з ѴМ‘ ПМ4 !(]^піф0»(іфп^, 
а.і.аА. ГиЬ|.^і»$ тЛш і^фшятяфі* 
•ЮФЦя^т, ФхрФтчяФ ФФ^ЯФ шфМф 


АН бі 

рвгѵініят лі гф[тггф8ияфт 
тФѴіиогит. Еріф/. 4. 13, /ихе* 
іу(&тігли/4і ( І^рк Я.і.лЯ./і^у.) 
0І0н*срФГѴіЯФгітт. АЯ. 26, 7. 
ііі Іш іАжі^н щі^іѵІФіц (лот.і, 
ІпИп.дЯ.) Ліі ^ЯЯФ {ргФ$ні]^Ф- 
ЯФт) /рФглпі /ф рФгѵФпімпи. 
АЯфГ 27 , 12 . 1 (З^ПЩ 0 ЯФ 7 ІІ (рагс. 
аог. і.аА.}«<« ^ 0 тщ^рФгѵФпіФп- 
ІФ1 РЬается. Ъш>шпші т фх офш 
Фят Ь* 0Ш7ЯЯ , сига аЬ(с оссис- 
го>ипа оссигго • оЬпат ѵспіо» 
VI рглрф/іііфпи вш» гф^и Ояіі^ 
ѵят.Іме.хі.ѵ.іо, 

АК.ІП(І.) ІдЬ фшдзФіЖ<^,ФСФЯГ- 
ГФФѵоЬ'мшІі^ии. Нфк. 7 .ѵио, іія 
ФшшІиігчФч ( 3 '/і*Ч'^' ия&,іяёіе.) 
•шт^ зих^піік, ^имт фссмггд- 
тфі 01 МФиЬі]іііі€ш. НфЬ.7- ѵ.г. 
і ті>шгтіпсф('раіт. а. і. а&.^ *А« 
іОФи/* ш Фіенггіі АЬгяЬято, 

АЯ0Г.2О.22, -ПС СѴМГіГ ФФШФМГгІ- 

«•>т(рагс-Гим.а^.^ /иаіг^ял 
тіѣі еѵфпшгя /шіі. ЕфюяІіцщ 
іяі V оссисГиз. ВегіѵяіягЛ а. 
рфг/.рглі. рвЛ". пиіштцфщ , яЬ]Ф- 
Яф яиртФПХФ тяіяіф ія ц, 
ТЬфг». $0Ітгш,Ыпс Фш/сиггия. Ж, 
цфф».Р.Фшіі>‘гчі(30 Ргя! рв^.{^ноЛ 
іятфп іпм/ііяіит)фші‘ 

ІШТЧЗІЯЗ т 2 .рФг/^. 0 Ш)ІШ 7 ЧФЩ 

МяиЬ.в.ѵ.з^.. і(щ^$иніФжа/яФ- 
чщфі» таГ ’іщгя , Фжіѵи ія фсфнт^- 
[ит ]ф[мі Ехіѵи ( ямтрф мФ 
іФХ/ш ЬяЬф») іфія мгЬі. Ь. ф. 
тпіі ііѵФі ияа оішггфгяпі^* 
''1‘яягшшт ФХ ѵвп ЯФпш, ОС- 

сигто. Мяпі>.8.ѵ.2р.ѵкІш7ЧФЯФ 
{^З.ріл.1 яЯ,1яё$е.)вшг^ ІѵфІяфш 
/ і)п^ 0 з 3 ізі*і Фсфмггфгтяі Ф1 інф 
ійтФяіясі.''1'жятФЧ «.ОС- 

си^Ги5.^*/Ь«я./а. м'« 

іягмтіл» ффІі^ I рГФЛфГНЯІ ФІ 

фЬѵииП’ 

Е 


ЧЧ! 


66 А к 

’КЛРглрФ^ііегі^ііСсіит С#- 
тіпѵит.Ѵегііімг рго.іі^г/ А.з. 
ѵ^а.гп'Л^^АмС^/вміА^^ і(>'я 
АгіМлмт ге^пшгс ргс 
НпоМі.МяЧк.і.ѵ.зв. 
іпі впіінт ргеосиіо. і 
Р«м/в аіксг мссіріпіг Н*Ьг. г». I 

V. !б. «»7і (ил% іітііі-п 

^ ви/'ш^ мічсніін- I 

іи ѵгпиіііи {нмт }трг 1 т»ц-\ 
пт. Ргорігт,о>я*/«г саиііш) I 
Апліст. Н(^.?а<'с;.2 . «>7і ' 2 »&хп- 

ргор/#г ргв- 1 

ро^імт/іУі^лмііінт, 4и! іііміі 
•Ѵі^іі свп(іе^и*п)іит. г Свг.п. 
ѵ.ц. « іпі <й^С«Ла<»Л'^ 
ггц , с«тя Ляія §Я рг» ѵ*1ят$- 
п*, к I. иг *Л»і ѵ»итія і»У йг 
сб^иоН , ргорісгса 9и6сІ , ісі 

СІГСО^иоСІ. ^НС.I Ѵ.М.ІіУ іг 
сѵх іиіг^псі, іб^мЪ'іпепсгі- 
яііІфі.Ьие.і^Л).^^ і*Уі*Сги 
’іуіші, *Ь‘<риі 4 явп я^пвѵігй. 
АЯ.ІІ. 21 . ігУ І* еіпс. іііяч тіш 
Щт ті умЬ^яря іпЬнф 

/ячІвгіятОп. Ргорісгеау7ю- 
рІісиег,явп /і^рыіяівциоб. ѣие. 
іі.ѵ.р. тіУ Л**ви мгк вяляи н- 
«гит? ( с* ф*т «к«<9^ Л7ін( , 

ртфрипяіим ^ияргорішг, <рыл ія 
$іяіЬгн ёіхі/Ы , тіиеяяиЛвп- I 
$яг. ичі тат*ргоргсгса,Ьи|и5 ' 
кі§гаііа,оЬЬапссаиіат. Е- ^ 
ркя/г 

ягф^иж^ ■гіг 'яипррі.ргоріігйя |' 
4 вг»ііЯ(рмп кят* , яетрйгпяп- , 
іт ,ртігйт. Ѵяіяі тят иігт , 
цияё І'ирсі, ]«к і.іб. йг-п ' 
;)*іе/1в(іі>'ячлт/мр0г^гяііят, I 
к.в.ігяият снтміяіят , яи- , 
Ыіогап. Аіпрііигйпят рте і- | 
(У соттоііит яе иикгя - 1 
Г«гл ёйсіягяг. Мяпк.$7. а г. | 

4М/тт7; «гтг ірсі га, ёяшрго 


А я 

п»^ іФ.Шпк гв .29 Мя*б 4 
10. ^а»щг1ыи^1п/р'1и>1ш^ 
аяіі тпЖіі!г,ё*г*і^ яяітяЯ» 
(мят ІЯ гвёйтріівям ргеііит 
ргвтиіш.сит іпбпіпѵо^а;*^, 

4 Ѵ.і7.Я»-П?Ліу^гьіі(^(,рГ0 0» 

ериоі ёшгеёіЬмфм. 1 яс 0 тр 0 ~ 
фчспорія фея! соѵтл, асіѵсг- 
Ги$ гоп(га(іісо ^ 

12. («>л^іг(^ и і АтісЬііІІи*, 
ірміСіпфоеД С 0 ШІГЯГІШ, /.^а- 
кян. 2 .іа. ^осо,ѵісс. яѴУлп7^ , 
«« ргосопіиі 

іііг^хт ѵшЛіт ІЯѴІІ 0 . Ьис. 
>4.12 іі^тШііри гс(і<1о,тісі('- 
Піл(іо,сотреп1о^и;.і4. Г4 і 
Г(^ІОПГ«і2'>ГЗ({{г;)«1і4С^. Ьис. го. 
ѵ.}і кЛітруеі Еис. 8 .ѵ. 2 б,''АА~ 
х^чі ѵі/ ялкк^и АёѵегЬі свя~ 
/Ігшімг сит^пііі-ѵо , і геро« 
пс.АЯ. 20 . о.іиік^ѵ^шгігг^го- 
П 0 Скіі ія/мія ігвіЛ схыО* »*і* 
Аё-ѵ.емтС*яи. 2 ахеЕие.і.ѵ.в, 
іжи» 7 і ? 5»*’ • яяіеОотт, г. г. іп 
Тйгпріо ЯЯІ 0 ягеят гіфітояіі, 
ичачиі* ( 0 Х Хт , с«{$< йга ) АЛ~. 
ѵ/г^.согат іияор^епгг.л&.ілб, 
ітпгяші* •хит» ѵіііі согят с- 
’тяіЬи* ѵоЬи ех ліі ѵегГо Мяіік. 
21 . 2 . ні ки/ііш тіо ятЛітЪ і/яіг. 
(сИ, хівши, ІЯ ѵісмт ^м> ѵоЬи еЯ 
схасіѵеііо, «<>/ё гс^іопс, ѵгіиі 
Нестшігл Іо^миягнг ё 4іаіпс- 
мооррв/ііят. Мяіік.хг.ѵ.ві. 

ІхІчілЪ ^ 7*(рв ІГІ^І0Я0 {*риІ. 

сгі. сопплАсіег.і?.?. ітшлЛ 
та» Ь,уц^-я»і , С 0 ШІГЯ ёигеія. 
ц* 7 %чг»и ісіет Мятс.П 2 .гі% хт~ 
ришхіш>(}/ітігя»Ъ ѵя 5 і(іІт>)іі% 
' 1 >имт,<ря 1 ѵсіі* еЯ ех яёѵегр». 
Кот. 4 . 17 . іуііігшііі(ешпі 
тАіп.есгятео см егеёЫи.НеІ- 
Іет*(тш. рг 0 т ітпгАт. ыеи>- 
■іі<^ я •» сотгаііи$ а шп , а<1. 

ѵсііи» 
I 


I 
А >1 

. ѵегГп$ а ат. М/ціЬ 12 ^ 

І Л9Щ(^ У вТлТ 9ШРП 

*ѵепШб сопгглпш. ^ттівц 

асІѵсгГо, С гс§іопс. 

М«ГС.//.^р. 7 ГК^ІГЧ«і)$ 
т2г92,л^лп5 ійіех м4ѵет/оМіт 
^ сопггагіо. Т//»2.9. ві| 

лбусіСаТімі ышт«9 иі^ѵегЬ, і- 
ііет »я%9си>% согат сит 
Сешг, Мягс,х сг. 
чіо9 тртр , х^гі][иі гЛ соглт 
етпіЬив , т соп^реНи етпіит» 
Лмс. 24 ‘.і'р. сюятіор^^гы і^'яир- 

* >пі12>іл€» соглт Віо^ гоіо 

* ^0^иІ0.гь9ОЛ'Ас9*АііѴігЬЛсоті~ 

I сгапО|Сотга> сотро/$еит вх яі 

^ <^ло7гд9Х.СсХ,з.7ш Сл1.2*7‘ 
) с^« тхюо'Плр і іто е сопігягіо. 

Ѵгз'іралѵ(^ V • оссиісё сор{га« 
Г^и$Со/о^^ 

[ Ішг^ір^ютіоРп/иРі^иоіі еглі по^ 

' Ьі4 осснііе сопіглгіит. 1 ю( 1 І 5 > 

* ‘ аЗѵссГагіи$ НеЬг. ю. ѵ. 27. Лей* 

' I с^еЛ^ х^пыс і хѵраі 

’ ' ^чХ®^ тХі V 

' ^ 7 пѵа»^ыч > коггепЛл ^ил- 

*• /ілт ех]рс^л(іо ]шІісіі , о* 

’ іпИ\/егѵог , ^ні іісѵоглтигш 

*• • л^ѵег[ятіо$. Ѵох елЛот ос- 

^ сиггіх 'лриі Но/!о2мт. ж. V, 

^ >. 5 + 7 . ^ 1 

^ л *АутАе« и Ьаіігіо сит Асси/І 

* (сх иш (^т>^хя/мг/ит /егоѵеі 
яЬ лгтХ(^ (спипя ) ]оЬап.^. і/. 

, 7м/. и2гХщт. Р. /^Лцц^. а. 

* - а/.р. еі ІштХп КІПі ірЛП.р гяХ". іф. 

рі.пнт.) 7 * ^иі кяирігяпі 

*• -м^ият. М .1 яН. ІштХпся>]оІр,2ч 
I»» ^ і%гХІсктс(2.рія.іЛтр€Гси,) 

(/. клйгигуЬлп.^, ѵет/. 7 . Ч^^(ѵгщ , 
т* уѵш9 ритХпящ ^яот.і*яН.{п]іп^) 

ііі* ' 'ѴіПіС тніісг , и/ кянгігші 

мг л^и гт. рглс •ряЦ. ІшгХчріщ, ип 

Ас Асгіѵліяг ‘'А/гАіучу’+®' *л 
Зй» ■'* 


. А М 67 

ЬайЛгит » ^ио Ьлнгітт 
я^ият.]оЬ,^ и» 

*Арѵя рсгйсІ04 Тні.явіт. Р. 
Ііиѵі(§к.яога .Ішѵт.ОіІ^Рѵт'іЛсѵл-. 
сит Лее. Т. З^рѵст» Р. Іі1мѵц0. 
яот.м. ^ІФѵаи. АВог,2і»ѵ. 7» 
Шіі^сѵпеотгі ( рлгг,яог,і,яВ.рІ» 
пит. ) тг» тгХьѵ , яЬ/оІиіл пяѵй 
^яііопе. еІ9Іи/ѵ}^ ш о щ ітьоЛі» 
Ыіи. Ыпш ри^л ’яиг'^ ^ёпХІ- 
вщ, ІрЬшѵпр чНр' ^ ясікя /ипх 
отмя Осо рег^еЯи , ітро0^ 
Ыи піЫІ. я9Іиь%9 ( м/ Укс ум. 
піогнт сщи{л яйАят )вх л ргі~ 
ѵяі. арѵпі рп/еВш ^ио4 
вЯ сх Л9от *ѴіІ Я9ѵти рот]ісіо, 
м іп теію тшлінг іп « тоігі 
сята. 

‘'л УМ (іігГит, Гирга. ААѵсгЬ, 
ІОСІ.//У03 істрот.^оЬлі.'ѵ.^^ 
о ^Ѵі9)ТШі ТШі вф^ыХріШС Х9Я» 
]е[ил аніет сігѵяѵи осміоі /иг- 
/ит $ирегпс т іосіе /иркстіе, 
АЯ 2.ід.НеЬг.гг. 15. ярт <рим^ 
/иррийнілгс. і «Гі>А»/^і7.«»Гирег. 
ПЦ5. (ирегіог. щ Л9т[сіі. нпс Ги. 
рсгпа.^4/.4.а<^.ч лряііірчт^ 
Хщрі , Шя спіт ^ня [иг/ит сЯ 
Иісго/оІутя.РкіІір. 3 . 
кХщпис^/ирігпл Ѵ0СЯІІ0ПІ4. Сои 
3.2.тил9я {/сі1.с/^) (Рро9нп,/и- 

регпа /Аіаіііі,]оЬлп. 8 , 2 ^Л^ сіе 
тм»4 {/с» 1 .т 97 Ш 9 ) еірі\^сх /ирет- 
піе /ит, к. в. і сліо.уоклп.ж.? .ш< 
ѣ 9 ши/(^ а(1 Гиттшп рго ші 
^ 900 /сіі.рсі^ші.и/'^ис яА /иттат 
рягит, к,ем/^ие яі оті/ісінт, 
согорагашг г/м/м тогоЬясіпя 
Ѵ 0 СІ 6 Гирга *А»4 тг^«і « «» Гирегі> 
ог и&, лритиі^ щ вр Гиргстиз а 
от. Иіпс яштшрвр сярііиг а4 
•ѵігЬіяііііг, а1пй5,т іосй ГиЫі- 
тіогс.Гмг./4,хо. фіхіряз^сшкі^ 
лря’прор, ятіео я/сё Ас яіиии 
і а 


«в АН 

<ирсіішН«^.го^.«м^п^м Аі/«ь 

З ^ммт /ирігііи Лхі^іі , мЫ пен 
о(нт /іиі іетра$ /іінфлс,. 
Не арні ІУшто^Ь. ы ли» 
/мрігіфгл итрегл.’Ечпеп» Лиѵ. 
Іееі сетрв/ішт ехіпі/нрет 
«>« /іпі/мт ее»/Іп 4 Ішг сит ;«• 
яшг'»,Гирга,Гирсг. АІлігЬ. а.р. 
і-жш»лшии"піачЛ*», ргоі-якш 
гіжы шішчі тпцііфуі/иргя Івінт, 
мЫ егяі риегиіш. Ьыс.го. ѵ^р. 
чттм і-яии»'іфіш» , еяісяге І*г- 
р$пШ, Мяіі.і.г^ іііячлі^ші **•- 
^чі/пргл топитро/іі». Млч. 
и.Ѵ.7> іі»і/)щкеи ііпііт лі г^» 
7л 'ч4^т»л ітре/иегппі *** 'ѵе/іи 
тіяія.Ярое. 6 .ѵ. 8 . 
гттгт еш-ш , іп^^епе іШ е^ыа. 
МлііЬ,27-і7-гяй»х тщ к»фя>іі, 
/ир*г елрті. Ьис. 4> 'ѵ 
пт»т ліпір я/іяпі/нргявят, 
/еіІ.^івіПіІФелрш. Ас1<іі§шга> 
сет $глпі/ігшг^оЬ.з. 31 . штеііт 
•гті-т» Іфі, ФтпФі еЯ Ьыс. 
гд.17-'»€&1 і^ш*гл»*Х»7 ітпіглИу» 
чфіхш» I МеіФ зп* Ія іфСфт иг~ 
^(і.ПоесаГи ехриДеХис.іі.^^ 

КФ^тттмгти і-яйи» [Ы- то» (ощ~ 
, лтЬнІлМФі /мрет тепі- 
ШФпіл. Тглиі/епнг ліі ргсііит 
р^гфііііииг атріііи ^иатЛ/дг;. 

ці'иояЪ ^ 7ФѴП т^я^ішаз 

ГЯЯ>0 Г^«І($Л«» ХІМіЛ^Ш», рф- 
іФГліЬос ѴФПітФ лтрііиі ^и^іт 

ігфсфпш ііфялгііі. АМ питсгит 
(іпФ ел(н лЬ{оІиіі ропіімг 
I Сфг.іу.і/.б, іхн^ х<рУч ітги»л 
уп>^>(зфІфч »^і^фф7і, 4іітиі» сфп~ 
ІріЯш /ии л рІипЬш ^ият 
^ніп^фпіи /гаігіЬ»и, ' 1 тп^»т 
Іоп^е Гирга Ерке/.і. 2 і.\іаі^»» 
чгйфчі . Іоп^Ф /ирга втве.- 
ітрігінт. Ері»*/. 4 . 10 . уугл^п» 
7ГЖ>ТО> то» «^>«»| ІФП^І /яргл 


А N 

ФиіПФ/ слІФі. Гирга Нет ^иоЛ 
і-яигт НіУ.д^Ѵ.у. ’Аи»^»ргФргіі 
АііѵФгЬ. « иеф, иіі штіплііо 
ф/іетІіі,і Гцрегшс. ія Ы.Т. рфпі- 
іигргф ш^»»^»1сл1и]лсфЬ Ы 7 . 
«г»9і> »Я цр!^яС»І4г»» ,/мрфГЯІ у і 

еліо ііе(сіпііфпі.'^фк.з.зі,»і»»!)фф 
(4»®'» і /нрфгт ѵіяіе. 

^вЬлп ід.іі. Фі /фщ Іии Ф9І 

еи>и ^» , ні/іпЬ»іІліите^е{ /н~ 
регяі.^всфЬ. 3 . 17 , )| лш^г» п^іл, 
^ыл е /ирігпы фП /лріФпгіаі а 
Гитто Млге. іу. 38 . і»ш%» 

імг »сііто I « /иттф м/^чф лЛ 
»тит.]фАля.ід. 2 з. см-шпііл^ф 
л/итгпф. аІ(ііи,а ргіпсіріо Ьмс. 
1.3 (Іепиб ТоіЬ. 3 . 3 . Nфипиф Ьфп» 
ѵтіі гі 4к»л;«г /фсип4л ѵш. 
А<і сстрис еилт ігляу/фгінг» 
(5> ѵегшнг шсіс а та|оііЬиа 
АЯ .26 у. ФаО^пітнФітіі (или»- 
%», Ля» те нгѵігін» »п4» і тл- 
}ФПІШ. Яегго Оаіл.д.фіі -тплХи» 
т»л%» ішУі.Аіп»^>,і-п,^шЬ»и ГФ- 
ігс/іехи Ѵф/Іі^ія гмтін» /ег<ы~ 
Гі ѵиіік, *А»*глф4і(9( ч «> Гире- 

ГІОГ АЯо^^д.ѵ.I.Л|^.%^^лі»»п. 
ЦІ(Ч,РФГЛІГЛІІІ /мрФПФГІ- 

Ьйі Іоеі». 

, ‘Аг«'р4*»ѵ‘псхпасаІит(»і/ет 
^яф»1 гяр-і(^<» ір.іЕ ті .іяг»^ гіш 
і{Р», ^іси^ Рл'ѵогінш лІіяЛг.) 
АиііілФіІСіл» л 7» і»сІігФ.4,/іт- 
рііеіыт Аіаге.і 4 ,ѵ.іу. ^’|н «»«\ 
ули сфяліяінт 

тл^пит/гліит. 8 сгіЫ»яги^ 
ілт л»»іушФ»^>т»і 1* уіі »(/»*- 
ргл іфгглт етінфпу. $х вял 
•уаиясрмфіі ѵіЧгіУ ін /трегірге^ 
лЛіит раПі еляііагепг. ) ( 
уси<^ы» ч* (иЬсеіталсиі. |«ггот: 

38, 11. гялу«им ѴФІ ѵту^»» ш іщ 

Ьуро§хат , лііі/иіит /мЬіег~ 
тлпент , лпяліФ еріге вхегм- 
вит. 
I 

1 

і: 


і! 

I 

’і 

•і 

И 

М 

► . 

I 

іі 

) 

» 

т 

I 

к 

у 

г 

і 

< 

г- 

и 


А Л' 

Шт . іы]ирлвЛ вЯ <«& гтю- 

«гм. 

’А |і'п) ч« іі Гссигі * , іыт сЫ»* 
Ьга,аГсіа,« Тк.лут (кХмт)^лш- 
МянЬ-з-го. 

а иіп.пі^і/ 

Оіп. Вщтіѵяшг < 9 ^^ П 
ёмигш^ іглЬшгі. ргф^гіі ёшшг 
І! п , ^шфёі^тлііі «Л ^Фпёігк 
лешюттіі, ігяпііёііфніа^»- 
ёвгяяёігяііояФ /мтрія , іп ^нл 
Іллх Іягит яёёнеіі іп пЬш 
ртёфгй л^итШ. ^мѵфгф^гл- 
■ рфпіігяяі Ыпіфгп ёФргітпяі^. 
Ьяіло.7. 

іп. Л^пш фЯ ФрФглгім тфгееёф 
/ыЛ арші МяпЬ. 7 -і 8 .(ял'іп 
т^!^,поп фП тФ Лі§пш,{ііШфі 
ёотіпо , іпфріш фЯ яі гфршт 
тфнт. гоетиіК«ія.>. 52 .і((<«< 
^т*ятш>ЛііпітФПФ,тФГіФт шф- 
гііі /мт. (іесеп$ . сопѵгтсп$ 
ЛЯ.3.6ЛФ. 

орФгя рвсяііФШІл еФпѴФшетія. 
^зі(ягЩ»&')Кот 8.гб.аня^1я 
ЧК ■ЯЖ^ПФ'ЗфІф т»<Г кГг КШ^фІ «РЙ»< 
•ііи/ (м)і.фт* і»^€іФ Ѵя»д9іАі/^5ч* 
пн в< . я»я /пт рягіі рег- 

рф//ІФМФі ргф/епііі іетрегн {іф. 

ГФЯІЯПО^ГФѴФІЯПЛЯ. Зф^мфп. 

іФ іпЯпіііѵо ^ме.^^.|р.(Я 1 и■п «V* 

*|*Ф' 5«Аі(3^- 

»ец,пе» ятрііш (іі^пт /мт, (рмі 
пеп*>п*г/и%м*. йпесл(и Іме. 7. 
4* м{<«Ѵ кі> « ?7*. (іцммі 
фЯ, фмі кфсрп/ІФі. $иЬітсІ1іді- 
(01 саГо> Ьме. яз- 41 . 

( ргф тітм* і* ) 1ЩМ^Я(0/> ІІЯ- 
Зія^СмФФ^ I мят Лі^пя /яЯи 
пф/Мв ГФпрітмл. Л^ім я€ щ ііі- 
’^пііаі , тгпшт. тІѵм^Іяф, 
$х тЫгЪ. ’А{імі /іЛѵ. <1і§пі 
емт^ФмН. Лфш. іб. а. Л^іт тыг 
яумФ ЛіініриіЯй, к.$.ргФМ Ле- 


А В 

ен /яяЯфі.г. іЬе//л.и. Л({яі 
Л і^яі Офф, к л. ргФШ Лфсфі /Шфі 
Офі, ^мн Оіш іятіфя0*еіі,(і» 
Я0СІФІ кФЯф/ісік. іпЛі» 

^пих і.Сфгіпг.б ѵ.я.емт <ЗфяЯ, 
мія^шф АЛѵ. іпсіі^п^. /. С»г.и. 
1 7 . 29 . * А |іА» «сорю АЯ. 29.22 . 

x^иит сепГеоітікгЯ т 

АЯ.ц-зЯ тпш\<9^Іі'Ціі{з./Іп^, 
пареі^.яЯ.ргФчрівФ )РяШІш ям- 
іфтжрммт сФп[фЬяі. «Іідіккёі» 
§пит сспГео. яа.і^шфш. Ьпс.7, 
7. «і'і і(шитіф ч^ІмФФс век « »А“ 
<мг . ЯФ<угпФ Лі^пмт ягЬпѵягт 
/мт,^пі ѵфпігшт лЛ /#.<1і^оіА 
гс(і(1о 2 .Ткі^.і.ѵ.п.'і»я 
^шгр(з./іпі. аог.ьаЛ.ГоЬ}:^ тЛ 

яХщПМФг т ѴФі ЛірІФІ ’ тфЛЛяф 
фя ѵФітіопФ^гл/.ря^,Л\ііф(ин 
шищ Л^по* героюг і.Тіт.і. ѵ. 
і7Ліія7.Фі7іияіЛіііІ(0-мтф(з. ри 
ргжГ раЯ. ітреіас. ) еФпігяЯІ 
ргоЛ^чі^мгт, Лмріісі кфПФГв 
Лі^пі клЬітог. Ргхг.регГ 
(»»! Н*Ь 3.3. -вЛив»®* »*{и« *|к- 
•пм ятрІіФГФ копсге Лі^пшкя- 
ЫіміфЯ. а.і.ра(Г«|<»'ііа>. Гиі. (. 
рз(С Л^ш^япичф НеЬг. ю.ѵ-ід, 
тгігм Л^ш^чятмі ■Я/4М- 

^яі , ^мяяіо яеетЫогФ Лі^пм* 
сфп/фЫімг /нрріісіф. Жм^^ім я 
сІі§пцт]ц^со Яіепог. Р.«с 4 &- 
Ргл7, щз^тщ^шщзф.рглі.ря//. 
чзт^шЗ*«1 »*Ч тг.г. ря//, 
ЧитЧ^чііІш АЯфг.т 41 . 

5ѵлм»(?.р/.аог.і.ра(Гіо<1іс.)«7т- 
Лчпі/мфгіт кяЬііі, 
^мі сФпімтФІіЛ аЦіеФгетмг, 

ЬМГ,2І.Зв. і'фЛІ(Зі7М^ІМ^п(2.рІ, 

з.і.ра(Г.ГиЬі.)о!к^ѵѵ«Г'>я^ Ліі^і 

кяЬфятіпі , цмф ф//мрязм. 2 , 
Лфф//і,$.Лф 7» щзим^шІІшен (^‘^• 
раіГ.іпВо.) ѵнз^ф'^^/ІяпХмяі "п^ 
9к«» мі Лчт кякфятіпі гфіпф 
Ь- 3 


70 АП' 

(рагг.а.і.раЙ* р\,)^виИ»(^ СМН- I 

7ѵд;еГя , ЬлЫіІ 

(иіпт , ші Аѵит Ши^(/сіІ. ѵі- 
іфт фпгплт ) соп/е^нлыиг. 

*Л«»ло( « «г гспег а іші » 4 /«/і> 
еШш^тоШл, Шг€.^з.28. • іьЛ«- 
аттХщі глтш итг, іп сотр, 
лпи^івіп^(^іеЯ9ГІ9г. Сеп»ззлз 
•ии^шгііс 4ісі <^илр сіфлхи Л 

99тіпв 4І^Щ щ ІЛ^Ш. «7|КАо« 

‘ ^>іІ4ліішсе<ііПіі^м4епіт тоі- 
ЪлСмпі ілЯиі сеіыпи. 

*'А,'яп^ ГстсІ А>/г/. РкШр. 4 . 
Ѵ.іб атщ^ 4 <> [ешфі лі^ іге~ 
Хнт. ИеЬ.д Ѵ-лЗ, 4 лтт^ 

* СЬгфш ]етс( аЬ- 
Іліщ. ссгю.іттисаЬЛі[ег 
Ѵ‘і ^Итыіѵ/із^ілли^тыг^ * ыі 
^иі еФИоізоі (еілш. Ег'ѵ^з. ітги- 
т>» ’О^^ЗвЭ’Лгуі 

ѴП^К . , рго уіѴ(Р ^ЦА 

ХгяіІііліПіпх^с\ $ С‘^^и4Яяп^ 
е0 іттцтфоііл Сцт Ос- 
ЛІС. лтт^ ц(і% [фщеі іп ііе. 

НеЬ.9.7.Л'п1^апе^^,[фЦП^ *п 
^ппо. ГстсІ, «'V <?п ^ 

фтт^ ^от.6.*ѵ, 10 » іфлт 
я»|» тогРнш чП [ёгпеі. іі^т 
ипа ѵісс (іи ипл фо<іет^^ Г(т- 
рог-Ф»т^ €ЩѴ\9 Х^і.СфгіпіЬ.. I/. 
Ѵ.б, 

<іссір,іо, іт* 
ропо, ГссІисОі^. </ л'ялу^ І^-тщ^ 
ты»я уіл еіеііцсс.'ѵеіех ^рпѵ.(^ 
'^пл'плх лтЬиІо , поп П’Ве іпгёЛо» 
Жркф^З* б. /кд^п( л-яи^чѵ 
а^Ъітрсгаг. пето 
. ЯІоз/*ііцс4Г.]асоЬ^і.гб атттт^л 
{рлѵі.ріяГ,л^.^>(ді^^'іе^еи/ты, [е- 
4исепі (инт ір/іщ сог.Еиі ат 
•ргои> Р.іллт>(зЧ’ ргле,ра[І^. ітм,» 
т^^^.а.і.раГГ к* 7 г» 7 і^Э: 4 (/ \.Тіт. 
244 ^р^ '!7Г»7ч)п ( 


Ап 

лл.рл^.іп^іе.) щ ушц лчпсчщ^ 
^иіт,' рагс.аог.і.раИ. ^ Абатш 
поп/ніі (еіінЯш {/иі Л 8 аілял 
іттеИіаіЬ ) [е4 тиіит /$4н^л» 
ічпоптч о зтроРог , ^есе-т 

рі0г,*Апичп т щ <ісссрпо«^і^ 
Ілеіл» р'АШіііоЫег ітроЛига. 
МлІіЬ.ІЗ.Ѵц22. С ЛТПкТП ^•акітп 
^АІІлсіл Мѵііілгит^ курлйя%ш 
НіЬгліса , рго « <гзЛ«г(^ 

74 к,е, ттѵѵ9*Ц4і * ІЗѴШ4 /^/* 
ілсез,ііфеері псе $ . Ерк,ф. 22 ’Щ 9 і>ги 
тіііп^оцівеі ч^лзттпФг* НеЬгмі^ 
(тш , рго ес’жп7пІц(р,і Ѵфі лчгф- 
'п^ті/фсмпііит /ёіііфгі(Фі си- 

ріііиаіФі. *Е^лчг»У,** вИ (ссіисо. 
Кот.іб іЗ і^лчттт (зфІ-]^ф/і 
лВ,ш4іС.) ттцз^^^еитлгіуікти 
(фііцснпі согііл Лотшнт тіпі^ 
гпі тліогит^ Аот.і^іР/.'ЛЛ'піогс 
КШ. 7 М. Ішреіас. ргэсі.ііа-лѵ- 
7КІ.Л 1 .С 0 Г. 3 .І 3 5иЬ|.аог.1.||<сг 

•ущтчт г.Тк^А^з ^і>мчтчщ_і 
нотфпіиііфффрсог. Тзі.г.ѵ 10 . 1 ^ 
ф^йвлтмтщ » і^пхепзіитіисф-^ 
ріогеі. Ф^і^л’тс’ш.йі ы сіссі|^іО« 
СлІ.б.зЛеиітсі ф^ѵляоітл» кипе 
[иш ір/іш лттш (гііигіг^ Ь. е. ' 
(еірінт (ееіигіг, р: ф^щрляичіет» 
Р.тпф^ірлтттпцф» * 

’Атт^ЛІл» ы ппі\отМлк.е 4 . Л-» 
7^Л«Гі^Лви>9^.)^ \ц^\ятрешчІш% . 
іпсгорлпі таге лгѵ^лсіі іррігПт 
і.Рфі»г,2з тгк^АРСткжиЛ^Сз» 
рп^ ігорсіГ абі ), ір.иит рліеге- 
інг , поп тіпАйЛШг, іп ргітл 
рег/" ітрегр, іжнХіоѵ сот га 
ѴХбі^ир, тІпаЬлГг Р, аятмЛі^тг. 

Е(а.ббЛ4'. Р.«яглА4лйь*^* чѴ«- 
^оос. ргарГ.ГПс4. мгіХІіорсец ьцс»! 
штііОЕ,!Пігг(шпог. Рит.і.і^ 
тенХцп^лі^аог.і.рор ■-■ 

Кат-23 Ѵ.ід,Ы)іЛі еіа%ѵРХ^ * 

* I • * 


КП ^ ■ 

шх 

поп йі кото Вош Ішсірі роівИ, 
пв^ио тіпк гетгеті. НеЬ. мн( 
^нетрсепігш. яог.і,теМ. <Ѵ«- 
^іги(лІшвіо^і АЯог.4,*ѵ 17 » л- 

ігвЛч лжнХцаыіЛі^и \і> рІ> аог.і. 
ірссі* ГцЬ).^ іпіогттлпііо іпиг~ 
щіпотнг, 'кое еЯ^^гл'ѵіЛітк 
піпіі іп{9г4ісятш^{оѵоті]рте 
ііг'ігтіпетиг, НеЬгяіеш ріоо- 
пярш*» 'Ажн>іп 45 4 ШІПЖ А- 
|?0Г.9,/. ШХ'іІп^оЬ(биіо\Хш 
^оИсо Іхіо» рго ^иопмпси/іія- 
іыт аЬ^гдкОіЯѵосо, 

^ноііта^по/ігіі аііві а ргоро^ 
рю/иояѵиетш. ПрпсхаХи- 
рвц ш(Аяі аІ)<іо тіпа5» А^ог. 4 . 
/а/. И- яв^ ^ скхыХгіогі^оі ( рагс. I 
аог.і. тс<і.;«^ Я 0 Г. 1 . те/і. теііе. 
яа^09іиіХііг^Іш 0 . рігпхі 

тіплгіі^гоиші тіпмтш [нт^ 

*АрХ 9 ^ ыі Птрісх Ппссгш 
(іХ Я(^ ТГОКѵі М(ЯІ поп 
сх тл1сІ5.^ іп Сепіі, еіѵотоы Я 
і'юхіп 4. гпп.^. Я^ 

іішрех Ьнс.и. *КтзХші 

^</ѵ.Гшір1ісігсг , Ьспі^п^. ]л 
4оЬ,і>'^.І.* А'гуХощі о^<Зх> 8 С\т- 

‘ріісііа.і/г/я сапсіог, ІІпссгігав. 
2 ,Согміг. о» лтгхі’п^ 

рыл.>СОі^,іг. оѵ лгаКо-піІі Ц0.^^$ч 
т^і.сит ти^гиа- 
го согіи іітопгеі Веит, Ьс- 
ЛІ^пйа5 ЬспсН^сппа Кот, іг. 
а/.І.а.С(«,в. а. иотЫот^иои 
' оІІіВ-Оі* |И 

ІѴіѴ [оп\н а Вето- 
іЦкопе лссшиг оіупік. а. ѵЫш 
2 •^к^оп‘ 2 ^^ 7 • Кгоѵлд.'ѵ.г. 8$с 
Р^ЩУ'ЧВ^' Я'іяЬоѵи%^еп,2 І ,Ѵ ,27 ,яЬ 
‘^^Аеіиііаѵогііига’ахЯі‘ ^*Д»~ 
ко^ио еіЫп еВ Ыот 

Гаши. Тщя'оХо^ Я о 

^иа<1іцр1из^м(.і^. Я/.9. 


АЛ 71 

і>о/и •п^Л'оХыр . гоЯЯо ^няАгн- 

рЫт. Я( Ѵіііогпргл^ио 

іоео. 

*Аяр КгАро/ііів е$п]ігиііиг 
сит /фіо^ішгіѵо , ѵяіоі а аЬ 

СОІоІ[.1 Ѵ.2. 

^Ѳі« тіа'Г^в^ і(ояр»ігмііл ^е 
ѵоЫб (урахтОоо Рагге По]іги 
НоЬ.З.ѵ.іі. 'ХІяі ^ік^Я '{т 
Хш» іит рагѵиІиОу імт тя^пш, 
ЗітіШ ркглііі ^<»п з.і, Кот.гд. 

*ѵ і?.сі(хХіттчлѵ сштыр, Яесіі»- 
пегкяЬШк.сх Мяик, 27 .*ѵ, 2 і» 
‘ПРЛ^іхі’п'Хаі т^иеіиггит *ѵиіг‘ 

ііі еx^і^іи вІиоЬш / Ьис. б^'ѵ. 13 » 

ііпХг^яі^^Он опт ештыр 
і^инт ех іррі ( Яфірніи /ии) о- 
и^гЦіі іімоіівсітХис. 8 ,ѵ. 2 , 
ці ех ^иа охіогяпі 4 орИопія {о^ 
ргот.Млпк.г^.ѵ тгІХіяі 

ві’( тпХіР > оррЫяит, Е' Енслд» 
г».5р. >спк^<»;^Аа,^^«г^л.рго- 
рісі, Маіі к, і^.'Ѵ.гб.’Хаі^флЯы 
іл^^ш^>РТоргог теіит •ѵосфш 
г ап [мт. Ьислд. 

ЛТП рогоглтргориг 

імгЬат. Ріх. НеЬгяі(тш > мЫ 
{О ехртітііиг рог лтгі І^ис^ а/. 
•ѴЛб. атп фвЯы, ох- 

лпппаій ргАііріоУо.і.ис 24 ^. 41 ^ 
Ятп:^о[іч ргяіяи4іо.]оЬ. гі.б. 

от 171 «Лівѵ<^ \х^*О0Ю ЛЩ 

^^9 1 поп атркт ггакето 
рогегяпі ргятиігігиіііт. А» 
Вог.^Оь ѵ,р. лт ѵѵп$ ргл [отпоѣ 
ро^і^топімипогнт , ^ні ^ись 
^ие ргАро/ійопв^ ціитмг рго 
ро[І.ІНС. 2 .ѵ.зб. '^г.аи.аи 'ігоі'яг'^ 
Яітгр тпл^^ои ѵіхіглі яппоі [о- 
ріет роН ѵіг^гпііяЮт [мат. 
Кот ^.ѵ.го.итп 

сгеяцопо тия4і^ к.в.роі\ сгоя^ 
%\опот тип4$. Аотлг.ѵ.лу.ляш 
тпХ^Яу і-п?», я тыіік А»пИу X 

К 4 


I 


І 1 АП 

ап(е р9г ВіЬглі/тнтг^, Ар ос, 17. 

п/.а. Лг ш ты в 9 в^^іт 

•П $іС?І^Іф 9 О* І|С|С 7 жбвЛіГ< 

щ$т(я.п< Соп/ігі:рЬ.і.ѵ.4^./$е 2ш 
'^і][.2,іЗ. Л7Г соп/ігсит 

2,Тіто^. /.р. € 3 ^ ^ 09 шаіІы 9 Ш 9 
лі/оттат ?ІР Р]а1,д^,2, Рго- 
ѵегЬ.8, ѵ.22.^^^ лпіс гипс, й* 
іЬЫ. V, 23. *Р"Ір.? лпіс^ 

ргітогЛл ісггА, й* дв» 

Ѵ. 2 . еХрІІСЛІ$ 0 ПІ 4 ІГ^О Л(І(ІПНГ 

СэЬуО 4 ^дГег»(^. Е[л,^|.з.ѵ.^і, 

Л2іѴи лпіс 4 іет, к.е.лпииі- 
• ^ 

Інт іетрш. Рсг Ьмс.і2. ті 

ІШ/Те7у V ХС/ІПТТ 79 Ах«И0» ^ 

с«г регѵоі ір/оі поп і^і/еегпиіі 
^ноіі іи/іит §П ^ Ьис.2і.зо,лр* 
іешги* уѵиакіті / е1^ ъоі ір/оі а~ 
^по/сігіб. 26 схстріит, г.Тіт, 
9.Ѵ,3 и ЗнЛЛ» ГѴ 9 
Сш{егѵіолтл]огіЬш , Ь.е.та- 
*]0тнт тсогит ѵфіріл /існ 
ТШ і'ѵЫвІ.АЬгаклті,Ірілсі,]л 
соЫ й*^. а ^иіЬш [мт огімі й* 
‘^ил[і рег тапш ѵеглт гсИ^іо- 
пет яссеріь соп[ег зіШг,24..і^§.. 
РоЛѵсгЬцт раП[іѵцт ротсиг 
рго гяуг ѵсі Соп[ег шт 

Т^ВіХ.лаппоЫѵіг іп 
іі^оЬап .2. 28, Мл ГС 8.$ г. ?< кі 

$33^&1шец ^лв ір*'0 хвп)ты 9 ^{т- 
€ігтІ^М9 , гергоЬлгі а [епіопЬш. 
Емс.П.іО, Ъл 

79 <^З^Ѵ 9 І[^ 3 /Ь 9 «^ЛТкСІвЛ^Жр- 

тко • 

7 Чі_х'і^^л 4 /ч^(^ *А/вІА, иіго- 
^иігліиг [лп^міс (0и/ш л ]лЯи 
ЗпипЛ [мпііатепхіб , а паЫопв 
і]Іа, а [лп^ишеЛЬсі. Ніс 
ігі[лйлт САрІІМГ, ^ г^^тиСо- 
^45 Ьіспохлшг іетрогіб тегті- 
пил : іІуі 7* Мс ропіінгрго 


А П 

іыгіігтіпш мНіопи, Рсг [лн^ 
^иіпет спіт ох НсЬглі[то с«- 
(]с$ іпііШіі(иг. АВог. 10.21, «яг* 
И 9 ^ 9 щ>^ 1 ы шііроі 4 ^ 
Согпоііо. сдп/іг МяиЬ.и.мд, й* ; 
іб,2і. Ьнс.д,22 (і»і7.25 ^іе Агі< 
^іо^. іп ЕіЬ, Ао^реіл І'Ь ся 
Ьм ^иошг>. 9 іХ%і ф^мочь* 

*оУ ^іл%9, [огшисіо оЯ ѵ>;- 
іш , [існп 4 мт ^илт ЬотНоо 
Л^сиіигрогсеіінпіыг м ипогі^ 
Ьш сігсл топот. Ніс ^ рго 
\яп рошімг.ѴсосхЛл Соіі.ѵ.гз * , 

/2Щ /ЛІ^Х 19 ш[^ 9 » РіТІ^^р 

поп /ІіГПОіІрГОСНІ л [*• РоІѴро- 
т\\хмх АВ.13.23 тыго ' 

еоті^Іі4з[1(^ ху^^і оит^ рто'^^ 
гигъ 5*«агі^^с(9бІ^ , Вено ох Ьи^ 
]ш [етто ехснлѵіі Зогѵахр-- 
гот. Иссіцпсі.и Ьгиі^.іб, 

(ГЩ чЬл Ц^іХІлѴ 'ХХ 2 'Ш 9 9 -\р^[і*Н 9 і 

ітріегоѵопіпт /іН^ии. -МоАЬ 
саиГаіл сШсіспсст погл\ <ЗлІ, 
і.ѵ.г, ОГКЛ9Г а^)рттю9^тп^аЬ 
ЬощітЬні [с!І. т)осліыл. усоУ, 
$, о». 4 . лт«у»^ч/е 4 *'®^ ^ 

*ѴоЬи (Ро[глН( 1 л 1 Ш. 2 ,Сог 7 . 11 ЛЗ, 
971 оЛхш'яоштщ Т 9 тп^(Л випгмГ 
ттогтмм;^*», ^мс(і г [ос ! 11л* 
іш [х [рхгххш о]м лЬ ітпіУш 
уоЬ 'и. МохІо ГиЬ|.1оп]*1 Млгг. 

а [ого іИ’-Ѵспі^ 
опіох.Ьис.ід.зд. хсцтііі гиг фл» 
5*0ДіЛк «;(^>уЙ’ ^мІ» 
хіат ГЬлгх[лі і хтгУс (Ь^сімс 
Вугш ѵопіх^ тоМоіигУлгит) 
(ііхогипс. МоііЬ аі, гсгорогі* 
іогтіпит л^ио,Е^с[з.д, 

у см Н9 9)9 Л [оеХсШіПО.лЬ АІОТПО, 

ѴЫо раиіЪ апіо *ѵемІлт ро( 1 . 
РіСГсогапсит.І,и«а.^.сл<Яі*ѵ 
огврч'Хмш ^ сміхі^приііѴІпЛісл 
то лЬ лсіѵог[лгіо то. МаііЬ. 6, 


%Іув ; >дг* Ыс поісс - 1 ІЗ, і^отц п^і'^Ъпщш,иУсгл 

по$ 


I 


, • АП 

Ш0$ л МЛІ^. ЬМС.10,21, 0Я ІИПК^* 

^мстЛкііпп^г» Ьас 
лЬ/с9п4і^ і /лрівпііЬш. Ргл- 
ропішг А(іѵегЬіІ5 Маі/Ь. 2г> //• 
аГитто. рго"^ т«<Г 
/сі^«(тнГ Л/мттл 

рЛГІІ,ІЬЫ,Ѵ.ІУ. '^Я9 /І(0кК^^9у 
С1Х11ПВ5.^Г0>|79 ?7»?Г* 

9«' Лп5т(^,л Іоео ргоемі 
ііХис.2іиѴ.2і» лр*ш> {иЫпіеШ^ 
%ш ^і^ылшхірий итрате.^оклпм 
•ѵ.зг.ах'л^Ъ яЬ кос итроге»рго 
'^п^ві^^очш>МАіік.2бл6,'^ія% 
•гіті іх со іетроп ,2 Согіпі. 8, іо, 
тп^ип яЬ яппо /нрегіогі.Кс- 
'тян,і5,'ѵ.ц.'^ а1|^иа(е- 

ПЦ5. Шіссиг с^а^с^іо ся(ш,^иі 
тсрыг. 2 Сог,з. і8.ц^^ипі^ 
КѵеАыт^ІііЗік1(^\ Ѵіімті л Ор‘ 
тіпі Брігіін рго >лг» 

Кѵе/ы- іп/сг'ѵіі рсгірЬгаП» ш 
]окяп ,21,2, ІЯа^гісііАІІіпКаіл 
к. в. КоФсі4(^, Сяпспрі^ 
^иі егяг іх Слпя. >5о 

*АЛс^^ясіь^еиоі і ех Ашюскія 
]и4лі, Іп еотро/іііопв'ѵегііінг 
сх^н( итпХхі^лі Ьие.б. 35, /кіу^іг 
«4 пЛяп'^«>7Г( пікіі іпЛс ѵсі іХ со 
к ^стяпш, "Хоп?мцСлш схсіріо 
3 ,^ок. п.8. <згоЛі» гигГи5Хзг»і(^Эі- 
СГІ9ЛІ <1С ІОП^уІ^ЛІ ^СІС‘ 

^оМт‘с.2,ѵ.^, ѵаі^с ш 
І^тѵяЫш янЛях [мт. Кот. іо, 
*ѵ. 2 о. а аЬ 2Ъ%л'яіуіяЬ[мт, Со- 
Іо[[.2.ѵ.і^, '^(і^схсуіцяк[Рсг^о, 
Ьмс.іо.п.и Арос.2о.п,и, ы 
яа^тхм (рго яф*й)мси}ш соіи 
.[[іЯм, 

*'ля^мйрто, псЛо: а^ссп^о. 

, Ьнс.ц,8,ы;^ 4 ахт4 Хѵ^іегі яппоп 
ясеІііііІис€гплт^Рш.2€Х,і{'^и. 
Ргавг.аЛ./ірл.а.і. аЛ Іис. 
Ш.іб. А ѵд;»і» (рагс. а ‘I ,яЯ.) 

роЯ^нят Імсстат лссіп4іі^. 


Х'П 71 

^ис,22.^^,і^фа07а9 (^СИ,рІ,л. и 
яЯ.рагг.) хі^,^ямт ясссіи 
скряг і^пот, схігмхірспс [§• 
сит,гот,2,2&.щфо9.Т.гл(к.ярі„ 
лх^(*яіі2П2,о.іістАжАо, рег* 
сигіо,р1а§а аШсіо яЛтіЫііо^ 
пет ул^ соп[вг 2 ,Кс^» //. /. соп<» 
[ігиішг сит Оспіі, і.]ок.з.і8, 

« шхяі^*^еш'пі,тяіи 

^пш поп япіпрС сит, к.е. пи 
к и іп сит ятрИкс кяЬнроіс» 
[іліи,[си попроіеЯсит Іхсів» 
гсі/г/р1а^аатссгс. тссопут» 
ерш. ргхС ітрсгас. тссі. 

ук.20 17, (ЛЩ(ІН ліЛм^псіяп^с 
тс.2.Сог.б.і7.ящ0і^и[\ш(іп яіЛи 
<$ч {л.р/иг. ітрсгаі.ргл[, тссі,) 
ітригит пс іяп^ііоіс, к,с,п$ 
СФп[осістіпі іттипНіі ^ рсс-‘ 
сліогіЬш, «яг7і<д’«^ спіт поп [§• 
Іит сЯ І2п^сіс,[сі1 ссіят іппш- ' 
Яі,іппо4ягі,піпсіті. ьхх.ишіи 
іиг рго |ПК [огшсг арргскеп- 

сііі, яс сіеЫпше. Ех,еек, ^і. ѵ.6, 
ЕссІе[. р. 12 , іит рЭІ асіЬагПг, 
соп§Іигіпаш$ і\злі. 2 .Скгопіс.з, 
п.п.]оЬ,зй.п,7. ргхГ. ГиЬ| тс<1, 
итЛмуа^ ^ цтщ Ьис.і8.іи ртхС, 
іпЯп. «ж7ісЭ-«/ Ьие.б.ѵ.ід. і^цті 
итЛі^ [іисіеЬаі еит іяп^ 
^еге, і.Сог. 7 Л. уииеспі^і естгЪ^, 
тиіісгст яит^еге, к.е. сат іп 
икогст (іисегс. 2 аск, 2 , ѵ.8, 
о йи^врЗі/и^ ( рагг.ргхГ. ра(Г ) 

(*^9 ,«( ё «яг^'^(Эм 7^5 цз^чі ‘П<Г 
ср%(Х^ш ештш * сриі іяп^іе к.е, 
\х6\і,(]ок.і.ѵм.)ѵоі,іап^і рМш 
рШят осиіі ір/іш.ітрсг^, чх^- 
(ліш ш іп. Мяте, б, V. зб. вогсі ая 
%п^97е {з.р1.ітрег[.ті<і,) сиітШф 
^иоі^иог сяп^еЬтпс сит. Риг.і. 
ЛІССІ» мфеуа/, а.ЫПССІ. щ^я/лйм 
ІМЯІ^ МЯГС.З,П.З\,Г1^1АСЧ'^9^к 
^ии те аог.ьшсскГиЬ). 

Е I 

•' А ІТ 

ѢЛлІік.дЛі» ілі/и(^рп 
^^лр/лті^/і [»1»т геіі^егб. Сбі.л. 
лі, /І« <і4'Ч і^.рігС /»»і- л •»• 
^чЬ].)п*Шіі«ги. Бгх^пс сііса- 
і!|5, мі Лё^т^ылшг л ѴітЬо іег~ 
Ш*о ’3ііуі|(. Млге^» •ѵлі . 'і»л ешт*^ 
жфѵт4 (і тйіі.{мЬ^,)$іі 

лхт Глп^^іі. іАлг€, 6. ѵ.уб. клр 
^^ ытц(з,рІ Д.І. те4./иЬ].) иі 
•ѵеі гтп^шгеш. раг(. аог. і. тиі. 

ЬМС.22 Ц. 

^ віѵь еы/7Ѵ(Г( / д Лд »р^ш амгк^» 
Рі.ЕС.ШС<І. іЛ щфЛі<рио4 €ШП.Р. 

< 0 ѵісиііі, ипііш еЛпотеп 
*Афіі « « сотам^шл Ерке/. 

Чё.іб Л^і^ткв'вів 

^омрп/іінгат. Со1.2.ід ть>р 
м^ира*^ (отті^нроб. ’Аідя-ть* 
Л*,ССпАо]лсоЬ З-’Ѵ.У 0>І^РЖ^^ 
иАІш вирсіягті , ехі^нш 
^>ш ^илтл/п тліеплт лиеп- 
/ Р> фИ-флр. Р<л(бпфл~ а. 1 . а^« 

ЛЛбЖ.Л8.у 2. в»лфо07РІ 
^рап а.і^асі.) ^ ягѵ^ру ^нит 
лиещ0Іі/І4Ші руглт. ргасг. раЛ. 
00щи Л» I • Мбчф^Іи/ Е ріС» 

• 22 <4д.^ічрР0ЧІ^Щ ("Р^ ^^1^) 
умгп Д€іе»/р0* Ка^ижі^ ш 
ѵ>сІо« Еи/-ц^^4’А>- Р. »(^^фл. 
д.*. 'ёлчёл^р АЛ •хЗ-з. 

^ лиг», іРіѴлр^ РП4~ 
пншш]Ріі і^ч^мфв^ «. спіиге* 
(йо.рДІро , €отро/іінт ех •ф»Л- 
ф.ы ІЛ я-і* лВ. і-^Щ> л ТЛП^О ^ І€ 
лі ^чш^аттоііор»^снпо , ^ и 
сбтцгшііо ^гіОІ еЛ лпоррияе 
' лфспііб (яЛррл. Г.-ф ])Лх^>:л» Р« 

. вѵ<Л*«р</^ Д*^ іфцХл^у.аи. ё.^о 
Ь>д>іл.і 

тя0ъ ^ рпляиі яо]ігл гопггісіа 
$ипі.Ьис.2^.'Ѵ.зд. фкЛафг^бП'п 
(а.р/.а.і^Й.ітрсгаг.) ^і, ^ іЛ- 
•гі, сопггеЛліетір^ ѵі4ш!ш. А^ 
^0Г»і7 І7’іі ^цХхф^УІм 


* 

Ар. 

(зрі а.т.абЬ. Аиісі орі.) лигррр^ 
4и^ишр»/і [огг%рм1ряп4в вит ід- 
ѵепігепи Коівімг 8упыхн, 
лж'^/лсіі Гв^іі Оепіііѵнт^-ф^Хяг 
флмѵего Асси/дПѵит,Свп,27» 

іл.^щтпЛі ^1/щХлфпвіі (з./!п^.а,і» 
лВ.І'иЬу.) (Аі егшіц^ьПі/огі\ті 
свпігеВві ра(ег.ргл/'.рл][.’фщХл'‘ 
фсів/кц л/міц » раірогу сопгге- 
^Оі. НлЬ.іг.іВ. ы (о^агХііХѵ^кЛ' 
лІ/ііХифл^м ( рагг. ргхСраЛІ^ 
'ір{ э попассеЛі^}и л4 соиіпЛл- 
Ьіііт топіет, 

*А^ Лі щ ѵох тс^Ад. ргссеі, 
г>« 1 » сіііх,та1е<1ібІа. лЬНвЬг. 
"\^НРот.з.і4., 4^ѵт»5Ѵ(^ Д©^« 

1 ^ жгло/яі унвгит оі 4гги 
ѵпміепиарівпит еЛ.ЕхлЬ^ 
и»4ярЦ1Лсог4й оі ^о^иііи^,^\^ш 
гатспсит Сеп. 2 бѵ. 28 .^і^т 
аіл (л%д9Р ц(л«Ір } ЦДЛ (ігвЖР 

г». /і( ушуигап4ит іпгвг пв$ 
іпапе. ^шуигап4ит /іе 4^ 
Шит, уио4/е4егліі 4іги . 

ѵвѵвгвпі і /р ушінглпаищѵів^ • 
Ыгвпі^, Ел4іт гяііопе уигл-^ 
теяінт тііігагв 'иЫанг 4ісі 
$лсгагасп(игп , лЬ ех/есгяп4в» 

'А^91лецы(лсцріССОТ. і/гот СІІ- 

га:> ітргссоі сит ѴлР. ѵегЬит 
»ів4іит,^мв4 іп Ьвпат (^тл~ 
ілт ряпет ассірциг, Сі>гу[іі 
[ясыг4о$ аЬ Нотвго' ѵвсаіир 
0^4 ргвеяіог , 

іѵ. 73 7^740 ітгтѵк.^, Уні 

тіічр^і^т , {лсег4бі /лЛш ОРЯі, 
ёяпё/иат І)си* •ѵвг'Ь ЬопоглЬи^ 
сиг арериіо. Енпрі4»лриріл^ «• 
тдіе ргесог. Йе11ет]тиі. Іч 
еі^агрші Ыит. 23 .ѵ-В-Р>^^(лгя^, 
л^і.то4. ц^аиусіш* »с щ 

ітрге 9 апо>ехссгапо. 

<!иІ5 (Ісѵоѵср , таіс- ^ 

4«С0* ^Л9Ѵб«7І где 

ѵЗі»- 

» • 

• . * ч .-' і 
-:І 

' 

і 


л 

гг* ■ 

I 

Д.. ' 

-V, 


ь' ,1| 


■ > і 


4 

(к 

А 


I 

ч > А ^ 

ЬетЛеііФ ш, 

^ні •ѵоі ііфѵоѵфпі, Соп/Ігиішг 
€мт Асс.глг'Ьуит Вліш'^еіі[о~ 
Ыш ПеівЯ іхшеглгі,еоп/іг 
тяп,і4>.^]иііл.ѵ,д. ^ис. 6. 28. 
Аі^оунп гыі ( рагс. 

рггГ.шссІ.^ѵ^і». АЬГоІиіс Кот. 
/2.74. аС/Л«)^в7л /міг г(рк!^^<0‘і 
( г. рі. рг*Г. ішрегаг.^ Ьепеіігспе 
^ піітрпслтіпі.^асоЬ.з.ѵ р. 

С ^-р^' рг*Птс ) ГЬі 
р/И^рятты* ФХісглтиг іоотвпеі. 
? Сеп. 12.3. тші *иб • 

п ц$к^р^пілщ » ЯШ 
9 паІііісипПіЫ,еоі шхесглѵог, 
^•ряЛ^нз^уі^і веу* МлиЬ> 25 * 4 /‘ 
іѵѵ^аОѴоЭ’і ляг* іу*в<Г ц^ггц^^оь 

( рліі.^тріі.ірл({'.)яЬ$ііятіг79Я‘ 
ІСіііЯі. 2.\.ѴЛ^^ І(0ігцрлс»(і1ш т 

Магс.іі.2і‘ п оѵкц Ім 
0и{і /іп^ аог,і Іп${і.Міс.)^сш, 
хиі таІе(Ііх'фі*^опц»%р^<^ я 
0іі таІес1іАц5Л. Сг««/7 ііг <^і(9(- 

7ПХІ о К^ЧЦ0.(В^^ ітп 

^ѵХы і охесглЬіІи еіі ^ ^ні/^нй 
^етіег іп Іі^по, 

^Ар0іСоп]нпШо игі 4 ис,ргоГе- 
(ЕѴ 6 М 4 (/А і 2 . 29 .пстрс і.Сот. 
33.18. й^і^в'п(зі^%тіСФХе 4 ' 
ліпіХс»І .Петре (^(риі оЬіІог. 
тчтиці <л С н к 1 $ т о у регіі^ 
типе. ѴІСІСІІССІ і.Свг.із. ц. йя<^ 
«К^ ігікуві сіт іуеіроітиі > ф ѵЫе- 
Ши топш поп ехсііяпіиг. ті; 
«^СС^иІ$ ІМС.22.23. АЯ.8.22. 
еИл^ /і/опв. (іііті м^пит х. 
Сот. 1.17. «яг« іс^аііоциіп. сг^о 

Мл(ік^і9’"Ѵ.2і, •піл^^шилгщ 
ет^о роиЯ /ег. 
*ѵяг$ Т Крт. 10 . 17 . і •ѵг^< і| 

І З'і 

^г^о^іішз ііі €Хли 4 іШі анЛпш 
піего ретѵегЬит Ор.і. 2. Сот. 8. 


А Р 7 $ 

/сНр/Р.і.Сог, 7 . 14» І^уАеііс^ 
\^імііМлиЬ.7.ѵ.2о,[лр§ тасас^ 
роёіісе 'ѵіірфг теіліке/іп 
рее /илі М 9 €^^ л/р«'гр^^й/с<^ 2 гі(^* 
к. Ф. (ІіЯштии ехрІФііѵя, 
іпипо^яиѵнт исгит,ап,тішу 
поппс, Ьие.8.і8. 

7п « 7 > ІЛ1 пит препигщ 

фП^ 4 ет іпиггл? ^окап.8.іо^, 
фі ііЗі’пк^Шу иЫ ѵеі 
(лт {»^еі^,лп пийиі іфффціізщ* 
плѵгс. / 

ш о агоеп(ит, ѵі/іф» 
шг ііегіѵлгі аЬ л^рі,і 4 ет ^ясА 
Л<^;(9$ л 1 ЬиЛш(Ыгш. ЕЯ епіт 
лг^етмт тегаЦит лІУиѵг^ 
Мміік.го.д.яЬ аіЬиЗуСІд* 
ги$ фЯ о ц еѵффяз^ 

тлпі/фш.*Ару^і<^ік’о 2 х^<ец» 
іехіі АЯог.ід.2^.л^^іп уаі- 
§сіиеа.«^^'рів»»г 7 е аг^спгсигп. 
2 Тгт,2. 20. от іп / 0 ( 3909 ах^ч 
л^уѵ^ рто и^уо^ілучп 
ілтит [нт ѵя[я ангел ф* аг» 
^епіел.*А^уѵоА» 9 ы то аг^спгиіц. 
АЯоі' 3 ' 9 .а^уи 0 ^о 9 9 ^ 3 ^ѵоіоц 
ѵ^Л(рА/и(зі,агіітитС^лигмт 
поп еЯ тікіг аг^спссих пит» 
ШІ15, ^иі ѵаІеЬаі ттат Ачі^ 
сат сФпіепягіят , фг іп к ж [і- 
^пфслііопф и^ішг т рі. пищ. 
тисс^^^^а Маіік.27.3‘ічт рс- 
сипіа Фх ^ноенп^ [і( шфілііо 
І ме.д.з> ФіЛее^^рО шоп аѵаги$ 
а аѵФПі аигит Ьис.і^.іц.. оі 
фаОАФоцоі фіхЛ^у/^оі » Ркат/[кі 
луагі, ФіХа^уѵ^лоиі аѵэгіііа. 
і.Тіт .6 10. рі(^«е ‘жхег'Ш» трк дир- 

хн 9 іеі 9 цфіХл^уи^л» га^іх О- 
тпіиттаіогит еЯ аѵагіііл. 
*А^іАсеѴ/ІрвА« иаіісоих аЬ аѵа- 

іійі.і.Тіт.з.з.Нфк.із.і.лфіХсс^- 
[ѵ^оі в я^отгші [сИлз»,тогеі 1ч[1те 


ѵал.й^ кі \'у^-^х,йа^еф | аЬепі/іпі арФомпилтег^ 


у6 Ат 

. ріассо ееіфгиіыг 

€ыт Ъщііѵо.і.Сог.іо.ѵ.з^. рггГ. 
ішрегас. «(І 0 ХІ т.Кот.и,ѵ. 2 , 
ргасГ.іпІіп. аріах^г Са/./^о.рап, 
рпс(сп(і$ аріокш ві>7(^ в 1 шТЬе[» 
/кі.2,^ • л*^р**7пц аріпс09~ 

тіуляЛ поп иі ^отіні’ 

рЫстш /І4 Оіо. ТЫілтсЬ, 

9М тіТ( фіХбогфвіі лріахс/^%ркі- 
іо/орЬогит рЫсііл» ітрсі^. ц^і- 
екбб іі I Сд/.і.'і/./о. Гік.і еорісы» 
І.Сог,7.Ѵ.і4. 

а.і.абі^. %^іпс Мл(ік.і^,б.^^іп 
7^ ріасиіг Негеііі. АН. 6. 
п).і.^^Ш9( Ьопиі ѵі/ш/иіг )л Л«* 
у©- С4М9П0» ттѵтрс > иЫ е^ѵвітпвр 
ткрп( ріг НеЬгяірпнт ропцмг 
рто ‘7т>7і.а.ілпНпіі.^(9пу. Кот. 
Ж.Ѵ.8. сі сі» тк 0 И{кі,та ^бГ "і^ісгц 
ш^ішііогиі.ряті.2,1.'і^оіпсі 
ф. іп^.^.'^іт.ітшс уцц Маге. б. 22 . 
ргасс.а А. я^іі(«. р^x^раЛ'. 
рфецфщ^, ипііф фЯ і| 09 

^гаШ5. ^ок.8.2р. 7к €ірі7ы титг^, 

^илеі^лгм (ііпг. і.^о^лп.і. 22 . 
•т 0^1^ с^оятсо випѵі. НіЬгяі- 
^^иит. АНот.б, 
*Ѵ.2*А^т7ги^іох^ V ія Ьоті- 
піЬи5 рІасегс Аи<ісп5 сит оГ. 
ка(лОеі,/1ш ^иілнглт рориім- 
тот с лріт(. Ер ко/, б. б. СоІо][.^. 
^.Э(Ли1л(ог аи1іси5 1[яі}з.ѵ.б. 
*Еѵв^«гі^ а і я асссріи*.§'гасц5, 
Кот ІІ-.І8. #Сл^с5“®^ те/ 5г ^ ^Г4- 
іш ^і^.Ріиир,^^.ѵ^В.^(пш> 
«^ 1 ^ 1 * тг5 І9о/і»лт Вео рЫ^ 
Фепіет.НоЬ.і^.іі.гі. тпиЛ сі брив 
•гг бСс^ііѵр э ^0сіеп$ іп ѵоЫі 
^м4 ^гаіит [и. г<СѴ^і$»« 
рІасішт,і(а игр|^ссати&^/^г;. 
ИеЬ. і 2 . 28 . бСл^ііыі 

7в/ %^,^оІлтш Оеит, иі еіріл- 
ееятш. *Еѵл^і^оі лГ ріассо. Р. 
бСх^і^кеа, Ссп. 17.1. бСх^ігчоіі 


АТ 

СФОШПОР ірсы, 9^ Р49Ы Л/Мра^(^ 

іпііе/іпеппг ятЬнІл согаттш, 
^ е(іо іпсиіряіш. Р. 

НеЬ.и.і. рч/40і^^ітщ Л*я^ігч- 
«і»й(^{'ріхс.аА.тВп.)7^ 
^іітопЫт еі (Епоско)/ніт ріг- 
ЫЫімт • ^ио^і ріясмфтіі Ъфф* 
а. I. ^ч^іщолрілсиі. Сфп.зд. 4 * 
^^ігчп9миг^(^ {^о/іркм8)ріМ^ 
сиіі еі(РоіірЬлгі )Офпе[.з,ѵ. 22 ш 
см^/С 9*тоГ ^п НіЬѣ 
О’ПЬКЛ'ЛК ^ІП ЭТПЛ^І 

Е( Нвпос^ш іпеопііпШФг лт^ 
Ьиіаѵіі сит Лео. к.Ф./отр€Г 
іо Осо отпіргл/епіе со^іГлѵіі, 
таи/нр(,гоіш яЬ іо рвротНФ, 
інт іпѵоелѵіі. §1иі Ьле /ясіі, 
*ѵеге Віо рЦсіС ИіЬ.6.и.}(оо!іі 
рпфійіі ес^ішх^р бОл^Ч'ч’ои^, (2 I. 
аЛ.іпЯп.^ лЬ/ф/іііе ітр 0^.00 
рЫсеге [Вво) ргхГра(Г<^'д^ігі* 
<іс\сСкот. НіЬ.і^.ѵ.і бт 
•пісштиіі 0 ^ ^отімі ^л^ігнтщ о 
^ѴііЫІіЬш€піт'ѴіНітйі( пет^ 
ре '^гаііягит аШопе ©• Уепе/і^ 
сетіл)(ісиНаіигВеиі. *А^гп» 
П ѴІГШ5 РкІІІр, 4. V. 8. рІС[Й5 
2 РеІ.Г.'Ѵ.}. ^І(ріХІпСФІ(^ 2 /Ц^і 
дрітГс » ^и$ 'ѵосяѵіі 
ноі жі^іоплт ^ріФіаіет. Е- 
ііят Всо'^ітгсі ѵігсіігс5 ігіУи^ 
ипіиг, иі і.Реі. 2 .р стшітвеі'^і^ 
і^я^нХцті, иг ѵігпші Віі, 
( Петре /аріепплт , ті!егиог^ 
Ллт,]и]іі(ілт,роіепііяті /дя» 
Ніыіет, 'ѵегііяіет^ ^ш^ ех 
орегв ге^етрііоп'и геІрІвпНепі ) 
ртлііісеіІ4.'*А^і7ж(^ш « Ь!ап(1и$» 
^иі лііів рілсеге/^исііі , $(р$ііефі.. 
Ач«, лУ оттЬиіігміЫт іл- 
іге сиріі , ^иет ^иЫат рег уо^ 
сит ріасстат Мхіі, л^шак^е^ 
^ецѵетЬ.те4 Ыап(ііог.*Арі0х^4 
«« щ сотріассікіа , /і ^шіет ]рс 

Ед/і* 


АР 

Ілііп} Іо^иі ІіФвтіі. 1п Ьвплт 
І^агитаиіріійг,СвЬЛІі. ѵ.іо 
т^т^ісмм <Іі(^1іссо ісмія ^йі, 

т.Ьме.і.6^1,, ПіЫсіпрк^ѵвгЬит 
вшвіуи іп Ткет» оіуш лрегіе» 
*ЛеА^^іЫ9ПмтсхміХис,22 

^иі еглі ех питето Петит 
(Ли оіійсіт ,]окля»б.ѵ.іо»’п*'^і 9 - 
д( 9 » « 0 *п ‘яч 9 ^хі^Хіе* э х^итето 
і^ит^иш тШе, к^тшр 
!^іЭ-/[^ 9 . ЛЯот, б. 7 . 1 'гэЛч^і'»^ е 
'^іЭ‘/цЗі 7»9 /^^•ПФР ) тиіпри^ 
ваЬліяг пнтетш ііфірміогшп, 
*А^Э-^и и пирсго. К 

п9*?‘Т»о/і^^$(Лі. Яіот.і.іі^^^цои- 
\Арос, 7 » 9 .'і^ 9 В‘^щпц{ 2 .і. а^.іп* 
Епіі.)пнтвгаге.РіХХ.р2ІГщо^І- 
Ьнс,і2»ѵ»7. вц Ѵ^9 
щСаВ-^іштщІз рІ.ртАі.раДлп/ііс,) 

МЛІІ.ІО.ЗО, Ѵ^Ы 9 У^Э-- 

^9і^оі( рап.ргжс.^аП.^лл. сл- 
ріИіѵе/Ігі пнтегліі[ит. *Е^а- 
ех рориіо с1сіі§о,іс^ 
Йіа^ СІП %Л%йіѴі%/ Шт.зі.ѵ. 
3, І^кіО/^^^іі9»9{3-рІ'^‘^*лЯ.ІПіІ.) 
еіеіе^егнпі. и ап- 

ШШіего.ГмГ^^54#/«ѴЛи. Р.і(9С 
хпелВ‘(аіцзіі.рГАі»рлІ[.ц^-пі^З‘^ • 
АВог.і,ѵ»і 7 > си цзк’хц^Зчі.п- 
(рагс. ргхг. ра(П^ Іш пш 
ц(и9» поЫі епіт лппите- 

гаіш,аіле^З‘(С9і%і « в ц іппишс* 
гаЫІіз» ех л рпѵте. ле/Э'^- 
піпитеглЬіШ ы і 

ьитегатіірігіімт.) НеЬ.илае, 
« ыіл^З)иіі^іЛтеп» іпш 

питетлЬіШ» 

*Ае/че^й%лс9 ПпііІсГуІхѵис а 
Шп* к (ире^^ еріітш,' 

вО(іет[€п[и тссірііиг іСшь^лОу* 
</. поттк отмй, 

/впі ех іштШ ке рпі^і^и 


А г 7 / 

/ркіи оріпіопе» ѴеІ,м лШ ѵФт 
інМ у 9 (ЗАТ ^іріІ/ЛІТ/ІЗШ, 2»СоГ.б,7щ 

“І 09 «ТЗЛаГѴ І^К^СПШГ.І ^ 

Л|/Л нуг^іуі^Л, ьегагтл 
ріфііи (іехігштс ^/Ігл, Імс» 
23.33, С9 З'і 

ліатеип лЛ]іпфгат. 
ч Спійга тапи$. МлПщ 

'б.Ѵ.З./Л^ у 9 еІ'П 0 {з,/іПІ,ЛОГ^ 2 .Л^щ 
ітретлі.) ч^/5і^Ѵѵ»я< поѵ€>т 
тіі]іт{ітліил, 

'*А^999 ы 79 ргао( 1 іит, <//• 

і^ит ^ил^ вІв ^^9 /сг1.щ0і!^ кш^ 
^99 * іетрш е]ш ке^піеит 
ек/етѵаті щп ро^еЗ, ЕлііяІ 
ргап(іео *ѵЫеіиг Мсі ех т^тк 
Оогісі рте цз^\ типе 
і(іо, Млик.2^,2, Млик.22,^ 
•п Л049С9 /и» щтсі/^пс ртлпЛеет 
теит рлглѵі. Ьис. //. 38.^ 2 Г 
' 3 ^ітн,а 9 і(е ргатіштХис,г^ізС 
жо$ш *о 4^9 9 ^ ^нх»» 9 ,/щсеге^ра-" 
глге ргапМы (^слпат.8іс и^ізсе 
тпшіО’Л! зЬ'*ел^тпш^счЫетщ 
ргап(ісо.Р.>^ 4 Г 4 т^Р• 

• 7% Н9ІоЛтцеие (з.ріл.і^иЯ,іп* 
ки,)^иит ет^ортлп/іеДепз, 
кап.2Ы2 1 '<<т>й»е 4 Г«ттг('а.рД 
а.і.аА. ітрсгаі.у аке/іе,ргля^ 
ііеіе, Еис.іі,ѵ.з7.стші ^ігегг/С 3, 
^п^.2.игік.(иЬ].)7тр' тМІ из 
папісгез ариЛ /іи, 

*А^кш дГ агсео, ргориИЬ. іт 
^.Т.ІііЯІісіо 2 Свги2,9.^жнт 

^ Л^6*і ііЫ ^тмгім 

^ 9 ^ея.^ок.б. 7 . 2 ^^(ЗаілI 9 ^Ішло/ш 
опс'^кылр литѵТіікмееп- 
(огит ііеплгіогит рапа пот 
/и^еінм ей. Р.ц^к|. 

і^.а.і.а^. щ^кііг». Маи к. ж$, 9 , . 
/діілвтгагх^хіат) (з*/іп^.лох, і. 
а^.ГиЬ|.^ щ^ 79 ,піпон/и]рсйли 
пеЫі, расС раІГ. 'з^т^и^ли/ ш/*9^ 


уі АР 

ас^теГсо> еотсти$ Гііш, сит 

ИМІ.ЬМС.І.Ѵ (з-рі. 

}>г»Г:ра(ГіЛірсгаг.^7»7« 

. еепипіі фои Іііріпііш 
ѵ*/ІгІ4. і.^»иля.ѵ іо. 
^Ф*(^раЛ. ріаГ.раіГ.} ішгіі- 

>піі,П0пе»піепіш Ы/с$.Н»1> і}. 
Ѵ.і, АрХІІ^М -піі -ття^шя» , соп- 
ипіі ргл[*тпЬт. рг*ь ра(Г 
яіт(*я4- а.і. раП. х^кісЭ'^- Гиг.і. 

г.’Гігп.б, ѵ-в^ 
{і.рі./т.і. 

рт^. тёіс^) Ьі[с» свпгаиі »гі- 
іпш , ѵ*1 клс пзЬт {ліы 
*А(к|<| 1 ( а *» Гийісіспі ( ргв Ір- 

Г»ІЯ» 

пвЬы рглівгимт гетрш. М*И~ 

б.Ѵ-з 4^‘^міііг Ч(*іря 4 і(/мш 
ЛІ-Ыі ("ІР*Ч [•** Ѵ€ХЯ- 

ПвЛ^кгт рго'1^яі‘гігІ9,(м^сіі, 
р»яіінг ргф віркн. $есш кит- 
іітт $^ія іяіт 
•Я ріф.рОЯІШГ Ыс 4 іуфкІЛ ргв 4 I 
щ^*тшцѵехлгіо,я^иЯіФі ѣяв~ 
тяН*{пиги , Сглск ы!ігяіі0- 
тя , мЬі /мЫтвВчі ]іІгі 
^(^Нвтвтшяіг ф(А.іт««м», сягв 
/Ші. ѴвгіііЬмпіЬвІІіПіІтнті- 
тііяіш вЯ , иЬі Ісгір^і Т\гф* 
Іирш !іяУиім.»вт ОѵіЛ. Тигре 
(еѵіШ ятег. 'Е«ге;км> ш (иЬѵе- 
піо.орііиіог.гмія Оаі.і Тіт.г. 
ѵ.іб. І7псвкепв){з уй»^.рг»Г.4Й. 
ітрегас.^ в4тщ% , (иЬѵеяіяі ей. 
Р йшряіея- Р. я.і.яЯ, 

івпівківи. і‘Тіт.і.іо, пЭ-Аіъх/м* 
евц іжщ^яіеп [з./ія^.я.і.яЯ.ік^ ) 
У? ^^^Яи /нЬѵеяіе. і.Тіт. у. іб. 
і*я таи* »»чі»с ^(Я*^ іял «хісі! ' 3- 
/ія{.а.і.і€іЛ\іЬ). )м іи.і^ивѵеіі 
ѵікшл (мяе,ерет [егяі ЛѵУ.^*г,е 
»9" 'е4 ІііАісіті я4 ѵігЬмгя^іЬі 
^ т^|■еіея^ ^.к. Лѵт^^кі» Ркііер. 


А V' 

4.Ѵ.гі і-л- уя^ і'/ЧрѴ I Л •« «/«*/» 
ягец.пят е^а біЛсіі іп 
^шЬш/мт , Ій ір^і$ свяіеяіш 
е^е. 'АѵІІф(яня ж щ ГаАісіеіиіа. 

1 Стлг^.р.9. апіпвиз ГиаГопе 
сопіѵі(и< • "ѵеі, ні яігі ѵептяг, 
сотстагіо. е.Тіт.б.ѵб.іиіі 
т^о-цд% (йуч 4 ^п“ня (Чі^ 
вш^(>иіяі,еЯ іяіт умж//ж тя- 
ріт,ріеім смт яяітв /йя /вПв 
сояіеягв. 

"а(ж1^ кі 4 иг(іі$ а. ^ір 0 е. і). 

ѵ>і-і'^*ея.іі З7.ві (|мАіт» ^и1 еаі 
"п» і^кЪѵ , у»/ егірміі те 
ехтяпниг/іі. ііеті\і\к,иякв 
>^к2г^« щ ее (ёріетгівяяій . чев- 
реіш ягЗіеш р еті 
орро/ігш іяб^кЗ(і(з(. 

ѵібе і^бб. 

*А(и«/(«/ ш пс§о,яЬпс^« 

2 Тіт. 2 .іг.бі'І^піиі^и(і.рІ рел/т 
тек.іяб/іе.^ яялн»&''і^>чети 
4чсАі(з-/іпі.іпі.і.тсА.іп<ііс.)/і 

ІяЬяе^ятт, ^ іііе яЬперяЫі^ 
яее.Тіі.і.іб, <пГ( іі1б^н^>Тг^, 
(}. р1.ргл[) ^яЯй ѵегЬ пчяяі. 
г.]ей.2.2з.Р2П.ргх{.тяі іірпб- 
•пр^ее.ябб 7»» тт-п^бб іу^р 
^мі/грми яераі Ріііит , лее Ря~ 
ігетйяЬеі.Мяг.Г4..7о.б-^7пІАіе 
4(и7пІ>га івА/іэ (з у7и^. ішретГ. 
тг4.) ір/еѵегЬ гнт^йгпе^яЬя!.' 
Ри^.П'.ссІ. І0я;п/жбі4 к ітгч- Мяі- 
ійлііб.ѵ.зз.ргжт.ряіі, щ(*гбсбі( 
ея^тщяЬяе^еѵі і.Тітяі.і.ѵ в. 
тіиб хбегг ^ргг.тщ уГЛл» яі'іе^я- 
VII. к.е. о/і«агіи /ё /іке сягеп _ , 
л.Тіт.е.у. чіш Іішярші»і4'.г.^- 
щіЭ^бі { рл«. ргхс ра(І рипн.) 
ѵггг б]не ( ріе(яій) яЬкг^ягипг. 
а.т. шссі. і^ггегі^ііи/ ивііэ аЬпс- 
даѵі . гспиі. Арес.з.б. сѵк 4(пел’ 
{г.[іпі.я і.тск іпіііе. ) тгііга^ 
і'іг. пвя Мпе^яЦг поте^г тент. 


I 


1. 


А>‘ • 

^ УоІ9.ід.27, Іѵ (^5. 

мог,і.тііІ,тМс.) с эт*г§(§>-, 
гиг/иі пеія'ѵіі Ршггш. 

ИеЬ.іі.'Ѵ,2^^(9хт^ Хіу.^ 

.^уст^йі (рл^^іГіпиіі /еиг€си~ 
/лѵіі •ѵбслгі рілш рЬк Ѵка^ло- 
яи,^№сг,з.{^.щ^ьцож<Ві {г.ріит. 
Л І.тЫ.іУііііс.^ ешіг* ^а^9ы- 
бп9 тпАагіг * лЬп€^а/ІІ4 шит 
тмт РіІаГб,^^,7»уу. 
(і>р/.лбг./.ті^.ішііг.)^и^ як- 
)іі^4Ѵггап^, Млик. іѳ: втТіі 

2'" х»4і^9цс»)гш (^.уіп^.аог.ыпссі. 
ІцЬ). « 1»рег/,Т^9^(ш/хя^ ч чпц) 
^і,^иі/(^иіате акке^гл'ѵеп{. А- 

^ог.я^іб н»сиілиі}н'і^9Щагк^ 
(2Л. тс<1. тКпіг.} пои ^оЦи- 
тш пе^лгш, г.Тіт.г. 
л<в^ еештгѵпіиохпц, пв^агг /в- 
гр/ит поп роиЯ. Ъі.г. ѵ.і2. і»л 
'^погссЗ\роіС рагг.ргавГтс<).) -тіл 


ЯПЪ^ІЯМ 


ІІ > І 9 

се^пШопі, 9» поііиа' те поп 
еитя гегит ейіфімт , китяпя 
ііфіпге^. 

*Аес9яягаЩоЬге.РигУ^: 

Р-ѵе^>( 0 і> Ц^оит^(Пц'К $$9 

ишіі і/І ы ^ агаггит. 

Ьме р 'Ѵ,б2. »ѵпСяХы 9 

ші? ІЯ-’ я^оі^сш , ^ті яНто^ге 

тлпит рилт 4г«/го.^«п|( 

0 ягаіогЕ/а.бі. от./. « 

аго , геггаш соіо , ѵотсгс €сг- 
гаш Гсіпао. Іис. 17 . 7 . ІнХьо 
'^от^шр^соттяВЬ рг'о ярштсЛ’» 
ЯФ^'(^^(р2К.р^xСаВ,яса^/,^^п^.) 
/ігѵит кяЬіП5 ягяпіет, і.Сфгщ 
рЛО» ПГ #ЛЯ 7 А офнХн О^^^Т^/ШО 
"^Фте^ль/нк ]ро4еЬі( й ^м$ я- 
г яг у ятщте^. 

*Л 0 і а^п$ л,Еи/^яік, 

4іггѵяі аЬ , ^мо4 іп •ѵфііі 
пипгнрап4ііу яме ргеаЬш^км^ 


7#(4г . ^ шжяшт ^9 ^%9%іт^^т9^ 

ш, ш яЬпе^яіа оттіт^ . 4 еп 4 м яри (асп^ягопемт, Ьш- 
рніяее.'А'ті^Лбрслі НілецлЪпе- еліо,^. яеи^рж {^//іо-^^^ргвоі^ 
]^о,аЬсііси, Ыет ^ноа'^ти'Яф- р'* 999 )Хѵк-' 9 у еап^нят я^пом іт 


соп/егЕме.іЯ‘33- Ь* Оеиг 
$3 ѵ.р. иЫ Еіѵі ііеинг /еяЬ4і- 
еяЛе ііву^ия котіпіЬш [оіет оЦе 
еат'фтяу /сіксог пеітро^іп- 
Тмг іп еніін ^«.Р.і.тссі. яттиш- 
оіп/ліц Мягс,і4. Зі, яЬпе^яЬо. 
^Ьмс.2 2,*Ѵ,бі, Я7т(9ЩТ*і 
^Мі,і.те4.) рсі яЬпе^іяЬіб 

тш иг. Рис. і.рзіГ. «ти^рт^Ущ- 
рлщ яЬпе^яЬеГу ІНі.ііІ. р. абг. і, 
илс 4 і. лщ^ртіпіиіш м и%яЬпі^Я’‘ 


тЫінт Інрогпіп.іп4яг.рІ р 9 § 
'Ъфп иріыг'і^рлт (Зепш/.зо.ѵ.39, 
яи/огтат У ир^^ат. Ріле. ^ 
Лрц^і я^ряфіХшп , /існі Інрі я» 
^ит 4 іІі^ш,‘ а^рІор я тг а^пси 

ІиЗ ^і>^.2/./^^./ЗвОX< 7И «рГІ4 рсШу 
рм[свя^Пійоітеві. ^шпт.и. /р« 

/у» З'і ріі 2^9109 а$( 0 іязр, ? 

*ѵего шта не я^нш іп- 
посех , ^мі 4исі(иг не тяВимг» 
'А^іт^я гарю ( Неппсш $и- 


‘і/і.аог.і.тссі.ипрсгас. «■та^уч- 1 4*тіѵяг аѵои «Г^ «« 

мшл ЛАл. Млпі. >Л ^ !■ І 9 ІѴ V 


\ 


ящ л^я ЬЛяпк. 16. 2+. лот^рщ 
яиіВѵ ісипрр, аЬпі^ее (шіррнт, 
ВсНу не ѵегпг ТЪ. В. аЬ( 1 іссс Гс- 
ірГолі. АЬпе^атв /іір/ят шВ 
урторгій 'ѵоіипіжі гепмпИяге^ 
0^/Ыіш Вші ѵоінпгяіі, ^мя {Ыя 
іВ ІяпВя . [е [мЬ]ісетв. Ѵегк 
іпіітк кцтШягі шх /мі ір/іил 


ч СаІх.сиПз Ні1саиі$. я^пгеВг^ 
В|*^П склглрк АгаЬіВх 2 \'»тх^ 
Иікгаіг} ргоЬго аЯссіг: Ее /*- 
по ірні П(фга гяріе у ргоЬго по$ 
'^яЛіец -у нпНе Ьуст* ЦекгяісЪ 
а/<?Г4/«г ірноА отпія ягш- 
^сгяі) ]ок.іо.22.і^ 
тги^н соЬк * Ырмл ,глр$е іяш* 


/ * 


^Ч' 


і 


%о ^ ^ \ 

ІЛлыкилг.іі^ 

тітішг ^Ші»іі глршпі іііи/і. 
Тл(\»л^упІт*ѴіІ Оогіс^ 
і^ап,іо.28.ш;^л^‘яа9І2іілтпі сѴі 
•пі ;^^09 (лм , п»то гарш ем і 
рглпнтея, аог. і. абі. ц^^яипс 
9Л).зд . іі^тпшпр <ріХіѵтп9» 
$р 9 ГІ(Ш ВоТПІПІ глрнп РкіІІр’ 
рит. ргасс. а^. а. 2 . а^. 

щ^пт^ѵ, ип4ееЯ аог а. ра(П 
туім глрім ^иі. 2 ,Согаг. ѵ*4. 
щ^ттуц ііі ѵлріш іп 

рлглеіі/нт» а.С^'Г.іа.о/^.і^^* 
^ш( рагс.аог. г.раС ассфп^Л 
потіпміѵо а^ттуёіі <7т п - ) 
Гиь 2 . раШ л^'ялущп^о! тлрілг 

Л(і^ (ПШ ОМ79ІІ Л(- 

•яиуцп^і^» * /ітміеитеііга- 
рішиг т всснг/нт Вотіпі, 
а і.раіГ. і^яи<ВІи/ гмріш/ні А- 

реа 12.5*9^ Щ^тпидчі 79 тігиор ЛЦ' 
ЧЧІ 799 Э"Ш » ГЛріШ іЯ /І- 

1%ш 9]Ш лі Оемт. ргх(.тс<і. 
щ^ттуя » МН9І9 *П *А^ттущ ці а 

гаріпа^іѵ^.//.тI•з^;».7ѵ (^9" ѵ/лш» 
уі/іеі я^ттуці > ^М9іі іпітя *ѵо$ 
еЯ ^ рЫпнтеЯгарЫл. (Іігсрсіо 
НеЬ*іо»і4§..гІш я^тпяуіш хгэт* 

Я^97Ы9 (АІ7Я €Я&99^*^Я' 

«9*1 > (іігіриотт в^гыт ^м2 ѵо^ 
Уи /мрреіеЬапе , сит ^лм4іо іх^ 
(шрфіі, ^А^тслі і тарах. 
Мліі,7-Л» іп*)и И нп Лѵі(^і л^- 
тшуіі, іпіш [нт Імрі гарлш» 
гарюг і^Сог.і, //. 4лі.рІш л*7сѵ.уі 
/•Сбг. о/.і о.рг2і.ря[[.і{^7тд‘^лі 
($• щ(тту(иц итіе еЯ ’А^яиу- 
ш * гаріпаРіЬ///р. 2 ,ѵ.б. 
л^япу^ш іущеи^$ ясн глрші^, 
Ыі11еш[іпмі. цуііаи^ві^тту^л^і 
рго яртт^м, 5іе тгвш^вц (рхпѵ 
аррассгс^ тпш<Э‘мі ^і^'Склг 
ІгапПгс.поп гариіс,тѵс<ѴА/а« 
Ьл. іі^илишітіятѴЕо, 


А Г. 

Ііфпіііѵиі ропішг ртф потЫф, 
В'шШбркгя[іі іЯ ИеЬ.ю,2д, 

79 ой(^ тііі 2І0,^ПЯЩІ /(д*»Ф9 цущ^ 

0 »^^ • & ^ иі Гап^иіпеш іе- 
(ісгіа ргоГапаѵсгіс. іс^іміг щуі-^ 

0 »^(^ ргс 9 (ді 9 иПЧ» Л^ТПІ щі д 

Гаіх. І^ш^л^тт^я соггіріо,аЬгі* 
ріо»Р.пія*^9пші Р.еиѵіІ^тпи^» 
^не,2,2р. тпЯк^іі ^в99іі9хи9- 
л^яикн (З‘[ш^. ргаіг. р1и(^і а^. 
іи4іс. ) вит » » а тнію $піт іет^ 
роге еоггіриеглеемт, 201 . і. а^, 
тиц^ттт АЯ.б.ѵ»і2.9^ 1яп$г»м 
7ІІ пш%^яая»е{з.рІмогл.яЯ.Ы- 
4іс.) 00799, &* ентжіегп соггі* 
риетнпі. рагс.аогл. пшо^ртсаф 
а»7(^ о АЯ. хд, 2 д. а. І. раіГ. то* 
іі^ттс^іш НпалЬгеріш[мі, А- 

Яог.27.Ч.оги:л^7т^9І(^[р211, 

а.і.ра(Г.;^ ^ 'а^0ш»лУгерю ѵігф 
плѵіро. (ііііріо. Риг, 

Мягс.3.27 . тт тіш 
•ікиш аит9^ 

[иі.і.лЯ.ія4іс,)(^ іипс 4отит 
•}ш ітріеі.20ѵ.і.2Я.^ц^-яипФ, 
Мліік.іг 2д, ж охаС^ еш^ 
7п$жу(а.і.а^.іп6піс.} 7}л[л е]М 
4ігіреге, ргхс. ра(Г Ац^телгит^ 

«Л*х»т®- , епрііе еит 
^иі глріплт рліііиг лЬ орргі- 
тепіе^, 

''а^^Іш'ѵіІ о^гіія і»^« та<> ' 
та(си1и$. А<’т«я./.т;.а7> я^оук 
таГсиIі^і/4Г.р/ я^ееп $Ы4, Ьс^і^ 
(иг е(ілт ие ші]еЯ9ѵит я[^1ш 
7)еІ я^ѵіш і»(^ • || гоаісиііи а. 
я^гім фя9ч ѵох тм/сиіл : іп 
пси(.^еп. л^П9ѴеІ 0(^(9 (»(^ т», 
та$.ГиЬ(Іаіиіѵёгхр<гхг МлііЬ, 
ід. я^п9 г^^щХѵ ітпиіпх ештши 
тл[сиіят (і* [сетіплт [ееіФ 
еоі.Ьис. 2 .ѵлз. таи я^вжг 
^9 (Фщт^сш, отпк тй[еиІш л4лг- 

регііПі 


І 


А Р 


I • 
Г-Г 


^4 


У, 


р§гііПі Шлігіат к*€.ргітФі$* 
пііт*Олілг^З‘ 28 .еѵ» Ьі^п» 9^ 
,. поп шЯ тя[€нІшямі^Ы~ 
тіпя. ' , , 

Ь, #. ѵеЫт плѵі /ирігл/Ыі$мт» 
Ѵіігмѵіш иЬ*іо, 4ос*3 Лтіешо- 
ттфіп/ІгитіЯ^нт ситог^ 
УісиШ я(і /нЫоѵяпііл <$• 
ишіл ОПІГМ,^НО іп пяѵіЬш/п- 
,шез (іиЯфгіі іглЬнпіиг , і^лг- 
тлтепіл ехрШлмнг» ѴиІ^Ь 
сгосЫсаго ѵооапз^ тясЫ- 
шлт ігяЯогіат.Ѵогіѵлгі ѵЫі- 
і$зглЬ‘1^У,0[п^іп4о»АВ.і7»^» 
^ іжт(^9Пі •зі* €^(399» 

Іліо лгитопс^» 

пмхкСъШоАЬАіѵМлііУ* 
р.ѵ*і8. п /и» тЛ^тг 

0Ш$ ^илтелтоііооЬШ. 

V, 7. • біт і?(рл* 

аноі і^о/л€Іо % Ш Пі/сіі пмпе» 
Лок.іло. і.СогіпзЬ^ізА. 'іщл^п 
ЬисиСч\ис(рго 

ргомі лИЫ потоп іхрптймг 
ж,Сог,^*іі. т» л4 

Ьое н[^ итрш, і,Соглз,іі.л^ 
^ршатш бѴ< /лт ео^но]сФ ^ 

^рагіі» і'ял^ аЬ Ьйс істро- 
іс МлиЬ.л 6 ,'ѵ. 29 .\оЬапл.ѵ. 5 і. 

" ЛШ и^нпо лас л^і нп4е 
іЗФТііз ашосіо* ЬЛсНУз ТЬ. В» 
аЬ Ьос сеілроге. Сятоглгіш фх 
Агі/^орУапі ргоУлілті^7( 

^ рпф яро^орУо ѵяІФгв аЬ 
Ьос сстрогс. )ат пипс,]оУ.із, 
ар* «яг'м^ АІ^л» ѵ^Тм «в|» 

пипе Мсо ѵоЬк,ртіш^ 
^млт /іяі» Нирсг і.ТЬе][.з»ѵА» 

пирог ям/от ^ннтѵепі^огТі- 
тоіЬвшя4ѵсі> . 

Та^2с(^ ыіч рлтргрргі} Л лм> 
тФГФр «с?*^ пншфгш 


V ' 


АѢ І!^ 

рі|Г» ФШ ерропкиг <а%гвг^ сю* 
ряг,рст{с&и$.2,Тіт,з.г7ар» ^ 
р .і ^ $1» м^от^ » Ш рФГл 
/іВш /іі У ото Бок У. Ф и%яіы$ 
/оитіпфегВоі. рсгГс* 

^шп ге^с1о*сотрІсо, оошіЬиі 
пцтегі$ аЬГоІтит , мі 
піШ ііорі лиг гфЛмпіфі. ііфт 
(агсіо ^ио(1 гирсаш бс <)іІГо1а« 
гишсА* ѵЫо МяиУ,^. 2 г,іют 
Іихага тстЬга іп Іосот Гиош 

ГСІІІСОО* В.е^%оші*Р* ^ТМ$» 

раЦ,црТів‘(Ащ,я.'іапфЛ щ^от/оітш 
*Л9т^^« аЬіЫосиш гес1<іо , о* 
тпіЬиапиаісгісехрІсо. Т.4іт» 
Тм'Яч^Н9^рглг»рл^ 
ипіІФ іЯ потоп *Аопч/Уо-/іі($з ш л 
рсхі^ейіоХмФ.г^лз, ш оеі'< я- 
«п^^гуціі* ^нля4 Ф]ш рог^сВіо» 
пет г#^»ігмяг«г.*Е|«^2('^<ѵ.рег- . 
а^О)аЬ(Ыѵо. К/о». Р .\р^!рл1^»Ял 
оя- АВ.2г,і.іуар2(осц(Лші» 
лВ, іпНп,.) тиф » роглВіф 

Ши іііоЬш.рФх^ф€і ^ іпОгоо.а.ТІ- 
тоіЬ»з.ѵ.і7-і^^Ъо^^ (рлп* 
рпег. ра(Г.) ріг/оВі іи/ЬзШш* 
Ка^іі^и 6гсіО|Гс<)іте§го, гс« 
сопсіпоо* МлгіУ. 4 , а/, 

(рап.рггГ . )ш Алгол зеш^ 
чАр,/лгсііпгоі гоіія/на, іпіІаа<А 
ГО) гесопсіопо. ОяІА.г, 

^ѵл(л .рІргхСлбкітрспх^) 7Ш9 
•тштгзуіп/іяигяіФ гліот. 
ѵоз,^ші^и тіпі/Ьгі С н яі $ тс 
ѴФГІ іШш твШсі» Кц^і^тіо»* К* 
г(ізгіііІІи(р» ал. /(^ттіок» регбеіо 

і.Ргг,$.іО,веиоо$і(рІз^тіощ{3>/іП^» *’ 
а.іА^.орг.^ ѵ^і.ір/фіпгв^гоф 

•ѴФі гозі/Іяг, *ѵо$ рогАсіяг» ѵог л-» 
ріоі(ірііІопео$/лсілг» ІоГ.аог.Т. 

і.ТЬсЛІ9.іо.ртхС.рл(Гф 
л.Соглзлі.щзАф.^ 
«^КрАЛЭт» т/Рлмгя* 
тш I Фоп/оіягіФПФ Фгіііттіі ^ 
Р 


л 
3^ 
ОідНігѳО Ьу СоодІ* 


1^ А г 

іа. %нЦттглИ,(оп(о 1 *‘ 

шт*іГірі*.рг*^.р0ЛІ ц^я»'{2гг- 
^рсгі'е^іи (а\, 

( рап. ргхг. ра(Гѵ Й 
ж*а ’ііщ ргфЗш яшімт і/нііі- 
ііі «гіг.соа^тспсашв'Гиі.Коя)* 
рлг. і.С9Г.і.іо.НеЬ,іг.і»чпіі *•■ 
рг«с.ра(Г іп<іп«.) 

т»( ти*т ^ігф'я р*^‘ 
іпчИіртш соиіЬгц&шп ГиііГе 
тцпііит ѵ€гЬв Ои, аокі.тсіі. 
щрі'пі^вжм^ * расаті«а(і* 
вріаѵі НвЬ.іо.і, •тм9> >(з/те‘П»ш 
( 2 ,/іпі.явг.і.твіі.іт/ііс.) /к»<> і 
ілгрт яілріяІіітіЫ. ІпНгЬг. 
Р[яІ. 40 . V. 7. «Л ацгсі регГогаАі 
тіЬі. 5(і/ Арс/Івіт тчіпиіі^ 
ѵпЬя Сглел ѵёг/івяй, інпіёпк- 
^нё»Д*[ёп(ит ряМ іх Н*Ь, іо. 

. у . 9 .і>ігѵі ёяіт $Ш, ^ыогтт ян- 
т рёфгяЬяпчіг Ехоі.гі.ѵ.і. 

’ шгяяі ^оіірті , 6* гніітт 
Ьвгн ]ніі оІитрігякщяи. Е» 

! Ьнн($р/нток^тіАірі/ог- 
тят [вгѵі яЦнтрСёгяі. Шчк. 

шшг»р,іх»и іпфяіытртгя/ір 
іЛіІянііот. • ІО- 

Ааагаио, тссопсшпаио. л Сог. 
ц.д. Кжпк(2гг/и««*соа^тсп. 
ІЛ\Ѵі,Ерк4(..і~ѵ-іж. 

рпй$ аЫоІѵо. 

жуё»л.і-яЯ. оСіщзргп^вияи 2. 
^ог.д.1. жСіЩ)ё^Ів»>п{і.рІ.Л.і. 
ад<ГиЬ|.^ргі^іі яфіѵігояс,. 

. "А^^нірлаі$.ліл(нярго, 
еіЬш /п (вгршгі Ьитяпв 
Фён^гнш, я4іо ш тігио/ім^ 
рлш 0 отпк тшп[я 4ияінг 
інорі.г.Сог.р.ю.в 

ні ]нррі4ііяі ря- 

п*т іпфят.ж.іЪг^'.і.іл.т ім». 
чнр і(^р іеВшпр I /мнррр ір/вгнт 
рщавт (поп яі$іямт ) о4япСл 


А # 

і.Сот.іо.і/.иІ, тІр 4^41^ 
НІ, рго і Ір яХт^ , рЛ»і4 

^Нёт^рлп^рявш.ои^ят нгпяг- 
тврщ: ^ншт НоПоиірпнт чіят 
0$4в ХпіЫ.і, ірршлгя /Аіі^і 
4іхіі, ЦгЬет ^аат Ааіио ѵе- 
Аіа еП . ГиЬііиске ііаѵс5. сіЬп* 
гх НіЬгягео іЛоп/тв Ено. І 4 *и 
я(і%рфаунр гяропѵрЬи^. 5уіж- 
*с4. НоЬрмся. Віс я.Тко]^.і.‘ѵ.9, 
аіітеіішго ‘і^»рщ,Р[яі.іі*.ѵ. 2 і» 
в ( Н*Ь. і^р ) чпіргр 

, ^N 1 4яі яіітвпінт орпррі 
сятпр, (іояо(.з.ѵ 19 . сі>ирЛп ? 
•Сглиг* «-аг фяу^ Г і(трр <гш, *» 
/нАогоѵнІіш гні ѵв/ечй ряяя 
(оіЬо) шо. Р/я 1 . 7 $, 29 . і^р яу- 
уіХнр рфро^ ір') 9 ож&‘ • раяпя 
яя^оіогит сорпіЛі кото , к. о» 
^накт свтгіггіпі *рр%*іі , ]і- 
^нот сотоіігоні, Іопѵіѵшш* 
Мяик ц. 2 , Мяп, 7 . 2 . 1 мса 4 » 
V !$. §1мі4тят гяийр^ягнг ро9 
І(гррірпн07вр. пик Ія ріріі. 

‘А^чін сопіііо. Р.я!р-ріпр.Мягх> 
д.Ѵ.іо.^ як аягіарпет } 
яяря ір/нгя ( /яІ)еоп4иш Г л.і. 
Ч(ПвЯ. Р.Ч^ГѴРЛ. рГЛІфяЛІ ^(74“ 
(ляЗ С 0 І 0 Л. 4 .Ѵ .6 яХми 
(раіс.ргхс.ра(Г. )ІогтоѵіЛорр(. 
[лі* сопЛіні. к. в. поп 4$коі орв 
ршгіі, 4$ ано Ерк. 4 ..Х 9 .я,і. ряр. 
ч(ту^ 1 ш. [ні.і. ряЦ.'З^рп/рпцяз. 
Ьнс.і4. г'.^4. сѴяк'3^«»9>г*іжЛ 
^ня го ([яі) соп4ішінР і . 

*А/>;^ішрсіо. (Іотіііог сят 
С^олI/.^м</.ь^«.а 2.яі^д4(ітреі ас. 
р гсГ.^ щцІр I ітрогя поЬы , 00» 
ргІПСІріПО0ОГ. МЯГС.Р 0 .у. 42 щ 
*Ы' І^рнр.іРР>Р*гагі ^опіі~ 
Ьні. 1І,2 (\.Л^^РР.^н 4.8.23 .рІ^ сіяя 
«во'сяогагс ГііЬн.СѴХ 
ѵ/нГі>, сто »((*• • щ» /иѵ С(^^\т 
Лі«в«0 «{4« {і рх^.рні.і.яЯ, 
ін4іе^ 


А ? 

Еі4іхіія4 4П С/- I 
ІЫоп, пот кяЬоЬо о%в 'ііоггппінт | 
Ія ѵоі, яо^ /іііш твш.Ѵ о м ■- 
и 5 огіг ^ппсо^і ѵфгг,ііи(1в- 
пнт Ія ѵЬг ЬяІюЫі $Іотіпшт, 
іяпіят квпегет тяікі поп 
[ыто.ѵох.і.іік.і^І» іт^ггтѵі. 

геі* ?т» • іопші вг^ф Аіі’ 
Яяоіоск ргіпсі^яіит [тр*г І[- 
тяНот ігіЬйіяяяіі. рііосірет 
сопЛ ісио. Норія 8<ѵ^44. «Л* і/аці 
з-рі яог.г.*Я.іЯі/іе.)ргя~ 
рщсвгтпі [Лі ргіпсірот { //глі- 
Шя ) поп ох то. РгаЕі. аА. 

ѵе(Ь.тс(іііпсіріо^.С'«- 

ГІЯІ. 3 .Х. а^^^и^(і.рІ.ргор.то4. 
гяЛе.) ■яж^ір, отаіошюіі, 

теірітш гиг[ш поо ір[ог сот- 
9мп4яге. Ьт з-ѵ.аз. р^оогіо Ія 
о Чця*( ягіі «ти» гедіМ»*^ 

(рап. ртхС.тоіі,) ірРо ят- 
гот Д в а а 5 іпеірівЬяі ер[о ^ия- 
у» ( рои /огі) янпвгмт гпрпгя. 
імсло гз.іір^^оп (рягг.рыр 
тоіі §ояіг.р1.^.я.) і'і гяіь» }і»г~ 
«Э'м^, ^ммт яшот кяс рогг тоі~ 
ріопі. Зяпі гішо іояігіѵі як(о- 
іягі роріі. Ри(4> тесі. «Г^*^ 
іасірілт.Ьте.із.ѵ. 2 а. птш »^|і- 
«Эч \гр1.рнімтогігшиг. ) Аіу^о, 
інпстсіргоііо Лсвгв. Ьме.яз.гз. 
•пѵгм^вгтви {з.рірігі.і.тоі/.і»- 
Ыи,") АІу^^•^о7^ 0 ^ 01 , тот іф' щ- 
,'імяе/ягіріояг і/ивготоя^ 
иЬш,о^гшіопоі. Ргасіегі(.ра(Г 
п(у^яі- і-^пт яа.ѵ.іі- о! вщ^г^оо 
і^у/с яі і коііопо /іотют те орг Г 
яи ря/рпіуЭ-Іш чіп-^хір.з.роііі. 
ояр-з. спеИгі* ^ •Ы» I 

. Ьояо ітрогягв яо^яіі , уиі 
поп ірріргііи Рыкітрогів рмогіп 
а< !• шоі. «м^іпсоері» 


АР и. 

I с<Зір\.А&,г8.ѵ.2в. 4(^0% 

I Я.1. то/. Шіе. ) то рріоіл^и^аз, 
еарігІікогіІо^ггі.Ьие.гз.яя. що- 
^оі*Ъ ІЗ-РІ- пог I, то/ ія4іг.)Л‘ 
еаерогмяі Іягягг.ѵніі. 
орнІягі,Іяітг(^Іяшііі еонѵі- 
ѵягі.{иЪ].аоі.г.ш(^0/ія(^ птщ. 
Ьие.і^ 9- о^тто 2,рні.я.г. 
РыЬ] то/)' ш^ияці ^ іг^. 
%» •гіхог яяіі^р , ф г МПС гпсі- 
ргяеемтгмЬого мічтмт оесяш 
рягоіосмт. ^^|і| кіеро/рогѵі/о- 
гі ж.рогррнг.г, то/ теИс. і^^о- 

(М) оігпз, Ро/ѵогяяяяіуріох 
гохгмроипіяоЯ. ЗиЬтгоП.кія 
>я» Щ9ПМ (оѵяот іроюіі го[іг Рткр 
Ьто.ія.яі Р^ •е^ггщ(зр«і>я,н 

рогіі^рогемюгоРогѵог. Ьме-з» 
ѵ.8.^ч *(»{чв 9 'і (х.рі яог. I то/ 
Рык]. ) Аіум, по еоерогіги іи ото» 
і.Роі.^.і7.ікяоеііі((яоі^( аог.». 
лас( 1 .іпЕп )оія^^яі!п^0ікш^ 
Кі>2<« . іотрш оЛ , цно гпсірія8 
рміигнт і іотв Ввтті. Мяг- 
ікяі ІЯ.. ?о.>{і|«^<^(раа.а.і. 
тс6.)г(^^чіор-п^і^, ірммт еос- 
рііроі іотогр. Мяеік і8.ѵ.2. 
^Я(3і/іьіі «(ПГкГ вікя^аі , ^ыит 
ятгот еаеріДог сопргпо тяіів- 
пот . вштш рипі імо ^о* 

тігіѵі якрокои. ^I»^. 34 . 47 •мр- 
1 *»^ Фг {рягг.я.г.тоі яссыр, ся^ 
/м#Д ^'Іі^моиХчіО, іпсіріопія 
як Ніогвроіутн. ѴмІ^ягяѵегрОф 
іпсіріепііЬи* ѵоЬі$ , іі оЯ , 
|я^«г ѴІ/ о>1(^ і 

ргшсер'а, сарис, тех. Мяпк.20» 
2і. фІ я(р4ті гт> іМо, ргіпсіро! 
^отшт. Ароо.і.і. о я^г^^ят 
лАІФп іЦі учі , ргтеорх го^ш» 
гвтгя.ѵііоі. ]г%ѵл Смкіатііа» 
уяііоро Арос.19 іб.ѵоеягиг^я- 
огАЛі /иогхіт гох го^шт » ро8 
Г я 


^Ьгмі{тит,Ь.в.(иттн4 пх, 

(^иі МлПІ^> 28 ,ѵ.і 9 .СоІ 2 .ѵ^о,) 

Мм еЯ втпіл роіФ^ііи т ейЬ & 
Ія ійггм , лЛіо мі лЛ потея §]ш 
стпііеян[е^Яме* Р^/Іі^.а.'Зго. 
КсАог, ргжГсЛи*. Ьме.я.ѵ.^, 
’Пі сш/лул*уіі»рем/еЯш (у- 
ПЛ^О^А. «І лр^гяі рГОССГС5. АЯ, 
9 Лес#, *р* 

^9 Т іМш, РТО 7 ІІ ТОГ ■^^ІЧТИГ 

^иЫат ех ргітопЬш ]нЛаф- 
9мт% Ьтвні и^ітмЛі Ьмс.і^ ѵ і* 

•ПР&^ тог ^Д;*І'ТОГ > ЯСсЫІІш 

^ннт 'Ѵеп^еі Летит €Н]Ш- 
Лмт ех ргітогіЬш. а^;сшпс пі і 
4 ошта , рііпссрв Госгоіп^. 

ТЬгеп.іла. і.Ке^.и.у.з.тл%і- 
йі2іи$.Кот.ів>'Ѵ.з-Л 
еіх Лп (ріСі^'тѵрЛу^тре^уыр^ 
пмт тм^і/ігліш поп {нт іет> 
гогі Ьопіе орегіЬш. п 

• ГиЬаіШі . ^иі ргіпсірі рмгеі. 
геіаіит І Ьле рег 

р /ияі рмпісіріа , /еЛ рготоге 
Цп^им пот$пА/смпе ,/еярго по- 

тіяіЬш (иЬ^лпнѵи меііріня^ 
іиг, ’А* ѵі « ч ргіпарішп , іпігі- 
ит.]в»л».м.с 4 г й/рхр Іш о Лс^е» 
Ія ргіпсіріо €тл( ѴегЬит. Ъис*і^ 
- *ѵ>л-оі сш’гі'яг^і» ^иіл 

ргіясіріо[ЬвЯліоге 5 ірр.л.ТЪеЛ^ 

2, Ѵ‘ІЗ- і'ті ѵ^і лх 

^иоЛ ѵоі еіе^іі^іі мЬ ітиеіо, Ѵиі- 
#я/егрг« Іері Лтт^хіш 
ргітііш, Ь,е, иі ргітііи ереііе, 

сопру ]мсоЬ.і,і8.Вм9р/міпі егрр, 

сояѵепіипі. ТЬ.Ълх* ап- 

и ]лЯа типЛі [ипЛатепіа.Аі- 
^ме іія іШ их іЛет еЯ 
иоЛ т шшир- ЕрЬеР> р. 
, е, аЬ шгпо. 'ѴІЛе [ирга 
^ноЛ мЛргтат НеЬ. ІР ^ияп■^ 
Ло[^р^пі/іем( апсс. Ее ре 


А Р 

мсеіріо ШиЛ і. ]оЬмп»і. ѵ.іЛ Іт 
Лж'^^^^^(^иоЛеУмг лпы ргіпсі^ 
ріит]еіігетрогіі, іг.е,иеІеіі- 
тшР[лідз.ѵ,2, ^моЛ [міеаЬ^ 
Аіегпо. 2.Рее. 3, 4. их* 
пбЦьМІ ітшегеаііопіі. ]ск.б» . 
б^ш^'^ртартіпсіріо. ѴиІ^»м(р 

мНіо.]оЬ,8.2^.гіір'^)С^ 
л<*ЛйГ Ѵ/Л19 9 іЛ ^иоЛ а ргіпеіріМ 
Лісо 'ѴоЬіе.гІш'І^^Іиі (інЫпіеІІ, 
»^) іЛет»Иоппо тигргеге^^иоА 
РорвИшаЛѵегЬ^лІііег 
сари рго вЛіг5 , ттогтгаЛ отпі- 
по , ргогПк. Нос [еп[и Іе^Ныт . 
армЛХіПори.ЛерлЛ 

(іщ >^/сгс<г 7» % ты» 

ты (пі /яіхм , ргог[ш вреглт 
ЛмЬи, пі іхігсііш таЯ і?аЬел(» 
пе іптотЬоі іпеіЛае, НеВ.г. ѵ,з. 
щтіі Хлунове АлАлс^ 

Кѵо/іШі ^МА уннт ргітит іпаг» 
ГАГІ соерепі рег ір[ит І)оті^ 
пит. '^^іЛет ^ш>Л агоР^, 
ргіти 5 . СоІор.і.ѵаЗ. «і ісіг^;і^» 
4 Э^тв 7 »х'^ Ли еехрЛе > ^и$ оЯ 
ргМршт(і. е.рѵітш) ^ ргі^ 
то^епіішехтогши.2мхои Л- 
рое.з» / 4 * V кТіпші^ашоР 

егеміигА, Ь.е. сгемигагит ря 
тегнт сгелеагит. ИеВ.3. 
гІіЛ "Ліі -уяпеиѵеті » ре'іп.^ 

сіріит»Ь.е.гст ргхсіриат,^іг« 
іЯрЛеі,^иЛ[иРвпіатиг.Ргоѵ. \ 

I, * 1 /. 7 .'^уу п<рілі Кѵ^АЯр 

ргіпсіріит [лріепііа іітот Ол- 
тіпи В.е. іітот Оотіпі ргітме 
іепеі іп рріетія , мЛео иімУіуі 
ем [аріепііа поп рі рріеяіімрЛ 
роііиі ^илЛмт слШЛ$ш.Сепе[ 
іа.^рВмі. ЛеЧ^хціяргіпеи 
ріоу к. в. ^иит типЛш іпсірегеі 
сопЛі. НеЬгаісмрегірЬгмрііП 
аЛѵегЬі» ргіпаріо > Сеттлпіск 
ОП^ 4 » 9 Нф 5 і> ]оЬ* 2. и. іхоіеп 


А Т 

-гіш 'ІІІІХІШ т»» • Ѵ«п/< 

кос іпіііит /г^псгит/і- 
€Іі(НуршШ^і) Ь.е./имі 8утш 
Ѵ4ГІІІ : ^§пыт ( тіглемШт) 
ргітнт , ^нві }0/ш «ІЩоя 
Слпл. Вгеѵіі ітг^и&§^В^> 
ба.і^Ігпі 7»» 

х^іьвтіДі ^ыі Ія С н а 1 1 т о 

0^0$ іпскеяі /0гт0»0,Ь.0.п0іІ4- 

ИлСаі0ск0ііея4І0Ягіп0, N•і«- 
9 иг Ыс Ьураііазс тіг хір» чц% 
рг0 чіш ^ 

оіі§о, ріітис іпсс^гіииіа Аа- 

ІШІІШ/ЖѴ. б. чТШІ /И«79^«Л»>&( 
ч&и^Х^’ гип С0гѵяія[тя 
0ЩІП0. ітрсгішп Ьмс.го. ѵ.2о. 
віі чі аичвг ту "^Х? 

ту <|а«« З" 

б0Г0пі0мт ітршгіо 0^р0і0^яіі 
ргл]иІІ0. ао^Ыі (умі /іе 

Лсмгияг, ^і»Ь4іХ0Ш0огмт ті- 
ЯІ/ІІГІ0 шяімг іп Г0^п0гит 
^ыЬ0гпяНсп0^ еяу'ш 0хетр1нт 
€0гіі0тнт ЬяЬжтш Ояпмл. 
Жятл.зВ. Жрк.і.іо. С0І0^.і^б. 
ща^ііітаіа* Ьне.іж.і^ 

РШиа Осі біеііыг Ар0і. і- 9. мр- 
Хчі^ ■пЛ^.ргіпсіршт {$• ЙШ8, 
к. 0.^мі П0% ссеріі 0^0 П0^ Лу?- 
Яіі0^0 • ЩНІ0Я ргіпеірінт/іп0 
ргіяеіріо , 6> ^я /ІЯ0 /іа0 , і. 0 . 
дыі 0ІІ 0Х0ГПШ. Ошшг^иііжт 
МеІеЬімМш Ц 0 Ь. г- ѵ.з- ^цтш 

ч/*»^і** (ІЩТ0 ^0ч«.тшХ(^ 
’і]^г,п0<]Н0Іпашт 4шшп,п0д, 
ѵпі. ЬаЬжвг, Ь. сиуш 

Ш0,П»ІІѴІІЯІ П0^ П0Г$ ііі/іп- 
рія Іі^яіиг:^нл бе МеІеЫхяіе- 
ІС0 ясеірііпбя[нпі нпуроу ѵегі 
яиі0тб0Сп%\%ю.Ш(ІП0пап 
інт пеЬиргереяц ,яі р гереті 
і еееЫ б0Іяр[ш гп0Х 0І [0 Г0еері/- 
/0і, пнВя ір^ш тя]0гнт, пеушш 
щоггк/іШлттіш. Вкинг 


' Ар Іі 

0Г^0 іпіііит іигнт яяп кяки^- 
(0, [еіі. Шр бе/егіріит. Кее 
«000/10 0Й иі ртН0 /ітШ ія •- 
іпміи* ^нябгее^. Слиге^иія 
Шіекіхлбекнт я^ыі /ик пя~ 
інт /кі//0ряг0НіИшяі^и0Я0іу 
яні твг0 яіішгтт к0тіпит 
тепнит, яні тятя Епяекі , ѵі~ 
ѵит кіясігяяіІяінтуМяі я/"- 
/я 0ХІГЯ отнят еятггѵятрят. 
ііят 

ехпстл-Авягм.ѵ.п.тіотн^яп . 
>р;^м{ ІііііВрвеууняізиг яхіге~ 
тк б0Тііявит,ШІ Ы<Г 
ОІЦІ^ШЬСП. ’Аншрхн і* Я ргі> 
тіііх ^А.ях'Ч^хя* 

•ям» 7 *)ч« > нпЛя 
Лсняшг.Ьяѵіі.лз. яб ѵегктт 
(іе ргіпсіріо /еіі рнінт,кее яВ, 
бя ргіті* /гн^ікш , щмм Ѵяш 
/нг0 тіяЫі /ііі еян ЯНІ0ГІ 
бяіягі яяя/яегягі, Лят. Ж. 23, и 
чіш ятшіх^ ^ 

тгс I ^нікякятш ргітііія* !^рі- 
гііні. Мяіяркогя (няѵіДгтя 
/итрія к тятя Еееія/ія Уяі. Т. 
иятлб.ілѵіілзля. 8еікОят 
іп кяе ѵіія яЛ а 1 |^^і(і іп яіявк 
{тку інякігяѵяго ѵіія ягіі о- 
шпіа іп ятпіЬш. і.Сягл. ѵ.гЯ, 
Ніе ргА$м 0 ятш , іШе ѵегЬ бі[- 
яитЬяяіяі сит Акгякящо , I- 
/яяея а/ /яеяЬо , Ыія кііягігяг^ 
яртШ)ітигМяіік$.и. Пи^т 
яг 10 ни ряіяті Ояі /яѵогк , ^мі 
яД я Зрігіш 8. біеііия ятрх^ 
.$ігСнкі 5 ТЦ 8 
і.Ссг.гз.хо. бкііиг ятр^тв!» 
яіщзірсчА»"/- 5 еіі /іяні І(гяяІкл 
ргітіііт Оя0 еЦягяшш рягеіт 
/гяііт яія^екяпіурягііт яііят 
(ягіят ^ет сяясіріяЬяпі [я^я- 
ік /ня іятрягяріяпірняпбл: іга 
ох гя/ипШіопяС н & 1 5 т і ми 
Г ^ ‘ 
1^ ■ Л-'Р . 

по/ігі епгмт іотірітш /Ьрйі^І ммі^иі]р~ 

А$т пс]ігл /шиг* §Іогіо/л п- • тш, *А9іеі^<^ішо ^.4.лоѵ* 

г. "Ѵ-.-і. *^оіт 4 *ргф^т А/іл.А^.і^^^ 9 ш ^ * 

-пиі ^ ‘Авиі^^Ѵі[еііеіні 4 мгНіХ 


^і 4 ^тйВ^опіі ^йеоЬл.і 8 ,ЕиШ(іі 
ішимг т,чт(^ ^яЪсг/ц^'шйі 
ргіііл іниг отт$ егелінглі 
/сП Віо [мсгл, ^иоіі Віш соі ех 
<ріг4пл Ьотіпит тиІіігнМпс 
фЫ^сгій ,и(/іЫі]/іпісоп/есглііу 


п/еі мі Арй/іоіш іс^ш/нг ЕрЬл, 


Л^етіс ргл/сВш.г.Сог.іі, 
? іі(^тір. Вісітнг еіілт 


о/, 4 . ш /іші /лпВі тсиірліі 

|гл соп/ріЗи Вві , /ий^ оЬ/е^иіо 
Вент^Іогг/іс 9 Пі,^ок.іу. 8 . ’Ая*- 
сі^^щ ргішігіа$Го1ѵОі^гм/> 
іигснт ОйГ. Ргоѵ.^.р. лупі^х^ 
виі-п 5 Ті(^ушг,/оІѵі ргіті- 
Ийл іИі[Вок\\Ао )ех /гиВіІ/ш, 
.'І^ис.-і.тссі. лѵт^^«(м^. а.і.тесі. 
Лхгц^лийи ФЮ^^.г-СЬгОЯ.ЗО Х 4 . 
*а^д;« 7 о< «^Ѵ^<рі'іаіі(і^ии$ а ига. 
АВ, 2 і.іб*лрх*П(^ ЯП- 

іі^нцв М/сіриІм, Арос.і 2 .ѵ.д, с 
ффі§ о аірх^'^ аягі^иш /«грет. 

2 .Р 9 І. 2 .І 9 Ц^трс( 5 У'ірГІ- 

/сштип 4 ш,рптл пшп 4 глШщ 

МлиЬ у. 2 І. 27 . 33 ^ Ѵі- 

иге$,тя}огві^ргі/а, Ене.р» ѵ. 8 , 
<а&фіччі нс (ргопс Ехс.д.ід,) 
’З^хя^нрлріпіг ргорЬесх 
^лт 0х ргі/сіі /иггйХІі* Ех^ек. 

. 21 . жі. іНі лнсі^ия 'ѴІЛ. 

Н^Ьг. Іиѵіит. і.Вшт ц 

і лші^нмт 

ргоѵйгЬіит. АН.іу 7 . сіф* 

]ят ргЫет 5 угш, а 

ІііЬш рГіфГіЬш. іыірец 
Х)еш. 4 .з 2 {ёршліішл опр >0* 
ѵвпипі <а^т/^в(з Р/лІ. 


* 9 - ’шШяигро/сйнт ІВ* 


^фо 0 ріл( ’і$рі(^к, ссаіитіо. АВ.іІф 

і. 

27.ѵ.і.*Е7ги^^лвцщ ргоѵіпсіа^ 
потіп» %ут^(^ X о ргхГс^и5, 
Гаігара, ^.4, і іх$ 4»> 

еЯ сит ітрегіо.АВ. 23 . 3 ^. Пт- 

;^9'^7тте2^ьГпЬш /си/лтіііА 
ргіпсері. расгіагсЬа.уІ^.а,ѵ жд» 
«г^тѵотсг^бс^д^іг Дв&Сі^. АЯѣ 

у-'Ѵ д.оіутт^іс^Х^ЧР^^^**^^^^^ і 

торг/} жн^ррсец таГ - 
, тм^фгяпи оЬ<^<)іо, ра- 
гсо, г#^і/ Вмпѵнрп. АЯ.З.'ѵ.хд,^ 

71 ^^М^Н 9 (РТЖС 1 П?.)Ь^Н^^^Х-- 

А«» • 1} Л'^ітші % оЬс4іге ороПсі 
Вво роіійс , ^ият котішЬм. 
іЫ4.<ѵ.з2: т»7с жн^и^х8п*(^Я“ 
ііѵ.р^ржп.р^x(‘.) оЬіііиппЬщ, 
Р.Ц9Ы.Р.жгхі%(^Х^^(^. а.і. ежі^р^* 
Хч^ рягиі. 2 , 1 , раг^. я-еі5»^і^ 

СКсАВоГ. 27. 4^.21. УГВХіі^рХЧІ 

4. Л^УЫР •ІрУГѴХіЫС Ѵіі ЧЫ9 Уп У.^ 
иті$ ргхСс^>и$ АЯог.іі.6ф 

2т^^я»Лв^;^Ч5 Ш9ЙХ 

Ьрн’п<гіХі2і^ио4 гиг/ил «Я сх 
ерлтіі ш д ехігсііш ^ хі^р » те * 
/оіит. ргхГедиз ехсгсіги?, сіих. 


/] 


8д»ѵ.8.^щріП)^чі іи^лрарчфр АЯог.жЗ.іё. ч*^-4. 

ѵ$г*сог 4 ігІ 4 ші^ипт- ' л^х*р тг^» "пстл^шр [аЦуси^х^* 
‘іитапіеЬяс апбЬи еотппЦл^ і /ли ^ліхцпиРурписері ^иліисг 
гит. ілСог 3,17. -яу уш^ ( ргфЯигягит /ей рго-ѵіпсгт^ 

ІХ^рф'Ѵйіігл рглсегтгипе, Неі- г#<»>,тссгаі^сЬа. Млик.і^.'Ѵ.ещ 


.иги/тні. Іп сотрмглпѵо ^гл- 

лщп^иірг» іп 


тО(л^Хии(^лт |С«агсЬа Ьие.і 


’. 7і*і^^Л^г(рагі.ріжГ.; г 


Л«Ла4‘^ 
/ 


I' 
■ 


> 


I 

<•- 

Л-"' 
А Р 

Яегоііі і§- 
1ГлгсЬатл^9га тСлШм.і%~ 
0^еоп/^^ні^и^ сит Сепі» 
$іѵо тоге •ищгЬсгй Цоттлтиіі, 

Кк9».Р.'ппчХ(*РХі>(^-^*^(^е }^( » 

• йх ;^<А«в4 лі>і//# «р- 

;(€і 9 Т^шг»^иі тійе ртлйіиЬл^ 
ііп^(гіЬцри5 ліііісит, ^ГІС 09 ^ 

і і(1сш.]вА. 
2^. /2 . ^ио 4 ііі іх ^Хш тШй ^ 
к в Ыіт цио 4 йіІ^У* й 
рппсір$^Е^л^^Іл<ц\тіс,і^іо.Т.^й- 
ЙОГ I. <^ц^еС]іі 2 иии»^ СССрІ. 
б.й і^л^^л^йі рап.а, 1^. 
госН^ ^ сл р^7»і^з5» е(^%9, ^иі т 
*^}оЬисоеріі орш Ьопит. Ойіз.і, 
І^Л^^вй^йі ^рі^^ш 

€оер9ГІШ,П^$иі^Р(й/*вц іМС шсі> 
рірѵал, й> йЪ 

^.Сог.ЗшбЛйл ц/^і 
(),/спі»л.і.тй 4 .ігиіи.Ы'пис ізп?^ 
>.10-|}| и( {ісиі лпи ссері^^ ііл еі^ 
іЛт йЬ/оІѵй(ЛЫ4,ѵло.йе&і9І^‘ 
^ліВ-і( г.р1»йог.1.тв4.Ы4и.)>оп 
йі^ѵт, лто соерфій иппо/крі^ 
Гіогі/іСут^ ГиЬППо.Гит,ѵсг- 
(оиР/аіі^б,ѵ.і;^лХмт^^^ 

ім$й 4 йІ^ ^сит то~. 
цт ^иятЛй /ит, к. е^.ѵі^го, 
^кіир*і,Ѵч2о, ойь^йіс 
.^сліо {титре [мрг$то\ йЯ, А^. 
$ бх;^ѵ0Іві»йх ^^іцХІр<9йі км- 
гит поп еіі тікі\,'І^кл^,йг<тш»'ііс 
от т^й^хі ир%ві:хі/іш ^иіе^ии 
йсііііииро^іііімі. 

іі^іс /ши д^(е^;>уі.ргхГТиЬ)>Ѵвг* 

щ^^ііійтк]йсо^ 2 , 7 ^ій р»^ 9 о\ 

іп^^« 

* хяхл^хШ' і-Соглі.Ѵ‘і 3 .р(угцфУ, 
■ ^ и^кляга^» і 

ФіГІ 4 га.^Ѵі.рх^(^^*(;^ 9 ш'^’ 
^^Х^йоПіѴйги^р.Вкікр.й^бЛі ^ 


АР 

й]реі іп /огтт Ойі,к^ ». рглЛгт 
сііѵіпа^Іогій>АЯ,27лг^л94и%т 
ты 

шрі рогіш тіпкбарро/ііМб.Ьміщ 

іб.'ѴЛ.^. фіХ»^}орй» 
іриі йгйпг аѴйГі, А&.27.2і. тгѵХ- 
Хщі ТѣойгТлм ѵг2лрх^*кі і ^кит 
ѵего тміій /ифе( іяй4йл, ііць 
регі! гягц|і;^і' сгаго,г^4і^ егш, 
\Я7«І^Д4 ЙТйІ»^&ОТх\б *и з'ІЖІІР 

ѵагц^9 Сгіеш йгтсА&» 2 о.тя^ 
>СЙІ^'Ѵ0ІРХ'^*^ М7Ш/4 

егапі, НеІІет/тШіЯІіпіиігмт 
ріигяів соп/Ігшшг емт 'ѴітЬб 
/іп^нійгі, ОПІ 

(з.ріипрет/) ^ог^мой ігатіѣА 
А^.8, Ѵчіб. р4$то»^іСажЪгріі^Фй 

ѵяйкрх* * Ьяріізиці 

ГйПт. ѵагщмт. рго цпш кіе ропк» 
іиг9<йркшт. АЯ.і7>Я7.хйатйй^ 
ус ь іл^йр^т >лг» І9ЙІ \хг» 

мр;^9^і^ийтѵи поп ргоеиі йЬ 
ипо^ио^по/ігйт /с. Ефк.в.т* 
•т Уягеерр^^ 4гѵі(ій , еріі , /йѢ 
Ьопй анйпшійсип^ ^ик ро/р^ 
4ві^ »си1са(еі>Ьопа.^иае^шI 
ЬаЬст. Мйіік.24->ѵ,47» ітп теіі 

^лрхыпт аштг^ сипетш 

/нріг отпій ^ні. ірр/нррйіыпз^ 
соп/ішеі ір[ит.Мйіік.і^.ѵ. 2 К 
-яііхппт гжш\}агшрх*^ * Ѵеп4§ 
срй2інйл\^кйй клЬйі.Ьыс.9,ѵ.Зѣ 
ййппсііці{^9П9йигг^'ііп тбГѵ ѵпр^ 
йсррргтт сштгцс , ^ил тіпіфтФг 
клпі ёі ех ік ‘^ил рЬі /иррбйш» 
ирйѵ7сяі:р^йшс[итр2пх€ 
ехіАо. Ьис. г$. ѵ. і 2 , 

^З.рЦтрег/.)яПГёёГйТі2^^ 

‘'А;м%р(о.#г«яі соп§піо4Р.>^ 

($» Жё^и^»рв»ііЕ.прщі^.ѴгА[рйрі 
іррілщ 4^грхоиртм,рйІ[.црршіт 
,ИйПС*Аррііі(ргё'і^риІс)шй сит 
,^іг$ш п]Ц>егФс^ арса ^огогоі(Гц)- 


рііРфІ ,чодс54іша сотра^сві Некф, 

У -I ' 


II АР А 

кое ^4 /$ {еге ^импілт еот- 
“Л <т» I ро]$штт. Е(ут. $п ел тиіінв 

9 ^ /лѵѴ^ш *репщеп$ л4Л$^ I #Я. Ѵиішіиг тікі ііш всаХуіі 
цпропет лпітл /іт$іІ I рго іпХлуіі ^ег Ѣуп€ 0 реп, вх л 

$ш, еотрм^ит^ (і^теіийл- I ^пЧ/.^ #гА«>««Іиссо,ГрІсп(ісо: 
гит!'А^^г^79Сши$А&.Ш» I і» фіфпоЛі •ѵоІыртлгііл 
^, 2 €. І9П 7 I бтяигл^А глііопй Інхргвг/ш 

тгші{*4ем *п смгги/т* А&.8, | /іе ехйп^л^ ^ ^шЫмгит еогш> 
•Ѵ.Л9* I роглЛге/ит&іспепоп/ііи/ііі-' 

фііІ9АГ9/св сиггніі/і'ѣ.А&ог^8.3$* I /игл^еоя^шг иСфг*6,*ѵл^ ѴлПр 

§ИЧ>А^П тШщ 7 ? Л^ЗФ • I 1 /.Ѵ. 1 , 

Ыггнт* а4ѵігЬ,]и^ ^лгщ I *Аа»сіл » схсіссо.Тмгтпсчви 


4Мпнт»АЬ4^лв(1, 


Р.ще»щі(^. лл.цакщал» А^і 24 іі 6» 


*А^/^^я^рІО»ЛрІ^^СОП€Іпп\ I ^хігте»^ілакн([еіІ 

щопт&е, РніА^^вы, Р.ц^^іф* I іпыпл ъегЪ ір/е те ехегсво. ^ 
0,і щ^/^ат 2 *итеЛ.^^ 0 и^іІви, I «жгпгб^гаг т» Іесыі ехетеііл^ • 
$»С9Г,іі.і. і^рзе$ол(ши^ I Шяііі^теёил$іоіш* 
і») лі^оіі лрілѵі іпіт ѴС 1 тп$ I 'Ао»»іЫ9^іехшги.Аіліік р»‘ 
9ІГФ, ПфЦрщі |«С « і» л4 Ір/о$ н[^і I 17. (ІШШШП9 сЬо9 Л^9 ПС 

^еёеі ёеріпёепі , Ѵе^ы ілілгы, I пщУшщі» т^ие ітпііігмпі ѵі* 
чх^І4ргсті^4*лёілІ99н/‘(^рі9 - 1 пит пбѵмт Ы ѵііеги н(геи 
ііп^еп$9 Аросліі.іл, сатрф[*ех I Оепе/Іяі^Ѵ^ід.іхаЗтсх ивхір ^пі 
9 Г«( рее^Л^л пе&о, лр$б, Віе 1 ѵАп-(^ ^ ітрііѵіе шпш Шл 


# щ тхпфш ін^пе - 1 л^ил. 


Цщ с 9 * тнпііыі.'Веш.д |. 


Аг^ 4^«« ^и4сп>, ііЬсм. 


Тл^«/і^г^7^агдт9,о<1ога* I І4-^лі^Ь9Т\х^іА(і'ѵ.АЯот,іі» 

іпстцгл. Ѵіёеінгсотро/Іехл^ I ѵ.Г 7 »сбтрлг» ІіЬеп* 

риІ^рлгшиЫіпіещ/іѴЛ, О I Рр^І, ІіЬеп- 

%^тоиррнІ^рФщ^І$49Г»І4лн. I еі/ртІ, 
ібьѴ 4 \ I *Аті^ФрицргорГі}гтр\ехои 

*А#ѵАм( •^•4 ресоЬп 9 >Ь* I іпатрісхиіл шо, іттптЛшітп 

Гсіѵиз. тешАует т^рі^оіілтіог I ііх ч^ір(щХл 9 і^МАркгяр$иііілг 
ри еШсаас) ІЬісЬ • ІаГсіѵіа» Імг.17. 49. соілкег&атіссеХ'- 
ргогста.і^г^.г.аа. ]мёёѴ. 4 і^ І сіріо. $х т Іуиоё шП лЬлрф 
Л? і? ^ 9 гміІ 9 утф 9 ри^і%%гп% тиІрЛпЛ^ягяхегяЬо, $Лі(л^ 


лп ЛегХ^^лФ » і>«/ пф^г '% рліЫт 
ЩТЛЩргеПішІ лЛ Ілрѵѵіат. Е> 


Ыілпёит лиглЫти$ ^іп еу'ы$ 
сфйнт гнітн$ > еиту^ вриіл^ 


(ке{^ 4 .,ѵад щеЛыіттріІХлле \ тиг. 1 Нтсоттит 0 т}Ы\ 1 Хо. 
ЩФ 9 ^ун^*{ф ёеёЫегмпі Іл/сі- \ Кбт.іб. ѵ.22, люгі^лрлсц 
ѴІА. іеіХуіщ фРе вц,\\ЪА\пс% і, [лІШФѴ0іЛЬЫ»Ѵ»23^лахгс^і’тщ 
^рфі.^^, 3 . ттпрА^рЗ^Ыі 09 техХу^- Ср^ Р^^хлі *ѵоі Егя^ 

ёИІ • шсертш Ы іл(с$ѵііі, '. у?ш. іЬЫ.Ѵ,20, Ісогл^фьткі ѵрдкх 
лні $п 4 и 1 ртш стпи ^шпеги іі* | #і ёАЯрА ірілілт ѵ0і]глгг$і» 

ІЫшікт* ФтпіпЬ лёрШИтт Ь $»]фЬлял.лтл^ш 

І ІПС 4 І . 


А 2 

іт»(? ітрегак. ) гші фіжші ииі»* 
*<іи^,р$и 4 і 4 лтІ€оі потіпмгіт, 
Млгс,і$*і 8 » аюгл^%^вщ 

^ргаеГш^^.іпЯпіь^ ссерш^ 
ѵипг $мт [ліиіап. іілресГ. і?- 
шл^(іиІмы^‘МсТ€, 9 .ѵііі»<я^» 
Ц<ага^л9% (з^рі.ітреф 
іие^.^ввт»г, асситпш/кІшл- 
•ѵштцпі ір^шп. РіК. Лвжлпиц, 
/*ІиілЬв,9іОтЛщѴЛсА.^іагаі9иілІіи 
/ліиыѵі, Ьис,і. 4 о. щтлп^ ( $. 
/Іп^.яа»теі{. іп^с.) гіш*ЕХкпс- 
, €іт,/лІныѵі( ЕІі[шЬііят. аог.і. 
шпс6.ітрегяг.ошвгм9гц 2 .Тіт, 4 . 
Ід./к1ит4»2,р1иг, лсаглоіс^ѣ 
Ішти. К9т,іб. "Ѵт^, аахглпс<&ѣ 
Т\^ітялЖ90» /аіныів Ргі/сійлт, 
а.і*гпе<і.(иЬ) лежлтііщ^щтщ* 
МяиУ,і.4.7,Еме*іо,4..(іщН9л 
тіш і}І9 «огі^оЭ'і (а.р/. лог» 1, 
теіі [иЬ^, ) петіп^т іп ѵіа/яіи- 
8 дѵігігй.ряп, 2 .і,тс 6 .віаглтш 

АВ і9.ѵ, 22. ітлшш- 
сѴгіеАц9з«й', (^иит [ят 
ІиіаІ[е( Ессіе/ілт, согорісхиз 
іЯ АЯ 20 .І. ШЬ.пл^, ілгяш' 
■^о< , ея атріехі {ш{[ет. ргак. 
раіП чоѵ’лг/йлс/ , шиІееЯ петеп 
*Аюгси‘(иі% Ш9 (я\мхгиОіІли, 2 о, 
ѵ.4^. ^«Лугтма іяв‘вів‘(9Ші С4> гщі 
9 ятят/яІяш$9Піі іп 

/огіе. 

*Аахг)і 1 }^ щ €Іурси9,(ыяіІ0 
вЯ ѵаго^свгі^ы іміогургориріо, 

ѵег9р^ш( Апіеі, 

'ргоѵиі^атігі)аогші» О о М I- 
Н 11 ( іхегШиит рготе^ц іоі, 
^спо$ГсгрстІ5,аГрі$ Кот.іл^. 

Узагш ш Д;«/Аі 9 жітяГа 

•иепіпит а^іеЫт [иЬ ІяЬік ео~ 
гит. Рілі. і^ф- • , ^иі 

еіурешп яЬ]іпііуміри^пят 
тЯяі ^/иііТч ргрт Іі^ітт 


ѢХ 

і^ѵсГ* ѴІ Я77* іхСсіЛ*» 

*Аетя^»щ ѴЫі Ы{іпшѴ9еі$ 
Ьяііпм» 

^Ааагйщ я/ІѴігЬ^роеііемт рго» 
ре , ргоріиа Ышт ^ио4 
•еЖг,п99, евп]ігиіШг еит Оепіі» 
АЯег.27.іу» и^гпі ^еагсѵ тгае^і* 
тіи) 'жрпгіии , укит [оШр^ 
[Шіргорікі рглгегІе^еЬям Сг^ 
Ыт. огііигѵег'Ыотеѵ яЫу(І^ 
іп сотрягяііѵо (гяеіи іГтіяр^ 
іогяр » ипіе ісгыр » іп тшго^ш^ 
петвлстор, [ре^ивагор сеІегИиЛ 
ютрш -ту^тр іх •тх^іш Неіпр9 
Ех.^.Зо^.вЯ потеп ргоргіит. 
А 5 Ѵ і*і 7Р игЬ$ 'О'^ т» в^рі0 

79ШСІ. іяі ^рпяры кнгті с^тгіт 
Хні, іп І0С9 ерііііоге рія{ыпі 
Ь§і» Ніпс $Д Ежіпогнт аіЬииі. 

лв ѵепиЛиі АВ.7» ѵ,2б, 
Ішлтн^ /иігМѵіпіііёі 
ѵшпк]іш. Вутш./^иіі Р(о ііІЯш 
Вт. НеЪі7л(тхх% Ь.€,/ні$рии 
беггітш.ИіЬ.и.яз.тцііор іги- 
ФРіриегмІш/еііш. ш ѵі 

ГоЬигЬіит Кят.з^.г, 

^ *і^гѵѴ^^^оАсііа,0есі;р/«^ 
лит 7р\епАсо.Маик.2.ѵ.2, 
(Зр»аттц7Ірл^руіі,ѵЫітт ^еи 
Іят еушМяггк 24 ,ѵ, 2 д.л\ 

^іс хѵгігтщ М ^ы^рі./іейл ^ 
есеіо сяіііпі, л^рёр ш т» С(ііи» 
Не^.2г./2.Асиа Емс.хі.ѵ.ях. 

*а«р«т7л (^. V. 4«Ѵ7л/ 

піІ^Ш'о. Т.трі^т.Е.^^ряфя.ял, 
І^яфя.рягг.^і/ яд^яхітр, а- 
г^Ѵ7ігл», х^ях^^р. Ьче. 17 , 24 . 
таяп^ щ яерлхп ц яіряж^шси , уР- 
сш /ні^нг еоги/слпхХне. 24 . 4 , 
ыі^щпяіР лряхіыещё ѵеІІіЬт 
/мі^нгяпііЬш. "Е^яѵрМт сті- 
сО|ГсЯіІ^ео>Х^лг.р,*і;<ар,#( .і/(^ 
^траіхілр ("рап.ріжСУ 


4 


» I 

• і 


' " Г 


ч • 


9 в АТ 

/ііНІ ѵі/іигфіііш^ 
іг7» С!ГсиіпіііІ5ео.Р.ф4і.і**«%<»' 

^0і,^герш{1сігснт/і*1/4і епт, 

, віф«^(а.і.аЛ.іпйпіг.^г/ггшя- 
. А9і>лігц л щ(ірг$цпі^») 

^ГиІ§иг.М#/гі& а«.|.іи/ 3 

і/Ѵлви?т^*?< л^лтгщ щітлі мнат 
*ѵ$/м 9 ]мл Ш /«/Х**»'; Гріспіог 

Хк< **«•■«•' І А»»Х»(^Т»| Ыг 

^лжііф4*-п{*і л, мР ^мит Інсіг. 
9Щ іе^ип4оті{иФ Ши/Илг^, 

*'А'П5 Л</і/.Ппс,аЬГ^исІлг. 

2 2 *ѵ. 0 ^ нткяЛЬЫ* 

•Ѵ’ЗХ» «ЧОИ.У^Я^ рІГЯ, 

*Лг^( а ѵарог Л Я аа,^. 
|4^о^.4**4«в^і»4< «я», ѵдрсг 

ФЯІшФІІ ѵі(■лпи^^9л. Лспѵяінт 
лк 4Т/Ц9<» « кяШш,ѵяр0Г,[н- 
тлі,^ліШ,яЬ лщ /ір»]рігор9Г #* 
ршпіЬі^ $ 4. ѵфрего^ 

ФхЬлІо. Еіда Р.і|Г/4<і(9і. 

*Лит^'н ы • ѵі4ф т ёлІс9 

хісіѵосеі Ьлііяйі* 

*Ауу» ч< ч «іііисиішп/аі Л 
^^ІікІФо) АВ.го //. і^іХёсгісч л- 
•^цеиіуяі 

§іѵ^п> щѵуеюл л»Со>’*4***^*4* 
•0І9Т9 /АЩ лѵулащ ("аог.і.айио^ 
ціс ^ аиші» пф ШирФ^сщФ 

Г/«л/ > **»<“^* ПОЩЩП сшулг^і^ 

' Гріеікіог» *Атпшул^ѵ 

ірігпсіогсір с<іо»сопіГсо. г лл». 

Р. ѵжпиулщ^. РГАІ^Р^][ лщѵумт 

І**Чі ипёг еЯ пор^вп*Лпошуав- 

^1©- -р сіГиІ^^і тіа. НіЬ і.у.е 

^ лда^'^сг.ц^і 

т %яш( 5гіел^?я4'2^, е^т^гшт 
г^иі^^пііл^іоги ^ клтаііет 
.^г^оплгЩт* 


А Г 

(сО»Жшт» л,і,ё^ѵум0Я* 2»Ріі-іт 
ід» (і‘У^®Х* 

лвг і.аЯ./иЬІ.) $$/<рне ЛитЛіа 
{сілгіфг Еѵлп^еШ інх) Шихв^ 
гН. Т*Аві</у»{ і(^ • а стіпи^ 
Гріспсісп!» , іх таХі ртосні бГ 
а« ч Д4І9я4ог, ТчХеи/у^ 
А4 ѵ. ргосиі ^ (Іі1исі<1^ Мяте. 
8, Ѵі2і. іСЛіфі •гщХсшуыі лттр^ 

^ , ѵЫіі^ ргосиі йіІисШ 
отпіі, 

*Аѵ^р7яіх і ртортіс і4ето ^ио4 
л%/^рег^ э ^иі /іЫ ірр тяпш 
іп^ігс'ѵюіетяс* іитріт/упес4^ 
ІРісш аийог. сотропі ліі'иѵі- 
книг ІХ аотіі (*^**гпл щ тес » яг- 
тяі яШі ІХ вштоі іттіі- 

гегі,яІш ІХ алпіі ф>і9ЛргЬ ріш 
Фгг]і</ 0 .'Ді;^ігтгм «Г,аи Аоіішещ 
иГигро сит Сіпіі, г.Т»т. а. іа. 
уиѵоик\ ^Аёьспсіі*спсііпт^ѵш» 
аЗі сц/^^н9 еиёріі > Ми/ііГІ иС 

4ІОСІЯ4 поя рІГ^ІІІО , Пі^і ЦІ ян- 

Яоиіяит ^кі ѵінЛічі ін мл- 


шит» 

*АиХц ^ я аггіит, аиіа. 
те ^'ю!/се^(^о,Ср^ю, Іо- 

сш ріг^ІлЬгІНш ѵе( лк іѵи (рісп-^ 
4со,^«о </ рі Іосил лргісис , роН 
іхрорінв. ѵЫошгрс аи)а^/^4і 
^ С4*Н Ч 0 >>І^ 9 >Ъ О* ^ 

9бс,кг9і ххгчрртщ і с^иаЛ іЬірЦіІ- 

иіе$^ яіп^міпіргі/ик 4іото- 
гяппіиг» & іх]реЯлгіпі /иоф 
ргія^пяш. Мяіік.. 20 >ѵ бд»і ж»“ 
Т^(^ Цѵ «» ТрСШ ^^ » Р 8 - 

іг$ 4 */*>^й [і4екя$ іпяіііо, І^НСф 
гг.м 55. лфлу^і» ЛѴ<Гсс^/**^р 
•РІІ , ^««ІЯ лссеЫфша 

ютт ІЯ Міфо яіхір* ііімлщ— 
рШт & Гріспсіісіит соосІаѵе_ 
<ІЛ ^аа(. ^ио [іп/и ассірішг 
іЛяик.гб.Ѵі. ТеПіЬ Ыет г/4- 
, (#/^^ 4 ^і/ІІаЬиіиЦі АіЬ(Ца1с {,л- 

іію 


А'Ф 

іЫірглр^/іІФ с ііі0егіріиіми~ 
шЛ'ѵослпг саиіат. Ь/Ег«я./о./. ««Ч 
'пЛ ІЯ еліі' 

Ыт (пНит, 9тпшХц мі щ ѵі11а> 
саГа. іит сатілогаГю аВогл. 
лолк І9П ^ а^Хиіі^ 4 ^отіеі- 

V Пит ^іосш иЫ рвгпоВлінг, 

н <9б^аѵЛів» амФѴСЙіЬиІит аиіав, 

к ^от^Орргож 4^сітш 49о9ѵ^«і 

^ 74? ешХц^лпііли- 

- Ілт. іо^ чпі ^^лі мпи р>п$, 

Млге.і^ 6В.ніго€аС^ошХі49іЩН- 

Ілѵе/ііЬиІмт.* АѵХ^о^ФВ! і» пгиі 
^вгУ.теіі. сііѵсгГог, рсгіЮ^о. 
•ІшрСгГ* цѵХі^$(лІш Ы ^ ^М€^ 21» 
Ч^»ЗТ‘ Нітіо^(^ ( Р^О 

^ Іг^н )р€ГпоВлЬяі іп топіш» 
к »зшХіп^йщ» Р, 4ѵХіѵім^»ня^в #у1 

ч . 0ШХ$Т/^іШІрвГПвВяіІфЛЛ,рЛ^» 

щѵХііО’Іш Мтгік,2і,ѵ,і7» іѵ- 
^ Ха&^ сл« , ^ретоВяѵіг іЫ.Р.і, 

Р^ІР’ сиіХі<В‘/,авілиз рітпбВаЬо, 
’А^сшХш ^ ошХІ^ё' 

^ ^о( ш а§гі$ АіЬ сііб а|і;о, рсгпо- 

, АО( схсиЬ.о. Р.цш» Р-ц^ошХщ^» 

V Ьис. 2 . V. 3. с# ештк 

а л^яиХні’пі • ІЯ еаііет ге^іопс^ 

яхеиУлтеі»Рлп.рі^С 

V 'а оХоі нві ІЬіа. Р^оп ^іи/щТі)($9 
ілтит р^пфсм , иі 

шбщпето риіяъіг/в 4 иіі іх іоп- 
]нілш уш іЯ ѵііібп, ѵіі йі » /!- 
^^ш/!слтіоЬн)шѵосіб Іаиніря- 
ш. *АѵХшѵ сіЫа сапо. 

яѵ Р»цѵХпі(йс,. Я і.цѵX)|бт^ МлиУ. 
'^і ѵ.і7. пѵ^ щт^ѵ/лТр ііЬіл ({• 

- йіпшіні ѵоЬіі. ^А ѵЛцтч? й і сіЬі- 
ссп поіиіЫееп. ЕЯ іпіт і т 
репніііта [уЦлЬа сотгаЯнт 
ІХ 4иоЬшурго гікіісеПіМяііЬ.д» 

* 23 » 9 ^ ТНІ Ш/Хгіііі , ^мит 

ѵЫІДи ііЫсіпіі. 

*ЛфіХці « ч Гітрісх.аіііпе 
^ »^іХн9{а»ляЯ,(^і$г<Л Ѵіг- Уф Лфш^хяи/егі.) яфіХіш яд щ 

бшрІІСІГЗІ* 'АфіХІтЩІ і) 7(^4 Іѵ 
сГет АЯ.2»ѵ»2б» еѴ и^Яііе^ 
4 рілМ( »у$(ЛІяд » сит шхиЯаПг 
опі /ітріісііяіі сот иіі» і .Кі^ . 
Л2.34» > тшіші ^нлигл»» 

та ) лііг иріХліі ^ітрис$ 
япіто Ь.е» /іпе^ІЫ ыВ іпип^ 
гіопі НіЬ» іш /ітрііеііяіщ 

[мм» 


*А <Р(>ед ш в фцгаа і!ме.р.ѵ»зр^ 
/ир л(р^ш сыт [ритм »**АфелІ^ф 
Гришат схсііо > Яст Гришо 
Іілтс.д» о;. і8. іо» Е. лфеіоы» К 
П<Р0/іщдь,*Р'ягс1^і^и (ісфишо 
4ѣ ^.13.ёт^^/^а*^(Ряп.рглГ» ) ■ 
7К( іештыр еи^шщі» 4і[[нтаПн^ 
ш[няір[огй іІ€(іісогл»Ніпе 4с* 
гігімшг^А^роіІіч Ѵепт» 
*Лк^«ііѵаидсо» с1оіпсіепіеіі« 
сит. мя4ііЯ ^а^іп 0 ^ит яи^сл 
аихі. ^.Со^»з.V•^(•мX^\>*іси^^аРШ» 
(р2Ті,ртжС)^д,{еи^міиаііп» . 
сппцтнт ѴіміЯ. сгсГсо^аи^ 


^сСсо,МлііУА.ѵ.г8.тшім^р{, 
^ибто4о ян^е[сят.^оУ»з»за. 
ШбР^наѵ^лрш » і/иі ^ііХлтіис^ 
Шй оропеі ^гі[сіге»тс ѵг о ті-> 
пиі. **А ѵ|« і4іт дио4 сш^лрт аи- 
р,^о.В 9 то[іУ»ОІутІз з»'-пцдір \9 
лѵ^еіГ О(дяі «І7Т Оі»р, гет сотмт 
тт лиіішіят еДсрп^нИ риім.^ 
ЬатЛіет сісСсо. Ер У е[ г» и.4у^ 
({ мд ^яЬіСГі/си^ш/іі атріит.» 
СоІо[[, 2 »ѵ»ід» ^ц^*і гішя^чоур те/ 
^ыяи^і/сіі Ѵіі мнітепіо(Ост 
Ыііѵщ фшпш ] У»с»^яо4 А 
Оео ргоред/еііцг,ттігй а СУгЫ 
у?і слрпи Ірігіш , ^ці срр опііцг 
іплпм іЦв [Ыіш ( 4і ^но іЬЫ» V. 
1 ^. )<іио поп {п[смт/§4змг^ещ0 
Уотта. Р\хі»ли^ц 0 и(ілп^иат 
мЬ иѵ^ім) ирсміит аіат [иг.щ» 
цлУм» 2 , щѵ^мфа 4 и. 


. $ • 


і . 


/■ 


« \ 


& 


4 ' 

а 


9 Х АТ АТ 

^тлрмтЛ рсЯ. Свя.і7.6. Ѵѵвм» Аіѵ.спл.{л^ ти гоі- 

тв-ріііуігфф^Оі^і»і«івѵлІ- Гаі,е^|імЯио, ^шяр*грпит 
в/і ѵяЫв. 0 »п*[. 4$. Ѵ.4.. іХіі ($• пет тіггттріш вВ итрягк 

тЦтвт т <вАч9ѵ»« п вя Ч»^ /Іяхш, N ««1 М^віг« ІаЬі. 


0чі*Ь» и Ь* тмІіірислЬф і«.а. і. 
т&. щи(щвт сггѵі. Ьте.іі. ѵ,ір^ 
1 $ із ?»<4 ••« 

/шсеиѵи гѵярі ягЬ»г тя- 
Іяя,рг0сегя.АВ.7.і7.чі^0п( 3. 
/Іяіжі.яв.ігиіи.) іХійі, рвр»- 
іяісгіѵіі.гог.\Х\Л)і)л&. яЦіт 
|К !і. ЕрЬі!’. 4. 1 /. яМпі( 3 ^ (і. рк 
ял^в.[мЬ].) нітіп» ,я^ви/ея- 
іямі іп іит,Ѵ0І сгфятмг т *0. 
я,С0Г4>.іо.»^ Я4!(щ0иі ( з-Ііп^лл. 
•А.ор(.^ ЗІ0 ян§0я0,ріжх.. а А. 
щѵ(щ^яяхі. Ш0ІІ0 іВ ртхс. ра(Г 
чащ п7щ,(^ яте аог.і. 
раіі сг01я, рге/еіі. С<> 

П0[.2з. ѴЛ 7 . щѵ^ц^ітиічіпяеі- 
тя4$, ег0Ѵ0гтят яиІ0т іпѵеяеі. 
ЕХ 04 .і.Ѵ. 7 > ц»ііг(уіцХ 
( і^к яа. ря^.га 4 іе. ) /ІЫ фяёШ 
«Г0Ѵ0ГМЯІ.І.Р0І.Я. 3 . ІП» ттт^ 

00І^')іт (з.ркл.1.р2([.СаЬ].) мі 
р0г$ймі{Ьиѵ0гУі 0ІІѴІНІ) ян. 
10/еяш. а. 2.ай. чр^яевр, ^тіЬи 
лит ітреф яВгцр есіяііЛі.,. 
Іме.і.ѵ. Во. чі ^І1^II|^{0^чр^я0I 
(з^^і~іѵр*г/.) рыегяішямгт 
ете/сеЬяг. 1.С0Г.3. ч*'- 

!<•»» я.з. яВ.) Оеш Ѵ0Г0 

Аеёіі іяег0т0Яіят.ргл/іраЛІа« 
|«м/к»у сіеГсо, аи§сог. а. Сет. 
30.10. ті(;т0о/3^і ччі *»«•»« » 
/»Ир, яя^е/с0яі0 (ІІ0 чл[1гя сш^ч 
•»« иі» ч (л г.рчг/.рглт.ря/}', чЧ'|ч 
•м()іпсгсгоеошлі. ЕрІ>.4.га'.^ 
^чвг* нчініщ іпегітепіит ся- 
ри, Хішшш^ы^я^ііоіѵЛ сгсПго. 
']пГ.рпсІ.«шіж/|аіий!^ ЬЛяіік 13. 

*Тя»;ві&^<смѵеЬешеіпегаи- 
гѴе^ви>|<еін ч 
чпччр(и!»,ѵек(тіПііГ ян$0[1И 
(иііі ѵфгят 


сиг Ьога Ьгсѵіа тоге Яаетіа 
Я(\\іх)і.С0Г.ч,зг.Аіуы^ т> 
Я(ір>,тис40р'ІІп^чі0Я0^і 
тт , ЬЛятш , сгя» топтиг, ч 
то^вр/іік Ч/М 0 » > сгаЯіпив Яісі. 
АВ0Г.4.3. Н0 чіш СШВ4ЧР Ія егя- 
^іпит Нет. Мячк.6.34. ч вш~ 
ш іешічі • Ч'я/іі- 
ЯШ ІІІ01 ігіі /оііеііт І0 гчЬш 
[яи.інош^р АЛѵ.^о^іій^. ч 
іявчвеА»» [і*к чі**(30 ро^чт^ Лічч. 
МяііЬ.х?. б2. т<Г ітпшеА*ь/ч" 
^Я0Яіі Ѵ0гЪ Л0. /атчшез** Аі^ 
Ѵ0гк. рсгеоіііе. Ѳчояѵф ш • (Ье> 
іаигас , іі^тц м тш тиаі*ь 

^ні гчропіінг ін^яшгыт іет- 
рш. ІЛяі'іЬ.б.и. ФРгя І0Р • ^чачш- 
річ ■ е!кн 443^* ірш» ,^^Ь^0В 
іЬо/івягш ѵе/іег , іЫ еііят С0Г 
Ѵй/ігнт. Мя»ік. гр. а/. К{ нія- 
^0чш(лры 

рятрегіІш.з^ іЬе/яягмт Ьяіе- 
Ьиі»елІ0. сЬеса,іп^иаеЯац. 
гит рег т0Г0яут.]ик)іЯі. Мяі- 
$Ьаі З.ІГ. мі^шгпі тчч ^е»иры(г 
яр0ГШіЬершги.Ь.0.іЬіси ярег- 
ік,ія ^трш 0ГЯЯІ гЬе/янп. &ч- 
0чи>еАІ^я сЬеГаигит соп^его, 
Кот.з і. іЛяіік.в ір.(чі ^оаЯ* 
еЛ^г-п( з.рі. ргхГ.аД. ітрсгас.^ 
о/лір^чпш^іі іт 74 » учг. я* ^^^ч~ 
(ямго! ѵоЬи ГШІ0ГНІН0 іяіеггя. 
і.Сог.іб а ')ч<пя>е^^ія^{ѵ*'^^?^^^' 
яВгѵі) гжеоиііелі т ^штмт, 

Р.^пш^еы. Ргхе. аЛ. 

е«іаі*Ріагс.-ра(Г т^аяойчч/ещ. 
г.Рчі.з/ил.ч^аші^ті^оі чівг, 
9ѴС4 7чріі^*< • гес0яіиі яЦог.. ■ 
ѵяпімг 4ПІ.Я.1.ЯІІ. І^оги/г/кт 
ІяВ0к,0. V $. ’А-я^очи/оЦ^т иго 

ОіС' 


■■■ 


1 


. • V.- 


к 


АТ АТ 

іЬсГаиго гссопсіо. ^ліЬ ^іжС IпшептнIеі^^Ыи.^оЬлп,^^,б. 

і,’Лт,б.ір. I «А.;^5» Шотраітіш] 
Аѵп^І^шш Гроте адепі [ Ьнпс питптт ро/іиЫі ѵіг- 
(еотьоГнит кое аіі, ох іѵ'п^ Ьмтршхуыаг. ипіепітЫсеп^ 
ір[в 0» ^тішіксШ. ѵеіа ^ ѵепігв поаніі, ЯсЬгіѵит А-/. 


Млгс.б* 28 .»иЪ/ізетп фіуп ѵр- [ои(. Іие.г2.ѵ,зб, Ь»иМ(^ 
тп^ерн , иггл ешт {^рпи[мл іМлиШ а^) ло 

риант^т, ^гоиі?оЬлшіЛ^интііи (роп[ш) ѵопогіеб^ 
піе, іпіа(ІаѵігсГсцяс§гагаіпа. \рн 1 [а^ой{,Котм 7 ,»ш-А»ш,Ъ 1 

Аааз^Ѵ,іо,щтіі(іѵ^км^'Піцшу:% | ргоештві ы.Кйт гг.»в 


Аааг.ѵ. 10 . УП{ »6датц»<д;>( ^0 і. Плт цаз. лллА т 
^и^»пн»Щ0пі0 арта («іт»,)^,іааНеуітЬ. ЦЬзГ. 
рм[ін [е тратии . ,рум 0 , аЛ- г,ѵ.ю. ш1пит,І>. *. 

«9.%»,аиюіпагоп, ‘прнт0ѣ-\чАмгц)>Лррш0рш[нтм. Та- 
$ит,^н0Л[тіиУаштр0ПІ0. кап.і.гд. 1'« 
тЛш[0т0ѵп>р[пт,мі іПко- •іф„,а^е^,^а(ит0ит,9Ніт 

ѵоІоі%ит.ш/ки5^'ШіЛІѵ. ^п- т^іи іііі, щ рге '^і сшчі, 

«е. иігго, Спсаііспо ітриііц. аМ віілт асІѵсгЬіаІіссг елѣі- 

*АіпііЦ,і^Сслат.Ноемпмт енг, &Шт р^іреаі аноіі 
#Д ьгопотоп пЫиѵнт. Шт кІс,Млпк.гб.ѵ.з6.еоп}іг Млге 
‘ ^ 9им ^оіі . аггини і^,ѵ.з2. ІЫ. ЫшаиоІскс^, сші 

роПроРиѵі Мснпент, поп рго- ^ЬцШог.и 03 б-&і 9 л 9 .іРс^^ 
паттт. Е/*»/а. /*. «V Мі., 0 .зз.&и.гі. еоЛетто- 
І 0 і]нір Оі^ішц /д/іСнаі- тспго. иЫ{нЫппШоііиг 
ьг\х&еЯрлхпо{ігЛіЬис.24:ао. I (коглргототепіо рп[уп.іпп^ 


/«г» ,«.</ «,«^7®. Гроо« ѵтнпзтоздѵ&иаг^е.хі. 
{аа.^ 0 к.іб г 7 .] 0 кю.».ѵ.^т I ргоііпи». Сшгкт.аі-пі' - 
Ц^<^гпіі^КіО- 7 тт^^^ гссіргосо 

ЛРкШЛАІ^»Фжл^т.УТГШ^ ^ 


” - / л -ГК * .1 рго ТСарТОСО СШТОЯт 

І.П. /иЬляіІЧмг ЩаріЫСгасФзѴ.ТмПгргзізз 
раиіо ті0ргз00$(, %и0»іят\і0Піі ^.^язпН^ті. Ыіь'п.гі. 
тЫях 0П& рмиг ,]н.^ [»1. ѵЯі, ^-„1 ^ 

0пшпалсгг.Лабг.2.<.л<мпБт^т.ш \ г. а г 


рюпіаси. иіаот, 2 ^. 2 есш§ тытш 

Ыѵ(дсМт^ы Г ТіСхііг , ^инт 
І5 ірСс тррейярві^ Ан^иРнт 
Р/1яИкч1щЦщ21'^а\ чір ЛвМіг«іѵ7ѵсГ 
>л» тЛ сштгірз иЬоглЬц 

ф^А^ЛлілАшшт ІА. • I* 


*%* Ч ЛК^в^ѵ^Л «МТ7Ѵ(Г рГО СШ1 


2бя> 

— . «штч;* 

Ьіпт рглсеріе як^аСопх , ріг • 

^«л/я . ^ыЫрптегоПя ліи іп.. 
іеШ^іШт » лк^лСѵгі^ $ тоіжіш- 


^3^-. — 4 0Сх« 

с^-пЫоп те/шнг аМѵо 
рго ш/ѵ{еіІААш> 5упсЙ5.Л»»в{ еа ешроі лі гет* М 4 ге,і,з^, 


у"' . 
I . 


•% 


», «. 

. л 


* 


і- 


Ч'-і 


У Ь -V 


Ѵч.;. \ 


..а^кзип,}, иіаязсчуз^.^,»- із.^.гЗ. ѵ,1 1(а^,/0$1.„уи0,. 
Ці,,ЧЯЯп^яат Ыш,р[0 поп 1яаѵохиіііпгІяс.4.і. &ПІ,,. 
к^пхлклі.в^о/,з.із.сяп,і ^- »«, сошроСіі, іяпояят яі- 
,^^гяп,(ря^.шп.зрг0шг.,\^^^^ Піир.г.ѵ.гз.із-,р^знз. ■ 
йіі шІизю- Шт 1»Л*игу%я,- йтѵіж^ип.УяІ0пы &ВгяГтш . 
реаго ата аигршй®^ Гроосе а/тля/ тоѵ «г -4. 


• ^ 


.у 
I 


Огдіигей Ьу Оеодіе 


I 


{рго сшг^)ляотлЧл ^епегиМ» 
пшп лЛ •ѵоевт [еНріфішпге- 
Лігіінг. АВы.г.і. 4»п •паи-п т 
Мет [сП І9СІ Ірліімт Шст, 

Іос\: АНѵсгЫАиііг[мтігиг. 8і* 

тпі Іпс.і г.?/.Сасссгііт.а<1Ьсс, 
иіет «гв>< т«т»і« Айо^.^.і^. 

' л. Сот. г -г 9 -{лц мт7і 

<т ітриілш 

Ніи Ыр[иі. ви^т»?? аѵт^ (сН* 
К€[впыг кіс сш-пц лі 
потіп,[яІ(ст [ііпі/ісяііопс^ 
ріигяіі. ЫІяпк.лВ.гд, /ЗлтХг^в»- 

•Пі 9ШХЫ9 рТ9 ЛѴ7»/сиЛЭ-9Щ Ьм^ 
ріІХ>ЛПІСІ ІСІ Р^9 іЯІ [сП^іЯШ* 
фП лпотяИл 19П9ГІІ нЫт Л^ 
{епіЛіти ОгАс’ии[иа(л^мЫг9- 
Іаііо поп %яш яі *ѵосяЬмІя[л>і 
щыктлігетір[ят, Е(/упопу- 

опит ^.т.[иЫпііШ§Ниг , уі^ 

Л4Ьотіпс5.Со^о^(рл;V• Э*е4«^- 
С/ііотсс ештйі рос ееи^і» 5іг Нот* 

€Яге/Ш, рГ9 фіАі ц\*&Иірр 0 (Г* 
лрк9п[т.гвМЬ.з тіоі^щМпр^^ 

хот^Хпоі. ^щХѵ$тт 9ЯІ*п. 

$ітіШ лпотяИяіспеги, суият 
Отяттяіісі ѵоеяп9 ВупіЬорп, 

ііоВ$9Г9{ ПІІОО ПШШ9* КОТП-ІО* 

•ѴЛ4* айоы 1і»ЯС «I < р^9 тЯ- 

тпоГсП ш^чІя* ьи^ятіопоги 
питого -япотяіія. {огуот 
иііі^иоі ох Ши* 5иЬіпсс11і^піг 

МЯГСЛ*Ѵ.1* ^ ІрІ9’П0Р « фя- 
ѵ»л» &^иит поп ЬяЬогепи^ 
аиоіі оііоуопі • Ни еІІір[іі сП, 

пптогі япстяіт* Еііір/іі іру»- 
^г/иШгоШ^іояхпѵ. & 
рго АВсг. 7 * Т/. 24 . ч>ѵ* 

9 Н^]иЬаиіІі 0 Ш П9, іиіяішеЯ 
шит. АЯог.8*'Ѵ.2*і..7пиі^іпіІо 
ьіаэ»! 

7Ь пс^гиіі то іпѵя4яі і/іогнт, 


АТ 

Лхі/Іи.СоІо][.^Ѵ.ір*уоі 

я^Фи$і<0-і 'гзіоу ^шшс/сіІ.^ШіоА*^ 

коиі "9 о[іоіо ет^я ом ятягтІт~ 
гіі Ситапісиіо ргжроПііѵо • 

ліІт*біс1ст, ч л*/7ігса<1сго. « лѴ 
•и ( &рот сгл/іп ’пш'п) ісісш. 
АЯ.цЛ7*Мягс.»о ю.я^ 

4 о го оя 4 от 4 Іис.б.зВ. таГ ярт^ 
цііт^и оя4от топ[итя* Лот. слт 
•«/. 4 . ш (ілХц от9% і 'Пш 

ші^л^і9.Котап.іі*ѵ*і.'плѵп 
ф^ь9оІ9 иі /ііи оо4ет япіто я/- 
/оНы.СоГ.ІЛ*27Л9Л 7 » иѵтш \хг\^ 

аХ^цХто (м^(аіп» иі Шот аІіМ 
рг 9 аіш сигом* т» ллііисіст 
рШр.в*ѵ,і8.Лтхропі^і оЦлт 
ргопотсн іІетопЛгалѵит я» 
СоОшЯ-з* 0ІІГТ9 кос ір/ит яѵтод 
еотро/ішт^с госіргосит.ФіЛ- 
ешІ^ыоі(\іі'ір(ѵі^ атапі. </• 
<ріл®- оош^'ѵоі оаятор, 
]оір[ит ятяі. л.Сог.зл.ФіХею- 
яллічГоіірСпааяаогг 5»««ц/да- 
шощ^4. АЛіоклм» ямо^ 
*пп’П( 9 ѵшт со<іст тоао,ра- 

ііпс* А4*ѵ*Еис*л2.2о, х.Сот.Цщ 
*і/іЖі* сотро[і(ит ох «с А/і'ѵотЬт 

^іѵ-пс- Аіп 'ѵоѵшпі (ітШісг. 

» іИісо. АііѵогК 
істрогй.Ил^ѵтіі^ ісісга. 2 *Сф*^ 
ппік.4..'ѵ.і7. піул^ 
іХлф('»9 •т Э-Аі'фіч»^ ч/*л>> > 

Ш со ргоівгіот Іоѵим 
топіяпол ) а^іШопи п^гя*. 
иото]ік* ч пі^>к»то-» 

тетяпел ѵоікрім. ч 
^[аі 4 ол, кл.дио[иВиооѵя- 
пе/с$г. ’ЕмлУгігч* а ші^іірГш». 

]ок.Ю.і 8 яѵ і/лаотШ 
Іроиго тоя. і.Сот.іо . 33 . 

■ПІисШТШОѴрфір09* ПОП ірНЛГОПІ 
соттоЛнттоит і.Сот.^’.ѵ.^т 
іісмотіі твиві^Ы» пи 11 хис[(€’“ 

иги тікіс 9 п/сіиі/мт. Лот* х со 

Ѵ. 4 ' А Т 

4^.4. 

^ІЫі аіі^ті-, ггй^ті тіЫ /»ргш 
тііи ѵпеіл.Сог. 2 а. гж^ігм I/*- 
шгт^'піп, квг ярн4те^ягш. 
м.Сог.9,ір. і(чшп* і^яХчвж I т» 
$р/мт іп /ігѵіыит п4цг. ^в- 
кяп.і^ѵ.і. 

пС»і і^иш-гір, лЛнтмт Ѵ9і лё 
ѴгіуАЯ.хб^.щущ^іц і^ишпг 
>віе49>,Ь9лгмт тв4мхі.РіиІіт.' 
"V. I), <оСіі і(іттг /(/пт^г врмё 
т» геі$жге.еяпі рімг. ннтпт. 
Сіѵііс іатвя Ііріыг Кет. іб. 

Ѵ.2. 9е(9Г»7іі ж»я^г іуіівщ^ч > 

Чш5 і/и«^в^іѴ« тмітгмт/міі, 
тііір/іш. Еркі/Іб.р. і'я Р 9 *тг 
ш-тгѴ,ѵе4Іііп* с* трГ* м^уіши 
% 90 тйт ііілт $р/ігат Овті- 
пш шЯ іп еліы. іЛлітЫ сісбсіг. 

I ЛЯ. 24 аб 

•Пі)»р/ёяиіх*гев 9 . ТгешЯ щі ш 
с 9 пігяЯе <7к«іГкѵ шіірііиі ея- 
. геі рімг. пмт сотропіімг ех гш 
ЯІ^, рГ9МІ <1іѵі(іпі и^ыпімг 
Іме . 2 Л!.ц. *»/ тітчі рто пм/^е. 
Мірімтітнт рго Іішріісі рсаі- 
інг.^ок.17^ !• ѵгшп^ лрмё 
і 9 . рг 0 2 »^^ 991. ѣіе рго а» р^ 7 » 
..'к^гтш (пиигпіі іпѵоік.^ок.х. 
Ѵ. 42 . Кот.х.ѵ.ір, жітірікчіі 7» 
99сшгІг(і49Я» ^Мо40і) тіЛ 

трфАт» шті, еея^ёы^ и ёмеет 
еясогит ф.Кет.л.гі ёіЛіахяр 
979(91, птѵтіиі Лійякіі, ё 9 С€>и 
мІімт,99ір{мт пенёясег. В.9т. 
8.Ѵ.2 з.9(шішІ2п ыиятТііямі- 
К»А>> по$ ір/і арпё псі 
тш. »/ми/тйГ ^міёт елгеі пя- 
Р19ППОѴ9 іп ШГ 9 ^ППт 9 Г 9 , й 
І9пи^ «*я«7кГ‘ ^потвёо ѵегЬ Г 9 
0 хі^пі 9 рі ехргітепёш , кіе 
•ѵЫіі. іуш 9 штіі с§о іріе Еот.д. 
V.}. і( 9 Ні 9 ш-п\ пеі ірр,Яет. 8 . 2 з. 
5іе птт 9 $ ш ірГс , 9 шп\ і 


■АТ ^ 

ѵОіірй.і.С9г.іілз. ЧяитІГиі 
ірПиз , елг9е пятШгіѵо. ІѴ«- 
пятеп еятряріят ех и тія- 
7 »«Г. Іяяііргя іёіепнеТІФ, ряеіл 
Л. м «•/« іёет вЯ^няё і А 1 І 4 . 
рте \(шЫ 4 шге$г яеіят итгя^ 
вя ештеі.ЕЯ ^міёіт гегсіхрег- 
Гоп * , [её еііат іл ря~ 

Р9ІЯГІ питштя іяе,\іпЛл , 
рІнгяЬ ігіит #У? реНотшпи 
мкі іяпепёит ,;тёіеіит ёерег- 
[впя ехѵегквяёёия [ыті рф. 

§1мнт 9ПІт і^ииті ешштІе»- 

геят рімгяіі Лмтягя - , ІЯхіягі 
ргопятти кирш еери ёя/іЯт 
ШеРиррІепёт ягяе , т$ ряиШ 
ех ехетрШ /»^у. і.Сяг.іо.ѵ.ад, 
(^м'Аіп> ?ёуя, ткі ісеиЦеяя» 

/9Іеппятяміетёіев,п9я шаш. 
]як. га. 34 . «р’ісм/ткГ яѵ тй* А<- 
уіа ЯП а кірГо п$ кясёиіііВл^ 
тяя.гз.р. *'( НШ79Г іяп^ият іе-. 
ірйіт. Мяпк.23.37 >и%І9>лат 
та%т/х 9 тХ(^гц ■вв'*«и!т^і,('рг# 
яябіеі ) 5 «« иріёяе гюгрі я4 
и. Веіігямівпее іпія^гяе ртя- 
ріег гіг9пе$р9Ь]Кіягп. МаІсиІ. 
< 3 .шсш 5 . В.от х.ж. 9ІШІГЧЛ тіі і- 

аяѴ іуя-хіш ні и/(з9і. Х>. МК/7^ 
ѵеі іяаіглае94т4 (іЬі Мяге.гя, 

Жа. ты (Ы^.99^ іеШТ^ 9Р^^Ш991Я 

^ылркі егяги еѵепітгя. Яетяя, 
І4. Ѵвг^.т. ііеіі Ч(Ш 9 Ітш 4 ^9І, 
пета пс^тйт рк» ірр г/писл 
Лее. ІШП99, 9Ш799 Ге, гяпш гс« 
Сл/ х. 7 г.і 4 . 9 ІіІ 9 шгіг ш г егррет. 
Еш.га.ѵ.11, 9999799 (ёоіПіа. 

рІ.таГс. §еш(ітиі іоятЛ, ешпія 
(^гфепяйты» Аіііріогит. ѵе> 
Лгі ірГогит, поіЬі іріогаш. А- 
рое.і2.гх еігн щутяппееѵкі 
ХІш аіітг яхі^^ееіттгі , 
хегппі ^япітят реят, Тк. В, 
ргяёі^і реегнги ѵги /ня. А, ^ 


9б А* у 

рлгліі рііГНПІ лЛ рГд/нПіІ€П‘ 
4лт ѵіілт [нлт ^г§ С н к і> 
"з Т о. /ЛііУіМПШТШІ 

‘ЗПІ^Ъ’П 

, /$тріг клЬеш ѵоЫ/Ыт. 2>. 

ітіпні лѵтшіі бы» ТО* 

Ьів» поЬі$. Кстлп.!!, чп 

•яиріешпіі ф^и^іуЯі^ІШ Л~ 

рнЛ ѵоітпіііріоі /арііпш. 2.Ср^ 

(ЛЦКІ7І ишгѵіі (^П9, 

пш роЯклс рЫ ѵіѵлпі Кот,і^л, 
иитТі урЫ ^4- 

тплііотт ти/ігшпр. м, Ссг. 6. 
Ліад» сѵк іті псп срііѵе- 
. ргіір/огнт.2,ССг.і,рл9л /іі т- 
9і9і9*ТГ(Д^І^'І«4^7(9 ПІСФП^ 
р^ептыі іп поЫл іррі» <*. Ссг. 
іо»і4>. іх ѵхгі^іхтмл^ іештнр, 
псп іхипЛтні па ір/а иіігл 
^иатри §Я*Арсс*2олз.»^9Л~ 
х(^ « 4і^с і^^ггз^еѴівіѵтѵТс 

ПЯ^І%>^РПІШГрГ0І»Оі>іШщ лЛ- 

ЛчАлц.6»^* 

ІОШШІ » СОПІОПЛПШ' ѵоьи. 
цшгиб срФпри.Еркі/.$.ѵ.і 9 .?іЛ‘ 

Х»79І (о9)іСШ797і , , /й- 

щыіпш Ыгстѵоі тише у р/мі- 
ты Соіор.з.ѵлб, 99дп-ырпі 
і9Х(гіі % соттепффсипііі^ ѵа 
тыімЪ. і,ТЬвр.іЛз. н^ІииХѣХФ сѴ 

9ЩІ9ТНІ э ряСст СеШе ІПІ4Т ~*ио5» 

ииснр іш/тіі ф» хфас 
імп. голо, аю)Х^99 Ш9 ттЛіі» «в>т 
іаоты^ 0* гфіііігипі іг- 

^0 (іірірціі ^отит Гиат. ѵеі 

л4[ыо$, 8ІС Иит.г^.25,л-щХ^ 
ѣеш'П9»лЬШ ( Віилтмі ) Лс- 
лпнт /имтш Нііівпірпиі. ]и^л, 

V 2і. ісштшіы л^хр тгрчсктт, 

*ѵс$ір/а ЫсЬагчяге сопргѵм- 
Іі. ль'Ш9рто іеи/ти9 АН.іб,ѵ,22, 
Віе и^іі Ега/тиі КоіігЬІ. іія 
клЬеі віііііо И^ескшііяпг іп роі, 
л( ТЬ, В. яііі и^ампі 9ІѴ1Ѵ9, 


АТ 

іп^шлгмг ііхіш.РІміягск. О#* 
тбплх Гірпкіп4ет рЫІор9* 
ркитЛ^іпаі /іі тмп4о ркііфт 
ркяп(ет,4іхіФі*а^ ?і(5>Ѵ/и«9п« 

КѴЖ^у/ІІЗРЫПП , «0%4 ііі 90ѴГЫШ 
Іц$гріівы І <Р^09П^79, к,і,4іл. 
тип4о *рк сыпер , 4ш ѵеРгя 
іррсгит іттипііііл поп 'фк 
[сІісііі.^ск.7,ѵ зі.^тпр іі ’іігЛі7(М 
•29&\ ІЛѴТЫІ9 іііхігыт ^и^иііп• 
іігр9,Р<хт\іщит,СІ ісш^іѵсі 
сопігаВ} яитчі» Аіагс. іо, ѵ. ід. 
іш/ уиищ УяіЛѵсу тір еи/Т^рзфлѵчщу 

1^ уариіВ^р л»Ші /Ч9{^7іЧ» Р ты» 

Іііг4і/ігмегіі ѵігит/нмт, 
пирргк лШ^таесклшг, ІЛлик, 
23.Ѵ.37, 7М мол 4 іеиіт^і , рнЦа 
/иа, і.Ссглз . « лул-зщ ь І^щты тн 
19ШПІІ , еклгіии поп ^илгіі ^ил 
рія[ипі. ОяФ. іаи/тр, віѵтр- Ае- 
си/, іяих&и, аутіш Мя(ік,гз,27, 
Імслз, ѵ,з^, тйпЛші я4 і§» 

Р^О €9^іпешті»я,ѵі^ 
4$ряиІкяпіІ соит/і мЫ тягіш 
Г€44 ішг. Р/ /сет, Сіп, іаѵтЛ, 
О.іал/тирішМяіік 2 і,'Ѵ,^,ш^^* 
т’піаигщіуітііі ѵоЬи, АсСѣ 

ігЫС, 23,28> рцЩ хЛлИІТТ 9Ж: 
іркгПКІш і(рЧеш'^і, ПершЛш 
тс 4с ѵсЬы ірр$, Ыеииит 

І40^,^МГЛ/ гб.тпщ^ііХ^^’ЖР^а» 
143!^) іаИ/'ЛеГ, рс}ога [с*: 

рм іриат р( ір/с, Вяі/иыглі.Ас^ 
си], іси/тг, Арсс.4§„8. і» 

904/79 япітяііа рп^иія рег ри» 
ВиЫпиШршг Вотяп.і^. ѵ,іг, 
црі(і^н[сіІ івштірсЯіС [ф рІ.О, 

9си/т9.^яі .ія4/797і.Асси/Ло4/^ш 

Оит(^ ргопстеп Лстопргяіі^ 
ѵнт, (отроріит ехіаипі ЬІс» 
сштц ех т аѵтц Ьгс» ^79 ех 79 лито 
Ьос; ^иятѵыі/ісяшгяііо /сп^ 
/и « еіѵтіі і(Іеш. п ЛѴ7Ч ся6ст,г9 
яѵ79І(ісаі. Ѵфгитспяттгш^ 

ткЬэгс 
А Г 

Ьже с5» е» 6 еаа » ^ і 
и^ітш ТЬШ^-і-ѵл.ш вш-яі, А- 
йвг.н.ѵл?. тятууіх- 

Л«>&< ч« «Л"* г чмгЫі г»ѣип~ 
гітпи$ імііт- АЯегао. 36 . іт 
(ргв і'( ) і« •яйгт^ жі/в*®* » 9 *** 
вЯ отяімт Офшінш. і.Р«».Л7. 
«?тф-( (сіівХел^іУфп^ "« *«• 
уігшіі Ыі/лЯш фЯ ел- 
^тіяпішИ. ЯфЬгвіІтш. ѴЫф 
ія^гя м<* *•* Фяыіпя 

фЯ іІФтФя/Н’яііѵят ^[ф4 Фііят 
ГФІяиѵнт, ^ргфМфеитяе- 
тіяФ, яі^нФІ гфгіягрСФЯѴФ- 
яігФ [фІФі пмтвгФ <$• {ФНФТФ^. 

ѵЫфшг рфяі ргФ тмжт®* 
я.]фЬ. 7. іг^АііиІ фЯ спит 
рсгіоаагшп. »5іАв- 

^тѵ«»/в«пЛ«Гяц іцзУі я*- 
Ытш « гФуФягФ {мрфг ЯФФ. 
ШпЬ.ігл^2, ЧФ^КіеФЯІ- 
*^Фп Ш/ 7 Я > Я Офшіяф ^яЯяяф 
фЯ кфф. ЖяяИяіФ ІФПФГЫ Нф. 
кг*я,/отіяіпіргФ яфяіто. Нф- 
кглі Фяіт ^яят фягфяяі яфм- 
ггФ ІФЯФГФ • ійяі рФТ /іаетіяі- 
инія гффЫфтф / фІФяі . Ія^ісгяя- 
$ыгНФІпгйяГ/яіиШ.г2.$ачІФЬАС 
І[ Сглсіѵфг/ярфяіііф/іітрія. и- 

Ч ЬяЯ. 17 ’ 3 -»ЛІІІИ*ІяІшіФІ^яІ> 

^ рГФ-піт*і!к^ФФеятіФт,^фЯ,Іш 

I ' гФФфЯФтрФМ ФФСФрФф/іяяг.ЯФМ. 
ІІЛ7.ЯѴѴІ Фш-піі і -яяр' і/*ы ЛІ^~ 
^кф,іфсЯІкіяіф/іи/ЛФ.МяфФІ. 
Г^.яа.чфХпнітіфшзмзіяіГФФфЯ 
■ ффгрттФШп.иУі пт гфУфгінг 
я4 ѵоФФт я^г^ I ^яА ргш]/іг, 
уяіррф щиет ряяФія Снкіітіі5 
: леФФріі уІгфіЯ & іі[<ірякф рфг- 

ГФХІІ. ѴЫфяоія* ^фясЬ, Ся/яф- 
гяггі Ія і.СФг.и.ѵ. 2 ф^ яЫ іісіс 
піпкісрФЯІргФІтф^рфГФЯяІ- 

! ія^Фя яіршфріят. &Н ІФІФт 

ргФПФШФЯ гіп Лі4П,і9> V. а^, 


Л Г 97 

гфпягя^ чі ЯФчіеАФФ» Аі ІИ- 
Я$Ш,]ІМяІІІ7АІ 2б.Ѵ.2в.ГЖП ГФ- 
/ФГГФІЯГ ЯІ ЯФШФЯ І^7^,/ФГФ( 

ітф^. ВАяііѵнт Фяітснтяе- 
тіяфя^^нвііге/ігіиг,/фт цшфЛ 
ГФ^ісіі , сопѵіяпф іфЬфііфяфгф, 
фЯ ФЯяйя^Ф іФЯФтм : еи;'т 
ФХФтрІя ря^іт Фсеиггияі. Е- 
рЬі[.і.ѵЛ. цщіні «ямтжі» 

мші'хіуц- тжиты {рго 

г«т»0'ѴА.*'^ Я *(>*®'я* ***** 

ѴФ 1 /ФііяіЖ гпяяіЬш рпгтФЯІ- 
Ьш і ргфриг кле Фяіт ігя Оіі 
Ѵфяіі. 3^е^окяя.г^.Iі. 
ргф ЛЛятіЛз/ѵ.^. м^хму 

Шт* пшш > ргпиіріяііФІФгтт 
Фгяіиі/ія. Гімгфіік іфпшяяф^ 
тшіяФ {фііятргф/яяк ямзкф* 
гЛт тргяіЯФ , іцф яриі Ъф- 
то^Iк, Оіуяік. а. • ^ ( фіхяг- 
ж^) а^і іжг^/*н, 9п 
Хтхф. РкИіррш іІФгІАсирЫіія^ 
іФягІФі , я4 Фяя/^з гти ѵеій^ 
еФяияАіі Оіуяік. 3 . іжнкіі» Л 
тамѴм Аѵог^,^0Л}»4Ю км [ІФ- 
ІФі) яЬгФу'яѵігіш і пшшргф 
тіпі)ѵЫфія^ярІмгя іяѵосм- 

^м/ЙС4СМг(^,«»ТІ{,«((^(. ^^фк, 
и. V. и. (*і7іс п^п ^іу4 яяп7(р 

роЛс2іІиііійХіи.4.4.з>*іі 
іяпп^цщ , рIО^р(еI Ьиос Япсш 
ті/Цш/ыт. Ніф.іФ.зз.піпіВк»щ 
^ рапіт,раіаіп. ЖФт.із-и. 

тфІп ^я(. 6 . 2 зл 6 .^{ 0 ли 
чятіМііст,ѵЯ ПтіИ^еI.^«(. 
2 і,б.тФшші^шрнп,яУіпіі^ 
{ркяят. I. я.) яУ/фІміі^опіімг 
мфгфНфЬгяісо ргф а<1 Ьхс ^ио4 
2Хапи. 2.СФГ. 6.6. іи тр^гф і(1^иё> 
Л/І 7і«т^ яі рІмгФ- 

мкт, япиніш ргярф/іііѵя* і 
щм[ф^ЯІ{оІФІ. и^ФС.2І.І.Іпі фІ 
ХІ^іЛфкяя. 6 . 3 Ш. • 1 ( 03*11 тмАгаі 

тярЬ'» 9 "* ^****** 

С 


9І А Г 

»ьС*г. ілв. А *іты Улі 

В.іт.д>г7- и««»п'піѴ» 
Цщу^ОІ я,лЛ>вс і^/нт іхшт- 
ѵіг*Л»Ь.і.ц.}іі "п р- 

К /ятіЫ^ншт фят.Ллт 
ір/лт і* 44* тоІЬ 1»стш ші. 
і.Сп.И.ѴлЛнуі^ ті Ф^ж^тІр 
«мГпсі'^ѵеакЭ'й^ ті» мр^ч^па», 
Ф^0ГІ*І еніт НОС Г0ггмрі$Ьіи, 
іи^и^^і ігкотгиріііпііітит 
0І.яро/ІеІМ4 , клс !/>/■ елго, ^ивт 
Ыс і€]ілтш , ($• Н0» 

в1*0 : ргг»нІ0 яе /ітяяи/илт 
іррш еягыт С0пігевя00і , <5* 
фРяПиіРІІ-ЯІІ ТмГ«?, П0Я Ѵ0тЬ%» 
іі». С. тятя тяятчі тятя. АЯ.і]. 
•V 2} тятя і Ѳі*( 

кш;т д /ттіпя Отт ^е. 
"^скяп.б.ОФ. імтятя р<іІ 
ех со іспіроге.]0/Ь«я х./р.Лѵп*- 
•л тІр гяітпЛят, СЬгірт ^ннт 
ІН.0 іиягіі , П0Я иягрімт Іярі- 
0ІІМЯІ , іп ^Я0 іррі смт\яіІ/ш 
ягяі , /«/ У« іррип 4///І/0 іяияіо 
ѴИІ0ШГ !І0т0яРгяр0. і. Сог. 6. 
V и, тившягЬ ^тг , рг0 ( иі 
а^ят ѵсішч) ■піятіІпчі 
Ѵл, &(аІе«егаіі(поппиІІі. А1і$ 
ѵ0ггяяг,ес Ьхс егасіі ипиіяиіх- 
'^ис. 8іМН*ІІ0яі{тш0Я,і^і^ 
■ ‘лмТтк тамші , іпргішіі , ^иоЗ 
щадіа с^,т04І0я4ят *][і,ѵягш 
• 'ёіттпргягі р0(0Я іхіятрій. г. 
С0Г.6 9. >9 т«йк ііі^фяі Й* *■* 
ргітк ряігеі ія^м^$я ярісіік. 
И*кг.и,іх.іір"шгіі і^гщ^чтт, 

тяСтч >шісе0(Зр)Я,0Х ЯП0, 

^и0^р^ш0р,$то^^яо,яя$і/ип^. 
‘Ехрг0/яяі4 яті0гіЬш тітогяя- 
9кт ярр0Пят.РІніягсЬ тіуХіі 
. «Ь< ііірнец 

т*Я0» ш тиѵти ш ^яп>іА/і 0>і 
дмііігііісг Сіеяячпіі.тш </«/вг- 
іпн4іяе 4ісшіт яш4і*пі , ю#* 


А У 

жш} ірнит пх рі Г Ьешрі^ 

Я01 г ітірі $ярСя^0» тг- 

%0Ш,,^ тмѵтм 1 уиитя]^ фяЧтт- 
с^я/, іигр0 тЯ Ѵ0І ЬягЬягмт к»~ 
Я0ІЯ0ГЯ, ^мя^тя^іі еЯ , тм- 
иегетрогтчіягі. Иге Я0ярг»~ 
Иг0ыя4ш еЛ НгЬгаіГшиа ^мі 
яееыггіі Ьме^яг. й. тшпи і 
(ЧТТ Оіірсі ЛІІІПСЕ ^Л\іХС,^ЯХ 
^швяіи. тшіти кіс р0г Некгяё- 
/тмт як/еіиіі р0а$іяг,(^Ѵ0Г- 
Г1Я11М^ио<1 асіЬзесапіпсі.Саі»' 
ріг Ігкейит тент гіе Оіяіевк 
К.Т.§.$4. Ія Сгят. И Т. р.689. 
Ссліс.рІ. ГЯТЯ0 рет ятяія ;ааа> 
гя.гнцтгл пяяутяя».АЯ0г.і.з^, 

«С» ТЯ7Ы 

і/и^АяятяпіекорсіШег ят<^ 
гс(1ип(1а( Ьме. гд. ѵ. г. г^ «г(Э* 
кі'вКІ0і^,&4іѵі$0Гяі. Ня- 
кгяг/тш. Иошиг апошаііа 
депеііа ^м«т Сгяттяягісі &уп^ 
ікеря Ѵ0іяпг. Влт.я. ѵ.14, яп$ 
р00 тгшш. ягші ргяееріі ти іЭ*»** 
Оитие (іс. іи яіѵ.ртііііигкпі/^ 
^рЬ01ісй0(ят^еЯіі,чщі і- 
тпііпяі 0я(іч*»> г04Ліі0пй яогт 
іЯ.ятшФі [>у.Ѵ0ілІг,ят ѵегі ріу. 
е0я/овя. іігятр кос поя [етрог 
РггОо вЬ/ігѵеіяг.ятааі Аиісі. 
Агікікегнг еііЛ яЛ 4оріпяя4йт 
I. Кеш ір(аш. 

Імс.2г.і6. ь/ші 3» ях ГТ»;, ѴО» 
ООП Пс. НгЬгяфпш, цияШ Іе^ы 
іиге/яі.і.ѵ.4. Ілііяі гіішоіиг^ 
аІіаѵегоѵеПгіеІІгаііо. Ѵогия. 
(яте г(яе(іят Іо^яі(мг Нотя~ 
гш, ^иі НоЬгяиіяеріѵк. іЛгяіі 
К7бг.0% иг Пс €аі,ія(*грг0( копя 
•ѵягтіг. еаіі* Гиі . т сит яесятн 
ропіімг яреИирго ятщ-^Р ог^о 
Нокгяі/тт ях 

п. Зсіірсж Иекгяі гоігиг Іоуні 

яі^иотпі , Отяеі сонігл. 


А1 

О^паісш геі* 
^іылі.уСк/фіпмііѵіШ 
•пі Ішііл( (лНі)/ий.Магс.7’іВ, 
іт Гио^ ? Інс.і^лі, »7»< 

іЬсеш^І^отлоАі, глѵ ^іс ^ 
іІшіл.^9Ьлтг,6^ш‘п»і {ртр ы'ш) 
•€^яягш $ [іс лтЬнІлте. а(ісо» 
капсорсгс 3* ’Ѵ.іб, н-ш ^ 
щуічпап* о 9й» ушр /(Іг^9 » $лпГ0- 
. ^іг» 4 піт АіЫхіх ^еш кипе 
$пмпимт.Соп[.]ок.7.^б.і^жЛѣ 
шти% •АлАвв»»» Ынпаылт ііл 
(і.€,ілп(л фсаеія ^/илѵиліі) 
и^ыиіш іЯ Ьото. Ео4іт р^пі 
рслгміхыі йрн4ПіторЬ, О- 
ІупЛ* і. 9і ЫГѴІ ІіІр 

лу 9 «н, §іми л4»л ртріёх 
^ /а($Ш4,і^гш, иг нт ітрпі- 

іш) €Я $ПІІГ Ѵ0{ у }МІ і^потп^ 
.ц^Сі ЕхЫюіірпо^шЬглісФ рго 
ропііиг. Кот.^. 20 , ті 
^іІЖЬІгіПСіФѴ^іі (р^* •Пі09)снг 
тфрнірііліе / іАлиЬ,д, ц. чН 

ЯТП іфягк Ч’ПЧ ( Р^^О ‘ПІвѴ п^09 

*1г^ч А , пип^нлт мррагші ін- 
и ^нЫ іп і/глёі §1илп4о^ іА- 
4ір€І( ЬлсіпртіІіЬм по- 
ІМ.Млііи.6,Ѵ.10, НІМЧ^ПІ 
(рго Ы'Ш І§) І7П 7Ч« упі , рСН( /5 

€оеІо,і(л вііат іп іеггя, Млгс. 3 . 

« о т^г«к • ри шуы 1^ м 
« пс^9скрс Р [лглпм ^с. 

УоЬлП.20,21,і{^^рі^4тП9гі?іК% /А% • 
•мп’тщ^іямуы тп/яхш ) рёиСш» 

тіпйрі Р А т Е & , ім «^0 
ЛПШФ ѴОі, члуи рго чти яіуі 
ісісігсо, рго Ш<ІС, Л30Г.2Ф. 
14 и, ччні і^^Х^9,ргоіп4ш ри/в- 
. Яш *Р.АрОСч$.іб ЧГЫІ «71 }^Х$Л-‘ 

^иіл Іірі4ші$. Л4- 
ЫЬіШгшйят ^нлп4оі^xт2\\2 
$сгіршгх сііапшг Млик,».^, 
чти • рс іпіт ртй 

р(ит іЯ рщг рг9ркі$лт, Срп^ 


к-і 

Ѣие.2щ^ѵ.4б.і.Согііу/4.4і, Рв- 
€ЫІілгі то4о йссірііиг]окяп.^ 
ѵ.б.}і/ш раіі^яіш ех іііпіп^ 
о«і»^(7» чт іяя т^9гпу^Р«4і- 
Ьаі на ( і.$,ртр&сіиг пе^Іч^ 

ЯітлЩні сиг» ѵвІ»ррлг4г» 
тя]'ои л4ропгшт, Ѵі4«ЫсіпС, 
Лтфлтск* р. збі, Тёгчг^* ш 4» 
(аіии$ іх тіѴІ^ ц «9 і»пгш » 
4т(^ кіс. МлііЬлі.ѵ.зі.'іх^^ 
•пгчт^»ілпіл(нгУ». Арос.іВщ 

•Ѵ,іб,Ф7і /ини^яц^^Фіущ « ттгчг 
'о^чт^ , ^иот»т иплкч- 
г» •ѵаРліл [нпг ілпы Мьіііа. 
^ок,і4.р» 799-4^9 ;^Ш9 /ліф* С^ир 

сатсііи лриН ѵа/иі, Іп рі* 
пнт.ѵ*гшнг со<э л( М»иЬл$щ 
іЗ.л^і рлпсі.^оклПѣ 

2І.ІІ, тогштир «9709 (т09 І^^Нр) 
СѴХІру^іІ ТВ 4І»^Ѵ«9 , ІІССІ $0ІЧр 

рпі рфсі» псп ррит риіі геіги*. 
79(гтІ7ч 9і% ч ипіл, МяиЬ.9,шо, 
чП е» г^’іг^чА твогштіш 7П9Р 
РІр«9 , пі^и« іп Іраёіе ілп(лт 

р4ет ІНѵёпІ.79ТЧ799(рГ0 твентш) 
ш 79. Арсе. 21 . V. Іб. 9^ 79 /ИЦХ<ЭМ 
0Ш7ПІ79ТЧ799 !я9 > вП9 1^ 7« 79^»- 

г(^і сиішІоп^іш4сглНілеЯу 

^няпіл ІЛІІІНІФ. АЯл»'Ѵ.8. ичп 

/и[$9ч«І тве-чтя (^«пі$, рп^,^ л.) 79 

^^^«9Л9пРк<^9 'у ^и тііоіпнш 
глпіі ргл4іит ѵ$п4і4іріі ? п- 
е-чтшрШси ^ѵтчу чтѵі^^^іѴь 
^^е/і»9 стт іпр»г Рглпсіел 
біЯіспй лі^^і » рпипілт р^ 
^пірсліі Ніго4. НЬ.2,р тІм сер^ 
хкѵсшг;4^^іі/і(р7и9 ^мі 

ипршгінт #і ѵсп4Ыегипі рвіНг 
пік. 8ІС 2с тпХкЧі елгУ 

яШ ^НІ4 Ѵ«п4о, ШЬ.1.4, 79ГЬТ» 
Я^Н'ЯшР ^«^^ 7909 Іу^кЫР^ 

сапсо ргйРлпшгрлЯил лпі«\м» 

НіЬ,ЮЛ)Л$. 79ГЫТр(4лірП§* 

іМ»)^Як99,«ги ріхіжп І/Іі^Р9Л9 


іоо • л 

чІш • ісі^ие со ша^ 

і^моі ѵЫпіі Лит Шит аррго- 
рія^имгв. НіЬг,іж. !• •пгшти рІ- 
^(^ілпілт ииЬіт»Ы^І.пшп, 
тогштк^Ьнс^иі.ѵ.лд.ппшты ітщ 
9ШІ» рто п$ >СОС 

л/тоі $іЬі /ігѵіѵі,СлЦ,ѵ,і.тр~ 

тшш і 7 пі$іп,РСі ря0 і]ік.і,Сс^ 
ГІтЬ.і^.іо* 'паѵшш (^трш 
ШІІ9, рфр^іпігл ѵосит/ипр, Тял- 
і ыт ^ , іп ТР 19 ТѴ саіів , ех 

•п 7 &* ілШ Лт<^ Ыс, іп 

•ПіОШІцЛп П,^. 79 ІШ 79 Р* ЬЛЛІіЬлі, 
V* іЛі ІШ> ЯЩ^СР ТѴіЫПР 

•> Іяі ІРв/фіІ (ЛЫ I Иу^пц, 

^ш[^ик іхарвт иіі^ищт ры 4 - 
гиіит ітііт поттш пио , т* 
Фхсірк.іпрІмг,пыт. •піштрі ‘тѵ<- 
яштщірішлііи. ОлІ.іЛі^ЛіірЦ^ *тр 
•шш’шр$€0пітл іліа. Кіт»г.2» 
ёТП ГШІ ТЛ •ШвШШ 4 Р(ЛОГ*Р$і 4 , 
мЛ'ѵжг/ш 405 > ^ні ыйи я^ияі, 
Т«Л<к»т<^ ш і (аіии 5 ,<гд; 7 П 9 Л«ж(^ 
щёр ілніш Ш, Арос, 

і6» іЗ, •тХіхшт(^ снг/иііі ітпіш 
тоіш.г.Согішк.й.ѵло.с!» 
яшгш9трлтЯі охитілтопсл, 
<ягЛ4««и/ту ці щ іаіиа. Ноі» 2 'ѵ.і» 
чцХіі( 0 .» 7 щі лиіХщшгтптіелт» 
^иі іипіят пцЫзАтш іаЬ- 
рот, •тХіішп іп ри •щХіксшты 
Х 2вп^исоЬ,і,ѵ,р. тиѵХоіптУі- 
* ПЛѴФ 5 ^ил рлпйо 

‘ /т$, 

*А^Хѵі о(^ щ С2 іі^,А^ог, 
і}. Ѵ,ІІ, ' 

*Аѵ^/и($і ш і Пссказ сх ае( 1 ии 
ійот Г^ааіог. Ѵиіоінг опит аЬ 
оши/ісс0іаго/лсіо,р1оопм/то Іі^ 

Югл)^. ор Г^иаіісіиз- 

ііот оЬГсигц$ аит. 2.Ре(, і. /р. 
сѴ "птти Іп оЬ[сиго Іосо» 

Ь, о, іп кас гогги , іп к по Іасгу' 
тптит ѵлйсл» 


А X 

[і^, •иосяй иГ^ие сит СопіСт 
Оісіриг 4 в сетроге АЯогц.ц, 

Т • / . «4 т щ I 

, рго л;^і чщі «/«I- 
^ Чі , и/^ие л 4 Ліет кипе ^$оф 
А^. 2},1. и^і гоштрц ччі 
и/^ яЛЛівт кипе. АН, 22, ѵ.4» 
я^^$^рлты п/^ие яЛ тогипоѣ 
НеЬ б,ѵ,и, ЯХ6* ’йй)ші и(% я 4 ^ 
пет. Кот.з.'у.іг. и^і /сіі. 
кмры^я 4 кое и/^ йетрие. Кот, 
і,*ѵлз.іу^і ?АіГ/і« киеыСа^ і.Со» 
тіпік.^з^ѵ.п.я^і 74 ? 
и{%я 4 кяпе котят. АН. го, а, 
еі^и иѵупі и/ф яЛ 4 іІнсыІнт, 
РкШр. г.ѵ.б. ц/ііряо*іщтш 
Х,с4гы»и/^ я 4 4 нт 5в$и С н кі* 
8Т1, к. о, и/(^ яА ехітотит І5&» 
АісінтлтіХ.і2АНог.2о,ѵ,б,я^^^ч 

ц^і^Ар тпт, іпігя Аіо 5 ^шн^ио, 
Ѣісіінг Ао ІОСО АВог,28. V, 4, 
я^і •хщо *Апяс иіідио іп А^ят, 
Арое.іЗ.ѵ.р, Амрш и/^ 

іп еееіит, А&.и, *ѵ,і, я^ц і/лш 
яАто. ^о л^іошЬио Пек, 
4.ѴЛ2, я;^і (ліеА<г^і и[^і яА 
Аіѵі/іопот. і;^ч[с4>ьѴігшит 
СІОПСС, иГ^ис ^иб АЯог,7.ѵл8, 
*я;^чйлр1гц > и{^ие(^но ехогйш 
іЛ, кот Гс^иеп(с ао ряпіемія 
роіепііяІіі.Сог ц. ѵ.25, а;^ч 3 
аі Аопее ро/ивгк. УоІлЬ{о^ 
Іисс ропішг Арое.го. з. а^і «л- 
ЛсвЭ'ч 7 » ^Хіа <79 * А^пос соп* 
/иттяп/иегіт яппі ИіІтііи, 

ріяпк ісіет уУ- 
^пфеям ^иои а^і 9 оо* 
Аот^ тоАо еоп^ігиипіиг, яіів^ 
тит^ яЬ як его опит еЦо > *ѵегі 
еЛ /ітіи : ргоіпАе кие теіиіі 
іяп^ият як огі^іпот /ият, 
Вик иг Ае (строгс Мяпк.іі, 
Ѵ.23. 79 ? оч,иірбр , иіі^иш іп 

коАіегпит Акт* Випиг Ао 

Іосв 


А X 

ІосоКшлар.^^і 
- ш/рг лі і0угиит»Ол тО(1о Н$У, 
12 .^ ті[лп- 

. ^шпет, 2 .Ът. 2 'д. ііт(лЛ\^ 
и[^иі я4ѵіп€иІлЪопсс Мяте, 
І гаи/ти^ц^, 
' и/^ив4мт/я^я ]!т Ьлеотпія. 
ІРспциг аЫЫшё /!пв ягпсиіс 
роЩо/ітіѵо.Е^кф[.^і»ѵ.із, 

* 4оіне Фѵя4япш 

*Оід;ѵ^«г ш Т9 раіса МяііЬ.з* 12 , 
Лгатеп Оіпе/. 24 > 23 . лх^ѵ^я «§ 
тті^ пілЬ,]ігя- 
ѵипія ряЬиІя тиІ(я /ияі 4я- 

9ПІП0ІІГА, 

в аЬПпіЫпт ,/а- 
пш ЬвгЬя ятягіЛІтя. 8 іе 4і- 
Вит ігя4нпі^,4. л^іВів9,аио4 
оЬ іпріпфтп яіпягоит пфп /ясі~ 
Л ЫЬяінп Фх л ргіѵяііѵо ^ т • 
шт ЫЬо» АШ 7* яігіі^ яЬ 
яі(іп^еп40іЦ^т 4піфрзцпрь^яф4 
пмііит япітяі ЬфгЬят Уяпс я~ 
тягі 0 тят /оіфяі жіія^фгс^» 
Еяііп} [егіЫіиг рег Ь поп рег 

р: ^НА Шегх [мт ргот- 

4ф Аі(ишьл\оі » Ь,Ф,[ясШ мпя 
рго аІіегя ропі ^ іпіег [ф рФГ- 
тміягі [фІФЗ. АрФС. 8 , 11 . ВііІІя рс 
•ѵрсяімг рег шФіоіеутіят ф^ф- 
вітФіярЬогісят, 4^^^1|3г■р|і дГ* 
>(^ , ѵіпмт яЬртЬтсит ѵеі 
лУрпШо соп4ішт, 

В ГЯ [фпіп4я АІрУяУеті Ше- 
гя, Віеііиг Вцто яЪ НеУг. 

ГП’Э Уегк 4оѵлмі4пртнеФп» 
РгмЛо ( рго П*3 Уя]ііУ) я44і- 

іеіпрпФЛгШтіпяііопфСгАСФ^ 
гит. Ѵф^рторімі аСУя14лоЕс 
х)л2,НфУгАогмт ѴйгЬ іігфгя ВесЬ 
ре 4Шя [нііф ^н^4ріигя [ня 


В А 

ітішиг іотнт ЕяІфУінттф 
иУі ІіПФЯ [мтта иНит , ітл 
ряѵітФПіит , те4ія рягіфіет, 
ѵясикяФ У ГФ^ідПФ [лплят г#» 
[фтф* ѣотк\хѣФ[т ФфЩіроіфЯ Фзе 
Фѵіит Уаіяш > мі 4 фсфг Іяеш 
Сгяііпі , іриі іія ЬяЬфф^ « 1*' «л/* 
меогі^ О^Ся%9/іщ /іщ Хкуыа 

Ь.ф. фф [ягмш , рігт4$ 
яс оѵіі УфУф4І€ФПі,ЫеІ4іі» Іп 
питегів р^піреяг Уітшгінт, 
ЪАр>і ФІи » ргбішкіси а ню. 

.//.7» {рцім^ііі /Ія^ѵ.рмефт 

ш іЯ рго[ип4шш Ефг тФіярЛз, 
^ігѵіѣ.ігіУш$нг Сотпо,ЛЯ. 2 б. 
Ѵ.р. ѵиг» $я$-н 

(4яі. еотгяЯт рго 4а» 
іыгУтш^гяѵі [отне,Т егорогі. 
Еие.24^ѵ.і.0^^м 
ія[ш) Ію ПЯ /Л»Ц/ЛНё» фрГОш 
[нп4о 4ІІНСНІ0 « Ь. Ф. мі Мягсш 
[(гіУіі елб. ѵ.і. хіая/а^\ ѵяЫа 
тяпф , ѴФІ мі ЬяУеі ІоЬяп, е, 2 Ф, 
ѵ.і.ахфтімзіп ьвці, ^нит я4Умс 
ФрФпі іФпеЬгАу 4н ѵіх л4Уме 4г/. 
Ьф[сФПіФ, ^иит рІ^терФіпоЯіе 
^ият 4ІФІ» еотряг. (Іл^ѵпр(^ л 
09рго[мп41огш.]оЬ.пл},8. Б«> 
^9м ргоГипсіе ехсаѵо.Г./3«Ѵ^* 
ял-яЯ, іСл^ии». Ьие,б..^8, в$ ш» 
омя^і іСиЭ^шп ( $. ря^» лог, г. 
яЯ. ) [о4іі ^ ехслѵлѵііѣ 
РгАі,яЯфіІл^[^3/к.ргА(, ряр. /в«- 
Аіііс} 

Алряр.Ѵол^иѵбІш Р[яІ,д 2 ,зЛл- 
і(^ 79 ргоГип(іііа$ ]( иф^ 
•(^ 79 яІііім4о , [мУІітііяб | В- 
рЬе[іл8, ргоргй4ісіімг 4еІоее, 
МяііУл^.з, ^я6<^ уііе рі’о[мя4і~ 
іяіФШ ііггА, ЕЯ ЫеЬгяіся ку» 
ряіи^ф.я\х}хтфрто[нп4іій4 я^ил, 

ЬМС,3, V, 4* ГП9С9Я^у$ не Т9 /34- 
ргоѵоЫііо іаяіінзн. Рфг 
теирЬ. <^е ітрсг1сшиЬі1іЬи5 
6 8 


I 


. « 


$ 

) • ' < 
- ! 4 

юг \ В А 

(ѵослі.ім/т.) таКытѵуірго/мп- 
4ІЛ4 ііѵііш, НвЬгті{тмі. $іе 
л*Ссг. 8 ,ѵ. 2 . і /іл$^ ( (ІИ, 

^іт ) • вм»тЛ,рг(>^і»^л «<>- 

гит рлыр9гія4 , к, ш» ^ий л4 і- 
тнт н[^ іоі ехіплпмгмі. ріи* 
гаі пит.т $л^л еонігяВі^»- 
5». і.СогіпіЬ.ѣ, ѵ.іо, ги^л^щ 7»сГ 
^сірго/мпіііілш Піір Ь,$, агса* 
па Осі гауйегіа (іс гс^по совіо- 
імт.ііет роксліоГа Ьхгесісо- 
гит Нсіігіа. Лр9(.г ѵ.л^. стт 
€пс іу9Я90* ж А| ^ о»^г«> ^иі 
поп арргоЬлгнпі рѵо{ипЛіше$ 
$мілпл. 

Веи9Л4 ѵм(іа р $0, ішсеіІ 0 ч{НвЬ. 
^І^Ѵіпігв , іп ргАГ» ^ЭЬа 

^епіі.)'ЕіН.і,те4 /ііог^сц [»лт 
^м(.ілВ.попе]іні[ііаіит)Ргіі» 
мВ, гап^нлт м /Зам. «.I. 
мВ, іоц«(ж. мог. г, тВ. 11^1» т щ. 
імп^пмт м л4}'опрят ты 
Чгіш, ^і^пивц і^Ьте 

еВ потеп ѵегЬаІо Ък/^ $ір(Р‘’‘ 

* г(^гіргоргі^І^геЛ[мл, раШі$ СІА 
^^ХИиАВ.т^ѵ.}, 7П' 

а%рПе^рлЦитре4^. АШімтеп 
€Х НіЬгміео і4іои/тд ѵотшпір 
ѵеЙі^ит рсНіз , еоп/ег Ѣоит.г, 
•X! ^.Оехінт^іекыит х^ѵіг/іо~ 
тт іхх. ИіпсіЯ /Зщ^%^мрм/- 
^іЬштпіог. іит^імИиіь^ш /і( 
рлЛіі: ^иіа^гл4іЬш я^€еп4$^ 

-іиг іп [и^е/інт , ропіінг рго 
Ііі9|^сйц , Шкет.8,6, ЕяпЫет 
фЛян[ят рго> сгіЬипаИ яееірі- 
Тмг.Ні>т /4 Ѵ.ІО, '&^гчл/и.і5« 
/Эч/к^ій ^ХеАг4р /і/іетнг со^ 
г 4т іпЬшхлІі СЬтфі. ѣлт ім« 
рго (іпп^ ) ЬаіІ8,Гип<1атсп- 
<ит,М«Гіі^Аагм‘^ ріапіа^ссііб* 
.^ил Ьотіпіі /іапш Ья/п еП, 
^ о(регоропікоІ- 


В А 

/іп ? 5-^2га<іиз. А0ог гиѵ.зи 
іит Іітсп і.$ят,і ѵ.з.кот Ьо* 
ООГІ5 ГаЙі^іиго рог тиярко^ 
тят і,Тіт.і.ѵ.9з.^оЛщ90шгшф. 

\ц^о 9 ^^ІАТпіІ 9 ^,%тя 4 нт(іЬоЬо^ 

пмта€^нігмпі.^'Рй»А4ѵ.^ом^ 

1 4ягітіі^тпік,рі4оіеп(іт,Іояі4 
^гя4и. ^я^’ѵяЛо. $сс^і^м Ыет 
Т.іпімог.і.і^иііял-^огет.іі’.'ѵл- 
7«Л Хіу4 К»б^(^і/вв^а»» (яот„Оь 
яВ.ііпрвгяі.) Иле 4іш О о м. X* 

N и $>4^. ’А»лСвиі»м я/сопііо,^оЬѣ 
20 . 17. ох лѵа ^мо4 ЫсЫот оВ 
^мо4 Ж9М (мг[нт , /3*и>м ѴЛ-. 

4ор/иг/мт •ѵя4ор коо оВ^сяпНф* 
рагс.ргзсС І9л^ои9яц]ок.іо.і,і94^ 
П,^.Х9Л9еШш Арос.іі.7‘ АВ.^.Я» 
ян^аом»І8.рІ ітретСаЛ.^ ні но 
, а[сопеІеЬагч іп іотрімт. 
Р.і. тесі. Л9я^пс9(ля^^х^отао. б» 
тііЯцяСчогті ні'п* «^мѴіртжг, 
лЛ. «Ѵа/ЭсСч)!^. ^окяп,20.^7* Упао 
^ лУ^гпЛ. ('а . и 
ав. іопи. •ѵ, 56‘В' 

%п€аол жо/осія{<оя4€Гв)2оі.2, 
п- АВ Л 4 . V //. М9ШГ 
Ойм яо€^<псиякооі9 я(сіп4і я4огл-» 

ІЫГМ Мм^г./.і.лкСчлѴт» 

м/готііпптопгот. АВог.аі.^і, 
і^і«ч фх<яд 

пік гнтог яНіпЬнпит. і. Сог^ 
2 , 'Ѵ.р. ітп сі/^в 4 жц С&к 

лнсщ » Іп тіпгепгкотіпи пон 
рігѵепеги»і.М4ге.4..ѵ 7>мпСп^ 
пю[з-рІ-я» 2 . яВ.іпАіе.) л/ 

^9■а/ Гиссгеѵсгипх ^^іла. а. і. аЛ. 
\трох2Х.х»,і$л(роо ярогорепрго 
л»лVчЭ^, ѵеІВогісомхл^я^^^ 
[сопііо. Арос. 4 ‘і У^*7,В,І9яОщ- 
7 » (і рі я,і.аВ.ітрогяО,) яГееп- 

I 4 ІІ 0 , аот.і. аЛ.ГиЬі ) я9л^ы іГч 

Т{аіцд,8. іыок9Я^І/І4{(іоп4о- 
г^.рагх.аом лВ.лхл^вклст л>. 
І«Г.х.^«ір.*ігіеСі*т| ітп 

РФ* 


X- 


•Л| 


в А ^ 

0 (^,^аит л[сепЛі^Ш Ы іШит. 
Щ 0 п^л$а 49 яі ргорг 'й а(сслс]о. 
тнфвйѵлі іпіт вЯ [еатіо.Ьис,і 4 ^ 
*у,іо. ^і>л»еОпшл^пВг 
Л. 2 *Л&>ІП^ІТЛІ.) »4ті> 

сл 4/тиів^аиіі$і, 1ааи0лСыІ90 
^ітмЫ[сеп^, Ммгс.і$.ѵ»4і» 
яша^ы^Івщ (рлгі. лог. 2 , рІ>І^^») 
^ил /$тмІ л/свміігляі. А&.іЗ: 
7 *?$ 0 ШО 9 Л^Л 919 (^Ллі.рІ,рлг$. 
лог. 2 .)ік ^иі ^іти^я{соп4штлпи 
*А 99 фі^^лЛ^л рторгІі &СІО аГссп- 
<)еге , ох «гее і(іот ^иоі ляы /мг> 
(нт , й* (сам4ог^, 

Шт ГиЬііисо. В. н.\і, 

лВ.ліфх^олпс* рлг(.л. I. л»а^і^Л“ 
сиіеч^(^ 9 Мліік.і^.ѵ.^З. Я9Л- 
аГ 0 §га4и$4 АВог.гг 40 . 
06 НІ ітп •т9Л9л/ілё^9 і/іяп$ іп 
^гяііЬці* Ат^«і9т,шѵл40і»Ѵ0“ 
ш(і,сопіт^Ощ Рим. тссі. Хэт/3>н 
со^лщ.ЬнслИі )4яш^%9пщирн9 
(/{§^>^79^09» с\сѵлсл^*ѵоЬи Ія 
и/1$топіит. ВкШр.і.Ѵід. тесГт* 
^п^щѵгхщ нот’хѵо 4 Л 9 ,кос тікі 
кс^сіія/лінішт. лот.г. 2 бк. ятіі- 
^ІшпіПі^^кля.гі.ѵ.д ні Ы9Я7п- 
^ЧЛ*# {з.рІ.Л,2.лЯ Іп4ю.) 0ІІ тіш 
\імъ^ннт с^гсШ сІІсйС шх ялѵі 
іп игглт.бсі'ссаііо. Ьис.і. ѵ. 2 . 

«І ^ІвІАШІ>а9^Л979і(рЯГГ.ЛСГ.2. 

нЯ.рІ.я.) лѵ’аяп^» і рі/сліогоі 
4 /ггЬ ^ішт 0 ХІЛ 6 4о(свпіІіЛеяі->. 
Аіві^^ 9 лрг 0 ргіі іпѵл4о,ох 
рог ^ 1^999 ѵл4о. ііот сгаіісіо, 
%іЗП$со, Ні^ілд. 

' (зрІ.Л.2.ІЩ.іп4іс.)7Іш^гІ\еи-^ 
4 ылфіІо (гля$і'шгші( тяге. Ьи^ 
02 і6.ѵ.2б*^,^1шм^ (алая/ія* ) 
Іглпі$го.АЯ.іб.д.Щ^/Іяд {рлгі, 
ног, 2 ^) с«'$ МлхіЬ 9 Іа»Ітлрсіояі 
іп Мясііопілт, *Ек^аІ 9 н сѵа- 

<ІО. В*^^ППІЛСЦ. РцС^/Зіів1)і(^ Р» 

рл][.^иц^ц 


Фщ ’гщ » ияЛі $Я потоп 
ѵегкліе {кСмщ іші п сѵаПо,/.Со- 
гіпіЬ.іо.*ѵ.із.ттцві іх/влль/>У4-‘ 
/іяЫі іѵаропет. Ріпіз^ схіш$і^ 
НеУ.із.ѵ.7. *Е(фыА9ы іл^ссііог. 
аог.г.а^ он^Ішц^піп(ст4і,іПш - 
Іглѵі.Ма(ік.л.ід. Еяо.В.Ѵ. 22 , 
аОГ.і. Іпбл. 0 ІІ т» тоЛеГеч 

$п[соп4оп пяѵі^інтМлгс,б. 4 і. 
рагг. а.г. « І.нс. /• 

*ѣ/л$е041ін ро4от ія/его , рвя«,'. 
іптасіо» ія^его /й^.іде/ва7Х*«і»Та-' 
ІІио$с іпсссісгс, шкягпія 

^гл^іш , ^иі іррі^лін 4і» 
сипішг.СоІо^. 2 .іЗ,і (оц ім^ціш 
і/*(ілг4іат іпѵліепя т Ы, ^мѣ' 
яояѵіЛі.Рі4(іоо* а.і. си/бе^гаО* 

аи‘Р^ЖІ.2&4І^ІІіСлтА9г(д^.‘Е(іСі* 

Сл ^0 Гасіо аГсслсІеге , «Іесіисо. 
тш^отіві ѵетЬо ИвЬгло ЫрЫК 
Р.еі^.а.і.аА. еѴі/ЗіС«т. Ав. 27 » 
б мі/ЗіСіееѵі* 0*і ви;те(77Лв7в>} 
уіггіѴ иі іп[сіп4оготш еятпл- 
•ѵіт , ѵеі 4і4ихіт поі іп олт пл^ 
*ѵіт. Соп(ег РгоѵегЬ, 4 . ѵ.іи 
Р. І^І^фіЧлцдц, ’Е 7П&О490 ргоргі}^ 
Іф ІШІС ©Дг* €1\»аб/іпсе4о /ііріг 
го аіідна. Соп(ет і х х. ѵогро- 
■пот Р/яІ.ді. I}. ііот соп(сспс1о» 
іа§гсЗіог.Р.«9п^ч^^е(/Р**я7/3«- 
«41(0. МяііЬ.21.Ѵ.І.Ічп4і^ЩЯ0О 

(’рагг.рг8ес.аЛ.^ііпе^ві»,іпП<1еп5 
я(ІП0.3ОІ.Х. ІтП^ІииЩІі'Іпр^ТСІСіІЗ 
Гит.АВ.2о.і8. т^йя й$ "Атао^ 
іп^го][ш [мт Арлт . смтВЛ, 

А^.2^.1 ф%т(^Н9 97П^»д {^2Г^. 

201 л )гГі 9 ТПС^^Лу Ро/іш і^ІІМФ 
ія^е[[о» рѵоѵіпсіат. ііот [і^» 
рглр. ІіпшсеШ. саісаѵі. Веиі.м: 
ѵ*іб. тігы ійщ* тЬм уія, іф* 1 ІІ 
іт^ , оі 4аЬо іогглт , унят 
еяіслѵіі, ЬотііпД^ сг^ссге^іш 
|ци Ѵмі.зз.ѵ.зд.Іоптті^хі^УіОо 
‘ттні ітп$ 4 фп ( •і,то4. ) 

О V 


104 , * В А ІА 

€Фймті$гнт еФП€нимЬіі.*Жт’ I С\xі^^н^д.$7^Xоу|^^і^Сл4шип9 

ііСіі^0^Гі^гіЬ , м/атііГі/кси, I АсСсспЛо»лФга^Фиущ^пСйл^щщщ 
ішропо. лог. I. мВ. ізпСіСвШс.. I рап. аог. г. лрт^ ф 


1^иса9.$і.іт^Хл$тм($.р1.мохл. I ^иіипЛ^і/сіпМі.^Ш.гх»і» 
іВЛлЛ$ф.) ^* 1 птш 9 ,ітро/шгмпі I •тСіѣл^ФргоргііЛштіПб, (као 

|Б$им. Ьме,іо. ѵ.$4. і^СіСвібиі і (ІсГссоЗсге. ]о(нм г.і8. іит ім* 

/раг(.аог.і.ій./.т.)«і!т»» іяп •п I /апЛеп со^^ЛшлЬб. Ені. 

я 7 цг(^ • ^ннт ір/нт [ио I Р. я. і. щрп^і^япф 

ітрс/іііЛеі ]нтшо. Кл^Сяі^т I ТЬтепл. іо.ргжГ. ра(Г 
<1с(сспс1о , Фх і 4 фіп кіс ^моЛ I ЛшіпшФг^ЛфреіФг , Лфінт^ 

ц^іѵ Леог/нт,^^ш 9 м ФФіРгоргІЬ I Ьфт,лоі.\.ірѢ^.і(^‘п^С(і^ІшЛф'* 

ІС^ ^е^сі^іІюЬ. ргхС ітрсгас. I іитЬяіш^.іахл. 

Ц 0 кти^еин іт Мяіхк.24»Ѵ. 7 » I ^ тц аеШгЬаЬог.' 

раГС.р^xП^|^^б«МI•«>I'^ 9 І^ 4 ІI• 4 •^I• I ІМСЛО,ІХ. ‘І» 0 %й^Шг(хіі^і^Я^ВІ 9 ^ѣ 
9 м!^ім 49 НогС’АВогл.ѵ. 2 б. I и/^мф я 4 т(фгф$ ЛфінгЬяЬфгиѣ 
С^ 9»9 АВог.п.ѵ.і.іт^ххІ.цх/к'п - 1 Мі%Вш90 иапкео «аг ігмпх 
СоИ9о9 Ьис.10.^1 }окап.х,4.ц^1кП^ I ^ ^шфф.Ьнф.іо.ѵ 7.Р.і.тс(!. 
Ся49{ г>Г I (ф^хА^ффИФЦ Щ ггщ Леті^гяЬо 

пЛм і(в^ѵ^^ 9 ^рлФ) иеІйФТкіеЬяѣ^ I іАапЬ і7«2о.Ргхс.а^.^і^/ЗіСц* 

іп рі/сіпат.Імхл. шесі. I >(4 іглііѵі, ]оЬ>х.ѵ.24. 

0 Ф/ЛСЧ ^ і'Гиі КфіЯ,І 0 .Ѵ. 7 ^^ХЛІ. I Ків^ТЫ^РМТЬвіі^ЯІСіигіУЯПІ» 

Лф/сФПіІІ. ]окмП. I ІѴІХ ФХ ШФПФ ІПѴІФЯ 9 П.{А' € 0 П’‘ 
^ 37 . .Л- \)пія(Ф Фг§Ф тфп Скгфіяпо^ 

/сспііі'ЗсаеІо. рак. ргхс- а^. I гит ѵфгф Мсі рФіеЯ ^%У.^Х 9 %і 

^СіСі)Х«( Іг(^ І Лф/іФпМі» I МІЯ 9 ІФ 9 »ФТЛ 9 иІІШ ІПѴІ^ 

рісі ^ніЛі/сфНЛф- I іятлигпят.) і.']окяп.з. ѵ. 14. 

гмпііАВ. 25 . 7 . 2 оі.г. 2 ві.щ§к’п^Іш I ігя 99 іШі /нтш, 

9 ІІЩ МмпЬ.х.ѵлх Ц0П^Щ 9 I 2.Мяік.6. V. 24, 

Аі/сФпЛі , к. Ф. ІііЫЯ рімѵіл. I «і$ тЯкФфѵХіѵ/іВ9 » ігяшіѵі][ф[фш 
АВ а6,8.цл7і^щви»{з-рі»я.2лВ.)\ЛФ^сф яЛ яііфпі^фпягит гі^ 
фіі Т^іѵісЛ» I Ле/сепіфгипі Тгоя^ I іш.аос.г.а^.^тСі^ц( щ Л^Фр- 
Лфт.2оі.г,ітл^ФХ2і. ^а^шСщЗг Л- I уш Мяик.п.і. /кіті'Ся сѴгЛ« 

/бФпЛф Іфк 9 Ши^ 4 д. Vіѵе 49 ^( 3 ^ 7 и• I ^ Л^<пс{ 9 ,/ёіІмщ^, Л^Ф^иі фф 
С^. Ѵогвеіргф Лсіхмг 

9{^'т^яЗф (^рег яросорФП и/іія^ 
ііЛітят щ^чи^я Мягс.іх-Зф- 
3 ’РФ 7 Р»(х/^^л'ги иогіс\»рго 
Сщт Мягс.із. ѵлх. а.а.ГиЬ). 


іШпс^ш Лфіфтіі. ад.а^.ітрсгас* 

/я|^^С^^ 9 I ііігфЛтФ^'\фкяп. 7 * ѵ.і. 

а.г.ГиЬ|.^г^ьѻóі( 

раіт. а. 2 . (ліІк^Сяі « Л^тф[ш 

[ш. Пл^См 90 (гап$§гс( 1 іог. 


тСе^ 9( 9» ]фкяя, 4. V. 47- лог, г, \ ргоргіі 9пе(ял. ШФіярк. іф^ффл. 
Ьі(іп.і(0іі^СІи/аі Лф/сфпЛфтф імс. Ыфш ^ноЛ чо)^іл^9Хія я Лф ^но 
3 . 22 . рагс. аог.і. йВ. »Р- | іпІгк.МаПк.п.ѵ,з. лУ 79 Ѵ^іі 9 


7^1<(ЯІЛф[сі9іЛі Маіік,28.2, 1 'ор^^Сриуіт* ттіа» і ямлгФ 

9(Зиі^«Фаии0^іі.і(^^СлФл^І^79 ^ ѵа ігяяі^фЛміш тяпашінш 
АВ. 2 І. 19 . 9 ^У,^ЛПІІЩ Ц^сксп- І Рві^Рам.тс<). фф^Сцфш^ р 

тц. 


Ѣ А 

миг. 2>«М.<9а4.аог* X. яА. «к- 
/^Іиѵщіщ>АЯ. І.хх.і( Чі 
(ліігглѵіі)і Я.Ѵ.І. 

ііі 4 ' Лг чтр і^ яш {і.^імг. ял . іп- 
хІи.)-Ліл^^УчкІа>(аі» ^и »4 
ѵіоигцпт/«</«м т$ттЛпп.*Ві. 
ч^^/віАпді. ^мт.і.ѵ.і9. 4 х€іі- 
плѵі, 4 ^*хі, А'рглх.ряЛ','»!^;^- 
АіСчхиц Овгігі 

пцчщ *Іі пппт ѵвгЬлІс^ 
Пт^^явн ш* ч (гао№с<По 
Х«ія .4 іх.ібіх’іт>і/* 9 ^,^-яя‘ 
^Сяп(, тІпіия»ЯЯх,іІппіі 
ггян$ігі/}іа.К0тяпллз тч< 
'»^^Ся0тлі( яті 

регион пят^фвнвт 
Іі0мтевпімті1іяя0іш. Ѵіі ы* 
8угт Ѵігііі, і^пвтіпіЛя 0 іет. 
іЛітл.ія. сѴчв'^СіМ'^ }іу9***> 
еям[яігяпг^Лівпы /яи-ыр 9 . 
піімг кЫ рге «ц, рп іпяііт^гп. 
&еЛнЯя гпіт^ни Еѵа,ті А 4 я~ 
т» іІ[йі сяи{я рксмиЛ. Пя^ 
См-пц ««сгапі^геЛог 2.23. 

ч*ч я#я ігяя/іів- 
гім.рсірсіиих. Н*Ь 7.ѵл7‘П^». 
(іяіш рхор^ѵсА\ог, ргосвЛФ , рго- 
ЧеЬогаг«юрг 0 у{'гпі >(ф пс^тг {О 
€з«ы[. 2 б.ч. ЕхфЛ-ір.ія.Р^чкз- 
СщП/ІЩ. Р. «К7^іСпі^]0/шЛ 2} л. 
іуі ^*уіахщзх 1 $ «е*/віміч»і ѵещі 
ЯХіі^шігФІФев^Фпмі (і^ргяяЛы 
тііЫіЯйія/, ргв'ѵгЯш/ятл. 
хяіі , Ѵіі йіяц [тт евп/*Яш, 

ргоргіі Ып (оттю іи 

,теІПЛП ^^(Сг. Ніяе ряп.рглг, 
ц* •{. йтс.г.ѵ.іЯ, 
сі» тамі і/Л/ші рг$- 
ѴіЯяітяіі. Віі$гнгііілтц(з~ 
риНщіші рпѵіЯт л$Мі 

ОіПі/. 24^ і. ф ізоріОщят ’пЦі 
'П3*ізші]в/іи2і.ѵ.г. 
рпргіі, ^(іо ргоЛіге, іпт ляп 
ія/Ьпі 0 ^/і^ 9 ^ 4 твПі»,ЯЯ~ 


В "А . !•! 

ІЯЛІІГ*. К «е^^СяЯ» «( N І»« 

еиІеяЬі 1>и$1.в. ѵ.б. <воіі*йіві» 
яЛтті |}«Г( хжгХяеыияЬкШл 
/Шіі інк. яяг.і.яЯ. т&гЛіСявт 
яцргфЛті. АЯвг.і9.ѵ.9з,(}ѣ 
ркяіг.і. ) «ѵв^і/в/Смм ’ллі^м» 
4 рпрго 4 шхіГмпі АІіХяяЛгит, 
Рглі.яЯ.о^Цг(!»Ош(^.рш.ря^', 
4 р^/ 9 іСі'Свг^«^іМЯі/« іЯ а. ьржіС 
тС7і$і^я<ЯІи/, МяііЬ.і^Ѵ.іЯ, 
чгСхЛ>^*^Ліяс(рягімг.і ря0'.) 
рпш іп/ігяЯя, іЛоЯя. Хр/мШ» 
г« еѵепіо , еоп(іп§о, Мяп-и^ 
Ѵ.$ 2 1 * /і і»ч»^ тігЛ вѵцОя 4 М 0 , 
^«м ЦЫ ігяаі іѵіптгя , ія ^«- 
ёіхп ёірірнік /мм.іаірегС 
іЯяіНямг і.СіГ I. ѵм. тжішіч 
т’гт чіхі* ішиііСшмі ыиіши 
кле яяит іття хуркі гѵ«м» 
гяяіШк. Ет.і.тсЛ.оѵх»Сщп- 
ріщ. Ргм. аА. іѵіЛг^чпіі т *• 
2.ТЯ. 2.22. іѵ/і/ііСчкі ^ яичиі, 
яеекіа ѵіті ійк. рагг.ргаес. аА. 
вѴ(фіОчхяіітф‘.АЯ.},іо. пп тЛ 
яітЛ, /яріг ів, уиі 4 
сіпгіцігят іШ,[сіІтеп 4 ісо. Ьи^ 
ел 2^4. тстп вѵ^ЧІіЬщцз- 
-т * » іі ітпіЬш уыл сопите.. 

ГЯЯІ.^о/мА 2 . 2 }, 7 К вѴ/иЛіСчЧЯ^ 

іЯ р$ляееі 4 ег$мі.».г.лЯ. іииі- 
Сйи чх ч АЯіг.2і. }{, пиііѣч евя- 
ііііі.ряП.ЯОіЛ.іѵ^яяі лея «г» 
АЯіг.іо.ід. “іЛг вѵрчллпш щ} 4 , 
^мл тіЫ •ѵітгяпі.Еѵ(еІі$ѣл^ы 
ргаргА (асіо а(аІІ9иіісас. рвг 
яиіярк. (ІетопАго.іпАгао, ^о- 
сео, аЛепагі со§о , яг^ттенш 
рГФрвЦік і^ІФ іМ яИщик ті- 
еит Ьчяяёет (еяиміят 4 л~ 
/істёяі. АЯіг.д.22. прі^пі^яі 
іпыгіііпеі Хя/кіч, яЦепші т 
СФ^еяі ^ноё кіе (яітрі^ таі) 
уі'гСнккта к. ^ис.і.аА. п/*~ 
А*^Я»Ш. 2 .СфГ. 2 .іФ. 94 ФѴ^Ф*фЯАІ 

'а X 


|о< в А 

т/тіг , ішт я^г$іЯ»гш/іг. 
ргвСра(Г. 0 ѵ^іСі^в^т( сот- 
ріп§ог,соа§тстог. ЩЬі(. 4 .. 
V. іб. щіщ. 

рап. а. I. раіГ аѵ^іСт&ні нш 
к‘СоиД.2Л. ти-піі 0ѵ(фЛ*^Г‘ 
ча » м • ^р/^^ сііягііяи^ 
ФятряВи. 'Тш(/3<мг«,«х 
/»^«г *в > ѵяія ,ргсрпі 

Гнрег^гссііоі, ірняѵФСФ ѵфіш 
іпіФгрги шііиг,іфа^*г Оен/.лВ. 

ѵ . 4і . ІО т<иі ти АЬсг 
СІПІІК1’9<(К^ ^яоіфЯ Ьопипмт 
/мрігРогнт ^ ят^ііф(фтнт, 
ФгяЯяяіштяІіФ» 0 і ягі^ятіы, 
Орргііло І.ТЬфф.Ѵ-б. іі / фІ 
ѵіФі^СаішгяііХффг, Нф^мыор- 
ргітяі , Ѵсі п* ^яШр'яфгФМ ѵі 
яррггЛыт рФФ/іЬш еФяеиІеФі ѵфі 
<ісГіаиккг.Гиг.і.тс(1. 
рфЩ. РрФІлВ.зо.^ зФшѵяіз- 
/Іцл/му , знѵяшф Офф 

$гяш/сфПФІят тигмт. Іп ИфЬглф 
фЯ,ігяи/$Ііят.^фЬ. 38 .ѵ.и.(і%і^^ 
9ЯТШ іХбСгщ Ьнс 

му^ ѵгяіе$(6^Яш тягач [иі. 
фі/І}, яі Ічш (У тпят Мѵіпі- 
іш €Оп/іпніят) »«я Ігяя- 
рфпёфі 

ВяІфгк т> іФгаіФі, ѵятн{сыІш, 
чпгішіінт /ім (топх раІтх]ф 
Ьян.12, ъ.гз- *А(«/3» *к ^Фмя чЛ 
ффаи»» • яссфрфгмні іФгтиФі 
ряЬпягит. ѵіЛшг (іх іІШнт 
Чі^З-’Ч^ШФшярліФФІФПііа §Ія'о 
ятт тя^іі /гфп^фі іШш агЬф- 
гйргфшннінг , 40 [фгіійі(ф *п- 
пяг.Еіут.ішічрГФіяімг лЖя 
ф*іик&' • гятиЫт ряііпж. 
Ц^пшѵФг'ф е 11.8. 4 ич І'ц^я-іфг 
т^бя^жс4і^г^й^ СФЛеЬям 

І^ФЯФІФі Фхягіогіі/ш. , 

Весам* іасіо,аЬ)ісіо.^рог.а. 
щр^.^ярц> аітішщк^ігію, яЬ- 


В А 

Ііііф іят іп ІфДит гіфблн. 4 , 
Ів. яХфІя фі^Яя Цу /ІфіЩ ( ргб. 
А\і^м)'ПФфФ?Ф».^яеФІ.і.ѵ.З. ф!$ 
яс фш/яз>^ /Зя'ам^ іп Фгл іш> 
тіпітиа /гфяеі.Ьпс.і^.ѵ.зі^і^фФ 
/9«амлг «штс /фгяф Фнт яЬуіеи 
*яг.]вА./.гі.7.Д*»ч(і.уія|.ріжП 
лй. АіЬ). )зФФ,уиітФ іттіііяф, 
рап.рг«Г. /ЗіОМ*> фІІШ» • Мягс^ 
і}.ѵ.і4.^шЖшФищіч Ьих.іі.8. 
/вяімяиі іо)ісіеіист. /вссаа* «. 
іят ярпіХіпорк. ШпигМ (^е. 
{фрфті ясеірішг ргф регсигіо, 
сас(1о , |асиІо Гепо.5(сЛі9ѵСіАм 
ІярйііЬш {фгіф. ѵіЛ /пі /іяФШ 
кщш гЬотяіы. ігорегГ.с/Зеим» 
«( I іЛяге. І 4 -. V. йі. ртпіг/ззфва 
фія-іІф і^л38.ч,кясіИІ4 Фыт сс(1с- 
Ьап{. Е./іяХу нін,рге уио ^ 1 рв 4 . 

a . V . 10. зіізічі /іяХфч сопіісіег - 
Арое.я.я4- і^яХа іф’ ѵ/ффп*}Ы 

яі>ііп ропат ѵоЬп яІ$п4 
ояш. Аі4/гк.гз.г>.4Л.і^/ЗяХІФп 
( 3 ‘рІ-/у фяЛ.іп4и.) ФшгыіФІф 
чішя^ІАФмі,^ ргоіісіспс іФі іп 
раяяіФт.Арох. 4 ..ѵ.п. $яХып 
(рте «<мсам > ) іФф япі ісшчЛ.яі- 
уиіоЬяяі СФГФЯЯ4 [им. ЕяяИя^ш 
,! троги НфІгяіся. ріагі. а^Ь /зк-. 
Са««в« яі і Мягс.и.43. 
чщ і( ■оХфІфф -жлгчиф бі^Хщяи 

ѵЫил Ьіс раирог рім іліфгіі 
рго;*сі(, /іи. тіягарЬуІясішп, 

b. Ф.іярлирігит АгагіиПФ.Зіті- 

ктяііфчі Агі/ІФі.Іік :4 Е(к.с.і. 
[и. нЫ ач , ІіЬфгяШяіот щф- 
иоп^ят еДе и -акоВ-н тш» А- 

. , ФСЗХя тщ ? Л)іч&*і(Фи 

раг(. ргхс. ай. ^іСхокфІі Дя і%, 
указ.ѵ.г.^ з\)4^Ихи « Ѵк )/ Зі « Аа > 
і( 9 г^ . <імит )ят ііяЬвІш іт- 
тфДфГ [сП. іп сФГ^иія , ш рто^ 
4егФі ] Е $ и м. аог.а.і/3«а«ѵ к і 
ццт тщі 


4 


В А 

іГи|и9<. ітр«рі( от мот ѵя}ш, 
лХч(*р /*ее- 
гыві /вгитлохллтрехмфшЖі 

і-т МмпЬ.^ V, б. ^лХх яіштіі 
щ)іча>, 4*;к*/*трглеірііл іе4фёГ‘ 
/тт.]оЬлял.ѵ. ?. ото^^ 
а/ 9«» іж тпійі /ІмЛііш , ргпяш 
іяѵфЬя поп фЯлфЫ- 
іФг)іпФят іпсіпі ілрі/ІФт.^вЬ. 
яі. ѵ.б. ііяКт(2.рІлог.а.трФ- 
гтхлй . ) «і( 7« Ѵіі|м* /м»/# 
( /еіііффі ГФіФ ) т іІФхігят пл- 
ѵгрі рлгіФт. лот. г. ГаЬ). $Ажп 
*1і ^ ііяге. 4. V. лб. іфш /ЗмАц 

( і ^ *Я-) I* ?•“ 

]^лг/фгіг /ітФЯ. ?. V. 6. 

/ЗмАчл ( Л.рІ.Я.2./пУ).)пФ^ 

фЛрсіяш:] вкяпЛ.ір. Ѵи» ;ва*А*- 
ег»($.р 1 .*ог.я.(и 4 }.яВ.)гт^ МЬ, 
ні ]ясФѴФПі іп «мот ЫрЫфі. 

Рис. а^. іяуГя /ЗмЛмг ШиЬ то. 
V- 34 . (Гт і^А^аг ^яХІіі ярІиЦ», 
ЯопѵФПі іттіДигшрмсФт. 8іе 
Ароі л ІО. ргхг. раЛГ / 3 «А\«;к<у ц 
ФШ1 МлІіЬ і.'ѵ.ю, п< яггі^ / 3 «АКі- 
тщ іп і^пфтп яЬ^иіIи^.ря^I.р^ф/і 
р 4 ^^ щ •> ^и^. 12 . 2Я, 

'ргжг. раЛ. /віСл«/*«у ргвІФЯш 
/ит ,}ясФО . ШПІФ.Ш.Ѵ. 6. жщч цп 
/ЭіСаглм 1 рішф теш ёФептЫі. 
р 1 и$^иатрс^Г.•Зі€)к«/«іи* оо-т. 
Л,не.і6.ѵ,2о. «вв>< тіе 

ігѵЛм»м. <риі іяффЬя! яЯ Ѵф/Икы. 
Іпт. рак. ргап.раіГ 
О! ее ЯфситкфЯі ШиЬ.а.ѵ.ш^. 
яЯЯііпгіжг кЛіпк іп іфЗо, рЛяи. 
р.ѵ.а. аог.і.раіГ 'фхііЬияічУ- 
Ьяп.і$. ѵ.б. і|м , Фриш 

/фГЯі. АрвС.Ц.Ѵ 20. ^М» 7 Г( ІЗАц> 
*рщффш(і.р1.я.і.ряЛ^.іпеІи.)Лі чіаи 
яіиііит, ѵіѵісФПіеЯі {ят іп /Ія- 
^яшп. аоі.і.раіГігорегаі.Ммг. 
іктАІ2ІЛі. т^^Хщі»2$ІвІІІ~ 

^&рг»;шіФг. а.і. раО'.ГиІЦ. 


В А ' и>і 

ЫяІ$к.у. Ѵ.2д.^Хщ9^ ФІфріето, 

' яЬііеіяіиг гп^фЬфПяят. аог. і. 
рав! іпбп. Мяпк.і.г}./^*ііяяі 
яктісі [фя щнягі /фгш. рап. 
а.і.раЛГ ЩЖфдні ЯФЯ к» ]яйт Я' 
нт. МяиЬаі.^7. Р.і. райіІ/вЛі|- 
• іщпряц щ гтяцяіуиіяг.Мяпіі.^ 
ѵ.яу ІЖЖщ^^щФіі ( 2./іпі.^х. г.ря{р. 
/пк}.)яргітя рффпя ржщ^фв,-. 
/*м( , ѵіЯе ртіІФ ФХФтріш» ія 
яі^ііяііт. ЖхФшрІягія ^яяЯят 
ІФяЬфпт рхщкпі (а ^іЯФга.ря0‘. 
/м^.) А }.рФг/.ртФі.ря^.^С}^ 
чщ ІФгрѵяімгрхщчі^, аЬ) 1 си 
еікіаз.Мдгг.ааа. «7м» іІфрні Я- 
опт ятпі $жѵеі»е ,ѵіпят пя- 
ѵят Ія нггФі гкфпіфі еттіФ- 
іФяеІттФЯ.рхжі.тмЛ, 
япіф фЯ віх^ м • )авш. 
ІЯ.Ѵ. 2 Я. §1сЬа Ет.еск.17. т* іхфяф 
атіШо. 4 ^(^ «^ічхп>. Еяііпл 
ѴФх Ьоіік , к. ф. ^мяяімт ипя 
ѵіфф Ія еі іяречяг, кія* оеія, 
^іиі^еяіівпф 4фг/. ЪсЖщ чѴ ч 
|ада$>^с. аа. 4 /, «м-«<'АіЭі» /в*“ 
жАи я4 ирЫя ]яЯнт. В«АІ< 
і^д»чТа§іпа, ]я*н1ятН*Ь.12. 
ѵ.яо. і/Фт Аіпіх , фмі рІттЬнт 
фЯ яШ^яінт » няни я^ня- 
гят ргв/яяііігяіФт ФхрІФгяпк 
Ьяііяі Ьоіі*. В«Аі^м УфіЫфяф 
ёфтіііф. Емі.^ия. Р /ііСіЖч^. 
яа. і/ИжюнА&Фглгаг.кфЖшшо- 
■Яф(ряжілФга.яЯ.)45рош і^учя* 
ящ^Фі , еіфті^я кфіиІФ іпѵтш» 
гит ря^шѵі^іі. ВяЖяііпт 
ті стшепа , тяг/яріит , ) 

^яЖггщ «іррѵвдот , іп трноИ гм- 
;иіінгрФеняіяЛяі.ю.4^Арф*‘ 

6 ^акмсігсашН<іо>»>Ѵ** 

іО'А/лфіСжщфрое ыіі КІСаТСШ» 

'АтяСяХХерец рГОСГаАІпО • ІІі0ф- 
го, аюрііо. Л^лтрля. іп^фМв 


зеі В А 

0./ш^ииг.гмиІ. іпік.)тіѵіі, 
" ттрЫяѵіі » 0 $, к. в. иініііфппа 
іШш €ям[л иічіі Ія тіімі г«*і- 
рт. ргх.га»!. мпіі 

«Я ямСіЛч чі « (іііаііо. АЯфг.гі. 
V^т^ (ФЧ^ціт* я* 4 «як* 

мИл іііяшпе. ‘аЛ- 
ргфргіі ѵісіЦітіясіф, ѵві 
вх Я4Іѵег/ф ^ясіф , соп Гсго. іЛ- 
С(Жм> хіуші я/^ггя»! /іптф' 
ши /фгігф , еліІФГФ, Ьте. 2 ^ ѵ.м?. 
АтСіЯіЯ гЪ\\с\о.ІЛягі.го.ѵ.іФ. 
ХотСяЛя^Срап. а. г.яЯ. ) т* і/ѵ- 
2 » яЬ;фЯфРяШф НфЬаФ.ѵ.зіфщ 
'іфЛяіічп ( а.рІ.аог.а.аА. ІиЬ|.^ 
•жйи ■яж^^ФіяФ > ПФ як)иія(й і$Ьф- 
глт іііятрго/іфоафт. 

шИ ге^едалсиі , гф)іеяіш, 
г.Тіт.4.ѵ.4.ІФгіѵяі$$г і з/ія^. 
ртяг^лЦ' рглз. тфЛ. 
>ёп/9іС«Л«,мяіі« фП'АшчфХІчі ч 
ргФрпі аЬІсАіо )( ое»'г>ч4*< 
Фяіч л^атрію Кфшяп.п.ѵ.із. 
ііФпг іабіага АН.і?- ѵ. ял. >іп- 
СіЛч яЛ/мія ііія яяйіт 
япітя^яііигя фтіі, к- «• ямЯт 
•ѴФ^Ігит ляч^гя^го рФГікй, Иф- 
кгяі/тіН. ргфргіі 

ігтм]і^ф$ іёфяі ^нфіі 
ігя/іеіФ, іит ігяю/гфіф > ігяги- 
яффЧф. Рфт яіФіярк. саіитліог, 
сісГсго і ілѵісііат аіісиі сопво, 
ассаГо Ояя.зЛ. Ек/^А^СяЛя. ?. 
ЛІ^і$іС^чр. ЯФГ.Я. АіСкЛ*!' ртф/І 
ряЦ.ЗіІФ^ІЗАф^шз (іс^егоЕ. »/у- 
ФФркяягй ч^ысфг. рглі. ряЛ". 
1 кІ 4 ^ічХч^тз Фіц ‘пц. аог.і.раіГ. 
ЛфСхчікиці п ігя^яЯф$4.(я^іі. 
киш /мі. Ьыелб.м. 
ёфіяіш рФІ( ярыё Шмт. Рглі. 
ФЯфё.ЛІ^/ЗІ^Хя.маёе фЯ^І^Сф- 
Ач ч« ч саішппіа. Меіаркфгя. 
8пиі Фпіт іфіф ігяі 'ісітт /ей 
іглтѵфгЬфгятні/фгят, ііт ел- 


В А 

ІшЛпіяіші яІІФгыт рзтят 
Ия^мі/няігяіісіняг, ИфФФПІт 
ргФргііфЯ Аяааіѵ«»Ьип^№сгГ« 
Г<я/ 6аг4|Г<ФИ<1). лі^Сфх&- я 

і ч са 1 агопіа(ог,а{гіх. я. Тіт.3.3. 
ТІІ.Я.3, ЛіізСфХяі ЯФЯ еяім- 
тяіяігісфі. 8ІС щр}' ѵо> 
еяіяг ргіяефрі тяІФгтт]рігіія- 
ят, ля^фЬгмяф ярф^яіяфят, 
(ІіаЬоІиа, Офгтяяіек ^ІОЬЛ, 
Сяй. (ііаЫс. Ая^Иск (ІетіІ. /і«> 
/(гч (ііаѵоіо. Вфят яряё Аікф- 
тнт іяФрмёФяііЛімк/яіі сяЫ~ 
гптяІш.Мі ріиптит ятіісяіш 
гІ^ЛІ^феАп»ргярФПІіиг.Шіік. 
б. ѵ.зі. |чГ«я( і/ик Аэт ? 

Мяиклз. ѵ-зв. *!фІ> •! 4 *< ? ячщ- 
(ш,/яяі /ШіШіш тяПрФІ. 2яек. 
ѵл.*«;^С«аО< «•гчхн сѴіЛ' 
яЛчФІоЗ^вФгяі і ёія-^ 
Ьфіш ( НфЬг. Зягяям ) /Іякяі А 
ёфхітк ФІшфгкАпіФІі.^міегяЗ 
Ая^ФІш/фёФгм) яі[*[ф іШ фррф“ 
НФГФі. і.Рфі. і, а. іІгяІ^я^ і(л1п 
^^СфХФ'фІі Аіяг ф}(ѵвр^ 9 “ ««• 

^яктм,^ч‘лтяг««(^я*>, 4 ' 

ѵп/ягіш ѵф/ІФг ёіяЬфІт , иг ііф 
гт^пі фкяткиіяі , ^млгфяі, 
фушет ёфѴФГФі.АрФе.ія.ѵ.іо, ёі- , 
еііиг чзпч^уз^ , ясеи/яфФГ ^Шф- 
гит Офіу^мі ФФіяссм[фі пф&^^ 
ёіф. Мяіік.д.34..ѴФеяіиг 
Іви(Ф$НФп , ^ият фЬ еяя/ят ія 
И.Т.кфе/фп/ипия^ыят іф^ііяг 
к.Ф.іп ркпитегф, 
]и<1аі 1(ёягіФШ^фк.6.7о.ёісіімг 
л/#б«А®- рфг тНФяут. /яку. 
Фсімряѵфгяі ФПІт ёіякфіш сфг 
Ф]Ш. Рейха Аіяик.мб.гз.ѴФся^ 
іигЗяіяпмтФіярк. 8ісиіФЯіт 
8яіяпш яФі ітреёігФ [фіфі ія 
сиггісмІФѴФеяііФЯы.яо]^гА, ііт 
Рфігш фф іФтрФГфАяёфкяі 8 фг- 
ѵ*іФГі,^яАрш[яяЬаяі сияФѴФ- 


в А 

паз поімі інт, ^ыі Т>іі ѵоінпіл- 
іім4ѵіг/а$яГі *ѵеІ9хтлІіиАіШ 
^и4яі]оЬлп.іі, 27. Ѵ€І іхіпсв^ 
іііятіл ^ым4лт , ні Ріпш 
МміЛаб. Ѵь гі* хіч 

йхігл 9тмт сліитпи яііят 
^р(ш/В,*ОлЖй» с)ісіо , схрсИо. 
^нс. 11. ір. с!мСУл^# ги. \<и(»іпх 
9 }'шо ілтопім, МлііИ, і$, ѵ. і 2 . 
«іі( сж9лХЦ,^иі ісріотіі.Маг, 
іі 1. 12. с1ес1асіс.мп^>г/! 

Шгс.б.із. Рис.смСмЛаГ. 

ІЛЛГСЛб. 0/.17- Ьі4/Л$нл С^<кЛ«(П 
іип9пЫ ехреііім, Рг«(.аА. ом* 
/ЗіСлу^. рІизаиашрсгГ. Мяте, 
і6,д, щі мсСі^щкн іж^ 

»л , іх ^яя 9)иігяі /ірат 4я- 
рюнія, оіфіСхцхеі я^9&о яи~ 
^тіпіо рго і{і/ЗіСХ««н у Лиіс}. 
г.7.л(Х. і{іСмЛ#ѵ іЛяііЬли 
г^і& і9* МяпЬ 7 »ѵ. 22 . Мятеа. 
4^. і^іСлХи яѵтшртіітіСіііят. 
I.р^ Я9Г,2* яЯ* 

тШі^о^і^яѵітш. а.2.а^. ілз- 
регас. (іітіие Ояі^зо, 

^які-п ех^Шіф ШпЬ,22*із. 
аог.і.а А.ГиЬЗ.смуЗмЛм ^ Мяіі, 

7.Ѵ4.і?фІ5СмЛеА4»>?»1 9)9СіГ0, 

МяиЬ. 12 . 20 ^ «у ^/ЗаХр «і( 
рТя(^ тіш к^п9 ііопвс ріоісгаі 
^шіісімт я^ ѴіИфгіят, Ѵіі т? 
#Ѵ$ 1іх(^ *0€ТІІ ІЯ ХССГ* 

пиш.ѴЫі ія/кя р 7»^, Імс,бЛ2» 

с^^яХмп (з.рі Я.2. л^.[иЬ], ) 

ж9Фр9М^ • & аЬ|ессгіт по. 

пип'ѵфгыгпш к.і,ѴОІрГс/іПр/€- 
тіпі , іяп^нлт пе^ифтоі ф 
Ьн]ш Ысіі и/ягя ШІІІІП9І. рак. 
аог.2.см/ЗхЛмг«»^в 
роЛ^Мйт е]9сіі. Мягс,з*4-9 . « 
ем/3«Л«#і яжиг^ ^ (ІсшіШз о. 
тппіЬыл, рггБГ.ра(Іі^сА^хХѵв^«^, 
Ф]ісіог. а#. см/$і»а^0^ѵ$ 


В 109 

(рмгі.рг2(ІряЛ1(,т* ) фВйі. жг 
іп яШѵ, '/ііп^шіояі яесірі- 
шг, Ь.в,^$іяяііі^^ «Я.ѵсхЬ. тссі. 

АЗ. 27‘ §8, СіфйШё^З^ЛІ 79» П790 
мі тім ^мХлогая ьяЩшіЯіші 
тіпіит ія тяяп, ргасі. р^. <ж* 
|3|/ЗЛ«^й/.а.^ра{Г||1|ЗЛа«^ тщ. 
Мяігкр.ѵаі. С7Ш ІИ^і/іХч^щ і 
'і;^Х^, ^нит амИт УніЛіі •- 
ііЗаіигЬя, (тап^ дсігіібаі* 
Шик. 9. 33. см|ЗАо5іі 7^ ( рагг. 
аог. і.ра(П )^^о4/а§ріш фЗо іія* 
^#/ 0 .Гис.і.раіГ. 

пщірс$яг^оклп.і2.зі, ом^Лу 
^яптщ Ця , ёфишг/фгм, ргяг, 
тф4. он^іОлХЯіНяМшіН яотшш 
ѵ*гЬяІв *Ел^оХщ щі 9 }яЗягя* 
АЗоглтМ.тпшо^ смС^ХІи) ^Ят 
с9П]яЗнгят. 'Е^Спаг^ іяушф^ 
С9п,з9. 20 . іттіпо. В/алш, і6ф 
] оялм 12 . яриіХіперк, іпѵа^о. 

г(^ 79 ргоргЛ ориа 
ѵеітісиіашт ех сеЯеШз іп(і« 
іішз. Пярі^а 2 Хя іяіфісіо, •• 
іоіяса(Ьате(ог. і.$ат.я»ѵ.іт 
В. ^ ^нт. 1 . 30 . Рг 4 /« 

яВ.іпл^і^^іОхчі^. Ехоі/.і^.ѵ.р» 
аог.2.тт^р»і^іАХо9 а I Ехоіі. іо. 
/. Л рг 2 (. тЫ. 7т^Р(фіСлХя 4і“ 
гіѵяімг Ия^і^лОчХц чд ч саіііа 
А3.2І. зя. СХСГСІШ5 ИшЬ. и. / 4 . 
$иЬашірігтшіоя./нЬ], саЯга 
рояипгмг рготШтіЬш, 
МіфіІтитишоі,/итогіі ся^ 
]Ьгя {циияімг, ІЕ^пй^л» іп]|- 
аоу ітшіссОу іікіо, епітроуса* 
рс^ОгМяіік.д.іб.шРф і9п^яЖ{ 
пчйш яххетіяЛнХт.із,ѵл2, 
жищіід /ч$і 79 • 9 пСэ<А^•^(' рагг. 
ргасГаЛ. ^.п.; тщд шоіло» 

ряигіятікі рягіощЬопогитр 
тікі іх клпМгяи оЬтяфпіія^ 
І9т,ті2кіпстет. $угш ѵог» 
ін, ряг(т я4 тіг^іяягот. !?• В А 

^илт ѵості, рлу(ш т іЫ 

€бпіт^йпнт.ітрст^,лік, іжі- 
СлЗ^ФР п !• ЬАѣГСчЩ^ІУ* 7» КѴ(/{р' 
тсаіпСл?^9Ѵ Нічшчам799і^н3ш 
«гитрсЬаЙг ап плѵі^ітт.Млі- 
4Іиі 2 б. 1 /./ 0 . » 9 пС«яѵ«г ( у, рЦт- 
)ги^х^ру,я іт I* *Іѵгша* 
тапш іпу'ісегипу /я•^ в & и и. 
Рис.а^. ітп^лХ^. ^мс.2і.і2.пп- 
€лХшп 9 іф' ѵ^і тмд 
рсіепі •ѵоЬк тяпт. [саі ко/ія. 
потіплііѵш кіс [иЬанаІііиг. 
ф€Г Ьо/ііі ѴіГФ гпиШ^ншШг 
яіаіі]ігл(ш НііГф/ріутіглт. а. 
^.а^. іііі^іЛ?і*9]вЬмп.7, ѵ.^о. 

ЫЯГСЛІ.7» ІЯ1/$Л^.0Р ( 
ф1.л/>г^ ,лИЛп4іс,')ешг^тх 
2іл, іпІФСігнпі еі (/еііфнііо ) рлі^ 
Ііл. аог. 2 . ГиЬі.а^. іт^лХт ^ 
ішС0Гш7*ІІ>ІХ^* 
іС«Л 4 ѵ , поп иі Іл^иеит ѵоЫі іп- 
^ісілт. а. 2 . гбЬ іЫіі). 
2фсегі»ія^егге.рлпл.г^ЛфП- 
СвСХш І»7<5^ • АІЛГ€. 14 . 72 . ^ Ію- 
іСй(Л^{'шітрсл$^у 0 Гііімл<мі • 
ті^,^нит/фргогірнф(/сіи 
ФхіотоРопіфшСоп/. Млиіо, 
2б,7$*роШнг/^а/иптііо.Ьш,б. 
ща^іЛ7гфпХт'гішх**^і^* 
в](в»,а(1юоіаш4Я4 лгтго.Ѵххі. 
а^. іт^^Хгіцді* Ехоі* &о. ѵ,2і. 

. ргхк. раЯ! атп^г^пращ ипаіе оЯ 
потоп *Еоп&\п^ Ъі раалі. 
€іі1і»(' гютіііиг оіілт оафітт 
іпт Е/а*з,го.) Мяпк.д,іб, ію 
(аскшд рУФ Р«х(^ <Я7/ЗіеЛ' 
ЛвД»»ві {ИуряНм^е іІеЬг,) к. о. 
ряппкиіш ^мі Іасегл ѵе/іі іп- 
4имг.Тге(.т$4. іт^ІѣаХл, мпЛе 
шЯ ІЛ7/3«Лч кі II іпІеЯіОіСоппіш. 
9ів^^л)і^,ф» (іс]ісіо. Т. 

Рг 2 і. лЯ. рТАІ, ряЛ' 

щл%а^а^^црасщ. рглі, тоЛ. 1 ( 4 ^- 
^СіЛа- цл^^іс»,0рі9ч с 1 с) 1 с 1 ос 


» А 

6*<^7.4.р. 
ргл(ІрлЛІ) лЖ* СОК 
а/ш^штм^^вЛ поп рогітпш^ іит 
а^іѵ^ іп твМм /огтп |асІ0’ 
Ыек. <5. 1 . ^і^ЛХі09 і(р^ВлЖорЗі/!0а 
/иш^ятапшт ]тсівпиі* /і^- 
інт ѵего /нпЛлтопіит іп 
то Іосо,^моЛпіІісаі т 
/ЗаЖ0ргоі(^7я>Леог/ит.л,і*рл(С ѵ. 
«^тг/ЗА«Э-^/ щщіеріЯш {ииЛ~ 

рОС*і2,ІО. 4^7«СЛ«А| в 

іііріЯш оЯаоснртог к.о.ЛалЬог 
Іш , ^НА ѵох Ѵі соя)иілп 
і/ЗшаЖт оіілт п€сн[т(оРвт по- 
ш. ЕЯ епіт Лііягог сілп^е^і- 
пш лсси/лш. Кві^.боАч іГ« 1 ? 
(гих^гѵаслімтМагік.ц.Зі. ^ 
щзи^Ф^окцу щігріш» л ркЯо типі/А 
/мпАптіто.^оклп.7.ѵ.2і., 
оп}о-лі (А* пЛА^^Кі чіфрап^ 
4Иіхі/Н то апіо }лЯнт т^п 4 $ 
/нп4лтопшт...к„о. ато^млщ 
тнп4ш$Іри.Еркг{.і.^ 

Ь М0іі^і/<і1хе4ь’4) ев? ' 

$(^$ 0 Хщі ц^ 0 -рт.НіЬ.и.ц. 

курлЦщ^е» рг 4 . * 

8 лгл 4 ІѴШІІШ ѵіт лссоріх аЛ - 
/стоп АеуеЯит [ей 4е/и/пт»к^А 
4шог[нт [н[нт , сопаріепАнт. ' 
Мі^^аЖт ши(о« Рис.рсаІл/ілХ^ 
Ехо4,7^'ѵ.і7.Р‘ЛЯ.^ііл^іСхщц09* 
Ргл[рл[[.^и7К^яЗі.07і€Щ ПШЮТ* 
А9 . 28 б, ^іІліішЛьЛ/Взі 01 (р4ГЛ 
рУ2[рФ^[] ’ІЛІ^Г ^09 АШОЩ9 ^90і^щ 

тшаіиііеаЬапх оит(РлнІіЯп) 
Пейт е[[е. риіІафсХг, пд п тиіл- „ 
ііо. /лЛл/іфХбОі і(^ 0 ^ні тігсф$ 
тшиіЬш соттшаі , пе^охіа- 
юг. цні ір[е оііат АшШг/лЛя- 
^%оХ^Ш 0 »Е[а. 23 , 2 , Т1ва(9уфяЯШ 
о,отр 2 іо»соп[его, Мягс.^.ѵ. 30 ^ 

09 тпіл о<^^^ 0 Ач 
(і.р/.4.2.ад.ГиЬ’).)м<г74(/, ^ия 

хойя- 


г 

! 


^^^КігвгіЬуС. 
чѴ 

I . 

(Ь . 

1 *'; 

I ѵ' 


■и« 

'1-^ 


г 


I 


•'I * 

л ' 
Г. 

* V 

4 


В\А- 

уІйшІіот €от^лглі)ігітш й- 
1 иЛ,[сИ гі^пит піогит, аррсТ* 
\о А^ог.го^ѵЛі, тт^і/ЗаЛф^ 
( і.ріяог. 2 .4Й, ЫЛіс.)иі 
трриіітш 8ятит. а рглі^тЫ* 
ііігіѵлімг потвп 
ІІ и^СоХі} чі 9 сойаііо /$тШит, 
/еи^тіШшІс,^гхлЬо\?і, МлиЬ. 

V. ^4» 'О^іІфХці т 

§ХІХн*Мягс. 4 ^ і/.с» 'г^^/ЗвЛшс 
«к тпітс ^П7щ » р«г рягдЬсіш 
ятніаі^я/хмп(і 1),§,ргоропан~ 
гиг.І^Н ѵгЬ ѵох клс 
яА^ і)Іііп^лінгсот^2тгх\о 
аііе^оііса ^ хпі^тагіса Маи. 
Щі г/.іі». і^оЬ(сигаГспестіа ршт 
ІупеЫ.^иш,Маикі$.>ѵ,и. з ) 
«хсгарЬг {$и сури*, НіЬ 9. ѵ.р, 
4^ асіа^іит /§и ргоѵегЬіига 
Ьис.4.,23. 5) Птіікисір ИеЬ,и, 
•ѵ.і^, аип9 е« •га^/ЗвА^' см^/* 
ір/іі9п іп /ітіІпиАіпе ^ил- 
Алт Ь.е.ітгщилт гяАгѵіѵшп 
тигра. ВугилАпіуро Алгм еЯ 
яі.ВгіІ. І/лАгш гурш ^ніг Сн я і- 
.І5ТІ ^епінНу сгисгт /мат 
Ьауміашгі. П$с4^«}Хм ргоргі^, 
сігсшпіісіо./Ѵ^т гіиитАо^гЫ^ 

'*а^^лХмеі 9 (з.рІ./мі.аЯ.тііс.) 
•< ^ігсит- 

уісігпі ко/і$і (ні 'ѵлЦит гіЫ, 
^Ь.е.и сігситѵаІІлЬмпі^тг гат 
лтйл гЬ/Аіоп€рггтем,нг гІлЫ 
пе^и€яг. іг«т атісіо, іпсіио. 
аог. 2.а^. «с&сс/Змл*» ѵш/іѵі. 
МаиЬ.23 38. аті. 

яіѵітш. іШ. ѵ.^з. ^9 ^Ахі 7І 
ятісіѵі/іі те. ѵ.і. 

г^-ПШ 9 7 П^<рѴ^Ш 9 *іоі‘Ф»Хф 9 ( 3 . 

рі^лвт.ямЯапАіс. ^ еш-пг ^ряШо 
р9*тригго іпАистлпг Шнт, рагг. 
а.і.а^. ^Ав4рілХм9, Ьис. 23. о/. л, 
^^ 9 $$Хм 9 ФШТ 9 Р н$щтаі Ларі^мг, | 


В; А іЫ 

лтиіѵіе гніп ѵе/іг //ЫАЫл. 
Рг2(.а^ ргхс раШ 

ѵтйіог. ргасг. раЯІ 
^^^г^ХизстзѴі/ііш/ни Млг~ 

^4* I рагс. 

ра(Г ргасс.^ шірІІіл, атШш уйі- 
А 0 Пг,Ар 0 с. 7 ,ч/.^, *ТI^ 4 |Зі^оXч^| 3^00 
^Хлі тАші/оІів слп^ 

'^•4* ^Й^хСХщ- 
ргстиі^-ял. 
ИгЬглі/тш.Сотфг /.О^гвя.тл 
’Ѵ,^^.Ар0і.и.’Ѵ.з. <!^,ВіСХіір 3 ^ 4 г 
тіккні*ЫАмшШеіів. р. г.тссі* 
а^^лХЯ/лщ ѵсЛіаг^рлл^.х, I 
»іш, шт^ а^/ЗлХнтщ е« і/і(рт 

•пвц хАл(зі 7 і , ѵШогмтіагіиг 
глпШ'и ѵе/ііЬш. аог. г. теі. 
шрр^.^пі/ісмііопг. МшиЬ. 
ѵ.ар. аЛ' Х«А«уа«\ «%л/ЗлАі^ 
п€^^ 8лІ0то 'ѵфііш /ніг. аог.а, 
шс^.ітрсгаі. АЯаг.ѵл. 
АлХ/пі/^ѵв 9 {лсси/.са/ш) 
лтісііот раШо імо. ИЧГ{^ ^СІ9 
07?апи(к>ш6дісІ^. аог. г. тс(І« 
ГиЬ).*а^лАі#^<^ г птщ^Арое.іь 
/а. іѴл«%^'а, {2./іп^.а,і^.те4ф 
/иЬ].)иі тАмагіг Ар0е.і^.8.'{рл 
^(ілХі/){з/п^,л.2 ,теА./иЬз.\ 
^ѵопш , мі лписЫшг Ьу/ф, 
МаиЬ,б.ѵ.зі.ііі ж^ефлХш^і^т 
(^•Р^ Л.2. т§ 4 . /иЬ. ) амі ^ио л~ 
тісіатмг. Ргжг.тесі. 

ХЛіМпАг гЯ я 4 &/з»Хч ч*? аті» 
ЯШ,(І»ЫЯС Пі 04 /І^ХМ 40 РмІмі 9 
ѵсЙітстиш.Р/й./.х.2в. ѵсіа- 
гоеп, лтсмімт, м,Согм и.Ш 
ргсргЯЫиШ^йипе^тгп ирі- 
іи тиШЬги/рсм гх ихіш ар* 
рагегрвгфл/і^ унаіи гЯ мтЬшІг * 
Ыгсліуріта.ргріш, •ѵіиа^я. 
раШиго» ]н 4 , 8 . 26. орегітсгилі» 
^П^<І€^Ехо 4 . 22 , 27 , П^Ф^Ах* 
Хы^ргііапі§іагіс,^т\ххо.ІыФ* 
21.30, 0Шр{ші)ірР^}га^€фіх0іп ' ОідіигйІС^ОоеіоІв 
ІГІ в -А 

аА* ГоЬ |.) (пк ^ѵЖл) 
^нит^ят ерп/ігіпг, [аі, Мія, 
ргорсІІо » рагс. ргаеГ. <я^іІіжт9 
АЯфг.ір.із. ' 2 ,ѵіа^я»>я ргоргІк» 
€ФП)іш. іит €ІіЬ|стег сопП> 
СІСГО* ^Н(,г.^ 9 . (ІіІриго* АИл7> 

фй, ошпСя)і^9р (і.рілтрсі^.л^.) 
€шт^ ііі^шяЬялф сит іф. соо- 
істо.АЯсг.^ишсші^лЗі^лѵ со&і 


. В А 

Л«.РГД/»4^.гЬ'С^івібХ«і|^ ?4Г- 
тісіршт ргл/, аЯ, іяпіят іф^і. 
ІНГІПІЯ.Т, 2 .СбГ.р,іц,. ^ 
ХЖГІ^^ССЛІГЛМ»^^» ?3«». ргв-' 

рівг ^гасілт Ъи {мрфгштітя» 
іфт, *Тт^ііаі^ 9 'ті Аііѵ. Гирга 
Яиат 2 .С 0 Г. 2 . 23 , 
схссИспиа. т.Соги 2 , 7 :т^ 

■ѵ< ѵілмѵѵ' ѵм«>->ѵяі<ѵг I Тт!і/ І90 уК)| 

соп^іЬяпі іміг[<и. у^і^м^^^пфвхсііип/іяряг^ 
сопіип^о. а.г.а^. пшіСлХМр а I а/яШопит /нргя тоНнт 
і. АЯ. 20 . 1 ^. ші пші^я?^ѣ 9 ц^лі* 5іѴ яриі Агі^, іятсф 

АфАш''^сх* 9 , иіѴФгЬ /ф]іеоп- I пош ь 1 сгмт% фхсф/- 

рипхіс пфЫІкыт ярм4 АЛмтЛ/итѵіііо/ит^ Ьспоіятфп/фп^ > 
Імс,і 4 ^.ѵ.$і. оѵ(флХн 9 (а. 2 .а^. \][и яссірішг»(^ ехсеИфяііят сІФт 
іпйпіт,)іті^я ^шс^н 

сотшісссгс ргаеіішп я4ѵіг[т \^і>^ 1 ші 1 іинятфхсфйфпшгфт» 
лЫшп гФ^ст» 2 ^. 2 ,тсЛ ожѵі^яг I ТЬ,Вш$(егл^ схсаііеосіат і.С(ь* 
ы сопкаЬ*, А^. Ій. 27. 1 г 'шЬлг^ѵ.іі. Гшхипс» 2 .Сог./.«. 
9ш^^^лX^%ш><^іѵпіі1п1птА^щіп, В.от.7аз»ОяІяіл.і^, 
тпыігит еоп$иШ»[Фи тнііит ГиЬ)1с1о,ГцЬогпо.Р«г.\^^«еЛ47. 
Яі1)нтші яшШс ік , ^мі сгф- I Д*2.4^.гяз*і/3«Л«іг А^ А лі, Вгши 
4%іфгяпг. Сотраго. Рг4/. «Я. 

яѵ/А^іСХпц^ргАі.рш^[, I ^Рі^фі]яшяі* ві\ 2 рь» 

іФя ^ » Ь* ктс яЬ Атф^ иЬ.іЛФр» | <іо, ЬрісііЬоз оЬіио сит Асси/І 
€лз»ягіитФПіасотрягяіа о/^І Ьисщіз, з7»іхорссТ,іхі%^і)іи* щ» 
сапінг Рг4<, тіЛ,\А&, 7 ^і 8 »В\іХ»}ц%^й}іЦ 9 т.ІУемСт 

сѵ(і0і^^?м^ия/ісіЛ^ѵ/ф4Х99 а| Рг4/.АіА«5»С>Ачі0і. а.і.а^« 
7»ГутЬоІшп>П^ит. Но/кя^, іАд^й'АчлвА^лмА.а/.^/іа.і.аЛ* 
І 2 щ $і^пяѵФгЬ^сиі/нЯі ѵягія, I іпііо.А<9»йАіГт^ ^[^./ 4 . 5 , рг*С 
іія ^ ѵягія Ьщш ѵоск /і^пі - 1 раЯ* А<%СвАі#^«^ Іарісіог 
/Ісяшпіі, Іпш яка [чпфіяг I уЬ, 8 . /. рглс. рл^. Аіа<^С>Ал/і*л 
іі§пшп гоШиге ]си /4^^(/е^447, 1 

диЛ/осНя^кЬа^іЬшіічпо/сі/О’ I >и^іоМ%п(Амі ІярЫяЬог Нфіф» 
ІФПі : днфі рйпит Лмрііх вД, 1 12 , 20 , ВссоЛсттоп ІарЫмпЛ 
*ѵосяи с^тніит» ѴосаІсА»- \{^ясіпогф{о$ аіятяриЛ ^епгес 
тапЛ рге/фгшг •иосш, (сІПіСо# н/Ііяіф іс^ф ^иЬа1шІ5 МсигІІх 
^ |иП0^ тисшп я тШіс ^фліиг | Соттстягшт іп ЬусорЬго^ 

СЬгф$лпя I ПФШу ря^,і 79 , нЫаЛ чіосФт 
Фг^о р^о^к^[^Ф /фм соп^фЛІо ѵфся- I /к^'а<</г^ ЩІФ кос /ирріісіічф- 
Фиг (утЬоІит рсг еіе^ляпт пил ѵшпЬш /иі^ иріяиЛі^ 
теырЬфгят, ^Гт^/ілЗ*^т рго. титфпис ирЫіЬш оЬтмф 7 ф, 
рпірірігрсіо, іфст н/і(яіФсх- Тед^«Аф-ігвшЬи1и5 ѵфі сгіЬи. 
сеііо, Гирссо^ѵіпсо. Р. ѵкгі^к* I Ышгпотсп кщгЬя ясніеяи ^ 

I Ліпф/к 


^ Ё А 

^^іпо/л іпііг шгл рі/кі 

тегаімг, МлііЬ. ?• іб, ТгіЬиІш 
л^ижісш ігірИгі тиѵгоп€ Ьот~ 
м, ипіііпотіп яиеріЦі'ѵЫі- 
іиг вх ^14 $іг ]Я€ыЫ* 

П)йІ Л /вгтм /втіпй ігіЬиІі , 
^млт ігі^яіігмт §1[9 р§гЫ~ 
Ып(, ВфШыгмпфинг л^іех- 
гс(1гет ігіУмімт , ір/$ §(• 
Ып» еЯ асиІ»лгш. Іп Лѵіхи Ы- 
Т0ГІІ соп]ипіі{оІем (ріп* <$*ггі- 
Ьиіі. НіЬ» 6.8, іхвт Сіпі/*з. і8, 
^иіі, 8 .ѵ. 7 > Ь* ]оЬ,з2.^о, ішп- 
^иат іяиШи іігга іпліеЛвл 
ія^и^і/вгА ^ігнЯш, Ріг ія#- 
ЫрЬоглт /іс йіімт лрршіілп- 
8мг тйгісс8 Ь,е. тахкіпиЫ 
гм, 4^о^а^А , иі^бпа лмі ихга^б- 
пл /огтл • аил іп ^имтсип^ 
рагат іпсиЬиегіпі, ипит лих 
р1ип$ лсиііоі іп/іфа ^ргоип- 
^мпХ. РІмЫтсІ 9 .Ароркік, 
АіЗсіріопе. 

Влхім тег§о, 1 ттсг§о.^гія 

(іп^о, аыо 4 І^і іттіг^впііо, 

У#г/ к оѵіщ ( ѵіііе іп/гм ^ѵр0 ) 
^мо/і еЯ ргр/ипіІмт ренте ф 
ршпііце /мЬтег^і^ш рлш ех ѵе- 
8Фгіѵег/и 

’Лох«( Н'пі ш 9 >* 

рт ш, 

2}егіѵлінг к рта ^ліет 

9Х НеЬі^, МПіів ёЯ /ЗіІФ^т 

/теме лЫіитіШеЯіМее, Гос. 

^ 4 /<ѵ.Ргхг.а^. ^іСл^л, а. I. ад. 
%0іЛ/^л*Іме.і6.ѵ,2^Ъл ^ві^п (^, 
^$ія^.а.I. ад.ПіЬі.^ 79 ах^Фз і?Лі- 
ж7ѵАіг еш^ (рхо СФѵкт) 
Ыі тііп^яі Ахггетііаит іИ^і- 
іі /иі іп а^илт. ртіІи[упішхи 
Ь^Яеет яри 4 Не/іо Н, Тк§р{, ѵ. х. 
ТіЛіеагві^м^ рто с» 

іягхшк^іи /^ , Ыл іп Ніррсегепе^» 
Петре ^нѵі9. 

И' 


В'А “пз 

ЬлНШ іШ 0 дОЙ 1 Иіррфсгепе^, 

ЗісИстегш іХіи^.ф.убо.Хееагіі- 
^0( тп^/і^Те рГО 

8е4 сЫгеке Атает^мЫ 4$ р4егш 
СерЬео Іе^мепе, іпиг лііл м 
[ігіЫе^ 

/Захімз млеатфТё — кес еЯ» 

‘ — рілпЬотпіл 
іттег^епііпОселпит, 
8ох,гЛ^лфйз аог.і.рагг./ЗіЦ'м 
]оклП.1^.2б.рХхС.рл(Г, ^ЛП%^фбі 
тег^ог, ітЬиог, іп^ісіе^, Р. раЯІ 
Арос.ід,ѵ.з,ііі^ше 
$%^л/і.^фз ец/і2^%^ ѵе/Не ііпЯл 
/ёи ітЬміл /ап^міпе, ?цг.2. раЯГ 
^Х^Т,П^<ЦІІП^ЛГ, ІіѵЯ.П,^2» 
/Злф^етц ні ѵікр , Ні^еп, сш» 
|е^и^а^иа. і/іфМм ітіо^о. I"* 
і(л^ 4 -^сі. Р, аЯ, імСі^л(рл, лег, и 
лЯ.м/Зл'фл. Аіаіік 26.23 « і/л* 
^«‘фае( рагс.а. і.ад.) уміт’ і/иясл 
т^ѵ^Хш тіии ^иі ітіп^ 

тесит тлпит іп елтгпот 
^окап,із,2б, і^Зл^ле 79 
(леем/.) ^иит іпііпхі][ее о^м^ 
Ілт,Млгс,і-ф..2о,ф 
('рагс.ргхП шссіііу ^іг і(іч 4ет9 
тіѵ^хіез , ^иі іпііп^іе тесит 
(тлпит)іп слііпит к. е, ^мі 
тесит ѵе/сі соп/иеѵіі^. 

ВлжТі^л ітгосг§о,аЫао,Ьа- 
р(І 2 о. Мліік.з.н, іуі /Зі/і/ ^лхТІ’* 
^иѵ^і сѵ ьЛі 7 ((<іг ех НеЬглк 
[то кісге 4 ип 4 лі) е^о аиЫет 
Ьлреім Ѵ 05 а^иЛ.2,ріг/.^лх7і- 

І н(2оклп. і, а/, у.рет/. /ітгТІ^н, 
оклп.з,Ѵ.2б. ^ѵ.і.тзХнФзлс 
Н9^тие Х 9 ІН і^/ЗлжЩн щ *1иле^ 
9 Ці.і.Сог.г,і 7 ,шПиѵп^ХІ Х^- 
ееі $лх71^нз{рххСтйп.) к,е, лѴ 
79 /ілх7і^м, пе^ Снкіати$ 
теті[іі л4 1^лр(іхлп4ит ,[сіІ, 
ргітлгіЬ [еиргіпсірлШег,]окм 
114 В А 

' вЛій ( рап. 

рісГ.^ л^мл іяр(іхи$яи іЛяііЬ. 
Л$.ѵа9.$яяЛ^*гпі)^яП’^*/‘-рІ- 
жи».)Ргх(.ітрсгГ. Ояжл^мн і 
4.2. X/ г«»в р*»’і- 
^ктя/і Сглсл]аклп.і.я$.і'яѵ 1ш 

ігй^і. иЬі кярпх.лклг.Іаі.ілА. 
ЦяжТіпі «< и МяиЬ.і.ѵ.и. м'тм 
Ѵ(^і^яхі*ві йя-пАця^ <»>«Ѵ *$ 
жѵеЛіШі'ѵоі кярпглкі/ Зрігіш 
5. о» і^яі. Врігііи [ляЯв 

іпптп'е , гмум [утМмт іхг$г- 
пнт іглі і§оіі. С$трІ*тетнт 
1*1* АЯсг.г. Ѵ.І. 4 .Я. I. іСмя-йлс 
і.С«г.і.і 4 »/кѴ« І(*Ір ііяжкт, 
пнікт ѵ*(Ьмт Ьярііх^ѵі. А- 
Вогл.і. і^яжТіт (і‘р*^/) Ргхс. 
регГ. щ (• РгхГ. ра(Г. 

(иж%^»^иц\>гуі\гох МячЬ. яо. 

Ѵ’і$- іі^'п^жжТіГ(^і*(Ассм]‘. 

ія(ш) іут ^яж^^Р(иц,рлжЪ^^ 
1 ЩІ Шіяркогя. Іі*т Н*В*ні- 
/тш»ссмгг$іІмс.7‘Лр‘ /іяяЛ- 
і9^т(^рагс.2.і.ра(Г) (іі*Лг^ 
'ітяпш , Ьяріілліі кяріі/тя 
кяп»и.).рІмг. і.С»гіпг. іа. ѵ.хр. 
Ряя-я^вггя*. І.СвГІПік.ІІ.Ѵ.2р. 
4І /іяжЪ^вЛ»4 ^рап.ргхГраіГ^ 
Тк.В.^жі яЬіміып* ыгыгитг,мЫ 
9Я тиНя ^іяі^сяіівя* яісір*~ 
іт. Мяик.}.6. 'Ляж%^»р% (і. 
рДітрсгГ.раіГ )(^ ЬярйхлЬяп- 
імг.Ргхс.регГ раЯ./віСвѴй»-^»#^. 
АЯ*г.$.іб /віСмгйгДѵ'м Срап. 
ргх(.ра(Г)А«р/<&«гі. аог.і.ра(Г 
іСяжиВкчщщ Мяге.і.р. іСяг 
ѴЗсв^а ѵэт ’ітапш «« т»г 
рІя,(^Ьяріім*Ш /міі я ^вкяи- 
Ж*ія]ог4яа*, (Іме.іі.)8.рямІЬ 
яШіг ясеірііыг і'п • /гг^-пр ішя- 
ж2еЭж ^ЯС^ГШ > ^ЯСіІ [* поп 

Хям'Х'п япч ЬтяпЛнт.) і.рі. 
§»яж 2 < 04 /^ (ч^іігяіі /нтн*і 


В А 

Ж*тш*. 6, ѵ.р, г. Ссгіяік. іг. <й! 
*і, жмті «* І» *^НР *^жж%Ащ^ 

, отяві Ія ипмт евгрш кя^ 
рііжмі/ятт*. л.рі іСвѵг«9іт 
Авог.ір./. 1 ,Сог. 1 , 1 },щ $і( II !і|- 
1(1» яшвЛ» іСяжіі^гп і яя м я#» 
тояГямИЬярпхміі^Г &сіі 
пог Скгі/Ііяяі /кпотіпяяіі [я. 
тшпен л ііовогікш [оятіяі- 
/кгІ4,/*Л /вІоСНжііГ о 0$. 
тінв й» гярію ѣоЦто , м емут 
потгя, к.в.сміімті'нтшкят 
ріімгі, §1ніяк Биіо/іяріввфгіт 
к***, чяяпштѵі* 1х**й*т*Л*. 
тк, [в (ітотіят» , в*$ /яп- 
^нят іАвІя /яетНі/к імаѵгя». 
імг, фрго Ы*иіяггк(нп* кя- 
коп^і, зріявгмря^. іСяя-йіЭя* 
•шя іАВвг.л, ѵ^.яоі. і.ітрс* 
гас./3мх2'і9і)в жш.АЯогл.ѵ.з$^ 
Рис.і.ра(Г ііяяііВкп^оязгкярііы 
Х'Якот. Аввт,г, ѵ. /. /ІяжнВ'і' 
пВ 2 {я.рІ/мгря^.) кярпкякі- 
тіяі. аогѵ і. тс<1. іС«я-йл»,а4сг, 
яЛо^.у.ѵ.ія. іС(ж2іпі^ (А^^^ 
Нм.Ѵ г,'сѴт^‘і«(Л(>^ *жй» 
іттгг/І! /*{Кя*тяя ) ін Іопіт^ 

я*/*ри*г, 1 .С*г. 1 о.л.жйич 

/И)о-Іа> ( Некглі/тш рго 
*І 0 і)пяж 2 гы*^ (з.рІ.)втпіі ріЖ 
Мо[*п кяр*іх,яіі /иегияі,п*трв 
Ант юі рег тяге гикгят ггх« 
^нх$$%АЯот ш 22. хйл Вяжкяжр 
(аог. 1 . гос(І.ітрсіаг.^ Ьяргііл~ 
п» Мяте. 7. V. я- іяі [*щ Вяж-іі- 

вѵтп(і.рІ. а. I. тссііі пі^ 

Іоѵ/кегіпг,(сИ.поя (іЫпгряпя. 
ѵ*/сі. Вя'жйг/(у» тф- 71 Ьаргі- 
Гтя,^*гіѵя(ягірглі*гігі ряр- 
^ѵіргітя рег/опяВіС*ж%г^а^, 
Мяіі.2і.г}.Мягс.і.4.рлчгйв-/4^ 
(^ 5 #я»^, (иЬі.) Ьяріі/тт 
рсепіитія, ЕП юіт Ьяріі/тт 
/ііпнт(^і*/1іттнтратіі€л- , 

ііл I.. 

5 


І 

{ 
I 

I 

г 

I 


» I 


ЁЧ 

нр^л* ріг тшілрк, яЛІідіо 
ЫлиЬад/ѵ.гг. ^мА тіщЬогл 
Ѣсгіршги іП^лтШлгк , ^им 
€отрагттмг л0Шоті 
ііЬш л^мЛтыт , ^ыіЬш •ѵгЫіі 
рцг^иптнт , ^иі ті/егіи (^са^ 
ілтітлііЬш Ъм]Ш ѵіи соіфі^ 
Илпіиг. ііл іотеп трт^мтиг, 
$іі ^мг/ііА шёг^аш, Ѣлж7(г/и(зі 
«•1ог1о,ЛІ4»т^.ѵ.4.і8івя'2г(г/йіг? 
тштчеі»*^ ІАШПіі росніогит, 
Ьар(і(піи$ Н*Ь.б.ѵ,2.^л%Ъг^ыр 
Ьлргірпогмт іо&тіплг 
мЫ рІмглШ питігш ехатит 
^ ітігпит Ьлргі/тнт олѴ#- 
$мг еоппрёлгі. ?.р#г/і8іСл- 
чг%іщ іігіѵлгиг потіп В«іг&- 
гщіші ЬарііЁаі1«піЬ.з.і;./. 

Ш *»»» л4 ІЛѴМП" 

4 Іит. 1 питрШСЬгі]Іілпогмт 
ріегіі^ *Я ІаЬгит [лхент , иЫ 
$п/атві Ьярйхлпіыт , ^ Ьаріі. 
іісгіит іііеіГнг,€Ш‘^П0іІП» 

« в Ч а СЬлЫяісо [ей 
АгмЫсо *'? ^^А 'ѵоxр^трся^^ 
Жігтярііпсиііят ^фгіят. 
ііет р 4 Гіргіпмт,іхіігитш Вы- 
рілсяііф ѵігУѵбш ^я^тогг^ 
^ЛІеЬгяіср іЯ ітрЬяшя , о* р- 
^пірсяі ѵяЫі рёгі^гіпит^оі шЯ 
ГітттяііоХігАсотнт. і.Сог,і^. 

/хч 7^ іиил/лі» 7Ч( 
> іш^сц Л«Л»»2г /іві^Сл* 
пір ріят ѵіт ѵо^к, шго чі 
^ніІР^шшг,ЬягЬягт. ВасЬа- 
гш егі^о $Я , см^^и Ип^ня іЯ рі^ 
тшрЫя ^ ііпогяЛат іпЬшпа* 
пиі|ГегохДх«с^.аі.зб. оррвпі. 
$мг іігат Сгаего , <5> ^мимя^ 
СгАекпф'иЬяіЛ?ягЬятш яСгя- 
си Ѵб€ЯЖІ € 0 п{ні*ѴіГЯІ*АЯ^ 8 . 
а^. 2 .К 0 ія.М 4 .ѴАчвітп^ /Зсе^ббс* 
Отссіі ^ ЬятЬягл : иЬг [иЬ 
ПШІП9 Арфіт 0^ 


Ё' А іг} 

тпііяІІсі сотриЯіи&і^мпрп 
ріЯІ СГАСІ. 

Ва^і>( я» і) ^аѵіі с* Ія (ліпіи 
нжіф*, Омі^ІІя^и и» Ія 
/‘.^'.на.Схупі,АЯ.яо.'ѵ.2р,хрі(^ш 
/2«^й( {срп(гя&^рго(ія^ііі)ІирІ 
Уая/і. Сотрага(іта< 
л «к ргяѵіог ш. МяііЬ.л^, я/.а;« 
АрЩЦ0ЧГ9 -т мГ^ІГі #« 

тіпіш ^ияіпІе^е /ипі^гя'ѵіѳ^ 
тя^і^.р.^илтаргирт штіѢт^ 
гі, Ьатс^гапдсіедсп 

І.Ѵ.з.а^ «ит(Г ^я^іня^ бЮі 

в л I* , рг Сирія і]ш поп /ипі^гя^ 
ѵія,Ь.еЛпріяѵія.йіЯіс'{ііѣ іШл 
іЬсІ2}.^г ф»^7іл/3а^ш (пот^іі 

1. п,)опігярогШм іііріеііія* 
Яот,2х,7» ^я^ія оипя^^ 
еііа ф іпігісяіс ^нсріопа^ 
сгіттяііспіі, ^я^ф і«; т» роп«« 
<Іиа МяиЬі 2 о,і 2 >оѵі\хѣ АЯог.мул. 
Ѵ. 28 .Смяі,б,ѵ, 2 ь яХ^чТят ш /ія^ 
{сопігаЯ^ рго ^я^ія)ііяіи^ьпр 
яііі яЬогит опега/и^іе, іЛкерІ 

2, ѵ,б.ііо^я^н (рго Сл^Іі)ма^іІІ 
іЛвт^ноіі іт^яріощ 2,Ткор і. • 

Ѵ.8, к^,опігяп,^гяѵяго. *АС«и 
рЧ( Іоі І ч ООП опсго(Іі$, ^А.яуЛЛ 
^я(іф рпо опоп,ропЛеге.я.Согш 
іі.Вя^ф іоііірс ѵіЛоіиг Еіут^ 
іііі ті ^ія си^і^ э ^мо^ поѣ 

пірѵііоЦяіиг,(^/ігяімгь Вя* 
АЛѵогУ ^гаѵіісг, Мяіік* 
ііаі.тоІі тп Ся^іыі чжмпш^ яигіл 
Ьш ігяѵіюг [он Лримііег ян^ 
Логит, Вя^іи « дгаѵо, опеіо* 
Р.С«^ч ли. ргсі.аЯ, СіС«^)( 5 х. я*і, 
яЯ,іСві^оа, ргасГраіП Ся^іё/ла§ 
ш^вц ^гаѵоь 2 ,СойпіЬ.$. а/« 4 « 
соуя^й^З^ Ся^п^ёі грфігятио 
ігаѵяіі .1 Тіт,і.ібфщСл^и^ёО 
{з*Р»і* рі*»^ ра(Г.ітрсгаг.гая- 
ігяЯе рго Ся^іі^и ) по опвгооцг, 

ОПОГЯІ^рШк 

Н с 


) \ 


с ' . 

л 

.■• V 

ч 

Іг '• ч 


5 

■V 


4* 


♦ ч 


ОідМгѳй Ьу Ооодів 


11^ в А 
ѵи9т | і^^Мае.9,28.сик4в‘^ій\т» 

^лѵлііігям/отпо.Мли^.2б. \ііі^плѵетЬ€глііо , ^мсотрл^ 
цпиг ^ ешпИр оі I гмп, ро(е^ сит іогтепііі , ѵиі- 

ріІл^І!^»і\[сі1.ѵіпт)*гтпі епіт ^шіогіигат ѵеслг,) регтёіл- 
§стІіеогнт^гмѵт(і.2от.і.^г(Г, I рЬогят.тотЪи$МлпЬ, 4 .,ѵ^ 24 , 
і^л^щііиѵціщ, 2 ,Сог,і 8. і$Л 0 к^ч- ^аапрфц пи/і^^8і » іГМсЫгІ- 
(ді/>{і>рІ>яогл,раЛ'.)\яг\^ Зшіій^Л I Ьш у Ь.е,тпогЬи сіеіеЫо$ч В*- 
р’аѵліі/штш/ирглѵіТіз.Вл- ѵо-рі^ы ргоргіе схріого , ргоЬо» 
^ѵш §гаѵо, ргето. іат, ітре I схатіпо. ІРиі. іт. Р.^іС^^иі^^с. 
ііб,тоІг/Нма^сіо,Гш \лог.і.асі, іСиежпаж. ріг 

Рглё.лВ. /Зі€л^ѵу>у». Рг4Л ра][. рквгят (ог^иео. АУ4г:^.5.о;.2р. 

ал. раіП ))Л9?( *;Л ^лакріпц' 

а.і.ра(ГГиЬ]./34^(сѵѴ *Гс^> ка.і.аА. іпНпіг.^ч^;, а/г»//?# 
2 і»зщ-. (іщтптх ^Лйіи/^пр( 3 ’рі‘Л. Ьис , иі поі тог^Нігп щпихет* 
і.рм^.]иЬ;\) ѵ^9 щ , пі рш, /сзі. Мѵішгш сьп/і'іШтит. 

^ТАѴйПінт С9гі/лѵфгауі?,і.пй I Магс,у,ѵ.7. рсц /Іі ^ект9Ігг,і(х. 

іііргітлпіигу^мо тіпш лН і>#< I /зп^, аог.х. абІ.ГиЬ}.) т те загн- 
ию /і/і лііеіімпй, ‘Етп^есріее т ^ием. ргхС ра(П ^хсті^о^всз 
а^^гаѵо.а.С0г.л>^.и<і/и9і9пбѴв- ѵсхог, схадіюг. МапЬ,і^.і^ 
^а(і./$п^,ргл/',лВ./нЬр.) \а.і.ряЛ‘іС»ги9І<0‘Іш.^ірсс.р.ѵ.х* 
ш а^гл'Ѵіт{іІІит)ѵоі/сіІ. йгі- Ьл ^л<пс9»^^п\з.рі аог.і.раС 

Ццілл^есіг.Е.цвыл і.лЯ.пп^л- С\іЪ].)иг ^^^^иеап^и^.Етл.р2!3^• 

рятЛ^глѵлѵіі 2 .іЬеЛ' з.^.<г9&і рлпс9і^'І9іілец (ог(]исЬог, 
•п^щ 1апСк^9(ли/('а.1.ай. іпбп.^ \рое.іІё.іо.^л0гс9іт^іъі сгисіа» 
Ѵ9А и^ш , пе сиі ѵвЛгит опегі I іиі, іопигя Ар ое,р.^. Вшт9ігці 

еЛетш. Кв^Ся^шЫ ргоргі^бб^ \ші іопогМаіі^. 18 , 3 ^. 

^2\о»Ь,9.і(а ^глѵопт ^мят-' ВяаЛоОі Акте} іи( ф 

рія/ОуШ іііог/ит Ѵіг^лй ^ ре /- 1 гсх МаігЬ. 2 .р. АВ, у. ю» іія4і^ 
/нт іАй» іат /тріиііфг §гаѵо. I рна/і ^лог% тгсГ клсі /нтРл^^ 

я,Сог,і 2.гб. ш 1 (ззт 9 Свб(ч(т (і» | тепіитрориіі, Мяп.і ря угІХіі 

/іпі.2л.2€ілп6\с,)ѵ(і^»9іоѵоз ^(шУійііуНіего/фІу^ 

поп ^гяѵяѵі. I гпя е/і игЬ$ тя^пі іШш ге^іо ^ . /. 

Влош^шц ргоргі^у Іарі$ Іу- I "Вьисоп/ег Р/аІ, 4Л р. ^ 2ясЬ* 
(ііи$ /еншісиіл, ^на литыт в.з.ітроглюг Котяпнл ( 2 , Рёх* 
ФхрІ0ГМЫг,(^ѵвгнтаЬаеіии 2.і7>)ііісгІигхс\рег^п ^оп,9(ЛТ 
іігіпо ііі/еегпігиг( а }РІЭ тн^ і^е;^1м^иі іхсіІініс іпіег тог-> 
іязям]рігліівпй іп пу!^) іит іаіа кн]ш тнтІг те^иіох. Аё 
рвг тш{лрІ)лохтстіі\іп\уЕнс.іб. и Е$и5 Снкі$ти$ еРі^лпХА)^ 
*ѵ.г$.ѵая^}^9 ое/ілпс9біі,^иит /ЗлспаЦ» Рех ге^нт Арое.і7»і-я* 
фЛІ( іп іогтешій , ( аСглсйѵо- 1 {тоМн еш\/,пиё НеЬгліі н/іін» 
сліигіііяталкіа,гттапіб сгн^ \іш) сн]илге^пнт, роіепііл^ 
шіяхні іхѵегЬігіЬін 2 ,МясЬ» 7 » \^Іогіа еП іп /еіиія /есиіотитщ 
ЯЗр 42 . аікі^аѵегЬігіЬш I Мо/ехѵосяшгпХуЬ г.ргіпссра 
8хелгт/со, 2,Шй>7>Ч> ' рорнЦ і/гяШиі Ѵеиг. зз» ѵ./. 

і,Тіт» 


г 

Гг/ 

и 
Г 

г. 

і;. 


г 

7 


< 


% * ' « 

В А. 

€^иі ) та» СЦШЛІ 9 9 Д^/і [есиІо~ 
гмт У. і. Оео , ^«і /Ыш ій *да- 
~ тогілиі.Мліік.і,б,'П9ІЬ^)ІІ т»^ 
/3«(пЛм ( л«*г/ саріл) Росаііѵ, 
0 / 5 віпХ<^Магс.і^ші 8 /9л- 

0 іХЛ 7 » лѵе тех. ^окап.ід. 3 . ;с^С* 
і(3»п>Л)і» иЫпотіпагіѵшро- 
пііиг рго ѵосагіѵо > А/іісі, 
Кот*р1иг. ^л 9 %х^іМлиЬ* 97 » 

ЦІ,25.е\^ЛПХиіЩ^уПі»Гі^і9 (ІГ~ 

ГАщ 4гситнг Лстг^^і Д#- 
тлп.із. ѵ.б. ііет Ярт. 

і 3 .ѵ.^>ттфгіВіі, Кіхпоп ііІ 
ііоттм /е4 тін'фег, 
Ссп.рі-^лп \ітр ІшТІТП 2 , 2 ,\хг\^ 
/ЗллЛел» рго п^іЬш/сіиогліі^. 

]Ра{. рі- ^лтХіѵііАрое, ю. ѵ»и. 
АссиСрІ>Аро:(.іб.і^9..І7п тыі /Вл- 
етЛ#Г( » ліі п^і5. Влаіхіогл г,і I) 
ге^іпа Ьием. зт. ЪлтХн^ ы «п 
іс^аііз і.Тііл.ѵ.д. ^лвіхнар ы тс 
([си,1и{і0і) кр2, {Ы.4отш 
ЖЯУл,ѵ.д. ^лсіХыл ш 7к раіа- 
ііа Ьис. 7 - 2 і,лі а» у}ггл^Р‘ 
•л(>с»7с7(/9«^Лм«1( нпРі^и$ іп 
Іихи 'Ѵігфапінтфіпі іп рліліш 
Г 0 ^Ш, ѵеі/ипі іпп^ит лиШ. 
АіУеп.і, рииУіШ іЗлагХіілХіуы- 
019 сшХлі- ^лагХп(зі ц в» гс^іиз» 

^ЛСоЬ. 2 .Ѵ. 8 , ^14ЛР%і Р^/І^дР’ПХІН’П 
^логХіцдр іф тоіІЬ Іі^ет ге^ілт 
ипоііб. Ье^етге^іат рссіосіе 
ас П <1іхі (Тес ѵіат ге^іат , ?{лІ, 

лд.ѵ.дб.Кит.2Г22. Зупи ѵіг- 
ііі ѵіат О Е 1 , ^иі рег[уп,^еп, 
Жіх ѵосліиг , іто^иі /ЫшКіх 
, 0рі»соп/ег]ассЬ.^, ѵ.і2. і.8ат, 
7а,іа.аиІіси5.]о^.4,4<^.ВлоіАЛл 
• Гига гех, гс^по. Ія <іС/» нг 
рЫгітЬтріГ^атл іхропіфііт. 
МлПІ>.2.г2ЛлтХА!іі вгг тпі 
^0404, ге^плп, У,і» ге^щт ф іп 
у^ІАЯ. рпеС ішрсгаі. ^опх/л 


' В>А 117 

ігы.^от. 6 . 12 . /4ц ^ляіХАЛгт (з^ 
фп^фглфітрвглі. )ц а/^^тіл, п$ 
гі^піі рісслімт. і,Сог,із,ѵ. 2 і, 
9 Ш799 ^лпХ^{р ('ргасП іпбп* 
а^.) срогш 9ит(Сн8іііТиіл) 
прмгв, і,Ит.б,ѵаз , « ^аохХ^е 
? ^лпХбЫгюр ('рак. ргхГ 
пі(.рі) тех Шёгё^ит, ттрш 
^Е$и5 Сыкізтаі Т. /ілпт 
х^т г^плЬо.Уиё.х.зз^лпХАі» 
0^ ( іяііс, )ітт ёіцдш 
’1лх«С«$ тші 04 ШЫ 4 % ЩПлЬи 
[прйгАотит '^лсоЬ іп лЫгпит» 

' Арос,і. 2 оф»а%Х^п^ (і.рІфИш 
іп 4 іс.)іт т^{ п^плЬітш Ы 

шѵш. Котлп» 9 * 17 * ^сшХАіошп 
( з.рі/иі,) п^плЬипі, аог.і.я^ 
і(и^пXА^т лііАрн>іі^Ѵ»і 7 * 9 ^ 
і^атХ^о»і( 2 »фп^»л»и)^ гс^ 
^ст ( 9 сіссІагаІѴі. Кот.з» т/.і 4 » 
к^испХ^пр 0 5»»л7ф* топ го** 
^пАѵи.і‘ 8 ат.и, ѵ.зз* Пті і^лп'* 

ХАіП ( З.фп^^ЛОГ.І.) 799 ХшІХр 

^иоіі гс^ст соп(ІісшіІсс Заи» 
[вт.иЫ ѵегЬит і^ЛяХАУл яШ- 
плпфііѵ^ асарішг ,^ссіі 
гс^сгп, Гссіс гс^пагс яхі фогтят 

ѴітЫ' Ыркіі *?|*Ьоп. у. Сот» 4 ^ 

ѵ.8.0фіХо9 уі\^АаіХ^ош.п(і,ри 
а.іЛп4іс.) шіпят уая^іе^пиш 
а<1ера Псі$ ! Арое.го,ѵ, 4 . 9 ^ іол- 
пхкіт9{з.рІлог,іЛп4іс,)^ гс- 
^пягипі [сіі. тяПутіі, ал. П]Ь^. 
^лпХАІѵи^і ^. КотьЗЛшиЛщ я 
;ф,еАі^яогХ^а(г^ {зфя^*я.і/мЬф) 
ні^гяіія гі^пягвіш Ьисад,ѵ,Щш 
І^фХд^ СШТ99 СапХі^'оЩ (20Т*1т 
іпЯп.^ ір" , поЫтм кипе 
п^ПАго /ирегпоі. Ргасг.ад. бі- 
^лаіх^і( 39 . 2 , 8 ятл$. о/л/.Ввел- 
Айл 04 щ гевпит , ргоргіі аісіры ^ 
іиг Ь н€»4-'^*іЛЪі^^і 9 вшт^ тт- 

пс$ ^опХ^Ші офтЛіі $і отп$4 

н , 


в А 

Ѵіі$ ргліігім МлгГщГі» 9 . 1 
ЛіЬ.п,ѵ,$^. ^роел.і^»С»охХнл 
41^9 Ас^пиш соеіопіт, 
А.#. I ) ргассіісаыо Еѵап^еііі іІі 
шхкіЬію Мфл.Мл(іЬ,$,і» 
кі ^ ч СвспХнл ? н^чш, лрргр- 
ріп^шіѵі( іпіт гцниЫ еовів- 
жмт. 2 ) гегери$ поѵі Тс(1а- 
шеіІПі Мліікп.ѵ.іі. 
р(^ е« б!ч«гіЛ«« у^чы^^шш пчі^ 
тчічпш іп ге^по сааіотит, з ^ѵііа 
ссеіс№$ & хсегпа Мліік.у, 

20 гХ 0 . ^ЛПХЧіЛ 7Ѵ{Г Оіш гс^щип 

р(і, к.е.уіх 2 х(сгпа,у«« терпит 
^Ісги гЛЪеІ[.і.ѵ.і, ]асоУ. 2 .ѵ.$. 
ЛЫс іІіШ (іинпіиг цс\ ^ €лп- 
Уи«сі^Ші п^пі , ШиІ>.г$.і 8 . (і» 
рглЛсміі» Еѵлп^еШ ѵохліш 
Дву ^ <7* СлоіХиші •ѵегЬит п^пі 
Млик.іВ‘*о.і 9 .ііет рег гедпит 
Юеі тиШ^пиг гс^пит^асіх 
/»м рг^ісасіо ѵегЬі сііѵіпі Млі^ 
іУхі 21, 43 . а^^щпгиі щ 

СапХсіл ЗГѳсіГ» ли/етиг л ѵо^ 
Ъи терпит Х>ъ\лі 9 т іпсегпа ѵо. 
сайо/ёи ітсгпит 5 р і к і т и^. 
. $ А ы с т I чпл^фегіичп , ^ 9 о// 
Іп іЫЯогит г^вгт ерг^іЬш. 
}(от І 4 ^Х 7 , Іис.і 7 ,ѵ.ѵ>ч Сл^- 
Дмм?Ѳі^еѴте« терпит 

^ л(І Ія ѵоЬи.ІЛоуе.чі.ѵ.зц,. ш 
^•^ч сГ ХІчіСл^гХ^Оі тч^Ѳіы» 
псчі ргосмі яЬіі 4 ге^по Віі. ]«• 
кля,ів $б. аі( С н к 1 5 т и $ л 4 
ТНяшт, щ СхпХнл і свх і«і» 
тыгя^тг^^чит тенчп 
поп г/7 ехкостип^о, Рег 
^тнт С Н к 1 $ Т I іпіеШрШг 
ЕссІеПа. МяпЬ.і^.ѵ.^і, Арос, 
3/. и. Іе^ітш іп рінтаіі пит. 
СяпХн^ гс^па. 

|іпа хі^по.Р .9у(х.^л^х^^т г.Ті- 
аот.і.а^.<теа/е?лл- 
Х^іги* 2 >Согщік. 4 . V 8. ил 


В А 

Щрині оѵр»СлпХА^тріІІр(і.р1.20Ь 

1 . ГиЬі.^і' игц^поі ртиі ге^пш» 
тш, 

Ъчшиичя 4 . л7ір (ріш чшчт% 

Ь, е. оініи оиі(іо, іаісіпОчК 
вклч^.2.лВЛ^л(яишоч а щ.Ояк 
В>і.’ЯіѴ$^і\^еичиі/Пу (В’/іП^.9>Жщ 
лЯ.)^иіі ѵоі ^я[сіпл'шг ^ 

ЪлпИ^и ргоргіі іЬ т/^нк оп§* 
гіЬш 4ісііиг,ш Етііпит Ьа]іь 
Іо. Еис.і^, Ѵ’ 2 і. 27 * Слг»^ лі 
гля{оч,Ьл]иШ егиеип, Ропііпг 
0(ілт^^тр^ісиі^р^о{сто, Мчіг* 
В,*ѵ.іі. л( Сииіѵщ 

( Аог.і. [оіет /огге. ^еІІОв 

р огго. Олі б»ѵ,» 7 . ѳѴ 7^ пі^’я 
рт ^лтк^я, іп троп тго А6« 
Кот.іі,Ѵ.і8,ь оѵ гіси Слиі^ 
^N9, поп іи гяЛеечярспм.ртжС* 
ітрегаг.^«5»^і рогы.ОлІ:б,^ 

2 . 7 » Сл^ Глук^ІЛ (х» 
рі. ітрогяі, ) лШ лііогичя отгл 
/вгп.^ок.и^.ѵ,іх,н ^ѵчшВч 
тгл^€іч\ріжСт1лп.)л(і%,пипе поѣ 
роіфіі ропате, еЯ^іпіеИІ- 
^стс.Ьне,хг,іо (^леи^ич (^тХе* 
р«жГ . ) ропат, Арос, 27 . 7 - 
7н{очІ^ (^еп. пропаши, Емс % 
Ѵ. 24 - о) Слет1^вчуц.( пот.рЕ )уиі 
ропаЬапт. ітрегГ. Шти^оч і< • 
роПаЬлт.'^окап.гх б Ртл.аВ, 
^лтит оіі а Олі. з.ѵ.б. Слзшаі іі 
кеАи^іёісі/мі/ісімт, Оаі б.з* 

л іАвг фо^лч Слти&і» 
ипш^ик^ (иит опил репакіХш 
ргжг.аЛ. б<^<р4ае^* аом.іЛ^- 
си ае> Арос . 2 ѵ.в. опсгс ргс(Іи§ 
Гиійі. МлиЬ, 8 . 27 > жі члѵяч і^еі» 
г»пч, тогЬоз рсгшііс. 
ѵ.в} іСлзксис'ІВ рі. к.і,) хііши 
ГиЙиІсгипг ІлрЫео. АВ, р. ѵ ііщ 
?Слуил«і^а,і.шйп. аЛ.^ очс^^ 
^и,ропап,Ь.е.ртот}}\^2іс,а!‘‘‘ 

•^ні^атіпотфп тент, 4^ог. ч* 

Ѵ.|о, 


I в А' 

; Слпі^щі 

(щсг.і.іц/Ія.яа.)»і^по$ѵлІті- 
$тшрвПлг$ік.$.отаѵяхс. А- 
^•с.2.ѵ.2.б«(я<яц соіепге.раіт. 

лоі.і.іяішят яЛ^**’ МяііІ». 
яял/м.чйі Си»лм( ( І 4 и.рІмг. 
^гі.яии»9. ) іі Ся^9^$ ^иі}»г- 

V ія^ипі(0Н^^ш.^иіМ.ѵ.2^.|0^^ 
щція щ «(9 іАм іі €яіжвяш(рягі. 
•ог.і.аА .;/ ) я, Ьгяіні ѵпи*г% 
^іирфпяѵіі. рпеГ.раА! Си»* 
Х»риц Ісхот.АЗ$гм.ѵ.зі.ОяяІ- 

(рг«Г.іпйп.^«ілі»,»г/т'в- 
іт.Ав.і.ѵ.і. (Си«*^і«> ( Ѵряі. 
ішрегГ.раіП ) рргхяЬяіяг.ІяЛя- 
пяі^^ шіщ <1ііНсі1і( ропаги. 
^те^г.ѵ.^. 

^ В«гф'»чтЬи<,Гетіі.5і(і(‘ 
^ в« у. «Скгф* іпяегв0я, Штія 

V ^^Iииіі яінііяіі , сн]Ш гятми 

I яінпск тіяяпгіЬш^ яетіш 

' €Ігеыт^мя^ ягтяіі літячт 

ргвкіЬш. Мягеаг.ѵ^бЛіп -лк 
I СятШі іп гиЬо. АЯ. 7 ‘ 30 . с* 

г яѵркіСлгш^я/іяттяііпигыЬі, 

I ка, пЛіяг/іпіш. Нііглі/тш, 

іь Жхві.і.я. «'« « іят&'щ/ііх- 

* 0*4 яг*в4 • «А СЯГ&* ыі(цпкаіі- 

' 40 , ѵки$ гиЬнт Шыт лгіт- 
^ іті^яі,яіе іяшп гтЬт €»п- 

I /іипеЬяіяг, 

[. Вят&^шіЪмніептоіія/т- 
ТА и^иііігит Ьяе.іб.6. як Ш- 
кг ля ѵліі ГПЗ» ВігЛішг гятеп 
Сят^ р*^ *ъ яля ря ^ я4 вхргй 
тіМит ЯлЬглнт п »/!/*» 
шгіят /і Ія ѵоев Г*^Э1^ р$л 
Огясі/сгіИінгт^^яя*. 

, Вій<«Д4;ѵ«гапа.І>»г/мгСк- 

у. > ^ятяЛ- 

побит ^ Січі*:^і р^^о(»'^ім^ 
ІйріНГ, <!• ТШ іоім ЧІЯ- 

ум4ЬяІ>*я$ѵоепп 


ік В' пв 

I л^^жт, Ы(ияѵш,кзс»яікят 
(^іпеоясіяяят. Арвсаб.ѵ.із. 

жИт. Тиг. цвы, ряіит 
ѵляігмотШо. Ніяс рятлія- 
ікл^я Иілгятт , тиіяііоив 
ІііялЦ іяж( (рил /ипі йшл л- 
Іи[івт ог^япо , пвтрліякіі (і* 
ргвіпбі іии^^л , /я» 

еіИ рптиіяЫІлі ) лЯ ѵлгЬит 
Ілхілмт рв(1о. бС рил ірр ял» 
тнккт яЫміИі иі^ік лшй»ѵ 
ияб* /иЫяіо р«Г гяг(ил 
рс(1о. вЛл»«в’«/(4у “ѵлі Аііііі 
СііЛІ^»/*щ,рглргіі аѵегГогрго- 
р*ег Гае(оіст 

і ѵлшгіі епрііи , /ои я сяія/ѵл^ 
гі,/іияИоривсия^ ліл» 
гл. іііт аЬотіпог,схесгог. Х»> 

т«а.а. ѵ.аа.*С^(/«г«/4>^ *» 

мДіЛм . риі аЬлтіпятй іблія, 
Р. СЛлі«{«^я/- рпсг. ра(Г. і€Нл 
Хлуциз- раіс.ргг(.ра{ГіСЛлѵѵ* 
« «> тяІлбіЯш Арле, л г. 
V в.аог. I. раіГ. *« « 

тЬлтіпяЫІй (яЯш [ит.Ррлііз, 
•ѵ.і.ъИхиу(езл т(^*а* аЬотіоа- 
(іо МЯІГк.ЗЯ'Ѵ.ІІ 2 .Клр. 2 і.ѵ.ж, 
ітрбСАц іС^ ти чА 

і^рА.к.л.гііи Слиііит иілія ео- 
Іяіі.ЬІіХѵг^і % аЬотіпап(!ііх 
а ит.Т«г.(.‘і;.«(.С^і>к^'і ’іти 
риит /!пе яЬлтіяяяіЧ. 

ВіСм(^ ям Я4»л &гяіаі а ит. 
( 4 СіСм рго СіС)«(^ 4 Сейм іоС- 
Ло. СіСд«4(іпПйеп5, 6гти$. 
соаЛ2аі,(ааІ2т$,иябл(^?іші 
Гпіиитсп(иіп.^К0а»^.і4« нс и 
ііщ йоиіил лящт/іХфял , ЯЛ 
/!гтя /ІІ рглтфл.і.Слг.і. ѵ.7. 
іЛяіі ч/ші Сіймя, ^л! ио/ігя лЯ 
/ігтл. НлЬ, 2 . 2 ."ХІу<^ 
йи^,/егтл /‘иіі/ігтш. Нлк.б. 
V. ІЯ’ яуио^г ччі 

яѴфлХч п СіСейм'« яяеквгяіо 

и 4 
В Б 

ляіт* кмітш іыілт 
/шип.НіЬ-з.ѵ.б.ш (ХеАгш)»1щзі 

{^( > ШПП( ’Лі якр^ ѵм# 

іЧ( 

«і'Аігс 

І$3іѵшп СіСм'сиг іФпѵвпіі снт 
гітвіигФ, петит рге^івгі но- 
тія* кмй^за» , т/і ііелтш Ы 
р$гі ^гв^чг ку^аіи^тИфЬгяі- 
еят. Ѵісіінг впіт к«и;д«р(|і ііГ< 
^г#іА»іЛ*5«в»з|4да»- 
, М^і 4 </ }іп[мт гф/ршіиг. 
Аіія Фхетрілгія клЬ.Фпі СіСеия 
іп пішго ^іНФГФ, ^1. пит 
ііяВупіяхіі рІяяяфД. Соілра- 
гаііѵиі СіСфиФ7ТФ&^ я аг {ігтіфг 
иі. 2.Рфі.і.ід. СіСшФті^аі 
гпг яііффч7іі(з> Хауз» > ЬяЬфтш 
рІгтіЛітит ргеркиісмт {фг- 
топФпг. Епяйя^ф ^гяЯш.Ск&и 
йпуа» рго СіЫиФті». Соп[фГ 
Мяіікм.ѵ,іі. ЬнФ.^. V. 46. 48. 

ф^Г.Іо.Ѵ,42. ЬН€.32.Ѵ-24 *б. 

"^вЬа.ѵ.гі. ^с.2.ѵ.іо. АДфт.іу. 
Ѵ.2І.ІІ С.24.Ѵ.2Я. СІ* Ф.21. ѵ.го. 
ж.СфгіпіЬ.із.ѵлі, ж.СФг.і4,і.иі» 
/ітіІФі ФяяЦя^я* иуегф Исаи. 
еФЯігЛяри/і Офто^к. ФІупіЬ.2, 
рояііиг ітхуцут^ рФО і-тзап- 
Ф»Ф, /мрігіяііѵт рГФФФтрягя- 
ііѴФ ріотрсіис. и а ч 

Житіриі. ц ^ фѵщЛьаи^'і ичи 
щіци^ > пяіигя фЯ ^яЬіім 
рття , поя рфіипія. Ва^аи ш, 
сопАгто. я.СФг.і.і.аі'аьіЧмі1а 
(рго €іСаиіи» еонігяЯі, гЯ рагс. 
ргхС-зй.) ч/ф^і , ^иі еоп)ігтя(, 
/фЯ еоггфкогяі поі. Мвге.іб. 20. 

тіа Хауз» СіСаишат®^ (іопігя- 
ЯІрГФ С»!аиаааІ&-, іЯряП.рГф/. 

яЯ. ^Фніііѵі /іп^иіягй ) /аг- 
топФт еоп^гтяяіФ. Рис. <аі^аи- 
аііш н( аі г.Сог,і,8. •< 
ѵз(^і ’шітіхиіа Фііяш «в- 


В Е 

/ігтякН ѵвг и[<у, яі^ЯФт,рхжВл. 
ай. СівіСм«і«уі. я, I. яЯ . іСіСаііаи^ 

ФЯасПг Кфт.ц.ш. аіі т* €іСааШФЯФ 0 
(а4(ай.ш6а.^ таіі іяжу/ілт V 
таитіута , и(еФ»^^^тя^Ф^ рГФшйр- 
/іфяфі ряігыт. ргаеПраІС Сі&м^ 
а/іац Ш(ааЦ СФгфгтФГ, Сфі.2, 1 >. 7 . 
С»Саиш/Зі/іаі {ргф Мя а аа'/^І/аФа ффя~ 
ігяЯІ, ран. ргжГ. раІГ. р^^. т.) 
ыт^тпі^гСФЯргтяіі/йІФ. Накт 
СіСма^ (іФяігяЯк 
ргоМаиаі^, ргхГ іішп. ра(П) 
ткі ч^Леи> , ігяііаі Сфифякаіагі - 
СФГ. реже. р^. СіСі&йхрму ЯМ| л 
гщ. аог. і.раіГ. іСіСааиііІш чі ч> " 

НфЬл.Ѵ^.ѵвптыаяяшФшаатааІі.' а 
пм^* ( Р’’* і/Яа НгЬгяфаіааі) іСі-, -- 
СжвіЗі» (■#.у?ихи»,*.рдрвЛ^.^4І ' 

ІИ ^ні ір/мт яиЛІФГяяі , поііФ ( 
сфп/ігтяія. Есфии ѵфЛ Нф- 
Ьгяі/аяш аа( чиі’ір''* ч^аиТ Я«^^. 

Накалит /ае ѵеаіііигРуРгФ^ - ; 
^аипиграа ртфро^іаопат аіііп- ■ 
ЛіФЯгі [ фШ’ У*Лф іп кос ЕехпФ 
Ы/гя ргФро/іііопат «<. иЫ р!и- 
гяя^Фгияша фяатрія. т.Свг;г. 
Ѵ.б.ті з(зФргіеа»а'У^й**^ч'Оапі(й -■ 

•ѵааФ вкуаЯі) і^гСеии^ч с* ѵ^аа, 
іа/Иапеааімт СйкііТі('А.г. | 
</* С Н К 1 5 т о ) іоп/ігтяімгаі I 
^иіс іниг 'ѵоа. ВіСаіяви §•» щ Ж 
сопАглпапо Нек.б.ѵ.іб, 1 

^аиіа(аец Ч/Щ аЯёуёгО, к.Ф. ! ЯП~ I 

/уааят пт еегіі^тят я^гѵсгф I 

Гіг. 3- *• Ллврм^ аа -Ж 

(ргжГ тсё іпЕп. еопзаяЯі рае М 

2^1^^а^аиЯсч)'Х/о1ф>(фк*сяЛф- ж 

•ѴФгяаа. кіе іп сотро]амПф Л 
іпіапЛі р^па(ісяііоиегя. 

2с?«Л(^ « • а ргоГапи$ а. як 'Я 
НаЬале^^^со»/н4и.і.Тіт.і 9 . ^ И 
ММЛ«І< •9 Сім А«І( (аіяс. рі.) Пф. V 
/ 4 Г 1 Й а рао/япы а /аі тяЯЛі. • А 


в 

Віо Іі^іі ЬннтЬп : нЫ 

С€Ы шииш9(і^ » соіи- 
^ип^нпіш, Віфпіт ^$р /Зі* 
С 9 Л 01 Г прм^пят » Ш рлШ іх Е- 
Ж»ісЬ. 22 .гб, /е^мііиг шспс9(^ 
^іСщХлр €^е іЬЫ» ср- 

р^піінг -п ітригшп, 

хЫЫет Ыі М' 
сіінг , 7 « пііМіиг Л' 

Nф^и0іікІСіІ9р€^^0• 
пи,]Ы арні/ ргфркцат іІфтіЬш 
І) ео /лег и /егте/і, /ЗіС^АС^ іт- 
^0 Ьѳто іЯ ^иі /в і)іо псп ссп- 
/ссглѵіг , ^иі /с Осо псп о/р/г(, 
^иі іперіш еЯ , Вес о^сга- 

ір4Г^^иі /сргс/іпиіі тмп<іо,8л“ 
ілПА елгпі. 8іеи( Веш сЫт 
щгѵіг/йЬлінг іп /лсп/ііш іт> 
ригмещ/еаЫо/лі^еІлнМм, саісіи 
І^е. рвсиііііу іит рсси4е$ ^и/и 
^/с ргоЫЬміглі , тяп^илт іт- 
ригме : ил /с клЬіпг рге/лпі Ші 
^ітригі котіпіі, •рсіиргліи 
Ьш слгпіб іттег/,4еІісгй^ кц- 
/ш типМ іпеЬпліі^ ^иі ѵіѵсп- 
іез тогіиі /ипі. і.Ътоік.^.ѵ.?» 
тыі уЗіСігЛіг? {лищ 

хс^^ітрІ. рго/лпм лтіа /л^ 

ЬиІяс4сѵил*рго/лпае , к,с.^иА 
іп *ѵегЬо Веі пнйнт клЬет 
/мп4лтстит іЛѵегкс Веі4і/ 
етерлпіез , лиліи котіпсз оио/і 
тсігсЬго /ио соттіяі/сі /оіет. 
я.Тзталб.члі [леей/ 

рі-і/ ) мрбфсбрілі лЗзлппПі рте» 
/лпоі лшет Шо$ 4с пЬш іплпі» 
км еілтопз еокікс. рто/лпсі^ 
/ей.ф/егерлпш л 4іѵіпииісгк, 
ф> аЗаіапа іп4і{05.НсЬ,іж,ѵлб, 
щ*И<п4/»лие [пі/іі) 
рто/тпмъие Е/ли/сіі^иі/лпЯс 
Всі ог4іпе 4е /иге ргіто^спШ 
^тсіо^/ш іИн4 ги/арйііе» те ѵі- 
и//ітя ^ ѵлпі/Ііта регтша» 


В Е 11Ѵ 

ѵН, $іекд4ирто/апі$ііщ\сі 4й 
сі ^иенпг , ^мі иттепл есІе/Н» 
Ьмь литпы сл4иелкитлпл 4й 
ѵіпк лпіерепипе.Ьі^п^и м рго- 
іапо , ргоГапиш гссІсіо ,,сопи- 
шіпо,Аіляк.і2.з»п1^я^9 
Ам(я (з»рІ ртс/соттлЯк рте /ві- 
) /акЬліит рте/лплпс^ 
к.е,іп итріо ІяЬстлпт,Ы^/и]Ііс 
Веі. Н/гіпЬооат рагсет ся» 
рііиг.Сйіего^ніп ^іё»АЙ(' рг«Г. 
іпйп.л(^.еоп(тлЯе рто^р^цХлш) 
Т9 си!%л%р Ехлек,іб.^,2і.2^ 
е^ 2 г.ѵ. 8 . 2 б. еЯрто/лпат^ 
/лЬЬжит, к. с. іпівтШит 4іет- 
/летит ^ гсіі^иоі 4іез псп 4і^ 
/Яп^истс^/аеетс оретл ^ил /лЬ- 
клгс/ісгі поп 4еЬспіу /ей ^ил 
Вот 4і/егіі ртскікиіі. Вен , ис 
еілтіні 4іслт, рто/лпяге /лЬЬл-> 
гит, сЯійн4 рте рто/лпв^ет^ 
рогстериелте , і4^ еспітл вх-> 
рге//ит Веі тлп4аіит, Риг, 
/ЗіСцЛ^ліі. Нос тап4яінт Все 
(Ьеѵіс,ід.і 2 » с /Зі^цРілст ( 2 рЕ 
/ие. ) Т 9 еРСЦ(^ 7 » луіСР 7 »сГ 
поп ргоГапаЫгіа потеп ^о» 
Лит Осі ) /ере тервііеиг^ ф іп* 
сиІсяшг Ьеѵіе.і8 21 . Ьеѵіе. 2 г, 
V, 2 . 32 .(*/с. рго/апатс *ѵетк 

/лпЯнт кое Веі потеп. еЯ поп 
4і/ііп^иетс іпіет НЫ4 лііл 
ѵоелЬиІя , іетсг% іперім ее 
ші,ійо поп иіі е4 сит тсѵсгеп- 
іія ^тсИ^іопі не рят етлх/11н4 
поп кяЬсте рто/лпЯопотіпел, 
/с4 рто соттнпі, г. і. а^. 

Амт мі иіЯот.2^.Ѵ,б.іі Іі^Ур 
іхбі^п’^іСп?иІті, (аог. і^іп^ 
2 ^.) іетрІнЧп ипеяѵіе рто/я^ 
плге^ к. с.еоплім еЯ /лесте іп 
•о Іосо , ермА Іосит Шит /лп» 
Янт поп 4еееклп(. Нас егаг ел» 
Інття л4ѵ€г/лгі$гыт Рлиіі 
. И і 


кхі ’ В И 

І^гаес ргх(< рабі 

^кЛ^щХм^Щ, Ьшѵ'ПЛі. V. у. 0 /ІГ* 
ѵіііліѣ ѵлеліиг /віГ»л«Д^ 
('рак.ргжг. ра(Г././0 еомлті- 
плім^ит.г 5 ./. • 

вогл.ра(Г^«Л«Н)еѴг?п^»кГ<ш( «$ 

тіпліш^іі ршрнЬа , ш /с 9 Нл^ 
гшінг снт ^імУшМвшЬіітгшп*. 

ЪіХ&^ <п іасиіцтдсішлі 
Іа^іпа, іііт і7і^ «. 

^ нігіш^ Ыет йІІ ікетл СмЛ 
Я» ілсіо,(іті ^лЖітщ. Вінг, 31 . 4 л 
ш /ЗІАі» /к» «V ви/ч^тф'і 
шпіЬгілЬо [й^іши таи /лп^иі- 
Ш» ЕрЬй/.бш ѵ.іб, ы і 
•тІтсш^і^(сбПігм&ірго^і- 
зал леей/, рі) 8Г ТП>Ч^Ш гЛт(, 
^Яб ( /еіі^іі /еніб ) роигіш е- 
тпіліеіл Аі/йііпі, Ь.ш, 8лілпл 
ШХІІПІН€Гб.?/ліП7.Ѵ,і.тѵ(№ ^І- 
ев ^64 ІШ9ЛТЫ» іля^илт/л- 
ріи м тлпи клгон > (еіі, /ипе^ 
/Ші Ьопл р^н^ы , ^яі рлгетіЬш 
/ни /ипі стплтепіо ф лі]м- 
тш» 5 ^ніЬш ыіі ^шипг лі 
іббрЫт $п]нгілі ргбЫЬіп 4 л 4 » 
^ ^иоі ЬоР$$теінипі , /іенеі 
лгтлішп кеге'іт /сіетш гфг^ 
т*4лгел, 

» • « Ьегі1Ііі5>явя>«і’ 
^еттл. ѵігЫіілит рыгі тл 
9 и івишшг,^Т/^ЛглУіеУ та 

• ѵе. Арбелг.ѵ.2о.ЕрикбібП $]ш 
сл/іл, елгніел» 

Луйшгш^» я^/ІІае,л<имхи еоі, 
ПбП ілтеп рег •ѵт. Сліі. рлг 
» фгеб»Аііл4:Ѵ,7. /^тпРкці ^іле 
рпл^плеятѵі. $^ѵісіа, ѵіоіеп- 
ііаіѴІо1епги$ ішрссиз.^^ог.аа. 
</.|/*з|^^т&д//3/сй»5^вд;Аіг, рг 0 - 
^іг ѵШепилт інгЬ^.АВог, 2 і, 
Ѵ« ^ 1іѴ}ізі»тѵь 


В I 


г. : 


ргл илЛлгнт ѵШвпіФ Нпрёша^ ■ 
Е/л,і7.ѵ,з.(ііл 

ітріШітрійбг. Ткие,^іл<^(л/^ 

пвЫе іпѵііііфіл теХв тпЖлІр, т- 
ѵііл тм1шніі$пі. Ъіш^ « 

/Змм(^лиАвивв ѴІОІСПШ& а 

ѵеЬетспа. Оге^, фшщ /іииф* 
ѵох сблВл.АВл .2, тлщі ^иитф 
ѴіМІ ѵіоЫті, ЕхоіІ, 14. V. 21.. 
рІгл $іеит, Пб(о ѴІбІвШб, НіЬг. 
П‘ГЙ ПЭ’Т|> ППЭ ргоргіІ^ 

/иЬ/Ылпо /бпі, і.б.ѵ$Ьет$»і€л* 
Шт /иЬ/оЫпш /ілі лЬ огііШФ. 
Еигш ѵвго , ^нл ѵсее Ег,у шЫ 
іиг\ ^мі бііат •ѵмііигяш іііеі- 
шг фігле лЬ огш ЬгнтлИ » мФ 
поішлтетЫЫ» <]Нлѵое$ і х х. 
мімпіиг, Ъф^л ѵіт/леіо,ее^Ф» 
мг^вбі ( рго ^мо віілт лрм4роё<^ 
ии нрілшт ^ілт») Енр,/^ 1 лем. 
Р.0{€ілг(^» еияъАее, ргвП гос<і« 
і^на/і ыргліі]ртит еЯ ^іл^л- 
/Авцѵіоіо.еетрейб , •ѵіт лрегб^ 
ѵі я4ф » ее^о^ іит /иттл ѵі. 
ебпіепёс. ііет'ѵі рвггнтр'о 
іггатро Епс,і6. ѵ-іб. *зпГ« ««« 
вштіеѵ {/ішп^ііЛб те / %ы 
гщ, отнее іп Шиеі ѵі пгит- 

рипі, ЕееІе/. 4 ,ѵ.зі. ^фл^ш ^Ш9 
п* ѵіт аріг /ихні /Ім^ 
тіпиуЬ. в.пе ріфгл л^е. Рл^ѵё 
елріінг ѵегшиг ѵіт раііос 
МаііЬ.и.ѵ,гг, щ ^лбіЛнл 'ші 
к^мм* у те^пб еоеіотиш 

ѵи /іу Ь.в, ітреш ^иоіІлтіп 
Шнё реггитрині котіпее, еет-^ 
ілііт л(і еопеіопві ^оклппи 
(отнггнпе , о* ге^ітсаіит Л 
С и к 1 $ т о лѵЫі/ртш тесі* 
ріипі, 2 . 1 . райГ. « 5#- 

гле/т зі,ѵ. 24 ,ні^іЛ< 0 ^і сііЛѴ- 

/1^019 уреолЯш/негм іп ернім. 

Ігис.і.шссі. ^ілар^ееі сотрііілт. 
аоііХ.тсіі. і^\маркІл м лЬп в 1 

1 ><ЯГ. 91 <*ОЛ 8 . ілі 
(раіт.аог.1. гее^,^ тМш 
#ч /игті-ѵПі/іѵпЬіп/ігни гВі 
(ѵіг^іпі)Ввгтіѵігіі сыт Шл, 
Ьве іЯ, івтЬГфЦігіі вят, ѵііія- 
•щішгіят (шт гиктЬнігіг емт 
ійя. В<м*«|» •іивЫвг.ѵіоІеп- 
іЛі.Мяик.и.ч.^іЯІщ 
тівіМіи,ѵіоигні гяр$мт Шмі. 
Лт^Сш^в/иі( а(1і§о > ѵі сош- 
реііо емт Яісм/. К лп/*щ. а. і< 
теі.тс(і(іягж/*Іш т Лв»Т. 

ібау. ‘яи(іііІ9т% я*т.і. 

■ тиі іпі$с.) 

ііМС.ЯЯ-Лр. 1^ тпціСшпш% {і-рі- 
Л 9 г.і.т$і,] вштшг я/и^1гыпс> 
іВнт, 

ш і ІіЬсціЯ. 7 .ѵ. 4 Я. 
1ШГ Я І^^ Щ ігІРг шЫ П>ІП9‘ 

гвіргоркпл іл. (/*«■>• 
т^фппр ) іпігШ^мпіыг. Мяте, 
гл.ѵ.лб, яіі^ягг с* /ЗіСля 

іяііігв Мв^і.АЯ»г. 
гр.ѵ.гр. яипгіугщ^гпі •ті^іЧжші 
яотрепягнпі ІіЬго$. іссгпЛо 
/іяепнт0гяіів,1\ЪсІ\пі- Мяггк. 
м ѵ.і.ІіХх^^Ірріпті иЬіг^іяі- 
гяіівяй.к 0.^$пвяІ0іія,^1/іХ^ 
^ящі ІіЬес ѵіпв, ?кікр.я-3’ Оі' 
іііигОяш Ф^зяттттіріі ИЬтмт 
кяЬлгш, Ія ^Ы0 0І0З0ГМІП [пя- 
тит яятіяя ЯПП0ІЯѴ0ГІІ. Оі- 
яиыг Шяг «і>« , ^ияМ іи /кии- 
тт [іі ѵЯят ліятят. Еыек. 
жз-Р'Ѵяеяшг і^лфі яікя ’ігр^Ж, 
^иЬВ іп 00 яппяіязі ряі р0г$і- 
Я0Я101 яі//ятіІіятІІгя0Ш,кое 
яЯ, Я(і Ессіі/іят. ъЛхкр » тх Іі- 
Ьет.Ьис.я~"ѵ.і 7 -(і»яі^і^яііі 
€хш(яссм[ ся[ш)^питяхри 
яніЦііккгит. ті /ііІхм ^ ы/гя 
Икятія^и. ОяІяі.з.ѵ.іоЛ\\іе\\\х% 
ѵіі ГсЬссІа Мя/ік.гр, ѵ. 7. ’Рііщ 
>тякп«, іягяиЬійят 


В 1 пі 

тернія. мі пі тоіапіпа 
лЛІтяік.4.13. 8яегл Іііягл и[і- 
іяія ііеыткт ЦіОхі* ѣіЫіяцззт 
ііят ЦіСхіяи(^, ВИІіл 
[ясгя. ЪіСХя^кя» ш т» ііЬгіІО* 
Іи$^ряе. 10. п».л. 8. рао. ііз /13% 
гі /ЗіСхте/іА*», іятікіккіВп- 
Ыт. 

В/^ « • тііа. т,Еіг.4.з, ітт- 
(іАуЛѵ^НС іШ,рГАГ0ГІ- 

імт ѵіи іятрш.ѵпяяяиявя,. 
м.Тітеік.я.ѵ л'»я хр%/із* чю- 
(ІІ*р < ші ^иіяіят 

ігям^шііят ѵііат іцл, 
тш. тіАиі [ян Ьопа, ^ніВшѵі-^^ 
іяеяяіягѵя/иг. Мяге.іл, ѵ. 4^ 
•Амтіх /Зімавѵчч; іібяЛх, щяеіі 
10/нт ѵіЯнт /мпт,к0е Яі,/я» 
снііяш ^шкш ѵіЯііякяг.Імс. 
Я.Ѵ.ЯЗЧЯІ Л ія'іііі ввИ>•••А«^- 
^яѵк “п » ^І0і,^нл ІЯ тяіісяі 

рг0[м[і отпЛш кяпзя. ресиоіав 
ряг тяіояут.я^сЯі. 8няі еяім 
еян/л ягцянил. ^ніЬкі ѵ **4 
еоп]ягѵягнг. Ьис.ч.зо. 
уяр яяяІр^^ ЯЯ^рЛш^МІ яР/і^Пр 
ГІѴІ 1 ряенпш імяяеит /іягіт, 
^ті\ж.г.] 0 кяп.з.ѵ.і 7 .^і V ія 
•ЯД В*0Р ? піг(іиг ^Чі ѵягк 
кякыягі* іяѵіияі тяняіі , к. я, 
^нікш яяггяіяяіи тняіш яЯ 
іяЛші. ііяю ^ияргя/ияя 0ЯЯ- 
ікт кміе ѵіія Вііт і тічо. ЕМ. 
Цшяяі е^^тяшуяз Ргяѵ. 7 . ѵ. 3, 
^х(лд</ 3 ібим(||і. лот.іл&.іСш- 
ят ЯП 0ЛПХІ. і.Ріі.4; Ѵ^Л. іяІЛфі- 
щ0рІ00Я0(лі ^яяц аог.і.а^ іп- 

^п.)]І^ІРяр,^и0Лія€ягя$ (кл, 
С0гр^я)гя1щимт яЯ тяяярягія, 
ѵіѵя$ чміпяіягі 1 >м.Рпв(.ра(С 
крСш/кп). ѴІЩ 

яяіяяЯя. ріярян яян ч Р*тртйр 
ір[я ѵіѵяпіі яЯш. кят тііа 
амса^ 4^вг^ё.Ѵр^ тки Аі 

1 і> 


1X4 " В А 

щу І^шслѵ (ш С4К ѵіыт 

Ил% т9ят лпияЯмт Л 
ѵепгшв твЛі/сіІ.псгипР, Вш~ 
ііо»а(іЬи|и$ті(гиГитрсг- 
(іпса$ > ліѵІіят /іфшлпімт 
^лйівп$.Ьис.п.34-(АпУгі\і^я^ии‘ 
%ПУ ѵ(м !9 іАі^^Увиі 

(ішЪл^і іП 9 ^няпіІФ ігтѵепіиг 
сфЫл’ц^гл сиги іІФѵШи,/ёи 
4 ф гіЬщ жПіяпсѵіыт /н/іфп- 
ып^мт песФІрігш, иСогіпіі»^б. 
V» 3- |3ш2гі0б (рі. ПФт,^. п. 
лоси[.ся[м ) НФііит,^иА лЛ кн- 
ут ѵііА н[нт регііпепс, Вяг. 
Ьлгі уослпФ ѵі^иаііа. "ііт^ии 
тогіог. 

ВЛлѴ 7 а»поссо, 1 *( 1 о ГФрі Лс- 
гк/ІГим.ай.увл«4^«' пс н*Млг€. 
Мб. ѵ.і8. ы /лщ аі/тшф/ЗАафи , ПФ 
^иа^нлт ффі Шсі , {іи пеші- 
аилт посеЬи іи. Ргхс.а^. /бі- 
Іхлфя»^оіл. 2(і. іС^лфлносні^ 
Вис, 4 .зз./чп^і 9 /ЗАлл 1 ^трлгс.й.і* 
.п.) аи хі» щНІінІ сі поснім. 
аог.г.аА. ѴСл«С»» с(і. рглі. тиі. 
(ііСхл^л мпНе ФІІ ВЛ«с^ щі ц 
Затаит. Вглі. ря][. 
ипів «і 7 /ЗЛ«с^/к^ г(^ 7* кімгі- 
тем мт, /Зл«ж 7 м^ ^хл^ІшгХл' 
ф^9 1 /«‘1/1 йлтпй а^і. ^Ха^іш 
"ііпИщр^тпмт гш[лгсітф.ВХл- 
С«/о€ л «г пФхіш • (іаіітоГи5 а 
шп.г. Тітоікщ 6. д. гтп^уит 
т?Хеит*щгмс »$ /ІХлСі^ср іпсі- 
мінпс іп сирШіяш тиіім 
ШФпимф^^атпФри. 

^ 'ВХлтш^т ^Хл^н т{І.ссІі[. 
^*|и4.^§сѴшіоо,Ягипсог, (іпі- 
ФнгргФрп'і ёсріати.ііет аВі- 
ѵк сярітг й» ѵеггіімг рго<іи- 

СО.рГО^І^ПО. МЛГС.4.Ѵ.27. о 
вюгв^ ^Хасырп ( 3 >%• ргл/.аВ, 
/мЬу.) Й * [етіп ^егтітш. Риг.* 
аС\* 1. /вл#ігЧЛ/^ >б. ЗОІ» X» 


В Л 

іСхітчш Іілімк, му, V. 26. ёп а 
іСХасцпр мог. I, лВ,0^ 

Лс.) ёуё^г^»аиит ѴФто іФГ- 
тіпл^[еі кігЬл.^лсок.з.ѵлі.ц^ 
і^Хеігчп 7»г цл^и^егга ргоіи- 
хіс {гиВит, рагс. а. і. /ЗЛ«ігх 0 »€. 
аамт НфЬ. д.Ѵ.4» ѵ 
*Ам^ш 1| ^ХлгщтФК »ѵіг^л іІІЛ 
Аагфпи, ^ил^Ф^тіпмѵц.20т,и 
а^.іСХ««ѵі>іс (. ргхе. а&. /ЗіС\«« 
гсI(|(^«Р/а.xx.р^xс.ра(Г./Зі^А«б• 
гцищ 9 ипЛ ФІІ ВХагё/іЗі' Ъі 
^сгтсп, $<Пр/ит ^иоіі ^вгті” 
плп4д ргоЛіі, /ЗХнрс ш ё_ІФГ» 
тФПі]вгФт.зз.із. 

ВХІтш ( ііма/і ^лЖи и’яис» 
еопушо оеніом іп пт ^иат» 
ріат)\16со,сстпо. Млп. 8 . 24 * 

§Хі 7 Ш ТЫС 

ѵЫфо котіпииі лгЬот, іп(с 1 « 
Іі»о, ігАПіІаііопФ /нтріл а сот* 
рогФ ліі лпітит.кат.7.23. /ЗАі 7 
я» 9 С/МЗ* » 'ѵіЛо ліілт ІФ» 
^ет. І.мс.б.41. “Я /ІХІтгіі ТВ К9^“ 
ф^ і / ГС- 

Грісіо Млпк.гхлб. ы /ЭЛі 7 п/( ёід 
^д^0Я7Т99 МІ^МТПІ9 9 поп Гі^рісіі 
ліірфг/опат коттит. Магс.8* 
тт/8ЛіяѴ ап ерті ѵЫіГШГ, 
і.Согаз. іг . ^хітпр^ сс^я Уі іаг- 
тгі^ь 9 сфгпітил пипс рег Ірсси» 
Іит.Млгс.8.і8. сф^нХрмыі 
Т*« V /бЛіЯПТГ > ОСНІОМ кйЬіПІФІ 
поп ѵЫеіііш к.Ф.атпФ іп^ііиіі 
ѵіѵл ѵосе й* тігаснІи » ілт^ 
пікіі іпіеііі^ііи. Вімропт яі- 
(сіриіогит ясгііег окущг^лу» 
.С и к ! $ т и %.Ьис.іо.г4. <»>Ав- 

ашііні»л іірмі ^Хі’яітішСиріѵФ-^ 

гнпі т/іѴ«г« , ЯМА ѵоі ѵЫеш» 

л ' » 

2\СоГ.ІО.Ѵ» 7. "ПС КАШ ів^оитпо 
/ЗАі/пт», іріА оЬосиІоі[ипм п/ры 
сіш 9 кос іВ , іхіігплт Ілгѵят 
ітиФПнпі,д2\соѴкііз.іЛхімчіі в А 

'Пі %іиж,рго *«• ' 

слѵвіі еяпеі, Ь.і.Ьвтіп*і іі 
Івг рп/гШл ^^опшр^рі^.Вем ея- 
ѵие ѵфЬй яеяяіЬмі, яЫтрч- 
ішіНш гйи ^ві^в^іЬні.]еЬ гг. 
•Ѵ.д. рхітивгг ѴІЛл<' 

'^яяяг. ітрегаг. ргхГ ^і»вс. 6.3. 
і(}ія ?Аія», ѵеяі о» 'ѵіві. I С»" 
птЬ з ю.гі(]ц^С?^*яі‘п»,мям/- 
^ий^^ѵі(/»яг Мягія.2я..з.. Слі- 
Ж 1 ТГ тг( чэАв*і|*7 1 ѵіЛ* 
и, томи ѵвг (іпіисЖ. Аіягс. 8. 
ѴАз. ^іят^яі “і* ^ъ(*щі>еяѵш 
к^ггтепсв. Мяге.Я.ѵ гз. €лі- 
«гп іо» ^ у(уі^*(зугіті і екѵгИ 
ѵ»Ыія /сгіЬи Мяге.гз.д. Сліяг- 
ті ѵячі ілтіі, іяѵв(ш Ѵ0І ѵоНг 
ір^г. ГиЬ|. ргжГ. Саіям чс у Арое. 
І.Ѵ.іШ Ъя <а?ііж^і,иг ѵіііея4,і.і. 
пг іяіеШ^Яі ^оЯгіяят еееі*- 
/Іет. Ьне. 8 . 19 . іѴж Скітті /іц 

Схіѵтп ( з.рі.ргл/.^мі^.) иТ VI- 
^$я(ег поп ѵіЛілпі. іпйп. ртл[. 
АЯвг.гг.ѵ.д ^Ае- 

яУ> , риіяЬяі Ріігш {» ѵі/іепот 
ѵЫото. Ьмс. 7 .ѵ.гг. і;^іАтЪ ■»» 
Сліх^г Ірго ѵіш’і'фі» НгВепі/тш) 
ііопяѵіт ѵі/ит , ѵеі Ввпяѵіі ооі 
ѵі(м. апіта<1ѵспо Яот.іі.го. ? 
/іщ Схія^і • мг пт япгтяВѵог- 
іяпг.Кот.п.ѵя.ірвяХ(імі 
/ЗЛіхѴ’> осаіоі а^ поп ѵкісп- 
<іит Ь. !. іперіоі яВѵіВтНит. 
5" Ыс ехргітіг ^ Нгі^глит ох 
ІіТігіі ЬасЪІапі м/і Огяття^ 
ііеі ѵосяпг. УЫорІигя іп Ая- 
гиТяііопіЬш Тк. Вехл іп К.Т. 
раіс. ргхГ. Мяпк.з. гя.і СХІт» 
уиѵміуі (риісип^ я/рігіг тиЬо- 
пт. “Ік. В. 7* СаіяѴг рІп4 оЯ 
днятчіі^^г. Квіяг епітіп- 
івпііопот япіті ссмівз іп тот 
^тятріят сепііііепік , Огягі 
яИк ѵогЬи Мкнт іу ««<»-«> 


А г *5 

Во иЫВіяо/і оогит 
я^еЯи умвгит рмрШя аг»;г«^ 
(ині,поп ці^іц.АЯ.гз.іг. /ЗЛіяш» 
■гі*у.Хч* ѴІВопіЗокт. Мяик, 
/+. Ѵ.ЗО. ГЛ(ЯВІ» Л І" ЯЧ/^)Г, яяі- 
тяВѵіпопз ѵігЬ ѵгпіит. Рго- 
ргіі я'ётѵп пор ѵЫтмг,^ рго- 
іпВо нее ѵопгнт , яог еЯ 
соттоші. Ѵепіі тятеп ѵіВо- 
тги о^еЯм, ыі^ІиЯіщ^е. АЯ. 
і.р. Сліэтгшг еш-ші і•яч(^^| я^р|~ 
гіеппЬм [ей іпгиеніИш Ві[іи 
рміи [мг[ит /ііШіш вЯ. іт> 
рсхЦокяп.із.ѵ.гг.’іОхпп іен^ 
яЖІХхе «і , ..^іеІеЬяпЗ 

ег^о яііі яііоз Рисл.а^. 
Мяик. 13 . 14 . СЗііхшгт С^і4^ 
(г.рІмг [тт.і,яЯ )чипііВотѵі- 
ВіЫіі/. НеЬгаіГти>.Ргхі.аА, 
біС^о^іс. а I . а^. ‘іѵмфя. Арое. 
гг.а «тг щ*швн >ц і?ліф«, ^иит 
ямВфт <$• ѵіЩегп.АЯог.з.^ 
б'л(фві>(а.і<аА.ітрегаі.^іц< V- 
ц^і,я^іевяВ я#лРгхГ.ра(Г. К#- . 

тяп.я. Ѵ. 24 .. іХчеіі Й Сліяѵ/4^ 
Срагг.ргжГ. ра(Г^/)^^мі/гг> /р 
ѴІВеягнг. ІА»і'< рго ті 
/фв>. тегвпут. яВ[. Рг*г. раШ 
, мпВі огішг потоп 
Вхі(*цзо т®- ■п,аГрсАи5. г.Рет. 
2 , 8 , ііі($іі,ѴІіііЯВо ^ 

ямВипВо, АВ ѵегЬит ѵі{н 
янВігм.'АгяСхітт 0сиІ05 ассоі» 
іо.іЬірісіо (^.В,»>яІ»хін»і[мг-, 
[мт ѵгВоо) Мягок г^.ѵ-ід. йот 
ѵіГшп гесіріо.ѵі(1со.ЛІ«гг^.і/. 
п^Хеі м>я?ХІжяог , ссесі ѵі[цп$ 
гееірімнг, «’>« іп еотро^гн-.е^ 
кТі х/д^^^ссгапп , ѵіВо [нргВ 
ря^,дз. Р.і.аА. ВгяСхіі^м, Ргхг. 
яы^^Хі^я. лог. I ЛА. оіГЛ(л)/«. 
^вкяп.д,іг, 

яЫмі осиіоз ѵіВі, АЯог. г*. 
ѵ,із, «і «’ѵт*», ги^Ь 


I 


I ПС в л 

€ш^іб Шит ѵЫі. Тли а* 

і ііІі(о ѵі- 

/ит псіріі, Мликі. 20. ѵ. іц 
ёіС^ті Л 9 іС?а'^еш (з*р1.лог,1,) ^ 
/ілііт ѵі/ит гесврігмги. ітрс- 
га(. лл. ^ис^^8ш ѵ^^2.л^А7лі^|/0^ 
^20т.і.ітрсш,)гісіріго •ѵі/мт. 
5 иЬ].а. 1 . 1 «г. 1 в.г/. 4 /.|г«мСлс- 
{,м.1,!нЬ^.) мі ѵі^мт псіріЛ. 
А&ог.р,ѵ,і 7 ‘(ІУШі л 9 иСХ% 1 ^>ч§( л. 
р§г/4Л,і, лТі.[нЬ].) ш ѵ(/ит псі - 
рііи. АТІ^д- ѵ»і2. втші мкСлі'фі} 
( ^•р*г/’.аа.[н^.л&.) иі *ѵ$/ит гл- 
еіреглг.ргплоіл.МагіЬл^ід» 
^ Ьис.р.іб,»І 9 яСлі^ж н^тІр ш- 
^ , /м^іеііПііпсал- 
Іит ЬіПііііяіі.нЬі іпіЫсашг^і. 
/іш огаяш. Ьие.гр^м9л^і-\1^аі 
« /иЛ>ішпі 9 Ыіш ^но 4 
( піі ^МА рЬтм- 

р$ и^ингМлиІ 9 Л 7 » 8 .А 9 ІІхі^я 
(иріеипіл рег/І рглі.рл^. 
тлІІСкі^аі [огтл($«г 9 ѵттіліо 
щ Ія !(• лЬ)ейо ан^тлШф) 
ѵіГіі 5 іссирсгасіо>Імг. 4 .і 9 . ііп- 
Схічт іпгаеог , гсГрісіо. НіЬ, и. 
ѵ.лб. іІтпСхіт (іфя^^ ішрсгС^ 
•Лм щіс^ятпіьсіал 9 
сілЬм лпіт ргжтіі гетЬнгіо- 
тт. 2^Схііш (ІіГрісіо. К 
а^іфя» лрг, і, ^Схіфл 9 4 іІрехі. 
ТГЖ1.2&. 24^€іьХ»фа.ІнсА,'іЛ. 

$йгеггііф^Схіфе0к{2./іЯі. Гц{.і.) 

емСкЛмг Л- 

^ісів$ I мі *]ісии Тв^ислт. *Е/і- 
СЛ(яг»ііфігоГ|ѴІасо, МІОГ.І.ІІ. 
іріСХі 7 пті(р 2 П.уті(. 2 &.Я 0 ті- 
плі,р^ ) віі гІф Ш^ПГ9 ІПШШІ 9 І 

інеіішп 9 ленЫіЯіфгйі [цг/ит 
лМсолЫтгопѵітглпш. іілрсгГ. 
ЛЯог» 22. II. «г( У$ с&к (ліСхіті^і 
ямит ѵвгЬпля ѵі/ілыт^мЫлУ- 
ріиіеропііиг ^Я€ са/н. Г.і. аО. 
і/лСхіфм, ітпіЬфг а г. глі- 


Ѣ А 

Схіфл, іпшкиз Піт смШУлФ 

Ѵ0.иіс.22.6і. ірл^нііКиех *9 
сФІСхіфі яі^г^м • іит сопѵііі^ 
[т Вотіпш іпінііш еТІ Рл» 
ігит.Млгс.8.2^. ыіСхчфі чя- 
Хшуиі М’лтіг'іиі» ЧіЫіі^ ртосн^, 
С> кіЫсЫл оптлі 9 Ш сыт Лс^ . 
см/Ігорсгае. 2*и і/*Схіфл» лИ/^ 
МяііЬ.баб, і/іСкіфм1§ [ж^ріллі 
ітрлгті.иЯ.)нфшііглі*и 
9Ы 9 іпімлміяі ѵлімсгп ссеІІ4 
рлплллО, 1 ше.хлл 7 .'о іЫ/іСхі* 
фж лшп 7 ( , ійл ч/лгЬ іпіиит 
ір/оі.Ніссит ІУяі. Магсл^д.б7ш 
ір^^хіфнси аМхіу4р іяшііл іш 
лит(?лігмт)іІіхііЛі%уірго'іХіуА . 
ѵлі ^та. ’ЕзпоЛІа» гсГрісіо. 2. 
СЬгоп,іб,ѵ»р. »І ффілХ^^і К$/^ш 
ітпьХІтяіФ іяі чтлал •хіш уіш 

ПзІ^%ѵощ (АІ7ШІ •ЖЯЛЧІ 

Х0іаіЛ9С9іиигшг.осиііІ) о'мі N1 
гл^Шипі{НлЬтлІ€^ Л/сиг гит} 
рл9 шит ілггит, иі ргтит іи 
лхЫЬлал лг^ллоі і^иогнт япі- 

тш еЯ іпщлг, Рн1.фт:РЛчп<^-^ 
Схі^л 2 Л‘іжіСхіфл.Тис.і.ѵ. 4 ^ 8 » • 
«91 ііп(оХіфі 9 іт 'тіа> тиж$і 9 ягпш " 
ИХмі иотгі 9 ^иопілт і'^#* 
хіі Ьытііілі іопем апсіИл /іпг» 
^ли.р^ 88 .І 7 п^Xіфё 9 ( 2 ог. 1 .іа^рс 4 ш 
гаг.) ітп 'ггіг Ц0Р і*.ш і ^фісл л^уГ- 
Инт тлит, ^асоіг.л. ѵ.^. іда* 
Схіфг,79 ( 2 рі. аог. I. ГаЬ^ аЛ. ) , 
« 9 П т»» ісЭ^кпс Хи/м^к/р > 

гл]рлхеиш лі 9 лит , ^ні 
Ѵі]і ет пг ^Ілп 4 ііІат. Піед* 
Схітп/лті •ѵігЬит тл 4 . сігсит- 
/рісіо. Магс.і.}2 яі^елі^хія^ 
ітрстЕтсф) Ііш гІи 
гёт 9 ’тіщлкіил$Т^ €І^сит^рі(іл• 
Ьлт, иі нЫлгеФ лат , ^ил кос^л- 
слгаі,2Оі.\лллді.чі^%^іфл^Іы0 
и а^, гл^іі Аліи/. сігситГрсхі. 
МяГІ.^.Ѵ, 7 . 9 І ^іСаі^;<Дг 0 * 

Сг«г. 


- •>! 


*л:«. 


Ъ6 

^ гит сігсит]ріхфі еоі сит 
ІГ0. 'о^ІіХмлри- 

хуяЛи тші сштІр 
, С9» сітсит]ріхфі 
іп сітсигіи шоі ^мі сігсл ір/ит 

^ ^ымт отпіі 
шсит^іхфі^ Мхііш аЬГоІш^ 
Допинг, Шт€,д, Ѵ.8, 1 ^ і^лтлт 

диит гермп- 
сігсмтІрйхфпі, П^«Оііт- 
/е«/ ргоѵіс(со,т/<г^. те<І. іп а.і. 

и в^. НеЬ.іі, 4Р. 

? Ѳіи -сі^' Х^ігР.Ір 2г 4ВСі* 

Схѵ^л^я (і*пфпі.рли,лот,и 
пгвіі.) днопЫт ^ ж и $ 00 ^» 

тйіінл 4!ш4(Ыт ртоѵЫеглг, 
Ъйхщі ч фт ^моііх^ііущ чі і 

сі^тог, тоа^аио.)л00^.5,4. 
иЦ^лв*! 7»1 ^і^окгтр « 'ѵоефги- 
йопіі вогит і^иі тфийтипс^ 
*Ри*х^. ЯГ. ^сп ^ 

еіитвг^ іттйп[нл еггіш /ніі. 

•е^Ѵл з-Г*ч* рМ^‘ Р*^/‘ « 

гѵігЬо Ф^і» іхеііо, Вы(.тЫ, «7^ 
гйіирЫслхіопФ Лпісл 
В 0 а«»«ГсІато, тосіГегег. Д»»г 
$Я Ьлгіпит 'ѵосмЬиІмт Ьоо 00 
МГ 9 , Ь. е.тн^іп, мпНе дт4лт 
рихат Лсі Ьоягш рго Ьоѵмгв , Л 
ЛоУм4. 5ехіір/итѵо(лІ;мІит Ьов 
шП огфЯі Сглсит, Рагс.ргжГ. 

ад. ролт шр, Л*»9Рт^ ирт(^ 
МяХхЬ.д 

•Ѵ^З.фырц Ъо’х 
лІлтлпх'иМс #/7, рлікт Лоевп- 
/и. ЛВог Л*7ч ^ФЫР^ {р^^^*ртл/1 
л& • яотіплх. ри§,п, вопхтд&і 

ргв ^слвр'^) фйірр , СІЛ- 

тлпхві тл^па 'Овсв, ^нс.і 9 „ѵ, 7 , 
*дш^ыр*п>р ( рго ^ФЛФРтр) ва^в 
титір, сІлтлпхЫт лЛ ір[мт, 
ітрсгГ. І^ЧФР €опхгл&е іСфш. 
Л^.9і,з^Лиир [і.ріигатріт^ш ) 


В О 1*7 

'^^іфглЬлпхиг т 
хнгЬліОл. ІРшч^ФІп», Щ/Л.І.ЗД. 
/крв Гис.1.те<1. (іфцп/фщ НаЬл€» 

2, и, йи ‘Пі'хш/Зсіівгт/, ІЛ* 

ріі^рлгівхвситмУіх.лоіл.ге^. 

іСіпт Млгс. із. ^4 . іСЛіПр і*Ѵ 
дші фшр^(».іуі}с^,ситиѵіхури 
ѵосвтліпт, СІмі^. ат - ^фр 
^Ф х<пр( а.і.ад.ітрсгаі,2.у%,) ^ 
бапі«?Лчгяв, йгптрв ^ сЫтл, 

^хвлпопр 4 гхит軈о^ 0 щ^д^і,в^^ 
шба.) ввсіі У^ііАФр іСІлттгв л 4 
^омINим ,рЬгл/і$ іЯ$сгірххфш 
гл, Ывтд^/ііпфслх ^ивЛрисві 
лиХ>Е\хн^яЛвгв, ЕІІс(спша 
]§ешіш$ сіашогіп аиге ВжиМ 
Ніпв л 4 Мр/вя іш^вті/свпівт 
ЖхоЛ.і^,ѵ*із.ліх Ооміыиа; ^ 

« ^ 9 ^ §ІиЫ витав о4 

твГсвп/вг і.$лт,7^д. і.8лт^. 
іі, і.СЬгвп.і,го. 2,СЛгея,і8,з^ 
І^^вт»д.ѵ.^ Но{вл. 7 /ѵ,г^. 

оіщіфш'шр , поп вЫтатипх л4 
те хоЫл Шогнт, Іп НвЬг.пт 
сілтлтипх лЛ тв вх еотЛв.^ма» 
Зсііісвх Ввш •ѵтк ]^р$гйи евИ, 

^ гахіоплівт гв^мвгп еиіхытт 
*АрлС»лиФ0, Е. т. Р.ов>лСіСѴ«і^ 
а.і, лрі<Івч0п хрл іявотра/./лра 
ррпіхнтрго Лрфр/нг/нт у. Л, Гііс- 
іит 10ССШ аісоІЬ, Яісіст аі 
согіит соптспо,^^ /іс Ьос ѵвг^ 

Ьнт Асеірі рвхеЯ. 8вЛ Лр» іп 
сотрфіопе [лрв вхЫт вЯ іт* 

Ь.ш, іпхвпр'иит, к, вф 
ІП^сахівявт іпхвяЛіх, хх/і^твв 
имейте , /вЛ лрлСфош схсіашок 
Млххк.л 7 ,^, иріСічвір 
авг.і.лЯ, іпЛіе, ^ *1аг»{ фар^ (л%- 
длМ, вхсЫтлѵіх ) Е $ и $ \іфсл 
рял^^ял» АЛятс,мз,ш*в Лріи* 

б#і5лс« (рак.аог.і.ад.у хыткм 
•ч$итап$,^ 7 п^аитех Ьто4 


в о 

(У Сф^т т, мссіштф. Смміг. 

іШФГргіШиг іпсіашо. Ав.г$. 
Ѵ.Х 4 . іжгС»іті(рлтх. ріхГ.аА. 
п$тшяі. рі. сошгтЯі рго ічп- 
Сніігпі л / хя^.іюСфлф/рЛ. *я^ф~ 
пй. ітСфЛпІФ- »гг(^,) цч 
ті-пі ^ч»Ы . ѵкі/тгяпШ 
/вт іпеіятвиш п$т ортші^ 
Фыт ѵіѵфплтріші. 

В«ч^'( » і,иІ*яі ^м»4 $Фчірі- 
/их ш • ч аихіЬасог , орігаіасог 
Л. ФСух /і»1чі 9 І** іЫтѵгчт 
етггепі ямхіім /фгчяЛ еяміЛ. 
кѵ 0 І«( «і гѵ/я/(}^р*і вч#» лг I гт 
С•ц^•і нп*,к.».ргфргЛ,^мі[нні 
^ёвШ /іші, яоіи $яргАІ$о , в»гмт 
^ ЯМХіИлФ^Я^ІГЛЯІІЬш СфЧ^ШвІ», 

* к. г. явки ѵвсфгяпііЬш врііи- 
Іяяімг. II СфіргорЫ сіашог ріг 
тшяут. яіі]. ргхішт , сопЙі- 
&а%^ри^А,8$е»ри(ІНвт€гит 
ря^яв. іу»%і ргвсіягви 
кіііяівг. рягія’явівяв яі'тщ ч* ч 
]ргврги сіатот як «і;« сіашО|(^ 
рвг вяввёвт тИФяут, ри^па. 
»>иткт.49г.і^3. іЗчш^в.7 
фіияокк кеіІл ^вгвяіікш сят 
Зяіяня, тмя4в(^ еягявВ е и • 
явш/і яихікяівгві , явяврв/яя. 
Явіяя^вШ. 8в4 врвпві ііяявя- 
іпЛ.в.втхвеМ$к,чл/.б. %ѵеА&' 
і/лз'і Си; 9»(>0 о м 1 N и $ ^ яіікі 
(ргв твш, И*кгяв[я>ш) ятхі~ 
кяівг. Вфч^ш^{ 5 >іяі Сфіш 
Я 4І ѵвсгт ямхііиая рвівяги 
еывго ^аихіііог, іиѵо, Гиссигго, 
орет й:го. гі{(г Ояііѵ. Мяггк. 
ІГ.Ѵ.Хі. К»в4> Мки( рго €ач^іІ, 
*Фн- ргкі ітрсгаг.) , О о- 
М I N ш (иеситгв тіЬі.АЯвт.гі. 
V. а#> ЛчірХі ^імв еопігяПі 
^о6фч%т { 2 .рІ.ргл/, ітрігяі. 
тЯ.)ѵігі/мееигг$ів.І'.і овч^ви. 
Ця1.щ. ѵл? 4 . Рпес.аА. Мвщ- 


ВО - ж 

пиік.б.х.ыч/візивя'Піе/ІяііСЦ’ 
%вѵіті іяби /яімііі/иссягті 
пкі. аое. I. аА. ітрегаі. Св«Ѵ>» < 
впм, Мѵс.д.гл, ві і'шіявчщ, С$щ- * 
%піі/»Ь,/і^иЫрвш,{мсіит 
явки* Мвкл а* *ѵ, і$, ^ішяхщ Сч* 
9і«»мг-(аог.і.ад.тЯшс.) тмся^- 
» ршЯ /мсенггвге гя, 
хриі гея/4я/»г.ргхПраС Сч^*. ' ' 
1 *ЦХ(*Я 4 Імѵвг. Ргвѵ. Ів. ѵ.ір. 
ргхс.раЛГ /ііСвч^ч^я) лц "пяяіі» * 
ушио/ыі.Ргвѵвгк.гВ.ѵ.хо.ЬвЧ" 

Фвіяяі ч»^^Ліат,Нвк.^.ів.ііі ' 
^ки4(вв Свчігіяя , яві вррвпн- 
ямт яижікия». Р/яіг 2 ^,ѵ,Ш. і 
ч СчѴн* чзиіт ы ім/хю% х»в4»> • • 
яихШнт портит іп пвт$ас» 1 
О о м I N I. Свчіпщ Л вц а<)]а> 
тепга. ЛЯвг.гу. ѵ.г?. Сч^мчс • 
яііуиягшкмгвкяпіиг. 
ш *,Гоѵеа,(сгоЬ$ (^«*> 
ф Ся^р<^яСяівіргвфя^ш)Ех- 
ек/.іо. В. і і^ѵагя» Св^/вв , нх ви» 

*о» і/хтагнгщг ^иі ^оііп фѵіяав 
( яШ )ія іят іпеЫи Ір/в.ВвФииві ' 
хі {очея, іхівтфіяфяі ^нв4 
Св^віф^'А’Яікя-псг.Мяик.іг, 

V і-і-.вііяфі'п/ві ві{ ?сіш,0»тгя»~ 

чщгЯтко іпфѵіят сяхівпі, 

Ы/0в/<^ я в ссгпит , Іітох. 
2*РвХ»2*Ѵ 22* чх ^ХвЯ/^ц 1 

Аіг^ Св^и/Я /гк. і-хгіріря , [ввв 
Івія яА-иоІяіякгнтгвбч, Ов~ , 

ГІѴ4ГІ ѵі/іеіиг 4 б«^' <ч « О 

Іия>, /ісмі іяііпмт /мфіг вЯ где 
(яг ^я^^к. Е(1 втт рго» 

рг$к * сіс /івгеш 

/іи/ітш ^мівѵотімг вхрвсвл*. 
іімт о» уштвяюгнт /іяЬиІія. ^ 
саеяо тврвОив , ^ио4 ^ 
ргвргімтв/ііиит/вирвгівгшя, - 
унхіяіІШвгшяіШиі, іх ов Сф^ 
ійт яѵАі^мѴ 


Ъфрр^Ш 


Ё о 

; СіПІІІѴО 

НеЬ л рго ы. іпѴлііп/о іп 

^Ісси/щіі'ѵо ^У(іі,0«}}еіііт>Аііѵ, 
тЬ л^иііспе*^ А' ш і (ѵЫ 
іопі(і Ьогса5> а^иііо. 

І^го'ѴшЛУ.іб» ^сріва ох?<щ^і ЯП' 
іЛ^иіІоІлѵшѵніРш» Н0- 
Ьглл лІЧіг кйЬвМ. Імс.і^.^.гр. 
^аі ^о^^^лЬа^ніІФПе /ей а 5е- 
,ріепігі0П9.Віс (лепі/із /44 49&< 
^У(М ѴІГ$И$ Вір(іПІГІОПІГ?$, 

регіѵаші а щ рлЬмІшп, 
лио4 отпіл соп/итй(,ітргіты 
Іі^плш Кат аеі іп/нгіат Вогел 
ргФрмІ/вг*іІат I Ьіпіі і^пет тіі- 
тш о* Іисніепшт ехігиітш 
/осит : ѵеі поз гееііІлі іл- 

іш еа[Шоге\ ^гоіпЛш еіілсі- 

от» рогіі согрогк нпИ^ іоп/Н- 
раіи. ѵего еП аЬ НеЬгла 
глЛіее П*^Э » пЫ /иЬ/і/ііп4ит 
€//е»ір/л поЬк 4ШІІЛІ глио. ЕЯ 
ФПіт Ііпіиа ИеЬтлл етпіит 
лХіатт Ъп^пагит апіі^ш^р- 
7 па(^ргіта, ып4е сей елгит 
рагепі ЬаиА іттегііо ееІеЬгл- 
гиг* 

В^»рлСсо»^моііір/ит ѵег^ 
Ьнт Ьаипит Ыпс 4е/іеп4ч. Л 
ТЬ^ Р. ріои /8«(г» » ип4е 

^івц іші н еіЬш. ^отп^ « рО' 
/Рог г $е4 /І9<пш еЯ и/іТлііщ^^оЬ. 
2 і*ѵ*і^* ^п.% (а.у^лі^. ітрегас. 
ргасГ ) ти^п'а (лшу рл/се м^пеИоз 
зпеоз. Еиеліа^.рипсм (рсхГ. ііі- 
(іп.лЯ.^ ра/ееге рогш, 
рагз.рга/.аЯ. ^іѵншз вгг(^ « рл* 
/іщпз, ѢЛаиЬ.8 33, Цваи4гп9 
ра/іогезамет (ттре^ 
/зіЬнІсз) рто/ы^египг, ітрегГ. 
9^40X49 іі 9,(аіПе/29. р.р. I. а&» 

Црслщп» (елп^змт Л /ісохін]ра' 
/оат.Ехаск.з^ѵ .//• ^в(псцп4 1 

гзі 49СІ^*зѴ імг, #х® ря/(лт рѵіі 


ЗПіЛі, ЗОГс'ІФ'ЗА. іСооЖЩОЛ 4ІЗ Іі 
і/х,ІсЬ,З^В.4І іСІ7>цпШ 

(з рі- я.і.аЯ.уиштііг ра/іогезьі** 
Ізрл'ѵегит/вір/оз.підоглСк, /Зіь 
Свдам»^ ргасП раЯ. (иолоц»! 4 
іти# р2коі/ем ра/со теь ипЛе ііі 

рлгі.ргл/.ра//.^0^і/^і^ ^рщ РР0Р-, 

Млгс.з.ут Цаі^ш /кі^'Лі| 
^опсс^щ, ^гехрогсогит тл» 
І^пзіі рл/свпз, Вдлк^ і і Ыет 
щиоі 94^иА)%і^4 раДог. 

8 оѴіі Сс^сОкіі шо /иЬаІеш.та^- 
рлСфвкіі і і /епо, Есо9сщ/іі(^-К^ г 9 
рссиіа.СЬгоПіГ.'Ѵ.лЫіт ^ноі 

9-^ 7*. 

ЕоУ.т ч ЬсіЬа ^Іііохи ) 

НеЬ.бшѵ. §іаіцеп. ]егет, іо*. 
^.гіі«^/ЗьіЛ^сѵ^д 0 ^>Ч /ісиі ѵі- 
іиЫ іп/гттіпо, пшііь^ е/т 
/нпі ігіл ч« г, Ргоѵ.27 і; д:Аіч ч< 
к Р/а /,23 ѵ.і • л^ищ іаі ч Оеие» 
'зг.2.р/^(^ы*/оБпит,^газтП 
Е/а.з 7 ,ѵ, 27 , НеЬтлі ЫгЬат 
пепітятфоелпі Ь<иРі. 1}^3> 
Ѵіго /^пі/ісАі кетЬат рамІЬ 
^^ап4іегет,^иАѴіггііиг Л іхх 
Д'АоІчч^ч Р/а1.іо^.ѵч4агіт 
т^во Е/а*,^2,ѵ.і43.. 8е4тіпаз 
ргорпі, ѵегЬ /Ірзі/ісаі^ 

іглтептагиизт , ^ио44кте- 
33 роТіЯ і ргоргіе ѵегіі/кі^ 
^/І(^ьо* і.Рез.і. 24 *ох Е/аійОл 
'Ѵ- 7* "ттаи га^І *’>$ ттсЫ 
а9%апгё яі Я9$^(^ 

отпи еаго ^Гатеп • стпк 
і/огія /іотіпібр ш /Хоз ігатіпи* 
іЗіт^Ве^л$^^.$ /з/Цщ^иЫ за* 
теп іпіеІІі^ізиг /аепит рНЗ взС 
іехзш реті/Іа/з аррлгез. Віо 
, 2 .Ве^,ір, 2 б. оіі^/іцдігиз /ее* 
пит иЯогит* тЫкз рюргі^ 
Р^^ Лі/( 9 бтоі». РШо епіпі 

кине е//е шег іо\ ^гмяе Ѵеееі 
I 


ізе ■' ВО 

Ш^іГіПіипПіШ трі ѵосміш- 
с$* П9Ш оиатіі- 
Ьсс ЬсгЬат » ѵігЬ ЬігЬліп 
сШогсГсспсст , ѵЫі іпрі /но 
І ш : /6в^ѵ« ѵего кштЬшт рммІЬ 
^апсііогет у рот/Шлт^ пои- 
Лит ілтеп тлінтят» Асссріі 
потсп л ѵегЬе /3мг рл/со , мяЛо 
оЯ Я • іЛот ^ноЛ . 
^тсщ рлЬиІит, лІітНінт^ г^иоЛ 
іЛ когЬлгмт ^іпш лріфтит 
рімЛ ря/с€пЛм риніоі.л^тчч 

*ѴігЪ іглтвп ^иоЛ сгфи іп д- 

^ги,лссірЯ опіт потоп т»<Г 
і^о^. и • ѵггі кігЬят 

тліиглт » ^ил ЛотшроіоЯ 
рогі/сепит. , 

Звт^ѵі ѵ<^9 Ьогги8,иѵа. 
ні НоЬтАО ’ѴЯ^ѵіпЛотійп, гд« 

€отЛге. АШ^ніливгпрріоіГС^ 
роейіопім [он роійЫІі рш » ) іп 
Аии/рп^иі. 9 вЬ^епііі- 
»ѵитригнт. Цил потіпяопіт 
іп ^опіігѵо рп^иілгі кяЬопі §{ 
ригнтргтяМ іп ^иіпімртрі, 
ясен/ іП «Г. ВІе ѵоі 

Лрітя оф» 9 , Рвші 'оноі 90^9 »&(. 
Арое,і4- оі 'і%ѵущоп 99 тыі ^і'^ѵто 
{^ясси(ло.рІ.)ут4етіліо ніин, 

рФі%ѵ$и9 ш гі глеотніш, нѵміл. 


Е/м.і 8 .у. 

ВѵЛчч^чСОпШіат Айог,п, 


<і;. 4 а. УЫ 9 9 » 5 *дт»«» ДдАч 
РіШінт сопрішт/шо. АЯ.г. 
ѵ:гі. 1)сстсіитѴйАЯог.2.г}. 

(іш>^Я^Ф»і^осопр 
и $ . кос оП , шгпо Ѵеі ЛесгеГо, 
ргассіісагіо ѵсгЬі Осі ЬиСч?-во. 

сопр- 

Пит Пп(к.о.ргяЛісаііопет]0‘ 
кянпів [ш гертопіит ]оклп- 
піо Ло С л к 1$ Т о , рог аиоЛ 
Ѵвш ііі сопріімт ЛяЬлі аегл- 

йопе (опр^иепЛі ѵіілт лаг- 


/ •' 


ВОУ 

плт) гоуесогипі, Соп/огРрА* 
Ю7,ѵлі. ?гомл,2і.зо. Лестей 
гашГепаша Ьнс.хз.ц, со^іса*., 
(іо, ЛвИЬігаііо рм іопріінт Ыг 
піш котіпіо, 1.С0К4 в, сопріи 
нт котіпит орропииг сопри» 
ВА АЯоГлі.ві. Еі огмсниіпРяг 
ДгуЬитапа сопПЬаотіііасо1<- 
ІаЬі, (ііѵшааиіст іпхсегяшіі 
соп(ИІеге.ВігЛі<(^ соаСѵЛо.ішю 
сопрЦит саріо, тепіо аіио. К* 
^іЯшлАп(0^ог.і. іСіго 
ХЛ>9» Б/а. 23.8. ряХАів^ец п сгщ 
сопГи1іо»^с1іЬего.Хмс.^4. ѵ.^іт 
цЗ!іВгт.і (О 0 /г 99 риХЛіітиі^ 
лппспсопрііопі ргікі Ликеглі 
2,Сот, 1.17. Я» ршХЛА(^( 5 х*г 
(^интііл^ кле Леикетапт. іш- 
рсА.і^хЛгф&о ш Аі.АЗог.з.вз» 
іЯшХЛІф/и { в- Р^* ітрег/. тоЛ.) 
«ФіХшошгшііСОп/иІілЬлпс Лоіі» , 

імегРсіепЛіі.Бш. тс 

іткі>Е/і.іаѵ7.Ргхс.ра(Г/ві- 
ЯнХЛ^/АЛ! Лісгеѵіі согАиІ(аѵі. 
Е/л.^^б.іо»‘яи9^ 00»;віб»Ліѵуий/».. 
■ятіщт , ^иленп^ Лосгоѵі , /івеі-. 
тт.Ніе Іо^нііиг ВѣивЛо /еірр» ' 
Е/Л. 3 .Ѵ. 8 . ріСііхА/теі{в.р 1 .ргяСт 
рар.) ^ХІии тпп,^* і(зцВ* ‘{оигшр^ 
^ніа саріагипі сопрІЫт тя^ ' 
Іит еотгл /іір/оіфШсоо]мЛлгш 
РаШѵё еііат ассіріімг , нігіс , 
^іЯцХЛ»(В/іл Лістоіа. Ріиілг» ят» 
/4" тш/ш ш /ЗіСіг- 
Аі(Г<^ ^шл^ксс ^иіііот Ліео» 
Ьлі ере /авл , Ша 'ѵогЬ ЛоІіЬогт- 
/д.аог. I . ра(Г іЯшХЛС/бІш щ ч соя^ 
рИит тікі 4 л(итоЯ.л.\.т^ш 
іЯнХ^аіі(<,Іш '» ЛеШюгаѵір 
соп/иіілѵі, АЯ.ц. 37» Вл^гиЯяс 
іЯѵХіѵтЦз рп 1 .а. 1 .тоЛ.ЫЛк.) 
ВягпаЬае ЛеІіЬеглЬяі.]оклп.і 2 . 
о/./о. іСшХЛ/еги^ (з.рі.а.і.теЛ.у 
оі (Оп/нІІ»ГНПі рго- 

тлгіі 


''^9 
■ г_ У'. .* 


і I 


1 

Г 
Ь 6 

ЙіШгН іін 9 

ЧопПаІипо ^/ЗагЛ 9 <^ м>« « ѵо- 
Іипіл$(^мс^0Л л ^ыХф^ ѵй- 
Іоі)йі^лглпи ѣщ^Лѵіі ш • Гсоа> 

^ОІ МЛГСЛІ,4І,^ШКЛГЩ^ЛФШ’П 

сагіа.і. Илсс.8*іі*^ыХЛ»(/(^1(^ 
•п сопПІіиш. *ЕтСшЛч чі а 
(вігЛц (9п т» соп/ііінт іЫѴіТ^ 
^(ім ^ичтр^т, іп(і()іх. 
9 .ѵ. 24 .ііпСшХ^ ші ія/иімі0Г. 
ТЕ^С«ла&'« іпПсііо^ёпюІіог.ш- 
Ясііа$ (Ігио.Ьп^ігЛ^'мг7і>і^т> 
'ЧШ9іѴІІЛлНсН]Ш іП^ЫгІу Рт9- 

’ѴітЬ. /7« V. Л4- ыіі ФПЛ9 ІчПіфЫ' 
2ѵ/(«СігЛ(^«Мэ 
<)иі еАасоп(<ііі$. Кот.іі.і 4 .тіі 
вѵ^і.Сы^<^ оѵткГ і^іЪі 
/міі л еоп^ііо г 2 .СЬгОП .22 Ѵ.2. 
ш-пч/лщтщ^ ештЧ^сго^^ШХ^і^Ш$т 
таішг іглі соп]Иілгіл , [аіісФг 
т4тлІ€т^еп^нт. %ь^ІіХі*9 ш 
99 сопПііит. МлгіЬ.і 2 Л 4 , аи(*- 
^Ліві* ц]р* сші^ , соп/ііінт 

€тр(лгнпі сопігяіит Млп,^, 

•Ѵшб,9Ѵ(іСш^ $99 І7ПШ9 і^9»Т ли^, €0^ I 

4іт /м/и, сипсіііилі, сосси5 Ге- 
пасогшпаІ^ог.а/./а.д^ 

СѵЛі» сит сопсШо соіІо^иіІ$м~ 
іиг^ Тфш. солПіі- 

иге сіо*Гиа<1со. Арсс.^Жсч^ы- 

ЛаС/» <Г94 Л^^а9Ц •Хт,/\(ІШг 4о ІІ» 

Ы соп/іііит, иг стал Л тс, Риг, 
4І/СВ0, Лйг.і, 0ш$(Сіі?і4$ак]сЛ, і4» 
і4, 2Ллт,і7>гі. Ргжс.л^іС»- 
' А^^I^.га/«С|^лаС'•/»«у)Сти1 соп- 
бііит \Хі^,Рлѵа9ілсч*лог.і.тс(і, 
Шыи^Сшг<4лФ»иІиі Фп4^» ]оЛлі.іЗ, 
0 шиСиХ4С(гх 9% {з.рІ,л.і,тс4.іщ- 
' сІіс.)нпЛсФп/иіілгипг, Пв^Сѵ- 
У4л9^т^ ^ лпц рсгрігмт Геи та- 
1ё соп(и1(о.РЛі/г^м2.;9.'оЗ^Сѵ 
>ЛошД»^('рагс. аог. 1 . тесі.^ 
^ ЛаЫі» тліілпч^' 

Ѵі{4, 4Ш іт$п і99/%пх тгііф- 


Вот ^ ||| 

гт иШепет ф]/с 

» Петре іп ііИЬптел соп>« 
)ісісп5 Л ^істЬе §4 ш* 

/ио/«Х'О^С»л4* . 

ЪшХл^ое^ тоіо • бееегло, сео^ 
Гео. ( ех іп сетро/ ѵаМс 
\лиѵ0Іе,^АЯ.г§.із.х^тщі 
Х9(с«! “'«Ѵ Іп4ех е^о е^е пеіа 
Еше. 22 , 42 ,н^и^а (2./!п^,ргш/$ 
теі.Аиіеі рго ѵіе, і, 

Сег.гл.ц, щ^ие /ЗшХйгщ ( З'/Ы^,) 
ргеиг ѵиіг, ргхП орс. /ішХсІ^іи 
«<• •$%. Айог.гз.2о, и^ш\9^(з* 
/іпі,ргл/.ері.т^4лиЗ^,пит ѵеІ^ 
іег рго/І€І/сі,іртх.С(ііЪ\. $ыХи^ 
р ггщХие. 10 , 22 . 9^ 4ісш/ЗшЛ$ггщ 

( } /!я^. і ^ 

& €Ш(нп^ ѵоімпіг ГШт 

геѵвЫте, 2 .Рег,з. ѵ. р . /3»л/* 

[рлгт,ргл/. твЛ, ) пеіет» 
ітрегГ. і^шхі(л.1ш ш і^ѵоІеЬлтл 
2.Сот , 1. 1$, сСнХс^Іи/ сз^і ^/498 
іхіш^ѵеІеЬат лЛѵогѵепігс^т 
ЕміфшХчп^а^ ѵоілт, ]еЬ.зд, 4 * 
ріхХ.рйіС./ііСшХщиа^^ Ѵп4е еЯ 
гі ѵо1ип(а$іК(?т^.р« 
'ѵид.т^ ви>7кГ еіі лс^ 

5ігч«і; плтѵоіипглгіеіш ^иіі 
ге/іігігГ9.т,рліГ.іСшХчФиі$ ѵоіиі 
ШиЬл.ід, >ѵеІ АіііеІ «СѵЛуІім» 
Щ0Ч>2 ]сІ9ЛП.Ѵ,і 2,СѴК 
поЫі. Ммггк.і, ѵад^Л^шХч^ч сіс« 
сгсѵіс. ]лс$Ь.4,ѵ,4,%івшё9^* 
ХпФ^З>рп^4иі.р2([,СаЪ).) фіх(3>* 
^$(Іе‘/лш,^иіеип^ігл^Ѵ9* 
Іиегіг е]/$ ятіст типЩмееЬм 
ѵ.г8 . /ЗшХщФхі > ^геі ѵеіиіі. рап. 
а.і.ра(П 

ісоШі,сЬ*ти5,(шпи« 
Іи$. Л^9тпонпиВЫі^іѵлпг^>9 
^ніл /слпВцшг, ртерг 'іЬ яесірі^ 
гиг Еис4 2 з,^.І^іп т»7в /9ю«іс» 
щіФХѵ^лте п^і, МеіарЬогіс^ 
ѴФтЬ Енс.і. і. іЫгі ЛщгМ шх4»ф* 

* I _ . 


т* ^ Р 

МММ ый'н Лргіт»шг^ 

ім< «// , *изі пліыгЛ /9р*гЧ л 

)(ігаяги ёфСвпч ффггі^фіннг, 
И*/ірі[сіПі іШ. Ел^рі/сіпііл 
Ѵ€гЬ еоті(*т клЬеі іпіітат 
китііияішт, 8 е^^м»гитяпі- 
пй тля/ігш ілИоІі гЦѵф/іі 
кіСфЯ, іп^яи іитрМі , іяя- 

і*т*іиІлЬмп(. йиг.гр. ѵ.іо, 
•тЧГ ліун» Т*І( > »і« 

пчг ір’ ц^^і, 7іГ(^Змм(. 

4 '»тг , $ыт іпарппі ^и»г$ 

тпвя(ікш,сяЛи тпи^і^соШ- 
Ьш, иріФ яві. 

КмЬ.л.ѵ.і 6 . 

Ъжі і * Ьоі, ѵассА.; ра- 

Іёо.) Сгп.^мі.Олі.^іі. Мем/. 
кш»-і-Свг р.р. ш ф*/ л швіі 
«пм, яоп сярфглЬи коѵят Ы 
ІмгАШет. Ѵ»с.т^ы>Шт.рІ.Іііч 
41 Ргоѵл 4 . а* ( 4 щ мл /в^> 
^лт> 0 »/ > мкі.ё(/ия$ ко- 
Ѵіі , іЬ» (ши ртфріл ттіл. 
^опіі. /Зв 14 Ю. 14 - і 9 - I Сот. 9 - 
Ѵ> 9 - /•*« т З.віів /«ІЛ^ Ѳі^і яит 

коѵп Ого енгл(ишх і Олі. ^ыві 
кокиг, Асси{. тыі шц $*шЬо- 
‘Ѵгі/гм'ѵжш.^гкшкл.ѵ. 14 .. ^ 

вояігяЯІ/йші . Оогйок*іі- 

і&'і ^мі 0 $/ігікяіс> 
рглтіл ігиятіп 'н , л> /3^ Сня, 
ік іяпіят. ^мгігх гомятгяй, 
тряч^гяіі V •• /З^С^тчі іГ • 
іИвт /З^^мввмпЬгаЫшп.ргг- 
ішию.і.Свг.9.а4. Ьррі^Аітрго- 
рпе,/мт сгплтшіг то4ггяівг, 
раішат ѵіАогі сісссгпо . иі- 
Ьио,Гсго. СоІеЛІі.іх. н( 1 шп т»«Г 


В Р 

'[гя[ыраіи.Лѵіа4 гІоЗИмгІЛ» 
іяпі/ікі мі ѵіЗвггЬш раітят 
4яілт, В, /д^&(/лн. лег./. 
САіоя8яр.іо.ѵ,і2. К«^С^бк«м 
(ІеЬнб ЬгаЬіо ргі?о. СвІвД,г.іШ, 
ріщІні іфіяі ^о^&^Сл(;І7и ( 9 - 
/ія^. ріжГ. аА. ішрсгас. ) ягто 
ѵві ііокив кгякіо р'ямАгг.рогт^ 
^яс/$(/1Х1^г1,ищ^нг ѵр4лішя~ 
? ХярЛшш тг /!^Сж 4 Ь 
і4ѵг$г яг ^ыіг ѵгкіг офгі , ^мі 
тіякі гигірілій кглЬіит. ЕЯ 
ѵггЬ ягогіт Ыс Іоаигпіі іеіняят 
ріш кегпятіпіош Сглгогмт 
о^трімснЬ^. Ио/гімг рглрл. 
рйо асіѵсгГш р 4- яг цни іт * 
4апямп ѵг^гит 4г ктяЫо /іл» ' 
/М4< • яг циіі гг‘до(яя4в ѵгг 4 
смг/и м глміл [и , ^но тіят 
кгякіят соп(грмлтті. Иівго». 
яутщг ли Ер$^. т. я4 М§я~ 
кіе гхІіяінЛ 
ТІ»яг\гпршпг^г, юП«ііо»^аІі- 
си[ раішат ргггірск. В. 
0^ІА!>ггі.ял.гд^’ж%0^^А»П4. . 

вГя. і>. в)іЭ-. хв^мі т$г 
тяь». ІЯ ^гпіг. /З^^к'ф^ '' 
гІ4иі&',ІЛііі\і5.ргоргіг4ггггог-‘ 
рггг*.ргг тгілрЬ. Ііири1и$,^«г, 
4 ш.ЕыС.І 4 . 2 і.Л,Іц%( ^ уй^. 
ім( ѵ^щ 9 і(Лт, 6 ятгнігі Цн* 
рі4і / ^агок.г.і9,^(9ііѵі м’; ті Аі** 
Хіаші і»г4ш л4іо^нгп4нгп.- 
хв4,4,го.^^іоуА»4Г&‘ іуііт^ 
(ы,Ь2с Мг(гі 4г /г Лги, Гит ііп- 
^иав ітрс^лЖінЫ ряяІЬ 
лШгг ягсіриит .(гіі. »4 ѵііінт 
пяшг* іп4йлп4мт. сотраг. 
ріхГаА. і /З^іівл^ф' Рогисі 


і/Прегас.) с« -пці иршгш 

рлх ^ 1 1 ,-Ьве гП /ія/ш рлгггт 
Д> Б I /лѵог'и Гасіа^ . ш схиі- 
сет іпсоI^IІ;и& ѵсЛіі$. рггМг- 
гояутіатфЗі, 8($Шгихкв( 


^(уиагтг.Сиреі\.^^іипЪі>^(^' 
Лтф-іЙ* Рггіісі г яг- ‘ 

4 фтш. имі/ртЪ 

Л 4 ѵ.Ъ(зг&іш сагсіо, тогаі пе» 
&,ОЛ»іЧ’$>Ѵ-р-І^Охіггігі і К»Ѵ 

6*Ф* 


■ш 
в 

тп глпіл( О о м 1 N и $ 
лі рготфопФШ ліііпіГу Р. /б^- 
^^шві•^^и^•7^^о%лотлл&• 

^ш/л Сеяв/. 4 /. ІО. н /лп 
»л(3ір пф еипЗлхі /и»Л*тм. і, 
ІіИп.^Лі. імв ^ ^^^иит(і./іп^. 


а 5 пч 

тпт'**е\Р*»1^ Мв'ргв^геЛи 
2г раиіиіит А&ог. $. 34 » 
НеЬ. л. 7- раиіб роЛ:. 

ЬНІ.ЛІ. V. $8. « 7 (^ ц 

Ьгеѵіиц )( ^пщзі $<^ ті івя^и 

Ш(І0. ,: I 

п іпГлаз/ Еи^.п 

ув^т "Щ^в9» Ч^ѣфІ(Зр99 


л.і.2^(к.(\хЪ]){іѵвгЬ$агіілѵіго^ 

/$и /і вагіЫіі ѵепегв. В^^утчі І '^^ "яібщ риеІЫІш гвевт пм* 


ЦГ0Ч « саг(1і(аі,ГеРпі(іе5,2.Р«г.^. 

*ѵ. д, ыі тіі /і^оитщпс пуьтц^ 

4 ргонпгоппнйі елЫіЫпт Ьяпс 
' в/рнІисипег ВсгіЬо іі тіни^^еп 
^ітмі, пв «( ѵЫвл$нгропіргв 
шгец. 

В^улш в»^« ЬгасЬіит»рг«- 
ргіі твтЬтит согроги кнтл^ 
пі ісз^'і^яіптіенлвігіЬмпи^ 

^ Е о (^/й'^пфеж іоЪиі.АЯвг. 

23 . 17 . ^^Зііу^0ѵ(^и-\^ц^Я*еІл(о 
ЬгйсЬіо^/сіивв(]реЯлпіі яі^ 
тіеапиіоіотипАо.Ъис.і/ѵ д/. 
іжеі%п%^х^ сі вв«7мГ, 

/огів /ясіпш [всп ЬгасЫо /но. 

8угш , 'ѵШогіат герогслѵіі^ 

ЬглсЫо/мв , ЬосіЯ, отпіроИп- 
віА/иа ^йЬяп.іл.вВ.о^^у^от 

Кѵ(^ѵР4 Л7гѵ(ві^ѵ(р^і ЬглсЬшт 
I) о м I N I еиігвге&ит вЯ,Ьос 
00 у раисі р4т]иАлі , ^иі 

м^пс/сипі роіеп(іат ^ Б 8 и 
С Н м 5 т I іп лЬоІемІо гв^пр 
ЗжяпвТ Ех4ееЬ.во.2о.2І0>ш^я 
0ШШ "ііп тг С^ш р ія~ 

свглЬо Шоі ( риіѵШоі } а Ьгя- 
яЫи ѵі/гів. Рлг. рі. 
щсси/^^л^оряв. 

V Ьгсѵі» е. Свя0. 

Й. Асси/. /3 ^у:ш/ нам 

іепц. 

рі.^.рз.) ітп( 5 ^^» ѵуіір, раисіі /сті~ 
р/і ѵвЬів. раиіигп. АА~ 

*увгЬ» А0.\у.г8ш ^ Ілв» 7> 4^1 

• •' . I 3 


апнігіев, 0^аі8 

і(^ хі рев т(і<р^ і«| 
7*, тшаю г іп /І.Е0 ѵего ір/нт 
ѵосмУиІит т» 

іяшт , /іупфслі квтіпм^ 
аМтяІіиті^/оЬоІш.)Енв.2.іёч 
ісага(уарн/і^^р > іп/аші 
/я[сш іпііьЫіил, і.Евілуѵл.мв 

сйръ^рщ^ ^^Іфя ( ПОтІЯЯІ.рІНГщ 
СОПІХЛ0} рго в^фіа )сви іп/ап^ 
іві гвсвп$пліі.А^вг. 7 іід. ттнш' 
/І(іфп»вхропегв іп/лпш, 
/і^іфц (Ж7ѵ9і)'& іп/апш вхрв/и 
іігіі.рисг Ьие.і8 и. х.ТітоіЬ.з^ 
Ѵ .17 {^епіііѵщ. свп^ 

ігаЯш рго /3^і^і(^^ариего»4І» 
твипіеАеаіі,ариегіііа,я івпв* 
гіі нп^місиШ. стЬгуоп Ьне. /• 
ѵетС.^в. 

В^іуи ( ех $ 0 А,рагвісии ерііл^ 
йс^ ^ѵ/ипАо , ѵеі аЬ НвЬг, 
т? ^і^]ірфіпа)китв- 
Зо, ріио. МаиЬ.і^ 4 з, 

^ісоіЫі і^аЗікыі ,р1иі(/ирвг 
/Іві (^іпум/Рві. гі^о , і_ггі§о. А^ 
рог. II. V 6 Ѵ»« іля^іх^ (зф^З*. 
ргл/./иЬ],) ріті^ , пе ріиѵія гі^вв 
(вггат. Імі.7.зВ^ ргжП 

Іобп.)тг9Лк ^ч,^ѵаг,рвАві Ысгу^ 
тІ4гі^агі.Е^^%\а\оеіхлз.Іі^і'т 
рт ууСІр ІІІ9Р а7СуІ/^>^*^'еуІ4/;із9 9 

(ілЬо ѵвУй ріиѵілт іЗціцгат - 
(^/етогіпят. 'А4 ѵвгЬ.рІият 
ѵвУир/иуілт.й.І.зЗіСі^ірллві 


914 В Р В В 

Іми I іяЛі.)віпи « ѵЛ .Г’жтЛ^ 


- I 


'к 


^пірт (Ір/ііірктгігти. 
#**.диг.вс»ля»'{«й 5 /»щ /8<і|«; 
(аогл.ж^-іпЯп. ^ /еіі. *гд- 

«і/, нврімігіі. ргаплй. 
ргхГ.раС /3(«д«/му пгі^Фг, ит-^ 
рІМФг. Емсі.а 2 .Я 4 ^ 0 ѵ^ущщ/*п 
ін $г иггя, іот^г« 

пая ^«г)9м^іг«п'.рг9е(.ра(Г./ВіС|^- 
. яяЛ »Я г(^ »»' 

^асіраі. ртЫмпіФпвг рлг$ г«* 
рпі/ /икттіЛфг. Г.а. ра(Г. /3^- 
'^^ц%іщТІІ*Ьіг.ЕС*.^і 4- 
ти»(ч>іп Гж/вДф* 
яіглѵг > гі%*Ьмншг топш(л»~ 
^шяф ффгмт. іііт 2. рт^[, я» 
ил /вгтЛ і-нц ит ■ 

рінлг, Атс$ 4-7> ріс(- шс(і. $і- 
, мпЛф *Я В(»^ чі ч ПІП 1 
Ьи> , ріиѵіл ѵвЬчтвяі ргв 
ввіи , ^млт $0ггягнт$1^ѵ$ФЯФі 
^ір$штшг,^тлт ШЬг.тЛ, 
І,ш$ініп\таЬитѵвіяпі. Нвті- 
гт ІХіяВ. ». Ѵ.ІІ9 Лт^р 
и»с ёП , іттепГит ітЬгеш яр- 
р»ёяі, Ліяик-г- гі.ц^іі^чч^^ч 
^,ів€ііи{ф» //іілр/т* чЯпіт 

Ще/іг»іччщ ШЦЩ» & ^иятчт 

6стОіСхсап<1с(со. ѵіічнг фт- 
$птЛЦ(1(иі^ітФ. Гяи/аяш 
яі* (м^іфТч^яііІ- 

ЛС<е«ф«Спг. яёкіЬиитіпіі іф- 
гпгфгф'%(і,<!і4і^фящ 8«- 
ѵіісг стт^етігы іпгегші. 
пог.шміпГгето. Мягс.і 4 .ѵ,і- 
ФісчееА>и!,%(і.рі. ітрегГ.те- 
Ііі) тіг^.ІГФтфЬяяНя Фмт.]оЬ. 
п.$в. І^ф4/«яДі>0' ІПІГФШПІ. 
ТліЛ(»С(4(Фчпцщ а.і.ілс(1 о«- 
т *Ъ Мяіік.д З»- 
ЯФФ^^чтЪ(і-^і' • *' 


іы] ъяач/тіііяштіяяфш, Ні 
яіЫЫіы тіяй іпічііхіі. \яЬщ 
и. 33 сиСв4/м(««й V ■яфАІзѵ^» 

1 ^ Ьк^» іяиіі*, трятт»^*- 
гин.Ь' іягкяѵіі рір(тт. 

В{«гт« Чі ч іоаіііиСяяяр/а^Фря- 
чЦ Л $^ 4 я рФто) }фкм.ія. яр. 
Ьауі ^(Фгтіш у*^Лря4 » ііффкяя 
іягЬя, гвтіги е/рі/мЯят. АрФі, 
4-у.см сжт^^впщіір»- 

ші і^НеФтіі, рГфЛікяяі ФХіОя 

ікгФЯФ /яііягя Ь' (Фяигня. 
В(*»ия и, (опо. ТяЗ. (і^рччт. 
^»^I 7 . 4 .а.I я&.^(4пч0л я.8ят. 
гя.ѵ.14 іС(^гт0г> і( і(у>* • 
еА^р •$ іікял (ряріія 

ті^.іфяші іефеів ^ о м і N и $• 
^Е^іФІрФі «ЛЛг ѵосФт[ият. 
ргаи. аЛ. /ііС^^ткя- і/іІі**Ъая 
яЧФЯІіят геЛЛф.яяМфргяіряр". 
ІПрП. І/*€іСі*ПЧ^ ЯІІФЯІІЯЯФ 

ія^ФЯФі кФггФГФ рпсті/мт. 

Ѵ«гс№і> Iа^иеи<. «. 

Сфг.г.ѵзі.ѵііфшг фпнт я нф~ 

тіпФ в цяияг .Фхігіія 
Ишя у.р^пфЛгфри імігягі/іф~ 
ІріпЛіпёі, «і(Г ^^^^НЗФ^ 
^Лі2іц.еігеитрФяі[оилі->. 

Явпсісо , Лгі«1ео « ігф 
(р> ргіііо и #г», АЯ.7 І4‘ 
^р(з.рІтг.'\тры^- яЯ, )тші*пр» 
^ іж'шпр.рпМаяі ІФязЛш 
$п г*і».Ра»./в{й|»)?<яЛАв.ргап, 

аЛ рг«г.ра(Г.^1?І»ѵ/>«>, 

мя4е фЯ В(ѵу/^і ш • Гістііік, 
^і\Лоі.Мяіік.9.і2.ІІіѵу/АЗі’»^» 
іЦр-гтр РгіЛвгиФяпит. Мвіік, 
2 і. 30 .«тн 1 іщ кХех/Ф/іЗІ •$ 
у/4^і чѵ* ііфрхаіі > ііііф ФТІІ РфіШ 

^РтиІчЛеяпит Ргоѵ.ір.іа. 
ягмЛч /ЗрвіА<я{ 4(АЗІ* 
хічИ9;СФттШ>ф гФіирті- 

Ш 


I 


в V 

ѣіЯ^тит иопы. НЛг. ш 
Пф(ш кепи $Я аиНіяліи п~ 

!«• 

В(»«> (сасео, тапо ас , Аіпі1/о 

а, ^4е»Ь.).іі./і(ѵнііуХѵ»ѵ ті 
жгш^ін іні- 
ешт ятмгят я^ият. Ніпе 

V л ( і/> 1» М7(( тіс р«и 

^ іЗ(ѵм, циоі іп ѴІШГ0 /мр- 
рмІІтІя$,/іМ ірягетмт /ітіпв 
^ыя/і (ея(мгіі)ія/япі ыш» е$я- 
^т(іи , $я/яті і^/іяшг ія н- 

Ш 0 , яткгусп. 

Ъ^явжтѵві /иСёівят, с<ітс> 
яЛ/фгтят -пбч^яшЪцяпш 
ѵыіявгф, іріт ^і^яфкя /*;«• В. 
Д^«м.ргхс.а&. (і ЕхмЬ. 

>•* 

ШФШффгят [*н іяіяѵФГ Лв/сФГш 
ргит яфя СФтікі к ршФгііі» 
тФЯ.]ф[яА І,Ч.*%і>Ч‘ЯФ п /<умг« 
-т ^і0^іЛг$ц( ргс^ад. іп- 
Йп.^ іѵтіі е1» ? лги ччі учі> Лф- 
ри тяяяящ рФ^шя^тят СФте- 
фИрФяі Фх раЯш ійіш іФггя. ]оЬ. 

б. ѵл}.я іяіеіях^^я* тФіі |3(С(м<С' 
т( ііяі .^Арагг.ргхс.а^ )^мя /я- 
рфгряфтяяі ш , ^ті СФтпФііігяяі. 
і.Вят.і»,ѵл.фя і^іС(фіям(і. 
^$я{.р1иГ^^ашре[Еав.^ 

« япшяі ѵЛ»(> яяя» ЯФЯ СФШФ^Ф- 
гяг ряяіт, ЯФ^ ЬЛігяі я^нят. 
(иС^якФі рго іСіС^тхФі Аіііеі. 
ргхс.раЛ. ^і0^я(ффцвфціщыяіф 
фЛ т&- та. сіЬа$,е(іні. ^«• 

ііяя.4,ѵ.ія- іцзФк^ікР «я> • ия 
ті 1* і ял^Ф-^ятші /и, 

ф/сл пня фЯ ФХр^МІ ѵфЫяія- 
{фтФГш,^мітфііяФ- І.СФГ.Х. 

і(ірі и •*ив«гия 7^5»^, 
фря {пФтрФ СФгрФгяШ , ФХ/Фг- 

пя) яфг ЯФЯ еоттФяіяі'ОЛ о. 
ЪІсГф ЯФЯ фЯ Афягіяй ргсргіят. 
^ЧряіиЫгш ѵіггт фЯ фіфгф 


ВТ пр 

рф, Влтл^и. рФЧФ^$іягфп 

ФЯ МСМФ* ІІяЖп, ЯФ фя ФМЯІІ- 
1мт($пргтттряФГФт) рФГІФ, 
ри.^ияыитт1ФфЯ. фѵфіфяіяф 
Снкісті яяя^яі/т рФгЛияі, 
і.СфгіпікаФ.Ѵгігчі Фшті (і^т^ 
ча^ц/Зіщз* \фя»ііт ф{сят ри 
гііяяІФт фЯфгмяі.ф.Сфт^.ѵці, 
•тЦФЯ(ір/^трщ^ХІір , фЛі ѵфя» 

ІГІ ЯфРіНЯІІ { ыЯІ.ЯЯ,рФГРргФІ, 
ря/р /І^(ЯФЩ ^ФГІѴЯФМГ. Ве»«« 
м( и аЬис.К«т./4.‘аі7.и^ {«• 
/іяфіХфІя ^ффч я>іф»(,яфт 
Фяіт фЯ гфряяпф О Б I ФІкт 
рфіш. СФІф. х.іб. (»і і»Тіфі(фі 
яВАфкпФ ^/і(фіф4 щсфтіІфІ, яо 
^міі ѴФФ іІятпФі ФІ> сіЬмм ѴФІ 
^•с«от.е<1иііит. Нфк.іх.і6. тпі 
(л*яі ргф ФІнІІФ ыяісф, 
СГ0І10. МяпЬ.в.хо.фжяітіФщфі 
шфщ Р^йФгіі^яяі^н, яЫяФ^іі- 
ЯФЯ, пф<ряф ФГОрФ ФФГгмяіріФ. и 

л|^^ѵв^п*^і‘Ы^Ф^и^ Иаасо Са- 
ГаиЬопо. «•< ^ил< ргф «цс 
Р^ыдяфФн , ЯЯІФѴіР»тФЯія^»~ 
фок.і.х.кіфяя(мтф>,%0^я%. 8ІФ 
рассгаІіЬапшс Вс аиго. 
ргф ряіфгя ямгфя. В(«л^(В' шіі 
еГсиІсшиса- Імс.Х 4 ..рх,і^ті я 

^япц0г ФФрн ^ ; кяЬфііі ЯФ кіф 

яІіямЫ сіЬ$ / я }-регР ргяі. ря/р 
/ЗіЬ^апмі ЯіГІѵяіиг /3(ятіі и іа 
еГсиІспіис а шп. 
и а и а ѵеішіЬцс сопГшпршс. 
АЯФгах.хр. І(Я- 

Лі«)яміАи»(9бІ**»7®' 

ФГф/ш к ѴФгтікш япшят фх- 
кліяѵіг, ркікігіяр рФгіІФ. 8іс 
Офш [мрФгкфтФі фІвтяірргФ- 
іі]ртияяітяІФтІіФ. Ри(.і.ра(С 
(і(т^щфф/»ті >1 тя Фотиіяг ,ир~ 
іяіфтят.Ех^.іі.}. и/в^а/^іг 
Фгтщ ^цц,я«пффтФіІФіиг рфг-ш 

тфяімт. 2чта({^79'«в.ч Ба* 


ив 1 Т 

цсіі еопГитрии вх ««с ггЛ% • 
%ін$яі^ ^$тI^^т,]ясоЬ. 
^,у.а. 

Вѵ9*(а« ітараг}, /хя^ит, 
йп*и /іѵсх^і в і Іеяіеі рга 

ісіет. Ні /іуев^ Р*С~ 
/мт т. 2 . СІгіпіЬ.и. 2 і. *ѵ^- 
рѵі^ттпііі^яо&іт 
яі ёіщт іп рго^іп(1о м*. &утт, 

ряеяяѵФ Ія та гі/м(ЛдС»І(Зн ш 

♦ Чі<Уівяі<'і''АСі»вг^і»«>| /мп- 
ёо еяіг*пі,/сіІ, ^міёквтв Ьоілі* 
тяг яіія гяпоп$ѣв/рі «хр/*гяг«, 
|»г«м ^го/ипііряіш , іттеп/л 
ргв/ияёияшѵогяіФ, еЯ яёу*- 
Яіѵмт <$• іі$т вЯ ^маё Гипсіі 
^хрст« , іп іттгрГпіл рагеп«. 
Щ,\>у(Сііі.Іис.8.ѵ.і». мі-гіиітСуг 
п> мяО^ім, лЬігі !я лку(/ит, 
іі «.іяшцгит. ні-^мСѵѵ 
Ія Ысит Гмяёвея^ 
г*яі*т.рігтеілрЬ.Г/4І І7-Ѵ 7 . 
чя* *еіц9%ф яя ііѵвт<^ іпЖщ • 
умёиіяімятиІіяяІ>у//ш, Ь.ц. 
/мт $тріг[сѵміяЬ$Ііл , іятргс- 
/мпё*1мог , ці кятяяі іп/вни 
ясіиФгмтгяіі» гіёёі»*ум»я$ 
(Іешег^о, Ія рго/мяёмт 
яУусм.^.Т$тоіЬ.б.р.япіні 
_ $і\щп (зркрг^-яЬ.)^^ 
тц.^мл/еіі емріёцяш ёетіг 
^мпі Ьі/тпп.Тші.ітыял- іСйЗі 
«ж. ргфі , яВ. віГѵЭцсуі. Ьнс.у 7. 

#л( ( ріівГ.раіГ. 

* тЬшс ) ми^ /иі «7 «7», яёвф н( 
ррпі тіг^ігфпімг. 

сопит, реШі, 

^^{л^ ^і^вщ рфйфі УфѵІЯЛ-]фЬ-і6. 

Іяп' $й(очір* 2 , 
сііісшт сФп/мі яё ніаго/ят 
(мит піят. і со- 

щпиі.^В.^. 4 / ■яя‘(^Ъц2(рш- 
м ^и(гм, яриё Віпфпрт ^НФП- 
ёмт шіягшт. 


ВаагФ* я і Ипі ёфНеліі/^іт} 9 
^іф/$Літі Цпи* ярмё Іаёврш ' 

(іуСГик. фНтфуи/ёфтсмт ямтя 
ргфііі /мф и/іяімФ Рііпіш иЬщ , ‘ 
ір е.і.Ьф. ятмгяІ.Ьмс.гё.ід^ ■> ' 

СмЛІѵвЯіЪ ЯФ(фі!^» 1^ /ІѴвГФФ» 

інёмфЬяшг ригригя Ьу^», Ь* 

Ф. ѵ^іЬш рнгрнгфи ф ЬуЦіяк^ ( 

В(!«лг(^««іЬуЛіпи$аага,^і(^'. ^ 

/}і!йл> 4 » V ті /нУ/іяяііѵ}) рая»- -ѵ 

іяг. Арое.ів.ів.щтпХцц рчуіхщ 1' 

ч чй»йЛч»4»ч Ііѵетш { тси/і 
ся/ш) нгЬі ИІятя^пя(Ь.Ф.і»* 
ебія ) ятіВя фтяі Ьу/(і»Ф‘ 

•»«» /нЬямёі і»2ѵ7(|| , ѴФ^Ф Ьу/г • I I 
(тя, \ 

ЪІмоЬіЬйгФіфЬ/ігиф.иФтів- ^ : 
^Ф.Ргвѵ,Я7.Ѵ.28.(кіміХ!^Хщіѵ^ ■ ^ I 
вшл-пі I оЬгЬмгят йЫя /мя^ 
ргмёфПі. Ѵм! ріям- РгйГ ріСѵцр* 
ргяі.ряДу^^ѵтрФоіФщіщ'/^я^і- 

ргхршіаси*. . ^ ' 
ргярыимт кяіФЯі )( яИзігриф- 
І&'щі сіг€цтсі/ш , ^мет Ьяті~ 
тярейят, іу ё /іпФр*ШемІЯ \ 
ѴФсят. Лиу^Хѵг(^ щ- ё. $ѵффф ^ ! 

иВт>о(7^Я11 (т?я 411(ы іпФх- ^ ! 

(гетігягф риёемёі. 8іг ргхри- ^ 

(іит ^яііяі ёісігиг а ргярм- [ 

іяяёф . унфё рпрмгягі , ко( еПщ ^ 
атри/яп /ем ге/ееягі /еЫяі іі. 

Ы рейимія (унАІр(ат ііяпёет 

ЯЯ7Ыг.еся^іаѵіІяМ(Щг-ё>'і/1*ИІФ9 

ѵвеяі яя(»7пе?іаФі щ щ 
ФФІее й. Л 1 

Вяд»« я і 2 П,я 1 еягі ^.ё-яіія <а 

ягея. ]егет.рг-}. ^КриіФЯ» ТЯГ 4 І 

/ім/ияі тч «Чей) л! 

(ісятипі яІіягілВяяІі, иУіяе- *' 

іяѵі /вя/ѵА» пипу мят ёш’яіія^ Л . 

гі ёісі,уиоё □ в и $ /іЫуіфч ех- 
ігмі,(её/етр*г ^яФіягч'&іег, ф 

ѵесф ^мцчягят ^етіИіші ям» ' ; | 

і<1о1оІа«апіго,»яЛ»ягі.^^м4я»т , 

' " V* 


л. ГА - , 

ѵі/ І 9 *иі пі^ет ѢмлШлгит 
р 0 /лѵі поп лррейлгі пип^имт 
^а(сгще^л,& іп Ип^ма НіЬглм 
/ •ѵоат иігоіібеі тонЬ сл^ 

рЛиИл •Ѵ.2/. •п 

гьё^о^ ліглгі^ 

° ]^лаШ. Л^рг.77,л|. 

ІПѴІПІ шлщ лгят , смі іп/сп- 
рінт еглішііпоіо Оео, Ѵосет 
' ^ІГІѴЖ л ^€Ш0»* 

>: ^нріі ^гакіЬно еориогііоі я[с$- 
' іеги^ЗііІрлсвідпіі Сгяттягі- 
4Іро$Л$ ^яшо,ѵсс^т Ьлт^и- 
м*Л* щЬНоЬтйіі.НіЬгяп^^^^^ 

фПітЛіяфШіхсоІ/мт, Іосит 

'ёЛіит,ітіпепііогіт , иЫ Ыо- 
ІоЬцгл лНі/пмге ІоІоУлш [ясеия^ 
^йііатіа , иП(ііЛ 4 Яыт ш кос 
ір/ипі ѵосаЬиІит а і XX /лре 
^вгсаіиг (опЛегѵігЛо* 

ПітОгАсят 'ЕріЛі с,іб.і 2 . 
]огот.7^ір*(^с.^г.^. ^ с.^В 
Но/іА 10 . 8 , АтоЛ 7 .^,(^с, 

Г А'^/(рі «/? іег4іа Шіга,^ іп 
питегіі (сгоапит ф^пі)!- 
ся(. Вісі ^иіЬи/іілт ѵЫоіиг 
^иа/і лЬ АгяЫсо 
. Іопіі ^^^потіпягипі 

». ЯІіі от. ѵоі ул^/ц 0 ^ 

• уярбХ» яУ ИоУтАО Ьом, 
^ят ѵосет Р^.^. ѵеггіг /срух- 
к,е.рсписм 1 ит»сиЬлгл/ен 
оеЛшііпіе яіішѵе іп/ігитепіі 
Мифсі/і(іеі{иЛіпетст. 

Глу^еитііі^ ^)п"гагпа, ІЯ0Г* 
Уі Іросш. я Тк. ^‘ли ѵеі 
( Ці]усИ . ) ёеря/іоГі ^поё ргохі- 
тж^илі^/иУпЬ ^ера/саыг. ЖЯ 
рягііс [ги тетУгі іп согрет е ки- 
• тлпотоифсясіо ^ ргся яУ іи- 


1 ІГ 

Ляттміівпе, Оегп/япіе}^ Ьсір 
Ійіи %Г(ШЬ. Иас іпитіит си- 
гяУіШ еЯ. Ехептш ѵегЬ км- 
]ш тогУі^гаёш яіія ѵосе Сгл- 
с^ Мсіі^ г(рягсіХф' у Ф , ^иот 
ртог/ш' іпсигаУіІет ф тсЛсі 
іглёипс! Же ргоіпііл тетУгит 
кы)и/то'(іітогЬ§ оф^ит, оф 
еп/іп/сШепііит . пе рлг$ /я. 

согаігякасмт. ж.Тіта 17 * Ф ?<і- 

вштвГѵ » Ші уНу^витл іФріІш 
Ѵ|«, с9* [отто вогит ((сНіеПа 
клгеіісогшп ] ёеря/сес , ш ^яп- 

ІГ4ПЯ, 

Ги^л щ{ щ ^ага. Ѵох Ѵет/іел 
(І/і^.1.2б. р.) ощіпе ЙеЬгі»^ 
ип4е Вутіясят , СкяІеІАияпі / 
^схеиііяІеЯоіогірпет (мят 
Ігяхфсопфяс. ШЬгяісі ѵося- 

^нг\\^г<іият ѵосет СтясНп-. 
игр гШі Щ/ік.з.р,ѵегівгипі ут- 
^{іФ,уаІ^л от^оа^^^^, (§* рог [уп- 
сорвпЬигА і^рго^япміііскиг 
іягл^ ^шіеи иіцріъргомс Вугіл^ 
с}^ок. 8 , 2 о.ргіЫшг, 8 мЫм^- 

(ттл»^фф I оЯіо іпигргеіяп- 
/ мт. ув^ФіриХлхіФі н 'Пі^ах.ор^- 
/4гшт,аегапит,я^і^д;^4 аЛег<* 
ѵяшг емРоііимг, Іп V. Г. 
етяі 4 гягіит итрН , іп ^иоЛ 
еопуісііУяпімт ресипіл аЛсми 
/і4 4ІѴІПІ соп/ітѵяіібпот , иі 
раио ох 2 ,Ж.еж* 2 $.ѵм, Мятехг. 
ѵ. 4 зХмс. 2 і.ѵа, Ет^б хгагіищ 
ЕссІ^ПаШеат пЯё ѵегшмт іп- 
ит поРгаш Ьег ^а[}(п. Мгя- 
тіит ргіпсіріо , ис к ас еѴ 
яііМят, 4ісіімтй(^\\ѣ а ріри [ем 
(і/сейи, кос оЯ, ѵітіпеи]рогсіо, 
^иіУш роемпіл рмУИс^ ргіпсірі 
4іЫіщ я/ротСягі ф іпсЫЛ [о- 
ІеУяі. Соттяпіе} Ьіе 0(^(1^ 
(йІІШІСѴ* Яотп ул^ярѵТмкіФт р- 
\ ' I і 
I 

«• - , 
Фпі/іШ ііілт Іосит, 9 гм;и 

4глгіит Есс1ерл]Исмт , 9. 

»•, ргвтг 8угшѵігУл еѴі^рл- 
^^ѵХлкіт ГІ’За 

Шшо^мхл,и.9Лп$о1вео М 

^Л$ ^ірс/!I(^^^9^9Я ріСМШйТіЬш 

ііѵіпк[лсгй. . , , 

Т*)^ іля^шлт і уяЖлІ) у»’ 
т» Іас. ув>* $ЯаЬ* НіЬг, 


ТА * '1 

4 . гЫіПі в^иогл 1 

шш лгтіЛфлаі^ 


Ш^ре іШлауіЖ 

Хлішц» Оѵі</« ті4щ-~- —-Д 

іг: ^ис(1пямш лггіЛфллі^ — 

ШІГШ ^ѴйГ<І> ѴОСЛІ 9^ойА*Л09 ^ 

Ьмііпіііілт От АС Л ѵбсішзіл^. < . 
сіип. ^^тѵм ОтяттяЫ^і > " 

ігяЛлЫь ужхии 4і тлті 4І€Ш 
9 Іи»щ^л 0 ѵетб 4і ліігбѣ ВіЛклф^ 
ір[л іілрклЬіші, шлііптт^ 


Ч 


^ии^ліитб іріі пе<1Нвл^, МлтРт 
й.гб. ^ і^іЪ ^ітулХяі 

лЯ •МЯГАМГ ітлѵіл ІГМШ^' 


^іФИ{і^'г 9 міѵ. 

ип(!с Іл&яАііі Оі‘ ^ 

ш*СзУ»ѵаЗ‘ ѵіг'Ь ѵбсіт іФп/еснтя »Я іп%%т тлгіі ігѣш~ ^ 

щлт ф л ОгАсл ся[ш ргнп- ^шШіш. ГлХІ»^іі »я4у-пгл^;;ру - . ^ 
лгіішбР^пЛияг.і.Сог.и.] дцШи^.дшсш». ^ 


Ѵ. 7 .Л ?>л'а#' 7 (^ ‘п« тпі^т 

гаівЭші ^ 4 $иае 1 ЩЫпоп 
шііі 3 1,гі«і.іа.і4* уі ЗІйт 
(яеіи[.сл[ш) і§ » шглуи^ 

^ ^ тт -/ іі^ ^лт шллФл9іШ%. 


тг иЯі & >»«Л«. І*г тгіарь. 

Лл • Л • • . _ А «■ шЛ 


Г#^Ф- ші пирпас.'Гіі^ф'^- 
аш тр ) яп4і іПуусл 
огімпЛш /нт. ѵеі я 

тібт.тіо.'^хххлпиЬбпіо^ 


ги<іІ5 іпЛісиио» і.Сог 


Іа*»*» *$ 

|«^м ѵо/ мІті,(^ поп і[сЛі 
ШФП сіЬф /о!м4ф* НфУ.іі іа. ууійн^ 
турнтт Чі^гхіі уіхллі^ > /*ві 
0/Ы , ^ніЬш иаврі орш , к. ф. 
щтіЬш рГФроялнінг & іпрііг 

Ъяіяг чн 

^Ф9^^ш,гн4ітіпіяітш аіо- 
щиіфгит і^Раі^а. а. ▼» 

іШ /сгтопІА рпештмт вхрфп- 
и^сіікйсі/І поіффгнтри, 

4(л^глгфятФГФ*ѴАтЬЫіѴІт. ^• 

'^%^н\гс слп^оіс гсГего.кл- 
-<»Л4*2^ваЬЬао. Г.ѵЗр^л* 
а.і.аа.лл^ 
Д|»Ж^Л» ^5 НоУі^.в-ргЗСС* Хяп>1- 
^*к2сі<|».рг*Ь раП.>іг»;^>-А*- 
Лѵн<ц- ра«.рг«с.ра(Г. 'Утпуул- 

«ІЯ Р/ліЧі>А. аог.граіГ. ссфіух 
Хнлтіс^іи/ С(іи/тАі>9»^кІмаліШ 

/ш» 

ІяХІлищ «гі 1^ап^иіШ^аз та> 


,ішттл гіог. пир (IX 

іг тіілрк. ІмшЛо , ^но4 яоѵл пиріл ѵсіяйл 

’•?• а. уі>-А I /асіф я4 ріопр Ыашп ЛеЛиагш^ 

іііы &0ыил. імг. \оклП.2.1.уАіА^* йУаРа ^ 


уаС99 ти ц^ѵг*^• \ пГл » - 

іыг, ]окап. 2 .і.улу^ іуі^ ся 

ЛаШЛПНрІІА ФГЛПІ СлпА.МліТ^* 
Л2.ІіЛіі^Ѵіі(0І>уН/іЯі НфЬтлфпЩ 
рГФ 

рЫлЫт* уіу$х Н9 «|і» р{* пит^'' 

$поті 1*яііяфтит пирп^*АІл^/^, 

22. 2. ЫІііП УЧАШІ І4 
еа пнріім /Шо /нФ.Мсппс срц-- 
Іит /ія сопѵіѵіит ріг/уп./рФСщ 
•рЫфѴіг/іотт Вутілсат. Імсщ 
і 4 .?^'і«іісА|в^п«гіяяі®- щул- 

а^ннт хпѵіілінл /ишгй Л 
^нерЫт аЛпнргіас ,/ш сфпѵы 
ѵінт /оіегте. соп}и^ит рп 
теіопу.л4}.НіЬ.із.ѵ.4^ I 

С4» 9 ЖЛ копогрЫи €р СФП- 

ун^іит іпіег ^ио/ѵй.Ьосп^ йЬі 

шірііх ссІсЬгапіиг ріт шфіфті. 
л4].Шчк.2$що.ІХ^гЛ 

€І<ЛіХ%»^іТТ <^4190 Ні 
тніуяуні, ѴеппЛ>оі^/ш,(Р ^НА 

ьагаіАіглпі •иігііпФіііп^ттѴФ » . 

гті снт ів ліпмрі'ш ^ нЬіртА^ 
рфрш м & ѴАтЬшп 


] 


I 
' Р А 

іісІАГяпипотіпе •тг у»(лт Ыс 
/іріфемгі ІОСШП ір(мт, пмрііи 
іІШ сіІіЬг4я4и іііріплінт , к, 
[нтт$іт ссеімт. * Жі рглипл 
МеімрЬогл §Я лйе^оггел , иЫ 
*ѵііл 4іегн» ^ рефЯа ипіо 
€нт Снкх$то сбтраглыг 
€мт пнрііи, Гл^ш і ихогет 
^исОі {мт АсснІ[^Ьи€ш2о.)ц.. «і 
5* 04Ш<^ ТШТШ рМріЬП • УЙІІ 

' і^и^ш [есиііихогёі ііисипі, хпа* 
хгітото]ип^ог і.Сог.7»і'б. 
рлнп>9вш(В'р1»рТй/Итршга$.мИ',) 
ттптопіо ]ип^япшг. пиЬо. 
г.Тітогк.у, / 4 . н#тг^< 

ѵёіо, иірипіогві 
*ѵЫмА пмЬапг. ітрсгЕ 
^9. ІМС.І7-27.^с0ц99^і‘Жг999з »>Л 
ріШР (і'РІ‘ ітрег/. л&,) ші/іЬлт, 
ЬіЬіЬлпТзихбгпіІнсшЬят, Р. і. 
^/кц9».Ргх(.а6^ ул^^щ^^л.Со“ 
гінгк. 7 ,ѵ.іо. 

( рагг.ргжі.аЛѴлг.^/.^ 

, ік Ѵбг'і ^мі тлігітопіб 
уипЯі/ипі, (Іепитіо. аог.|. аЛ. 
$^/ичаи $х |. Млгс, б, 17 . ея еШ' 
піш Іулуипп ( в./іП^.яог,і.а3.іп- 
ёіс.) ^иіа Шмт, [с И. Ніго4Ы- 
4*т,нхоптІгл(гиРкШррі,сін- 
брбглг ихсгет. а. і. аЛ. ітрегах. 
уЛ^ПрАт. І^СоГ.7.р.9І^ІСПС 
іук^тАілргщ уяищаі.'ПФПір' ( 3 . 
рі лот, 1 . лЗ' . ітріглі, ) х^нааглр 
і$і ул^лщащ ('аог. і.а^.іпбп,^ 
і жѵ^ій^л ! , <іибА р [шпбп сбпііш 
тіепГзтлігітопЫт едітлклпі : 
Мат теііш $3 таітітепіит 
ябпггакігбз^иат «г/.аог.і.ад, 
і|, Маіік.ір. д, 
лр)ул^1^тп \з.рп^щтог.і. аЗ, 

Уѵ(ВрІш (раі|С.а.і.а^.^ 

{гермАЫЫргітЛ 
и*9Гб) Щш іцхігн > т<кіклг 


Т А І9#. 

імг: ($• ^иі Літі]ріт інхігіі^ 
таскашг, Іпм/неіімтбЗго^ 
ГІЙ. I .ай. Чущ^ 04 1 рег /уясоретб 
тііаікб/іп ^аЗш шх іус^ 
п4* АШгатіптаЬтоіепѵір» 
Гб мЬ іпи/ііаіб ул/ло* Ьмб, / 4 . ѵ» 
20 , уиитщл^ ^'/4/^ >*Х 2 Гіт Лихі, 
а. I. ай. ГиЬ). уіі/ш у , ак \убцзд 
і,С0Г.7.28.і9Ш [2./ІП^, Л.Й, 

{з./іпІ.л,і,аЗ 

Ах ^ іихшти ихогет • 

иоя реесл/іі ; ($»уГ пмр/егій ѵ'ѵ^ 
^б, поп ріссаѵіі, ргасГ ра(Г ^ 
уіо^иі оущ пюЬо. а.і. раІГ 
/лц^іш пир/!, Маге.іо.і 2 . уе ^ . 
ищ^р( 3./!а^.2,і.ѵ2([.СиЬ\,)о2і^» 
^*;(<4гщз(Мті^!а ) пир/вг$$ аШ 
( тагііо )трескаіиг,і^,Сог,7.зд» 
іА* А уеук^іиоар 

( аог.і.^а(Г.іп6піг.^ кЬега шП аі 
еиі ѵ*Ц^ пиЬвпАит, ОЬ/егѵв^ 
іиг к\с (ііТсгігосп , ^иоЛ іатеѣ 
Ьаііпі /ігі^ікі оЬ/егѵапі, уя» 
(лщсщ еЗ ргоргЛ тагШ • 
шигуяСм уѵшяАц^з 4иссгеі»> 
хбгіт : пиЬсгс еВ та» 

ГІІ4 « щ ^иа еіосаіиг ; 

уцрсі^м Ѵ4Г0 еП рагіпіит , 
Аіеипіиг уиисищд^ ^юец ѵеі 
іі^реЧ СІОСагс. уи^ітсеуец иЫц 
еЗ циоі уй^иріоі Маге, ір, а/, 
*Жх/лрц^лі пиргиі соііосо.щиргц 
<І0. Маіік, 2 Ш.ѵ.зо. со Я9л$ца^ 
^ 7 » уореытір , ш-п е!иуо/лі^с9ТЩ, 
пат т г$/иггеЗіоПб пеерио ( '!//• 
Т 1 )ихбте$ іиснпі 3 ше^(ти1іі- 
ге$ ) пиргнт Ламиг, Ьис.і7.87щ 
іусршр 9^і^іусіл(^о/к (іР(Лт- 
рехГ. раіь) ихотбі Амеекаяе , (і* 
аакапіиг пиреит. Риг. ежуо^і^ 
еш Ргахі«а^. ^ууАрмц^. а. цай» 

і^іуа/Иіои Лі і. ежулршкбувз 3 »/) 
пнрйтзбЦбсагзбІоедг^ 


І4в Г А ' 

соеІеЬс./.С»* 

? 9 <№> іО!І*Іи *Я,[вІгсііш гЯ 

іІвш,^$и/итіП$і. » #, 

умі ргіта ыхвп тогіня лі /*• 
€нпіт ітнпйѵііпмрймі. чпХІ- 
ші, ^мі тміпи нх*тм 4 я~ 
т і,тлігітвпіл 
€мт тиіііі слтглЯя. 

Г«/(б)г«( і • §ёпсг. Ъицнг 
уЧчС(і; рго раиі^щірігЛ/певреп 
? • Ь* •р^п^Ье^іп ^ /3. Балет 
вр*пгке/йеП т ѵесе 

рю (і іщ^сія.т.Зат.іЯ.іЯ.ііі іу» 
іітт^а^С^ФііА^а/ ^ /вап- 
Ам( і ^міе [нт іі»,^ноіі[нінгш 
/іт ^епп гв^ііГГл/іІ^н аЯі- 
шЧагеш соіха.Ъо.Тш.^іт.Рглі. 

(3-/іпі.рЬ[<^натрег[.) ^ і/н, 
[ат^епгг а/епш егаі, ‘Бтулц- 
С(^'»аЛ)піи(із]агс(1исо. Рга- 
рф^ііф іяі яе$ая [мрігѵ»лііф~ 
нет (ні ііа Іо^маг ) к.і.[месе[- 
/іопет. ё. атрігогфш еотга- 
кф а^пііаХФт. БЛтпул/е^^ё^Фы. 
МачкчЯх.Хф. іжіул/л*(^аі і «- 
і^фі( іѵтеі пЛиг уІшеІАця мт[, 
раіФт Ф[шёмсФі а]^ііШй)нгф 
ихфпт е}ш. Рг*г. ай. ппуі- 
ен I. аог, I. ітуа/и- 
С^^зи. аоі.і.теіі. штпулцЧ^ёз- 
ЮФ.иІш аш.%Сепе[зЯ.Я, ітуі(и- 
С(Лфн^ (а.у&^.аог.і.гоесі.ііпре- 
Пт.) вшпЛ/і» 1^ іеатпп* тгі(^ 
•г^ п,ёне еат,(^ ехспа 

ртип раігі /но. 

Гн( сеп]щпЯю еян[аІи ^иа 
сайра гаію геёёчнг. Ѵепі- 
інг пат. сп\т, [етргг^ роПрв- 

лііизшТіХчХчііч ежіфиріі • 
«4{ ѴЪІ і тгйзи і/^ы- 

чпц. НІе Раніш іп/ігиіі Тинт, 
шанёі$Фги фхЬопфгмг аё у?«- 


Г А 

4імт іФПФгнт Фрсігнт. Пат 
(аіі) Шнхіі {гаііа ШаОіі [а-, 
Ініі/ега ^иіЬт/ѵи ЬфтіпіЬт. 
мЫ гагіфпет геёёіі, сиг ФрігЛ 
ріёапёа ѵіпнііЬш •< сфшцгі 
СНГ ѵігіа рпг рі^іФпёа, Офш 
пітігит тг тнііи а^сеіі Ьф- 
пфрсшч Бг^ФЛіринтФЯ.ш яві 
ігаіоі Фг^аеит ёесіагтш. А* 
Шег ѵФгЬ ^гаіеі фг^а ОттпФі 
ПФпёвсІагатш , ^нату'иёі» 
Іе^ет ірри* ѵіѵФпёо (І*ішіф/і- 
ясяіфг егапІФ : ^ил ёна [нпі ре~ 
Ргетл СаіФсЬірті яв/ігі раг» 
г м. Омаяёо^ аіім аётііПі [»• 
%яі[ісаііфпіі, ііг'ѵшірФіфЖс.і» 
1ісес.пстрс,/.Т<Ь<>^^а.;4. епіт> 
хсюМакк.г.ѵ.іЯ. Маге.ца^ѣ 
С 9 иі( 1 ст /.С«г. 4 . 4 .і^і(агМ«гг. 
іііа^ФСЮ2.Тіт,я.7. ро ((6 В- 
ркі[і. 9 . КіРкіІір.з-хо.\стЪ Л- 
Я»г Я.Ѵ.39. ^ рФг^фЬаЯ 

ѵпв АЯ.іб.іУ.і ^ л««ргоГе- 
Й 6 . КсАапАгі^фу іярпФаёЛ-- 
ІНГ твгф ЬаііяА я/асніа пат , т 
^ні[яат, ^ніёяат , МацЬ. 27, 
ѵ.23.7! ^ ітіфп; ^ніёпат 
таіірегрфігаѵч Заахіо.АЯ.8. 

31 . хні <^ар інѵсй^іш ; ^ното 4 ф 
^ил[орв][етЗ /л’уёгѵі/(гап(іііо<- 
пі /.Свг.р./р. п.р. ЕрапаІсрП 
Оа1.2,б. са|^есспітІ.«г.га. 
я/.ур,1.Се1Г.з.7. Пап сан[ат [фЛ 
Іітііішіііпст [і^пфсаі 2. Сфг, 

‘З а- і^'^яіл^аАин^, $іс& 
по$ іпАгті Гитиб, ^с. Петра 
^ к/>с ге/егфпёнт аё ргіш 
іриоё раиГо ате ртссе^и. Це- 
ЬглГтиб. Зсііісфі №^гд/ПтіІі. 
шсііаст ехрксаяі ,рФГ(ФП]нп.. 
Яіотт есрнЫііѵат , ( ѵі4. 
8с/)іпёІ.Ьех.іп ^ )ані^іетіпл- 
блт.ЧбгфОЭ *< 3 ^ 9 нм/і 6 ^ 9 . 
рсніі ін, к.Ф.і^в/нт рении. 
I 

V 

к 


. у 


Г Е' 

ЖрІ$424^ 2. І^ЭЭ 0]|[Э //шйа 
рориІш»/існі{лсегііо$ Ьл. 
ііі іЯрормІш» ілііі /лепной 

Тл>т^^іул9Ір(^ СОПіГйСІ^ ра- 

$роі ц тсі^и$. еѴ рлір\ 2(^# [нЬш- 


иИі^ш , ^глѵЫат еЛЬ, П^ЧЗі у^'Ш9,^мѵ^ 

М.й^^к^лв,^^{^|^уел^^ граней | ^йіилѵістш* Ѵ[лІт 

с« яуЛ'^7Ф^ еірін ІПѴ4ПІЛ іЯ 7р.4.'*>4м9?г^ Фт^^тиі ун* 


іішімгі^уіЛ ріітюф, Ѵі/ а ущ^ 
іІ^уіІ’ти^І.нса^іл. рлі ф й»4 ун^ 
'оКвпші > П9 ѵоса 'Ѵісіпоі 
і/.р , вир(^фХвітиі пс.6 
у^'ШЛІ сопъош ѵісіпм. Н€т 


Гд1;^7ф^ »ріЫ 

^гйѵЫй а Вріпін /апЯф, Ьн€ 
. 21.2ігіец'^\ущі^улфѴр(,І9Щи 
*ѵл^ргА^плпиЬші Р(й1.г2. р. аѵ 
н» ошаглпс^ (1% іі 

дні тпі ніихфі *х ишо, ѵспгег 
}оЬ,з 2 1 ^. Ьсііио» ѵвппі ($ іиіл 
Мііш , лЫотіпі пйПи, і^пл- 
ѵш /исш, ТІГ.І Ѵ.І 2 » К^ч7г( Л9і 

^е^Луращн'і^аі» 
Ста /ітрег тіп4лх , таЫ Ь$. 
/ііл,(^Ыино 4 ф/€і, у?^$оа^оул‘ 
і»^фр(^ • ^иі Іт^иа ѵіЯнт 
^нАгіі^тлЬиІл.Агфорк. 

Гі (ііЯіоетШіса.АШб еіШіф- 
тЬш роЩопііиг ^ глгЬ /ірл^ 
таііти^іімг, $йп^і.Согітк,й^ 
9. р4 шіпмп /мпЬ(\ш4спи, 

ко} у* ^иіеіет АЗ. 2.і8. ла-уч 
^ш^ниіет Котлп.в.зг.ілтсп 
3,Сог,д.2,лХ^луі, сіСі]оАля.4у.2, 
щйй^у * , ѵсіЬ, Ьыслі. 28 . ^иап• 
^илт^ок.й^^2 /і^ыі>уі,ітЬ Ѵ€то, 
Мапк,д.ѵ,і7.лХ^л ^іГ»>«.9иіп 
ссіаш • сехіё РкШр.з, ѵ, в. Кот. 
іо,ѵ іВ, нуі П^шаст»а.Сі7г./.^. 
:^}ф, 2 Х сспс ргорссг , /он га- 
АСО рТОрШ.ІиО ІІ.В.іІ Іі ркцул 
а1іо^иіп./:.«(./і.р.» Ѵщщул (іа 


\ Ш ^ 9 ^ г --.«Г I ^ ^ — 

^.^іі72^пс(іаш. ^ЫоІоІлігАіутрйпл рШ/лгипв^ 


^3*і 7»2^.4 і^уч (I,^ио шо4о. 


•пп{4лі.рІ.) /йЗі /іітшорргот 
Ьгінт ѵісіпк. уі-поіл <н щ ѵі- 
сшіа. 

Гішіс чіі ^сЬсппа.Гвг а«/«- 
пі НіЬгАл 9 еФтро^гл ех N1^ 
^ аІЗ Л ѵйЦіі Ит^мті^^^17\ 

$Я потоп ѵігі 9 ^ні Шіш ѵяйк 
отаг роЛфг. л' роЛеЦоге іы^ 
потоп лссіреглО. $іс ѵігЬ 4Шш 
/шігТапагих А«1оси8<1атпа« 
«оги га рог тоіарк і^отро ^енв 
іп ълІІв Ніппоті і/тёИи Ыо* 
І0ІЯІТЛ9 [иріфііопіЬш ѵісіпа-^ 
гит ^епііит м44Ші й» а44и^ 
Зі , оііт /оііклпі /іііоі {иоі іп» 
лм4ііл іттлпііліі^ 

рог і^пот іга4исеп,іоі^ оЛоггш 
Ыоіо ШІісЪо : ил уио(]і (ап4от 
ітОіі іп Іосо іійтпйіогит лтш 
4оЬип( ф іп^епііі рлтіопіиг 
сгнсілінл, І4ет Іосш еіыгш 

Г^^рТорЬіік оІіЗш/иіс, 

гот, 7 . 3 і.потрй л аіл горкіут» 
рлпит (Лс НоЬглісі щ^т ічо» 
ЗХЗі^тт'іао 4 $ 3 ит. §и^п опіт 
іутрлпнт рнІ/ліигШШітш 
кипе /опит торк юрк!)Щ Цісоі 


по рагепіоо ти$ аііі оуийіш ри- 


•МоСиргаа^, Ркікр.з.В, «сл^« I отиіогит елп^опи^ш Моіоскі 
А*в*уч 9ціпе^іат сеггі. ЗлреоЯ | Ьглскііо , ох Аге/аВіо , $тро/іо» 


(оІВА^і оѵ^і’рТ.о^ті^лНіЦЗі к. о. 4і- 
ВінпскЫ /он рлгіісиій охріо'^ 
ііѵм. 

Гоітр $0^9 щ тісіпиаа. Вк 


гнтмиМпно.ІІмпк.і.лг. 7 ш| 
'{^ 01 ( М уЧіОіОО 7 жѵріі 9 Лш 
похіш егіі ^окоппА і^пііа, иИ 
ПФШнг 4ирІох НоЬгтфаш, мѴ 


% •» 


.1 


•Г' 

Г 

к 

« 


4^’ 


ѴІ' 


А • 


і 


г 


\ ' 
14.1 ей 

•лі уіпви рг» тщ упті- Уі»* »• 
Іжеіс» Ыс ««• 

5 я/. лпісиіш НіЬглш іміѵі 
€я[т ^ Іятяі [яр* /яІ*Ф <•«- 

віі ІпШрпІіЬш Г 0 ІІІ р 0 Г И{. 

П т /ірм/іемісгнт ртргЛ 
а , ^нмт «Я 0Х іічгы ЬлеЬ~ 
Ілт, ыі ѴФеяМгічт^ивііиіЯ 

ѣГАрФіо. Оііпі» 

ргвутттжУ^т(В^1ш. Жяіі» 

кы}Ш Зупіяхы вПя 4 ] 0 Яіѵ''**^ 
і» ІіпіитНіЬгАЛ гвгігш &т- 
вріл.тшІ 0 /іі» тіргФЛ^увЯіѵй 
р$Ь!ілпиѵл л 4 ЬЛшлпіыт 
^гі^ифпіі^ті. 5 « НвЬглі ѵі- 
гмт іівів/мт іісыпі ѵігн'т Лй, 
Р/ЛІ.І.Ѵ.Г. ѵігіят/ігплт Ѵ 0 ~ 
сяя/ ѵп^лт /іггі Р/я1.2 ѵ,р-ѵі- 
гят щепіо[нт ірріІЬяі ѵі- 
гмт іпіти,ЕІк,в іа.МячЬ.гз- 
у*и*щі>/яеіш 
шит {Шит%Л0япА і к. в.^іисі- 
ікшит.^иі яі/г п/ірі/ёлі , гая 
Ліш ак]Ш$ 1 мг іа ^йк*ннат,р 0 Г 
тчояутіат [иЬуЯі рвпііиг 
ЬГФ (ІіаЬоІо. 

гіи гфі )*іті . іп^ттшіа 

ЛіФкфаяа,к^.т*і>оІФ, 

ГіА«( • гіГ«. )я«*Р" 4 *Р 

і уі)^ті ѵ/ФМ* ФЧ і*** 9 *< 

•т. гг[ш ѵффг ія ІиЗит «» 
тгшиг. Г*А*яі? гі< 1 со. >«А^ 
Су? Шфга ігап^фпаяіяг ) а^пФ 
Сфтям^ІСЛут, ЕіСквЫші- 
СфПІШ^итііГФ^ ЕЯепітгі- 
[ш^лші^ріфжіог. Риі.>*А^ 
ІМі .6 гж. & у*Х<і*Ф(**ч, 

Ѵ>Ш. Рг«с. ай. >1>«Ав»(^. Рагг. 
р^*Г.^^ёя^(Л^яг.Ла^. Ріх(. 

ра0".^«^«Ав«г^<««^.а. I .аЛ. іуФ^иФя, 

Офяф/^.іЖ,іж.І(ічф*іЪ 
>я*к.с« і?4А«л». ае^аѵіі ѵфтф 
&• га,іІіеФП$,яоп гі/іЛл-т^>*а 
іР<іаі<іоо (ЯШ ішрсг€ 


В 1 

аЯ.щзіігуіХ»Фг сФЯГгкШщз^іж^ 
Хи», Маге. 1.4а. гоф7»у4Х(і»(і.рі» 
ітрфг/. аЯ. ) іаті > іІжгіМаяі^ 
Фит. уіХаг^І 9 “ “п гіГи і. >*Аі»- 
шіщ псіісиіиа а. Ьие. уж- 
Аял^ >$ 

гііииіа фгаяі етяжа, ^ риФТІ* 
і'іа. }*Х» 7 ^ Фіа вів» ѴФІ у 4 Х»і 9 * 
ігерагвхуіепФЯ,п6іси[\хі а ит. 
іаАіія^я ]ОСОГ. С«я«/!ір.ѵ.іЛ{* 
)‘і ^фХфш^н» сфофТІ»» -ПІ» уа^с^иг, 

ѵі/ш ашет «Я ( ЬФікш )уФсагі 
еФгат^іЯФгк. улХампе ы • іо- 
еагот , Яісеси». у^Хи^т/іе 
^ 7 игга, ^ні гі{ш еіч^ 
Гі/мріепаі Сата,ФЯм^ш{ит. 
Фмт Сіяіі. (а$ЯФ Агакіео УВЛ 

іепу^ФГФге,еФпугФіагі)Р.вт.зл^ 

т» •$ ткофое уж/ін , ся 

ФхжегаПФЯі ^ атагиІеяііарІФ- 
яитіЯ.Маііклзлі. Ѵ»»9» Й 
уі^ыт Фтіт »г*(т, тіш ѴФгк 
іІФпа /тяж в0гЬт тФПиегит, 
іІФт ГФгк Сшяіж. іяіегѵФЯІФЯіш 


ріжрошіопсі^Маіік.23. V,. 
іт^ѵііуі/иявгф »| а^япучі, іпі 


жх. 

, '■^'яиул!і,іш,ш 

амит рІФНа /няі гарта. рг»С 
рап. у*і*ффф уі(іЫФиАрог.2і,ѵ,^, 
уі/фз» Арое.і 7 >ѵ. 4 .. уі/жа* дЛаі^ 
у/Ж^ги» , ріеяит аЬфтіааіІФЯІ- 
Ьш. Ргхс.тсіі. уіуаічзФ • япіффЯ 

Гі/жэе ш ф Фятяаѵк.ПФтѵлпх 

Арсе,і$.іг.і2. в-птуз^фоипк 
шіні я)Фер{ф* впмл » ^явяіат 
тфгсіж фогит пжтФ жтіі ат^ 
рикі Гі^'^я \тр\ео^аеіФуіц{». 
Е.уфціп». 1 ’гхс.аЛ. у*у*(і*чзх - »• *• 
ай. іуі/ФівмітрІФѴі Арфс.8. ѵ.і» 
іуі/жіп» а/Ф'Я ітріеѵіж іі» 

Шіі,/сіикнгіЬиІит ^окая.б.із,' 

кііі»Нзіріпе.& ітрІгѵФгияЗ 
іивІФСФт серкіяфі, кл.^огШ 
(Фя Ф9гкіі. а.і,шірсхаі.яЯ.;«>- 

П9 


•і 


Ѵа 1^/Л 


ШѴ9Л^.^йЬ.2*Ѵ,7>уі(*ІПІЧі(±,^, 
^ л,г,я&шнпрітлі.) 7КС іЛ^іесі ѵЛи 
«■(^( ітриа ку 4 гім л^мя. Ьы€. 
2/.Х^. 

I ' , ІоНпіс. ) ц^іхіам лѵ^ ііп тр хіт 
^чгшр іе^ 4 еглЬлі ітрІ*г€^ 
^іпіпт [имт /Ш^иы. рагк. а. і. 
улісіаи^ вші лр-Мяге.іі.^б.іи }л- 
рліеи%{рягі.я,і»яв, ) Лг4у[»р с^Ыі 
; ітріеіл Люярл леш. рг^Г. раіП 
> ітріеог. піп/Зепіі, 

'^ 4 агс, 4 (,,і 7 .тплѵтіщ^} 4 ^^и^ 
(ріхС.рмЛІіп(іп.) лЛео ш ]лт 
н ітрІіГіП 4 г, {сИ.кѵ^'Пір]{іШі- 

^ш.Рга;с.раІГ^><^г/<й/* аог.і. 

' *. ра(П жуихІ^Іш т ц. Арое.іі, ѵл, 

л г«^ галтры > ітріііит 
' ^іі итрЫт /мто, Еис 23, 
ір»ЗЛ{Аі1^^( ;.)?п^.а. 1 .ра(Г 1 иЬ|.) 

• і 0І43І /ля, /сіі, ^ Х%хХц/З^ЫР, Ні 

^ і/пріеліиг 4Іотил т$л сопѵіѵи 

іпѵі(яіи. 

^ Гіррля (Г (4 увіРѵ)ргоргі} дспе- 

I ХО, іИтЫіт^ноіІтгк'шрягіо, 

р€г сасасЬгеПп опит ох кото- 
[ путітѵош НоЬгАя’^^ ^нл(^ 

Ь* рагеге /!іпі/ісаі^, 
я.Хіт.г.із, оіЛ^( 07 $ ^рип {зр^ 

- ргл/.л^Шісш) /^уоч»[шпііІ- 

І ки^і^погй рш/^рыи Ояі 4-2^ оІі 

^ ^Хоіеш ЛѵЛогл Грап. ріясС, 

Ь /’>)іепеглпі ргоіот аоі[егѵіін- 
іот. Ѵіхі.і/^рцп» рлгілт,^ое~ 
тіпАігіЬшінт,Ьиса.із. уі/орща^ 

• р/оррагш/Шит, Ргхс. ад. 

9 %Ц 9 > 1 ІПШ, АН.І3. 33, Іуш 9 Ц/ЛЩ/ 0 Р 
Пъ*іоко(ііо іопні /о. 
а. I. ад. і^^рцт оц * і^Сог. 4. //. 

• ^ яОлу^іХіЫ іуи иялі 

«» • рог шѵлп^оііит о^о ѵо$ ^о. 
^*%/€и,іл]І!гмтетлШіг, Ркі- 
^т, V. ІО, віг і^рііоя сі> Ліг/и($ 7 ^» 
^яотуіепні (кос оВ ,сопѵ^і%) 

і*іѵіп^$иіі, ^окщл*іб, 2 і, ОШР 


Г1 І4І 

I ^рц&^ ( іог. I. ад. АіЬ;.^ 
роЛ^млтлтіітрірогіГП.ртхй 
рл([.^роіо/оо4 и/ллі паІсогМаІ^ 
іклІ 2.*Ѵ,4’ Я0(Г •іі^іІоС^РЛ'ХЩш 
иЬі Сиаитаі пя/сіімгш оЛіг„ 
^Цорм-пц С^/іпіргііІрмЛІішііс,) 
рго ^рц^цстгщ. Жпяйаго (от- 
роги, Ьис.і,ѵ,зі, п^роі/З^ёР 
( рагг.ргасГра(Гс0пгг«д) рго т» 
^ЛО/З^ОР ) сѴі ПІ Л^ОР, рОіЩ^ОШ^Р 
гщ ци %ш , ^ноЛ яя/соіиг ох го 
[лп&ит , ѵослЫінг /Шш Пѵь 
ОР рго ^РЩ^ЩОІ/ЗІІРОР, Ж- 
пяйл^е (отроги, ргх(.ра(1І^ 
^рпмрчощ’пцпжш/мт, ііот 
топягт [ит р%г$рігіімт$. А* 
ВоТ, 22/ѴЛ9, іу» 7 *^*К/Оо4^ 
оіоѵогЬ о(Ыт пжш/ит ,/сіііт 
(о( сіѵіі Котлпш, і,'^оклп.з,дщ 
от е« уі^ррщ’гщ, іЪ ^шоіі ох 
Ооопл(шоЯ,]ок.8, 41, п/онцил 
Х 9 (Рііои ш }о^рц/и^и(і,рІ, ргл(» 
ряД.) поі ох[гог(я(ІФПо яоп/іі- 
тш^опііі , кос оВ , поп (нтмя 
^рн^^і. рагс.рг2С.ра(Г уо^іоріі/лі - : 
р(§У'$і ОР. й.]окап,з.ѵ.і. 7 ті олуа^ 
ттр 1%р ^р^апр%^ ( ряг(. ясси/1 
ся[ш логи. аВ , ) Лулхи $^ тір уо- 
^р^^ор(ряг(.ргят.ряЛ',асси{‘. ) 
^иі/^иіо іШір( емт, ^ш^опш(, 
Ми$11( охіят Шит , диі ох оо^о- 
пігио іВ^окап.з,ѵ.б, гіу^рщ- 
/Зіірор ем 9та>А//(зр}С^, чоріѵизіі ісор 
дміс^шЛ пяіит шВ ох Зриігмш 
]ріго(ш оВ, кос оВ, інВнт 8рі- 
гігт 8,/о^ні(мг. а.і.ра(Г<;і^г«* 
$1и»$цщ, ]ок.д.34. іуіорі^ы ПМ- 
(ш оВ, Мя((к.і,іб. «I о^рц^н 

ра^ Э *хдня ПЯ(Ш оВ]іш 

{ш, <рні іи'киг Скгі/іш,^ек. д* 
*ѵ.2о. т/^хи і^рч^п ист пяімя 
іВ,АВог,2.9,м іГ {/сШсо( 2^1аХш* 


1 
*** 

иа пліі сіі тмГ 
^ гы і лм іп- 

4 ІіС.) #;сО в о гепаіі/ип(,]о^^* 
ѵ.)*іаы(лі а. I. 

^нігіі іигит,]оЬлп.^, ѵ.ц.^-жыі 
ііішлтщ л>5?л'»’Ф- 
|аог.і.ра{Гшйп.)>4^4^»Л5 
рі^^о ро(еІі ^ііі]рілт пл/сіі 
диигпЛ^/епехТ м.^оклПшу^іВ.а 
( рагг. абг.і. рл(Г) т*^ 

Х)в® » ссл^йгѵ^ /еір/ііт, 5сіІ, 
^Аілгс д*ѵ,іо,) ^лирп 
Ьи р Ьос гП г йтшт Віі/іііл- 
(т, ^но сстфгѵ4іиг , пі іпрес- 
€ЛШ сртршті[сліш 8ІС ]оЬш 
(^оЬ* /р 28.) глМсет ЬлЬни іп 
сопіі. Еі рготфо Ѵіі еіІ іл/аі- 
}$ЬіШ,уг0т.^г.і.о.иЬіаіірито*- 
^ет тіі ітілт ‘лтто еогит, 
иі поп псо^лпг а то, МлііЬ» г. 
V./. 5*І‘і*Іпсг«^і'»»9і»/^э ^ Б $ и 
фиитпаіо. $ит ііно ^епіи'ѵі 

. ^ ро/і и. Ггт,Н8^ г 7» 

рго 2 спіс$ МлиЬ»2$.ѵ.^8 

• рГ0“ 

^б.гр.см тшты трі 

аріхі^іЫ > іхЬое рнвп *ѵіш, Вое 
щОіОхВос ѵІпо. ріоѵспші Ьисч 
ІЖ*ѵ»і8. Оем$> 14 .* 22 . ііпЛійіть»- 
ріі тгртіі 

^еегтплЬи (іосітм отпи {гн~ 
&ш,ріг тпоілрЬ. айе^* х.Сог.д, 
/іп^» л.і.лЯ*ор^») 

пнірме Л^Вма ^н^ііи ѵергж. 
Тгрпіогі іы( I) пасіѵкав МлкВчі^ 
ч/,і8ч 8? й*і«л«Г Хе^гы а ^рѵт 
штіц/ш,] Б5Ц СНМ5Тіа/^- 
Г^плііѵим і(а/иПч Гі»г?} 7 ѵ$ « 
)іг. Аііі^плгш ант.^І^ііі по 
^тъміиі* МлпВаыі» ел 


V Г Ё " 

*- ^ ^ ч . 

І пЪіі , іо/іг П8М тЦ(» 

Пег мт • Шіг €0і аиі плй/ипс^ 
9х тиІіегіЬші /еіі /амшім^ 
гоп/ііеімт плгигл ог^пт, Я#а 
Ьгаірпш , соп/егЪрЬ.а* ѵ^Щч А 

тиіц^ 

і'і» ыощ А 4]9 сот^ 

ро/іімт §х І^7і т$(Іо р тесел) , 
^пі'гіі пяіШш ісссп$ ^епісиі. 
г.Ее(,2.Ѵч2ч 

сем іп^^пгеі тесепм пліі, В.е.рег 
Зрігісит 8. тепа(і. ^'Ам^Цѵлм «Г 
хс^епеіо. Л іемч ѴххічМрм^е^Ці^ 
П9Р(рі,ч аог. І.аб^. мг^р^ёес шм §• €• 
Реічі. іч лрм^Рчеесі (р^П. аопК. 

Л5 іХтп^ ^Авй» , ^и/ 
ге^іпміе поі іп фет ѵігіат* 

Рехічр2(Г:сірл}4^рп/і4чЩч ічРеТчі» 
*Ѵч2^ч лрм^^рч/^еі Сѵмйосахгбг- 

ф^м^тріі^ тепліі поп ех^ери^ 
пе соггмриЫІіш 

Гі^м 9 фЛ(^ 4 (спех ^ч ^ч/ете^ 
пех , ехлВЛтахітЛ ліаік 
рлгхе тогеі еП 'ѵіеіпш ^ с$Л’ 

ір/л (епіВш еВ тотЬш ^мЫлті 
}і^м9 о^Л*» Хегглттгм^ 

егііч ВепеВш епіт ЬоѵпЫет 
рлиіаііт іпенгѵлСч ипЛе /ёпе* 
Вмі а Роесл емгѵл ѵосахиг , я8 
іп Шо ОѵЫ. ]ат^^ ѵепіі гясеепр 
еигѵа/ёпеВлрвЛе. ^оВч^,^^,)4рлрт 
ш,(іиі/»( [іПеХч^оЬчзг.д, 
сііііп I /ёпеііпіеШІ^ипе 
ІмЛісінт, Ті^ыагл ме п Гспахив 
{а у^ыаіф* аЗ ('епс5 рсгсіпс^5І 
8ІС лрнЛЬаііпоі , А^/епіЬшро^ 
теп тіи Зепаии ЬмЬег )АВог» 
і.*Ѵч2іч симгщ^шш -п агшк^рісе 
хщ *?тте гіеѵ дч^швга» тьГ» 
'іг^чА » сопѵослѵсгнт сопеі^ 
1шт , іміѵег/ит [епяемт /Р 

Ногнт І[гл'е1, с 

ГЛбм(Агл1гч е/мгіге.Р^»1, 

ІЯФчѴч^Щ 


г * 

'н$. Ѵ.І. •[лгіи ей Л/!4тнт 
р$^вп4і,Ь‘ ркі$ 1 Ц/Ы~ 

гегѵшіі уйС?м^«Г-уЛ'г». а. і.ад. 
ѴуЛви. Оі».Яі.39. >«/«'» (а 

і жѵ^^і, /лете іы/1яг$ 
€х совівні гм/л/т./іні т* ^тл- 
[» Ьятіг» »х ф» €ІмІіФгп[ 0 ,нЫ 
ѵиЬо уіт Фхр^ітіімг ѵіг- 
інт Ь. $. рпі^ 

те ііеге. у^Ф/ич ^иАо ех 
Ыіеіфто НеЬгяіс 0 ,еіо.івгфтм- 
ііиг імт Оепіі.^ Асек/Пё.у^- 
П/ІЩ р ^■пщ^оЬ,8.Vші2^І||І7|І•п^ 
А^> /ФШ тч^ііѴч • і 1*4 у^етц 
і.пісЛ.^ ^иІткфІі ^ 
аіЛх , ^ 5 <ш [егтопвт тпфнш 
^ гѵлѵігіг , поя іифяЫі тог- 
іет інліегпмт. тсмрЬ. Хмс.р. 

к/.Я7‘ ш /*щуф^00гпч^япст» /Яе- 

^еш^ият ^мфяЬипі тоПет. 
Л.І-ШС(1.іу^Лх,и4</м <(% і.Ѣят, 
т^.П/ яд.іу^т^ііш 
9 ^\(^ іифяѵі ряиіиінт теііи. 
ук .2. V. р* «« /Ч? гу40вк% *‘Я^* 
7 » • реіІ<рнят 

•ѵшгЬ іыфяѵіг /утро/іягсЬя я- 
^мят. $іпе саГи іІРеі.г,). аф? 
шуАІ 0 я^[ярІ.*огл-т 0 іІ.) Ф7Х 

/і 

рлфи. Ь. 0 . ехрепі ефіе , ^нят 
ролѵкф(І>оѵчп\хѣ. Р/яІ.}Ч^8. 
уАі гаквЭі {яРІяог.ф.тя 4 ,ітр 0 ~ 
уме.)0п^г.тіК>9е*^» І>Ф*~ 
г« ^мЛт іііпііптфі О о м і- 
N и я.СЫоЛ'.глі. рФщИ у^п)(*' 
рп^, а.і-шс<1.ГиЬ|.) /««Л 5>Ѵчіі 
»я^хфят,п 0 $ее$^*ги. ІЛміЬ. 

яЛ.'Ѵ.яг. ітиі ѵ(Фку/іппіщ{і, 
р^ 1 .і 0 .і.теі{цЬ).) ^іятш, ^мі но 
■^ия^ият ^нфяімгі /іпі тог- 
гот. Лйлоло, цііАі у^яиІ^ 
(л.\,ѵпе^.\п^.)^ѵ0иЬяі іи- 
ряг8»Ьл> р^алЛіи,Шпсінфя^ 


Ліш пям^ФІИш чіг(рі»і(?я~ 
рАфф» ^о/Ф’ \Аі ОяШ еііят 
^нет яргяпЛв [ятяпі^ іж.те» 
геяМят, ѵосяяі Іоевифвт. АЯ% 

20 . Ѵ.ГІ. ііЛя'ті уАмі“ 

рап.а. I . тс(1.^в«мя)^(» 
ряіит ф еЛнт (мтр/іЛіг. 
ЯеЬ.б.ѵ.ч, уЛто^шіте ччі 
Лс 104 ^іжж(у*ш,іифя'Ѵ 0 гіяі^ 
гсеіефе 4опнт. от.ряіГ. уіуЛ- 
роФЧ ятіе гЯ тф*. 7»/м- 

/іш. Еигірі^. 71 тЬ» фіфіш ' 

Ь. 0 .Сяйтягіо іні0грг0і$ш 
іифмі етрііопет ргоѵоеяг. 

Гщ учі щ сегга. Отнег ея/ш 
еі^емт^ивипім^. ЕЯ епіт 
еояігявит ох уія- Оиіімг сг- 
іятуфИяФмі рУяІ,ч 9 .іі- рег в» 
ркятефп Фяя.ф Іотееушщ щ( 
ііп ^уфі»т ріпо.Т.уоі, Р.уіуа^ 

V Ь* Р*^ Лупсореп 7»«Г ідіѵтт уі» 

уял. ТеггяепітЛгміФі 
ыі евттнпй тягот, отпіРш сі- 
Ьоі/мрреЛіяі.]яевк.г.ѵя8. щ ущ 
1 &.в'га«* ті* іуф(жіф аичщі , Іеггя 
ргоімхп ЛгмЯмт /мит. Ете. іо» 

21 . Кѵ^І 7 Ч< 7 Ч(і О о- 

м I N Е соифчвггя. Арве.п.4, 
ЫЯ 7 ПФ» ?Кі/^'іг тч( , еотят 
Вотіяо Іеггя. Аіія ехетрІЕті» 
Ьякеяі ^ упі- ей 

/т/не.ргйт иЯіо сопѵепіі стт 
2 яек. 4 ^ 4 Мяіік.і.}г. е» гр ур» 
Еис.г.ѵ. 24 . іжі тщ( учі іпівггя, 
^окяяА.ѴА. Флі ѵііт уій Ьиті» 
іе^іо.Мяіік.хаі.АЯ.7 }-е«7ч( 
учі 0 Х$ і гця ге^іепе , і ряігія 
іия, сегіІЕогіит } 0 к.}. 22 . иіЬа 
МяиЬл.ѵ.б.уі іыЗк, мтЬі (ѵеі 
ряп г 0 іІ 0 ВІі)^шія.Еи ЕмгірЫее 
^яі^г *я Огефв Ьяе ѵеее и/мв 
/МІ1 V. іцо. яі(* 

іІк|» тчЛ V?» іеегеінт ей 
ЬніеигЬі, Огфеп фтетоті 
К 144 Г Н 

УісоЫ іітгл і[г.#.когоіпе$ ИіЬ.і 2 . 
Ѵ»і6> 0 ‘вШ’ЛиуІШі евпіиіі0т 
ііггмт к.е. аіітітлЫопФ рігееі- 
Ішѵп Ьотінеі. к м ^ 

і^уно*ыт9 гсггсЛп5 е. г.Со'г.і, 
1/. /. Ч І5І7у^<^ с}кІи 
Нотш. РкіИр.^ ір’ ** тиіжгунл I 
(р^бРьгпі , іегппл сигапТі 

^ 7ѣ^ І-Жі 7 ЧІ учі 

ч/ііЬіеггмпеш,^ 
*ѵиіі іп^к Ы ѵос$ ;^^ір щ 
ІІГГ4, 

' Тщ^< с^^сСбі V» (епсДи* (уі' 
^09 еРтС^ і {іП€Х.) ЬН€ЛЛ і6 с« 
уч^л ваітчс іп /ёпіВміі [ил. уІ^^л 
вП (ІАІІѴІ сл/ыл СбПГГЛ&Ш ргс 
ущ^%.еП потіп ^иіѵгА сспігл- 
&огит,іп Сяіпіг.уі^^^ 
ущ^лц : иЫпоіл,ел]ш сомгл&о$ 
ф іп рго/л иршіоге! ^ «/#- 
^апііогеі (аилтѵіііопехлѵег^ 
/іпг$ігетл^п.) Гч^ 5 &озе« сопГс. 
ОеІСО. НеЬ.9»1/,1^. ц» Л 7тХшШ~ 
§3ірв9 уч(^<гк99 ('рагт.ркаеГ^.я. ) 
ір{ѵі л(реиио-/гь , ^моі аші^ил^ 
^нг ф /епв/сіііргбре еП, ні еѵл- 
> яіг/м^Руч^'т. ^9&.2р^9.ао^л. 
іуч^т с»п(вяні.^о()яп.зл> ѵ^Я* 
'4п9 (^У%* а-*- ЛіЬі ') 

^ммтѵбгЬ соп/епнігк. рі^с. 
й^^у|уч^^а^^ Оепі^іЯЛ}, іуи Л 
улуп^^^'і*Іо ѵетЬ соп[епш, Рго- 

•ѴегЬ ір.22 /Ацг(^/к%(р^в9н,0п уж- 

тѵч^ч’гч^ » сопатпе, 
^нит/бпмегк, тліпт іилт. 

Г/м/иА/ ѵеіуіуро/ла^ 6о,/иго> 
сЛог, схШо(^^ у»>«>. іфіашт 
шН ум«^еі/(.лот.і.те<і. іу^ряиіш 
^ІЛМІ.)МлХ I І9.р,і6,^и^б9 

уІ9і'пц»ре^ог /сіЛ'ига. Ьих.ло. 
Ѵ.ЗЗ. 7І>(^ СШ’ШР уірігщ ( рго уі- 
9ЩПГЩ ) уи/іТі 5 сн]мл еогит епг 

НХОТ? А^4ГГ.(^,Т/.2.Д|о^ 'ШР У^^^Р 

мѵгг^ уіхсртщ ( з ріУ‘р€Г тлпш 


р г 

я]т Ыипшг і.Тіті^іж. 
урн ( ргл[. ітреглх,) ехет^> 
рілР' ,і»Сот 

рлу , тгі^ір усрііО-т 
ргл/і шріглі. ) сттим ішпіѳг 
опкпб Ллт, Мапк 10 . V г6, 

уіРіо^і( 2 .рІ ргл/, ітріглі,) 
і/Іоіерги4епш. М%и г 
•ѵ.^^^.урнОч (’ш^і^сііохерлгл* 
ІІ, І.С0ГЛі.5Я,у€Рі^і 
/ІОІІ сопЛапіеі ./іаЬііеі. л.СоК 

у. V 21. 'ІрЛ уші^і^Рб ( І.рі.уіткі, 

СиЬ\.) Лкшвпипі^н иі 

фсігетнг ун^шд V ві рп 
іипI.[сі^Л€иі СкгіЛ^мрі^бпб^ 
/дЯил о/? рісслшт, ііа по б 
сітигуи/іігЫ регоыт , кос 
В Е и $ уиЛііЫт тоги С И &<• 
5 т I поЬк рлпат , поЬи ітр$^ 
ілі^іап^нлт т^глт. і.Сог.іб^ 
Ѵ,2.79П Лсріе^ (З'Р^Р^'л/І 

[иЬ].)інпс соКеЯл /ит.Ьыс.гіш 
Ѵ.з б-тли І73^0р% уіи^ (^ТХГ, Іп>* 
(іп. )/иіигя. АЯ.Д 7 .Ѵ. 33 , $/а»л» 
ури&іц, Шиее/квЬлі 
ІисвЬаі.^гтх. рі^(уіРІ/Зі/,(^ іщ 

(40^* (^ПС . 23 *Я. ші л *р • 2 ^^.ѣХ. 

ЕрЬ.5.і2.АЯ.2..^3. іу<9^{з./т^» 

ітрсгГ . ) еИіЬлтит. Риг. 2 . ра(П' 
( поп/ш.і. техШ , ш^иЫат гл» 
/оіѵипі. N49» а ур^ры !іі лог.х* 
аЯ. 1 ^ 0 . аог. г. тех/, 
лог. г. рлЛ[.\'ЦоЬм 7}( ц, ^ Ыпс е(Р 
^іп^ец) ^ьп{лл(. Млпк.іВш 
ѵлр. ^Іочпті {зф^І' фбХ.)аи» 
ікш Ь.е. оЬліпбЬипК 
^ок.іо.ѵ.іб ^цотц [АІАші^ѵц^ 
Леі 9гехипш.уЬ.іб.2о. і Лѵ5гѵ 
ѵ^и^р 'ф»ч<тщ, ѵефгл 
(гфі(ілт^лн(ітт сѵа(!с( ,у#м 
тиглЫінг. і.Сог.із.з^.тіті ^ 
рчогхщ « Аоу®- (ипс ітрІеЫшс 
Л^х^то .^ок.8,ѵ.зЗ‘ 5?оч7 

ігнО-і {^г.рЦіп кЬтяит ѵхп4і» 

г«Іі- 


I 


л 

I 


I 


ы . 

іЛішіпі. і.С»г.гі.97 - » те/иде 
I м^рап.^с.) пфш свг- 

, і^ш вгііигнт. рж.ра(Г. у*^щ- 

*, рсм^ ч лц щтщ Ай.7-ѵ.іг.і^ 

\ р4;і^'**Эч(^а.р/.ргаг.) <$• гяігф- 

, &Фгег /лЗі ф/ім. К«ттял. ѵ. /. 

% а/»»» »•» ^рг**‘ іпіш.) 

7* т‘пфгнтУш^[с.\вІ)лп.».>ѵ.^.іі 

вім» Срагс. рсаес* 

*: я^ият ^ил [яЯя /мігяЪ 

уіпнт,{ім ^мл свяѵфф/мФгяг 
іяѵіяят. л.Ріг.г,ѵ.і*. »«з?иі- 
.р4»<* /лЯя. аоі'.і.раіС г^ііл. 
я. СвгіяіЬ , »«. Ѵ. 30 . »;8*»5»г 

{З^^ПІ.ЯЛ.^^.) і^г пфі* , 
/явш ій гійЬи /ярияпя, к . «. іп 
еи]ш(птр$^ъяух Сыккі'і^ 

ІвіЯІІІОЯ* {0Я/І/ІІІ ѴіГЯ /яріФЯ- 
яіл. Ря&ш еП /ярііпііл^юевЛ, 
І[аріФяияян&аг.іічояутія ф 
Кот.р.г9.т% тЛь^ і> ір«- 
Я.і ра1[) і.Свг.щ-.р. 
^іят^вФ > ^фЗяінЫт 

УяШ[мтш. і.ТЬфіі / 6 . ри^гмі 
п/ліг і^і*)ггп\^ рІл.і.ряІ]:)іт»- 
' ЯЯІ 0 ГІІ по]іг$ ^яИі е]ій. НяЬ, іі. 
*Ѵ.і4..і^І^щпш(ірІ.Я0Г.і.ряІ[.) 

ычп>л(ія,е^*і1і/кігипі 
гаЬя/Іі іп іійа.гог. і- ітрсгас. 
раЛ.^«^і2г Мяіі.і.10 '^(івч^'ты 
■ \}-Ііяі.я-г-ряЦ'.ітрітя$.)іі%Хч- 
і^сяфяі‘иоІяп$яііия.і.Р0Ы, 
. Яі.^і%п{я.р1.я,іря^.ітр0Ш,) 
гі^ііітіпі. Аііі ѵіГіыяі гіііфія~ 
тпічі. Ві4іяОглсоі0хіяяся0Й 
{я.рІм.рф[ (яЬі.) Н$У. 
0.41.1. шх іяяпі іл(*гг уі^ф^ІЛяз 
( аом. раіГіпЛп.^ ’**’* 

> ркі ір/І кат шЬшчІвпят, ні 
' р*Т 0 і рапгфіх. з.Р*і.і.і 6 .ііп^ 
•^^гпі (рагг.лт.р4а.і.раПГ) 
Жрш.^.п./иціт (р. 

рия.г.ршЛ.рягі.) поя4ят іяіт 

ѴяшМ^.й.^. 


І’ І І 4 ^ 

(рягіиие.р^ яа.ря^) рлгіиіреі 
/кЗо^. 2 .г. ше<1. АЯо^» 

л^.ѵ.ір. сѵ» яіі{)чі,пеп 

/яі ГФряВягШ. АР0е.1 ІО. 
і*1ш «* , гаі Ірігіси сог- 

кріиімЬііІі^яфеяі[япЙнт іІ~ 
Іит ^шпягр{ 9 »,^но ргоркал 
соггеріі, 0 ХІГЛ тмн4нт ргго.. 
^гіяяЬяяіиг снт О о м і ы р: 
ѣмс.ір.ѵ.17. *я м «ія'< 

’фш (2 ./іяі я. к .яі0^)^и$яіг0 
тітто ]ок.з.яу., 
0Пя уім> ^ил^І0і 
I Мягс.4..39.^'ф^(з./іяі.я.л* 
I тіі.) уаОіІип) риряХщ ,/лЯа^ ій 
I ігяп^иііііштярія. А&.ія.іШ» 
■йірр і ( рт 0 7 |Х ячч^т) 

і^49 , ^иіііпят Р0ІГ0 ассіИР- 
/ІІ, Н*йсяі/іят. іоя/жг ія/гк іѣ 
Ткітяи яшіія, риягит явіц~ 
іи, шЫ оісмггіі /ітіііі Вутахкі, 
Млгс 1 .І 6 . ЯЫІ І^'і^ ІШ/ЯІГ 
и^і(В/іу,(]МІ4яятя€{І4Іі^іі ^я- 
тотасо. Ѣт.яя.іі.бд. «« і^іІр 
щ/аОі,^яит ки/ііги.Маик.іі^ 
4і.і.Ьяс.я.І.г^і^<(^, Нек. *ЛМ^ 

ІІ^/лвит іП. Ьие.із.іу.і^ 
л’« Яіірп^і^м, о» сѵаік лг- 
Ьог та^яа. Ьнс, ів. и. тпя'і ап$ 

(л рія.і.те4.іяіІіе.) 
^ііп пвп^мфи» Ліяик.іі. ѵ.а/. 
Ъ?»*»Ь (з-рі-я.г.тііі ) аз ішміл^ 
(ші, іяіія /міЛіаі тігяіяія. л, 

/яігняі іііят р/імкоргФркііл, 
I Іыелз.іг. ^іЛ«< (іхгі>г 

I Л<Л«» [яЯі [няі ятііі іяііГ 
У<аог.&.піс<І.іл)рсг. ^л.АВ.лі, 
I Ѵ.І 4 . гі 

' {і-ряі,я.х.т0к.ітр0таі.) Ѵо~ 
' Інпш Оотіяі^і.і.Ри.і.ѵ і4і 
( 2 .рІмг. 2 .теіі.іт 2 
ріг.) /яяВі і/І 0 И. а. 2 . т^. орс^ 
‘^оіріІиім ч% Ім(а-ря. 

т ш 
.■•ж 


* \ 
І4І 1т Ч 

рц іі5 *»» р ѵ(9^ «■** 

Ѵ^ю ѵігЬмт тмит. Ьнс.29. ѵ, 
іб* рц (і./іп§иіог,2, теіі. 

еьілг,) лЬ^г. Сліб.ѵ,!^. І/ 4 $\ 

лтілЬрііІ 9 - 
гімгі. л.2.теіі./иЬ]\ ^ш(иц ч ч- 
ущ. х.Сог.д.ѵ.ізЛы^и/іеч, н$ 
^лт. ^нс.і4^ѵ.^2. і'^^цтиіпі 
ЛР^ТП^^Р лс сопііп^лг пЬі п- 
іГіЬи(іо,ЛЯоГш 2 о,ѵлб. 9 'ятч /лп 
.5?»чти# » я* српііпѵегет, МлиЬ. 
'2і.,ѵ.2і,шУ ш/лп^ѵтщ пі^иі^ 
шгіи Тгірііх пі^тііо 9І} л<ікіЫ‘ 
іл ір^іпті Ъіщ^* ропііигѵітЪ 
^іе Л9Г. 2. ті 4 .^нЬ^.р^о^мш ^9 
^П9гті, /існі 9(ілт Маге. 13. 

Жпайа^ттрогк.ЪМл- 
ісШ^ішг иСог.і.зіЛ$л{$сіІ. уі~ 
}*^лх7щ» м/6ас> 
^геш [сгіршт еЬ*Тп.в.ѵ, 7 >х)щ^ 
9 ^орі(^^$^ ('/.^/.а. 2 . шс(1. 

ЪіЬ],)кАгеііеіе^ 9 Гштнт, ТЫ^ 
ІІр.2, V. X/. 'ІрЛ ^Щ<Э^ 

ш /$еіі іпеиірлеі. МапЬ,^, ѵ,з» 

%9Л ^СФГПЦ (з»р^ ^ 

/иЬі.)ит ршпіі^^лпе,^ 9 кап. 8 .^ 9 • 
9г^ ]г *АС(^«/« (аог.2;тс4. 

іпНп.^ іуі н^, рпи/'^иат А- 
Ьгткатш ехі]іегші , е^9 [ит» 
^Ьк.із. '^^•> 9 - ее? ^ 

^нат^іле, АЯог.ід.ѵ.хо. т» 
/а сл« , роЯунат гОіс 
/м9Г9. ( рагг.а.г.шсс}.) 
Жис, 10 . 32 .АЯ 9 ТЛ 2 .П.^І^<^ 
с« гш*і4 геѵег/ш тЛ {ліьІнт 
ЬНС. 22 . 4 . 0 **^^(Вр<§>^^\ ітп ^гі- 
2ГЫ9 ^и$іт ѵігЬ рігѵіпфе аЛ 
шитІсемт.Еі 

^ лу»9Іл 9 сит еоп/іііисш 
9][е{ Ы ап^оге. АЯог.і 2 . 

з.Ьие.2з,гд.'^Л^о9. Ьне.2ц..5. 
Маіік.іВ. 31 . • Сепіпѵі аЬ(о1шс 
роПсі Млтс.б. 2 . '^оіВрн окССл- 
Г9, ^ннт[кЬЬл(нт ^ѵіпі{[ 9 і. 


I* І 


НшЬ.дл.із^ріты^^ш^ШрПібГ» 
и іпіегсв^іпіе, АА.І 3 .Ѵ. 7 . тпА» 
Хкі ОѴ^ЦТППЩ ЬлЫш 

ІЛ Ѵ9гЪ тнііл (іфиіаііепі. А» " 
Вот, 21.41.0, ^ЛКіГ( }\ Оіуіі ^ф^іт 
тр*пл^по ]іІепеіо /лВо.АВаоѣ 
ѵ.з.^ФрЗіііпі ітпСшЗіПір /ЬиВщ 
Іп/!іІіІі.АВ.23.Ѵ.І0.7пЛ^^і}і ^ ^ 
типиір ехопЛ ѵпЬ ^г#- 
ѵі(еЛиІ9П9, АВог.2 / . ѵ. 17 . 

А' ш ѵ/аи» §4С 

^ннт і^іійгрегѵіні]іітш Ніё* 
го[оІутат. Ех Ы[с€ вхішрік 
рлш іп іпЛіелиѵо ^ 

рлгіісіріо ртріг ере ргасгсгісі 
івтрогйііп іт^ігаі.ѵего 9рглт» 
^ріУу.^х^(стл\ѣ9Іпіпрпігіѵо іи 
(гшзІіЪсс. Сліігит *ѵегЫки]Ш 
рріірслгіо ѵлгіаі р ^ил рлнік 
АІііні ѵііешг агееЦепЛатиг^ 
Лит іішріп'фелі 
тіпі^ а(1ѵспігс» 

ш]оЬ.б.хд.Ьие. 1 о.з 2 ЛпгегЛнт 
ЫІ<р йрл! сіТе^оА.і.I2. тсхш 9і« ‘ 
•ІрлЪ^рЫі рііірііі Ѵгі. Маѵк.з, 
Ѵ. 4 /: отпіі ( 2 ріа.г.теА» 

[нЬ]. ) цеі , иі рііі рИі. Магс.і . / 7 . 
ттпп» лЛ<в{ Л9%м^ 

7п»9 9 [леілт иі ]іш рі/еагогев 
котіпит.іпіегЛит,^ ^ніЛет 
ре^ие»п^рт} , Ыет ^иоЛуІ^ѵѵ 
Ѳпиц Ясгі ЛрА.лѵ.г4. с Л^уф* 

5 в к м о іЛеелго 
раВшеПр ѵЫеІісіі аЦнтрііопа 
кнтаг .2 плхигл іпріг/опл ипі^ 
іаит 9 поп тихлгіопі иііл іхп'~ 
тихаЫШ пеітатіз, іпгеічімт 
Ыет (^иоЛ сопШІсгс і. ТкеЛ'.і. д, 

7» ЛСлГ^Хш Щ(1^хс!пк 0і<7 

ѵ^^^^,9Vлп^е^іиш по]хгнт поп' 
еопріхіх ариЛѵоі. іпхегЛнт і» 
Лет ^иоЛ ЬаЬсТс {ЛЬер^ х* 

Ѵ.іо. ѵ/лін( о 

Ашиі Лріірітпѵі 

тхіхі 


I »: 
9ТГ^'«л * 

*/1и 0$ш,^млт{яяВІ ($• 
іягміряіі гг;« ѵоі,^м$ 
сгвЛшіПаііфгітт. ОЬ/егѵі- 
іт еііят НсЬгаіГшиі АІяігЬ. 
7 , 2 б.»^ ( і.Ііяімг.я.т»Л 

іпЛіс.)^ /лвнт #Л ЛГдст ’Л*! 
ѵя]€І>і яіхх/іе ѵіг/ит /іііі г.. 
$ят. 7 ’і’ Ь‘ ряЛіт.8іе В*иі.Х 7 . 

І(Н-ЯЯіІ Хясі, ^віЪ {$< 

^я^. Я.2. тіЛврі.) Леи ія- 

іш рориІш^тпит,гяітт в/Іо, 
ѵвгі ]іяі. ІЯ НіЬгАО іД і(Ци». 
5 іѴ (кі ^віЬ , п$ /іяі, ЬосеЯ.иі 
Іміяі Іваыняімг, аЬСг. Кот. /. 
«.4. б. ($3 31. фб.2,^ 7 . 7 . » 3 - 
р.і4.^(.С<я«/.44.7. г.Вят. 
і«.ѵ.2о.Рггс.те^. (а- 

Аи$Гипі.і.С«г.9.22. тцтп 
ш , отяіЬш ^яВн* 

Умт отпія , [сіи іп геіт яЛя- 
^Ьогк.]ок.за4, 'ііі іусіі }*^Шг 
беся еояѵяІні]іі.'^ оЬап.6.2з.яіт 
іісуіргясі {я./ся^.рглс. тяЛ) 
‘бС^няпЛ кие ѵеяфі 7 Мяіск. 
і8.Ѵ’8.«я‘''і^^і Иш ус^зшш-ш, 
Лргюеірівпвя/иііісл. Кот. б, 
ѵ.і> « огйирѵЪі}*^*я^ к*'Р^‘ 
ргяі. тся . ) [ сит яо ріяяіяіі 
еосфіітш. Н*к.. і. 12. ^ у^ісятс 
(і.ри рглі.тяЛ) ^ивяі^і-пі 
/яВіф фи, ^иіЬт орт яЛ. Ко- 
тяя.іб. 7 . Л « 9 бі с^сш ус^гявг» (з. 
риргяс.теЛ) уиі япія 

іпя/нсгмпсія С н к I ( т О.^^0• 
кяя.2.ѵ.і8.і^ иГі Ля^чи я*ЛК«і 
уя^япс , ясіят яияе АпіісЬгі- 
у?1 тиШ ссерегипс ебГс. рІпГ- 
, цилтрет(.і}4^>н».^окяя.б.і7. 
0ІМ7ІМ іім іус^іі*і,]ят 1/яго я- 
гяпі іяпяЬгл. АДоГ..^Я2. іл' Іі 
я}*2^*и гсяч(Аш>’потя,т^ыв я- 
Місит ягяс іИиі тігясиіит. 
^.Тіс>Я.ЯЛ8ЛІ23ПЧ іІш ягягшпс 


І*4 ^ Ч» 

^39111)4 с ргжт.васіІаЕап.) 
Лсяпш гяІ'нггіДіяпят ]ят [л.. 
Дят я[я. Сяі-з 17 - >«з9г«{ Срагс. 
ргхі.те<І. ^ і^/і/лі сак • кх 

^ия яхшіі поп /яеіі іггііяті 
Нск.г.ѵ.23. ус^*кяс{рІиглит^ 
рягі.ргяс.тяі.) іц*и,[яДс [ияб 
[яеягЛіяс.]яеоЬ.з.р.щ0І' 
л>9>а }*ряти( ( яееи/.рІ.рягЯ. 
ргят.тяЛ)Іяснр 4 ит_ІгпШінЛ- 
яятВъі [яВві.і.Тіт.і.р.уя^^ 
»ця(рягс.ргяЛ.тяЛ1.[.) ім( ЯШ- , 
ірІі7ішц,^нл[мягіі няіш ѵігі 
ихог,ЬЛ.яп,і.г4..-п 1т тірярг^ 
(ряп.ргл/.тяЛ^л. )^Ші/плт 
яеей1ф(.АВ.4.2Г.опсгт яИ(т 

Т»| 9іі» і»і т/ уярмп (рягі, 
ргяе.тяМ. сіяііѵі ія[т ^.п.) •- 
тяяіііегі/іеяіят^х и м/и^яг 
яо,^ио 4 [яВит [иягяс'ктусят 
1*яц аЬГит , ^есесіо. ісят іло> 
ііог-Т.^іп^г.я»(ке^. Р.Х»і>«з?иі” 
/яяц. іот.г.тсА.т■я^[Іо*^^^и я 
рай. аог. г.алЛ.'Іяп^^^ « • 
тог(ии$. і.Ѵяі.г.ѵ.24. Ъѣ те<( 
>Зп)9о«^«» т^Ахяия- 
яш!р ^чяю/^ , исрясеяш тягімі 
^и[ііи ѵіѵягятш. 3^7<>я^иі§ 
іпіяг[ит. ісят аЬГоІѵоі Мягс. 
іб.ѵі.^ іф^^я/^яірягі.яог.2. 
тяй.^япи./ія^.) ^ ятКштш,яхя- 
Во [яи я 4 [яят рягіиВо [яЬЬя- 
10. АВ.21.13. ц/ес^ш а 
іЬряп п»Л,Лякт яшят я 1 ирцо 1 
яхяВм. іхгуы(кяі( Гирсгтспіо 
АВ.28. V. гз. гзпуспі&/»ы ( раІС. 
р I хСпас^. іяп.[пі- ) гяты, [иряг- 
ѵсяіяпія ян/іго. [ияі сіио іяпі- 
ііѵі як[оІШІ рв]ііі. Пя^уіія(ссч 
а< 1 Гаго,а< 1 ѵепіо,ѵспіо. Мясік.з- 
Ѵ.13.1ШТІ 'т^^зічтгто'ио'ЛУят 
•гяс Гя^Ошйяс іт т»» 

4вО( тіі ‘іим/шііияе яііѵеяіі 
I В 5 и ; ОяиіллбЛіятіяняіа 

^ 3 

1 


I 


г I 
гг 

ЛШ€т ^НЫШ 'ѴІПІ^вПІ 3 Б- 

5 и м. Ьне.гг. $$, нт Л«*Ь)Л<)| 
гы^ 

•пщгЛ^іі мнит] в 8 п $ аМШш 
м^ѵіг/н4 ір/ит *ѵіпеглпс»* * 
П^лрігё/ла^ ате Ги ш , ап(ссе<Іо. 
т.2^тЫ./я^9^в^1и>- рпес»тс(І| . 

пі.Котмп.^^ѵ.гі. (о^у^^итиг 
і р€ссліогигя ^мЛг 
мгіііСіДегнгК. Т.ѵи'0^^уі9в)іщ^ 
Пгоиі ассссіо > ашшп. 4.2*11». ^ 
ѵ.гб, шЫі (Пірі-чтц^^іі (вк 
/іп^, ял ,тЫ. йшИе.) тто пнЫ 
аеІ/міі. Ьнс. 2 }. ^8. ві 
^^^ві9у^Хлі* ошпи іитЬЯі ^мб 
ІітмІлссеЦіГМ^, А'ртЖ-Гпесіів; 
уі^9л /иі , /лЯш/ит , 4тѵя- 
ішг пдт€»ув9щ іГ« «* Горше, рго- 
ІС8 » тре ПррОСС5, 

і.Итоік.в.^^.н/і 
^ікр9Л гу^,/$^ня ^4ня1фегц 
ЯШ пфроііі кяЬеі,щхув9Яі Ь.$, 
цшіц^9 Іц999ш^ первііі» 

» $і/Ырп ^иоі '^^9(^ы о 
аиі вхро/^еги ,У»ѵі у?і тро5, 

/$ѵірг6яероі,^ѵе ^п(ро$. 
(іііятіп /оІ4і' питегш^т ^»г- 
Ік]^9С9Ы79 ГсеАеа 

ігиІіа$,йеш,28.вв тк'і*- 

2^9Я лГі ц$і^івц тн% *Ш сопчіяя, 
ЯмЯит ѵетгіі ті. Ріііііе Рто^ 

* г ч ' ' 

•ѵетЬ.во.іі. ѣУ)^9б9цліЦв9 , тті^^ 
г^ігш тяіш ряігі[ий^ 
тяІЫіш. П^о^ 5 »^ я в рго^спц 

ГОГ. 71^7®^ яЬаѵШь 

в I ^а^^9ві таібгсх. 2:Тітп.\.*Ѵ‘3\ 
/ін ыгЬі , [ея Іосо сииип^ ргл- т Алт?Л'л» » ^яі/ег^^ 

ро(іінт рвЯ [е каЬсі л? , і?п. | •ѵіо а тя[оггЬш ,ттпре ЛЬгяЬя- 
АЯот, д. ѵ> вд. 09 'О^ 5 ^. 0 (е^в> ' то , і[лясо ^^лсоЬо» рагсте$. 
(д.2 ряті .)а»^уя(в9 н( 7» I Хя»ЛЛіл{ т*<< 

^яет ,^мй яііѵвпі^ег,аііііихе - 1 г ѵісет гервпіеге ря^^ 

гнпі т слі}я€н1ят.1нс,7>^ч\ ^ гепиЬш , ^иоЛ Ощі я»а 

* ѵпЬб, 


я^г»кмшАт, Мягел4.ѵ.4зЛп 

^иМ ?ія>мі^і 

кіЬис €9 Іо^иепіі жіеЯ ]иМя4, 

^ 9 / 9 . 3 , 13 . 1 ^ ’ЯЯ(йу*9ё979 {3^^^ 
ріг[. ) ^ ѵетеЬяпі [сііісзі яіі 
'^ сЬяппшт , мг ЬлріІ%,ят9П$мт, 
Рис. 2 . ра(Г. 'О'^^цо/цл/. а. 2 . 
тссі. V 179. ^не. а. 

Ѵ.//.^Ьк*Гт?,втг 

иіш (х.[іп^,яог.г, те4. іп4іс,) 
ЯЩ9ЩІ ряшіі , те яіѵепф ш 
рясет ііет 3 АЯ.24 >'Ѵ»і7‘ 

і Л(9^9ш/«< отчтёщ ѵв- 
пійиете^рпйіргА^ііягш. Ьяс, 
жі.б.(ріХ<^ (*я ( #.уй»Х* 

Я9т.г.те(ілп4и.)і^о^ев&і /кі< 
лтіеш тем ѵепи еіе •ѵія яіі 
гпе.^оЬ.8 2. тІХір •яи^і^іЪ ш 
яхіцё9уГиг[шяіІ[иа ттетріо, 
^ЛяиЬл.і. •яц^й^о9% (з.рі.ял» 
іп 94 Лпіі. ) ^ 'Іі^опХу^і Яііѵе- 
петит Ніего(оІутят.АЯог.2о. 

^^а8.еіі^чпср^о9^ ^е^іоипр 

^мнт яиіет я4 еит -оепфт, 
Ш.Сог.гб*з. 

(і-[і>ЧЛ\‘Л^ХмЪ\.)р9Я^ият 
яшвтя4[ивтв,АЯоу 23 . 3 В. отые 
^ оі і^тчрзЬ» г» 

( 3 .р 1 .щог *2 те4•[яЬ^^)йяитяс• 
си[я19ге$ аа[м9гіпі^ 

АЯ.в* 2 і, 'г9^^о(^<^ ( рап. 
а.І.Піесі.^ еіюіз[нХі9еі4ѵЛі» 
п4ѵ9ЩІе9і$ яиіет ^иЫят те- 
пипсіяѵіі еіі.АЯлв.ѵ.7. 
^о(В[ш ^иит яиіет /4- 

ѵем^[еі.Nоія ті тр^^рІ^івЭ-ве^ 
^иит ргхроиішг регТбпх /«• 
^иііиг яі гсі іпапітага; 


40 втіл вДя«Аі»{уь» іямяИлге^ 
/ойяі.Гіи^іиіі[>2каі.]оІ>.р. 
Ѵ.2.віу»*ц(ргорніі)яѵ1і ^я- 
г*яиі*/іиХие.лг.гд.і»3^іі%- 

0і^і^ѵаіргі*>»{і*яіі.р1.)рг0- 
іігтім еііят ярлппгіЬш. КО' 

тяпа.Ѵ.іо,ргіѵтЛігнВ^ы(,рЯ- 

ППііЬш іттягі^€Г 4 . 2 шр*ія і, 
ѴІѵіЙСО. Т.іт. ІМС.17.ІЗ. ^я»р- 
I ‘ пв^ ( 3 ./іп^Лѵх л(і.) ІлпІш.ѴІѴІ- 
^сяЬіі іят, кл. япітят /ият 
[вгѵяЫі. ^т»рЛ»(іаі ь/яяз р>Ьо- , 
и[ео,ргвра^»г. ^Я.г.ѵлр.ті ті 
(0ч^яфріі!^'ріхС^л(С.іпйпіх.) 
тиіЛіІфігепі. Т *кчр*ія «к « 
ііЬсгогит ргосгсагіо і.Тш.ж- 
» Г4. ѵк^птсч Л тчі -пял*р’ 

зім(,}і>^якііигамізтр*гик*гв~ 
гнтргоігзяіипт. Тз>р»рня 
^,ііЬеіо$ рагіО) і.Тіт.з.і^. /Вк- 

чікпр- 

9мь,ѵ*Ч>я}и4зібгіі (ѵЫияі)яи- 
Ьшп, Іікігві ^ііпвг*. яі « 

^псгасіо , папо , §еп5 , рго§с- 
ПІС1. Мяик. 12 зр. уЦвіеі яѵч^ 
»5 • рго^епчі таія о* 

ёмиІЗіГя. иягс.р.ір.і^і»сію- 
Г^,о^іПііясгчіиІя,\лото 
піш$ нтеш Мяч к. г.лт. Гсси* 

' * ІШП, Ьнс.і.з*. «< ^і«г. іп 

(инія /іеиівгмія. НеЬгяі/ягш, 
к.еЛплг»гпят.хілі,АЯ.».зз, 

чАі? Л' ^*я* Лр 71* ііщуіівтч 5 

Зігяіетямит »)ш ^яіняяггя. 
і»гЛетріі5, АЯля.ѵлб мтаі}* 
тт^тущ^ші ргшгиы 

т*трогікм,ѵеІ ргліігігіг Яіяіі- 
кш.Ті»&‘і^'п.^а\х%,Мягі.р. 
яр.Ъ‘пп-^(^,к»с^0пм Лліты 
\ т»гшп. ОѴСІО. АЯ. 4. 6. 'іти «#а« 

^ЫІІГЛПІІХ 
ФгЛги рвяіф'еіе. паііо , §спв, 
А&- 4 - 3 *- яѵ'яіі ^ 7 ^ уііон , С^- 

^гіт ял^вз.^кФр-З'З- 

/ 


> 1 

1 т' ' 

г г ІІІ 

I ’Гг^аЛ • вхііны фяёШ. *АА«-, 

I іф- • і, аііепі^епа, Іке.хг, 
ѵ.ія.'Еѵ^щі « я> поЬіІіі §с- 
псіоСиі,Ьн{.ір,ѵ.і 2 щр^ряхіі Ъщ 
> кот» ^иЫят пвЪіШ. 
і.Свг.і.гб. я тпЖыАг^^і I по» 
тиііі покШі [*м( 1 Яогв/ 1 .АЯеГщ 
17 .Ѵ.П.Ш 7 *І^Щ 0 т' б 0 ^ 17 (в 4 ,кІ 
ямит ^ея4Г»/і»ти огяяі. і. о. ы 
ж^иіоIс$, іяигргпф 
СЬгуГоЙото.ТЬеорЬуІаЛо вс 
Осситспіо. ’А^із і «• Ц 
^поЬі1і$^.С*г.і.аВ.7і( і;?*ч 
І^ііяясем/.р 1 .і;,п. ) Ѵщігзія і|в- 
ііяоЫІш/ияз м 
тняЛо, Мщм^ІІвіі І&* і щ 
ипі§спііиі]оіЬяі>. і.і». •ук*>’«7<* 
«»»•*« таг щфХхп •пі’яшф- 
фі,яяііояііш/іІіш і^ніоП іѣ 
/іпм Ряxты.^мс.і,ѵ.^.^ѵрмпі 
/ч»«5?07с ^/й»л мт^іпі{я.]вк. р, 
ѵ-іЯ і'я рощ тіпгА/яіг м« т* іи*** 
М^^І*9>Г^яі (і»яіі.е»яігяЯ^ 
рго 7»<Г $ІШ, уЯІЯі 

яоп сго/ііЛі ін яотоп ипі^рп- 
1$ ТіШО»і.]вкяя.з.ѵ,іб,тіШ7І» 

4«» «и/? ^ Ц9»»^о (рто 

•^мг , ш Віііит [нмт мт^опі- 
іитЛоЛігіз. Цифрах іві И СОщ 
^па(и$ я.Ьие.г,з6. ’ЕХівгіСіт ч 
вѵу^ці 0 -ш, ЕІг/яЬе(я со^яаія 
’ іия.Яогя.іб.ы.ііягт»иі&-хгпІ“ 
^ч(сопігяві рговѵ^ія) /*я» 
/аіиіяч евріяішя тоияхіли.и 
V. 58, *4 оѵІ^Цоті ( рго вѵу^івін 
еояхгяЯІ )со]^яяі$ оіш.Кот.р.з, 
гЗв-і^ оѵфрЛ (рго вѵфАяр) ріи 

щр.ш<тічзо>Р^освіяяііітіи($- 

еинЛит еягпот. иЬі гѵфрщі 
і іілт ѵіЛоінгѵяІогв , яыоЛ 
рорніяги ^иі оВохваЛотрори- 
1»,іХіяЛвті*яіо^ Мягс.б.ѵ.4^ 

сѴ •тіоор^ріог (іяі.рімг.^ііяіФФ 
се^яяюг , [ом ссшііш^ишсоі, 

4 


ч 


'Г 

у 


г 

л. 


• 

Г 
4-"' . 
І- 


«І Г I И 

Іѵ1^гмтІ»СО^Ы.йО,Ав,Т^> '.*(^{ѴНі]^ЯФііМѵ^іні^в0 і-' 
«кѵ«ію>/іиѵмгіг,«хг«/м/і«м«'іп4м , ^ннтНігофкітпмиФ» 


ІЛя, ^те,|.бі. е» г^ц пу{иіі^ гш, 
Ія сорміояв /іи Ія /ятШя 
9иа. АЯ.лі 4 ^ (итщ}ф}Лт% іго- 
«Н* "Ли пІ^/(іня0Ііі/^, Ліс*г/іѵіі 
1 $гят /ятШят /ият. Гімж 
шяіч,%ѵлиг\.іо.ияііЬ,г,ѵ.і. 0{- 
ЛФ* з1?и#»»« ’ІчгяХйігш < 
^іЯегяііояй, к.9.ггсеп/іо рг 0 і*~ 
тіівгит рѵ* тя/огнт Скгі^і. 
Сеяі/і.х. яѵтщ щ /ЗІіл^ д^іФіяі 
0>^іішг(рг0^‘АЛі^) НіегЯ 
ііЬвг ІІЯІГЯІІ0ЯІ4 АІя'ті , к. •. 
іие іЯ твСія/$0: 

^вяегяіФГмт ех А4ят». Сгяі[ 
ф.ѵ.д.тигіщщ^ІІ/іЛяІі'Ят. Ніяе 
Сглеі иЬгмт ^тітит Мо/іі'іп- 
^ігір/ігияі ШЬгйяргі- 
тя ѵвеі ГІ’ЮК'^З ^»’в ««го 
/іі 0 внт (Ііяеяипяж. Г>««і^ я 
«к (іХу^піп9‘ЯІ;*Яо 0/иж^і) 
^гя^гЯ, 0 гіі$я*т ЬтЬ$яі и^аі- 
тят,іяія$яіі^мгіш. йт%е 
|ішпи$,§сгтапиі, г.Тіт.г.ѵ г 
ущвішѵікхт м *і^, Ті- 
твікы , і*гтля 0 /іііо Ія /и/е.^, 
рячяихя-п /яі/іяяпѵі реяіімг 
ргв 6псетк.х.Ссг.9.ѵ.8.ті т*< 
фІ^ЯЯЯІ рЯІПФ* 1**4^- 
^яр,ѵ*/ІГЛіряв^ ііиеЯіеян/ія- 
■ жгітяіпп ггіігЯі іхріогяіят. 
Т"іпя< А4ѵ^0яніяі,і'іттапе, 
Ткікр.і,ѵ.9о.ёЯі утчгяі ш яіел 
/ыелихчві » ^яі /іпеегі іе 


г ]вк.8.4}.іі ^ніфгитФ ,Я0ЯІЫСІ 

щіЬтѵі/ігмрі Гфйеаш. Г<»і«ч ^і(І«. рггГ. ігарегэі.а.Ті».;.;. 


1 


Гій /ни сфяѵіѵінт яррягягяі* 
ПяЗи/^фія ж ч ге^епегаао. - 
Лі.і.і. т>а){інвіті, 

ріг Іяѵяігнт ГФ^ФЯФГяіівніфш 
потіШпш* Ьи)и$ тцпсіі ^е* 
умі /іе ікііыг , (ри'оі фф Офш 
сгфяінгш рі яфѵнт сФеІят ($• 
яФѵят іфггят , кфтіяшт/^ ш- 
иЗытрег/фЯі ГФ^ФяегяіигШщ 
Млнк.хд.Ѵ.йВ. итряаХі^- 
»ілм ясукЭіпоЭя ѵ/іИі іяі 
Л V %*>Ыі > іе ГФІФЯІГЯІІОЯЯ /«• 

ііЫііі еііят V»! ія ^ЯФхІФсіт 
ікгфяи (//>(. 

Тічіфлт ияіі $Я ІяііяФгит, 
поГсо,соепоГсо.] фЬяя .ю. 
упшвкт ты . 
/сф (^ято тем ФѴФХ. Неіхгяі^ 
/тш. ПгЬя іяіт погііи ярмЛ 
НііглФі [фсит ігякяяі я//іг 
Я нт. ЯФІЯ. 7 .Ѵ.ХІ. V ухрывкт ЯФЯ 
яяиХнФ^.ѵ.і4.Лгірт ш ^чІфяфр» 
ѵігмт ЯФЯ ес^ае/сФ, Ь.ф.яфп сф~ 
ІПФТ^. Ы фЯ , яіІЬмс/ит іяіяЯл 
ѵіі^Ф. Нёкгяі/тш. АЯог.8.30, 

І(^улуі*ШФКНІІ ЯЯ ІП(СІ1І^І(} Л> 
Явг.хх.фтАжчип ^ітпніі (сІ5- 
пе Сглеі / ]ек.і,4.р.ті^чиі)4Ря^ 
Ф»ыц яя^етФаоЛіі}фк.г,лг» 

ыіе4(у4и>Фки(р>’ф ^ыптщ)пФтв 
свіпо/сеі.і.Сфглі,ѵ.д.ял /4І(Я% 
^ыівхФ(^,*х рягіе сф^пф/іітшФ, 


5^ Л ><г«ом • іи$4Іянит Гсію. 

Мя(ік.д.іо./іщІіі( )іі0ф»4тт,Яф^ 

те /ііяі,^акяя,іі.ѵл8.]лчішті» 


«(«опиі, паііѵкаа. ]сЬап.д.і: 
елситіяяіі- 
ч^аяіф. ^іфгя іяу ты паіаіісіаі 
4>еі^/ІМ4,пяіяІіііш,ііііт >рие 4 \ /еіівіф. ргаеГ ГиІ>). І 7 .а;, ни 
^і(фі^Х4*я>ты іЯПоягіпе^іВ'Хч' уояехрі і(/ф-/чзіі яе тияііш сФт 
ЩіЧ 0 'Ч 9 ,егем,^Фпш,^і^?ч(^‘ ^пе/сяі.\екяп.г 7 . 3 - ттчШтщ 
9*4 Пага1і$. ч^иі^ ^Э’Лів* ^ іХ4іп&’ ^ яі,‘і*и^ыеы*>еі ( зрі) 
яяіяШ , няіяігймф. Ши А . «/. п (ілч^мі ^ ; Ьл( ѵтіЯѵия 

I " ’ 4 Иь 


' 


$іігпл,иіес§п0{емпі (^4іЫ* 
^пі)иѵігшп Ъент,^тС іп* 

Во.|о^дя.2. 7Р уныомі* 

«ѵтр» •яй'і%і , ^иЬи поДкі стпИщ 
рагс.ргхГ.][0^.7.4Р<*/<1( 
т иі/івь йні Пі/сіі Іі^іт. Еот.б* 
ѵ»б, уоып,9гпі ЖркеС, 

І.Ѵ.5» [рго 

улшшкѵхч) Ьас іпіт по^'и, Нйі- 
итрпт,^от^7л.уяівим0%{ ійі. 

рІНГ, рГл/1 мВ,рЛП.) 9$114^9 АлА», 
репіо$ и^и тііо^мог, ітресГ. 
Яі&..і}І9и7лсѵ а і,МлііЬ,і.іу,сѵ)і, 
і^глта» віѵгіи/ $ ПОП сФ^по/сеЬлЁ 
. шят, Ь. і. поп иівЬл(ит, соп/ие^ 
ішипіеіш,соп]иіЫЦ. НоЬглі- 
/тш. Соп/егОопе/І^^,!. *аЛ»^ 
іут тйи ушмцц^ еееіткГ* А~‘ 
білтш со^поѵіі Еѵлтпыхопт 
(илт • кл, ЬлЬніі гет сит ІІЫ. 
&€ІІ» ѵегУпт уіттш того Но- 
Ьгмел ^іШопи уі*, рторгІе 
ласосіз [ей ііис1ісАи$ еЯ , ^ 
•ѵегеіеиг со^ооГсо , ііисШ^о, 
рсгсіріо , іпіегНит (іссешо. 
Еис,7>і9» і^твкіѵ ае со^о[ев- 
гее иіі^. І>еіпіееЯ еіілт ѵо- 
Іаагаиі, ф геіЛент , ато , ар. 
ргоЬо , рго тсо а^ооГсо. Мле- 
іЬлІ7»гз, іеот/і^пі[слео^сго- 
(аш со^оіиопет рг$[еЯлт ех 
тепео й» ѵоЫпелео /етиі, с$» 
п/ш 'е рдееЯ сиго , сигат дсго. 
ЕгоѵегУ.л7»23. 2,Тш.2.ір, 8лрі 
ліілт оЯ ГспГи$ > не ^нит іе^ 
еопшЫін Нісіімг , [сие Ыс 
кІя($Ь 'л/ѵ.2і. Гим.шсс1.(імот 
[ие. йЯіѵит поп еЯ и/іелеит ) 
уиіп/2ец ц ітѵ/і Ьис.і*ѵ.і8. ^г 
9т } [еіиПіСнт 

е,^но яг^итепео по[сат ЬосТ 
^в^ ѵ.7.уіш9’^ ( л.рег[[ие.) І'і 

(й.{^тшшхсо^по[ееі ѵегс роЯ- 
4П.}оіг»7хѴчі7 ^иеетщ^з [н(х) 


Г I І5І 

ів^по[еіеМлге*4^>ѴЛЗ,у»ие%Аш 
(^г^Іх[иі^^оЬя,28 тту/ип^щ 
еипс едіпо[сііи,]вЬлз,ѵ.зі.^ 
гітт ( рго тыты НеЬг») 

птц(з»рІиг,^і4е,) рот кое СФ^ 
^по[сопе, 2л,"^ирпоѵі, Маеекф 
7*ѵ.2з. аЛтѵхі іуеш пип» 

^имт л^поѵі ѵсерготеишЕиОн 
ір.т/.44.ссі*^ І9ехиіуіец(ж.ріт[щ 
лог,2.)т9ка$^»ео^ио4попЛ‘^ 
іпоѵегиитрш, 2 .Ът.Лщ^,ідщ 

гут (з.р* 4,2») ТШІ С9^% 

поѵіе, к, е. ^ік^іе О о м іі 
N ц а ооі ^иі [ипе [иі, НеЬгфіт 
[тш,і,Сог.2.8, н іуюиио {з Р^ц 
а, 2 лЯ,)[соіпоѵі[ш, а. 2 . іш-« 
рсілі.ут$гіео^іо/еещНеЬ,8.ѵ,ищ 
у/иЗі •пѵК.ьоАеьсо^го/ео По 
иіі\хи,угит»[еіае9 Мшіек ё,ѵ»3щ 
уо9І^2.рІ.)[еио(о^Іис,2і»ѵ,2Фщ 
а.а.орг. улііи/ пі щ»]ок,2з.ѵ.з.е% 
лот.2л(к,С\хЪууе^.2.Сог,г.р/(9г^ 
уотие ео^по(елгет.у/^іхАрос,з» 
'Ѵ.з.ш уѵ^і^пв^иаднмт іпіеі» 

Івхегіе. угі Ммте.і.^. 'кѣ ^Ігі§ 
угі, педиыге[сі[с$гее, 2 ркуцЦ^ 
тх]ок.іо.з8,(^ /р. 4 .<г« угятг,и$ 
поѵетіек, 20і,глпІл,2&.угши(щ 
АЯ.І,7,Ь^ ѵ^9 іи уушрсс^ 
ѵе[еит поп вЯ по[е ^етро^4.^^ 
4,Риеигя [ипео репех [оінт Ве» 
ит,ргп,2.2.^ыі, Ьис.і2.ѵ,47* • 
угпі т 9іА«^ > ^иі по» 

ѵіе ^вЫпеліетВ о м і N х. а« 
Сог.зли те (Ап уекУ, а^^-полш 
еит , ^иі поп поѵіе реесаіит» 
к,е, ыіірсіао л/{^^тіеи> гсшт4 агиі», 
иИіы, ^иіпмШш ІяЬи/іЫ [иіе 
еоп[еіш,8упое4,^€П. Млге, 6,389 
уѵвгті , 6* го еоз^піеа» Ргасг* 
2&.іуоиі(ЗО.^ок.і»4Л, поѵі. \ут» 
}окля-Р»9^ гуіиі(4і 

(^поппо[ітеЗ §уеикг иСог,!^ 
Ѵ,8ЩПоѵіе.іуіиц0і(^і 

К і 


ч 


т V 1 

і.]«Ь.д.і|. сергвѵі^к. ^вк.I7•7^ 
Іугтщцг (рг 0 іуиіщ]^п) з.рі рглі. 
т&.івілоѵіг$іпг.Аи* вхітрім- 
гіл кмУті 'іу>»пфг, тіі* іугтяш. 
В»і Иу» 0 і(!^г Лсіімг яі^огтлт 
^Іуіяпт. І7ЯЦІ0Х0І, ^нлт 
тншттігмт, тюр$п»г,Отлт- 

9НЯІІСІ ѴОІЛН» цІ^'Я^ЛГ/иі» X. 

^яЬян.і.чпіті *і іугшщ^тірягг. 
рглі.яЗ.) ііиі яАщЭ^я 0 , стп 0 і 
умі П 0 ГНПІ Ѵігйяшп. т /ія§. 
Іу*»я*цяё /вгтжт тиГ 
Мячк.1Х.7-]оЬяпл^.7. м іуні- 
жн-п ( я.рІ:рш{^н*тр*г[.;^і яв/- 
/іш , і ргітя ш/впя /ія^. Іугт- 
жм*м( м. ртхС раІГ. уа0ш»»/иц 
СФрів/свг, ёШ^вг.^вкло. / 4 . 7 <- 
ттпитщ . Мягік . гх . ѵ . із . м 


^ 7 мДж цпо[шнг ягУвт. рагг. 
рггГ угж у ж«^4*>^ **ч *’**• 
$.ѵ.і.^ил іячШ^амт ргес.раС 
9ушт/*щ.х.СогЛ.} «I 
жігіі 9»г, іт*і 'іуяяіщ гда’ «•'?> 
/і^икМіІч» иетя*,кіе6Аев(о.% 
^иіг яЬ € 0 . АШ я4/вгтят Н$- 
Углі кщркяі фхрфяипг. *у7ЯфЩ 
€ 0 /по[{ 0 Г 0 /я&т. 0 Ѵ 0 ііівііш 
У««. $іеАяіи/і.$гявяім$я^ 0 - 
кяѣ. дШ. Ір(€ ійіітг св/пв[еі а 
Л09,<ітш Офш іИмт ео^пфт- 
ит^іі. Сви/ег і.Сог-гз.ѵах, 
а.і.ра(Т.іу|г«с&^> т щ^ч^пИш 

уі»і, Іие.хя- ‘Ь'*?5* іу*я^щ я*т7і 

( рг0 гіаг^ <и>п )> ) о » к^явг^ п/ 

0(ХЖ ( р^^ С0 ^ 1** Я{І » ) 

Я^Яіім/міі яЬ гіі ект /гяп^фгц 
ряя*т. аом.ра(Гітрсга{. УФЯ 
г)ѵі РкіІФр. 4 ..г.іппві 0 /ія(. 
ввкя.д ‘^яАіііьі ряп . я ^ і . ря ^ р ) 
^іп ^мГ со^пш я Оіо к. 0 . іп^- 
ііегшппиітгитя/сііі /іи яІІ 0 ~ 
я ^ яі/сіі рч/им , $ 01 ^ 


I* Г 

аиі $ З . Агі / У . з . Еік , е ./ §.§.;^ иХ ^ 
яш7Ф(0і іілриіфяз і»7« ѵ*ім^м«* 
Ьфс $Я( ЬятЬ. інигрг$і0,)4г//і- 
еіііш іЦ Ія іе ^мс440сгиит фЦ, 
рфг/іягф. Рис. I. раЛ^ 
^пщ'МяиЬло.гб. Ьис.8 і7> М 
ііпярѵ^фр , $ І у*«мЭ-||л7Яу , ЯФ ^ 

^міс^ият фгіі Фссминт , ^исЛ 
ПФП іяя 0 іф/сФЗ. А' ргітя рФГ^ 
рглі.ря//". гу%иг( 0 яз *^*^іѵяШГ 
ГнІ^Фщ «« щ , яі^фЯо 7«Г фіузз ^ 
сопПІіит і.Сфг.7.ѵ.гз.у»0(ФІяФ 
Лік/* 4 ,ФФя/Иіит 4 ф. Гспіепгіа. 
Арфс.7‘і3‘ <<С«г.7.4в.іці^' тіві 
/фсыя4кт тфят 
/фяіфяііят, регшіШо РкИмт. 
ѵ.і^ЫвіФіигВупгяхй АЯфг.хо. ■ 
V. 3 . угиз*я ? 
сепГиіс гФѴФПФн4ияі. УнІ^аЗА 


8^(жі 7» р€Р0вк$7яз, Фх *МФг(І0 ілітіі ффя/іііыт ггѵфр~ 


ип4і. а' / іеия4я рФг/. іуршФіщ 
фП Гряфп і»і іі.со^пігіо, Ьыс.із, 
гма. і.Сог 8.1, щуряфіі фѵФіФІ, 
/сіфягія іяЯяі. ^сиісах со^ <о« 
Гсеікіі Еряф/.з-гр- ^ 3- Р*'/' • 

^ Яфгіѵягиг Ггфрфшф щ «г посіи, 
Іфк,і8^7, •уРШфФі-і^'І^р^і^ФІПФ- 

іщрфпч/и$. Ьыі.х. ‘ 1 /. 44 - х^, 

ѵ.4р.муі>«5і< поіі,АЯфг.ф..ѵ.іо, 
урфіффр ііФФ ѵ(ф!р, ПФінт /із ѵфЫз. 
К»т. I. гд. тш уг«у»> ? ^яфА 
4ф Оф 0 ее^яо(гі рфіеЯ. АЯфг. //. 

V. I}, уряфы ях' яіЛфз іи тА^иі 

шІ » Іф ш Феди жс/тмГ • НФЗя/няз 
ОеолЬяіФгявотяія ррзгяф/ш. 
Ѵітгт ««, ^ахтхп^АЯог.хб.я.з, 
Шя^ііоупіт ы Ф соісііит Гсгц- 
сасог. АЯфг 1.24. м ѴФЗяз.р^^т 
ЛфуФязш-’^луряіші яфщ і^посиа. 
АЯ.іб.ѵ.хз яурфігя 9*^, чяазя 
Офф. 'А|7«я«<міііі§погапсіа* 
г,Рфі.2.ч.’АФяуФфісФиіІ8^оА.ие^ 
іо.хв.хйіяряуірѵфкнфі ^нвтощ 
4д ІФЗЯ і і.С0гм{к.і,ѵ.із. і( 4зфф* 

ГФІ’ 
4-^ 

4 * 

Г 

• I 

г 
* . . 

Іолліт». и^іік.Ар$с.ьѵ.і, 
в Л 9 Луі»^ 07 (.Ш (^Рагс. 
ргдіС^Ьеміш ^иі Іе^Н» ііпрегГ; 
ми^»« 9 охвр Іі^іЬлт^ 4 І^.В.ѵ»28» 

фі^рмпсі пр ^ріпЛм , Іе^шЬмі 
ргорЬеіат. Раг.і. тсА ірлурт^ 
рп/лліі І)лЛ‘і, *ѵ» 2 о. аог. 2 . а^« 
р^ріуршрті«*$Імс.б»Ѵ’ 3 » ѵЛ р^р^' 
^ттр\ лпшоп и^і/ік.^ ]лЬ,і9а^ 

9^9Л^о^ яріуртпш(з'рІ,л.2.Л^ .*»• 

іііс,) ррикі Іс^ігипг, аог.г. аЛ* 
ітрсга(. ш^ря$г к^і. Ж/а, ар. 
</.г 2 .аог, 2 .ГиЬЗ.а^> лрауры 
Соіо^.і^. іб, Ъа іи ѵ(іні лроуротр 
'(2,рІ.лсг»2.аЯ./мЬ/»)мі(^ѵоі 
І€^аік,^(>і,глѵАті*Л 7 яуі 9 Ірщ и~ 

■ ^[шгеІ^ис.^ ѵ»іб. Лрог./. 4. рагг. 
а,.2.ірріуршір^<^« Лк 2 з»ѵ» 34 - 
щші и^к.ріі. пит. »1 Флурсрчн, 
Лік.п.31^ ріжГ. раіг. ярлуіррітс.»- 
1 сеог. 2 .С 0 г.^.і/. аом.раіГ. 

Мріури^іи/щіп» иЗш [иі. 20 Ѵ. 1 , 
раА'.ГиЬ].«>»уіг»оЭ^« |Г к^аг^ 
а.і.ра(Піп 6 п. (Ірлурт^ішщкр^ 
І.Ткф$. 27 .*Ар<куриагі іирч ІС- 
Ліо ЛИог.із.з.^.Ът.^.і 3 .^а^г- 
ім т^есркурфі^^* аіііпІш иШопі^ 
у5/. /лсглгит Щігвгит. щр^ 
•уригці ь в» ІсЛог з.Еріг, 8. ѵ.р. 
сЦ^урріоци ріспі со^поГсо А- 

^ог.гі.і 5 . Ѵт. З^^урип^ щ 
Р(^'ѵ(і^ Лк.24- 22. ЛІ^уриак 
ШРІЛ п СО^ПІСІО ЛВ. 25 . 2 ^. 

" а/ѵ 0 х<ѵа§по(со, Млик.и.*ѵ.г7. 

^/ 5 ?. 2 /.іо.оа/<оьЛКів» іщуіриакніг 
хи теііш по^і. 2. С ог. 13,^. і аіи 
гяпуниоцш іошпі^і лппоп л^по- 
^сіік ѵоі ір/<>/.'ргжГ,ттрсг.івпр<- 
9«^(П^%'РѴ. і.Сог. 1^.37. а^по/смі. 
ж Сот. іб. і 8 . 17 пр 4 Ри /иі7г(2. Р^- } 
І^Г'ГМІТРІІГТ^І. ЬаЬсіС0Г^000Х ср 
\осо»^ио іИ^пі /и» (лтрсх(. зрі. 
^ібі. 27 ‘ 39. і'Жі^ігивкор а^по/сіг 
/рлпі. ріаеі. рсіі. аф»жі^г 4 г/|^» 


. . I**’ , . т 

со^поѵі.ргасі.іпвп. клурыліріяй 
7С."Веі.І2і. рагс. рпсі. ітуріпш^ 
і.Тіт. 4 ..з,‘п 7 (йжгуріП( 3 ’^ 
ег (ііаі^рі, ) пЛм есХщЭ‘и(и>, ік ^иі 
л^ноѵігмпі ѵегкаіет. а.і.раіП^ 
\-кѵуры^ 1 ш 1.С0Г.13.І2, го^пііиі 
/кіго, ѵхіуры^іш ргб 
іх Ыіоіі/то НіЬгАогит, соп^ 
/§г /. Сбг, В.з.СлІ 4^. 'Етпурищ^ 
іщ ч.артісГо. Кот. 3.20. р^ 
^іы ртутит изз^^Тсще^рогк^от 
оЯ со^пкіо рессап. Кот.п,*ѵ.2, 
ш щ/Рртпурмпр , поп ех поікіл, 
С^іо/І'.і.ѵ.іо. еіі гжіуритш ? 
2,Тіт.2 4. ртутит -пк иХщ*. 
В-нЛі іЛЭ"Л , іп ео^пішпет ѵы . 
гігкік регѵопігм. Рос. і. т^ё»- 
ітпутип(іаі і. С^і*.і|.ѵ.а 2 .ао 2 .і« 
ітпутит ир т. Сок//, /. б. ітутитж 
(2.рІ.) ео^поѵфк. Мапк 17.12, 
9^ <Г8х ітпутито ( з.рі. аог.г, аЯ, 
іпр/.) аѵпхр , <$• порр а^поѵегицВ 
іВит,/сіІ ЕВат. аог.г. ітрсгас. 

ртуриВр,ОіП$/. 37 .ѵ.з 2 . а^по/ее^ 

г.г'.СиЪ]. ітпур(! ир Жмс.і.4.. АЯ* 

22 , 24 ..'ірлІ 7 пут^( 3 ’Р^(')а 2 ге- 

Гсігег.аог.а.іпвл.іяггуігмв^ АЯ,- 
24.8. ее^пф/агш. рагс.аог.і. «тп- 
утьістт^Ф ^иісе^поѵіі» рот» 
//охІХ. Ьме.%.22. РТПуРШР 
0-Ші тыі аѵ-пір , ]і- 

/ко аыгот рег/рвЯк остит со» 
^ііаііфЯіВио, Ки^^тиаии ёе* 
сегпо а< 1 ѵегГа$ а 1 Цист.> сРп<* 
(іетпо еопфгмііиг сит Сопк, 
рог/опл 4^ Асси/ітеі. ^рІ.та%р 99»- 
%р.^тиюсоіР "пт 9 ^^ко і^иот» 
ріат Латпащо. Вупгахк іатоѣ 
к АО сит Аеси[. пі (§» ^іпшѵф 
рйг/опщ , ^мщпіІо^і'сопѵогіііиг, 
/існт епіт сііскиг т^/Иоуртирщ 
счііркср, іы іііат того Ьтіі^ 
погит ц^^уртитмиор ф^ры.і.]0^ 
^иа.з.у.2о, (ЗЫи2,щ.ц,.оп 


I • 
А' 
* '5 


т 
■к '%'* 

'4 

л-'.'-'. і 

ѴІЬІ- 

»■’■■ 


-Г 4 "^ 1 ' 


~Т 


ЩШ ■■ ■^ 


/ ■ 


і 


> 


' ‘і •*-^ 4 


|5б Т* І: 

^рап. ргаее.ра(Г ) Іщ» 
ѴтоІЫ4тпІпіішѵіІ 
іііфр, ИсістоСіі рго I(^^і^ун^• 
5 іф-, ке. си}ш кур$<г$]$$ $гліл 
тЫяг^мепЛл ^атпапіл» 
\Ащ^^уіѵчы ші щ ^иі •Ѵіі ^Мй 
^ашіпагі пс^иіс. Т^Ѵ. П^«- 

уі90ПШ 2ПІСА ПОІСО* дШС’СІС- 

^сгпо* ргзвсісссгпо. ^Ш*24*ѵ.і» 
4ВС97І»«І0ХОГЛ( ^$94Р*^НІ ЯПІІ4 

по^ігіпг те,Т иі. і . тсЛ. ■ 

ѴіХЫй.4Ш^іу90г(5^іЯПІе- 
іІісгіѴІлог,2фгй.аС9Іу*4»0і «г» 
рсаБІссі;етьК#ѵ>.в.2𫻈 
у/т, ^иоі ргАІісггѵіі, Нійепі- 
/тш.ОгАси уіѵыам» еіілт Ы§т 
#Я ^ио(1 (іессгпо » Ивпг, 
ѢирЬ. іп 7Ъі/лигі/і$і і^і.рм^. 
Шд. і8зо, тміш ргоУмі вхіп^ 
рШ, Еіуці^щчі цЫеш^иои^бс’ 
сгсшт Н.3ііркз^,рші8$в. /іті* 
Ііііг Ы іІ$топ]Ігяі , , Ргасс. раіС 
т^іутг^і *3 ргх(1ссгсш$ іиі. 
ж.Ріі. X, го, ТІ^іуѵтпі иц ч алее* 
<1ссіе(шп. лк/огтап9Ьлх$яа- 
гит ѵосит лпи-сапм {Оггсо 
^ячяѵ) лпи-хляіит, лпи- 
лхпУмІо опи а лпівшоеснрлхіо 
^е.Ыет /!^пфях,^н04 лЬ А- 
ро^іоіо ц СеА^і^ц /ЗкАп іфпі- 
8нт еоп/Шит, ^и-іесгцит 
АЯог.г*гз*&ч <аоЪпі*кі»ргО‘ 
ро]іінт^іішйХ}іт.Кот, 8 ,ѵ. 28 . 
<5*ЖрАг/^./|.лу>#Д<§г«г. АІІ,г. 
Ѵ-2з> чд&у^ясі 4і»Хіг- 

хі$епіо Веіігмііішт. Тииу^іѵі- 
т 0 $ 9.^.Пши1ссоГео,іша(Іа- 
сиОаісІсщГсііиоа еіиГсіет Гит 
Геасеагіав. і/«і» 'сопГсіиа тіЫ 
(иоі. */гттпоГсо,ѵспіат сіо. 
АтфйрквыуГѵмЗі % і^по/сх^ 
тЬі. Рим.тЫ. ту[г0в9^ }| 
Ітщ^, Жигір, сѵуі^хіптш € 0 » ’х^ 

$Ш ршл-‘ 


^ А 

*ыт. Еѵ}(90г<ччіч»ѵіпільіііт 
соосеіСо. х.Сог.7» б» 2Гтѵ Ихіуо 
9^/!Ц аѵу^9іі/лІиі »Ьо,С ЛНІПП 4ІС0. 

$х свпее]ропх^. 

ТХѴЛѴІ і(^ І а у^ѴХНС^ОіМІ Іь 

^ѵлѵ і<^ та* <іи1сі$ с. (Л СЬяЫ^ 
4иІсіт ф )^лxоЬ^з.ѵм^ 

тпі аитчі Уячі « у^**^.*$ 
та ягі*^>, Іеіі. а ох шоЛнл^Ф» 
гятіпі ^пЛі 4мІсет ^мтл^ 
гат л^илт.Арос.^о.•^. 9 .•/кь^ш 
»і ^Аі, ^міеіі хтп^ият Шіі 
сотрагаь уХыкш* (3 уАокі/та- 
р©-*][«</.Г4.2Я. •яуХѵхС'пм /лк» 
Лі7ф-і Гирегі. уХр»іоО^ О* у> 0 ^ 
КѴШІО^. ГЛ«Г*Ф-*©< 1*010- 
(Ьіт іит ѵіпит Ноісе 
ѵ»хз. оѵ ух4ікші (ііхіі* СОПІГЛг 
Вш рГФ уХ^ХЯІ^) 
віп а ^xт ѵіпо ііиісі рІіп$/ып8» 
уХѵхифя^(^ 4ни$Лтш лшвк^ - 
гогі рігтіхімт ЬлЬіпі* 
таа тг(Гі^*7(^* уХі/кѵѵіі ч7(^ Ч» 
(ін]ео(!іо,]х^.9»ѵ.іх. Лрмж ііих 
уХѵхі'щ^ ЛріѴіях 4иІсі4к 
пхтгяіяЯ)»уХѵяАрш<іиис ге<|- 
(Іо* Р. уХѵі(^9к Р. длуХѵчзіхунзФ» 
,рг«і. раЯ' улуХ^ііі^«з Аі^ 
‘ііеі уіуХѵі^трса^’ ип4е уАѵ^'- 
а-/К5» 7®- та' МевЛ Кек§т.8.ХЖ, 
аог.і.ра(Г іуХѵч^ірВ-Іш чі чфхж 
(іник^лЯні.ЕхоМліЛз* , 

ГаЛтл ѵеі АииУ-Ясш ч Нп- 
^чіг.{л0пе СкА4яіео^х^ 

Іа Ыніілго піс ПФпИеЬг, 

Хххірхг) Мяге,?. 
уХІехчі «2|/тасГ Ип^ият 

€2Ш.]и4.7>5 оіліХх’^Р тіГуАлг- 
гч яѵ^^сіі У Ж1і^>^нісипі^ 

ЫтЬігііИпіиЛріЛехійм л^$іЛ» 
рвг шеіооут.саиПзс іпЛгигаеп- 
хл\\5,(сгтоА^л.4,.у,р^мЪ Хяя 
Хш ітірхщ уХЛчГСЯІ 9 ссрро^^хпс^ 

іс^иі 


I 


лШі і*Сотлі. Ѵ. 9 , 

уХыі/гщ тш<г9ггщ$ Ііп^мл а/[л- 
рнп{Л,Сог,1/^.,2,1хлХт» уХ*іот*і 
■ 0'X^отм(•^ Гетто рсгс§гі-! 

/4* вл0 

^ 5<А4»ату , ]ірГісег ІіП^иа, 

п.еЛіііотяи впсо^міо,' Гл«г- 
ц Ііп^ах. ЕесІв[, 3 , 4 ^ 
(ЛЦ уХшг- 

, 714 свпитіНі сцткотіпі 
~Іо^шии Ѵт(іѴшгЬ.2\л}шід,у%и^ 
уХысагиЬц^^тнИлт гі* 
хй[л ^Ип^иях'Иті^іуРшсгФ* 
шіщ ^ш ѵеі^илзііетіиз {ей 
•Ф4г{а Ііп^их еіі. і,Сог.і^. 2 і, сіг 

ХлХісѵт^Хя^тыти,рег іііѵег{ік 
ІіпіНА котпіпеі Ь* реглИлЫЫл 
ІАірнлг рориір Ьиіе, 

Г і(^ о Г\з 1 \о,МятСшд.д* 

ШІЛ у9и^^іІТП ь ^ішлпц 

^иаііа поп роиЛ/пІІо 
ІПІ4ГГЛ іеаІЬаге. у7л^^ы{ит 
агит{ийо 7 іісат ехегеео» 
''Лу^сс^^ шещ ітрехш л , іит 
потмѣлМаТіЬ.длб.^иеі Млі- 

ІЪаШ ѴОСЛІ ^ЛНЗ^ Яу7(4<Ро9 , іи 
^МС,С,^. Зб, иІСІІПГІі^ШУ ХШ' 
кіг, ТЬетяіЯ уілгггы {ѵі утл- 
^А> слурепиоѴіШслпис^ ехре- 
Ііо > сагтпіпо і слгро , ( реЯіпеі 
{нііопш » ^иіЬш німпінг у ии 
шипінг (ЗгАс^ утл^ч({і ктіні,) 
1г:ут'*^ы.рга.ай улутл(рл.рГА$» 

Гг0ф(^ ы о іспсЬгае. ізет піг- 
Ьо. ^тюттвті^^і^ііпе- 

ЬнІл,{(мф^ноу ^л{итрт 4 
У ".** гх ЗЕоИсл иЫІеВо 
уті(р^ ь «• НеЬ.іі^ѵ.іЗ.утоірті^ 
аплтл 1^ інгЫпет , ея- 

іі^тетп (^ргесеііат, 

лошт &СІО, Нет 
СиОь^І 7 $ 6 р,і,ѵ, 2 ігі у 7 я^^л?з§- 


^ ^ , ит 

{сіо , і^псгв, сопреВо ѵетЪ кре 
ѴігЬит иегіѵлгі Л уітлпслу мп* 
Ле іііат 4В^жі7шт ло(со. Л» 
еі^^ утл^і^л ртб Л 

У 7 *ІС 4 / 14 $І , ЛІ<^фЛ 7 І 79 ^Ф 9 . КуРШ^ 
ЕрЬ, 6,21 “ТГЛ^ Ѵ/ІІ9 урт^^ 
з{^^{ят,1,лИ, іиМсч ^ 7Р^- 
отпЫѵоЬи ттфіа/лсіат Ту- 
скіСи 4 »СОІо{[ 4* *Т 7 » р, 7 П 9 ^ ѵ^ііш 

урлвАшп^ (з-рі{нг,і, лВ,АпіеЛ 
Р>^ 0 урле 49 Ц 41 )ч 1 С Л^/сІІ0,Ш 0Л 
тпія ѵоЬи ехротіепі , ^на кіс 
іпмтиг. 2 оы, 2 &.іу 9 леА 9 н лдЬ 
уокап,і^.і^. іурлоАеи ѵ^р, поЫ 
{веіѵоЫл» АВога.28^ іу9лс^аиз 

^лчипегяр тіЫ{есі]іі ѵш ѵНа^ 
Енс»2.^,іу»% о рурл^пр 

циЪ , ^по 4 Б о 1 N ц 5 потятт 
{геп поЬк, 2 .Еее.і,^.іб, іурш^щ 
40 ^ ( (.ркаотл. лВ. тіи^ ІиТе 
' 4 » ? Кр^діг Ъ.ПІХОА^І 

^ибкіиру петлт чіоЫі {еатм 
ТУотіпі пе{гі ] В 5 о Снкі$ті 
рогтілт. Со1о]{л, 27 . рЬ п^іАѵ- 
про%іурлоЛехц (а.г.аЛ.іпйп.^ 
^шЬш Ѵіш Ѵ9ІЯІІ псінт /«- 
(^Т 4 .Еркі{і.Ѵ. 9 .утоіегкі{р 2 ІѴт 
а.і.абЬ.^ ч^Тр ті ^ѵт^о^ср ? 

роВ^яат потитт» 
поЫв{есНту{егінт ѵсЫтрыік' 

/ЛА.рГХСр2П.урл^'^а/^а/ ІППО- 

гсГсо, рагсйо Ркі/ф. 4. б. ти л- 
ТЧРіу.^ іи^р урле^^і^м{з.{^1т 
рг«Г.раЯ;ітрсгаг.) <а6і тру 5і^, 
рсіШопп ѵе/ігш іппои[елт л-' • 
рни О в ц м.ргаее.раіГіуул^. 

«/ а. I. ра(П іурш^^и 

чі п» іппдгиіХрЬе{з,у. сѵл іурщш' ‘ 
сі< 0 ^ тѵТі і^бТі таГу лр^/ітр, поп 
рлге{лВнт{нир1ш котіпнт, 
Ерке{. 3, ІО, іряурлол^^ 

а.і.раіГПіЬ].^ 70 Р 7 ЩіЦ)^ 7 іуР$е 
птсіппоЗе{ш ітрегШі {еіі 


15> 


Г 


ту/^ігштгѵлп^іШ. 

аг « I}» погас 2»сот^лг.угѵ^і/лві>п» 

^(^і/трвгіурті/члѵчиі^, 

а^оо/со. АИ>7. 13 * ірі' 
у9л»е4іЭ^{3'/*”і'^*і*Р^*) 

•п7і оі^?іфс7і лѵя»лішіш/ніі Л 
/гЛІГІЬш [ші. Р.І9»* 
Л^т>/со,регясро»іі€т (ііѵиіі’а. 
Р.іги а.і.|ай. Лгу9т^аи.Ьмс 2* 
•Ѵ.17* (з*р1.ааг.і, а^. 

іп/іс* ^ЛйсЛа^сѴ 
г<^ сшт^и I Ліѵиіітѵігит ^мл 
ёіШа/иеглпі ійк , к. і, ЛгЛшті^ 
яагЛпЁ^. 


Т«;/ѵ^«»тагтиго {Еіут.'М 

ігмппіо)^окля,б.бі ол 
«й« гштш» іСі тигтм-* 
глгв іІ€ Ьос,^ок*7*3^* хлипш тѵеГ 
ру{ѵ^оРІсі{р2Ч*ргхІ',аі^.) 
•пи/т лу^ лиліѵігнт іиг^ 

Ьлт тигтнтапішт клс Леірр 
^оЬ.б.4.з,^щ у^^и^іп{м.рі>2ГхС 
аА.ішрсгас.^/аг «лк^лм», «о 
тштнгли ии$г ѵоі* ігорегГ. 

4 1 , тигтигаІміхі. 
ЛЛлиЬ.20* V» 11. і^ф^р { з*рС 
ітріг/. ) іС^ ^ ліі(^Ііав-^и тмг- 
тнглЬмпі л4ѵіпк$ ряітет/к^ 
Г9і/ід^.оЬтагтигаЬаш. Ьнс.х, 

Чі*Зо, ірф^в» 47С^* $ 

о^тмгтиглЬлпі^ 
ргіЬй, ргаег.жй. уррф/»(^ аог. и 
ж€(.і')іфвіс* Р*^фуш* іфСог.іо, 

,мп- 
тиг, 

т\^(!С\^гі^о^ок.7*ѵ.^2,^ф(^/^і$і 
*7пХѵі Ім I тиЦііліѣо 

тык л іІ9 Ій іглі* Ркііір г. 1 /./ 4 . 

^пс»7к Ж9іітд«і^$ ^фг^тр, 0^ 
гппіл /лсіи тнгтнттііо- 

яіі>тТйф^ 9 І» шиігаигагот. 
<І/.і 0 .ргхс.раЛ'. 34^фѵт^імз 
^і о/і(иг Гёфгмі Я 0 тип 


,^мЯл Ѵ*іб'.іткінп ^фіщ.ф/0- 
9 кі [нпі тигтигаі^^ 
Гё4,^ніги(і. оЬшчгч 


Р б> 

ітіго» ѵа}^е шигтого. ііл|^сі^ 

Ііірфь^вр іі і Ьмсл$* Ѵ,2* Р ѵпы 
РіЛі* аИ, ^ 

Гтпт&'§ітроііоі,р7оргіІ 
Ыслпіаіог рглрі^іаіог , 

ргі./іі^іів лііогтт осніоі ргк- 
/ігіп^іі,(^/аШі, лѵітЬо рЯт ш 
^іто^ЯерІого^ Яр^іо, Йіпе 
ы о^іи&ш, 2,Иіп*з.із*'Я9П}^«і §00- 
%й/7пі ^ігпі, таіі Ьотѵш ^ 

9тро/ІСПі. Тстіт^иіПСАШй^рл 
[СІПО, ^ГГ^Л ЛіЩ, ѴіШЯІйГІЛ 

лп , іпілпілио. 2 *Шск:гж.г^*. 
(мт 7п»,Яі і^я^віга^» 

тиіііі ѵеіегаюгіи лтиЬт ( р#- 
ііѵіі) ш [е Яітішгіпі^, 

Гв> 1 / •пр^€пм.(Е(уіЛбК 
я 1 {^п 0 /и, /еЙ:іпо,сисго,шл<іг. 
ррѵрго ц^9ѵ:к. У*рі*[япі ІІГ0ГЯ 
рміяіі, рГйІпЯіІ^рОЩ І§ 
рйщЩЯлХи. Ріпілгш. Кш.оЛ.дл 
V.^рОр. 0ІІ ^§0 » ^ійіЬіЛІ 

Ііпи іРіѵііиіі» Ткшги* 
^^кви§т§ 0 тппм Л‘ 

Зін 0 Ц ^90 д;Л 4 »^«іг. Слпе/ііРл щ,- 
іш і ЫЬоглгі срогріі еоі, ^ні^ш 
у[0П» іНѵігЫе к, в, ^иі а^кѣі 
]ыт іп ^Ійгепге ямі еопрфіпп^ 
ліяіі, )АІІот.д.^о.к'Ні 'ПС ^9л^ 
«90#1}Ѵ|«^ * рО^Ш ІіПфш ОГЛ** 
ѴІіЛис.іЛ. -а^птпп 
{^ііяі.рІ.)’п^*І9і(гЯ9ЯССІІіі аіі ^і» 
пнл ) Е $ и. ^9ѵ іл^еіііиѵоііоі»' 

^9Ѵ(^/і^ ^9ЛІ(^ рОІІІСІ уШ90Іт 

рег/унсореп ^ккос. 
Х.7-4.б,Кот.іі*ѵ^і-сі799іі сѵзс Ч- 

/і^рс^см/'^*ѵ (ЗкыХфіі 
9 і ) <риі поп фіхігипг ^іпи Вля- 
Іі*Кот.іА..іі,^Е[л.^5*23.0(/{^ 
'ЯП9 ^90 і^ірштщ » тАокі 
[іфеЯіі отпе^іпи ^імгяЫі. 

І'^фш ( Еіут* л ^хя /імТрй ) 
ГспЬо,(' іпт, ріп^о Е{ли^л7І[ 
і*]ок^ПіЛч и‘у^*ф^ѵф9 гсхьімж 

♦ І%г^б9 


I • 


1 » 


\ 

Гі> 


I 

» , 

- % 

V 

«п. 
К'- 

г- 


к ^ 


I ^ «- 

* * 

' г 


г,--'- 

'.'-А 


І^Т ' ' 
ртіЬй ѵоЬи ^ШоН, <)с(сгіЬо. 

тлп* 10 . і. }ЛывІку^(р 9 і Ахл<«- ‘ 
МорІІ ііфгі- 
Ыі ін]іііілт, ^ил шИ іх Іё^і. 2, 

€ 0 Г. I. ІІ, ш ^ »Ѣм V- 

рі,яв» €піт лІілІсгіЬітш ѵо- 
Ыі.]оЬад.2і,^щу^(рі \2 рп^к 
ргжГ.а^.ітрсгас. )пі(стіЬі.з.]о^ 
рлп. ѵег/.і^, тп^іл н;^р у(рфм 
( рг 5 Г.аЛ.іп 6 ші.^«бЛК*іг 

1 ^ щдкХл^лш 02І У^^Щ 
('аогл. зЛ.іяйп.^ тміы рормт 
ргіЬіп , /і 4 псіо ліглтшо ^ 
€дЫто іАі ргіЬеге.иЬ. $» ѵ 4 , 
Чу^фи \ 3 » р^і» і*П“ 

рсіГ.а 6 Ь«^с 4 ( гіиі уіш^ііі^ііоргі- 
ЬіЬлі Ія ііггл, /ііі Шеии (от-- 
тлЬяі Ія риіѵігш^ ^ио ^фн іп- 
феяЬлг » ^илІІіотт рЬі ргоро^ 
рыт яі р поя рігШіГі. Ра(* 
у^^§» Лрое,з.і2.2» 1.2&.шд^я- 
‘ яі о.Ояиб.ѴшП. ѵрір Чу^ф>а 

фч ^*і^,*ѵоЬіб[сгірртлпи 
тол. І.С0Г.7Л. <і&< Ір іу^ф^яті 
(2.рІ л.і,щ^.іп^{0.) 4 І 0 ^иі- 

Ьш тіЫ ргірррі». АЯ.і 8 .ѵ. 27 > 
’оу^'^Л» ( З'Р^' лог і. лВ. ілЛіс. ) 
•ші ргірргипі іірси 

риііі, аог.і.а^.ітрегас.у^^/в» 
■ЛтиІМС.і6.6.'р2ХХ,.2Л.2€^ у^' 

0 АВ. ц, 23. у^-феш* 
•по шгтр ткЛ > ^ннт 

^тлпи(ил клс рсгіррропі. ргаес. 
яВк-рГ^^лжОі ^ио 4 (нтрглі. 
то^.сотсЫп.]ок.1д,Ь.22.'0 р- 
^^(ряру^фж^поііргіррргк- 
рр- ЛШсіііілт уоу^рфціхзР ^ 
у^^іт. 2.ЬЛлсЬ,і.7»ріяо(.ргіХ. 

рГіЬоГ. ]оклП.21.2І. 
ттірліж у^^щтщ (3. ря^. ргхП 

рлрі (иЫ.)^^' Ір,шп кртІр оі/щ 
•ПР н$т^^р^^іівгац тйу^фі^л 

(^рате.ргзс(іра<Г) §іС?іілуі/ил р 
р:гіЬая$нг {^Шлііт , яо тип* 


шзй 

йит щиііотірротп бртогглрш- 
го ІЛгоіі ^кі ргіУотопіиг, рмгь 
ра(П>суоі^^«/ ф/щігтщ. Ылы 

іклІ2 . Ѵ. 7 , » 7 » Р^ 

іпіт /сгіЬШт оВ.^ис. 24. 44. 
ІІН 7 пі.р^ -ги уоу^іл» 

(В/ія*(р2іх. рггс. ра(Г . ) орогіогш 
ітріегі , отпіл рілргіры/ипГт 
^илп 4 о^[иЬаніІіінг. Ьие. 22т 
Ѵ .37 9 $ тві І/Я2 (ріі^уіу^^^ 

(І^я) 7іА@- р1и((). рсгЕ іуі^ 

у^^/лІи/-ф0РгЪ і,Ко^.20.д. 2.и ' 
раіі. іу^фіиѵ по Ч Ьме.ід, 20. оп 
•т 0р0^^ ѵ^т іуріфщ ом 
ш^ро 7 о,^ли 4 о(опоттл ѵфгі 
[сгіры ф іп оооік, цСот. 10. 
іу^^ (зря^^л. 4 .рярМіо,) Ц 
ооСОі РШ^іпаМ щ/лоті^р , рстірш 
*ѴігЬ рот л 4 яорп лоітопШо^ 
пот. Сл 1 .б.іпряо, іо^о улЛятшоя 

іу^фп ри/япо$ л 4 СІЛІЛІЛО 

тііГа Яііс В.ота.Си1.1.р2П.у^ 
фпп/іщ п *ТЯі [сТІЬлГ. Рроі. іздт 
*и.ц. аог. I. тс(і. оу^-фл^іиа ш 
с^Рсгірр, Ргоѵлз.х. V ^(1/030 Ъл 
*п ііссга. 2.С0Г.3.Ѵ.6. то у^(іЧ^ 
УоП^НРН ІІІОГЛ ОСсШіг Ь.в. 1 $Х 
Иіогіо сотргікіпро , а^я сопрф* 
готѵігео л 4 рглРапеРит ,/сі~ 
Ыш ^наіепиа іоооітг Іо^лШвГр 
рорлтлгл а ігтіл С н к і $ т х «. 
ЬНСЛ 23 ш'Ѵ.з 8 .уор^і^пііЖІиЛ* 
црі ^Я/Ч30і*1р0 » ІІІІГН Сглсіз 
С^^ 4 ^іяи.(аЬиI^ сЫго^гарЬищ 

^ис. іб. V. 6. 9 ’в 7 * у^(М'* 

/Ф , слрі ілЬыЬи гилі. у^/м* 

ЯР ты \тЪсхРспрХ2.]оЬлп.{, 
47 * 0І 79?0 СМЯОЫ У^(А(03^ОѴ9 Ш 
тг^іп у ршо п 7 о і/а$ 7 о рп/к(зюш 
тт^вт і р іШш (Шрі ) /ого» 
рііі по іг^ (ІОІИ , ^иотоіо ѵотЫі 
той сго4гшТср\^Ь\2.АВ.18.2Мт 
шп •аі^ ОШ 

Ііиг/ц ііоіолооорітмфт 


,'г '• ■ 

« # 

і • 

I 

г » 


/ ’ 


• Л 
ібо г Р 

Бгепе,егш1пю.ЛЯ.г<>.и*4; т 
т»мп 4Іё*- 

«(Ьу , т»//« // 1 <гд ияііт/лпі 
$асгд Гсгірсига. а. 

•<- 

ІЫі/ясгмИнгмпо/іі. 

^д0'( • (спЬа МлііЬ.г.і^. чх 

яі*! ^*(чфгні , плпринх 5 т- 
^д. ргхсо ѵеіЬі <1іѵіпі м МТ. 
ЫлпЬ.ч.уг. « ч Ііпса. 

іО' • ріАог. Ы*т ^и»4 
ч • 5 «* яптяііл </«- 
р«я^« , *х ^тпяпітлі ^ у(*^т 
рі»^в. ѵ*1 яі ѵіѵыт ЯІ10- 
гитгфгі ѵміт , ѵі- 

чХм ** • Р‘‘ 

Дига.ЕгЛ / }8 ѵ зх 
ріп§о. Р.«г». яог.і.і^шз^я^вп. 
Е(л.49.х 6, ?гйі.яЯ. 

{іг* 1 .р»І[ і^іі^(і^зіЯ(.Ехлсі>лз. 

рі~ 

&ОГІЯ, » • рвгііт 

ріи^га^і. р^о»^и «ІФ* ч Луіиі. 
Ххфхі.зг.4- чі і Гсгіршга. 
Л.Тіт.з.ібгтіп* 

УН , /(гіріхгя ФІіѵіяиш 

ін^ігях». аіЛит Гсгіріигав. ]•- 
клял9.ѵ.зг-і^ ‘яиХапіочуілфч 
ЛІуі^, »‘\^ГГЩ гІів?І{іХІГГІ9Ш'г Й* 
гнг{м4ЯІіш(егірхмг* іфсшіЦсіі, 
ѵйІЛнпі щи*т ігяп$Іііігнги^. 
^^1цшяз(сприих,6тпк 1і- 

ісгас.2|уіі* Ліяіік. 22 . 29 . 

/ич вѴт« 

€гглік,гщсі0пш [сгіріыгяі.у. 
^ді».у.Ѵ.;р.((^гяті7к; у^чфаі, 
(УтизтЫі /егіріяпи.і.Свг.ч. 
•V. у. «ягіУамг гі»» ^ тіГг »4з/.^йг 
Ч/ммѴідтс ж* у^чфві, твПиит 
чІ[іргФрпшііпе/Іги [еіипііит 
(ітіршгяФ^і.Ф.ІёімтчіктргорІп- 
ііт.ѵФ(ФгкТф^лтепіі,песпФП 
.рФСгі/кія, ^МД ДГ4ЯГ ргфркіііл 

•о»уУЫм.'Ах*/*^(у*7^( «ѴдА^ж- 


2 

г 


С« 7 ^^мі 1 Бп;гагав.рі:г(іі>г«А* Л 

' АЯл 4 .із, 11 п Лу^Л)Ч(^-гкнпх^ ш 
ікфпщ. іШіфгяш Шоі Ф^і ^ \ 

і^іФШ, Гуж^і щ 00 , Гсгірш* а , 
■Ш. КфЯІ. 2 , Ѵ.Ц. Х«х 7 і» сч ТЩІ 
щ9рХші0ш-пІ0,ія]сгірімтсФгік- * 
іш (іш. ’Ат^яфт іп (аЬакп 
геГего. (іеПггіЬог^ 

іпгааопез гсГаог,сепГсос.Е«г. , , 

2.1. ^шу^яфі^ жяіітффікч^ічр 
иг іф{сгіЬшгФХ иПФіш игглгит 1 

огЬіи, Ь,Ф. ргоѵіпсіл Котшвк 
/иЬ^|вй. В^п.іпіір'і курФгЬфІі- 
ея. >ілу(з 0 іри!^ хк/егШ, Ь.ф.фК 
іф[егіріи Фтпіит еіѵкяіит 
еяриііш , іліфШргеіиг , ^ыл 
си]ш^ гф^іопм , игЬк і^/яті- \ 
ІІ 2 /ясмііягфі ф][$п{, пбтеа тс- 
атсіо,ё<1ооотепілеит,ріо- ^ 
Ьсеог , ш Ія яІЬит тііііят >д- . 
/ёгяшг.ХіЯорк р*4 2 -Сутш ігт ^ 
яОф^нііиг Ліфі/оі: іаяу^я^іЭ’и 
еСФі '*и^ 1 я ^0 м’с ті» «/<у^ 
•т^і 0 Ч/ФЛ 0 , пвгяфя ргф/іг][ш ярнё 
€фЬфгіаргфЯит,я<Ф^і/сят€ 0 - 
ёФт^іІФео.^ряяИроЯ. ыти/І 
"ііяг^лфФГТві -якгпі , «і'{>.к'оѴг» ' 

7» т ««Лд •я»*Пі , іія^ отяФФ 
яотіяя (мя ргф/'і 0 і яття ясеі- 

ріяМ. 20 Т,і.П\сА. ит^Я'^я^ІиФ 

ёфгір/і ііе[ігіргш/ні, 

ті Мдеах^ 0 яі ііф/сгііегіхиг 
сит Магія. сопГсгіЬоі. ргдг. 
р^.^х0уіу(учіи0Ц,ЦфЬ.Х2.ѵ.2і. -Л 
ычдіиіі х!я 0 у*у(у 40 {В/>я 0 (ряг 8 , 

рглі,ря![.^еп.рі) ^тсФя/егіріі 
і'ипі іп€«1и, ріас. ілс< 1 .>Ь«^ 
у^фя, ип 4 фе/?'Аупу^фч чіг 
^сісгірііо. ^ис 2.Ѵ.2.0Ш0ЧЧ дЬѵ» 
у^фі /ооіі п » кф< ёф(іг$^ , 

рис рптя [я^я фЯ. ^ 

іпГспЬо. X. чяіу^зі'фя. 

ргяГ.чЯ. іууіу(зхфя. ргл/іря^ 


г г 

іоГаіЬог. 2 .Сог.з,з. 
■ ііі>М 0 і • гя/егіріт 
ШФП яігттгпгв, ‘ѣту^рт іп- 
ісгіЬо. ’Р.іту^іі’^т>НіЬл іо, іті 
тогір пах*4^»> яитыі» 
евгЛЬш іИогмт гя/спЬят ни 
ііін- ргж(. аА. к-юзіу^рл, 
лох.іл(к.ііпу(зі^я. ргаГ. раіГ 
іяіу^РоЗиц 5 11 Щ , і»/(сгіівг. 
ргхг. ра(Г. І7пуурі(*зігч, ряп, 
рглг. ітпу*у(зі(і/ді/>ч щ п'-Мяге, 
гі.ѵ.іб. рішр. рег/.іхі)4у^/і~ 
цІи/ -ф* 0^, АВог.і7. Ѵлз, ір'і 
( йя(^ )ІШ}Іу(^Я^ , €ЫІ ЯГА ІП: 

/ігірімт ігяі ‘Етуоіфі чі ч, 
іпГаірво.Мвге.гя.ѵ.ів.'пр^ ч 
0014 ітзрорч і сн]Ш Ьіс 
«17 ітяів ія/сгіріів Г П^еум- 
ф0. ап(е ІсгіЬЬ. ѵетЬмт Ьві 
воттипі іЛ Гсгірспгс ріАи- 
Г9Г I /ісиг ір/яя$ ^яірЫж, Тяг. 

ф»*. а.і.аЛ. «е>|- 

р^фм м «ао 

реЯ’і'Л (ш ійут.ріиг яния рян- 
АЫ [етір{і гит , апіе (Ісгсгпо. 
Т>гторЬ.з^іфм ■тіг7гіХі/^г,г/*. 
іппггеіиіімт. ОІупгИ, г. ві 
р^фм{ пИт нгщ Аріиш1<і(зііЯП 
іи Лигяк , м/ Ьл рвеияіл ія и- 
рт Ьіііогит іоп^гяяімг / О* 
Іупік з-ті у^^олш, уыі іосго- 
ѵвгят. ргж\.^^.€а&у(йр*ріщ, 
во(ё (Іесеіпог. ріап.^аіГ <аот4* 

нАПІічч яСАЦЯФъІяЧ* 
яЫт ргл^ігМі ягікфеіягіісіит 
. я Офо гогіги тия^^і^игЛсі. а. а. 

Гсіі> 

ріиаАіі. Квт.іі. ц.. 7т ^ «роі. 

иі тіш ч^тциЛЛюия- 
^ІоФ ФХзіу^яфчг ^ил яяіі [іггрія 
рФЯі, яі гнг ІФіФПІФі яягі /егі^ 
рія /кяі. согат сігаідиз Аіь 
С»кі. Ѵ>*< Фи ч^т і^^н^ріЯі 


ГР 1<г 

Хв4«*( ФрЦіу(яфя (з-/гя^. 
я. 2 .ря][.іпіие.) ^иіЬш фЬоеиІіі 
}віи Сні.Х(ти(««г4/я/м«. 
гяі ЛрШги,''Іту^гря,(\іЪ(схі'‘ 
Ьв. -іячу^яціііі 8 і, ехетріаг, 

і.Ргі.А.Ѵ.2і. і/і7* ѵиФ?иргіпігяф 

ѴфЬы ГфйпамФНі 
ФХФтрІяг. Хн^у^яфп я п, сЬі* 
гортрЬшп , Г4ИММ Я«у?гі гр/ф- 
гит тяпи [сгірія. цо^оу^яркт 
і еЫгФ^гярЬф сяѵФФ ѴФІртФтіі- 
*2 ‘Сфі«/[ а.#4.(|«Апф«(т»іоі9і* 
ЧЗЧі»р^ІІ}ряф*»ія ііу/уюі,8фіф- 
ІФ ^ио8 яЛѵігіііі п»% Фгяі гііи- 
ит екіГФігярко.){'ііпур чі і ярф- 
ікя,[егіргнт, ряорФсияіят8ф- 
кгіяги/ф ясирф сГфЛіфгіф/ія- 
іиг, гикііФГіт^иЬігяі. ФѵуІ}^ 
фч' чі щ *Л» фЛ і*9^;^(»уроффф 
яіі,Б[л.ів.6. 

Т(у7я оі ч апиі, ѵегаіа, ^ыя/І 
У*іа»я.яугФяг[фЯФХ.,Аіііе'і у(ші 
ЗіЯФі ч • ^урчѵі у(чкі Ч ІФПІс}, 
•ргл ЛяІіЛт Нотгго $Л ріг^я~ 
тгкягк. Г(^^Чіг(^і ч апіій, 
і.Тітвік,^. 7 . тыі іІ /віС«Аіг( 
у^ят^ні(ясіи[.р1.еФПігяВш рго 

У^яыііж) ЗгѵЭяі иш^шігі, САІФ- 

гкт рге/яяяі ^ ятін /якиШ 
ГФуіи^, " 

Г(Чі9(іи ^ ѵііІФ Ы(гі іуп^ 

Тириіф ч 7» ііа<)иі а ит. 8іеЛ- 
Вгишмя/і уо7о ^гя , от«от- 
Ьгя/фія кякеяі Ьл. риг пніят 
Ф^ІеяЛі еыіот, яояѵг/іііш іф~ 
вят. Огя.я.ц. ^ЮФ м іі*уФцгЛ^ 
0ГЯЯІ іШятЬогшЛ. '^оЬ.і.ѵ.хг^ 
у>ри*і і|<>Ѵ м <ізіЛ/4Ѵ I пміш 
Фр'і^ш/ит Фх тигф. В(я. іі. г. 
іяі Щіуорін», «%<СіАі ,у? ѵЫф- 
гыяяг7мт,ѵф/Нфмт. Мяпл 4 , 
ѵ,іі.1іп уо(п8 /п/.«в^7^ 

янііит сФгрш. Х/я.яз. ѵ.а./* 

Іл ' ' * 


ібѣ гі 

, шы4шаг 

4і{сли*ліш [т поп (лкшт 
(іоіл*іжші)[оіІ ВмЫм ѵмІі{сг$. 
Ьонішп ягоѵпИ^І&'.рлапоіиіі 
Імштяі ѵе/іи клЬот , поп м/> 
€вліш , поя тняпш а^ѵ*г/ш 
/г^гл. М*пЬ.іі.ѵ і-і уо/лп^ 
л«е^іыІАт^і,ям«/<М 
агат , поп мгш$ѵі/Ш то. 
ііпг і'огрогв х.Свг.і.і, я уояп* 
поп пПЛ го(,опе~ 
ршг, Ь.€иоѵоогвгхші»ЕП опіт 
еогрм* ^мл/І Ѵ(^ яяіті. Гоіо 
аіпісиіо Гиссіп^ш. ]о/шя..іі.?. 
іш ^ уоц»\% , отяі іпіт пнііш 
Гоігиі. Пае раШо О* ѵеІііЬм 
охіегіогіЬш. Млг(.і4^.і 2. уіці'н 
ап аигпр • пІіііІШ яЬ Ш 

ргвУі'ціі.АЯвг.мр.ііуи(і»іі ^ 7 «- 

ч%»и(і(л!І*гр^»і • пы4і ѵніпв- 
гли /м^ігмпі. рог юоіпрк. Пос 
ГапАііагс Лроі.і.Пь ііп п'імАм- 

уи^гіі , уи'ві/ [и Агмтно(ш, 
тфглЬШо ^ ряирог 
^ пшіш. Ехлск. ів. ѵ.аа.оуІІ 
а^уа*по»> I п яи- 
$от огои пніі» ріопя цяоті- 
пія.(о\\іЬО.Сог.ц.і7’У»(о’яг ц$яг 

щро[оІмтігвяитлх\ххѵа сіі ѵиііх 
Ьи‘| 1 И типА Арос^іт- іб- пшщ- 

пявгчситіп у»(МІт> гв^ііояі опт 
пшіяоп, /еіі^ тотвігиот ІІЫт 
ЗяЬуІапіслт. 1<і*п* 'йі яеоЫеі 
щтвііяѵі Дорога. Ріитао опію 
рЦяі. ^шіЬш {прогЫі , л ѵлгііо 
япоріі гфЬш.^мі ітрнтаяів 
гляііот ео^тЫ /мя горе- 
им . оят^ ю(і типііо охре- 
поніШіЬою. Гѵц*ічщ чЪі « пи- 
Аіаі» раирсги:. а.Сог.п. ѵ.ат. 
Цогп.в.ѵ.і^. Гь/іищтЛіп,рУОргіі 
^пт тііог І4ѴМ ягтжнгя. шоп 
хшЗиі Іищ : ііігіѵжнг я явті^ 


** ♦ 

’**Іориічщіші'ѴоІуг/ащі 
тііоі Іоѵіогіі ягтяшгя і но» 
еяоярІігяЗш. г Сог. 4 ,.п.уоцщ- 
тАІв^, яыіі [н- 

тш.овіяркы слАітмг. Гр/шя Л 
<1еои(1о.Е««ѵ. Р.ууй/о*т^ Со- 
яо/.д.гг.і^іуииіущ }./іп^мг,и 
ряЛИтМи.) *« ті оіят мотмГ 
Жпиііяіш/’ші ( Ксяскш) г» 
Іопіогів/ио. Гру»а!^тргоргй,тё 
ниоінт ехігсоо тряІлЦгя.Чояі 
рог/ун.рресіоі,схеіеео о.Тт ^ 
"к.?- урцмо^і ( я. ^іяі, ргярііпро^ 
ГЯІ. тЯ.) паиті>яг(аі АіоНоія»» 
охвтсв и гр[ит яі ріошот. Р« 
Лот. Ргяі. яв, ууіуиш(^,РглО, 
ряЛ". ууруіоаП/іту. Ніяе рягі, 
ргаг. рвЛ". уу/»гяѵ(3і/і(^ I) •» 
схсгсіиійа а ит,К(^. і. і4~ О» 
іа.іі. а.Рві.а,!^. Гѵ^явішщщ 
ехскіхайо.і.Тіт.<о,ѵ.і.ц ^ оы- 
ц§!кшщ ур/ияоія 40(оі ІА$р» кі» 
оІфоЛ/уіуі , еогрвгяіы ѵего ехгг- 
сйя/іо ( ^пяііо оП яокіоіягнт, 
йот -яГг оиііоіріучп ■ ооп/ог о% 
Сог.д.ао-чот ^ні ^иіо я^ІЬ^и 
(огрш [имт яЬрріпомія сот- 
тнтпЬогит &с.)яіІ ратсяоП 
Шііи. Гѵуавго ш ті^горгіі,Іо- 
сш яЬ» внЖ рнріос /о охігга- 
Ьяпі.а.Мяск.д..іг, Рогтоіярк. 
$сЬоІа , ^ия оЯ еаиш /оохог- 
еопішт іаііпіиагятсоіпйіо- 
по,[яріопчя ф ѵігімо , Ьоііл 
іоготіит сыт 8 жяяя, тип4в 
ф сягне^. 

Гш/щ уш/яоціс ( (яи^ият А 
уиѵ»^) щ,і'<хт\аа.Оііішг ѵогИ 
уѵѵщ 1 -у 9 "і яуіууя няіш/іояоі 
Ыя/сітнг опия ох іІІя.Ооп.а.хуі 
аитщ кЛх^потц ушці к ас ѵоея- 
кйпг/астівя.Нокг.'ѵйя. Ргоѵ, 
ід.ѵ. 14 .. 'О'^ Кѵ^'ѵ я^(*і^гтщ 
уш>р 4 Р О М 1 N о яроя^ 

$НГ 


I 


Іыѵ }іжтіп л ѵігСш ши]2еіг Аікгіѵ. ' 
І.ѵ.кб. Іш ^ уішц\ііѣ}шііі #г4іь 
^ітЫпйІішг СгЖсл.шоі{^»нт- 
€м/о'ГОГ)ІІі<Л,Ѵ 

ьіщ , Шіші ЛхогІі ѵіг , поЛ 
1$Т С^ 4 Л^ 

^ утиЛіі^і > ЯаІхЛг еХ 
П9МІіегеіЛ.і.ѵіг^іп€. 8 іе Сіп'і /1 
І./т. уішсиі( 0 і рпЛіЛь іЛіі» 

Ьігіі, Ь, 9 ,ѵіг^іпиІЛлгіл. 8 і 9 
«Кіл^л. V. Ѣгі/ііб 
Ц)ігіо ѵЬсміМІ уи^. 

пТсі уіИѵіі кііі, Ьхс іпѴііД 
бшиі сикл іШі ѵігі^й іЬа(. Ишс 
’уйаі ѵ.із‘б. 33 ^. ѵоем- 
Гмг Л.еь а<1дІ^ГссйЬіЬ, емі 

1гс(рьп<!спс ВіЬгшл пѴілЬ 

’Сіяё^^й^іб.]іг. 

Е/4. 7 . Оеп9{. І 4 . 

тйі^гЕ[л.4д.і5.^цііп\ц. 
’Нгщ уЛип Ѵ‘ящИьлѵущі(рго (Ііг 

^ 9 ) пит (гЫіѵі/пімг тигег /?- 
ТіоИ/иі ^ с^тіпйп ^ри/Шл- 
іііті іісипіигу^ішкіщ тиІіеЫі 
^п'.^го. і 7 , ігі*іггхі 0 ГН уиѵмхі'і^ 
NлЛит.з•іЗ• ^^ш іТіл^еіі 4$^- 
Ушкіі» Ѵб€. ы уілщ ЬЛлггЬацл^, 
ІУмг.рІ уйсо 4 р. г. СотіпіЬ. 14 . 33 . 

^ еѴ(хЛч(п« Ам- 
, гягѵр» еВ тнІЫгіЬш 'т Ес- 
Ід^і. вілнл'р 

йшіісЬгі$. I, ТёГ.З’^.Г.ші т<Э^л- 
ён^н уШШ4КНЛ Успті^^97ГІ; 

Іі^Ім.ѵл/ітніиЬп из іп/Ігтіл. 
7і піЬиепш Ьопогш. ГииЫ- 
ип %9 ш т» Супхобшп. Ыет ^ио 4 
уіоитлки* 'т<^ « СОНсІяѵ* /ёя 
. €бпгтЬігНінт тміііёмт. ЕВк. 
' Л.ѵа4.^$Х9Іш>(^ш4ттІііго/ш, 
. « у«пш9(зх^ть^^ (§лі т у2е> 
тіПл ге^ішг* уыѵсихі^ші тпНш- 
ёнтп твтеі ітііог, Гаѵвиі(^оЛ; 9 р 
ш 7»\ ихогсоіа « шчксгсцЦ х,Ті- 


го Ш 

«ап^Ііи,!фіімМ^ 
АВбглд.ѵ. 2 б.^уіМя сіат. Д 
ЛЛЛі^к,Ь,з,ік'пііі*уі9Ішд 
^«гтЛ, ІЯ рЫіёягпт мп^ииЛ 
(^>.раІііт)іі.)і.ііііѵі4 49рпипі^ 
ѵЫ9І.іпсо9пріік 
шЫ тл]ог (Ын 9ЛІ коЫЫШ 
сопстг]п9, ^яЛтМі. Ьтипл 
ѵох 9ЯлтЬі^іЫ, [ 9 Л Сігтмяі 
лсснгяіё ііфіп^иит, ВісЕго^^І. 

7* ІХ, 0В^ •7ПІ9П9 уирІЬш 
т9Г9(гіх )ыхы 9тп9т ля^г»*- 
імт Іп/ікіліпг. рн йкегарЪо» 
гайі. Ші(І9.тіі.і4.;^^щ »!•. 

РыХІІІ рІЯШІ ^ аВш 9В и^Н 4Я^ 

^м/«гіі,|цтіКс((Ь<І|. ешсті* 
ХЛЧ.Арос.ул.і^іьпиі Нп^ЛіЪтя^ 
С4іЗи9Іт 

ГШОУ І9ёг9яп^м1к,*^іс^су99ии^ 
ЛІлсАфЬ. ііяімі яЯія;ап§иіагі$ сѵ 

Ерке[.2,х9. і,р9Г.і.б. Х0ь9 

утШ99,ІмрЫет ітц9п яп^иЫ^ 
У9ГП , ^ыі ѣіфеінт /іфіпеі , смі 
ШіІіфсіі тоІ9і тсктЫг. 

7«>®- іг і щ,^ля^гліЯ4,цм2бтла-^ 
§и 1 агі 5 . Ирсс, 2 і.гб. 

, еіѵПіи (рчяЛглпріЫги. 
ЕХоЛ, Х7. І.*п7%хуіі9й9 7» ^ 
лягче«*>і лишг9 9ІГІ$ ^л/Ьгяі^ 
шт\ 

л ііФ<(І^іік\іг^лф€ ііВЛ 
^^лЛНёЬѴлоНаЫіЬ (іи 49 і9ііг.. 

л 4ЛІ(9 л ІП^П9 , шЬруЯА іфітл^ 

ІІ9П9 рго т$Т9і^ р9Г [уПсорёП 3? 

» фл!// ■« Л'аіЗі Л’а Ай 
^4І9ік > І^АгМІ€І (і^п'^лг |а- 
ікиат, шго л'і^нми ііфгпунііп^ 

^ ЛЛІлік. 8ІС ѵдслзиг лк 

вхі9гплр^игт. іяпитНоѵл^ 
І9( ^члитлгімт. АѴ(д>' > кі 
риііілгАі к/сгтл еЛ. іі9т 
1іЬ<Г. 

І Л 


І >4 А А 

' ,6хтоа» Ія 

Мѵіпіі Шпк /ітрп- ргф таіо 
&ПОХІО (ріпш р»яі$иг.{&іе 

І^ІіШ>р€ГІІШ,ІХ ІШ 0 
фГсо,Гсіо.(1іѵіс1о.Г.Л»«*ш.мг.<. 
лО. іЛипк. рглі.лЯ, 
рГЛІ.т€ІМІы Л.рГЛІ.рлЛ'.ІІ^Іщ. 
^,рпііш(нт.т.я.рл/р іЛ^ 
щі щ/пѵі.) Іи(.а.ѵ.і9, 
ляп , цияЬяімг т 

іілтопі.МлііЬ а іі.міІія 4 /і(ф- 
»і( іт(іі()ііішгештіі,^лтся 4 і ѵе~ 
уі ФгяЬяпі інт. Арняб. 14. «л 
^ , [шп фпіт 

^ігііш іілтепмт. 
і щ асі Зхтопеш рспіпсп$.і/«т 

01і(<ГГ Ні/І0^,і^у^ОІ. Іш/язп'щ я 

ЛІЛлцк І ^иЫ ті/егя /іг$рш 
Мте вП ім^рш яп риі. жиЦ. 

(Іхтопшт » фігісш ті/сг. 
бсіі 4іі, к.Ф. ітригі ^ігііт 

іІргф/ляисвиЬяаіыг, &»орпг 
Фгяемія Лнг/Ц9»і«> *« Ііііяш 
ршяклпіяг. рГФ ѴФгі 

ЛхФгмяг іш/р(9Мі &* Іш/^р^т. 
ІМФ.11.14.. йетСяХШр[ргф і|і- 
СяХі)Іш/і$рмр, і^веіі ілмф. 
тит.і,С«гао.хо. <ті іш/^фриц 
%«>*$ ш^)і^»4*тФРйм іттоіяяі, 
<^мяЬео. НйѵЫвтш^но 
ІсіФярф/ІФІт кяітегіі Еікяіся 
шятіял,^НФг$ітіятвп пяті- 
яіЬш кфіі» ріфгл^ [ісксіл рфт{ф- 
ЯЛЯУуРІШ^ЫІЬшІМрГЛ іпргф/я- 
ііопі. ВірмІіш(^$рія,Аа,іяЬф- 
плт рягпт елріѵпІФімг, АЯ, 
іт-ѵаа. Лри^рі^^рто (іхтопс 
ЬаЬсо. Т.іт.Р.Мри(^^иц^. ргл/. 
рл]р. ^ш/я^ріГ»/^ , і іхтопіо 
(сисог,роПіасог,а сасрсіхшо- 
пс ѵехот, ^о^^исог. Мяіі.іі.х2. 

• ^Уупгі(/ік і(учші Ія4/^$р^і-Піі, 

/Ііія трятяіе я ріимто чірхя- 
Мг.рак. ріхГраіП 


А А 

М| V •, кімпк. /а. 22. (]хііюоіа> ^ 
сиз.ріхі. ра(Г ' 

ірц.іоі, і.ра(Г щщ, 

яяі/# гі? рап. аог. I. < 

ІЛ&^рЕысЛ. 36 , рряі іри^щіім‘ 
/і^рі€Э-н{, унорпвр/о ІгЬегяіш/я- 
фі , ^мі [мфгяі ііятетясш,, 
і і, ргоргіі, ри. ■ 
ЯШ іЯіоіілтопш. , Аі}(Ягия . 
€піт Ія «Дс соьіят пф/яяі ^ 
рЫпіішітгт. ахтопідса* а, 
асі а^топіа регсіпгз,|лгві.}.ѵ. 
Анпі^ри/іяр фр^і щ, /йрсг(Ѵігіо« 

Гцз а. у А, ^*Г(П( ^Іті^р(^, яг$- , 
іш і/лряояй. Вяршг/ІчіФ ^А./я- , 
^ігя/Іяіит, ^ммт Оінт сфіі~ 
тш^иоп [ёсипіит іі, цноЛ /Ія-, л 
ті»,яиІявЬирГф[егір^і. В$. 
/егіргйят ш]Ш Ы^ф СвІе][. 2 .жз. \ 
ІфІЛ, іітф 0 ./м. іяіп(іт(.рглі. ; 
*^Ліін^(^^,р^ 0 ^ 1 іои^і^я^итіЯ < 
рглі.тіАМищі^ і-^Р • ' 

*)рг 0 аірііЫуЯРІ ѵітяпіінт га*. 
стг/ііт шит Длм , ^мі /иіи» ’ 
тш ^іі^іі шиафяр&^.ргФ 
якішЯи Ф ж. и/ііяіит егіат фіК : 

^Лляі*- (І'рсі'іііі і’н^^ЯФФф I- • 

рГФІ’рЯ^Мін/іоі ррцтрц.МП^І^ 
•ЯРн(^г^-п,ті(м.$яр,і7Л. \ 
Ь'іипіицц^іт 0 г,тшіш,сот~ ' 

!^*^'Я^іѵшіна^іри/^зріз%^^я«»у ^ 

^яре^й.\^іоі^о^.АЯ.і7,22,/ирф^^ 
іапі^еи^ріішІаР' р/ ФР , /ир 0 ^^Нт 
ііорДітш я нт. йипРш/иж*^ ^ 
иіч.Сирстйійо.АЯ. 2 у.і 9 . 

АфІкрфі шокІсо. ( Еіутоі. Фх 
Л» ѴяАф ^хяІрніІ |(рх7«'УгЮ> 

^ 0 . Мяіо як Ыфкг. ^5? ' 

лй/.)Ояку.о.ф}іІяХкщ\Фіі^я^ ^ 

рт^іяШ ЯІ/0І РГ0ГРІ01К, к.е.Фо~ - ' 

Ѵісііі ргф/сіпіИііі. рпфіяркфгл Л 

еляіігш яіій^ кфПміи/і/мряргяѣ | 

Еі ѵегіріісііигу тіх «ісссі іга (с- 
газ. іаиі.лА.Р>і^Ф>ргв^и 0 ш/!г А 

$лшп " я 


ДА 

ілшт іЯ Гиг. і. 

тогіІіЬй, Ессіфо.з. Атоі р. 3, 
аог. 2: а А; ч^цз^іцтотопН, 
рГ2(. ав. ргхг. ра(Г И- 

а. і.раіП Кит. 

лі.ѵ.в іл^ &к^(з /іп^.аот.г.лЛ. 

ГиЬ).)ов^ Ліі^рліУПРі'ТПбі б Л Д}- 
У/ 4 *'®^ ЛШ 99 ( р^Н. сфі 9 ^^бХ" 

9си9) ^ѵ<гтс{ іртотбЫбгіг /гг- 
реяі ^иі9прілт і^иіенп^^ тог- 
/ш а]рехетіі еит ( жтит [ег- 
ріпіет ) ѵіѵеГ , к. і.рипіыпт 
гесіріег іп ѵіѵк рігтлпіЫг, 
7 <^ тііМіек.і.з. 
щ 'Ѵігтіб Іі^яи согго4еп$. 

Аліс^ѵ 7ѵ > Іасгула. ( і 
'^^крт тсг4еб ) Млгс.р.г^^^сггх 
Л*х^ѵ«9 сит Іясгути. Ьнс, 7, 
0 /. 44 . си/тр] Л' те 7 ( Л»х^і/0іу 
Зіитнітп^іі клсѵігЬ Ыстути 
ті^лѵіі ре4е$ тсоі. Д 4 *^Ѵ9 и п, 
ісіст. Ар0с.2I.^^. Цл^н^^/^ с 
7си9 ^к^ѵб9 , яУРег^еі О Е ц 5 
отпет Іаетутлт. Д<вк^»»,1а- 
сгутог,йсо. Р.і/л».а.і аЛ гЛ<* 

ісрѵсхеи I, 'Ѵ.з^. і^к^ѵегр 

б*игші,реѵіі] я 5 II 8. рг*с. аЛ, 

Р ГХ(. р а 

' 9 ія 4 с еП 79$ Ілігу* 

тл ( рго 4лс9утЛу9пиіаіо ^ т л, 
~^ил[нт ІііегА еум[4Ш ог^апі, 
ргоіп4с іпіег (ш //^»5^СсААі» 
к.е,рясИес регтшмш.) фіХв^и- 
ярѵі ргопилл4Ріп4ит. Ерикш 
Хоптиііегит ^ил иг Ясгепс о< 
со!о8сги(іісгс(иоі. 

ЛсхтѵЛ^ аві(1і^’го(^Д 
ри іопи\ сярго.) 

Мягс.7»ѵ.зз. іСсгАс тыі Л»хтДа$ 
ештб^ щ ти еіти ешѴ$тір( іНрісі 
рібі іп лига е^ил. ѵігги5 , рогеп* 
х\2$1.цс,іі.2о. еѴЛвхтѵЛм 2Г^«(Г 
*іік^а^опи.^еи'^ріл, 4і^іід, к. в. 

^В1 с]кіо ілтстіл. 

"X 


ДА и$ 

Ехо4.в.гр, ^К7ѵ\(3^$п іп З^ть* 
4і^ііш О Б 1 кпеІІ.іп Сглео еЯ 
3 * 7 » ріі. 'я^лу/^р ^.4.іпкасгс^ 
Ввиі ехегіе /нат^роіетілШш 
ѴіпмѴіі$поп кмтяптіпеіиш 

Ргіл$косрлш. ^яктѵХві тгХ» 

1^9 , 4лЯуИ ри 4і^ІН ріНит і, 
8ат.2і.ѵ.2о, ДввхтѵЛ<^ѵ««ап- 
^и1ц8. Ьне.гз.ѵ.22. Ит* Лвхтѵ- 
Ліву уііи 4ѵ$, іпіііи лер\ 
пміит тлпмі, к. е.Ні^ііо §]ш1 
ВуПр Х^ѵп^хтіХі^ ш • 

іі аигеит §е(Ізп$аппиІ'шл > 
соЬ.2,ѵ.г, Рііпіш иЬ. зЗр ігл^и 
аппиіит аигеит /и$Лш шциеІЬк 
опіти іпр^пе. Іп4кмгко4іе ік 
^иі сгілкіие 4оЯотеі іп ркікрн 
ркЫ${^иоі тл^і/ітвз ѵссяпі^) 
іп]игі^ги4спил, іпМсЛсіеіЛ 
(^ТкіоІоііл,і4^іп р^пнтрп* 
^иілгк еИ^пкаш <учл тетпо 
^яи4епе, ^иіѵіпші шгм4ы 
ііопе [ил л4 ілпіит копстк е- 
тег/египі /арі^іит, 

Ализ и ^ (іото* 
(аЬ НеЬг. ІЭОП) 

Вяп. 2. 40. ргхс. абЬ. ЛД»хрі(9в« 
Э.\.2(^.і^и/{зс(п» си 9> Маг с. 3. 43., 

9 ^ сситѵр/іх^гяі (^2,1, 

аЛ. іпНпіс.) пето еит рва- 
глі 4отлп. ргаеГ. раіГ 
^иц 4отот. ргхс. раЛ. 

<пц ]лсок.з. 7. Л»/і(зс^('пи 

4втліиг ^ 4оти 
глеЯ. к,4.4отлті сісигягі 
[оіеі плімга р^лгит, Віскмг 
еіілт ы ^ ^^9цзи ^(І0* 

то , ип4е шЯ Ълііпогит <!а- 
тпагс. Алі(зс>.іііиі ц іиѵспса 
НеЬ.р 13. еагб^і о)л^>лѵі сіпк 
[иѵйпеі. Кит.ір.ѵ.2. 

5Гі;ррвс» Хл^тито унѵспслт ти^ . 
[лт лсеірілпе^, 

Аеіуеібры п жз лІііпит рпт^ 

ь 3 


т А А 

іаат.А# 4 /<|глв. 25 . 

щ^щхі* * Ь* яіиіымт пт^ 

^^І ш$. ТЬетл і(і і^ті ^ 
]^оііит , іі^т тцімнт І^ссілр» ‘ 
^•4* Іф(ср^^г#і/«/аг- 

99Т0і лиЫмт 6о м(мг4т, 
^гоѵ^д^ѵ. 17 » А»г«{н 9 « 4 ГмАіЛ 
ір‘7«уці,». ^цр 4яітніинт , ^ні 
цпуепшграмрегк. Іис.б. ѵ.д^. 

Лсум 

ріссаіош рцсміопіші 4япі^ 

ІПШНЦ9П, $Ь. (ж. р^ 

рпс(.а^.ГиЬ) 1 .^ ]^тнінііт ііЛш 
і^Ш. ^м, ікіінт АіііеЬ Л*ж ^ 
^гоѵ.22.7- ^а/гв- 

^ишяп,/егѵі Ъіги [ни тн- 
інит 4лЬипі,тщі.г(і.^^иуфі. 
щ^. яот,і,яВ» іа^шт> ЕссІв[ гд. 
•Ѵ*2.^ишп> т|^ч5Млвг вѴ 

, тиіннт 4л ргохіто іп 
івтрогв пвсе]рія/и. ргхГ.ш^сІ. 

[аспегот « тшццт 
9^сіріо, шшцог, іс^ (е^ЦС/ тИп 
€тЫііиж,рщ%. раіП 
$лр.іі,іб»т94і еД ^0Н(н9‘/0іш і 
ісст\тх\оЕсси[і9.з$ А"" ііржг[ 
4піѵя(нт Лл»игііі г 

І СГсё'пОіСнС.7, V 41. 

фнз^ітщ щпиг І}лкіг? •"**<> 
рііФпі фглпг сиі4ят ст*4иогі. 
9 ., 1 *>Де^ \^)илноирЦщ ия^ ты- 
Тіимтяссірі. ИвЬет 1.4 сЛкт- 
'^^ріблф* шшц4т[итш 
ррштат, ѵ^ресніуят легері. 
9ПШ тишлт. Млігк ѵ. 42 .-ге» 
9«Али5» ^ сгй Лбі«^А^ ( аог.і. 
|ПС<ІЛП6ВІС< ^ ’^ірл<р^^^ Ѵф- 

' Ііпгшт тцімлгі лЬі и,пі лѵег. 
/еги. 

^лг^пшя^ (! с>?рсп4о^ірГитр^ 
|трспс1о/итрш5 Гасіо,соп1и- 
ІРОі *хет , (‘ипірігі}ш ехЬлнгІо^ 
/ЫѵпсрА тіш 7п>іі9.Ткису4.^\п» 

4 )р:^ 9 І^. 2 .Сдж, и ./|. к {А- 


А А 

§Ж Л(ВЯѴН» , ФІФ ІЯ^ФПІррыЛ 
/итріш іНіріп4лт, 2л.2(к,і4^ 
7ПІ9П4Щ щ й]леоЬ.4.*з, ’(гй| м тп^ 
щІЬ^04і Л»ті:ѵѴ97?(і|і^Да.і. 

ад.СиЬ). ^ ис іп'ѵоімрілшул^ 
^гя4 іп(итл(к,^с ХжпорІфАІ^ 
7 ВЛК« іы, 1 Щ,Л ^9 Ыф А^лСі^ф чА* 
9 Лф , тл'^поФ т рфгтио/м •офіЫг 
рглш [итріш ргфафп^'ршп» ' 
а. I . }л7щ»щфці і, Ьисуіілщ^ 

лмат отпія іііш €оп[нтр[і[[шіш 
Мщгф.і» 2 б.^ятх»к 4 рс 9 ц (рлгі.л^ 
/. ^ пи “ятр ілиііІі •яхіьірщ 

ро[}^илт ітрі(4фглі рттл /м4 

4д»я.ргавг,а^.А)аяі^«і(^.рга;с. 

п^*(§^1^ 7« Гшпрш$.ргхс.тс(І. 

^Летем лі I нл4е іД ^ятсщ чд 

щ Гцспр(и$. і 2 іС^ 4 *Ѵ, 28 » 

•Лр ^Я7пщ9,ефтршлі [итріш^ 
*АЛІ‘яцр^ и •>?* (іос (ширей* 

1 ,Сог,д.ѵл 9 /(га 
лАлт^ачвр ^п» т» іѵл^Хш ? 
е*л» иі ^илм4й гѵап%иД%^о^ітл^>_ 
іціЫт сб/іііилт еѵяя^ФІіикр^ 
и,і. ^ірФПІіф і8^4 
ііщт д ПФ и^ [итрш соп/іи 4 М^ 
4иож'фиАІйіш лпяипіілгіо [ІН 
^лДлт'Ек^тгинли ил4*т ^ыф 4 
[ітрііх ^Л’яирлт ^ Г»цт» 2 ,ілЛщ 

і, 2.СФГЛ2, Іф. Мліт»л^ііп/А€і^ 

((иі.і,ра(Гіпс1.^ 

ехріп4яг рго лттаЬш 
ѵе[!гк. Првег|к‘ячи«^іГрггісге4 
іп(цщо > р1цге5 Гасіо іитрш$. 
Т.ч9ы^ а^і> а^. ф&п^тт\щпс лл 
(^. Ь$и.іо.$і» 4 » 71 ЯР сзС 9 Ф'^л 7 р 4 *^ 
<г^{г-/^І ^от.і.л^ ГцЫ' ]^(^ио4^ 
сип^ рг^іФГіяіп/міпр/егк,АІік 
фД а Л»ЧѴ 4вѵрго, ип4$ 
еіілт, еД Ліу(аЛщі іЭг 4 щ \аг§Ці* 
Срріо/ыі. РІЫІ* % 


І д в 

ір» іршЫт ии{іш}к^^^Ф(4*Ч 
івріфіі ііі‘тЬнпілт$г{нЬтіяі' 
/ІгФ,еиго, і.$мт.ів.2. 

Д «жіДмг чі раѵііпстат,(о- 

Іиш. ( *хіыѵли$ я(Ь » и чі 

іптипорвѵітгпгф. бісміѵвгі 
рвѵітшмт іряѵігв , ксе іЯ, 
/ггіп , йт Ліячік» А А(Ѵ7« • к»е 
вЯ,і(^ш1ві^Фгіѵяг/, ігмШСят 
ФМгягіш. АШ іяамп тяЫліа 
Л*яі V чі Лкі щніф Лй 
Д>( Ввгісі рг» уАі , ^гргф уЦі’ 
тЗФлікчпіш і^А іт»і^яЛвЛ»г 
мііг ^мі фЯ $х яігв /вів , яея вх 
шо/ігф , аііеоі^спа . рггсртпиі, 
схітапепі. Пв/кхщы і ргфхвш 

Л$хііх си)а5 ? ЗегіИітг Фііят 
рфг чии чпі^іпі щ і$ ^па 1 и 
^ааши*.Xмс.^ар жш%иіі 
Авгят/^іічфі <рияШ ^ аияпія 
Ф0в1 /лІШЯПФ і/ія / Мяпш. В. 2 у. 
чп%фтпі ѣчпшчФіі ^мяШ(^4/ияп- 
іШфЯффИме.у.ѵ.зд •яф^жя щ 
уш/щ,^мл (^яяім /іі ІЯ тиіііг. 

Аіл'стб іФпіА$(стФіп/я,Тіы. 

•илі. 7»й 5 (лщягі^ФЦ к'^Ь^- 

г 5 м(вг , рфЯиш ямит яіЫІ фЯ 
тмпіімт. Асеіріімг ціят ргв 
Ір і^іат Мяикл. ір.'імцф і'і і 
«и> <иЬй . ]ф[іркт і^рімгуіг 
фрш. ІкЫгірктіффчыоі Ір ф- 
ффпік іФХіш сфѢягфяіія. Мя- 
тія фпіт Фгяі ргяѵЫя. Ег^ф 
'^мрп ^оі'іркт іригярфГ і 5 р<- 
гі/м 5. Ф^Ф , еіят Фят ѵіімЯ ііі- 

ФИІПФГі. ЬмФ.р. 4 }. 1 (»чфАкфтррЧ 

а чтрчфф рфгефііфкяпіиг ірЯиг 
Фтпеі КмгСшИрояіШгргФ Ір, 
ші ярФГііфітФ ѴФг(иФ ргяеиІФПі 
Афгйфп/ігяі. РЫгя Ьм]Ш Ічр(^ 
лтіФХФтрІяиріКот. 9 . ѵ.8 .2 і, 
2.СФРЛ.6, г.Реіллі, і.]фк .4 ./8.| 

С«»рг *^Лі«»]в^&ЛЯ.Ріг/г4/*Г». 


4 В П7 

рѵл гашеа шиЬ.ш. яі. тѵчіі Л 
іІІФіятія.г Сфг.і4.і.зІ^)іш 
тях$ті Фятіп. ргфЦѵФІЯгт 
Пшё.петре, Сякх. 4 (^420. 
СвІ і-ѵ.2г.рші\ 4 іія)уіЧщХкя(ір, 
яипе/япі гфсонфіИяѵЯ» рГФ ^ 
епііт).К«т.з.і/. г.ТІт.з м П, 
оат П, і,Ткф^.2лЛ.*0яп і* Іж' 
ффІтыі « і(рпі ффсмряѵи етт фф% 
ігя.\тЬ.]яФок. 4 .б.зш^ФРЯ У» Л> 
ікФі^^р,ія >9 яря;ФгфтФ^ФГі:^ 
ргяігят. 5 іе Яфрнефк, фіуягк.2, 

ЦуЖ^ІІ^ФІ іін ТШІ ірЯ^РІЯ»^, 
іто ѴФХягг тіігіія. Іія гфЯІ 
ѴФГііі Рк.ШІляік. Ся2гЯ ИЬ.4, 
Огяттяііея ріф кяе ряггісикф 
фе ІФгіЬіиУр «оиіІЛги®« 

у^ярікііХіуФлщ, к,ф.іісея)мн» 
Шф серяіяііѵі гяііоііяя» 
іічіі , еігсит/ігірііѵі яісірі^ 

(ЯГ. сориіагіѵ^ ясе$рі фЬіфгѵрф^ 

ѴІ/ХіяІ^. Ѵ.ЛО‘ЯЫІІрвЯ{(ЯГ 
ргф & , /Ѵф ріг ярклтіфя. 
Ыітп ф( х.Согіпік б ѴЛ4. ѵі ^ 
$(ЗШ>рІя фяті Фв^і вкФтО* ; Еі 
ил свтрпито Іиіі еит ііяф» 
гя / ^Мі /4 V 8. Щж Іі/вХяѵрч- 
Ь' (к^яЯяш Фсиыиы 
іясф/[яя(. схіегііт г.Свглз.ѵл. 
уря^^я , ШФгкт ѵоЬк 
ііееіятф. 8ІС АЯ.з-ѵл. іі ѵегия- 
Аит ропо, сссегиш. іЖФг^мт 
(фгѵіг ерапаІсрП. 2.Сфгл. ѵ.Ш. 
Л сФя/иітяФ іп^яят. 

ргясФЦігж ѵ.б. кіф ѴФ- 

ГФ]НРЯІ(ЯГ ГФРф(І(ЯГ. іп - 

сегсіит іЗпі/о^ яр2^пяі> Яеі.2. 
ѵ.б. іі.фрфі^ФМш 

фЯ яшфш. Ишгяг ф)я* ггаіс- 
Аіо. "^вкяя.В.ѵ.іб. Ія* ^ 
гут , ргф іяр ^ я^ря шіуя- (Ня% 
Ѵ.іу. сііу рі/яя'^ ч^ дцрчі^ 

1 $ уір(*ЖТЩ . рто 04 РІрР(р ^ 
г ^ 


ібХ А Е ^ 

ііичіі» * Ія 1*Н Ѵірі'Л 

ргіріит іВ. НІ€ л ѵпіііяг 
{сЛ всѵ*гііт і.^вкшн. Л 
ѵвгипіімт ліцае яісЬ-Ліі Ьіс 
^Мѵігі, "пжт. IX ііі, 

Іілта.ѵ.а.вігхііагНІ^шЯся іВ 
Ак.Ьис. Ьнелз.іЛіц ііі, Ьяі- 
м[^- Арві.4.1. «Л *[ип- 
І! Ьмс. СоІі][.4.ѵ.д . ш Лѵ. 5*4 
кіе лемяшг. ^А йс і(у. ці 

/дсіге. пипс > Л 
Іітр0пі1ісііыгиі^іе.і4.и. 
щ -ап/А$*п •гиі »^'«г ія> пипс іВ 
иівглпйя /япЯегнт. «Л щіі 
I Ьіс,Ьхс, Ьос. Ьнс.іб.ѵ.гх. 

•іікіс. І,мс.іо.ѵ.зд.г^трі\і и 
іглз/впг.ти- 
^У^СаІіі,Ьи)иГтО(]і ѵі/ііія^к 
Ія * 1 (^. т пс^|1е Мяігк,д, 17. 
пе^иі(!еп1,К0т.8. ѵ.7- аппоп> 
Іж.6,3, «А'-тГт» «міугѵпі 4 *- 
Я0Я кіе и^і/ій Р 

Лнірітз. ѵЫіія^л 174. 
йнкіѵт, Ехі^. Хі.д. ѵіі )пк> 
іѵці оПеп< 1 о , іо< 1 ісо. ( л СЬщЫ. 
рЧ ѵЫзп, япітвіІ^іігО,) 
і,Согл2.ѵ 31. т> ѵ/шг інярѵри, 
•ѵіят ѵоЬи о/іітів , ѵо< < 1 оссо. 

■і 9 »'паі(іі!піншѵщ ѵрич 
^м»і/ііпит о/ііпіІияіЬы, Ьос 
вВ 1 іоряои щігясміит іЛс Р 
ІМмѵлГ в]ІіЯ)ІІІ МиііЬ. 4. V, я. 
^Іінжѵьт ( ргхГ.юБп.] Шсікіб. 
V. 21. іпІісяп , ргхсіісеге. рагс. 
ргхг. іиліѵш» Арос. 22. 

Ѵ.Я.Ѵіі $НХ>Ѵ( ѵі 1<^4 &Лр.іЯ. 2 і. 

н^лсоЬ.2.ся. (Істоп' 
ДгаЬо, о^і|п^ат. Арвс.4.і.ргл 
4 ісят. МЛГСЛ4.ІІ. аитіі ѵріі> 
> Ь' ‘ік ѵоЫб еДіпён. а. 1, 
аа.!^н(я тс і.\оЬап.іо ^а.ех> 

ЬіЬш Емс.4 .] іт^иаіт ^ лхяжс 

^тпХнтс , е/іспііч еі оттл п~ 
Х**-а.і.ішрега(.абѴ. л-ю. 


А Б 

^«і&. 14. Ѵ.д, щ/ш чіі ши»-' 

^,в/ііЯ4Іі иіЫі Ряігітя.]тсік, 
3.13. Іы^тш < 1 стоп(Ьсі. АВфг. 
7.Ѵ.3.ІШ тіпі ^н^т( /•у!*Х>аоС.Г. 
ГиЬ).^ ^илтемп^і^іп^ігФ ііИ, 
аом. шЯп. АрФс.22. ѵ.в» 

іпсіісаге. ^іак.а&.Ши;^Ріш~ 
іі,Іііяі.4.ѵ.і. ргх(. раіС Мфі^ 
риціщ л 7 щЕхФСІ. 2 б. 29 .лот.і, 
раЛГіімд;<іІ(/ НеЬ.Я.і. ііі Імд^- 
%л^лсси(.ряі:рягсисФг.і.рс^^ 
т ірн , о^і^п[$^т ііЬі іч 
тФПИ. І'ц(. і.ра^ Ф- 

/Ріп^яг. кяузззф 7 (^ т» схспа- 
ріцт. Т« 4 и Ѵ. 7 . псілнгяі 
іглрфри /ияі іхітрІФ, Дму^- 
іі 1 ^тргоргіі,€ХітрЫт$яяііуи 0 

/іліыо,^о, риЬЦссаІЦиет ри> 
піо,«/ яШі )іі іхітрІо,Ьлмс Івт, 
іітш і.Иш. 1 . 2 Ф. |Ѵ* •> л«4ж») 

* яс гііі^мі ті- 
ітяяі.Е.іп».2.і.2€і.і^ну((Зф-ппс. 
сгасіцсо. Сіі.і.ѵ, М3 ші і^шііяі <• 

ін/уЗЗЗСПт^ттр^ві^.ігя^мхк 
рАкт рііі/імі$ ік.4.^яіяпят 
Ріяя^ііііііш ѵШо$ риііе/іеія^' 
МеіарЬога сіі/ктргя я ѵіВяги 
Ьш , ^иі Ьі^іі еярш [оііпс іх- 
ягтяге,іхнегі, іоі^ іп (ігѵіім- 
$іт гіі/яВфі сігснтсіисігмл , 
яІін^^ф/Реямягі,ип 4 і яіѵШф^ 
гппфгія, яА ѵіВіс ѵігФряМіг 
^іритіаія гііІипсІяМ.Еявтт 
Ьос іЯ,іп гі/игпЯіфяі С н я і- 
$ т I ргоряіяііфпіЕѵяяі*иі 
рсг шмт иггягнт отЬмякСоп- 
^сг^оЬ.гб.Я.и. Пт^уіінуіззфі^* 
•хіургвргіі ехстріит. ^иоМяЬк 
ф]РвяЛтш.]ігет.іб.з.ірсЯяси» 
Іит ЫяЬ. 3 . б. л гіічпі- 

(^дІнузз^АіІріпят II ні І^іЯя- 
(м/м»;.схегор1аг [сн пчяр^ярія 
л^^^іс|і .ЕхФя.Хі.д 
ті^т, Ыіт ^ясМінупзфѴ^т ,і’і- 


е 


А Е 

^ аіііі {і( ехетрІО) 

^моі рііит ^тЫіс^ш шпіЬш 
іпЛяЗапііЬШірмпііит^чиі Хві- 
9вГі( тті,/існ( Ь‘ 
^иймг Оеторкепіі соттяЖ" 
рЫпетЖ, /да. а,і. 

ж I. І^ит. 25 , 4 . 
^ау((5^тт9( 2.^іп^ло^. \ а^.іш> 
рсгас . ) I» НеЬг* 

(н^9ПІ9 В о м 1 N О, Ь.е, іп 
ЬопсгФт В о м I к 1. і. і,рмШ- 
сите^еіХіПірІнт іѣіи [м5рт^ 
Но рипііПеііі.Мліік^і, ѵ.ір.ш% 
ііШ еш'Нш •га^^^чуііф'ппц (л,і. 

аА.іпЯл . )лг0/г775 9ят і^патіпи 
шхрспегг, Ь.ш,поииі€лтлриі 
^тіісіт^см/агб,мі шх іе^іЬ^і, 
^іШ.22.2о.2г.'рнИісі твііііеГФ- 
іиг іп^яти , іп ехетріит 

лІШ'ѵіг^іпіЬш , ^иЬ /іЬі слѵё- 
гіпі,ам /яиет поІшп$ ыт 
€Ш]Ш /іл^иіагі сл/іііаіе рЬ» еоп- 
РлЬлі) ^ітіпорі [вттопіЬш 
яри4 яіісі ігя^шеге 
у^7і^фпкі(рліѵ. ргхГ. абЬ рі.^ 
іріотіт'л ехрбпіпш ( р($нт 
В Е і) ИіУ.6,6. 'Аія^ніитрні^ет 
оАспсІо. 

ІГіПГ < 1 с{і^о ( Вм- 
ілш іх Ииіагск. ітвгрпглімг 
СГсЬ, Ш Л9Я^іі^€ц р’яп^Ф > стіЛге 

СОПрІІШ,)іі.І,й&.лАІн^Л ж 9, 

Ьисло.ѵ.і. ^ Л 7ЖѴЖ 
Ф^ВІѴ^(3^ 9^ ітѵрж 
рёЯкяслнит кёррілѵп Во- 
м 1 N а 5 егіатп айоірргиа^іпія 
4ірірнІ05, оАепсіо. АЗ.і. х/.а 4 . 
жесіфі^бг [ 2 рп^ зог.і.аб^.ітрс- 

ІЦІ,)^ТЬГй9 ТЫ9 ^ѴОИЛі ФР*Пі/е 

ФМитех Ыб НиоЬил. 'Арл^еі^ч 
$ж іі;о{ІспПр. Емел.8о,^Атп^Фі- 
крря Ѵі1^іа}илрѵ/кі ргавшеіе* 
го. 2 ,ТЬір, 2 . 3 /. 4 . іірр^еілрш/т 
(раПмріжІаИ^^жся/.я пфття- 


іі г ^ 

іІѴд'І^^НКРЩ ѴРІ&* •) ІлѴПР, (РП 

ІЛ Ѳт ргжГсГвіѴп* /і ёре В»- 
мт, Р.^^^м|«^.а«і.а^. ихі^н^м 
ж і.Гре^аоЗо5ргоропо.і.С«г. 
4*о;.р. і Ѳі^( п/л«і тжі >^;іЛагс 
і^лтж ят^н^ір, (зрпр^* я,1.лИл 
іпМе,) Вем па мкітоі яр»Ро» 
Іоі ]}е^лЯ(іб5ргороріір^сіитп^ 
^им9п рлсіпого/а ЬіРііі оЬ]и 
сііп^оі^ мШбѴі /мрріиік тя» 
Я«П(ІФ5. Сепі$ гаеіопіЬиз & аг« 
§итеіиІ5^стоп(Іго. 
ѵ,7^л свх’/д/»ві»>5и?'л^л/.(’аог,г. 
ай.іпііоі(.^ ^малпопрошяпі 
гаиотЬмФ аг^итФПШ 4 ф~ 
тдпрглгі. Ргаес. 
арргоЬаті. Ргх(, раіГ. ^спА'^м- 

урсж А09Г,2, 22. ЛР^іуф 

^ Ѳіы ^іряЛ^нур^вр ( рал* 
ргхЕ. ра(Г. ) ѵігит Л Офф сІс*. 
топ(Ігасит. ТЬ. В. арргокм^ 
імт. ^ рГФ ляп Епайя^фрглрфт 
рІІФПІ4,*А7ГѴ^Н^Хі іж ч> (Іещоп- 
ІІгаЕІо. і.Сог.2,ѵ,^*Ер^нкрѵ/иір 
фщ тщ о^іешіо , схЬіЬео * С(1о. 
Кот 2 . 15 , іир^нкрштц ($,рІ,рглР 
тііі.)оРФП(/ипі.рлхх.ртхГ,тсЛ» 
и^НКРУ(В/*(^. ТІ1.2,Ѵ.І0. ТПЯФ 
утрж і^^н%»ѵ/В/іШі*отп9т /Ы ф» 
ИіліФт рГФРапФФі. НеЬ. б. ѵ, и, 
тІФоиі'гім с«^кі'ѵсЗ^(ргхГшсс1* 
іпба.^ ахгмоіш Ыфт риМнт о» 
РфпіфгфЖ мі,"!, тесі. 
аот^,іПс6,аяііеі^лрсІи/ $р в^, а* 
Т/ОТ.4./4.3Г*ак« Р(0і9(рЫіін" 

Р^л%,тыиятмІл тікіфхЫЬмй, 
ИфУ. б.іо,*і^ луірпл»щ$ ыі^н^жОч 
(2,рі Л.І, тФІ. іПіНс.') екятцмш 

(риат орШР'ы.цф ргойи фЛ Нфі-* 
Ііпі/тшл, і.шс(І.ішрегас. ір^н^ 

|<с/ а^М,2.СфГ,8/Ѵ.2-ф, НІСШТШФ 

^біужО^ (2.р1.тсг,і.тФ<і, ітрФ- 
г ж.) іп ффіфЛііф, а. I. тесі. ГиЬі. 
сф^^м^л( <1 цтац. Кіт, р. V. іі, 
Ь і 


іт* А * 

8м( м мТ "йт ітѵл- 

0/Івяётт Ія ырФіт- 
аілт тіят . Еркг/Іл . 7. Ѵм <»}м- 
§ 0 ті{і /Ь»/и»л.ш»/)Ь^у.)еі»*Г(р 
тіЛг **7« > яі ф/івя- 

фпі* ія/ікміы /нрФгѵіпйяіЛгт. 
а. I. те<1. іпбп.е«)««|м^ «Ц$пЛ$- 
г/. Црт. 9 .гл. ргсс. раЯ*. мМін* 
ал.ра<ГсѴ*і!іід;#іі«»а* ^.]а- 
ри.7.ів,ыіін}^ ч ^Лч'іѵАі. 
0 /І€н/л$П[Н 0 Ь.рг$Іия/я «у? )ігі. 

7^ ті тапі> 
(сАисп іп(1ісіит. я.Тк$^.і. ѵ. і. 

мч ч (іегаб Агасіо, Кот. 
;.і.іп(1ісіаіп,а.С«г<-а4.Р^іііір. 
Ж.Ѵ. 29 . 'Еягіоіяч/^ іі^іятоі/, 
^пт» ітіміиѵ/ояі оАспсіо. А- 

00гц$.лв.іт^кіѵі{ряп.ртхС. 
шй.) /пір • о/іоя^іяі 
р0г[ег1р(ягм. АН 9 . 99 . (чпінкт 
{ яот.р1.в /. рал. ргвіі 
тЫ )}А'я!»4$іо/ІІтпіоі9тяіея4. 

а.і.ад.(іп{'н|« м і. 
ІЯі.Л4.у.40.іііііпІ^и титРііШі 
ТЧІ «Лк * О^ОЯІІІ 9 ІІ 
таяпш с^р*і/«.а.і.аЯ.ітр«га(. 
ію'іін^ іиа». Ьяе.лошЯф-ітпіоі» 
іяпі ( л.р1.яі.тоі ітроглі.) 
Ны» 5 мг, о^інЛитікі Лінягі- 
щт.ЛЛяиИ.Ж4:іііпа^(яоі,і. 
•А.іп Апіг. )тг^ ім( Р 

ішря, яі о^іяіогояі «< *Іфс$я 

9$три.рг0 іѴпу»-*Т «- 

Лів>ѵ/ыіп(1ісо. оАсп'(1о,рік 
щооАгр. ѵсгііпкщіс»юро/іш- 
яо Ыот *Я <ряоі ткі: рсы* ія 
ьфщуніі . уяпф^ймп , уяпфіччі 

ф^е.Гяі.\япін(0 Іме.б.4.7.оЦ(- 

0 Імт, АЯ .д.іб.рптвп/ІглЬв.я.х, 
яА-ѵеіІнІямі-АЯ.ао зі ті- 
гяг««і!<|а ѵцЬ I іп отпікш о» 
^іяііі ѵвЬи.Мяик.іл.ііі Ѵ9(- 
іи^иі^ич ^нк ѵоЬи рглтоп- 
^4Ѵі//ргаес.раА. 


А Е 

ыпіііЯ яотвяѵігМо'Чяіія^ 

уло>7^ ті, ехетріиш^аб^і. 
/ 7 . уяпіінузоі ’ііЛисц , #хма« 
рІшярглЬыі ѵокн, схешрІаМ]^ 
^п%.НіЬ,9.ѵ.хі, 

Д пАк ч' м (ітіііаа. Гопшскь 
ІоАіа. ( я^яв ѵогко Ін2к ііяш. 
Гмг.Лію. ргх(.юс^. ЛЛм^рга 
ЛЛ<Л» , А^шріяя *иі(ц , яв ігія 
еояеяггляі) МлИк.$.*Л. 
я інХві (’п іХі^тщ і (ртіА 
тііоЬ{$ о/Ио о ох^нА /іАш ргЛ’ 
імі/та1и(,ітргоЬаа. Арв«-зж. 
ѵ.9.й.н\1»іх4аті6іш,л.Тіт. 
^ 7 • « ^ ііЛ^іѵ ЩЗ»ІР « ■яг^очи 

ІнХіяі , поя омт іоАи поЬи 
О Б и I ^піоят /огтіАіпіо,/еі- 
Іші ^НФ рвгевйлтяг.АпХіЯш «Г 
ргоргіі вЬ іряяѵіяяоф^іітЫи 
іяит гфо^ю, Ангево^ рогкіо- 
Іят. Iсіо^т^іо.^оЬяя.і4^ѵ.1^• 
ЛіЛмма* рто іыХіоАтя еоят 
ігтЯі( і./ія^,ртхСяА.ітоеш.) 
"Ч ^огтЫяіо. Р. Аот. р/мІл» 4 , 
Ѵ. 7 . ІЯІ фЯПІ А(»*ГН(ГЯ Л«АкІ' 
гачі>а “ѴФсо оонигні іш ^вгяф 
Аякяяі.ргжілй. ЛЛ<Лі«і^.ал. 
ад. іІмЛімк. Оаміл. а/. МП фг- 
СААі,(*щ^*іяХіяеігя( а.р/.аог.і. 
ад.ГаЬ). $іто$о,н$% оогфох- 
ялояіяі. 

Ант отпы^отги. еягоі р/аи 
гяИ. Аі ^нят тнііі Авпо(*я- 


і 


шг,[спЬаиг і іншя і іыія» і 
|‘'і«цш( 1 ат, 4 Л 7 («цик< 1 аго,‘ 1 ч 


Ч 


інт 9ио(1<іат. АІліік л6.ѵ.і$, 
ое»< ті» інря яА^яояАят,/іік 
Скгфв(^Аі/іірнШ яоі$ая. 8й 
и^интиг Огяеі , ірмоііо$ согш 
іы кчтіяом р^лфслго ѵоімяі, 
теіятоп потіялге.НоЬгйѵо^ 
(«яаиЬЬк *^1^1ояіяІтояк 
Яяік. 4 .ѵ.і. Ія 04ні(.^ 

Ляі, тАімр». А*е,тіін»я. 

Дяік 


.'Д:1 

ч 1» *епгіЬіІі*,/*І'я»»Л» 
Ііік.іглѵы. ( ргв іх ^пЛ) 

гфгян4о-) ^Цятх.д^'іп щрящ)(* 
ркі 0 лі* 9 “ 4шіт»і 

рів елііі» (гтѵи. 

ртіі. й^і 0 і ѵсЬетепсег. 
Мшпігй.б. })(><!< 

Ѵ*кітгѵ(»г іФгіш,Ьыг.Ц.ѵ ц. 

Я4Т$ ѵеімгі^гг^, 

Ай-ягФш V чі схпа /і( 4іЯм у. 
€я4ілл ііл4*п40. АШ /сгіЬыті 
ріг ее ссйтірА щцп сФттыпи. 

ЗМжго ѵпЪ 71<Г)м чпші^м^ 

ррфгш се^лге , )іаФт імЬфмЬш 
^рфпегф, г. Сот. и. ѵ.ро. інѵг 
еля* іетініея. соп- 
- )^ѵшт,сри1ит. Ммик.і). у в. 

, АіХіфі "м 41^'^кХіФІт» ы 
Інжгфц, ятяпі рптыт яесиЫ- 
імтія сфНѵіѵш. М*ге.4,ѵ.яі, 

, ЯррЯГЯГФ ГФНѴІ- 
ѵшт. йФ{'яіітщс<хпо,Ѵте.щвФі, 
Ъпе М7.ѵ.в. Р.МмііФщіаИ‘*‘*л&’ 

ііінтачещ. і.Свг.11.21.^ тіііы 

■у№щФш^(лот.іл&.'т(іа'и.)я4ѵФг- 
Ьят ,реЯ ешяяѵф. СяйіНеІ- 
{фні[тияг Ьнпе еівіаяіф^вхргі 
^яг, яргФі янфіг (Фнрі. Ьягіяі 
реЦел^мяія еляя^іні . ^<(т' 9 ін- 
<щ^ф» шчі,ргляііитиял€ФПІип- 
^ыт, 

Дічіі *1 я} -ж <1ссст, 

( 1^/яе {.яііпФтмт сіерсіп. Жіу- 
ФПФІФ%. я Я}^(Щ еетрпі^фяіф, 
диія і^я^гіім отпфі яімпггм 
ргігпФі сотрІіВит) Л/іяі$к. 2Ф. 

я^. 24 ■лі Ищ^,гфи^яі іфсет. Ьие. 
'17-12 ІІіоі Ліоѳ'і 4ігт Ьр^ер^^ 
^.ие.ід і. іІщр !иХ»і іш(ет[ег- 
ѴФі^^пс-ід.Ѵ.ч^. ічпНія Нщ)0к ж- 
Лі»*> [хргя 4феет итЬч. Мя$ф. 
2І-2Й. т іі|д^ •щ>-(/я!і,/Лфееіо ея- 
имя. й.іядіт^ г. ві (Іесітці а 
А Ж 17І 

пXЛ.^оі^ЯЯx.^.0д^ и яі 
і^‘«Ч I когя ѴФГФ Фгяі сігеіиг </«■< 
атя.АрФе^^.ѵ^^. чі 
/ц/^) ?Ч'( я*А|«( іямѵ , 4жйял 
ряѵ мгри есіЫи. /кѵ >ч ч< ч <!«■> 
атяІ'еіІ.рягі.Нфк.7.4' 
чія 'лС(уіі^ і|Апцг • еяі Фгіяя% 
АЬгяЬятт 4фе$тт Міе. Д« 
ц^чщ т» «2 4фсша НФІ.7.Ѵ.9 іі- 
чкічЛ«>>(3^ V • Асітягмю іоНф- 
Яфг. тіісітшяіеіріф^ 

ІФсітят рягыт яесіріФ,6есі- 
то. Р.ііеи. Р ИЛ.Т* 

тяѵіі АЬгяЬятят. ргхГ.ра(П 
Фіщр,%ф/иі^ І$иЧ <1ссітог> 4ес*^ 
тяі/фІѴФ. Нфк.7-л.ікІіуІіч»чщ 
(|.у?я/.рпк.ра<Гіп(1іс.) і/к*> 

тяіш /иіе.’АтіФІирЩ" ^<1ссі> 
та$ ассіріо аЬ а1|^цо. Нфк. 2 ,)р, 
Ля)», Мееішм яе- 
еірФГФ Л рерти.йя^^I(I^ 
(Іссіш.Ім;,#.». фІ іаііі» 4мо4ф- 
еіт іШ. МяиЬ.2б.ія. мі ч^ф Ііі- 
, «ямі 

«X іШ* іиФІФпт. ^ фк.п. д. АІ)к- 
^ІР«С/7 Ч(чѴ'0Ч> ^нфі*^ 
ііт Ьегл [тяг 4|еі.^яефЬ,^.ѵ. г. 
•пці ^иХсие , ЛмФІееіт 

ігіЬткш.Мяге.і.^ 12 ^ ічЛ 
*Д!2іц0ііСГ4/ Фяіт япяФгыт </««- 
Іфсіт. (ФтрФѵігггг ех іѵф К- 
уі./іетгіігііі ЫргтгАвег.г^. 
ѵ.и. А«(|і Ьм ( рГФ ЛіЗид*^ 

Лф'іі {рге 2> )фЫЛя , Лег Лгю- 
Леіт ех^иф{[еіІ. іегтреге) «• 
ІіФіг4*.я^' І ф [еіі. фКрук. то» фяіяф 
Сглеі[ері]рті ргоістроте рФ- 
яііяг. іі Фг^Ф ЩФЯ гф/фптг егЛ 
ѴФеет ч(е*(]И>[ф4 яі [нЬ/іяяіі- 
ѵмт /ікі еФЯѵеяіепг /ткяяг1ы 
гтт. чмсіцскіесіпіия 

ргФ ^рфіім^^&"Ч ф».АрФем.ѵ.ЯФ- 

''Еі ап<1ссші^.* Л|(яггл4.і^ 


\ 


>7* , А Е 

ТѵТі «І'ЛіКІІ , ыпЛш9п 

іШі свп^ійыит /в/е рглШі» А- 

^0Г.2.74« 5*^в(П|<7^(^ <Ш«7ѴІ$ 

піі^шСіп/і/іеиі Теітил еит ия-> 
іісіт. МлнЫл /еШеа іп ІР- 
рят^мііл яИеЯр'ЪЦщ^&' ц •• 
шііссііпиіМяПІі^.б.4^ тІш 
ігЛі(|і(Т&о • сігсл ипііеі- 

тлт квглвЯ, ТіесглцвялиНці/^і 
щлв 9иагш$<]еати5.^Я.27.а>. 
ЯТ.-тійтл^вакле^щ^тц 
^ммгЫ ііесітл тх /ніі, Піт- 
жвиЯщ/іІ^ ц ёв (Іссітиі ^иіа- 

иіі. Ьис,і,ѵрт/і.і^ гѵі Л' 9г»т- 

лппо аиіітп віштЬ 

^ніпіо, 

Д (Л(х^ «7(^ 7» (^. І^'Лісв^ а 
» о ^сГса. Д рго- 
іпс(со , е/сЛслрю» топ ѵв~ 
ялгогмт рі/стіогнт рот то- 
іярЬоглт,6ссіріо.л.Ріе.2.ѵ.і^ 
•пХм^ёРП( апзе^*тш($ 

іпо/€Яп$ві лпітміп/іяЫІеі. |«- 
івЬі.г^. ѵтіціШсяіхг^ілІщ 
Лле«^(9^^> іію/сягш Лрго- 
ргіл оирісИіАТі. ХвпорЬ» ііХіл- 
ШГсміш і сктОяі.рго- 
•ѴОгЬ.ц щОІрщІІХіЯ^ і(^*ЛІівш 5оі/. 
ѣотіщоі попоит рог Вріпімт 
Ъоі гепліі ретргннпіиг Лі/го* 
(ОряШ. ѴогУ вііхіі Ъа/іі. щРврІш 

ЛуКіврев НР(Ц ? ^І^^.овАѣ > 40&9 

тжиХнав Ухі(^р , ѵоіирЫіот е//е 
Ь^нт вііаЬоІіі мл таги нт 
'Ргякепипи 

; ех(іао, аг(]іЯсо > іпи/в- 
іЛТмт оіІ рп/еНі. ( л^по твГ Не» 
ооОі^о іѴІпсіо ^ /існіоііат рго 

Ч^ш (ІШЫГ 7(І/К«.) г. ^(Л^. 4.7. 

ргхГшссііит Рііл^(іец. 

о4І/слѴІ, 

аог.і.шссі.іпЯпіс, 

& рог 

/упсореп рг«с.ра(Г.А(* 


А Е 

Р(иі(ощ* илРіоЯ рагвфіопі Л« ^ 
я^і/іслгш.ртлх* те^. 
ЛіЬ/(^ нпЛ еЯ И/л(Зх> ш і /Іо- 
тш. Аё^іт в» ^гиОі Ыпо іЯ 

Рі^ПИР * ^ Р*^ стл/іп пос п§ѣ\ 
/упсороп Д т/і0к 70* 7» ргоргіі і- 
Іі/и'шт, Ѵгоѵ.гі.іо./ві іп ^ 
іЫагіит, (сАиш. МяиЬ.юа7} ' 

ііп І^^тв^/иргя 4отоі, к. о. Ш 

ір/і$ о4шт (іёи , ііл /лЬтимііі 
топТлІл/іЫпягит оМыт, и( 
іп ш лтЬиІлп > пес поп саепі- 
іягіро(/вп(.$іег Зат.гг.л. чРЬс 
• ѵлгі *5П 5* ёікш, І€- ^ 

лтЬиІаЬяі іп иНо іотші' мЫ 
тлпф/'і Л/іпіиіе ітотРйязм 
І^ёіц^р, ЗіЛ ілтоп Р^^^ 
пеееі.тотЬгі ропі рго Шл Лото 
кан4 ЛіДііотиг ѵіЛе'іРі<^» *0<- 
ц^іь^іи а ргоргіЬ Х(1і6со , Ле- 
тит іхігио » /еЛ рог тоІлрЬо- 
г4іаіаЯтопс6,іп11гао>степ- _' 
сІОуГасіо исргобсіаг. г.іЬе^.ыи 
ё\ц^Ь>ин'п(2.р1^тж(. ітрсгаг./ ^ 
Ні гІ»і9Л,аЛІ/сЯІ 0/ІП^МІІ/$П^Н- 
ІОі, Ьлііпі/тил, СгасЬс\х$}і^н- - 
77лЛ«А»5.ітрсгГ^ІІ»/и»> лЛі^ / 
/ісяЬлпі.Ьие.17.28. Р,і.л\ц^1ь*^ 
(ІЦвѴ. МлііЬ.іб.Ѵ.іЗ. 

^ "тРш Лвс*ХГіПси > ) оЛі/слЬо ее» 
сіерат телт, аог і . а<^. ыц^Рі- 
^сги ви ^.АВо^.7.^^.7^ыі{^оі/лчои 
сшу^ «Ті( 5 г, лЛірслѵіі еі Лотит * . 
ргх7. а<^. 2>$лт,7.7» 

ргіГ іпЯп. сІі($Рь^А 9 Ьисл^зо, 
Аог. I. іпЯп. ІАлиЬг 

гб.бі. Раг7.ргжЯві?(9?^^Лі«г; 
б.'Ѵ.м^. ЛоСЛ.раіС.оі^СрІѴ^іІахжс: 

^ис.б.ѵ•4д.^^я:С[^2СС.еі|(^Ниіё- ^ 
(івц ь^о(> /•Сог.і е.,17» лЖ* ё гтг** 
епс в'щ^іь^н'пи і /сЛяІіш 
поп оЛфсашт, кос оІІ , поп рго- _ 
рси,поп Лосегиг.^іѵсі. ра{П«і( 9 - 

ощ тпі.]иЛ б, ѵог/, 28, ^ 


А Е 

іА ч^.лд.і^* ы п тгіМі вшгЛітц^' 

^^^чЪ ( Р*г[-Р*ІІ:) 
/н^іг^шт нгЬ$ іглі йМ^ті'л, 

ал. ра(Г іц$}ь^^іІи/ 9 $ щ» ]оЬ» 2 , 
ѵ> 20 , о РЛ 9 І ЫТ^ А 4 ІІ-‘ 

рслінт іЯ итрЫт Г. і. 
^г^.*ІцдІЬіЛіі^П(ЛЩ I) ІТЩ.І»СО' 
ТІПіЬ.ВЛО. •ІЦ$}Ь^1^9М^( 3>рЛ^> 
/ііГ.і ра^^ Шіі$с,) ні 7 Ш •гЫ аЛіАс* 
5ѵ^/о9іНІг» Іп]ІтНіШГ ліііііп^ 
ёіитеа» ^ий ЫоШ [иегипі іт * 
тсілгл, Ніс /ігпіі іп таіат ас- 
сірііиг раист* *Оіц^іь/ац щс 9 х- 
сЬбсасіо, іпЛги^іо , степ< 1 а(іо 
ЖотаіЛ.^з^і «Іц^Рь^лІш аі ліі- 
рсаиопип, 2,С0г.із.іо» мЧ 
РЬ/лІш, сіпс нс ц^Фаіцп9іЛ(і «• 
сІі/ісаііоп$т псп а4 ішІЬги- 
Віопст, хсіібсішп» (Ігабіига 
ІЛаііѣ. 24 .. і. ітРн^ец ешт^ тис 
«4^^/Ч^Ч ? фіп4іпп( 

#/ /ігиВигас (етріі. * 0 и{^ 1 ь^ 1 л 
тс щ х( 1 ібсаио , шсгстсосшл 
і,Тіт»і,ѵ,^, * АѵеіцдРь/чіа и іп- 
ІІаигр. ІРм/. 9 лѵ. Р, 

ѵлб, йні щ (Іш* 

Аига,рі 1 а,«^ іпиріаг» 

и Гирёгіігио. 
Я»Сог.з,іо, ітпиізЪ^сНі 

лііш ѵегЬ /ирсг/Ігніі, Р. цт. Р. 
тгацдРі^ііі(^й» аог.і.аб^. 

-фсцпс лсй-ЛЯ. 20 , 32 .'х^ ^иѵаі^т 
ІЯГ9і«(9 I ,а А. ІпбпІЕ.^ 

^иі (О Ей 5 ^ роіііі *ѵос /мріг- 
/ігнігі.^ 2 іг. ргхГ.а. рІАттц^и^ 
ріШ9тц]піІА т/. 2 а.ргхСра(П «тпі- 
9(^ІЬ^0,иаі ь^сч , /нрег]ігног» 
СоІо][.2.ѵ.7. рг 2 С.ра(П 
^ 9 ^ 0 / пц ‘пс/.аог.і.раіГія’^}^- 
/ащ9ішціп, ЕрЬе[.г ао.раіс.рпвГ. 
ра(П^4 ѵ7гві)(9І^^Ѵ|с4ѵ«< Соі, 2. 7. 
шттцвІЬ}4^тс ('рагс. р/. аог. і, 
раіГ^ сягг 7 ^ ^рчЗііи ту$ ^тн 9 - 


А Е 171 

Аир , рсрп^гнШ /ііріГ /мПіРа-. 
ШіПіит Що] 1 о 1 огит, Еиишпгл» 
Ь^іи иипкАІіІио. Р/и. 9я«.Р. 

ргхГраІП шм- 
НэРъ^Іоілеч Ы(Сеч шіа Х(ІШсОГ« 
ЖрЬе[. 2 ,Ѵ 22 . 

'аір^ор ш 19 ахЬог.дііі//^.^; 

Ѵ.Ю, 7/ Л^ІРЩ ііш тЛ 

іі/^ткнгщфеигіі га4Шаг-^ 
Ьогнт аітоіа сЯ. МлпЬ. 7 . 17 - 
^р^срвідт^Ргі(39АІр, агЬог Ьо^ 
па. Цр^лр аиса^рьМгЬог таЫ* 
]и4а Ѵ.І 2 . Лр^Рл , агВо- 

га]ВсгИи. Млцк.і 2 . ѵ. 33 , о« 8? 

?€9исх47гц, 

вхргиЯм іпіт ( попсх^ІогіЬи^ 
агЬог аро[сііиг. Ънс. 13 . ѵ. і/, 
*щ і^й^^нікк^ прлрпис) йЧ 
Л/^^ЛР ^Іу*, с$» ^ѵа//( (^гапнт 
/іпаріб)іп агЬогіт та^патріщ 
ргосітат. '* 

Аі|<«{ а ^7 (іехссг а от.(Ъ>^ 
“п Л^л^асаргіЯіРс.)Аш.іо.Лш 

I 79Р ЖрА» »|/7»<Гт»» ЩАрі ро- . 

/иіі ріЛт /имт /ііхігнт. А^щ 
г .33 Л|<л «{ 9 {[иЬаиМіиг ^н^, 
рготаі14ізнг Май Ь 3 . 30 .) 

ігатапш.рігтиарИ. росспсіЯ' 
ІУс:и АЯог. 2 .ѵ.зз. У 

9 іШ ѵ 4 /иін(, роітіа (ііѵі* 
па ехаІШш ІрЬ.і. 2 о. 

ПРМ ^І'0ШеахІеі)(^І ист 
еоИосаѵіі аЛ ііхгтат [иат, 
]окап.і 8 ,ѵ.і 0 ,три-п 0 р 7» Л|і/г. 
Р»ис,22. Ѵ. 30 » Т9ЫС ті Л^Л р ан» 
тст Ліхігат. Ьнс^ 23 . 33 . см Л-^ 
І$ира/ійХІгы,^ПХ ГСС^и (ігрГС/^ 
нЫ]нЬашііімг уі^ир^ртонс ра- 

^^9 Іс^іит нс 
ти Л|і« (іц^ц іп 4іхігат раг- 
ит. ѴсгЬрппш^іп 4 іхігос раг.; 
9с$.Маі$Ь.2з/ѵ.зз.т‘Щ0'нти 

^л% (М Л^ШР ештш,/іліМі$ 0ѴІ$ . 

аЛ ішгат[цатХнс,22.ѵ.бдщ 


1У4 * * . 

«к 

^ 9ііГэ [шІ€П$ лі 4іхігмт рЬ- 
іепіШ Віі, ЛВ.2 .ѵ.зц. і{^і!^іі с« 
ІЦШ 9 9 {*^9Л іііх&к тек. 
}іЛлгс. м п7і Л' 

^ші (вНіпит л4 (іехіглт. С0~ 
Іо^.Зш'ѴігІіі , н Ш9 пі 

^ тЫ Л9М ЛтЛт . а в Хв4Я( 
иі» м Ул* 

гм^ті с н к 1 $ т о гг/кг- 
гвхірі» [ирігпл ^мшМ'і . мЫ 
С н к 1 5 т и ^ іЯ л(і ііікіігтт 
^еі ^еНепі> А(іфв'НрлН^і(^ Ы « ч 
ЗлтЬЫіхШ, ѣоі сЯ^^йі^піі/ігл 
^ітіп^і иікиіг лс^шхіга, Шік 
'и/АфіИі*^ иіч 
Ч;.г/. 

^ с« ІГ^о.ѵіпао.Р І^Лѵ. /. 

%(.». ьги Цашпш , /іс ѵіпсііПі» 
ЬдгЛ 41^. I вц і. ІМс:і),ѵ,і6. 

^'іЬтК ^'РН' •«гл* лВЛпіи*) 

ѵілх«глі $ЛІ»- 
Ыв.^0^9ЛНІIІ*V^2*1І УЛгЖ#/^-^^ 
И г,чВ.ІяМіГь ) ф^пхіі- 

' 9мпі§кт* аог. I. ітрсгаі* Лрш» 

ЬіЬл'ш* МликО^^ѵ.зо^Нт'П 

5 2. рІ. ЛХ лВ. іЩегл^,) Фштьс н( 
кг/^, и%яи «лт Ія /аЯісмІоі, 
Д. І.' ГиЬ): абі. р мліІІ^лб, 

Ніа^.% (К# {ірпі^.лоѵ.і.шЫ* 
Іі^лЬе^к.Млгс* 
§,Ь 2 і.илі ^^Ѵі| пф іг^яЛ>ег$Т, 

ЫшиЬ. гі* ѵжг[‘.ііі, Фпі ^піті 

І 'і.ри ябглілВ.ЦиЬ}*) ^илснп^2 
«^дѵ#гіш.а(:іг.і.а(1.іп6піс. 1^* 

вщ Н^яЗе, Мяи»5. V. 3* ітѣ 
шя^ лѵіі« 9 П€^иі ро(етяй .0 
шмт (і^лп. рігЬаог.і.аА. 

і ЛВот* 2 і. ѵлг.рі. ^9м- 
•т МлгтЬ. 2 ?*ѵ, 2 , рГ7(. ай. Н- 
Лі^ ( ілк^нят а ринг о ііп» ) 
ѵіпхіѵіІѵіпсіѵ*Міяѵй *^В«г. 
22*ѵиг[*9' ІЛ сМр 
( рак. рі:хс. ай * ) ^шит 9 пт 


Ьіпхі^аг* ргарь раЯ! 
ѵіпВшрыі, (І 0 І. 4 . ѵ^. і.Сог* 7 і 
V 27. ЛЛя»! [іфпі.рш.рф^і, 
іпЛіс.)уш)а 4 кіі оВИ^ахш еі й* 
ХОтіТ Кот. 7 Ѵ.2. щ ѵ-ягцр^р^' 

уілищ {нЛ (Іі 

ря^.ртяі. рлр. ішііс.) тиіііт ѵі» 
^ [иЬ]ЬВа, ѵІгв •ѵіѵзпіі Лгиіш^ 
В я ѵеі оЬргіВа іЯ. МлЫ. 

^ вікѵ^П ( рГІЬСі 

ра(Г. іп(іНіс.р роЛйи ф сяитнк 
ѵіпВит риф. раі*^ ргж<. ра(Г; 
^Ік^(^що9ѴІяВшякт. 
ВоГ. 20 .Ѵ. 22 .^і^іД^(^ ХжАІ/^^ 
%, іт^иКиъ ЛВрігіін 8 . ]оЬяяі 

В$и/я{сш.АВ. 2 ^.*ѵ. 27 . Пош* 
ко* Т9Р , РяЫІЛт ѵіпш 

Внт.і.і, раІІ^ ШіІФ ч« ^ » ѵія* 
Вш/ні. АВ.йі. Ѵ. 13 . іі р^іѵоь 
ФІЛ/аі (аог. І.ра(ГтбИг )поп іяги 
ікт ѵіпіігі, йіг. I . раЛГ. 9?)чл* 
^вц ^ігщІі^яЬоі']иЛ.іб. х>. /.сЗі 
•пѵ$ Л^ЧГІІ і ( 2 . фп^. рніі іі рл0 ) 
^0 ѵіпеигырш ^ая и-ѵЫаН 
ро/И'кЗ * о ѵіпсиІиіП4 

•Мягс.7‘Ѵ, 37. вЛ о тГі 

ук*:сагці €шт*і /оішнт еЯ •ѵіп^ 
сиЫт Іт^нА е^ш. Іп рІитаК 
питого ѵіяеи* 

Ы.ТШірл.ѵ.7. Ьті'Ші Ъг/4$а 
^ш, ^ іп ѵіпсиііб том* ІиЛп 
ѵег/.б.^ія/^Хіоі^оіі ІЯ» ^4фоР 
П74(ккіі>, ѵітяіи Аішгпіі}нУ 
СЯІ/^ІПА РіГѴаЛ*. ^не:8. Ѵ.2^ш 
З^^^чотирти^г/іізііііі/гнтріПО , 
ѵіпеиіа. АВог.іб.ѵ.гб. ттт/о 
ги^і7(^лп^ отпштѵтснІЛ 
Іяхяія [нпі, Иг/лпчі ^ ^яЯ:іси« 

ІЦ5. М4Пк.із.ѴіЗо.і)чон’П аи^ 

«5 9 («ШіЛІв ІЯ іп /я/Ы^ 

сяіоі. ВхоЛлг 22 . Лч4’»о9‘і Аг» 
/с/ш Сотихя9 ло^рпшркрсіся* 
ІШ ^9у([орѵ І ♦ (Р^« 


д в 

ап,/Ы 4/ніѵіяЯш вЯ. АЯог. 
Я}.Ѵ.і 8 л Лг^іО* ПяЛ^> ѵія. 
вш ійв ?ямШі. АЯвг.іб. V. 27 . 
м^иі^шр тші ііг~ 

/пші , ехі/Итляі, ѵ$пвог і 0 м~ 

' іФ-ііг(4я а іп тіпсиіа /ім саі» 
сеіеш сопіісіо. Іш. «!»•> Р. 

Ліг/м!ѵп ■ * ѵі 

АЯвГі27 •'Ѵ.^2 . л рг^шгче^рр Ы 71 
' І2ІССТ. АЯсГ.І.Ѵ>2і.рІічІ Лг- 

^/рштіі^рр іп сягсрпт. йіг/Лп 
тѵтао.Імг. 8 ,ѵ .29 >^ іііг^нп 
( $. /іп^. ітріг/. рлД.) 
•ѵініііЬлшг €щипі$. й,іг(лАіт 
і^сш . МлііЬ .2 3. ѵ«г/4. 
пт фр^іг» • Іцяпі $піт 
Фпіга ^гпѵія. ^ФІ. 24, ѴФт[.8. 
Ііф-(рА»шр ѵіі»^ ммфІАмС/ <'в/* 
І 4 ЯП 1 яуият Ія пыМш. Е/фь 
46. Ѵ.7' Ірг(»Аім ѵфірІріі /шй- 
іш ѵіясігф. геѵіпсіо, 

сеііітіо , сія^Ф , мніІр фП 
Ф(^ г&- 71 (Ііасіста , огпатсп* 
>(ияі саріиі , гевит іпП^пе. А- 
рфф.гх. V.}. Кв^іІя оЫі^о Емс. 
іФ.Ѵ44.Ф»ІІ-пп 1 3-^пі.я.і.яЯ, 
Ія4*е.) 7*1 ч^щф/с 0 .Чф яІтш,оЫі^я- 
ѵа ѵиіясгя ф]ш. 
оЬѵіпсіо^.^»^м.(1>'V.44. 4вЬі>- 
(і у!а;•р^иГ^.рс ^^. ) фЬѵія- 
Яжсгяі.ікргтя^С. мймЛ- 
/іі^/Ірффтр. 2яфЛІ0Соіііі;о.Емг. 
■ ввиііі'ф». Е%чк.і.яА,ііш^> 2 Іѵ 
Фшр г« ФШСфЦт • ИпФмят смят 
сфШ^яЬф. аог. I. Фшсистя ія іт> 
сега(.м4«!Лт^іас(.а^ пмМ- 
•цуі. ргасГ. ра(ь мя4 

ЯМЯСІФГ. рісг. раіС пгѵіііі/ч^. 

рагг>ріхс.ра^ «іиі^і м- 

пя ѴІпвмФ. НіЬ.і}.з. (сшр^вм-п 
ті/г ішг(ршр а «і( пиірІс(^рі, тг~ 
тот С0Ф ѵіяЗргмт , сяя^мят 
ытіі сит Шк ѵілЯі.ЕтІсг/^ 9 ^ 


, ^ * *7^ 

іг« іфШ$яііф, ѵіЬсиІаПі. , ЕрЬс^і 
4 /ѵ.І.пехиз. АЯ.8.ѵ.Х}. 'ГмшІШ 
(аЫі^о. ■атіірри^ саіссог , ѵеі 
сяІсіФ тс. рпвг. ра(Г. ѵеяіІ^ 
ррщ. мп4с рап.рг«г.ра(Г. ѵвпІіі- 
Мягс.б. р. 

яі«ЛіЛі4 сяІссяСФі [яясІяШ, Л~ 
ЯвГ 22 .ѵ. 8 . ѵаіІРіФщ(х.Ііяі.г,и 
ітрсгас» шс(1.^7і( г8р 

[мЬИ§я{яяёя1гясмя. ЕрЬ.б.іх, 
•мтіііви/іЗрмі ( рап.аог. 1 . 
т«( яііЫі.сяІСФяіірФсіимі'Хтп^ 
саісеатспіоші 
ІЛягікз.ум. ібпіріріііуіріі пІ 
гапІк(|Ц^і» (Ыѵіфрц • см]т ясщ 
[мт сИ^пмФ ^мі [фііш рфгсст» 
Мягса.ѵу. кЛяч 71» фЛ 

уяпііі/чзі'рірр , умі /Ыѵят евгЫ» 
ііят[виягмт, Емс.го,ѵ. 4 ./щ^ 
жщ(ра,р»щііУ 2 пІ)і^'^ Яі^МФрФ. 
тят , пс^і сяІсФФх [сіи сІмрИеи, 
уІярІ^ЗХЗрІр яШ^якяясмг ія^я 
риіссг/ся^мікт ріяяіл р$4мт 
Лмясяхяс вксс^еЬяясмг : ^мі^ 
кш врроямпсиг , <$і 

сярііі яйцяті Гт 
ітропі [фея. Ьме.і$.ѵ,Х 2 . іііті 
ѵмрІІІічяІрмі гяі яфЛч, ія4мі 38 
рі4*і (фіеи. 

Л*іСгія[іяі/ісяі,ргітЬ ЫфсЯ 
^Я,^ивс^ оессйё с( 1 , гфгімг 
яі'еѵтшт Авл 4 ..х 2 . ОфіяЛф 
и*т (рмФСІ оропес гф[фгімР 
лсі в^іят я^шк Ар$і.сз.сор 
мічІр^Хщм ХІпкттін )ім 

■ЯР ^ 

^нк^ІясІіФ вссіісгіі , ФрогСА »• 
р[ит $Ія4іФ оссЫі. Тфгпі іЛпя 
•Я ^нв4 орш сА 6 ^ гфгсмг яЛ 
спМцёсіят, М 3 ЬфЩфрк. оіуяск. 
^п;^а(В7»і Фрт вЯ рзсмяіт, 
Оямт р^яі[сяз оропеі гвуз^ 
Асім[.]фк.р, 4 . іф ін, рпфщувг» 
ЗФЗш АЯвг.ср. Л9. ^м рч ^ рс^рсЛ» 


4 . 

к' • 

I 
л 
ля 
уув А II 

ІИІіі 9 9 фрсгШПілтшіКотмт 
АВот. 10,6. •плі'н^шр» 
^ыЫ и орёпелі/меегі, Ітс. іт. 

Л‘ 

0ФГ^4..2І. ін ОрОГШ ПОІ. 

ЛфЬ.^. Ѵ.7» Фрогш ѴФІ- 

Ерё. 40 . V* 4 * ^Ні^**лпіо 

ФрогШ. ітрсіГ. і)н ёроПіЬшѣ^. 
МлпкіВ.зі- орогёмфі НёЬ. р. 
V. гб. ргасГ. іпйп. ?імг орогигё^» 
Емс.г 8 .ѵм 

орогпгирт- 

ЪіТФГлп. ге^тнгкге лі фсі- 

юііёіпрл'зІ^Хѵв». 

І/.34. ХІр* 7 ё( 

шшіішгЫе ^м. рал. ргагі. /ів» 
І^тсёЦлгіит ёН.АЯ.лд.ѵ.зб. 
і.Рёі.1. б. ёІ/)іёёіёг , рёЯмеер.^ 

^пТіі.і.Ѵ.іі.^ій 9 кетіЛ^ ^(Н 
/ФІ/.ЛЛІОХНР, 4ффвП(ёё^МЛЯвП 

ФрогИФ Носегф. і.ТітоіЬ.і, ѵ.із. 
^ілХшощ ш ^іпНсрЪ^*і4ггі»тёі 
іршѣпоп орогш. ттм «к 
{мсегеоЛІісшт/нмт. Рис і. Ііч" 
сіорФгиШ, а. і. »Лчл сррг- 

ініі. $иЬ].ртхС Магс.і4.'ѵ^зі. 
ЬШіУ^гб. зі. ри пш оёі 

Фіілтр орФПШФГіз то 

пстт тогі, 

‘ Аі«^«^е§ео сят Оіяі^ '*Ег- 

Ікпі |ф-в »сдспиз,іпор5.у^^дг. 
4.Ѵ.34. шН ^ ^Ыі «гв(Д4» 
ёё ешпі^,-лиИш впіт фтлі і^ф- 
пил іптётшоі. Ѵіѵіт еглт іп 

рФФ іпоріт і^япімтоЫорёіёЯ. 

ІУіШ.із. Фѵя ІЯ» (яІіі 5 ?я«<) 
ёё ов\ ёё^іі$ поп ёги іП Тё е^ёпё. 
Рѵвтпіпёісш. ЙР^ёШЛё Ч рёпн- 
На. ЩотіІориц іпсіі^со. ^іЯ. 17 . 

4^.23» Фё€9^ФІ^ёі ті9^ лИсн^ил 
ТІІ ё^ІПЗ. 

' дів^*л/Оіо,с1сргссог,сіітСі- 
ри, 1 *Мё*$*ѵ. 28 . Нёрлёц гмі (*>щ ри 


А Б 

^зимфЩі% ёіргфГФГ ПФШФ іФТт 
^кім. ОаІ 4 . і 2 . с^Ѵл^ві Иврлтр, 
і^^Рщрлігёі ого ѵоз. ртхС іпЕп. 
^і^.Р/л1.28.ѵ.2. рагг.рпгСЛ*- 
рЗ^/»<^огапі А{і.ю. 2 .^орЗір/(^ ? 
5 іѵ » ^иит рпсагошг Осип* 
ігарсгР.іА^^ДѵіЛ'іі $^ё^.Ьмс,Ш 4 
38, фг сопіглН^ і^нтё Сот/. а/« 
'ѵ. 2 і,Рт 7 \іу, 09 рёт 4 ргасг.раША- 
Нщрз(*іргосаіш/ні» Кё^. 8 .ѵ. 5 рі 
і^ёио ёі Хо^і іт > іо ЛІ)ічцФр 
ёоытпёр Кѵ^ііШ 9*8 прлНёі 
ѴігЬй тел і^м» ^ніЬш ёоргёса* 
іш /ит еогат Ѣотіпо 1 >фф по^ 
У?г«.аог.і.ра(Г. кЫ^Іи^ЧіП (/«»• 
^нмт Л швріар ) ргеслёш /ки»» 
1мс.22.4).32.1уы *3 іЛчѴ/и» 
гѵ/іі 070 ііртё€Л(ш Гит рго іФь 
ьие.з.і2.тт» ілт іоСіоытгш» *рш‘ 
чіч <шгёі$ ргосЫфПЗ іп /ааФП» 
ргёсаіШіЯоит. АЯ.8.22. Лу- 
9 >» 2 г I? 9іш»^еслгоВоит. 
ёЯ ал.раЁііюрсгам'я 2.р.і\ібч^ 
т» ргёслтіпі.РЛлпЬ‘.’9.з8. ікч}ч^ 
п-піКие^ш, огліёѴоУпіпит; 
АЯ.8.24» Лч 5 *г« ѵрееіі іріШ 
ФОСЗі'*** 9 іѵеАвё»/івргёсатіпі ѵоі 
рго те трнк^отіппт.р2п.2. 1 . 
ра(П Ау^мі І9І&* о АЯ0Г.4 31. 
Ау^'гт»» сшт* іоиЛА/бч і гітгоз» 
^нмт лмгет рі^еші еЛепі , соя-.- 
си^нл ёЯ Іосил. Рис. і. ра(Г Лу 5 »/- 
оорлсщ ргеелЬог]оУ,і. 8 і. Ке^. 8, 
Ѵ-ЗЗ. ^ч 9 чоѵгті Сё тё оіжм тыты» 
НергёіаЬтпшг іп Ьле/іотё.ізі^ 
чпі іыі ц сІсргссасіоЛ 
тпХѵ і^іёі ^іщоіі іічшн» тніі нт 
ѵліеі ііёргеслгіо]нрі. Оі^^егмпФ. 

^ічоіі» <о€зС^)С** 

2 ,І.^НЗСТІ ёЯ ^РР^'^В рсіісіо^и^/ 
аиа рёхітні і» ^нір*Ь» чт Л 
кпоі п(М 9 . ^ніЬш ноЬи орм ёЯ$ 
Ѵёі орш ёгЯ. ііет^ сІергвсаао 
таІопіш.і»г^{((.іУ( ч ёЯітег» 


$і0ліі^9^9ЛІіегнт/лЫи^ 

*ѴІгЬ^ТСС9,По{ш 
рсііио Ьопвгн/п 0е6с(( / ілт>~ 
^нмт^спт іЦа4 Лим 
/$ф/і еотрІі&ііиг, 

^цм рр$рггЬ ЙХС9ГІ» ,ріЛет 
ЛйіглЬо, Ѵігрі. Тіг^огл Лігіріт 
мп^с9^Ні^ іит ріг тііоп.рпііш 
С 2 (іо»ѵсгЬего. ]оЬа8,ѵ»гз.Л 
а^нц ^шЛтшслЛиі 2.С0Г.И. 
У» 20 .А Щ Ѵ/Ч^І НІ €З^ЗШ7т 
р ^ми ѵоі іп рйсіет слЛі(.і.С9Г» 
^»*ѵ»2б лі^іІ^тРійёгітѵігЬі- 

гшпі.Лі Ьл. Сат4ГйгІ9 іп- 
игрпіф Ышт ^иоЛ цр'Лѵ ри- 

РглХи€.22*6з.^^7пц^с9сштЛ ІѴ- 

р997н ('рагьртхГ.а^.) ШиЛеЬяпг 
яі^у9гЬігмпіі$ іит» 

еісЫі» ѵігшЬ [сРіЬі- 
інг сАсЫі,МАге»і2.з» сшпяш 
^р( з^і»л»і,йЯЛпЛі{») іОмт а- 
€іЛігип$ АВог іо.'ѵ 37^^и^рІіі 
{^рлгі»и.і.а&») п^і^(439ги%^ш 
^ риЫіс^поісісіЛфй, /аі. Ѵіг^и* 
аог.х.а&. аог.г^раіЕсЛ»* 
ріаі» ій/ш/ні, іис. 2 .рап. Лмчѵѵ- 

флвц I] Ѣ7Щ СлЛл^.^иС^2»^|.8.^Ь^^Щ- 
0ГТЩ іхіуіііСлЛіШгримсири» 

рія^іі. Ишшг Ьи рп^иілги 
Лейіпірпі ііі^япіт. ій^цптщ 
фХІуЯІ рГ9 іхіуші ріЛсіІ ФЛц. 
^уші» 5іѴ ѴЩпорЬ»ін МіЛ.іхіу" 
'\я ^іо^'пр «<'*( иѵпі ѵСоЛі&^Іш$ 
9Ш. Ѵ/ЛМі цЛящ^І ( а. рі, 
ргАі,ряр.тЛ$е. ) Ь9С гЯ, Л§т9П‘ 
РгаІс ѴігЬ рГітЬ, ^япш і§9 
0 ріЯм рт е 9 піитіШі іЛйЫЛі 
'^илпии ѵоі рарі рш іпуигім* 
Ніс Ьіб 'т рі^9 •пц»яаи[лііѵт 
ріГ9 Ллііѵо ропііиг. 8$с ^іи- 
8итсЬ» іп РіГІсІі ІЬхн ^міии 
« І2ХОІ ѵСеі^Ів^» ѵЫіінг {гяѵі 
€општіЬЛ Ьгйсія Л0ІІІ» }^9Іш 
пСфІірго^ш^іСрн» Віпііля^ 


А Ш 
|/« 
I и 


мЬіятш, Ылпк,шо» 2 ж.Ьи&л^ 
^лтАт^і {йсеи/.с^фи) 
ж%^о(Ааіу^А 9 %^Іі»тіі Ии 
9 г%т(члк ропііиг рто /3««г2(У/<рі'іь 
(І»%ргои. ріг^ияЛітНійіпі^ 
Ъшт»$іЛНікірсііп Огмл $уѣ^ 
Ыхі иЬегііи. ѵіЛо Огштт . Ог, 
И.Т»І 2 ,с,гі .^.9 •Д<^/(07(^ 
іЛшт ^иоЛ^^і яі^ то ѵеі ^ 
^ я(ч рс\\іі.Ы9Ьм.ѵ»37»^^^ 
9»> (^/чщХігтщі.скяіуЛёііЩ/чР'' 
919 і оЬпгагит оѵіШі рр елржі* 
пи рійіЬш іпЛиііщ 
9 «ігсоласеи» а иго. МяііЬ.з» 4 , 
м^« ^шіи/ Ь^^2(9Іир • кіФ.іЬл9 
мпятсогЛясілт» 

Д ітт^и тинт 

іпреіо.) (іотіпог « Лотіпіит 
оЬііпіо, еит Сепіг» Трі 1 . 22 лд, 
отг ^ щ ^9ШХни $ »^иигі§ 
Ііагё^н 7Ѵ9 909999, ^иОПІлтЮ Ош 
м I N I «я терпит ір/ит , ф Ше 
ЛотіпЫт іхігсіі іп ^епш, 

Рр9ІЛОЗ»ід, «/3«МіЛа« С99ГЫ9т$ш 
тиг $9шг9^н. 

і^^СШЬ»Р»^исог99л>. Ргас.аА.^(^і- 

вП9і^. Ргхг. ра(П ^9^югр/яи^ 9 Я( 
7щ» и ^і^иѵгёіщ Лігіѵлінг Ді* 
тЫі и •'Ьелм, і.Ра.і.іі. (іо. 

ГОІПЦ5.7іГ.2.Ѵ.р. ^шХШі 9^Іо$$ ^ 
хгРпщ ѵеп^саг9лЗ^ , ргѵоі ( [€§*> 
ІІС 9 І когійп ) ні рін ір/огит 
Л 9 ттир[і[иЬріеілпі* ТгіЬии 
' ін^'Осо^ис» 2 , 2 д» тшо 

^Х09 яшЛіагф^, ( Рісиііѵі 9Мт 

ри )пипс Лішіпи ргѵит шит 
Р ом X N X. АИ»4Л4»Ц(аго^»99 
• в Х0ІЩ9ЛІ 199 2^999 9§іім 

уіш, 9 ^ ііиг^Хяогеш , 9 ^ іи ітр^ 
19* сѴ ёШиТі, Ро М1 К6,/М іі ОіЩ 

ійі , ^иі /ші соііит ф агтлтф^ 
ф тяг 9 , (р отпЫ ^ил іп $к 
{им, ]иЛл'ѵ. 4 ^роІш Оіш Лкі» 
гмг . Р 9 м іы и ( >)Кгм# 

М 


17 * А; В 

^ ШиЬлі. ѵ.9.(*1ш Ьші Лі- 
€Пмгтіч( «/•- 

Ввг^тікш /ык швт*ш*ЬшОчт 
0ФІ , ^тоі поЬы ргл/иіі , кояв~ 
гят^іятргф&ф$я{іювпеп$ </< 
тм^м^іі/ртт 'ѴФСяііопв , ^мат 
пв! Мф фЬ[ф^міф Ф 0 ісік ііік 
ргл^лпііы. КфттяЬлс (мт о{- 
^ИФгыт, поп пяінжл.іі{фвгіІ^ 
піщ ^м/фге гягФЯФ.’Оіі^^/ііяФФтк 
а • рассіГашіІіяз. Скгфм пя 
•ѴФітыг МлііЬ ю.гі.Мтік ло. 

V. п «ззѴ^** ,*1у ^ ФПоііег*гя% 
лЬ/ІГФрііяяі ^яіп/ятікя*. Ьис- 
яг. ум. рфг рІФеня/тмт яМі- 
ІМГ 0 ІК 4 ЯІ. ФІуЛяФФптяі іі тя- 
1ігІ'ятгІім.'ОіЦ}Ііш-Ф'ПФі м (Іо- 
Л1ШП а«ітіпі іЬо, 

Д і(Г^ Аііѵ Імгіяяік ЯФСФГ- 

^Фпш Ьис /Ій. ѴФЯ%. а<ісГ(іит. 
Ім(а 9 .ѵ, 2 г.ііФ^в,іяя^ші*і ра*> 
яФІф/^мт.{ф^М0ГфтФ. &ір«аЬіо. 
ііперояіімг/іяФ ѵфтЬф гЛ^мят 
я/*гЬит.]^Ь. II. 4з./иі^я(іііш- 
^|{а, Ьях.ягФргФііі,/гиѵ*ні 
^гяі. мкг і^шт ѵяіфі, ^нф<і і{«Л- 
Лй.7 з.}§ѵрё*!іуІш, Іш яр офі 
ін(м,ѴФНі іяшгят, ^ипт- 
€ып% о^ФЯМего иЫ : шЬі /Цч 

і^ФФЯ ѴЯІФІ іриФІ ^тіівфр ѵфі 
твроС^Л ЯФІЯ.І.Ѵ.ІЗ.ЯІІ ігіприз 
ігяяі/фгімг.ш^і 5 " Ьиси(- 
(|иг« я.Кіі-іо. іб. ііѵ^Ф /ёіт гріш 
ЩіфЯФ тосмт.. Ді^ Ьис авісг, 

а ^сЙеіѴепі(с.Ма//Ь.4.ір. Лѵіг 
ііпфт (I* ѴФякф рфД тя. Нф- 
кгяі/і», к.і.{і^нпмяітФ. Мяі. 
фЬф! и.я8 ііичрфзеііря.ѵФнііФ 
як імф. Мяіік. гг. 4. Лт м< гш$ 
уіріШі I ѴФПІіФ як пмрііш. Аіі- 
^мяпкф ітегсекфптф сориіа мі 
В/я(бб д-ЛЛ»;$ «Лт 1 ив 1 { 5*1 ЗГ 
> і*е/ш • ѵеыіФ о* ѵікфіф орфгя 

I) о м 1 N1, Ак^мяпк* Сое со- 


Л.< 

р/іЛл]фЬ.4.ѵ.г9, Лгм. Чіт ѵій 

нііФ. ѵікфіф^. 

Д^т^(В* я фр (^. к. }ѵпФр^р 
ФХ Іфв кто ЕіутФІ. я ікім т» Аі^ 
7пр^ Іссипсіис а ит.Мяп.гг.лб. 

ф/Фііяі Ф ІкіП(0-, і 

/ітіІііФг О* /ікі‘пкш ХФТЧФФФ. 

і.Сог.іі.ѵ. 47 . Ф^фСтррі^яр^роФ- 
ш<^,вКѵ^^і^ш(9РШ% у«ма> 
кш коте , и о м і N и « і еаі». 
ірміірІФ Фііят іЬгкот ѵ. 43.419- 
еяімг § рф^фгіфг. МяііІф. 

гг.ѵ.зд. ікпірзф Л ізізія яат^ 
ікпірзф /иЬямкі е*%Л« , /вем»г 
кит тяпкяшт /ітііе {ноя я» 
ияІФ)фДЬміс.г .Сфг.і.ѵ.із. Ѵ»« 
кт(уи;)«еАР*хгп1 т/іфттг- 
кяЛ(Ь.Ф.соріоііохет )^гяішт 
ЬяЬфГФік. Арое. гі. 8, • ікгп^ф- 
%Фя^,{фсшікя топ. 

ЛкіФі^ФР АкѵФгЬіяіііФг ке> 
гит,Імап( 16 ,Гссив( 1 а ѵісс. 
3.Ѵ.4.НІ 'Наі щ$і>кшФ ‘т$/ящт(Фк' 
ік!ішрфрф!фглінр,ія яіФгмія ямг~ 
іги (фсмяко іпігфігф. (ісіпіЬ: /. 
СФГ.іг.ѵ.гЯ.і < а 0> »» > 

>«п5«Ааз ясффщ^^ОіФФв 
еФгфиші рпір. о яро/ІвІ«г , коія- 
кфргеркфіт. Кссіипііас 
V. іб. >лу 4 ашгк тпіХір Іктщ(ФФ^ * 
кісіі ФІ фмг/ит (фсмякЬ. іктчроія 
\^ХЩИфІит.ізм ^ІІАгя^міс- 
сигкІа тісе. ^в^.9.а4. ф^яркфпф і*' 
йя фАпІ^ж ‘ИХ яр^ряпфф , /фсипкі 
ФГ^Ф ѵФсягмпі квтіпФт ііінфп,’ 
(еі1.^мі €йФМ> /мФгяі.АЯ и ѵ.р. 
ріяп^іф л іч$іффірщ кя ІкфтІ^Шж 
ТФ^^Фякіі тьк* ѵох /Іиияко. тш 
іХп(ФрфІФІяпіі]^тІ Нет. 

емі Фііят кішмг іі /»т 
Ія ір/ф ргіяеіріф , -піаііЧ(й(^т 
амоіікіФЬме.и.ѵ.з. ]мкяѵ.і. і> 
ікіп^лр тііри ФПгкіфриіЦц іяві- 
Лмѵ» пи(аіФФі,]ті»вясгфкФ^~ 
ГЯПІ0. 

\ 


I 


А М 

Ніясіщ -пк^іуг*- 
^«(«м*^м»Гссип<1агіп$ «аш, 
/« <ссип(]і <1іе аIі^аі(1 Яісіепі- 

м( тпЪіііііфетяіІо 4іё ѵіпітш 
ГнгмІоі.І4ігці*і « і(Сго. Овп*/. 

^.М^пі^яі^.І'Лпм^^ііі (ит 1с- 
сипсіив, /іемя4ттиемтрі*і- 
Пів,і.СЬгоя.іб і, 

Д 1;^^ саріо*ассіріо,гесіріо, 
ігхіпріо,ГцГсіріо.А#«<гі& / 0 .Ѵ. 4 ». 
• Лм^«((рагі. рігГтеі.]ь^іі 
^ті ѵеі псіріі , »»«-> 
г*сіри. і.СвгАѵ.і4.4'ѵ^'Оіі 
ті^чжц і Я^^тц пе т*/ 

?9>м> япітяіы коте поя €Ѣ- 
^іі(Ь.о. тггІ1і}і(іг,)м, ^ы* /яяе^ 
8^ГІІшВоІ.Ыс.в.іЗ.^;(т^і 
•по>4^0іСят^яи4іе сх- 
с^ѵ^ип^/е^тояет.^ие^го.Iо, 
р«« Я^гтщ (’^.р/.рг^і!те(1.ГиЬ|.) 
Ѵ/^і (Ц “401 поя охоорогіні^. 
І)і;^«оощрго Я^ятц{з.рІииг,і. 
то4.{мЬ],) еіі Епяия^в ютьо- 
гіі.^. Щв/лщ. ?{яііо.ю, і 
рм/ сж ѵоіяш г« і*зр^і , НОЯ яе~ 
ягріят г 4отв гмя ѵііяіоо а. 1 . 
Юеі.іЯ^|^/^^штяI^■^мс,2.ѵ.2Й, 

ЯѴ Пі 0"0^ • & >р/* *Х~ 

хорі* оят,[оіІісо$риегмІмт.А'‘ 
Вот. 28. Ѵ.2І. ЯП яйо 

я«ф Шегм 4* іо 
яесершм*. Сяі.4.14. то і}{ікшо 
5і» іК^я^(2.рІ. 4> 1. то4. ) /и(, 
'ш яп^еіят 0*і гхеерфя яю. 
АВ.2і,і 7> т^оя%(і рк 

я.г.ояо4,іп4к.) %ц^о,1гкопиг 
вхверпнпі поі. а.і.тс(1.ітре<. 
тас- *і^т-кяе.іЛѵА, Я'(я( 

яя іо.у(я}*цр > яесір» іякміоі 
інм, АВ,7 .ѵ.9і, Я(»( п 
/ оя , ГиГсірс /рігііяю шмт. )я- 
ЫіМіЩчі&г ( »рЫ0Г^,тііі> 


А й 1/(1 

ітрвгві.) •поЧ(»^іХІ^і,іѢ‘ 
сірііе ія/ііііінт іёмт /огтя^ 
яоші аог. I. тсіі ГиЬ]. Щт^щ 4 

щіщ.ШііЬчі8.Ѵ,з . ){ мм! Я(чУЩ 

тіі/іог, ^мі/'^мт охеврогіі омо- 
гиіят. Мяте. 4,1/л. Ип» яо /оч 
Я^т>іщ [з.рІлог.і. юя4.[ик}>) 
яоп охсорогіяС 
і/о/.аог.і.тс(1.іпНп. Я^яА ія- 
роте. АВ.з.л.ІрР»я(зіш^/іі- 
{м«^, ^торогш^яі4от,яс 
гсеімт етрілі. Мяігк и. ѵ.14, іі 
^Хіті /іѵіоІшгіирого% 

ив.сге4ого рап.аог.і.гае<1.Л|і^ 
ід(іч ц ооЬне,9.ч, ріх(. раіГ 
Яутоц |<4 ѵіщ ггсорк АВ.8. гр« 
іп ЯЯктщ щ Ія^ді^от 1X0 Хоро 
? 9*8 » 9"^^ Ялтягы гоеорігН 
(шгтеягт Вой а. і. раІГ. іИх0І4/ 
у ( а. Ійм. раіГ іізс,^щпащ ^ опт, 

Ьоі/іі.7.і/Лл Я}с%огтщноняеш 
сіршяг,кос оІЬ , поп ішяоі»^ 
ршт. рагьргжг.ра1Г ‘ 

ч«ѵ. А' Ішяіщ 40УГѴЯІЯГ Лс- 

>тг'< а'і* ассеріиэаит. ^«с. 4 . 

О/./р. ящ(о^Яі пюичіо ЭГ 
Яяііоі мі ргл4иот яппит В о- 
м I N х.яісоріятп. І*г. 4 .ѵ.а 4 . 
«)м( «Сіфчпк іійтго іп/ со 
•пягіВііА ошпі, ямііш ргорквія 
яекоріои оП іп ряіпя (ял.АЗог^ 
п.ѵ.ц, тя! 4о"яягп 'ііго* о ^оСя* 
«ют*» яя( Л- 

яаооояяйяіАяпо тйо^ іп,/в4м 
^я^ѵт §вЯіо ягеор/нт оі о^о 
^штѵыі 9Шіітояг ір/ят 
орогят 4віім/іііиі х.Сог.б.ѵ.хь 
ЛятдГ і отрог в япорів, 
ѴЬіир.4~гШ^віав ііжі4ш,Ля^* 
«»> таГ Оовяеиріят 

ѵяЫв ріяеояіот. Лоуч по щ 
сриішп Імо.і 4 „ѵ./і.і^о яяііЛ, 
Ж1Я>хяо , 9ЯШП /я» 
іщ орніит , іт» рщпрт», 


1ІО ЛЕ 

4$гіѵлінг к ргм» 

$о Н1р;^4л іхари л ТЬ* 
*Аяліі^(лщ схсіріо.Г#/.«глЛ'- 
^{лщ» ал.тс(1. 19іІіІл^Іш т 

^ Л.К. 7 . ’•« ( равс. 

л.итс6,) фі^*Ф^904/і »|«- 

>/#і, 4ЩІ по$вхі$рш ріглтиі 
І;о]іріііо «жг<^і//А»вЛ^/і«/і СХ- 
•іріо» а^поГсо. $. ттртч 

і'і 

{ш(^ыЬі^^тіпо[атш. Г.>^ 
1.тС(1.«Ьп^і|«^іа/ 
т л% Ьис.Ш*Ѵ 40 . лѵтІр 

^ехсерііеитіигЬл, А~ 
г . 1 ^.а 7 .>отЗ*|л< 25 (’аог. I . ш'ссі. 
іпАп.^штг. иі псірігш інт. 
А^ 2 4і.>>да^і|«(/фві('рагс.а.і. 
ШС<І . ) Г9Р аѵѵг УІІЛрІТХПІ 

(ігтіпет *]т. ргжЪра(Г. 

x^щ^логш^.раСГ»яі■ 

пиг(з рІ-Л9г,і.рлІ[,)’т Пі см- 
гі\ппті,ехееріі [ит лЬ ЕссЫрл^ 
'АтпІік%% ш* Чь >5рЗііі^’» 1» 
ассерсиз а иго. і Ъто(.$,^.'з^ 

^ычпш9 •п5^^^ле€ірштя 

іп сопДіеВи Віі* *Атіь^ чі « 
ассерипо * арргоЬаііо , сого- 
юспсіайо. 1 . 1 )»» л. 1^. 9пяв «А*- 
ушочі 

$шіЯ Ше/*гто, (^отпіЬш 
тоіін Мі^яш » ^ гёсірілшт, 
ргорглі ассіріо рсг 
ёМмвк/ѵёІрёглІіоіг Ѵшішг^іХш 
сіріо»Гііссе^о. і.Скгои, 2 б,ѵи 8 . 
рссГиссеШопего ассіріо.^^.7. 
<ѵ. 4 /. ( рагс. аог. і. 

ШС(і.] ^нит рвг {исее/ропет ас- 

свріфіпі, ш і ГиссеНог 

А&ог.г^.*ѵ,27> іхлСі « 

<ргА*^ I лссіріі {иссвЦотст Геііх. 

щі ч Сисссйіо. *Е 40 '^іг;|^ 
/і»іШігоаііті(іс. Ѵ.^^і^о^вц р 

9 щ» 2 ,С 0 Г,б.і;г»*ЕлІіу^р(л{ схс $- 1 


А Е ч 

'рІбг^хГрфо. І.С0Г.П,83 .Л}АчХШі 
( 2 ,рІ рггГ.гае<).ітре-> 
аііоі ех^сЯаиЛгартт 
тасАЛ^і^^/лІш ы ь^ИсЬлцѵ.іо» 
сх]ре^аЬмі,'Вш.ріхС 
С4М^Д«/4ѵ^‘ Л&Л7Л0П 

*Ехіі^кіч ехСрс&лхю. НіЬ.Мт 

Ѵ,27-(роСі^^7іі сѴ( к^пхи . 
/ё^ когтігчіл ^иліілт ех^ііІ4$і 
4І0 ^иеіісіі, *Атпліі;^/лщ ехфСр 
^О. Кот. 8 ,ѵ.ір, Аш ііпі^ХѵуІЛш 
'шч ^ы> '5%ы лхгх^і^^гщ^ісѴіЫ* 
ііопіт ^Ііог$іт йсі еx^рі&а^лш 

РкіІФ.В ЯО.І^ Ы(Ш^ГШ) 9 ^ П 97 ЧІ^ 

І5г»жЛд«Ѵ*5»» сасІоЗіГ^ 

ѵаіогшт іx^реВатш. 

!лщ а(1шіко> іесіріо. 

Асіі россА, соп(іп^іг> Ьне.іЗт . 
ъ>зз, отг стс (в^фчтгІиФ 

>аиА«^ ѣ^т ' и^штХпр*і^хіа)ісг8^ 
пв^тіі, ( /си Ьоііі поп сопйп^ 
1$4 ) иі ргорксі* рсгелі схігм 
Н$9Т9р>Іутат, ’ЛшЛх^г ш тч » 
^ы 94 рсті пс^иіі, ішроШЬЦе іг 

(І9тііи94 іі^ио0^9. Ѣисл7»*ѵлш 
агІг^іХ 799 Ія /<« ІЛ^сГг 7 М акіоік^ 


Хл * «А/ 5 л Ы * СОПІІП^ёГШ 

поп роіеЯ , ш поп сѵепіапё^ \ 

/слп4аІа , ѵл аиіет сі рег ^ыст 
іѵспіипі, *ёяуЛ^/«с/ а(ітіио 
З.^оЬ. ѵ.р. сѵп ітУі^тщ щ/ч^и і ѵ 
попл4тшипо$.схсіріо.АЯог* і 

28.Ѵ30.І^І7П^Іі(/к (^^*7^і***®* г 

рсгЕгассі. ^ ’яіІр'Сі. & ехсірісЬаі -'І 

отпсііЬос сЯ, отпіЬиі /с/лті~ . ] 

Іілгет [асНст ргсЬсЬлі. Пл* 
оаЛіушишТССІрІО. НвЬ.і2.Ѵ»б» 1 

3 •яицз> Ц9» «» • 

•хщ » /и^ейм лигет ^иетсир/^ ^ 

^Ішт а^по/сіі ѵеіпсіріі, схсі- ^ \ 
р\о Маге. 20 , 

( 3 . рі. рго/. те4, іпМе. ) -і 

79 » \с ^» , ехсіріипі /сгтопст. 
гіі\рі9иі.Тітл»ѵа9 хз^тцреЛии 


г*ч 


- А-Е* 

^г^}*Х^(!ртхГЛт^ст,)4і^ 
сиршотт пе асеірі* ГиГсіріо. 

ПішпоЬи поя іісе$ ри/сіріге. Р. 
•о^^і^о^,е(іАЯ‘.22.і8.»пш’яи 
^ЩопиІ тш’Лш іііеА 

%ІАЬ, поп гиіріет ирітопіит 
\ ітит іо то* гссі« 

ріо,схфсЛо.І.«г.і^.г.«Гт^ л- 
о9&гЬір(рщ»іРо росса- 
гші госіріо.А^ог, 24 *ѵл*Іш >9 

«М^ГѴІ Ш701 С^Т^І^ПЩі^ПМт а- 

іат іі ірр^охрреіілпс, РЫІір, 2. 

^/. ргае/|іш> 
рсгас.яіесі ешпг^охсврйо ці» 
інтонт* Ьис,2,ѵ*2і*іаС9^Ь^' 
П>аггчргавГ. тсё. ) 
хА«0}и ? ’іг^пА* іхРреВттсоп- 
)ро1а0іопот Іргмёіи, ітрсгГ.госс). 

ы Ьис.2^,ѵ,^і. «(^ 
рпіЛтрогр.теі,) 
аѵтісі^иі (і* ірро ох]роВлЬа( го» 
^пнт ^еі.Р\xк..со^оЩо^ла|.г,^. 
шссі. іа^<п^%рл/АІш оі аЯд ИіЬ.іо 
^ 4 . ^ ад^пЩсс^ 

{л.риа. і*тоі.іяііс.) сит^ли- 
оііо асссріШ$. Кот. іб, 2 . Ѵ>« ош^ 
ѵАоая&г^(іі(&і (2 р/.аог.і ліеН. 
ЛіЬ}.) міоат ехсіріаті$.Я#^.і/. 
т.зі. ы і рятс, а* і, 

'Шіі. ) гіии іоп^ияіав79,Поп ас» 
€$ріл иЬогаііояі*Е ѵк^в’^екі^ 
моя асссріив а. Кот.ц.ѵ.іб. 

ілао€ 9 с^*И(^і оЫмііо 
Лсюроа. I. Ріі.2, /. 

*Іцо‘ы Хе/гш » ассорОоі 
ХІоорогУ^і $имСнкі$тим. 
схсіріо. Рис. 

^/МА(.’аогл.тсЗ.\^^і|«/<іа/ а 
л^.^мс'.^р з8. сштІр оіі 

*ор9о79(39сшгщір іхіеріі оит ір- 
титряат* Ьце.гд.яі.б.'^^і- 

ті'по а 


А Ц 1»* 

рШІіЯ$.}шеоЬ.2.Жі*^Звг^Іа/Зірщ 
(раіт<а.і. тсс!.^./) тис 
^иит охеоріроО ТоЯо пипсісс,] 
ргх(. регЕ ра(П 

хгиі.АВог,і7.'ѵ,7.ыі ^xпУ^І^x^щ 
*Іхоы9,^иоо іхсеріі]фп^ 2іав^« 
д«м « по(ріса!ісПітл.Гіія././ 0 , 
Нй^шіі^пр (зі/іп^.20т, іГаЛ. 
{\іЪ\.)/іІ^оЛ>ііаШ^ір ЬоеоЯ, 

(і роге^гіпоі іоВо [м ехссріСи. 
ПеиЪзс^ор V т* сІітсгГогіиШіГл- ^ 

САЮ. Ѵ.34-. цуа^ еш'ПР •<< •яы»» . 

І^д;Ла , інхіо оит іпііѵег/огі» 
ит. Пм'^д^^с (Ф* • ЬоІрсБ ри- 
Ъ\\с^^.^ир.іо•ѵ,Зі.•яи9Уи^щт9^^ 
ві [еН. ягтХоі ржпЛсВх, кое оВ,ш ‘ 
іііоШ /еиіікгіотпіаіііттаііп» 
еотрІоВопШр <рыа ^иіо іп $о * 
/сіімихіЯіго іе/$іігагіроЛіг, . 
АшѴііера^.172* 

д іі Гапё » ргоГсАб , С9Ш(}ет 
іпрго/а /отрог ро(^роп\тг. г» 
Сог.і 2 . ѵ.і. хли;^<^ ^ шоѵ^ф^» 
і»зірІІогіагі (лпё попсопѵвш 
пі( тікі.Ыот аиоі ѵі(іс1. 

Маіо.із.жз.лі&і у(і^7пф0он,'^ні 
ѵЫоІ./гиВнт /отс. ^ихіо Імс, 
2 аз. ^ ні I оа» 

тыл ^иа/о ВоіЫекетит. А^е 
АВ ІІ.Ѵ. 36 , іупоріфаопі іжі» 
охіфи/*і^ тні еі^і^(рыі»а^о го» ' 
ѵог/і іпѵі/лтш /гмігео, ]ат А» 
Вог.із.ѵл.іфо^аосп 

ВЛ(9х€м> 799 Х(С9?І09 , /орХГЛІЙ 

/мт тікі^атпаЬлт (і» 8 мн^ 
Іит. ропішг мриі роёии 
л б 2 .і(у. 8 р.(^с.ііі рго пипс» 

^ио /щи Ыс ^ио^ емрі ѵііоіиг 
{і^^рогІйрЬлгв/іпрѴоІісАипёіжи 
^иоі егоЬгЬ рг , ^ іохгыі та^к 
сопѵопіі. ргоіп^еи^ісиг. і.Сог, 

б.Ѵ.20, Ть^вшлто А}т»а9*«>'С^ ‘*’6^ 
ои^Ъ ѵ^^9 , 2І0Т9реаи ііішр 

Вшт іп согрогй ѵо/іго, Ния 
М 3 


<Ѵіі Ь П 

«гі^ие.Н#(^-х;.і4. ѵ ^ Ііп іГ 
ітХл/і^тптщ , явп $піт 
лиіііч Цтп 

р»Я мгіігыімт рфЯрв/іііѵшп 
ХщЛі(іг ГФІіЧшг р» /егвиям- 
^$тт сип^ие. укяп.і.ѵ 4, 
і Цягп ивц/^Ъ , ^МФ- 

4МЯ^ІІІПЯФГФПІГ( ІФМ СФ)фіЯ»- 

ГФііФг) тогЬ». , ^аоп 1 жт, 
|)оП^оат. Ьыс.ч. 4 б. 

тапіГс(Ьи ж ию. 
і^яУ АгяУ ^’і тФп/Ігягф ^ні^- 
'яягфу ірЫфЯ Фхіяі НфУ-р ѵ,гв.\ 
Мяіік.іб. Ѵ.73. щ Хтзи» Фѣіах*» 
ві тшг/фгтф іяш іф ргфі^ч. я^ 
ѵФгУмт, ІФ^ыфІя $мя$Ф тяпф 
/)«от/4(».а<)а§іит т»|>А ^ гѵѴ 

Х»»,ф*іят ілсФ рег^іеммт. Ія 

ПФМітв ітвгф (ф.рш Ігіігмг* 

яііг.Сог.ч і 7 .(^ѵігііітг шаоі 
іРейисп рагсс, 1 і 9 игс. ОяЦ.і 
Кп'^фкгірлт яІніАчяіЯггч 
чг^ 9 *^ яяИнт яніфШ рФГ 
ІФ^*т ]яЦі/іфягі яри б Вгит, 
9 яят/г/Уят фЯ. ЛщХфя і тапі 
.^йо,6ссЬю.НеУ.ія.ѵ.27 ^Л«і 

{ і./іпі.ргя(іяіи. еФяігяЯірге 

2мхі*4 , я^І/ігтяяі ? ;^)(ѵфІы *7) 

чніг фцЖбІів/^т чіш /иУІііФі* I 
ФІФСІягяі гегыт я- 

гявііфяет. НфУ.р.Ш. г«т» ЬіХш»- 
^9 *{ргбіііхМ»' рак.ргагГ.аЛ. 
^еяіііѵі рп§. ) ? А- 

, кос Афсіягяягф [ей Афффяіс^ 
$рпИи /япАф. ітрегГ. аЛ. і1к| 
>•«» яг.,і.Рф(^і.ѵ.іг. і(бі|^^рпі м{ 
чІрЯ І ш 7 фР еш(ір ІІНХЯ ( 3 ря%. 
ія>рет[.яЯ.еояігя9і ргеЦІіх«і) 
ргиіяяГФі, Ія іриоА яиі ірмяІФ 
іетрш Аегіягягфі. Гцг. І^хАеи. 
г.Сог.з 13. ч ^ іІ^гуі^хАф^, Аіеі 
енчп АеЫягяЬп , геѵеІяЬп. а. і. 
аЛ-іІііхяФтмі, я,Рф/,/.Г4.‘Іфяяі 
7іб*і»і іІ>І*яіфі Сикі- 


$-^і^жХР(еаіРяікі. СфЫріг.Ші -р 
іі^З),ХѵФиі(р2П.гОХЛлЛЛірІФ 
тіш ьріА Аулхіо , (риі яфеія- ^ 
гяѵіі {яоУи яягглѵгі ) ѵе/Ргят 
сЬягііяит. ргх(. ад. МцКеирзф, 
рг<(. ра(Г. яМяск.Яч 

Ѵ.Я4- чяі ІІІЩХя^я тяя^Ф/Ы’ 

ГЯ.Ж.І .раІГ ііііхяііш щфц. і.Сфг.Гщ 
ѵ.іі.щхй^зряі>*я^л.ряр 1 тф 

«%4 оріЛ, Афсіягм- ,) 
/ит(гФямяііягмт)еЯеяіттУш і 
к$ Аф ѵфУіф. я іщ$ Р*'*-’ ? 

рпі поп іпапі(с(Ьі< • оссаиа». ^ 

іеет поп арратеп$» Іме. гг. 44^ ] 

ФЯ іті Аі 7* рищриНя « АРцХя^ 

^иія фРы М гяфяпяфяія ( /ернУ- 

егя)^ЯАЯФЯяррягенг.іасечаж ^ 
і.Сфг.г 4 .Я.іяФІІУіХ$»ри*ІіяФяХ-Ф~і 
тпу^ЩріясфгіитрнитімЬ» | 
АіАегіі. я^Хяі яіѵ. ргергіУ оЬ. } 

Гсиі^, ПФПтяяфрі. ііет >п іп- ■ 

стит.г.СФг.д.гб.ізі'піфШі Я" 

7*« , Аі опфАЦхші > ф^ф і{Р> ] 

шг ия еыггФ , иг яфя ія іягфяф 
іит. ’аМ^< яІ&'І іпсспіга- 
6 о. г.ТітвіЬ б.іг.риііІ чХшяІф 
• яр шяі •яХІты »ЬіХфгщ% , ЯФрн* ; 
фет рФЯФГФ Ія Аіѵігій іясФПы, ^ 
Нчряйя%е НеУгяіея. іт «Аа'тм ^ 
ягчХФічі, ргф іиі ѵХіІгя аРщХёгщш іі 
7Ф-. <5* *•* "*г^Агш АРік^, 

"Вкіі^(^ЫФ<ісѵгАепі. я.Тіт. 3 , 
р.яшяяАяиг%*ІФ.Х9‘‘*і’Ч^^фр 
ятеяіія ффгят вѵіАФЯг фгіг в- 
тяіЬш. « *4 ѵа1<Іе. 

ілапіігЛіп. яреггш^гіятш.рег-. 
Л>ииш.НеУ.гіі-яіе*фяігФрф*7гш 
Чр!^Ур^іріп,фгіятятрІіиіѵя 1 .т 

АіСІя*итеЯ, *ап> 

тетапіГсйи* і.Тілі.х ѵ.а 4 .*»Л - 
я»^рАяшг яр ®й'Л»Х« ФІ- 

Фг , ^иФгияАят котіяшег ря€щ 
еяія яя/і тяаі[е]ія /тяг. НфЬ. 

7. Ѵ.Х4. <ве>Л(Л*» 


I 


9 


I 


I 

и. 

г 


■-е’ 1 


I 


^ ■ -ік 


АН 

• Кі/^^ р4ІА(П 
4 яіт #/?, }«і /4 шит 

Ромімим. 

«,рори]из,р1еЬ&. 
('Ем епітрориіш 

м/<9^ и^іЬиі 
*Ѵіп^ш.)Аііог.г2.2Ж, о А' 
жт^ит ^рс1>м1ш ѴігЬ асжІШа^ 
^і»^.шгЬа.#д;Л(^4г« А^Л7**ѵ»і, 
жі( тір ^/ч^р 9 лМіінсетй 
лкімгЬат.АЗлі^чЛдфшХф/З^рш 
(нпХ^ш нігрр ^^р»( Рлиіо) ѵв- 
' ііМерго^іпа/іінгЬат. Ац/ч^* 
"т^ »*р рііЫіси< і^А.рориІісш, 
иі^дг.уЛлЯ.і^ іІ9і>‘& ешты і^тч^ 
(М . & ро/шгшіі € 0 І Іп 

ши^о4іл риЫіса. ри> 

Ыіс^ ІІ^Ьгп^іІІі^ішг 
'іпрмЫісоІосо,А^лб,з 7 »^ф*^р- 

ЧПІ ц/фі э СШ€$ифм 

по$ рнЫіЛ. Іц/Азші* риЬТісс 
$(^*«іхші Потаит орр опит иг. 

иіВоТ 20 20 ,^СіІ 0 рр 0 ПІШГ іЛфі 

/жи ііІлФ ргіѵаііпі. Млгс.ф. 

^.3^*АтпЬі/А$9 • ч рсгс^гс а- 

. ^спі,ргорпі^ні аЬіІІа/иорО: 
^ риІОуЛ/иіб рориІапЬш. Маге. 
13. Ѵ.34. 0і ар^рлітт 
іишріат Ьото регж^ж а^жт, 
!Атп»Іі^им» «рсгс^гс ргоНсіГсог. 

« М^4иЬ.2і.Ѵ,І4.исагі^ лр^ыѵі^ 
>>^^^ір?»('рап.ргасГ.а^.>/ ( аА- 
' ^иіж ) Ьото рогж^гж рго^сі[сжп$1 
у. іщвві. а. 1 . 

т*’Ь,аел5\із,і‘я%}ц^ц(ПР жІі 
, * ^р(ідкхр^ру^ржтж^гЬ рго^еііш 
' жі^гпхж^юпжтІоп^іп^иат.Ьи- 
: * € 220 . V. д» атпі)ірбпоя ^іп^. 
иот.цШ.іпсІи.) ;^9РЫі 
ржжж^гж аЬ/ніі ПіНІі нт іжтра- 
жіж 

ріш н іосоіа Гшп (лЬ л4]. ііЬ^і 
^ і щ ^иі іп рориіо {жпіпгжг ро* 
риіаги /няі тят( , ^иі поп і( 


• » 


У 


ІІЙ 

ржгірі)г.Сег.у д. ргѵ^ёпі Пші5 

л.Со^,^,ѵ, 6 .<и^іі^р^ж^'піа^^^ жвіа 

ц(зЛе 9 Яитл4[итш іпсогротжі 
Т %(гы. Р ожМц^ічцзж» ал. ябЬ.еігс' 
ви ил.Сот.у.Я, 

(аог.і.а6^лп6іі.)«9^< 'іірКѵ^вп 
лііеДемрНіі 0 о м і м а м, ‘Етп*- 
^/чзіыі п іопЦриФі іг • іі ѵег* 
Гап$іп рориіо.- Ві^жгнпз Мі* 
(Р іт^риі^. рж/і^іі 

^НЛрв^^І^?» ^ГЛ{рЖ(НГ •ѴбсЖНГ 9І* 
09І ітіііриж^.^жіі Р9С9І ы^(*іе^ж/і 

тогЬш рориіо аІісніржеяЦлгкі 
$и [ж ЬлЬеЬлі \срхоіЛи4Аогмті 
Ііле жллгж Гссіосугое , ^илік 
ЗеогЬніит ѵосйпі ^дтки/Имт 
ОежатаееоШ жЯт/фл. 

/л'шн. 2 АжСЛ 2 {\ 1 ѴП.АѲоГ, 2 ,ѴЛО, * 
оі ію^ишр^і'Ѵиріснві р ПсІѵжпё 
Котапі, Паріпі^>і/ 43 і ш і Ч 9 а<ІІ- 
ѵепа|Ьо(ре$. ИжЬ.и.лз. ірізХвуі- 
жгсжпе оті |А«< тг^сягі^^і^і «Г» ^ 
жіР і'яг 745 >45» р^о^е^ Ьо^]рі(жі 
аЛѵжпаж /і жЛж іп іжгга. і.Ржгл. /• 
кмХік%ц ‘яи^ітп^різи 9 ЖІЖ^ІЖ 
ліі'ѵеви. Чяічр^і н о ц ^ці ѵеі 
^ил регс^р-с яЪеЛ ,ргоргЛжхігм 
рориіі/иі^^пжі 4ж^жпі , пиі лЬ^ 
жЯ а рормІагіЬш [ніе, а рормЫ 
(і$о гжтоіш. *Е«^іа> *, реге- 
^гс аЬГат. л.Сог.^.Ф. он^^прЗі/» 
^ а^ѵ^п,аЬ/итш ЛТ>оніи Ош 
оиоіх^і^і »0 4) А>СІ^1$рС^С^^• 
па(іооІ5. АІІ.ід.ѵ.28.нРІ Гш^ 
ііісипиіг Аро/ІоН 
РаиІііпш%кІчрі9І9 Ь.ж.^жнржтв» 
ргіплгіопы. 

А«« ргаро/жііо еим С Б N І- 
т 1 V о» рег. саиСіт рго- 
сгеаоеет ]оЬ.і.Зш -пир^ А*«^т»(Г 
» жтшіл рег Ьипж /лЯи 
Іипі'. \оЬ.д, іт'.ірл п*9щ « ц$(г^ж М 
лі^ткГѵ ие/жгѵжінгтип4ижржг 
ішя.і.Сог.іл.'ѵ.В. :^{рго ѵжі) 
М 4 


I 


I 


1І4 ; А « 

'\'і/ІМІЯГ. ^шСй^^,д, Л* і 

^4мЛ«^іг9і» /ЫіШ9ЯХ)еш,я^ио 
•ѴФсдіі 9/ік, Кот,г,і, і л оно, 
Жот,8»іі.^л/б-тпісіш 

К|І^ Ѵ^Л ^09*§КшЦ(^ ЛІГП^ 
С 9 Ѵ/МР 9 ѵіъі/илЫі 
топмііл еогрогл ѵе/ігя р9Г іп^ 
ЬяЫілш^т Зрігіінт ір/іщ іп 
ѵоЫл, саиПіт сопГспгапісш* 
Жотм.у»ві> іі'лѵ§ 

/ 9ШП9 ж жІр^, 9Х (Ь,9*лЬ) 90 ріТ 
шит ^ іп( Ь. 9.ргорі9Г ) 9нт /кні 
оттл. иЬр і| ели/ят ргшшлп- 
ит , (9п/9гѵлпит , «V 
шаи/ілт іуиііслг /іпАІет* саиГат 
іоАгишетаІет, Ьнс. і. Ѵ9г/.7Ш. 

іХсІХііа ІОСН- 

$ш 9Я ( ОіШ ) р9г 0 $ /мпЯогит. 

АЯ, 14. в. аУ ТЫР 

к, 9, А' іѵтр, ыі тігшсиім 
ш^ігепінг рег 9 сі. НіЬгаі/тш. 
У$^і іп^^Л в*]окля, івч 
рііХиш^ ліглтепіо 

^9лІлто. саиГат (шаісіл,, ^ 
'Ѵ9Гіііиг ас! «V. Кот.б. 4 , 
Хе 4 Ш 9 і<ш тк^ирЦ^ •піі 
^Літ^лі.рго 'Ли а^иШіЯХСІ 
$ліш #Я с н к II т и 8 тшу^ 
$иіі а49Іогілт Р ат а і і.а.Р^г. 
1‘Ѵ.в. V 

Ѵ0СЛѴІ9 поі мЛ 

^Ісгіат ѵіггиішт» Л’ 4^ рго- 
рісгеа ^иос1. а.РгГ. і. А* 

9т рСруіщы. і(и$ , шЬ 

дио4 тлхітл пвЬк ^опаѵегп, 
^ ^иашоЬгсш г.?9і,в ѵ.б.^* ^9 $ 
•яітж 90^^І »ЛхЙ І(0І^лХѵ<В^Щ »- 
ттМЪі д^итоЬгет, дні шт #- 
тмі типшт , идни іпип(ітіш 
^ р9гШЛиЬ)с&ит Авог.в. ѵ. іб. 
^ ЧП9Ч а Л*вИ?ТмГ (рго НіЛІтІр )/І- 
4еіЫ 9ит,П9гпр€^ Б 5 и іл,8иЬ;\ 

Іосиіп. МяиЬл, и, ^Ѵ'сіікаі іІш 


" ' , А. I 

іпдм^ѵлмг, р9гиЬлтѵі0т гІ4^ 
Ѵ 9 г/і/мт» Яот.гв,ѵ.іі.м 9 пХі^* 
С/ЛШ9 ні Хтілииш, лЫЬф 
р9гѵфгат Г9рояіт іііНг/рл» 
німт, 8 ІШ ж,СоглЖІк* Срш 9 рір 
•шоі, А(!]ипАа <^Ч;#гіі/«г сшп 
і»Соглб»ѵ*в* Л* ітв$хЛ гитшф 
жі^^и, шит 9 рі^оШ ко$ тіі-- 
ілт. іл» Жот,щ..ул 4 .* іІЗЬ 
Л* і«и^, пікіі 9 Я ітригит %я ри 
Кот.і^лЬ, € 0 б 9 схі(і/ф^. 

1 (^ і^врТі, днй 9 ии сит 9 ^еп 4 і^ 
си1о,А4;, (стрш. Л* 

оХЩі пн рѵкпіірег Шмт П 9 & 9 т% 
Н«^. 24 ^. \иши 

І9гн[тш )рег отпет ѵіЫт.АЯ» 
9ІІІ 9*0^9^09$ 

р9гпеЯ§т Тга- 
^ит сетрогіі«> Ѵ9гш$іг 
роЛ;.М>гла./.Л* щ/м^ы9^роЯ #- 
к^дмое 4и1 , Ѵоі тіефВи мИ* 
диоі 4 і9Ьш,Олі,2,ѵл. ^ 
пегві^шр ітиѵ» Ы99Г]еЯи лнпіш 
лнлшог^есіт, Мя(гкші6»*ѵАі,- 
окии^л^ і(Вр.^Хѵпц тір роІр^^Ы*' 
І§ ^2^ 7І*ПР 9/лв(и0 іи(в^/япещ 
*огір,ро]іІнт еІергм9Г9і9трІит 
9 ^ роЯ ітЫмит Шні лЛЫ 
рСАГ.9-АЯ.24.Л7*^*ітр 5 "ябеіі* 
ып>, рІмтіЬш аиит аппіе іпіег» 
реЯи^Кот.п.іо, тщрпвРеіІ» 
(стрег. А(і^. (і^пиш АЯ, 
7^ііт%шц •шрр^^ир 
ИНгвсі Ш9 П9ІѴ/ЦВ9 а 79*9, регіт^ 
рорііопет тАпмит-еІАімг 8рі^ 
гіш/апЯш, АсІ]. тоблтМЬ» 
ІВ, 22 . ^^^ріхІв^Хл рай-- 
ск Рсгірр.Кот.і^^,ѵ.2б.р^і(В9 твГ 

ар^ре/тги Ша^В 9 К« 1 Л(^(^ 

I гв9ів>іі • тлЫт 9 Я Ьот*пі диі 
сит с 0 еяШсиІо ЛА>. Зітііс с^ 

. Ышт ѵМІіС диоіі ое іп. 1 .С 0 Г 9 ів- 
*ѵ»п. /ЗЛі«г9^ рс/Иі А* іпж>ф 9 
(рго м ѵкіоашеілт 


І$^іСыЬіЬ.е.ітрёг/іВ} еФріФ* 
Аѵт ЛссизАТ іѵо 
ргоргсг. иг рімгіткт бпет 
ПФіаі Маге, ж, ѵ. 17 > гі еиССа!^р 
лі^ттПѵ » (лЬЬл^ 
імт ргориг котЫет ^лВит 
фЯ,!,С»г.д.із. 

^л^іХіп, квеѵёгЬ /лсіо ргбріег 
Жѵлп^еІішп,МлпкЛі,з,!і\^ ті ; 
ргеріег ^иЫ^ Ь, е. /^иап / Кет. 
4^ Ѵ.ж}. гІи/ Лжаіипр 

Іршр,ехсішш еВ аі^м/ИіісЛ* 
фіфпет по^гі, Петре Ге^і/Іелп^ 

^лт.Мліек.іг.зі.ЦЬ^ пеГтв Лі^ 
С/лТр I ргоріігем Лео ѵоЫе, саа- 
іат ітрсІІ^*ѵгг/І/іігрегІ«г. 
ш, у, 79. вагХиу}^М іЛІт 5 »» 

9^» » рег іпитмт ті/егісог- 
Мат ^еі ііоДгі, АПгсг іатеп 
ассіріеаг пл /7. «V 

•яж’п^іргв 2г •ЯКТІ^^)Ѵ(Ѵ0 
рег 4 ^ А Т к Б м. Арое, іг. ѵ. /і.‘ 
(Аіицте иѵтѵр то ой^ 79 <Г 
ѵіеегши еит\ 8аыплт) 
рет [апіиіѵет л^пі. д^ 
рго д][^ ^ АпіеірпШі 

8іе Оаі. 4, 13. А* и^ииеш рто ^ 
АіО-іе^еи*регіп]ігтігаіет, Гог* 
юаіхі. Кот.з ж$. 2^1^ чіш тт^ш* 

•тые еоСР^л^Увтыр »р(дк^ 7 чр(ді'п >9 

(рго Д/^ іьіпт^ш«ч)Ьег геті/- 
рфпвт лпів соттіДогит рее 
^і»/0гм^.а(^ип6Ь, тосіапо. Ж 
р^ф/'.^.ч/.іВ. Л’ Луюіие, рег ірю • 
тлпеімт, ОлЦ, ^4^ Ц* и<^иае\ 
рег іп^гткаіет. Ех МлегЬлр. 

т.і8,р^ ф% 99 $ ті^і^і^риѵпрр’^ 

ех іпунііл ігаЛііфт ент, 
рго. гёфсЛи, гасіопс. ИіЬ.^ж! 
іЦ^тбр^^рюрі рго итрегіі тл^ 
йопе„ 0І«0(1 аігіпсс. Кот,8. ю. 
еи/^ ее*^9Р^ щі^^гпоеш еогрке 
епопнит «Я, дноЛ аМ рееел, 
І00Ф еФіііяег,/еи глііопе реесщ* 


А Г ІІі 

Н» іЬЫіШ»г 9 ^ 

^аеепшіш % 8рігі(ш лшет і;і- 
глеВ,Ь.е. ^иеі. ліНпег мА^и^іж 
іЫт ,/еи тлгіепё }т/ІВи. ЖШ 
^ат еВ Нейенірпш , иЫ 
сит іобоігіѵо гтп^илт еѣпё 
потіпе сеп/Ыиііиг.]оЬ.ш,ѵа4і 
2^ті лігпр^иеішр ттртиі, ф 9 
диоА ір/е ее^пё/е&В отпп, А>і 
Вог.28 Ѵ,і8,ЛІ4'гірйі^і^рсеш^ 
•пае ^шагш УЛтл^хур о« 

^иоА пийж іп тпе(іееаи{л тог^, 
іи. Матеі 4,6, Д^ 

^ае г^иЬА поп ЬаЬегеіглАіеет». 

РЫир* I. 7 - ^ЬІ 4 7 Г Ир(^Р /АІСРі( 0 і^т 

Ли ѵцд^і « еЬдиоА лпіте ѵо$ іе* 
пелт. ѣисгід,ѵ.п. ^ гі м){С^ 
Аитір сІіг«/ 1 еЬ ^иоА ефі ртореА 
АВот тэ ЛЛхекеВ 
литжі 7 р \а 4 р. АВо^,18.2.!Ь^4 -й 
д|^^тг^д 4 г«/ хХешЛор^еЪ ^ноА е<і 
АіхіЦеі СІаиАіш, г.Сег.ж,іг, V 
(аІ рі^о д|^ ті А!рнр (иі 
еЬ ^иоА поп іпѵепфт, АЯ. іж. 
•Ѵ. 20 . 2 І 4 **® «ѵтѵр;^(зцр0 

еЬ диоА аіегеінг еогит те^юі 
Нео. 7 * 24, 2іі 4 ті рсірш АѵтІр ні і 
•проиарл^дшл іпліегпит 
пеі. ^аеок. 4. г. сігк ті 

річ еитн^ ѵ^і.піМ окііпеікщ 
^иім пЬп рЛіііі. 

ЛіЛаі'взмг , (Іоссо. ( Жіуто!. і 
і)аш[сіо, Ж. Лліт ипАе Лліоршт 
$іеиі ^/4і^е^і)ѵошеВ^^в%т 
.іпеЬгіо , ^ к т^им т^аёи еВч^П"^ 
елт^ ’пт^атт 'ѵиІпеФо^ Гері ас^ 
етрЧІѴит.і.СоГ.4. Ѵ.І7. 
ЛеАвРст/іеиІ АосеЬ , ыЫ ]те ел^ 

[и ропішт.Жет,2.іі.жьІ Ар 

еха)>( р 2 п.ргхС. 2 й.)ііж^ 9 р, 0 ррш^ 

тж у ж ЛЛіемнез диі Аосе$ лііит^ . 
іеір/іет поп Аоее$ Т к.е.поп ѵі- 
ѵк[еенпАкт АеЯгіплт, і. Се^ 
ТІшкл. Ѵш 14, ештщ )) фиеп 

' М і 


I 


і 16 > АІ 

ііітш тммгм ѵвг 

^ві.і.Тіювік.б.ѵ. 2 . •пшшЛ/кг 

вя$(2 ^п1.^тжС.трспи)Ьле іі»- 

мм 

Іі М^сх^ [і-Рч Р«1- 

**С ЬлЬіШ Ні 9НІ/- 

^нлт іікеях ѵвг,ип/іг Наг. 8. 
Ѵ-и. /іікіяпіоІлЬвп^ <імяш$о 
Ф^ш і» Ѵ.Т. г.ТшвхЬ. л. V. 
ФЖ.уиѵшя'і /^Лим«>(рггСіп&Пк) 
«т ітчііпітміигі іосфгф п«щ 
р^тіЧФ. МяиЬ. и. V. і.'^тСщ 
? ЛЛѵжм» [еіі. 'інщ^ > іі- 
^гіЛіч йЯ Шин их хіоагФЛ* іт* 
рсіГ. іАЛмх*» !((• Мяге.іФ.'Ѵ.і. 
ФпіХіг іЛ^кті^ яитш( > гыг/хт 
4ос»Ь»ХФФ$. рсіірЬгаП А((і- 
са Аіяххк, г. V. хр. /ю ЛЛмм» 
0 ѵтши*і'*і хіостх, Ь.$. бвслЬях 

ФФХ.уШ.І.Ѵ.ЛХ.І^ іЛ^ОФКФ» (і . р^ 

іщрффлЯ.) ^ бнфЬят. Рис 
Аі'«ііи,Ьмсал.іл. ^вЬяя.і^лб, 
юі>іх г Шф 

{^$рігіхш&.)ѵох ^осіЬіх отпія, 
и.Ф.іпіфгпфѴХ ШчтіщяЬіх. х$Ьх 
ФІ/фгѵл Зуяхяісм , пстр$ ѵа- 
^ит Ьфс ^хФяп4в^Гі$ФТф і*ті- 
лит Аеіириіѵит. а. і. ад. }Ц. 
і^вА.іР.Хо, іуіігшіт 

р*г Ыфсш іп ѣрпяіоуя. Імс.Хі. 

Ѵ.лб. щр^я^ 

іХ4ы^яі,&ХЧриий пф^ігй 4о. 
гнфі. ]фі 8.л8. ц^^^і іЛЛ»|і ^1 
• А»Л*Г. рФвнх 

Ляенхх тФ Тлххг . кфл Іо^ивг. 
^ФГф.а [}-рія.х, 
яЯ.хц4іФ.).^>*ф4оемегяпх, Ьи- 
фли.і. Кѵ^і Л^{*гіаог.і.дд« 
іпарегас.^і{^( ффИт^]^, Оа- 
ФЩПФ 4іСі поіОгяте.МлхіІф.і.ід. 

‘ і»|'і«гяр«сіц$ ЛЛ*’ІЗІ (іфч* 
рог.і.ад. ГиЬ}.^ 9 М//^«м яихет 
/^*Ч* Ф 4.о*ЧіГЧ> ИфЫ,П. « 


Д г 

р»і (і.рія.1. лЯ. /иіу.^ 

О моя Моеифтіях , к.ш. 4 фяя $рй ‘ 
гіхш8 ія^.Т.Іягіітх еФяихш» 
яхсякияхмг , ^ият ія V. Т. сфя- 
ффг х.^оЬ.ялг. Ав.ил6. 

(а.і.ад. іайа.)’іу'?і0»,4феФГФХиФ~ 
кят. ргаес. ад. ргах. 

ра(ГДУ!!Д»у^му Сяях.і.ѵЛ^^ 
4яу(ш^ тпЛл/л$9 гфі тШхяпх 
РФПХШ.Л.Х. раОІ;ДЛі;^д’іш «с «> 

ОЯ^I.ІЯ.КТI іМ»}фІШ,ЯФ^ Ііііг 

сі,/іяпф^ф4фЯш /мт.СоІ»^л, 
Ѵ.7->У0^Х іЫЫ7^гГп(я.рІ.ЯФГ.и 
ряІ[.хя(іхс.)/ісяхі ехі^іф/ій. Я. 
ІЬфЛ'.я.іі, , «н 

'рщгпь^ияФёиИсфи. ЫяххЬ.яѣ. 
ѵиі.іяФпіФяя0(іііЛі}^Ф0и»Іі.рІг 
яФг.і. рмфія/Ш.) /фффгяях фт8 

Фгяпх ф 4 фШ. ^одгі* 

ця.^епѵяхиг яргях,яЯ. ііЛік- 
^ Мягеа.ѵ.яя. і|<таЛ<ійт«>^(«і 
тр іякпі .раевІІфЬяіииг 

4вЯпяя Ф]ш. 8иых ^нсяі кяЬн 
Ьис.я.іЯ,атрІіікхр ра іяітр 
а,^«А. ѵ.р,« д^«г>мгіГ 

? ХеАГЫ > рфгтяпФЯі хя 
4ІФ&ГІПЯ с Н я I $ Т 1. Д(Лм$( 

щ о, (1оди5 а ит,(х/фгі'і/яХіхг А 

8 Фч^рг8і-Р*Л' ЛЛЛ**7»#)Т#- 

кяп.б ѵ.ч.і.г^гппт тглтхА^ 

КхФа'і фі^фгипх отпфііф- 
Я» я Па. іптц ргф ^1- 

Л»д;5»»?>та| тяге ?9>«' ШЬгяі^ 
/тш. 8/я.іч.ѵ.іі. Іп ЦвЬгя» фЯ 
? 4 фЯі Воні N I, 
к.*. « Ооміко . 8і< ря^^т 
ПІП» ОКД жРіСЭКД ІЯ /Ія, 
хихоп/ігиДо ргш СЭ -1 КД 4гЯцт 
І^оніих, к. Ф.ІШнт яТ^О- ' 

М * N о иая ѵоея еотрс/і- 
хя іхфіхиг 9 іфИ/мл-г(^ к • ч* А 
П*о4о8тя.1.Тк»Д'..^д. ДіЛ ** 
і і Арші а4 досспсіит. 

г.Тхт. 
1. 


І^ 


А Ч ' 
АіЛ»0хвіЛ^ ыі іМпя* 
^}({стг,Мл^гЬ.іо, 2 <і^сі)сіі> 

^ІІГПІ ѵвгі^ 79І Л/ЫпсЛХо» э 

€І! іІі(сірнІш /прет тар/ігмт. 
1^оЛоТіі*С0Г,і2,Ж2. Кл?і0^і^ 
С 9 сах^ ы і г>Ьопе(Іагі$ та§і Асг 
а. Ті/’.д*;.Ы«^с<9ІіЛІ0ж4Л^ »•) 
Ье^$ ()о^ог,і^<т ^ие/ів§^і$(}і 
ы о, /.Т/т 

•г«,Га1Ги$ сІоАог, 2 ,Реі. 2 ,ѵ, 2 . 

^*^^ЬіІ»ііоВоГ 
Т»€п4аси, АіЛ(«кб(А|і сц п (1о- 
€Ь^\пл.Кот.^і.•ѵ.^|.^^і •гіш і|/сі7і- 
^і^кіОХЛХіШ/ <9іуі^лфп » 

по{Ьглт іо^іпмт лпі^ (сгі- 
ріл /ипі, іт%^Ф^і^)ішслХш (іі 
ѵсг(аш сІо^гіоат с1оссо> 
тоіЬл.'и.^, 

^епітиі 

ЪІФ тв^иріістіл ргітм [уІІлЬт, 
•Ьеі Ш Е(утоі Л рит Ѵіі Іит 
/ііЬвб у 9 ССІІ 0 , цнЬЛ 4но ипл 
ехелпі ехѵітгі)^оЬ.п ѵ^іб.^ 
в ИІ^Ѵ(А$і% ТИо- 

тпмл ^иі 4шшг Оет$шиі, ѵіІ 9 
0 п/г,а пот»ргоргіа^ 

(Іо, {аЬ іпи/!іл(о Ил») 
\сЬлп.іо»ѵ» 2 $,жиуИ іыЬм оілшіфѵ 

•I. % ш ^ р * . 

ёит9іі,(^ 4^0 'ѴПят лш^ 

ПлЫ 4о ііл.^ Арос,в> 9 > 
аяі тчі аа^рл»есс4 4я^ 

Ьй ех Зупя^с^л Зяіящл Ь* €• 40 
гшАі^ят ш ш /лсіяп і(^е* /іен$ 
Аісіагяш тппіт 
і,ѵ.у>ш%4р§7і 

9 яШЬш *ѴіГо Аяі ігапят, Ьие, 
2 і.ѵ і./$Іѵ(а.у^в^.іпірсш.ргарГ, 
л0.) ъ(М9 7* Ц0>9' А* п^Ьіі 

^н^гіАіі. Ліж рго /іЬ§ яА /ог- 
^^ту^ѵпіа>І>нс 6>'^‘39 >АіІ^Ьі7і 
( 2,рирг4/лтрегяі, 

04ГЩ. (і'/іпі.^иіріг рлДІ) у(ЦФ, 

Аіліш ^ АжЬинг ѵоЬй»ЩІзе[, 
Ѵ'^7- /»в ^іЪті’9Х92 


Л Тл ]§]^ 

Пі іли Іоеит АілЬоіф, АВлг. 2о^ 

V. $і. ^ (^ргаБ^ 

А^.ІПІІПІС.) ц Хя^СяРІь 

Ьшліит г/? Аяп роіііи , ^мят 
мсеіріге, і.Ьгіт,з,ѵ,і4* 

осея/іопет Аяцг]оЬяп.6^ 
ѵ^із.^тіш Іі^ыі (раіт. ргасГ.4^.) 
гі цвг(л «^ , уііят Аяпі типАощ 

^іЬ.8$І0,(^І0^Ір» ^і^Ыі'рГО 

Ііірві іп(іат, 942 ЬяЬеімг іц 
ѵшгропе (Зг4сл ярйА^4П90Іящ 
юр.ві.Ѵ^і,В4. ЕЯ$г^р кіс еШ’г 
р/іі, яіі (Ілгк о/І€пАи 19 
^яоА €4П)НП1$2 ЦтгНяитро^ 
^я,^ассУ.і.ѵ.з.рц^^я9 5*^-» 

9і», рАш^ а 1 >іо^ні Ая 2 щ 
мі АфгіЬнй. I Сог,з$. 37- таГ {"I 

4 ^б<*« » ?<кл к/*?» »7»(^» 

Б о яиіет клЬеіиг ^тліім^ 
іуиі Аяі поЫі ѵіВогіатлт^сіи 
аА. ІАіАЬф щ я урі ші ' 

Мміік,2б.2б. 9^ Ш^а(р^^9 
тгГія^^ігтТ^, і^АеАіІ Аі[сіриІц: 
иЫротціг ітріг^.рго . . 

яИа^е итро9Н. ^ог,2* 4> 
еші9Іі Хап^%р{»^ , АяЬлі ііл #/Ѵ 
/ 4 ГІ. рто а ^і^ся л4 
^Ь^тлт $^ѵаіи/4и ?^Хоя.іп , 
зфпіЛЩІь^ сопігяВ}і}'іішр 
]оАлп./]р.ѵ.в» і^Ду» (вррі^ітрег^щ 
яВх) рго іііЪр» 0 . рго і 1 )и 
^ 0 ». Гіі(. ФИ ИіѣІаііЬ.^б.іду 
ійт Пі ткі кХяфі АйЛо,Лр4ХОЩг 
тіг(аш /і^і еІаѵп.Ав.із-У.в$» 
к ^аіі «ѴмѴ гё 4 ^(Нг^і^фІрі 
^9, яоя йЬс5 ѢлпВц^ 9йит 
%нит ѵЦш СйГгцрЦдпет, Ь. г. 
(бтриіг$[сіг$»Котл%.94. 

П§4Ф^* \ё4ГрА ( 1. 

/іё2,лВ.іпАіс,) 

^ціі^ портит А$ /оір/о гяіівг 
пет гг44^( Щб, ЛАлгс,і 2 .у.в 4 , 
ІАоі еІосаЬіс І.ис. іб, іа< сощ- 


/ 


9 


1І1 д г 

( $• рХ/лІ.лВш) 

утХл, с< 1 ст /і^пл (тіглсмІл) 
тл^м, іиі.і.а^.(иЫ щ§ і|. 

уьЬ,і 7 > *Ѵ, 2 , Л»гч титиі }^ы 1 ш Ш' 

4 іі фіі •ѵіілт Аіітпмт, А- 
ріІшіЗ.Ѵшіб.Ьл аитиф 
УН0 • Ллпф ік сЬлгм&егіт* 
вітШл іхетріш итр, іі^ф 

ІЛ ХІ^^ПМг 

€ТІ(. мЗ(<Л.27. ЛШ 28, мШзб, СН’ 

]Ш ііеліш еЯ і 

/ич ^ п а»іоА Л( 

, тФШФ ПФ іф іІФіігіогі ѵітФ 
ітлЛлі, иЫ Аіг^ фВ 
аЛіѵі {иЬ]мпШѵі. аог. і. а^. 
« 4 §.]фк.йз.ч;.Ф$,уяпРн>у/{^ 
ѵ^ш і ехфтрінт ргаеЬа 
ѵфЬк. Ьме.т.ѵ,44. ѵЛ>( іжг тші 
угі/кі /ль сѵк * л^илт рф- 

ФІіЬш тек поп ФІиіі]Іі, Ерке/, 3 , 
ѵ.22.і^ п 9 ііліфЬхл(з./іпімега, 
лВ . ) кі^лХІі ^ , ір/ит Леііи кіФ, 
сооАішіс етрні,^ НфЬгмі/тш. 
Млик:2і. *ѴлЗі, і^млеи 

{л.рІм.і,мВ.ітііс.)^ь(з$ фл 
ун» , ф/нгіѵі ^ ііфіфк міЬі 
^оЛфІФГет, ЬЛлііЬ, 27 Ло, V 
Лі(^ѵ ( з,рі л. г, лВ, ІПіІііі. ) сипи 

Ме- 
тит ео$ лі лр^нт ріик^ /еіі 
0ПФпЛмт.і. СогЛ.і. ісипм§ ІіЛ/- 
, /ф (іссіісісгаіи. а. 2, а<^. 
т и. аог. г, Нпрсгаг. а А. Иі <іа 
іЛлгсло.ѵ.зт.Ліпк^ь ^л,к.Ф, 
^опссіІс поУкЛоЬ.^ллз, Кѵелі 
Иф 9 Оетіпф сія 

тіЬіасрилті/іят. Мяик 7.31, 
Кти {з-Рч* яот.іЛтрФга(,яВ.) 
Фшгц ^^уиохо> I іІфі еі ИЬейнт 
ФІі[сф]репк. Еот.алд,Ц’п {ж.рі. 
я,2,яВ,ітрФГяі.)^тт т^і^уч» 
фЫіф ІФсит ігл , ѵЫфіісфі 0 _е і> 
^иятѵтсІіВА еирЫі рглѵепі- 
ТФѴсЫпі* г,2,гВ,0рх*ЫІшчіщ 


А 1 

іІф АНи^ Ьрішч^і «ф шШяіѵи 
іп т, /ифгі^іФ іеіЯщ гЛіт.г, 
т Кѵ^(^ ліс>і«іь ЬіС*' 
^іагаг ііЫ Вотіпш ітей>^ФЯ^ 
ііят, аог. г. а 6 . ГиЬ]. 1 «Г 
Мягс,ё,23, ^Хи ’іт /ифі ѵфія 

иі тіЫ іфі,]еЬ.іі,ѵ,іб. С^ш, 

ІФі ѵоЬк х.СотітЬ.д.ѵлг^ір» 
іуііЗ'жіии ^(В^(і.р^я^2.аВ.^кЬ^.)• 
^яу(щХшіПФІпиггитряти€ 
сиг/мт Еѵап^еШ» /. Сот. 14, д» 
іЯФ А>Фчр(3* Ав'з^і» <^тг (2, ріі 
я.2.яВ.[мЬ].) пфсМсі'хіігЬфПё 
Ріпірілп%Фт[фѵтФПФт. Ьнелош.^ 
ч)лолрл^ 9 %р\з р1я,г.аВ^(кЬ],) 
ешт^ ш Ллгфпі А. а. 2. гВ, іпбп. *. 

іягф, ЬАятй, ІО, V, 40, сто 
іт і/и{$9 ІІІШРС4, поп еЯ тент сія» 
ГФ, АВлд. Ѵ.31, с^рсц ішпяф еід 
%яч^с», 4 аТф/ф іпіІ0ФАігнт,^2ХХт 
аог.г.аб^ с^тШопИррГП^Фтг, ' 
І^ІфЧІ 2,СоГ,і, Ѵ.Зт'’ . 

«/{,«{ ч/лЬ гшр и^^лСяря ? ЖФ^/іЗФ* 

7 (^» ^иі Лсбііпоірк ягтЬяЬопет 
Врігііш , Ьое фЯ, Врігішт 5 «я- ^ 
Вит » іяп^ият яггЬяЬопет»' 
Нчряйя^Ф НфЬгліся, і.Тіт,2,б,' ' 
0 о)ффмао 7 ШРЛФпХи*г^оР‘ 6 г 2 ^‘лир^^ 
•пср 9 /ф/ё ір/ф Лфіп (оЬііфі.у^ 
гФііітрііопк ргфгіит рго 
Ьн[ѵк.іТкф{[.4.8.>прРіп^\рлг(. 
яог.і.яВ.ясси/’. /іп^.) •гі хпѵі40- 
еш 15 , ^иіііф 4 й Врігішт /мит, 
Ргагг.аА. яі і.]ок.і7^ѵ.ш, 
ти /ч|(> 4 іЛіі(дк 

аигрТі $ ѴФгЬл с^иА сгасІісІі Аі іпі- 
^#іГгас 1 і<іі Шк, ^ок.і7,'Ѵ,4, тч у* 
^р іпХріиои, 0 /іЛиі^е г лі ѵфт» 
шт. Ор04 соп/иттяѵі ^иоВг 
4 ф(И/Н^ к.ф.ріепі /нпВи* /ит о^ш 
{ісіоргорУфіісФ , ^ио 4 тікі іп- 
ипхіАі.] ок,у,Ѵ,2І .коЛпр пьеия * 
Л'Л^кі ) тві ^ 

отяФ ;и 4 іёіит сотпаІіі РШо, 

. рЬГ^. 

V. 


V 


Ч? 
I 


Оідішм Бу 


г 


<• 

?: 

У 


’А'І Л I ІІ 9 

р1оГа.регГ.Мѵлг4.44.ЛЛ«'«^| С 9 п[» 

,»г#;Л4 %*ыіліѵщі.]»Ьлі.ѵ.і 7 , уі.Тіт г.ѵ.гш. 4 й.іі.ѵ. 2 .(^ л6.щ. 
іііііивіпш рг0 {Ліі^ммм • ыЬі I аогл.раіГор{ 
тгіт^ вх Аиіся Лліввв ям~ | б.ѵ.л^ 

ітіпттліі/і^іглімг. І9пві(^ I тіЬііііітг(іпіІтіщг)[«гпи.г.і, 

^$'іиЫіт^яЗіілгм{вІіпі. С»я- раіГГиЬ)і^>;^{у.ДІ4гг./у.ѵ //. 

/•г 9і/иАм« , Й*г. рг»Г. I «ХіЧ «іг ^міе^мі 4 

раЯІ і.Сог.и.ѵ.7-ііиігш I 4 ліыт /лнгііѵвЬк^ б4/.?.ѵ^а. 

Ліі-гщ “і» вѵ/*фіі*» > «;?»- 1 Ѵі»« і-пу^гАІя Ы>і(,}.ряі,ясги, 

€МІ^ 4 лшг я 4 мчиіячт , і.в.і ря^. /яі/. ) п 7 { тг4Іыа, иг ран 
яивгмтлЛ^еяііёп$т.Ѣие.22.\тф0лІягішгегі^ітіИтл. а.і. 
ѵ./ртиГті Ія т> вя^/*ш,ті гя-і; I ра^ іпбо. иВ’Ішя^ ^яті, Мягік, 
ірші ііИ(В^п ( раіс. ргхП раіГ^ і^ѵ.д. мііЛ4С<п ,;и]^ 

ЪвсвЯсогрш т*ит, внвірго I Лягі. раіг.аиі.раіП 
ѵоЬи ^яшг. ргжг.'раЙ.Л'Л/м^1 іа^.і.і*інялнпін ія и-і.іё^ 

вщ тщ МяпЬ 13.Ѵ.ІІ. і/й» іііь - 1 іЛФ' К от.г.ѵ.7. 
’пиуішя/тш^лѵгчеАя.ѵоій іія- щиіёяіт •ЯгиЬи.Жятлх.в.^ 
іит*Япе][і.і.С0г.и.ѵ.іі.щці/щ I т4*? іё/мпищ/йг, ргр 

«&«»*ЛямгЛЛ7»ч ярг^$€0- 1 ігяі$я,^ил^я(я яЯ ярЬя.ІикА, 
тяргф ѵ*1ятіп0 іягяшЯші. і| ра(Г4^'л^і/4^ог. ШііЬ.7-, 

• ѴтЧм/мг д«^7(^ 1», I ѵ. 7 >яітн 7 ч^ Л^'лтмі і^ир, рі^ 

(Іопиш ЛіяпЬ. 7 .ѵ.іі, ііизрір\ш 0 ёі^кяЬіішгѵоки,'АряЛЛзіё 
ііЦря(, ^впя копя іягя. Л гЫ<іоЛ0гя.Р.рйтіІіЛ^.АЯ0Г, 
ЛІІ0Я( Лфпѵяімг Д«л( і«( « . 1 23.33. <&я^'т(('рап.аог.2.аа.) яяі »«,(1агог. 2 .Ссг.р.ѵ 7. іхт^ір I еотрр/ий ѵіпііиг ргг ге , к. 0 , 
}Мшя^я 0 %іі,кияг 0 тЛя. I ішшя.іііт рягСиіСат іит 
70гят ятяі Б в иа. рагг.р;хГ. «Ям*»#. $іс.Вя/іІ. шяЛІкпр ч 
раіГЛЛ/4<^«*'> <1«в» а ит. хѵущ»ік(,/ся$/еяшя^ыя, /іи 
уякмп.і^.ѵ.іь ст«Г;^і а і|«пм' \/нг/ыт птцш, якшИпя^мят, 
іии>^и^1ш0ыі*і*(^ртля- ІССІ&, геггіЬиоіГоІ- 

9», .яспкякігеіЬФи/ІягвюяЛ- ѵо.Імлр.ѵв.^Іо^'Л^^ тч^я- 
Ѵ 0 г/шт 0 ,пфикі/іяіЯіДіі/ 1 я- \іиир,г 0 ^Л 0 ^‘яяЛгирІмя 7 . ШЬ, 
рягяі. апотаііа §;спсгі*. Мн\ія.ѵп.я^іпрікпіі^/гнаиіп 

лЛ^.лш Г^кшШРлПілшйяят шллЛ^іл ч.^._ Ік' К А 


/4м» рг 0 Мьі3^ч.іикія$іІІіііі$іг 
•піі а Согіяз.$. Ѵ.І. 

? %а "Ля Лі«/4»4<'> 

. ^гяият О в і ргя/іЯят. аог. і. 
ра(С іИіІт т 0. і.ТІРЯ.и.ѵ.14. 
я іІр^я о< л}^ ѵ&фщтнрк , ^иоЛ 
л/япит гіЬг ёягнт шЯ рігрг0~ 
ріыилт, кл.ііщ іикіпіл рп 0$ 


пМй. ргхС, ішрсгаі. ^пЛЛЛ 
Ь‘^ 9 Ііік/'і.С 0 г. 7 .з • ггд уішшііі 
• тки іфРіЖя^Іш яСіРвірія 
^ячМІ'ш(з^яі.ргя/ яЯ.шріщ. . 
гм. ) ихогі ѵіг 4$кЯяря кіяя-' 
ѵяіяяііяяр гяМіІіія. ргагГіабаіі; 
і!пАІІРЯ(. л.Хряр./.ѵ.и- я/і 0 іСяв 
^ІпЛ^'ряі/ пТі ѵ/ 0 яя$, 
V 
>■ 
с 


І90 ^ < 

і^іреПііі1герМпЛі$ЬиА»^ноіі СгЛ^ 
гі іісипі ёиЪ^Хліун* Арое^гг* 
Ю.2,.'іі<п^іІІ9 лЛ [от» 
тят ^^ѵ(гім Ш9 , }*іхіы9 99 рто 

ѵот.^/.рлгг.ргхСа^.) щі/іЦ$9 
^ТІ Ц^КЫ* поп ГеіІ4І€Піі5 9пя(шт 
^го тліо. ігарсгГ. лСІ. ліііЬ^99 
рго 47»»Зі‘Ло». 

Т» »і ІДГКвАоі » яро]іо» 

а ге/іііеЬлт іе^ітопЫт. >'т. 

ні'іл- МрИіІ9.і5.Ѵ»Л^*і^ 

ѵпл9% т « отпіа ііУі 

Г0(ііілт. Оіыі.2>^.и,0и^ри^о9 
ри<ЭІ9 %О0іііП9 /і$ш реп- 
Ыі5 тегсЫет. Кот. г. б. 

тк г^уліТііЫеі мшсмі^ 
^есмпіійт орегл: і.Рв^.4.4/./. 
ііпіііігнві ( З^рі. /»/. л^.) Хв^г» 
гоііііепз гяшпет, НеЬлз, 
•Ѵ.17» ШіХѵ^9^0»^^ІП979і(пОт» 

рЫг* раг(» Кі(. абі. ^ иг шіопет 
гМііиг$4 а. I . а^. лт^*1^^е4- 

еІЫі. ІіМ^.р. 42 . аігі#кг«і> лі'П9 
'пі ^?бд ш}7ѵ(Г і гшііііиіп еи$» 

рлПІ/а$ЛОГ,2.Л&. Лііі^49 «4 ш$ 

Ьисаё.я.'Мие {^фп^. 
а.г.а^.іглрсгае.) 
и^і<ез га, тЫіІФ глиеггет /іі/~ 
рйприіопіі інё. Мапкаг.ѵлп 
>эп^^л(' 2 ^І.аог. 2. аіі.ітрегяз. ) 

^ , теНііиі ^иё^пі Сл/ати Сл 
уігг.аог#і..аЛ.орс., >і»Ьі^ѵ г.^ щ, 
^»Т (тоі(/.^^.г^ ъіпо^е лѵг^Кѵ- 
е^ф'9 героп4я( п‘ Ь о м I N и $. 
’З^п^іп рГёі^Цігі Аиісеу еЯ §. 
/іп^. Л.2,мЯ.оршіѵі, аогд. аЛ. 
(ЪЬ^. / Ьи(.и.ѵ€г[,зд, 

• »§ ‘п И^и^^Мпг7Т9 >ла 5і}Іі , иШ- 
ріыт ^илігяпіет гЫЦііеги, 
Мяиі}, і$.ѵ,зо,і9еі 9 і!тЫ (з, 
/іп^ а.2яЯ.[нЬ].) тг іфсі\і/лй 
909 , і^ііеи[ірі€геІ4огп4ё^і(нт, 


А I 

аб^.і.аб^. іпбап. Арп.і2. 
0яш0ш9Фци(^1^ги , те т» і^9 сате 
<Іещ»геМг0сиі^,рг0ие орш і» 
р/іш ігіі, рап. аог. а. а^. 

0» Ьисі4, Ѵ.20- іап^ші «у ^ 
^иитгЫ/И(Н]р11 ті’- 
Пі/І9Ф. аог. ь раіП ёт^біца >,і щ, 
Мяик.27,*ѵ,з8.-п79 0 ПіАіеі'^ . 

е«іЛ^ пѵ >^І^Э'і^ві^('аог. I . ра(С 
тАо.^т» 9ар{0кі гипс РіЫіш^и[-‘ 
рг ге^М согрш. а.і. тсй. итІн 
рііи* (п т» , тешііііі. НеЬ.іж. ѵііб^ 
«Ѵтх ^ітпт% рАьте ЛіАІ0% ( 3*рПія 

ін1.я.2.тг4лпиіс.)'т 
ѣт , ипісо еМіо ѵопЛіёй ]§и 
ргіта^іпШ. АЯ.з.ѵ Ві нтітыт^ 
79 )(4іо409ттІЬ^ц(2,рІиг,яоглѣ^ 

те4.іп4іс,) апіяпііргя/ішт 
•ѵепіЫф'ці 79с"шгш[и1. е^уеолш^- 
АЯаг, 7* V, р. «*» ’ітеііф еі-хіЫ^ 

( з<рі.яог.24пш4лпіІіС.) 

99^9,] с/ерітт ѵеп4і4пипі ( я Ь-~ 
4иип4ит) т Ж^уріит. *А9* 
&79гр2/Лі^, ѵвгЬит 4всотрор^ 
іит,шііЬио. ЬягЬягі 4иипса 
гссаЬ'агс* Кпг. Кот.іі.ѵл^ 
і^т сі9^^/гіел>, Аіу^ От 

^0 гетЬнят , аіг й о м і N и з« 
аог. 2 . а^.«(»^ятДіг «9 С9 2.шл: 
і.ѵегі^.б. $і'жт409 тв^ лг— 
^7г»свга^{20г.г.і6І.ійВміГ>^ѵ»Іе 
Э-ЛіСкл» В-Хіф»9 0 ]ыРн9У0, 
еЯ ярм40еит , ъіа/рт тщ^Яя-^ 
те ІИ0 ^мі ѵ(п ярН^мпІ0ЯрІіШт— 
д#/і^.Хмг. 14 . 14 . ви^пѵіь^втжд- 
(зфп^-^1-і‘Р^іГ. ІпвІС,)^^ 090 
<>т^т*аеиа^ т&Гі \»кшиі9 0 9^я9У9^ 

Ьнннг етт пЫ іп те^итге^ія--. 
пщ ]яРотит. *Аг5»т»»Л^ 7<^ т» 
геггіЬиііо 

ті <7эі лр'^жо^цуь 0 ^ ^яі іфЫ 
Г€Піі^ШІО*Л 9^7гІІЬпе $т$ КррГО^ 

рпе геіпЬипо. рег/упе(.^епя-ш 
ГІМПСГССЯ. С0І0^,$чѴі2І^>Іг*^П- 


А 'І 

гісірІ9Ш тігсііііт Ьі,- 
і"$4пліи ) ЬураІЬ^е НсЬ^саісау 
Ьое #Я> клпіІпаііт п^яі < 4 /г- 
/іи • ^ыі, іГІі іап^млт тетее$^ 
И*г99ііі ]іиі ргорті^ пікіі 

^ігепіик Жіі іг^о т9ТарЬогл. 
МііЭ-лтпіЬаіл »€,ч « гегхіЬиио э 
ргхтіі Іагеісіо. Н9Ь»іі, ѵег/.яб. 
9 ІупС\9жі м( тіиі ри^ѣЯЛ- 

Ьогеи ^ , тфіеиЬаі 9Пйт рглтіі 
пггйЬшіопйт» МісЭ^хтпІіітпі ш 
« , ^мі г9ІЛіг гп9гс9А9т , ріх* 
хпіогит Іаг^сог* И9Ьгм,^.б» 
ргоргіі (гасІо рсг 
шапиз. ііетіхгАо* Ъиі.іі*ѵ.г 2 . 

•т ожГл«с (ИАгі* 

Ьиіг. Л^ос.і7ш ѵ.і;. т/и; Цыпм> 

шЛе/п% ^^^і^сисг рТФ 

(^.р/.Ьи. і,)роіфл' 
ішт /нлт Ьф/іи гтлЛепі. сіііігі. 
Ьио. ^о^ 6. ѵ,іі. аС/)^а^г<9х»^ 
^паіікі{^.^іп^,йл.я€і.^п6іс.) т*Г« 
^Іігтщч , с^^лгш яЯіл 4і/Ьі- 
Ьиіі 4і[€ірнІи.Жис.і9/ѵ.22. =ы- 
^^('аог.г.аА.ітрегас.^г?#;^?;, 
Мі/ігіЬм9 рлмр9ГіЬм. аУ лог. г. 
мН 1/7^/Ѵ А^г^сіѵлтрсгГ.раШ 
п'п, 

ііЩ(з,/іпіЛтрег^.рл][.)11 

УшЬяхнг Ѵ9Г0 рп^иЫ , рго ні 
€ш^и9орШ9ттг. *Ех^іЛ;/(і хит 

ЛС€ПІ'^рГОрГйІ ІІОъ у.</. 9ХІТЯ Ло, 
€М^І^С90Ц , 94І9Г9 ІіУгиШі 

>»Ѵ^ ( гмтот ѵмі- 

^«х/и.ргхГ.тс(і.еѴ(^і^уи<і^ ёіо- 
со-1сих..і«гас(1. о^^яп/лщ оіогя^ 
іо. Мли ^.21.41.1. 1^ т»г а/хтХ^гл 
м^йіптщхЛ^ц ) вГ 'Х/і- 

П9лт оІосяЬіі лик л^гісоШ (ои 
ѵіпііогіУнв, а« і.ілссі. 

00 7*р 9Іослѵі, Жис.ло-д. сштйй 
ЦІ^Ъ Я0Г,2^П9іІ.І»Лс,) 


Ь*9Ят ІІ0СЛФІ9 Арі* 
с)е(]іга$. Л0ш 
а. ^.а;. лі^уітІЦ ткГ 'іяіь%й 
^ рГА9иПГ9 А9СГ9І0 рН 0ПІ9-49- 
с^9Іо О Б I Міхитп. 'ѣтпШт/і» 
ргоргІі , Ло іЯ/кр9Г, ргйі9Г9Л кші 
Ысготыиит сдріо , 6о$ ггасіог; 
Жис.2^1.. ѵ.іо, к^ви$ 

^гя&ит ропі^Ьас ок. 
рго [пИтп^іРы сопхгд* 

гхгІіЬі.Іісиі і^ѵпгш»мУ іхі* 
^^(10 «Г. Р іті^оы «$ н. МлцЬ.т^л 
■ѵ.р. пико 

ЫрЫот АлЬііеі туоЬдялз.ѵ^^^ 
і ^0(шй іопііііпі 9 еиі о^нілт 
іоАото. ал. а^. то о.А&і 

Ц. Ѵ» 30 » І7П^0»(ЛіЬ[з.рІ. Д0Г.2. лЛ 

іпАіс.)7Іи» ітчохіаь гоААЫегипі 
вр$роит. 2 от.Х.г 6 і.'ітпІ 0 й ді к 
А& 0 Г. 27 .Ѵ.Ч, іопііті{ІіНш*гі 
хіЛв7«г іи^д)іфі^0^і^н I Адіб 
•Ѵ 9 П(к пдѵі^іо /огоЬлтнг, ізіиг- 
^ті оЯ яотіпаііуш р 1 §* т» 
рагс.а.г. а6^. д потіпдііѵв /!я^ш 
іт^ыік1&* о. ал.іп^.раО 
В‘ІшАдіш{ит.Жие,^.і7» К«^<* 
0 ,Гопс (ІіИгіЬио. а.г. 
а^.)(^тгхЛі;^«^^лі0К* АЗлЗ‘і^ѣ 
жкц^Ф^ітчпй §игп7і тіии уіш сш^ 
•П09 9 [огіш АфгіЬнп ок іогулт 
шдтит, Сотроякиг 9 Х (І» 
хЛо^сі^д і,[отіоАіѵЫо,^ п 0 » 
тіпе х?,щ( 01 ^Упц до, ^А.^опц 2? 
л?іг,^п,Аягог/Ьгхк. ІСП 210 Т. 8 ге 
А ш ь оЯ ^ѵіО-с^ігпд «Гл 
тітооАет рог/оіѵо. МітШд^ 
ітр<гсіо. сопргшкиг оіо^лупог . 
сыт (Зопігіѵо , гдгіШз сыт 
см/дгіѵо. Котдп.и. 8 . 
(рап.ргхГ.аА.^ 
АіРгіУыкіемтртрисіілхо. В* 
рке[, 4 » V. Я 8 , І9М ^9^Ш$тя^ 

( ргхГ, ад. іп6пі(.| -пА 


1^ 41 

іаклЬімг, ^моЛт^іімі 
а. 2 .а^./<тД»> щ и, а. 2 . 
^А.ІIпрс^я^ 3* 

*Ѵ^«. /л^И'т 7^ /44 ’^»%,ітріг- 
Т$ліпоп ЬлЬіНіи К 9 ТП 4 Я.і,,ѵ>іі, 
іі« 71 /іі^с^І? (/.уіі^.аог* 2 . а А. 

СіЬ|.^^^і^в-/(|И?/4<» ‘П^(4у!ищ^9» 
яіі^ио/іітрігіілт ѵоЬи Мо-> 
рию ^ігішліі. і.Т^іі‘. 2 .ѵ,, 8 . 

/4і^І4г7а/ (аог. 2 « а^. 
іпЯп.) ѵіаилѵеЬлтш ітрші- 
тіѵоЫи. Епаіій^і іімрвгіі гО- 
іікш^ рто^ѵІЬхы^- (ііея~ 
тш Л’^ж»/4» Ф і.рІмг,ітріг/. 
ІІат аС/ еЯ ЛрМоп^шйптм- 
імЫШ, ^ попля^ешг пф *Ат* 
2г«іѵѴ. 5і.^ 4штш чрд/'/сДс/ рго 
Яіііс} Кот.д. }. *ёѵ/4і- 
•тЬІ^ші щ, Гасі1І5 асі ітргг< 
рсп^\іпауі^11ія».б.гі. Гсгщаѵс\г 

^Іф ѵЫйІНГ 7І0ІЛП ^ШЛ(Лі9 

ОилФпіт •ѵіті^ліілщ 
пн іІіфпнпі ,ра^ѵ^ сйріцтиг, 
Тфпіінг іг^о Ыс а* 

ргоргЯ іікшіиг Л‘/4і^- 
^/сі^тчі» Ві^кле 
[тпгІ;^гиіПіфіліл. Оегтщ- 
яіс^^сгасгп шіг^^ п«еИ^- 
^/4і сга<!о,4с(1о. Ьис.і^. ѵ.^еі, 

•П9 ЦН '5 (2д 

фп^. ргл[, лЯ* іпМс,)фІшт Ьфш 
тіпІ 4 ріО(іі$ ? Мліш. іо.гд . «тѵ» 
Л (^»р/иг.ргзсПз^» 

(СцЬі* ^ ѵ(фіь ^иит іглііЫігіпі 

*001»АІМІІІГ,2б,'Ѵ.4§,6.ІІшщ}(іКІ9 9 

( рай. ріасГ. лІк.) /4і. 
0С{§ лрр^оріп^мл/ѵіі , ^мі ті^ 
рго^іс* Ём(.аг</2. 

4 іі сьшяунуля ш ІГЛ(І€ПШ іп СОП^ ' 
ѴіПІШ* ВіС АЯоГ,22.Ѵ.4.. 'Э'^- 

М( ^ѵХ(и^і»ітл4еп5 іп саг- 
евгеі і/сЯ. сопфсііп4оі» ішрсгГ. 

тс^і^Л» тт^іЛ^п» 

щ/і П‘ ЛЯл.^, ні <рѵ>м^ 


А І. 

ітаМлі іп снфо4іат (сН^ 
сопфсііПіІФі.АЯ^б.ѵ.^.’яі^і^ 
(і-рі ітрсг/, ) 9ШТ9ІІ ^оЛ«/г« 
вІ9, ігл4ІіВа( еіс/ігѵапал.ѵт^ 
рго •хп^ѣЛі^пио % а(і фог,» 
тот \^опо9П9. Гис.'о^^Лмм* 
Млі і Ь,2б»'ѵ<25*Чі^^^ Лйп» «итѵ« 
ргоіат ір/нт, Млп.Ь. іо, ѵ. 2 и 

/“^0 

лЛа^г л? %іѵл^9 , ігасІоіфліог , 
{гаігетпісі. Млгс.і^.^, 

Лло’ып (з рі ‘ «в ош/і^ 

^ІЛ»ІГл4оПІ ѴОІІП соп/ёфм.]о^ 

Ьап,6.ѵ%б^,ііуіц^ 9 

(раг(.Гіи.і.аА.^«^т«і'4 (У ^мі $• 
р/мтрго4ішгш еЛоі, рг*с. аЛ. 
'г^^/VЛ|і^04* А3.і^,2б, 'гз'^^сД- 
ЛіцІп[4лі.рІ,рш,рххі»)ші фѵг 
аотр, ^иісхроСасгипілпіт 
тас/мас. рІиС[^.рсі€ 

9СН9НІ Н- МЛГС.іуіО, 

хнояо #1 

9 ігл4іифпг вит ропг 
гфсеі, ^і аи^тото лЬ^$Яо ѵі» 
4е /лр^^ ЛіЛіх9і9 рто іЛі^шнощ 
а.і.а^. -зта(^|^Ь^й^. *'Сог.и. ѵ. а« 
от^іЛи(зк 0^19 тні 
ІЬаіищзі’'^рірЖіфсніі ігаАііі ггѣ» 
4$ііопіі,гі(іпііи. МаііЬ г5,20щ 
тпт •пОіоюш 

іаіеша тіЫ іглШфіщ. 
Ыілгс,і^,ѵл5.тл^\Ллхі ІГЩііЛііІщ 
МаІіЬ.27,2.0Ш.^іЛіі^і(3,рІ,ЛЛ» 
аЯ, Іп4іс, ) 0ШТ99 ЖВ9ѴМ ФХе^- 
та , ігл4і4ігмп( Ротіо Рііас^ 
Маісіг,27,і8.2^ (Р^999'ЯП^ІІІ9^ 
ц^9 вИ?7С>« вХ ІПѵЫіЛ ІТЛІІІІШ- 

гіті €цт,г,г,гСс т^іЛ^он 
Ьнс.і,ѵ, 2 . от^іКоио (з-Р^ 
а.2.лЯ.іп4іс,] 4/4 ?» , ртоиі ігіф», 
ЛиіігнтпоЫі, аоі. 2 . ітрсгаг. 
'ЙГ^'5'^. Е/а,2і,ѵ,7.Ьмсл2.з»щ 
хе*} п 'йг^^*Г\[/.)^я^.аог. 2 .а^* 
іиЬ) .) 7 ^ 9 и ітм4ас 

шхшЯфш 


А Г 

ШлВогі. 

(аог.г.аА.іпбші.^ж'Піѵг»» -я^ 
«к(М«і 1 ГЯІІГ» в]и/тф4і коті~ 
$ит 8»$л»л.Мяик.і9. ѵ.^. о і§ 
^раг(^0[.2.ад.}«н>т»»> 
^міа$*тргоіІіМіір[ят. Сяіа. 
V. 20 , і«н/пѴ ѵѵЦ 

І^ѵ, ітяіЫі$ рго то. рпеі. 
раіГ.'В'^^іАЗіі^іу ощ •ЛцщЬнс.жг. 
^Л2. ям} А* і 9^^ 

Шо-гщ. ѴА Ьотіпірог^метргФ- 
<^мг.х.С«г.4аі>«к іш- 
ргя[.ря 0 ^.ія$ 1 и . ) 
’іцв-А», і>і«г/і і^мІ$тмгрго- 
ѣш I Е 9 и м. Ьис,ріѴ.^. 

Гр”*^ іпбпіс.^ 
^мигпт оЯ иі Игяіяіт. іш> 
рсг Г. раіПяя^і ш •%><• Со* 
гінгк.п. Ѵ. 2 І, ы грят > м ^ 
•яѵ^і/У Аті ( ія»р«»/і ря/.) 
яяяоЯв,ятАрго4екяімг. ѵнІ~ 
%оия ѵогро , ^мл огяМяоиг. 
Еі Ьлс тоЯ ргоргія Ьц]Ш ѵогЫ 
Ріпфсжіоь рог ргоіііііопотѵв- 
гі ігяіііі'в оЯ Іупоеіі. ^оеіоі. 
ргхС.ра(С пц -гЩ, 

Імс.і^-ѵ.б, ’оігі^^ 
тят тЯп ггяЯчя оЯ. Айег.г^. 
Лі,Аб. ^агг.ргхс. 

ра(ГрД«мія./«»я.}гі^^2 а 
€оттео<1ап ^гАГіаСм. аог. ь 
раіГ щ( щ. Мяпк. 4 . 

•V. 12 . $п ’іяяті юи^ііф^п ,]о- 
Ьяапот ітяіпыт оДв іп егфо~ 
оНят.ііЛяіік.ііЛ 7 ,-п*% (о$і ям- 
гт «мГтпифіС отпія 
огЯЫ ігяЯия (мяо « Р а т к « 
тооі Яот. 4 : 2 і. 3 ^ 

9л •а^іг7яру$‘іі. ч/мяр, у*і /гя- 
Ячш (місргор:вгІяр/тя 0 (Іг 0 і. 
^вВяп.ц.<1>.}6,'1но ^оп 
( а«т. ра0^ ГиЬ|.^ т*Г* ‘(а1Ы«к • яо 
ігяЯогіг'^АІо.Шге.і.і^. 

^ т» (%|.раЯ)іц^^ 


А'« • *») 

ті» ^Ітоіпіш » роЯ^ІШН яшма 
ігяЛош (міі^окяяяоі.АЯогол 
ѵ.^о.яі^Іфіні (раПіа.і.раіС ) 
тр ѵяітспЛііАфто^ 

соттепсіаіиі {гяііл Огі я (г я-. 
‘ігіім4.Шик.2Фаа.іііі( ^іи^рФ- 
яг* ■о-9^рА9>І»гл*(’}.‘у2^.Гис.і.- 
раіС^ А/мм Ьотіто ггяіоінг» 
Імо.Аг.ѵ.г6.’а9^^'(щ0ш^о( л.рІ, 
/мх.і. М|0С) Аі ігяіотіяі ѵогк 
Л 2,^1- рГАО.ря/'. 

Явгічтиг явтоя чо^іооц м* 
4,чІоАппа (ііѵіііа і.Сог.и,ѵ^т 
ііот ^^а(^поС!Г сІоАгіпа Ьіипаі- 

Л2,1іЛяГСі7Л. Я^уЯЛш 7ІІІ ЯЦЬ 
^іояг ій> я# 9 )мі 9 ямі/йм/мігя> 
ёиіфпот когтят. ЛШік.і7М. 
гкт Ф^2«п» тЛ я^аоСоте^м» 
ігяоііивпот яиуогмт. пя<г^в~ 
хо^уііі!і(^яія,а рапіЬиа іі*« 
<1кш.і.Р/х.і.і*. ІАро^я^еіч^ 
Ф(^пітѵ(ип іяцрв^і отчх*- 
“р ^Й г*-, гиіітргі в^іі ох «я* 
оолоНя тю^гя осяѵог(яшя* л 
ряіпЬшігяЛіія. 
р^іот^^аі,оз(р^ім^I.Лвтл|.ѵ.р§, 
4і 4ое9І^кко( 2 ./ія^. а.іяА.ія- 
бое.) ясг)^, А^-явК^щоггщ (/і 
(іпі /ш^.рл(('.і>иііе . ) 
ргіо7 ЛооііО оі,(^ гпгікмимт ог ^ 
рпгс. ай. «ехА'Лхц». ргс(. раШ 
вег А/А^мяу вщ тМь мяо/в оЯ Про- 
іотііі ш в рю^^^ОI^ Ьмс.б.іб.ііі^ 
^яівтіят/міе 
ргииі$ГіАЗвг.7^я.5о'т<а^}к- 
гщ (рогЛі , ем]Ш ѵоі 

ямясргвіНо7іі (і»іяіег/оввгіі 
/лві і/Ік.а^іовн іяі 4 япи.ііА- 
ІІОу ОТЦЯІІО. «ех^м Ш чргвіЯ» 

Нф, ІЯрМлм.Ц. 

Аіжччі І,(Л р*^)аПи$,яР* 

иі*ртітя(уіикя. ѵоікскяііі 
Шкг. ря^ШіІЛ- 

И 


ІМ А ^ 

/іитіЦф) ргФргіЬ \мЛіуи/^кім, 
уіі/. Ыпп^ноЛ^риі і^орропі- 
ѵіоііПіЫ.Нфоі 
Л^З, кті 9%> ^ящі піх^ші • /ііпі 
* ітХщ^ 7г»^л9Ш9,(^ пняс ^иЛ’ 
{ф]ш лиЛ іѴітѵетЬ сЫіѵі(сі^ 
Ті, ргог[Шш саиГа ^оЬ.ід іб* 
іи* сіх «іЛ<» » і^ір^рілипш елн/тт, 
4рилт псп іпішйі^еЬмтп іп^. 
/іі^мѵі. рсгпа,Гирр1ісіит,у7г«г 
Міігаісс Іо^міпЛ ііпіті ^нМ- 
ііит/іи ^тргорлпл щно^^аі. 
ісіЬіГѣѵЫішш, рсг Шііопут. 
0^іШ»і»ТЬс][а.д.§і7ічііікІш «• 
ршпіспі. 

о/і7. и^у^і штш ^ліш гэтід;аг> 
- 9 Щ • чпіі лхФтпі раплт 
пспш, и1ііо.ѵіп(!іда.иІ^ог.а5. 


Ѵ»4-Л» !Ц^сл>^ 9^ см%Хлеищі , щ 
Лжщ еіх ііштѵ I ^нст ,реЯ^ 

. ^тт/ліѵш іѵя^і шхтлті^ сП- 
ііо поп рѵи 'ѵіѵоги сіатл асіо ц^цср , иг •ѵопілі / прсг ѵоз отпк 
АВліДілз олтш^^щ^л іѵпі [лп^нигшпотм, носсгиа»сап. 


А I 

уи]ікііНЛтц ^іх«м(^|Ѵеі^ (о* 
йи5, ІТіЬміШГХ) Е о,]оЬ,27* 
ѵаз. -яитш^ ^««мі»Р лт Е К ум/?#« 
а^Тіію.^.ѵ.Е. « ё 

яе^'ГЩі * о о м 1 N и 8 ]м/іш ум* 
іісх. ЬошіпіЬиз Млпк.з, 

ІяІЛ$ІМЯі •§ лЛкЯі, рЫі$ 
[ирег іи]іо$ ^ ёРри^оі 
ѵ-д. Л»тм9^(^ ш хмщ» )и/І9 
ІіХ поп іЯ ро(іія, <реи9е/і^ёп іі^ 
хви(^ аррагепісг |иАц8. рЛягсі 
г,ѴЛ7‘ С<т г(діХісщ Лі^дшоь 
поп ѵст ѵо€яшт ]ы^а. Млі- 
іЬаі 2^.'ѵ, 29, ё^0^9 ^ <рси9іі^^ 
•п7і вІ9^ри'ЯШ*$ Ііц01ё9 « /огІ$ 
^піііт лррлгеііі іи/іі, ргоЬиі 
М*иЬл.^лд*\Ы09і(р Л « І9ц^ ОШ» 

•гНі ёІ9 , рсггЬ ]о/срі?т^ 

тлгиш о]Міі ^ымт с][и ргог 
Ь$а. іппоскпѣ МлііЬлз.ѵ*із» 

ёпыііХ^ іф* ѵ/^( тт9я1^язФ /н 


Ляіш • р§{ 9 П$ш$ іятшлшпшт 
л4ѵсг[ш фнт ѵеі (спсепйаі^ 
<Ьп)па(огіат. Нс{оліі*іщ.. огы щ 
Л кцгш^гЛвспі $ёІ9І/0ПішПіЫ іил 
4 І»тшиогім, о іпог$Т В»]ипМо- ■ 
Ьгфя ѴйгШіЫЬі, ре^о пи топ Т 
ИіЬжйл ѵох лтЬи 

1»Лг&ргітл /гопів'ѵіівгі поП‘ 
ШіііШгктЛ^іиЫгі^У^ ѵсі 
•іач 'ёіігИ/ііПУ: Моі іоіе гссс- 
р(05» $ёПі/л Л піѵігЬшШіг 
ропііит рго тоге іпПаі: »> сит 
СопіСь ёоѵояг С9г іі*щ і«і ' 

урё9т9г Ьи іпіт то$ с Я рпит, 
$іс НсІг. рЗ^Ь ѵігіішг соп* 
іиеси<]о^.5ді».5^/. і.Ке^лвлВ. 
иЫ ѴіПІШл і.хх. Д/- 

лои(^еі4я ««в^)иГІиі а ит.і.^о/о. 

д.Ѵ 7. І ТГГ/бГ» тіи/ ^ІКШ99Ѵ9ІШ» Зі* 

псмііа, ^ні сх^сіг ^и/іпіит. 


<іиіи<, іі^иІиі ]ци5 <Ііѵіпі сха- 
ікос,Ьнс.хо»ѵ. 2 о» ^Іохібсагаа 

МлпІ9,ів»ѵ,*і.$, 7871 ёі ^іцим сЛс» 

Хёірёірып9 Лі ёщХі<^, іипс 
л^иІіоЬнт /існ( 8оІ. іаііиз сзс 
|иіЫіа С и к I $ т I ітртаха^ 
Кст.І,Ѵ»і 7 о сяёТПЗШёёЛ 

^цотц * іи^н» ох р4о •ѵіѵи^ 
)и/Ы$ сх іиЛісіа шЬаегсоіс, /» 
іоЬап.з,7»^оЬ*і^о,щквіогі цірѵі 
Лщз^и г^9^)н4иіит томт у 
/інт оН. Лц^іёз я чіг агаиишу 
х^Ыілі,)\іі.Лр1Ьі/‘.б.ѵ.й.І>п 
іоііи(ді4ё^,іюе мітлірннт оЯш 
ЛЬШрл.7»щі3^ікіі Лі(з/иё9ьрУ0мі 

л^нішро/іниі. СоіоЛ'.^'.ѵи,^ 
лѵ^ё$ 7* Л)(^ис9 •иіІі 3«А«іс ^пс- 
Л;^4е9^, 4отст)ШрГ\»и ОхЬІш 
ЬшглоіхвА^Ліщ§иё9ш •пфёттияо 
)Ш^П^0г]игІ4, 

А&ог^ 


I АІ 
ттгя'іЗуні 

тічі», Іьірія*і1ш, 

Акпі тМ к» V ««»*»< 
лсіе^іят ші $ц* ^тѵт , ^ 
ятт ііт*яі^і^ортят ІЧ ^п- 
/ІШ 4 к Ьспебсегкіа ІіЬегаІі- 
^ ег^раирсгс* ж.Свг.р.ѵ.д. 

* гФп^ МлиЬ. і 9 . V. яі. ]а(Ь(іа 
щопеС н ж 1 1 т іпоЬі5ас<)иі- 
Ііга Дяв. 4 .'і».в-^Іі 9 »>< А»у^*«г 
Актіятіш, гтіОіШІтрмілі 
{и/ішят. ЕіЬчіфгілѵФяя- 
ятг |и№(іаб(1сі. ѵл. 

^тіл егфМйПіч елт 

лррггімпкыяі ^ /ІИ, ярриеяяі. 
{иИісіа 6<1 гі • нЫ^Аі іЯ^чтЫ’ 
«аи ті]тпЯ% вииряіі. {иШсіа 
Х>сі К»т.івЛ і* «мм Оятрл 
ім іят сгчішяиіт ітршяиі. 
Ии »Я івяіііѵш і//и$9яш. ѣ, 

і^впич 9>* Ашіч / • Яі Яіі ф 
/йвптяг ]Ы^иія О в і ія іо, 
пчтрв С Н НІ 3 т о.ошпсзоді 
сіі рапсз • ЛЛяпЬ.}. і/> <ѵз ч(»чщ 
отяи іь^ішпшки • ітрі/п о- 
' тічт іт/ішят, Ь.в. втяи о^- 
еіі рягш^ ѴігЬтт пя~ 

ріігі Гі/гтіяг Ыс яЛ 
Сія/іп СіІ*/[ 4.гм7«ѵсшаі КІі» 
дірпіз СЬпіііапх : Мяпк і. мо» 
(40и(іі^ві іі іммг А 

Ьіяііятчрч/і^яяя- 
$яг Ьвтіяи у«/ю/іа еяшл, кое 
вЯ, ок]м^ягяелрі/ят, ^яяііо еЯ 
Скгі/Ііяяогит. |и 1 Ъііа рго )и* 
Аіз рогяшояутіят /огтя, я. 
Та. і.у.гі А »1і Л|(р^$00|^ощ 
я^, іо ()иіЬііз [сіі. сЛІк иг~ 
ігя яоѵя іи( 1 іііа к. о.]іі/іі ЬаЬі- 
ааЬип(. ргв іді^ячі- 

ЖяяНя^е істрогк.ЛікішяіІАІи- 
й^(ісо,^ие.ю.я{^• і ^^ягЛясяш» 
С рг«Па< 1 .іп(іп>г.^ ітпір,іВіяя~ 


/к І , І9І 

іот ѵоіояі [я^феятя/в, к.вщ, 
Ѵііояі оАеп(!еге Ге )оАит о//в. 
кое [ія[я Нот ѵогкят ]ясок, 
я.ѵ.яя- яес^і/яО. Ѣяе,гв. ѵ.г/. 
і(сЛіііо мі\ля^гісс[ рак.різеіі 
Я&.рі ІГЯ.) ІсштШІ, “^ОІ і/Иі,^ЫІ 
}н^і[іяік ѵог ір[о$, к. о. оАеп- 
гайз іиШгіатг)а^г«м.ІІ#і0.4> 
яиг[.і,чят^і*'^іт'п» Аі(уііѵ»^ 

( рягГі ргв[.яЯ . ) т*а с гсАі 

ІЯ оят , ^ті/іфі[еяг ітріят, 
к. о. умі ]иАап) ргоАиЫіас кя. 
тіяот пмягЛ акріят, )^а(. А* 
ышяп», кот.і.ѵ.іо. і Лз А* 

і»иіві {і^/т/./ые. I. яЯ, іяііе.) 
яЛ/кикі сія яі^/яе , рош,^ 
]м/Ь/іеяЫе еігсятеі/іопіт еЯ 
/Но. аоіШ. І.аА. іАмсѵМк то іі 
Квт.І.ѵ.зо.шо аяяЛіп, СгЛтше 
іЛяяіяп ( і./Ь§. я. м. яЯ. іпЛіі.) 
^нвіѵвеяѵіо ,ооч(іят /я/іі^ 
еяѴІі.Ьмс.7~ѵ.Я9, іііхяітояя ( 
рІЛіг.і.яЛ.іяЛе. ) -пі %п]м/іі/[- 
еягяяі, к.і. ]и(Ьіт сеІсЬгагапС 
^^мIя.рI«і.аА.ЛА««««п^ т іі 
рххГ.раіГ Ляя*іф(чч жіяя^,/я/Н- 
реет. Сяі.я.ѵ. іб. шЛкмжгщ ( Ь 
ря^.ргл/. ряр. іяЛіе.) 

*І ЧУ** **I^*^^ • ***** /ярреяом^ 
кото ея орчЛш Іо^ 'а. АЯвг.і}. 
Ѵ.ір. ытжтт •яыо о чпгЛія» Л- 
ямяпцгрвг княе ^яіѵя егеЛеяі 
яЬ[оІѵииг. (ро 1 .і. ѵ.4. мг»ц ы 
Ах«И«1&|, ( я рінг. ргА[лЯ, 
Ьібіе.) ^іііеыя^ рЧи^отіиРі^ 
/іеяя^.Ріот.з.ѵ.гя.ж*9фі(вщ*)т 
Цшчпф Аа«иА!|[(рггГ.іпгіп.ра(Г) 
яі/^^тяп ^ІУ**’ ^оВіртоЧ 
ііияг ріе іяріреяоі квтиіогН 
як/^ орегікмі. р^ѵ ра(Г. АА- 
яімт/ші.і.Сіг.^сіі.4 " ЛаісѵяА 
тіІТ(р ЛЛкоІія/ия/ , [і 4 поя ри' 
кое зыріреяіш (мок &ьт.6.‘Ѵ.'7* 
• іяіі^яоіоі ішішіотч {.}>Р**І’ 
N а • 


19^ ^ 1 

ёи^ 

піт ^иі тотінш еЯ » ІіЬсшпі 

4 ріссл(9, ЬмС.іЯ.Ѵ І<І^Щ0іТгСщ 

РЯГС. рг«(. 

ра(П )ііі твт «І4(5» лі/і*Х (іі/с$9и/іі 
^и^И/^€Ліш іотнт /іілтлоі, і. 
раЮ^кмѵВ-ішпіГі^^н/іі/іслш 
^МІ.ЬНС.7-Ѵ.^І-І^М40^ (і 
лог.і^арі )чпф{л,/і^;/фірсміл 
ёЯ /арііпііа м рйи /мы. Ь* е. /м- 
ріепііа В 1 1 )и( 1 д Гиіі а^ил 
арргоЬаи & ргасіісаіа а ѵігы 
С н к I $ т X іі/сірніи. і.Тіт.}, 

•V. іб. сѵ ]цР^~ 

реліш/иіі іп {и 11иі$ 

ёісс\лт 2 іи$ѴеіЛи/мм. і.Сог. б. 
•ѵ.и и^л і^іксмві^цті ( 2 ,р 1 .лог.і. 

ря//.$пЛс.^ с» Т^0>С/(^2( 7Г еГКі;- 

в4»* Іцпі , /е4 іиРфші еР’и іп 
потіпв ОотМ^ е $ и.Арос. 22 , 

7/м.о }ішш(^^іха4М^’т (з-Гщ- 

аог. 1 . раС ітрсгах ^ 

/ІтеЯ ,]нрфсешг тёЬие. 

ЩЛП. 3 . V. 4 . ііжм( МР ^$Х04Л^Э‘К( 

{ 2 ,/т^. аог. I. раП' ГиЬ).^ с» <п7с 
А#'25 і{ г*, нііирір€ігы, Ьой #Я, 
]аІІ05а^поГсагІ5 ^ рпгсііссгіі 
іп /вгтрпіЬш іик. Сші. 2 .ѵ.іб, 
4К4 (^^р^^ло^^.ра^/, 


А I ^ 

ря//. ми» ) вх /ёгтФПіЬт шпіт 
іыыіирірслЬігы. Кот.$. ѵ, лм» 

*1 иТ^ё рІ(€Ш Ш $1ХШМ^0ГПЫ ( 
/іп^./т.і.ря//.]7ттпі^^^*х »• 
регЛш Ьрі прп /нРфемЬпыё 
ийл еато.Крт.лаз.йі тпагпц 79І. 

ЬхОІМ^ё99^(3 рІ/мІ.і.ря/р 
іпіііе.) цні и^ію ргл/Імпг,/і^» 
рсшЬипімт. дк9ксим(із/к 1&> п 
Гсіиспііа аЫЫисогіа. Пёт. лі 
ѵ.іб. й $ ^ 1 кмм(а(зц я4 Імрі/пии» ^ 
пімг,( ^им /сіІ,ВіШ ;иррі рго^^ 
пипіЫі егй4іпіпіп Скгфмт ) ' 
Ь.і. л4 /іпівпіілт яЬ/рІшоп» 
мт. іит Ыіт <рио4 1*хш*апшщ 
ІиШхіа Кот. /. 1» іт . 

М9^^»рег тпішуііриілт.}\іікі^ 
ілс2іІОіКот.і.4» ІрміІ 
рв/им •окч^мЗ^, Ш)ир'ф€мііо 
^ы сотрияшг. Іех пашгг^ 
ііл р^трслг отпіл Іер/и 4вп>М 
твгяШ тлпілгя. Ядт.і»ѵ.іЖт 
•ііші 7» ^ Ітурёг*. 

•лі^ ^иі/мп Пеі іортіоі Ь.с.іон 
ігепШііГФі ^мо4 ригфсгііі 'іап 
ѵосяяр. ^ікшёвріз/рфк м» 
ПС хпЯпскіа 1>сі ^сехсігпи €§• 
гштдпіи с^хісіЬи) НрЬір^.4/^п 
ві ^ ^ 4 іѴ^’гп амІш% 


ШІА^'яіпчіХеАТІ, иіінІН- У. Мші^икт ргішыігг^ 
ролитиг ехрал мСнкізтим. 
к.§. ш ітришм поЬы/м^іііа 
С н я I $ т I , ^илт /оія р4ш яр- 
ргекішіітш , яЬ/оІѵогетнг , 

/м/ІііІіргопзшГіягітнг.ЯЯ.із. 

Ѵ»39» €ѴХЧ^Ш»І^ЦП СѴ т4 РО/СМ ^/к04с» Л/ифІ7Г{4» ^СФЫШ 

ршпмі ^кштЭ-Ішаі ('аог.і. ра(ІІ 
іпЯпіХ.^ поп роімфы рег Іерет 
Мо/іхіи/іі/іслгі. Кот.з» ѵ.і. 

«вмй%7Г( ('раг(.аог.і.ра(Г) 


пясиінт ( /Ыш ) /ілімгя омі» 
іш. иЬіАроРоІш ь XX. /ісиіт 
ИеЬглят •ѵосот о.^ *. ^ 

Раімга /ем сог)/ЯшгІ 0 ѣеі ѵёт- 
^іхсии({зіь%ф.ЕНС.і.Ѵ.6. %<пм> а 

СѴ '?піпці 

^ іха4мр/(^ег , ітапі яміет рм/Рі 
ятЬо , ятЬиІлмеі іп отпіЬыя 
тап4яш Ряіиш ^ом 1 N^• 


с« міфшмі, /ирірсяіі ия^моех ргіогі уосяЬніо ( сѴтѵЛ^мг) р^ 
рІо. I. ра(П ^ікшт^пп/са^ р ЧУ*^і^п. Ыиііі^мпгнг тяпеСііы 
іггц» МаиЬ.Х 2 .ѵ. 37 > I 4е тогіЬш рѵо Ыры тотяШ\ 

Р4ум9гшіікш*ё^7р( лрпі.^іа» \роР$гт$ ѵпё тяп4я(п Л Г4- 


итящ 


А г 

. птопш» тапсіаи Ісрі то»- 

. Ь$.В,дт,2.2б.Аіхм4*гпц»^іч»І^- 
ІШісапо.К9ОТ././^«««< Іи{^шоі9 
лі ім]іі/ісяг$опіт «ѵіѴа* 
V/*, ^ікаіяі л4ѵ. іийсТі/.а. ѵа 2 п»- 
. 4 ііияияі 

^ регяпш й» тсгіго 

; Ънс,2$‘,ѵ.4і»і^ п^і а4* Ахаіяі, 

С$* ^нЫіт тегііЪ, 
у. '' | 05 (іісо » ЛГсіріо еотгоѵіг^ 

/іат. Аіщ0іТЦіыііулА^^-І9^хіл 
Лгі/1.і,ЕіЬ.е.^§.І.Акаіл9Леі- 
^ Ітг ^л^і ^ 

тммрА;^^гщі9 Уф^ілт 
/ёСіі , О* ып^илт ( 
тЫіяіог рлгш ііЛікіпш лк 
л^ияШлит тіислі. Ьме» м 2 , 
Ѵ.Г4. ж /й /(^тжщп Ліцігіи/ 
>?/(^$ $ ^ли тшѵоЫі сфпрігиіі 
рцкісш ? АН. 7»зі* ж л ѵ^гщ “ 
^ і ^9іІ4 /С-» 

€ОПр»ші(ргіпсіріт(^ІиіІісщт} 

, , іиз сІІсо 

сошга а 11 ^ист. цл!(і Исѵаііі 
^ ^л/гд.соос1сшпо. Хмг.д.і/.^7* 
#«ч (а.^/.ргасГіт- 

ре^а^л43і);|« свп4ітпли.Т.іш». 

^ ЯЛ>і,\лдІцді7чАнзі^тяііиМліІІ9. 

:і- лФГ,ім.іп4іс^)тші ша4тіыі»поп 
'Л.олкетпарііиЫсиІрлЬШі. а.і. 
рай^ 4 р^тг^Ѵ^сЭ-2о/ п$ 1} соп4$‘ 
$опліш/и$,Ьис.б.37» 
‘^У^«Э■«л(а:р/.ао^л.раЛГиЬ^.) 

сопквтпліі [нігішХѵл* 
1. раС ^ 

€Оп4шпаЬог.Млпк^г.з7* с)« 

•ли» Лві^г о:к і0с^Л^ИкЭ*і5а^ ( а. 

'Р^Л’ ^ 

і>к гмі соп4ітплУіги, 

( лІ{і(дц<^поп мЯнрілшт) ш і 
іі іп]ийи$.іпіяиа$ 2»Еисаб,ю^ 

• с# ІУі*Х9» ^ сѴ тп^Л 

кі^п^ініь ^н{ I» и щіпітл іп- 

ч ^ - 


,Д1 4РГ 

]Мрш «Я, 9$ілт іп гітлінлш 

І.Тіі.^,Ѵ,і8» ѴІ7І( ві^/кяр 

(мт$Ф )/и/іш рго іп]нРш рлрш 
€[І,Рри,пр,ѵ,і3^б,, «7 К(Г* 

«X Б о м 1 N Е , Іпирл {ипі /»- 
ікіл шл. / кІРІГ 

(іпЬіптйі^с^^іксіЙ* ^^ог.2^ 

ѴЛ5. ЛРЛЩОІР (Ажш іпф’о/ м- 
ж^Л, п 9^ Мжяр , п]и г» 

геШетт /мФигатріопиогмт 
іит /ирргмт , іытіп^н]Ііотптш 
)ий^,/я/^1^.7.Р#4 
2>ѵ,гд ^тт^лр я^жфц^іп^нР^ рЛ» 
іит'ААжІл ФП ж, іпіийігіа. Імг. 

Іі,ѵ.27» фі І(}Л7Я1 ТѴХ лАжШ 9 
{^іпіі.о6уіШ) ^лі орітлт 4яШ 
$п]'ирМ2.ЬнсабЯ, тфр Фіщ$РФ(^^§щ 

ТК лАжІФЦ ( НіЬтяі[тш^ Рго чщш 
ФІ»(ЗРФ/^р яАщ^р, кі^іприсгіт 
$п]ирнтЛкЕисл8.б.жсА'*іі^9‘ 
яАхіяі» Ь. іш к^ііі лАцзі ]и4іХ 
іп]ирш, шіийит Га^иш > ріс» 
еяіит, ИіЬз. ѵл 2 . Ѵлі«х Чп(лл§ 

ТЩілАкЩЛіЛѴТ^РьрГОрІіІШ ІГШ 

іп]ири еогмт/лВк, *аЛ«і« 
іа]\іг\ 22 Жсю,шт леей/, Млп, . 
Ю.'Ѵ.ІЗ^ ОПфіАжЛ ПгПОП^ЛеІФ 

$іЫ іпшгіат . « тіГ ^ 
ж^іеш^ііНрлл^кФі. ^[НІ ишнт 
/лті{мо, ттхпі /лекіп]нгілт, 
Со1о^4-2$ЛНлЛж^р(р2ГХ.прТХ^ '■ 
) щ^/интцг Ф «2<'«чвѵ (і /ія^ 
а. 1 . а^ ідсііс.^ ^ні іп;мгілт л» 

Іік іпрп , іщнггят ійлілт т$» 
/еге(, Ь.і, тлЫт косЫ іррт 
гЫипЛлЬк лніотят» Сопьет 
Егоѵ.д.і 2 ..А(іог. 7 > 2 б, пяіі іАт 
( 2 .рІиг: ріаеГ.ігарсга(.«^.} 
^^чЛасі 9 ШГ лЩ лІкі іп]мгіл 
лЦкки^ ?мі.цвы» поссо,Ье<к> 
Ьнсао,*ѵл9> іНр ѵ/і^і 9/*І 
хпН (зІіяі»рі*лі^Лпкіс.^)(і^ . 
рІлІйпіЬН ж4ІХ(іс(. аоь ьад;» 


4 


1р1 А I » . 

щ/іхцв» ЛК 

ІІЛ» і^(кщт»^иіІА 0 Г пийт іп ге ^ 
іпінгіщ а^ісі. 2 ^ Сот. 7< 2 , ыЛ»л 

петітт іп]игі» л^есітш.Сл^ 
Ілі.^.і 2 , щіІг /ип^лцплті { 2 .рІ* 
а.і.€^.іпІіе.] пнііліп г€Мі л/~ 
рс^фи іпщгіл, а.і. ад. ішрсгас. 
л^Ікт» л-Щ' ЛР9е,2^. 

а^ілцѵпуи (|> лот.і.лН, 
ітріГйі,) ^міпосес, поссас4І- 
і^мг.аог. і.ад*ГиЬ|.«^Зі»«0и ці щ, 
Арое,б,ѵ.б 70 іХвио» «Акч 
ѵ^і( 2 .{іп^.гогл.аВ о- 
Іеищ пііжСсіІі.А^ое^т.в^^і 

хіощ'п ( 2>рІ- йог.Гщ щЯ.[иЬ]. ) 'Аш 
^Ій/,л»\х^іісісггл/п. Арос.р.4. 
\»х вс^ікктзг (і>рІ* лог.і, м&. 
^9 ^У]‘)го9 ^^9 п«1ж<1сгепс|^гд- 
тіПшАрос.іі .V лѵгші 9^4 

^к^ігщ (л^ лВ.т/іті,)/і цніі 
Ѵіііг € 9 $ ІЖСІГГС раП.аог.і. ад. 

л^ічцпсі іи}^9. 2 Ог.7. 1/.І2. 

ШМ9 §* Л^І»К99ШІ(^ ( 
#0Г.1.дд.) 9ІФП тфф^МіІШ^еіШІ 
іѣ)игіл а^ 9 еігме.ртхС^ 2 ІГ*лЬ 
щілил^ ц^Щч іп}игіааШсіог, іп> 
]цгіа№раііог./ СфтА 

Ѵ^' М 9 ^** дЗідЛЭ“і ( 2 <рІ 
'^^[,іп4іе,)^илп поп ротйаіп- 
Ішгіащ рщііПгіпі? А^> 7 »Ѵ^ 24 . 

( А)> пшл д^іхіс;4^«іСрагг.ргаеГ. 
раС ) & цннт ѵііфі ^ніп- 
4 Іят €Х ІГ4 іп/игіл я^сі, ргхт. 

сгщ 7 щ іП^йРіл /мі 
а^е^Шч іп^и^іа ті(>і/міг /лВл, 
12?4М.аог. I. ра(Г ч( щ, 

'АР^^' ^ 91К,^9 , и (Л-П СІ^ІХ1іВ‘Ц 

^ см^^9сі- 

л./ .і_. _ 


Аі - 

унгіл мЛреВш (цеглі, *А^іхщ/ф \1 
7^ 7»|Ш)а(1а адіо, т/«гі4Іі2дг ^ 
ио,тл 1 фсшт, Сс^\\ 1 %ч 1 п]иАшФ 
^ЛСІПШ. АВ, 24 * 20*,^% ^^99 4^4 
і/<9( Л*щ^і/!^иЫ$пѵ9П9гишЬ 
іпто іп)и/і}/лВит* Лр 0 с,і 8 .у, 

9^ 9/4П1/439^П9 І 

ЛѴ’ЩО^ Тісоткліш $/§ 
Бош фііігит о]ш* 
ч.асіѵсѵГагш5.г.Р«л/.т;.Р.«#тгА- 
ѵ(і^9 • , дЛ/#К]І* 

гіш 7 ) 9 А*г 4ілЬоІш.*А^ЬкктВщ 
Гшл а(1ѵегГагіиі. (иі. аогл. 

(І97і^ікі}ш*^п4-б.уі, АтТіжлівіік . 

лііѵіг/лгішеі/шг» 

ИВі ы '»і» ѵіпсіех, иког. і*ТАеЛІ4^ш 

V* б* ^40П І Кѵ(^(^ 

7П19П09ТЫ7Ѵ9 , ПМГП ѴіПЛІЛХ гД 

О О м I N и $ оттц>» офогит* , 
ТгіЬиіінѵ та^фглші іщп^цмт 
тті/Рго О о м 1 N *• ^отлз* 

«Ж^і4[9( V 

поТі^иІоог щЛігліп іі , ^ці ^поЛ 
тлІит #Я /оагіо, ’Ик^лш А 
ѵіікіісо, цІсіПгог, ѵіп(ііда{іі Га- 
то(іеаIі^ио>^^дс,М*• І*чё^ 

ип( (г^^і р74[* лВщ, 

ІП4ІІС, ) ті еЗ/1^ Ц/АсГг ^ Я#Я ^шЦг 

еоі ѵіпёісаі [ап^яіпет по^ 
фгит.Цотлг.ід /лк імтіІі с^т 
^ічш 97 »і ( рагг.р^Г.ад.^ пЬпір/і 
ѵо[тііірІОі мІсі[сопи^.ЪіХ:*<^ І 
Уіл/,сыЬис.х 8 .^;. сіл^іхцоОіт^тііЛч 
•ѵіпііелЬо іят, Вомг*і 8 ^ір* 
сіл^іхцт.е^о иіой/сяг. Ио/іж р* ■ 

V. а. (і^^пао д&'яѵ» • ^ 

и/сі/сіШгрессмія еотнЫ* аог.. с. 
ад.«|і)Ѵхчл»мі| Арос.^р* 2 * 2;^* ^ 
^ілгіа С З ^ 


ті }А/тІрм , ^и/ѵіпсіо, п&^им- | ^хХшлѵ:^,ѵіпфолѵі2 

'^цат ^/ш ріегіо а тогго [• '^[лп^иіпет [егѵогцт /шогит. 


сипііп. 2 .Сог.7*/2.иЦ *оік|ѵ тісГ 

’д?4м9^*'7(^^раг^.аог, I . раіГ.^#л. 
Р^) ^е^^еВіі , т- 


](,шг*і8*з* сѴ^ім!Грѵ{а.у^^>аог.і. 
ад* іпзрсгас.^ ^ «игп^аі 

ріШ9 Ѵ^4іЫ Щ лЬ4^г/мг79 


А* I 

І^рті 

, чмы0'В^^щі»»^і’*рг»т^Ш 
^ І^шЬтм , ^мЪ тМ/елтыт в- 

9 яп*т іпвігвтйяіілт. Ргжі. аА. 

рг^ ра(С е4^к )і'іг«> 
А С*я«/ 4 .ѵ.а^. аог.і. 

і - ргІС. пі ч, Еыек. ір, 

< ѵаж ^(.1. ра(Г. ^ 

тИі'ѵішіІіемівг.Елск.і.ѵ.і.ші 
9шіітм киііікч^ччпщ *Ех))'я«я( 
чтч ^,и1сіо,ѵіп(ііАа. Х«т./ 2 .#р. 
І/Ч}) чміікщв$і$ $шуі тIІ^яч^іІ0т, 
0пііѵіяЛЛт, ч» гшігіЬявт. 
ИвЬгяі/тш , тікі вЯ ѵіяііВя, 
Іяч.яммчВ'отіШя.Еыелі жж. 
етіімщччті , ііі$ ыШты. 
|. і.Рв(.ла4..Ліііхііпч9П’тіЧіЩ$- 

чт^*Мміи$я»т тяі^івгит. 
I Еие і8,7.і/І ^ш^чячіпв^тііч 

втіІяччггчш» сііЛіятн» «ѵ?і гуг 
Ячяптичем «ѴТ1» »* 

I Х7$і } 0*ш лншп поя ѵіяіііея- 

г Аііг вІіЯфі [ноі , Ѵвсі^вгяяиі яі 

ірСтт Мчяс ячЗвГ л.Ікф^.і.Я. 

ОЯІРЧЯГ піі /*щ нИл 
I ,ія^^і^•я|м иіпвнітш , ^яі 

я»я явтияі Оіят'Егііщ^ія і 
^ Іайиі а.Кояі.і.ѵ.в.(ігушке4^ 

%)і»чі*іп,щН9гят}т^ісштрі 
*, ^мтяіЯ. Н9к.ал,Ьш1!1»»Ицз» 

^ ^мс&мпі^яя* » гимЯі ]ы^ят 

[ 0пиіы гштЬміі9Ш9т. 'Чіпіі- 

, ^км.оЬпохіо* а.^г*ргм«^ 

^ явжйт і г9}яМіягя^ ^.4Лѵю 

ѵЛя^*і*>я».ішг*ш*араія*0 

* )н4ч€ 4*/іяіи . {ш у«і рЛ*Я 

^ (фяияііл я)я4іев Іліл, чшяміт- 

^ фѴ9гІЩЯІ0ЯеДф'» 

'т' »ф*,гягс)пі^ . ѵаг4іішш9* • !(»•- 

^ Ярт.і.ір. ѵтііцжі ^чтщ 

^ "ЯЯі і аГ 9»^, оЬнохіщ 

І ^^я$ шштищіт івціітшяі» • 

* «і О В )« . . 

Г 


I • 

АІ ' Т9# . 

А &ТМ» а «• гс(е< « ѵяЛ» Лит 
]яс99, ^нв4лрм4 рёвпи гяяікт 
»Яіп я/ы.Іярг 0 (л$іІ»я.]вк. 2 і, 

Ѵ.и, мЛкр»шт$4і*п0ГІяі‘яііуч9і 

ігяхіі г ил іп ллггят. 1мл.$.$, 
:ітЖІлы^ ііяччтгЛлтшят гл* 
чЛшяпя» «• чтглП0/лттл;'лгл1 
ри^л. МяиЬ.4.ѵ.ло.іі^ігпі ш 
ПЯЧ9Я, гЛЯк глиЬш. 

Д I «Л«<^ м чі^» мі> (іорІеХі 

{м Л( кк піжя/кт. Ея]1л- 
іЫш ѵяН іічаКм# кісіщ^^’т (»і* 
^9><і ііякіялгп ѵлгі чцо’’ «в<Э» 

^0 . ) і.ТітліЬ.і.17. А'яЛчѴ Я(ЧЛ 
«|4іі<в'«ям'* 4ярІісі ЬоялглМіріі 
кякляшг.Арле.іі.ѵ.б.жг^^чл ' 
«і!г|Г А'яАѵк {ялли[. ряі. ;««.«• 
еляігяЯІргв Лаки* )ргвріяя$в 
(ля ягі/ел$л лі іяріияі.іш ллял- 
рлг. ргл іі-лкиіис* Ілртш Л* 
жЛіп(Ф* я4ѵлгк. сіиріб та^а. 
Мяіік. тшт* яит 
і**чі ііакіп^л* ш(ш*, /яеіік лят 
/Иіят ^лклпял 4ярЯ тя^, 
^яятѵлі^ш. Аіт9А^«Г(1иріі> 
іо.Ари.і8.б.і^і^і'яКял»п( ж.рі. 
аоі.і.ад. ішрсгаг.)мргч Іі'оКл 
( ріяеея/яг.^.я. сояігяЯІ ргл Ь- 
аКія) ^ Мяріііяіл лі 4ярІя. 

Ли Ьі$ А4ѵ,Ьял.і8 і2.*чг4ія 
Лііл}яялЬк.]я4яѵаж. Л% 40»- 
Ьі» етагсікіх , к, л. ріяяі 
лтлпил ^ярііеклт^іит 1і- 
ае гят Сляіі. яя4л іі;^я^я с]і(1 
С«ісгсБісіо. Р:ят.а.і.аа. іЛ;^- 
•жялі. Мяик.ло,}і. чк9*р І(- 
^1<м1ч (а.і.ад.ш&шс.)<»і9^4п(іг»« 
чр.і* ^■яил(ііяіі?,‘ѵляі ріЯягш 
ял Л(р4ляі ^як Аряпл /ко. Л* 
$гі^я <іцЬііо.мУм« яяітш яяял 
кяял яяяе ійял гярігял. Зісяй 
і^гія* (ІаЬііи Лекягіряя/і <іи> 
гіаз> умі лх кмяіш ѵік явп /я^ 

/к ажѵк, яігят /л^і 4$0лкС*ш 

«Я г « 


4 


ч 


А 1 

«я Аі I# ям» 

т»т»я лтр^. Ж.ііішш. аог.і. 
9&Ліітш,тіши Мтиё.і4.ѵ.іі. 
«V я іЛгивніі ( *.(тіла.яВЛ»- 
фІіе.) стг ёыЬая^Ціг ЛЛ^Ь. X», 
ЛіЛ/т»ш>(і-рі^га.яВ. 

ІЯ4Ііе.) ^мЫят іявФшгиМіія. 

Ѵ*гняі->’ 

Лі4>ящ 4 См. (^.0 1шт «г« 
^ \щп!л49.) іф* ыі п 

йеш і-Сфг$пі.и.ѵ.х7.о»кі/л/^ 
^^{,ін/ятф /Ііі, Е[0.і.ѵ.іі. 

ййо,ІФІ0я.і9.28^у4, 

іі^т,ініі,/іиФ, і.Сфг,0.ѵ.іі. 

(і.р1.ргх[.ЫІи.) у7/і* 
0ФШ. \фк^ ѵм. «•« /»ч (I. 

^^.ргсГ.ГиЬ |. ) ПФ ^іят. ^Іоот. 
8Х, Ѵ.ХО. ІЯФ {.І’^1. р7*[. 

^иЬ^ .)■ яѵп^і тіті»,/і /іііі» ём ФІ 

рФІЫЯФ, рг* Лф«І) ІФПІГЯ- 

^^.раи. ріжГ. ш* ««(7^ 

і.^іроф.хх.ѵаг. •А4«і> 
(рягі.ргф/.яа.)і\%-ш,^мі /іш, 
ѴФПІЯІ. АрФс.хі,ѵ.ф. 

(ртф А^Ш 0 » 7 і)І 00 т, /іпіт$ ёл- 
ІФ.МяиІФ. І>Ѵ,8. ЛфшгФі ЛкШФ» 
0Ш>Іш(ішп{фі }ы^0$ят,Мфія- 
рЬогя,кфСфЯ,ё*^ФгятФі. Е/я. 
ЗІ.Ѵ.6. т/і (фгтя /ііфпі, 

Імх . А 4'чяі м( « /ііят.^окяя.4.. 

}<4'м4 •яиХп.ІіііФі тыт/ш, 
4рФФ.7.Ѵ,16^ІІІ іі^гЯФІР (^.рС 
яе^м0 /іііиіг яяф. 
рІііи.л.і.іСк. іёі^в» ж I. Мяіі. 
З^І.Ѵ.0Х.ІЛр^ЩШЦ^І7ПѴвЖтІ 
р»Ѵ* & ёфёфм тікі р»шт, 
укл».р.ѵ. и. і 0щ ( 3. 
раі»ох.іЛаХиЬ).)ті-тп^. н»я 
/^Ѵ0гпця^яят.^хх.х.ла. Л 
А^яа»- 

Д4*І««реіГсчаог.(рг*ргі^«х. 
рфЦф р»г(ф^$ипёо. Л іЬет. К. 
РІ- ІИ Шіёія ѵв/Ф Лв/мі^ ФХріЦф. 
Ѵфгкрффшыт , яёѵфгк. Хщщ 


іФІФГііФг)іит Гсао^,р^оГе^ао^• 

ТЫЬр.3.14. Іір ФЯфяІф ішятг{ІЯ^ 

{ мт ѵфт/ш (стой АЯ.р.0 , « ^ 
шян$ і ^шё тя рфг/ф^мфгкі 
^міё,ргв ^оріФг^шё, к.ф. 

ГФ. рпеГіоірсш.Аихі (ффр штл, 
ТхИяФФіЬ.і.ѵл^оітщФ "ФІиНмшФ^ 
ФФшйяХсдахс ін^іят. $еіІ^ 
тжт ёф іе ёШмт /^ні/ияг /т» 
іміягф^нёшт Ф]ш фкіішФяёя» 
(І»/фгі /трФг Шяцёф рфшііи^щ 
імт ІииаіР ѵфгтішг Гс^ог. 
Сапп.Іфіо^СЦОф, 5 мі/грст> 
ГоплВ^яттг^яФШ ЯФФфяёі ««• 
ріёііяіфт,міАЯ.9.т.& ѴФПі^ 
ттг рс^(ё^ао^.і.С«^іIМ 44 •I^м(^ 
КІ 7 І (хрЬг.ргф/ітрФгяі.яВ.) 
•фі/и ё^т^іт ,/фВятніні іклгит’ 
ит.НФІ^.рІггя/т. Е/яіл$.ѵ.з$, 
зиртіип /фНякят 
гіф. ИФС тлмткт ИфУѵФйФЯ. Атф^ 
рі, ішктр , ѴФІмрФяіФЯФ 

(фВягі ц^с. т.Еік.і.р.я.ІшяФря 
•гіиЯ/фіткфЯФГФтрФг/^ФХФ. Её 
Ліё. Г. 7 . ЬфѣМт /мттящ ёіш 

фр щзфУіѵті А«мс$і рфф /ф/ф ФХ- 
рфффпёмт, йямт^рФяяіыг%^ 
ІІЯК-ЯІ а ІГЯ(0Г, ІЦі ^ШфёфХрФ- 
Штг ргсріфгяігмё. Ши.іФЛр. 
••тр 5 і^^•к 4 IЯ 7 (з.р^рпё(.(иЬі.) 
ІЗФІІ ф^ммт ямТФтрФт(ф^я)0‘ 
ТНг ѵоі.Аст,Т0.і8. ті і* 

Амси^ [і.ріргф/. яВ/мк/ )щи0 
яёрясФт/яФшпі/фВфтяг. Ел-' 
ІЯ4Ц.І2. 0/./4, ёі^уёітттші іиі- 
іару^ ( рагг. ргавГ. яВ. я«Фя/рС) 
кфпфёиііф т,^мі ѴФх рфг{ф^мштт 
тиг.Кот.р.зо. іФрщ ш ^ Аиі 9 і- 
Ріршипліш » іФяіФХ ^тфя мят 
/фВяЬяммг ]мртіят. ігарег^. 

к I. ЬяЦ.ѵ.із.иіщц^ 

"жкИ хмяЖр)фІш рФт/ф^нфЬяг Ес- 
еІФрт>^фкяя,і.іб. іё»тр(зр( з.рі, 
ітрфг/вВ.) і*ѴѴ»і •( ЧхАі^, 


А І ' ч. 

^і^рміЬтпг } в 5 И м ]міліп 
Рис. Ні Н‘ М»иЬ.:^,ѵ* 34 .т 
ііыІѵп{г.рЫг,^і.) рп^і^иет• 
пі (^іп^лііт ^лЛіѴя) Ьне, 
2 і,Ѵ,! 2 . Іш^ШП9 
/і^иіпшг» аог.і. а^. с. 

і,Сог.і^,ѵ,р» )і#іі іАѴ|«в 7^ сѴс- 
я^мр; ргрршел ^ир^^р9^/і€и•^ 
іш/ит 'Е€іІі/іят,Арбс.\ 2 шѴаі* 
тіш ушпицль 0 ріг(існіШ 
ФЯ тиІііГіт іАл(іЬ,і/ѵ.г2, нт 
^ І^н^($.рІЛФГЛЛЯ. ітііс») 
/и іпіт рітреиіі /мя/.аогл.а&. 
ігорсгас. «7». і.Тег.ЗшП. 

ит ( з.Рп^ллЛтреглі,) 
ийтЬи /іЯііцг шят, аог. і. 
ГиЬіі пХие*і7'ѵ.23>(іііі'і 

(г р1я.1глВ,рА]:)п»^Н9 
р^о(ё^штіш. ЬАлик.$. ъли 
( з,р^я9г.жл&,[иЬ],) ^ 
рФгреші^гіпіѵеж. ргжс.аА. 
^)(^ш^.рггСра(ГЗі«»і(9^«^ р іпц 
регГесиаопе ргстог. Сяі $, и, 
71 іл я4Ьнс ріг- 

[шсшіогшп ряііог Т Сяі.д.ѵ.п. 
^909 Ъ» •пі Х^чгі 

ттлиглщ (з>р1*рУя][.рл1[.{нЬ].) 
П0 лЬ сгнсжт СЬгірі рі)^рснііо» 
ш§т ряіімніиг, г,д 0 гіпі,^ѵл 2 , 

91 ( рагс.рггСраЯ!я9т/ім^р/. 

П0$рпр^ 

аинпгиг^рфгітшщ рпес, ра(Г. 

п,ущ. Мяге,$,ѵло, 
зі^^^ел^9 9І МіяурдірФі ('рап. 
ргхс. ра (}! ) ІРІЯІ 9 ^ікм 4 пшщі 0 
шШРіриі ріфсмиѵпітрлііып- 
$иг ІіфЯи слшЛ.2 , 1 ,ра^.|}<»;^- 
В-Іш ВіС. I .ра(Г 

"кггц реф^мгіопвргетяг. 2 .Тіт. 

у. V. і2, •щи.гтж^ %Л«г7Ѵ( 

^»С# '%^ті *\рітн , ^<4ѵд;3зі#дгш^ 
^ 3 ,рІ.{и(л,рм[[.Шіс,)етп$і 
Ѵ 9 ІНПІ ріі ѵіѵсгс іп Сці^итр 


.А» іА| 

I У ж • и,ріг/€(ШІФПітрміиштг* 

|і АШУ/Р($І Ш9( ІІГІѴЛШГ Л і,рп^ш 

ргАі . рм][. рпГесиио 

АВ. 8 .ѴЛ 9^^^н^п '3 ііну/црі 
ітп тіміЛисХщоісШмйгМ ѴігЬ іЯ 
ршфстііо тлрл мМѵег/ш Ес^ . 
сіфат» АВоглз,ѵ,і 0 » 
^(шу/^рМтшѴяішХлрр § 2 іЛіФ» 
гта ршг/ісшііопвт іп ЕяиЫшт 
2 ,ТітоіЬ.з,ѵ,іі. ёіні Ішуілщ 8 
ѵв-1шрущ39 0 ^мяі*і регрвшіфяа 
(ііРршегіт. мф( 4ігі^ 

ѵліит Л зфпр^ 4 рглг.рлЛІ ііішт 
ктиі) регГгсисог. і,Тітл.із, тіш 

Я)ІЗЩ99 99% ^ХМГфіір(§9 

хгАш 0 ^ ртікі йгмт 
тт ^ ріг/ілшсг. 'Егс^піхт ехч 
рсііо. Імем» і/. 4 р. 1 ^ , 

іЛЛш^шп(з^рЯалВ^п4$€^ ' 
^•хрВипімі. х.а^ 
т і.і.ХЛ(^»2,ѵ.і7»і^ ѵнз^і * 

|ее»7ві» (рагс.аог. і.а^. ^шпігли) 
С$* іриі ѵоі'ехряівгнпі, К«2ь 
кы р^оГс^ао^. Аімгсл.зб, 

(з> рі» лВ. іпМе.) т 
гні 0 ргфсніі {тпі ёо$. 

Ж 1 ЩІ ш 9 схгВот, орсгагит ргае- 
(сАис, нг^іі орігш. ЕхоФг* 
*Ѵ.Х, ^ 9Шт9іІхіІІ(^Я ііп 

Гіт ёогмт яЬ ёхяВогіЬш янг 
ЛѵИр^Рріншііш А ёхяВёГёі, 
Ех04.го,ѵ.гз, 

Лёщзі^я Ѵёі сх(ред<х 

Ені.Рьц^ят* ВітрИпя тіпш 
Мя, Щ9ё’Р^ра0яя ѵёи^еотро/і^ 
гнт ёВіп{гёіімёті т/м,схСреш 
6Ьо,расо,фсіо.Р«г.4де^(г^«^ 
а.і* а^. ёх^вВяѵі, 

Ѵ[яиб 9 > 2 б.» ёа^пРІкщёёР щ 
ріНіёх^іВяѵіі япітятёяХис. 
Х 2 ,ѵ. 4 б, Нёвбё^РФя^ 

(з./іП^. рГё/.яВ. $пкіі. )ё 0 
^Н9 поп |^с^|.Л<«і;і^«|/*2. «о» Д О 

(*9т9г 9 (жі'АКг.рІ^. , 

4мг тіітт вх^іЯяЬгтш. 

ич* мтрвгм , 0^іккмА> Р'\ 

т(9гіыч€ш/3^ Ж.ВЧ.І.ІІ. . 
Ьяму[іХіф **У*вк-ік«»|4»,уі- 
гмтікт ргФшфвяпя ф]Ш вж~ 
^Вмтм* (стЫх п»ѵв$(^»Ф~ 
<ѵлт игглт) АЯ.і.і-тогРмш* 
(ошп.ртхС.) тчт^тітшіЛмішь 
фегапі /в яІіщиіЛ тЬ ш яеев~ 
рімгмт. Імі.і. I/. те9гі*>шЯ9* 
Цх*ы,фх^фЯ»яир*^и. 8мв$ 
4мФ іФпі$г%мяЬ(оІміі^ріі> &іе 
АЯ-і$>ѵ.Л. мгіѵг ФвСфв-ІФяшгФФП, 
іВмФх/рФвяяіііш. Ав.*$.ѵА. 
м ^ «вс»л)Ь'>«»{>^Діп)рсгГ.аА.) 
мтг . іИ* яыіФт ФХ^фЗяЬят 
0мт. АЯ.іо. Ѵ.24. Іш ^ЦФІФяФп 
( ^0 €з(9ФФІІщр ) Фх^Ятіяі^. 
ИфЦфях^тш. 8ІС Ьн€Л.4іФ. щмф 
«тгиі 4вв»гЛ»Л7»« (рг# «виі* 
^'мгОяѵт, фяхмф* рГф/ІФикяя- 

ФМГФМЯ$. П(4фІФяіМ ж ш схГрс 

Дапо ^ме. яі. 26 , лфоОгНящі^ 
ЯФщ іпсхГрс^іи>>»«г Ф^іяяш, 
«ф^іятЛя^. іг- V. і/> «мбв-^ 
ящ-щ* ех ітргоѵіГо. 2,ияек. мя. 
•Ѵ.ІГ- *Аяаіеі»о^’^ 

4с (оікіга гхірсдаію/>А«#х- 
«ГІФСЯ^Ф- &Фт:а. 1 ^.щ>^ Ѵтац»- 
^ІФжІЯЧЧф к2л«ч 

піѴ 4м «мГ $фш ятиА-^тя, 
ФГФяігп сгФЯітгя , ^яяр фхфгіф 
М^« фк/фгѵяя$ Фх^фЦяі ря- 
іФ^яЯіфЯфт/Щфгмт Офі. 'Ааг* 
щ0Ч>Ая*т т ГоЬсііс вс СХСП9 
сарісе ехГрсАо,/^мі Ѣфгѵяіфг 
ШФ^ фГ ІіСІ$.І4К-2І,Ѵ-2$ ІжмрЗФП 
лпіг яі^яЛміУ^иПіЯІіФІІЦФеярі- 
Мя ѴфЦгЯ, > Д ГМ( у у |>а««» » фЯ 
щмгЬмт ффтрф/іімт фх >«• 
щ^А фім ядМФФІ, 8яі4яіаХФг- 
^Фіф,фЯ т^щ^я Ах 4 /м(фічііІ 
& , (фя^щлт 


Д -О 

мхіѵфяім еярш яі ргФ^імілім- 
ітт ФіяіпмФ Фят, ^мі ѵфяіффгфмя- 
фЯ,фу^иі ФХ^ЯяФмг, 
кім ѴФГФ фЛ еФтрфрімт фх 
чііяриі, Ь‘Аяіт(ргф^ЯФм/Ф^ 
ШмтАшііт )фх^фао.щ^^ ѵ<* 
г) фЯ фх гі еярмі. ткЛх^р, 
Еф «Ѵ>(4 ярФСФрФП яж^ІчіФФ т 
тііярті. ііммііВ ргФ ^ 
вмт (і> ргф хсАІщ « 
іФмт. ЫфффѵфтЬ яііфщ &іцчрф ^ 
«кАі& и^яяімг Ія пФыггФіФЯФ»^ 

ГФ, Зніія* іятФЯ {ісгір/іі тщ 
(Ж Еі ярмі НошФгят іій 
ФЯіярмі,нИ ргоц/ЧФ Яфг»» 
ІЯ ЯрФСФрФП. 

йФяіш Я. ри(о,схіШтр,ѵі« 
імот.[СкяЫ^'’\чяІФ^ф)^ме.I7^ 
ѵ.р.4 и»і,ЯФЯ рміФ, і.Сфг. 7‘4Л*. 
Ажя Н 9»« «л^»* ‘О*-» 

ІФФг ямшп аиЫ р$ Ф%Ф &рігі^ 
іит Офі ІалЬіи.МяпЬ.я6.ѵ.із^ 

4 (іп шіямя/Фяц яя риіяФ 
тФЯФЯрФ^фГ ЬмФЛаа.гйжАящ 
іА», ^ ^МФІ ѵііфімг іякфГФ, 
/^,^яФІ рнш /фкяЬфгФ. Оя^й. 

V. }. в! Ахи ж «Гну 2г (*щА> •! іД 
ѵііеімг<імы яІчміі,рямт 
рі ЯіЬіІ. хі Акш >п іія/ ФррМ“ 
пнпімг ,/І€ЯХ ярмі Ьяіірсі ѵі- 

(ІСГІ 0^с(Гс.АЯфГ.2і.27.ЯІіЯ^рФ 
)Я^ /($4 Ахм, рГЯІіГ ГЯІІФЯіЯФ 

яикі ѵііпаі.}оІі.іі.ѵ.і4. ж Ажщ 
ѵ/Фі > ; ^яіі ѵЫфімг ѴфЬи ? МяМг 
іЬЩІ 17‘ѴЛі. ■ПФФіАкІі'^/хХМІ 

^мЫ ііЫ ѵііфПфг ЗігнФп і Е&к, 
я.ѵ $• мі Ахм Ѵ/К 4 ». НфЬтѣ ш Ьв^ 
пит фЯ іа ффмШ ѵф^ті* , кфс 
фЯ, яі ѴФІІмрІЖФІ. I СфГ-Л417ш 
нТчАкн,а^^ч"іж /ічяц 
ѵіііімг ргфркия Ф0Ф. ы 2Іс Ожм 
отфв{ «(ііу , ^як ]ііі ѵиІФіяг 
/ярит фЛф.^.Сфг. 12.23. іА- 
ХЦ(^ (і‘рІ-ргф{- Іяік.]іп/<$ГФ- 


г 

л 6 


д о 


2П9 


% ч'" 


1 ^ 

р, 

І- 

!> 

Г» 


I ^‘»*»*' і р'лгі.^гл/^.п. іомгаШ 
тм4 §Л§ тЫ^і І9опі^ім^ МтНЬ. I рто^*іийр)лог97і%ргокіір/ііѵі* 

^4..' *і /.<44 *Г < 3 ^^ іііЬкцп (я. рі. 4 іЬаімг* і.Сог,і2.22» те 
р^2{.)^нл%о^і П0Прашк,Ім- \ (пстіплі.р1.і[м.рлгі.ргл/.)/ліАп 
<л?і2.ѵ*и. ?Ь*^ л» ^е/4Ги. ^тмѵі^ея^ 
І9Лп.іЛ,^й(і%Ьк^іП9риіап. іигсогрштк ттЬтя іп/ігтф^ 
;рАаиІ9 б,ѵ.7.Іьлшп{в.рІ-ргл/аЯ‘ тл, к.9*аЬр9Вг0мл. ^лЖлуі 
ршяпі ^л^шлтрег(*.аЛЛ«і#» яг ры* 

рля-ят Ьлц ( рг*Г, ГиЬ ]. ) \ імЬлт, АВ,п. р. \Илн (рго і«]Ц 

пі^илп^ ѵЫйлінг яИ^ии, мі *Я* в- шрФг/1) 3 
рг«С ІЬ ^09 Л^іыт Лиі к^-я^ьряіяЬмі [вѵіршпшт ѵі- 
* ^киріьі.Сог.йо.іЯ.я^іЬхтА/ІіГі^. Рис. (гагЬ ^«яІф») 

» ^Ліяіт» дся »?гр ) ііл^ие I <Іссеіво,Оасаѳ.аогл.АЛ.і 
^и$ /ІЫ ѵЫііигрягв^ ѵЫыі, I АВфг,2б.ѵ»д, іуі я» 
П9€Л(ілі, Млгсло»42,я\ ^ікшФПі 1 » Ф^нЫеш ^лінеглт е-» 

'^^^^9,^нііеп[€пім^ ітріглг€^.\рніті. ( Х^оіеінг ^пглхм ^ 

чЛт ^ио4 0$і Ии*тиі , ^ніЬт рЬтярѣшЫ^кіЫЛ Ьчсл г- іІ#{і " 
''Меепіит еЯ соп}іішічтЛ(в*рч]^.я.ілВ.іП^€,)мм^\,Ѵі* 
ріітршгФПі, СаІл»д,»і ^х»гѵг( у[чт ФііатвЯ тіЫ,АВ:ц,яі,ж2^^ 
м»аі р^і , ^Щіхі/Нтмтиге^ •пп %Щ*і9Іч >отрА««і імшфѵк 
^ріитпя* Сіяілі.2.6, ві}ЬхяѴтѵ$і \[иті/і Арс]ІоЫ. ѣілтс.б. *ѵ.4^ 
тиі /нпг тртш, ^м^ѵлип^^ 1 

^игЬбгіШі у^ні (мт іп лИі^мм I ^^^^»аі,рміяѵігйі ^еВгмт^ 
$xі^^ітлшп9, іЬЫ. ^ ГЫ9 I е](і,]ок іі.гв* смт*» 3 
^ 09 т 9 (іеп.р1^гг,ргі(‘. ) яЬ ік Ші рміяѵегияг. 2 ,Сбг.іо ѵ,р.І9Я 
аиі ехі/іітялтг в^в лиамі4А рщЩв9(іфпі.лот^.л(\Л\хЪ'у)я^ 

' ^рл4ет кмумі ѵоііі ^^пірстіф I І9 сѴс^вСнѵ у(^»пф'ии^Фйг чіф^ 
ІФрішг яри4 Ріп4ягмт, ЬимФімт іпрісФГФ, ШиЬ,в-9\ 

‘яі/і VII. і#ХІО- I (ФЦ^^П ( 2 ,рІ,Я 0 Т,і,яВ*ріЬ]*) 

^ , саіііс іпі^поЬіІст , вс ееіс ся іоштфТі , пф рфг ягго^ап* 

л *^^Ь(ст. ярм4 ЕмФір, іп НффмЬяА іілт {^япіті ФІтіфшт рШф» 
>«Ѵ<^ ^ м тѵу яЩшт*9 4 *і^> ііі ѵоЫі ЛіІФШІиіп ярн4 

'''* ТМ9 Іфя49т9 I лѵііі я 7ЯОГ»9 1 ШфЯррИ, Т* і‘ш»М9 ЬнПОН фЯ ТІ« 

1 (^С»СяІ 2 ,Ѵ. 2 ,гуцТ іЛяФ л I (Ісгі у ші ЯФФІрІІШ АЯ> 2 І» Ѵ*Ж9» 

мщУі^кыФі {4яг.рІрягр.ры(.)(ф4\ ПФ^ пи41 расасе 4М/ ехіАіша- 
ргіѵяііт /фіиФхро/міііі, ія ге, Шімс^2,^.ц» Щт 

'ргф(іф ^ коп&ГФ кяІіФПіиг^ііт \ $«^а^і^ш(і(1Ьірс^а^^о§аасіат 
ргяіііі/інп(»^МФгиття^плфЯ 8с ашші сіасіояст ресГоасісге. 
-мшЬфгііяі* ѴфгЬо іфпш,ім ^ті 5іе ясеіріімг Фііят хС#г.іо.і 2 . 
•ѵі^фпгцг (сШсФі §(9ец% Ф^ФяЫ - 1 ?кШр.в-4* Аіяге,іо,42шАЯ,27т 

? шЫ.іІп4.'Ѵ.бі]оН ао»*с/лг«сѴ(м ^9 [ ѵ.і^. ^^ията {пстпМ* рк расе* 

Фхѵп^ряг(‘рг4(і/> )4П 0 ХЧ 1 ГЯ- а. I. аЛ.^т»! «е>?^лік яіярпп^^ 

' еіі Ія* Ша ршяпі віііфгет /фм I кіфо^^ѵі^/іЫ ( мірторо/ііі/яЯш 

сфтроиі* рШ* л9* ^ 


/•} 


I 


^4 ^ ^ 

ріхс« р&(П /к'^ 

жѵви. 9 шЕ[Л,8,*ѵ»і2 » 1Ц6- 
^9П^нм«7«^ (^<1 ргсміѵі/нт 
р$іі тіЬ$.Ніпс іЙ поѵяіп 
7^ «я рілеііит , іісѵлыт, есіі- 
Ацт.І»^.2.і. А&,17»7. іпШш- 
тт,(1а(а(ит>р1асі(шп. Айфг, 
жб,ѵ.4» псих, сегстопіа. Еркі/І 
8»ѵ,п» Со1.2.Ѵші^. 

ФІоітм лііамфіі іпѵіко /ш ія- 
Іго^н(о.рІріг[уп*іеш, сіо^ша 
Ле іісіЬиі }фн ссгстощіі іпѵе> 
Ьо. Аф'уіі^Х^Ф/саі гісіЬих опС' 

ГОГ. СОІ2.Ѵ.20. 1І ку^П^іеЭ-І} 

^Ырілсии л^/Ргіп^шіпі?*Еѵ- 
}к»і« « • сстро/ііит іх ^ Ьвт 
^ ІФкш рпііс, Вф ^иіЬт Ьвт 
($шіітш»§тіріргоЬлтш, вы /л- 
ѵвтш , іп вы лс^иів/вітыі • 
іыоЫвЗмпіыг. Ніпв/1(міѵвг- 
Ьыт кое ліі^ылп^в Ывт/^ні' 

/иві^^нОіі смвлтт/в^ст^і^ітв- 

рлщ, ас^иісГсо , арргоЬо, оЫе* 
^ог,Ьепесг§аа1іциет а^е^их 
Гит , /ітр^ісіівг ѵоіо. СеП‘ 
/Ігмішг/в^ыепіі рыро/, еѴ« ішы 
/в^ивпів іпбпісіѵо. г,Сог»і2,іо, 

в» Лі^ІШШІгрГОрІвГвЛ 

оЫе^ог іп іп/іггпіілііЬш.НвЬ. 
жо>ѵ,вШ.(^Аіівкн(і.Ііпі.ргл[.) 
4 4^ХУ ^ ^ 4вІейл^ 

іыг шс лштлтвл. лпітмтвл, 
Ь*в,віо^ ЯвЬглІ/тш. іівт/в- 
^імяі« іибсшіѵо. ж*Сог.в,ѵ.8» 

Иі/лщощ С4( ? вѵ/івеІ(^ » ^глпш 
€Й поЫілЬвДв л свгроге,/ёы те- 
пвЫ/еыт тр рмглтш , /і 
лЬ/ітш кесгрогв.й»ТЪеЛ'.2, •ѵ 8, 
{в^Цтрег/, )(4и^іьйщ 
^рц9,ІіЬеЬіи( ѵоІвЬлтш) іт- 
рвгжігі ѴвЬіі, ^ ргітвя рвг/оял 
4ІІ9Н99 «I щѵііш» 


4 Р 

I §1ыл$ыѵк А» ііркікопри §отт 
‘ т$тіівг /!( іттиыЫІй р жлтвіЬ 
Аііиі рпішиті [пл іішіеЙФ 
влт віеЕлпівгтиытіпцр, 
4*ІЬкчвѵ» а. I. абі. 4!ккщвт м г* 
ѢЛ.ЛН»ВЛ7^і»т А!ккщогв.л4ѵіГт 
Ьит, іп ^ио ас^иість ѴегшыФ 
іп ^оо ас^иіеГсо. ИоЬгл^тШщ 
иЫ рвг івтрш рглигНыт 
іліиг лВш сопііныыі / $т 
^ис ме^иіеѵі ле^иів/ео , ^ 44* 
^мів/елт. Іме,і,гл. ^ п\ щѵ^ 
хщвт ( АіШ^ рто АЛІхлш) Ія $8 
ле^иів/ео» ЗвтвІситАжсйСіп» 
у о евпРтнііыг ^ ѵвгіііыг ар* 
ргоЬо. НіЬ.І0.Ѵ.ФІіХ9і^УивіВй’’Іі^ 

слс ои^бкрвиі {л.]ія^ийЛлЙЛпт.‘ 
4іе») квіовлыіотліл моя лррго» 
^аТ^і.поІиіИь Слкі,ц,^ '^АІ^ _ 
^іхщтіз.рпі» логл.лЯЛгиІіС, ) # 
9і«( , ^ылпЛо ѵвго р1асшс^ в о» 
/еіігвѵвілгв ТіИнт [мыт. 40*^ 
хщвіш « ’ятчщ^ ѵ/шѴ Емс, га, 
V. 32. ИЬніе Рлпі ѵоЬы 4лгс^* 
V оіиіг рлівг ѵфЬм 4лгв. і.Сві» 
10.01./. ееаК* 4ІІІ е« т»Гг ткшаів 
веігш Лоіікцт $ %н*[ф 4( ілтвп) 
р^ві^ Шотмт поп лрргоЬлѵіж 

Ъ В и 8. і.ТквЛ[.з.ѵлА)ІЬ*щвес^іЗі/й 

{^!,ри л.г. аВ, іп4к,') цл^^лХн<рЬщ^ 
$€ц со 'аЭ’ДомѴ , орсітаі^ . 

(іихітих [фіоі Асквпів твИп^міш 
Кою.г/.аб.40*2»м«ж»(/.р/.4ог.г,} 
рілеыіі, ІхЬиіі Ши, л.ТЪв[[.^* 
V. а, «лк'оС/^кулспгх ('рагс. а«і» 
а^ )а> г >Г » імл [іі /гЬірІлсыш^ 

гіпі тіпіи/ішлш *Еикхіл т 4 
Ьсперіасігит Млак.п.ъ.2/6.^ 
итѵі^і^ А^^кІЛ 
ірміл ил ріасыіе ііЫ , {аі. як* 
[еопЛвгв ту/іегіл а рврівпііЬш 
Ьиіил типіі.'Ёркв[л.ѵ.і.%^ т&ѵ 
^кх{и* ? ^щ/і(^^ешішй'»ргл 
ііП0ришіѵсіытя$ы/мф. Рк[* 

ІІР.2. 


V- 


Г; 


. ~ А 6 

ЖрЛгіі,і1іЙ^ тчі рі^в Ь§» 

і^ерімсіів, я.ТЬі]^^,тт, 

чітт9^^іимлуаі)ыптіііСбт 

рііар отп$ Ьопііяіи /мл Ьіпі* 
рЫсНит , ргорспП» ѵо 1 оп(а$ 
Иот^іо»і» щ^^хіл і/ищі 
• ргорепрі ѵеінпш €оЫи 
Шіі, *п9 

хщ^ѵйтнр р ртйЛісят^ 
' Сн кі 3 т и М ргорвп/к ѵоімпі^ 
$і, Ьл,поп іол8ыт.Ьмслл)Л4^ 
сѵ ^Ъхіл(р іп Ьвті» 

піЬш УепірЫсііі, ЬосіП,еиВіі, 
Ри^л^^ вхетріагія попклЬіПі 
(л[нт^епШѵлт » [€Л цртіпл* 
Ііѵит ^}ькіл»лі шіЬіісі^Л'ЬіВ» 
~ ^бгилВіМ іфліиг сл/ит 
піііѵит іпѵіімЛііЛіто [но іо^ 
Лс€, тс поп іп соттепытік 
Огі^§пи іі» с^у[о/І09пі , рІІІТІ* 
тиіосіі Іір, нфв аіі/іірмиімт 
ѴеШі іг 'ѴінІ^лтл ѵіг[іо, см]ш 
лніот оііат іі^іі сѴ жр^лтгші'і 
іСІьхіхі» Ѵіпіг вттіпЬотіпи 
Ьц$ Ъопх^оіипгаш. 
ни/ V сопГспгіо р иісго сопГеп- 
сіо, сотргоЬоіаррІаисІо.* сит 

•ІПІІПІГІѴО.^.СОГ.^; Ѵ.І2, Ш7Щ 

ЛиоОС^^хи еіхеіР рііг*м^,^ Ьшс 
лоп[епіі*і лі ЬяЬіЫтІнт сит 
оіо. $лріш ситѴ 2 хіу 0 рііІ^ѵі 
рт$ро[ііотік, Ьис.гг 49 . 

ЛхгГтТ *ЛН І^ра 1ЛЯ7%^Л9, 

іотргоЬаІк /л^лрлітит, Ко^ 
0ПМП,Г,Ѵ»^2. сіЖссі^пиЛОРь»Ы0> 

) «г?вег- 
г*(Я, [кІФіілт [лсішіЬкі лр- 
рЫніппі, АЖог, 8 . 2 » (гилА/Ііх^р 
('рагг.ргхП) т? нреи[івісш^ьши 
^0 соп/іпшпі сАііі іШм ,[ен Ш 
сл4іт іЦіШ» Ао^л ііі ч Сстспвяр 
Оріпіо^Агі^. орропіс ти і)і^ао 
т\рсТ аАІІнно. ^іБг^.г.р. 
иш орропіі Т 5 ілііл- 


Д 6 20І 

>яг. тампон АфЫ^тН ішт лк 
^^Сшxи» Ьопя соп[нІіл$іопе^ ёш 
ЖсЬ4с, 9,^.$, іістіНтг,гитог, 
8в4 ипіпіШіііш [п *ѵослЬиЫш 
ргвііитр ілтоп[кріы« ліЬопл 
[лтл ріт/илііоыт п/Ргіп^ір 
нп4іѴ§гНінг ^\отіярЬопох, ^ 

іп Ьлс/і^пі/іслііопё лсеірігмгт 
^,Т» ^о/9ЛЯ.р,Ѵ.2Л-» РІі Н^іШ 7|Г 
5ы, (ІЛ Вшоііоѵілт , ь.$,[л$сгш 

ѵегклитш ВітіШ ркгл[і$^о[4А 

7/Ѵ,ід»ці ^иврфр 

Кѵ^л , 9?^ *\іг^чК/іи тіш ігЫ 
Ьмо ^Іогілт Ьо4і€ В о м і н о 
О в о і[глфШ. 1 ,Согм},} 1 . ‘гпі^ 
віі Щам 9і» ттнп , отпіл л4 
фгілт ІУоі [леи 0 ,^ Млик, 2 і% 
01 . V», тт пі^оі іИ 
тм^, інпс/іМи іп сЦгопо ^/#-“ 
гіл[ио, Ма|е{1а$.4Я.7.а.9|)( 791 
Ріргіі^іш^огіл. НфЬтлі[тш’^ 

А. 9. В9Шііогіо[т, Ь, #, ріфпні 

^Іогіл еі* тлуефла, і»Сот,2,ѵ.8» 
•П9 Кір^фр 7* О о м ім и м 
г/огіл, кл. В о м X N о м ^Іотіл* ' 
[ит,Вот.ж/ѵлі» Ц»іх(м> гіш ~~ 
^но'п! лф}ирт8 9?в<Г, тніагнт. 
тл]с/ілііт іпеоггнр$іЫШі>9ІІ 
Р«1ісіЧах сосІеШз ѵісахге^ 
ііа. ]бк.і 7 .ѵ, 22 . іуітіш Щам 1ш 

рЖ$і*Н^цдіаШ'пи, НЛШ 


[ііісіілі ѵослінг я'Хіт. 2 .*ѵ,і&, 
Л{- шлп^ ІІогіа лівгпл. Еі 
Рі(гш ЛІ9 1. Ре$,т*л-'Ц9рин^й тіѴ 

йрі^^рТпфртірі Щці ^^ам9р,тл* 

рогілЫііі іттлгсі[сіШет іІ^ 
Ілгрі ^ІогіА еотоплТп, ^іогіжіа 
Вот,з,ѵ,2з, ьіл^хггщгчі Щч9 У 
9 гиГ, і(о]іНинпінг ^Іогілиопф^ 
([еи^іогіл )соглт В в о. Сілгі[- 
ртил Ткіоіе^ш Ъгилппш Влип 
Нііто ѴітііГр 2Іе]ііГннпімг ітл>^ 
апс В Б X ( ііпікв^е.) Агсё 
Іс4шііи/»49р.0/.4.Ѵ Щлуі^ 


10( 6 в 

41| »§ Ч *»(*зЪпл,іІ$тіл 

щу> рявл, І^т сФп^ітиотЫ 
!мг# Іф^і лгсл/фіІФт іяіфШр- 
лтгь^МА гтлі Ои ргл/вяпл {ут~ 
Ммт. Оесос г.Свг. гг. 4 і. ішщ 
щАіш , ЛІІШ *Я ёііефг /фШ. 
рг«(1аа(іж а.СФг. /. іо. Еѵон^ф- 
Іімт сФтряглімг сыт іф^ф , Ц 
іШш Щл ііісіітг йв-і^Ск'жігт 
р$рфггтіпгп$, іі(я( Л ы/ «іі^пііа* 
і(і,(фм тсіФНутиі ргшсірсі іо 
хіі^пиасс сопіЪіигь а Рсі а.ѵ. 
Ю.Щяі «<1(|/Ы1я/9А«гр||^г?г(| 
ФІІІШІЛШ вФЯ Ьфггфш рГфЬгЫ 
іпіф^тф. ^мі. V. Ш. Щяі рХтг- 
^/лІФі у ^цпіШФі таШіЯк 
ИФссдши. ^Ф^ыі^тргфргйфаііфу 
Фршег, і.Еік.а,§ у. Іві^в/З^лш ' 
тіуиіг^, оршаілигумжімя 
рішпі {с$тш. ист , тліпі/ісі /іф 
^/» тіф,т\лі ігіЬио ^Іопаш. 

і/шичіг, 

р ігИщФ ііфгітт тііі і^с. 
Ыф^.ііі\ ыщ іаіпі» І-/ІЫІ. 

ЬяясіІФгиФт ігіёміі, нх 
ЦрФ* рФпіфх. ссІеЬго • ^Іогіо- 
(а ссІсЬгапопс соіо, ^Іогійсо. 
Ьч(1о,і1іи(Ь:о. ЯФт.іі.ѵ.іі, чіш 
9 ^>игии> (ст ^чі*^** » >яхн$/Іфгі- 
і|« 0 » тент ійн]ігф. ргаеС ішре- 
І 9 (. і-хш. і.Тфі^. г6. &!«• 

( 3‘ ^і-ргм/атрспи. лв.) 
0 І гіг %*,$1фгфеФ* Осыт, рг«1^ 
іііЬі. Іф^л^ы р{ р, КФтл.ѵ.6. і'ія 

ФЦ 9 *^УМяИ*х!ф ФН фФЩ/Иф ІФ(Ы^Щ 7 Ж 
{з^р1ргф{./шЬ].яв,) ﻧк».их 
шпаяапііФг ыт фгф сфіфЬгфхіф 
Ѵ фыт. ркжС.шШп.ІФ^ы^ФіуМаг. 
а а. ма. ФФф$ іф(л'(фіу ііу ^ФФФ > яхІФФ 
ФФ( ^^ф^і^и^п^ Ь & ц м раа.ргхС 

фЦ^Ф. ІМС.І.ѴЛІш Зі- 
ТФФ^іФФ^ іІФП^япх ОФыт. 

Імсл»ѵл 9 > ^ «игм» 


А 6 . 

ЧФІ-ПФ ^\ф,іІФгі/ияяШ !$• 

Ілпхи Осыт. ітрегГ. а&. 

ііі. ФІЯ,<^ѵ.аі.тіпгіііѣ^ Л. 
^і^ф» ( з^итрёг/. яЯ.) -пуЭіІфф 
ФШЯФ 1 сФІіУгяЬяях Ьфыяи РоЬ 

ыФФI.^фЕяя.іЖ.ѵ.ав.‘язі- 1 
А» у гыг/ш {ІФгфсяЬф. I 

^фкяп.із. V. за. а0»( іс|яві{ «/■ 
•пуу/Іяххт^ІФгфсяЫі шит ,/г 
ІКФіятсгХФ у^мя хнтхттіяя- 
кях. аог. I абі. іЩяфш «к (■ М- ^ 
яіля.8.ѵ.зо.гіігшхіЩяФя(з ря{ф 
тяга.)кФЧІФп^яѵФХ, ЛЯфт.з* 

V. 13. ІІІІ^ЫФШ яіг тр/кфыкп/ !Ія~ 
гшФ у іІФп/ісяѵч рМФгтт [нхаЛ 

укФСфЯ уктфгхны ФХ‘ ^ 
еішит іп Гиштого ^Іогіапі 
I ссеІсАеш сѵ«(іі< Аіяпк. д ѵ.Я* 
іИі 0ияф(зрЕяФг.іаШ,іяФІи,)пФ 4 
$іл»,ІІФГі^яѵФгхіях Цфят. а.и 
ай. ішрсгаі.ік'|м>»яім.^«/Ь 
ѵ.аЖ.-ялщИ^Фиіфё-ы'п ф*фзхз^ 
РяХФг ^ип]ия яфтся хямяф. и 
СФг.6.аФ Іф^яям7ф(а^Іл.і.яЯ* ’Ч 
третях.) т тіх^х м т/ ФЯ/фй 
ыЗФ0*,{ІФгі)!сяіФІііхнгВѣим$хЖ 
еФгрФФФѵс/ігф.ал.а&.С\іЬ\.)іы^ ^ 
^•хп)щр.Мяххк.з.хв.}ф^ап>Фх-^, 
рЕя.і.яЯ./мку.^гФФ-ЯФтр^тщ/иІ^ 
ІІфгі)ісфях Ряхтст •Vі^^^ню. Яф» 

ХХХЯЯ.ІЗ.р. 7К'^ ІІУЧѴЖГІзіЛІяфііт- 
(*т/іа.і.аЛ.шЯа)тіх: 9 іФФ,іФ»- ' 
іфх ѵФгк ргф тх/фгиФТФІхя (рЫ Л 
рга^хх0) іІФгх^Фяі Офят.рпП4 1 
ай. ргхС ра(П -'а 

д«яуі|ітмі^іогі&сог»1аікіиг,§І<ь І 
ііат«(}аІс^иогл.Саг.<а.ад.і«9^ ^ 
кф^я^тц » з*іаФ*,/х кфЯФёФ ^ 

/ііФХягІФы Фгпяхиг хіямт хтіет- -.1 
Ьтмт. мкі хх/*т фП уыоЛ | 

Щ$Г(*Н7Щ. Х.РіХф^Зии.^тшп Іф- 1 
(З /іяі Р'а/./шк}.х,я^^ і 

Ф у X» Фтяікш ^Іетфхезмг ^ 
О & о а. іхіс.^.із. ІНфЬлх ^Iаиа Ш 

ІЛ щ 


А О 

рпгГ раіГ.^іт тігт*» ил мі 
шиіягчпг ш $ттЬт. ргаег. 
раб! ііЩшгіщ 
Л>,ю. ііЩягриц {^Оіі* 

бслѵи/мтіи т. х.С»г.і.ѵао.$^ 
шіІ чі 

( рак. р[а:^ раЯ ! ) тайн ^ыфЛ 
ІІФгфлшт [ші ^ вг^игг/ил- 
Фит^ш^ет/ми» і.Реы.В.;(^л 
М^лгі^^лмЛо віопоіооиі. 
^ чіщ 

•т*іЗ«|і(«Эіі • ’іщвфіі » ^мит ^Іо- 
ті^іліш г]^і^ Е$0(. ^«^.К.4. 

Ѵм і'/ич-л-і • раб!ГаЬ|>) 

ш ^ип/ившгРШ